Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на взривните вещества за граждански цели

Нормативна база
ЗАПАЗИ ЗА ПО-КЪСНО (0)

В сила от 20.04.2016 г.
Приета с ПМС № 47 от 15.03.2016 г.
Обн. ДВ. бр.23 от 25 Март 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.87 от 31 Октомври 2017г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С наредбата се определят:
1. съществените изисквания към взривните вещества за граждански цели;
2. процедурите за оценяване на съответствието и начините за удостоверяване на съответствието със съществените изисквания;
3. задълженията на икономическите оператори;
4. редът за издаване на разрешения за извършване на оценяване на съответствието и задълженията на нотифицираните органи.

Чл. 2. (1) Наредбата се прилага за взривните вещества за граждански цели, наричани по-нататък "взривни вещества".
(2) Наредбата не се прилага за:
1. взривните вещества, включително боеприпасите, предназначени за използване, в съответствие с националното законодателство на държавите членки, от въоръжените сили или структури в областта на сигурността;
2. пиротехническите изделия, които попадат в обхвата на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на пиротехническите изделия, приета с Постановление № 162 на Министерския съвет от 2015 г. (ДВ, бр. 50 от 2015 г.);
3. боеприпасите.
(3) Списъкът на пиротехническите изделия и боеприпасите, идентифицирани съгласно Препоръките на ООН за превоз на опасни товари, е определен в приложение № 1.
Чл. 3. (1) Взривните вещества се предоставят на пазара само когато съответстват на изискванията на наредбата.
(2) Предоставянето на пазара на взривни вещества, които са в съответствие с наредбата, не се забранява, ограничава или възпрепятства.
Чл. 4. Взривните вещества трябва да отговарят на съществените изисквания, определени в приложение № 2.

Глава втора.
СЪОТВЕТСТВИЕ НА ВЗРИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Чл. 5. Счита се, че взривните вещества, които съответстват на хармонизираните стандарти или на части от тях, данните за които са публикувани в "Официален вестник" на Европейския съюз, съответстват на съществените изисквания, определени в приложение № 2, обхванати от тези стандарти или от части от тях.
Чл. 6. Съответствието на взривните вещества се оценява, по избор на производителя, по една от следните процедури за оценяване на съответствието:
1. "Модул B: ЕС изследване на типа" съгласно раздел I от приложение № 3, заедно със:
а) "Модул С2: Съответствие с типа въз основа на вътрешен производствен контрол с надзор на проверката на продукта на случайни интервали" съгласно раздел II от приложение № 3, или
б) "Модул D: Съответствие с типа въз основа на осигуряване на качеството на производството" съгласно раздел III от приложение № 3, или
в) "Модул Е: Съответствие с типа въз основа на осигуряване на качеството на продукта" съгласно раздел IV от приложение № 3, или
г) "Модул F: Съответствие с типа въз основа на проверка на продукта" съгласно раздел V от приложение № 3;
2. "Модул G: Съответствие въз основа на проверка на единичен продукт" съгласно раздел VI от приложение № 3.
Чл. 7. (1) За взривните вещества, чието съответствие е било оценено съгласно процедура за оценяване на съответствието по чл. 6, се съставя ЕС декларация за съответствие.
(2) ЕС декларацията за съответствие потвърждава, че е доказано изпълнението на съществените изисквания, определени в приложение № 2.
(3) ЕС декларацията за съответствие се съставя по образеца, определен в приложение № 4, съдържа елементите, определени в съответните модули от приложение № 3, и се актуализира редовно.
(4) ЕС декларацията за съответствие се превежда на езика, определен от съответната държава членка, на чиято територия взривното вещество се пуска или предоставя на пазара. Когато взривното вещество се пуска или предоставя на пазара на територията на Република България и ЕС декларацията за съответствие не е съставена на български език, тя се превежда на български език.
(5) Когато приложимите към взривното вещество актове на законодателството на Европейския съюз за хармонизация, които изискват ЕС декларация за съответствие, са повече от един, се съставя само една ЕС декларация за съответствие, в която се посочват съответните актове и данните за публикуването им в "Официален вестник" на Европейския съюз.
(6) Изискването по ал. 5 може да се изпълни чрез съставяне на досие от отделните ЕС декларации за съответствие, които се изискват от всички приложими за взривното вещество актове на законодателството на Европейския съюз за хармонизация.
Чл. 8. Като съставя ЕС декларация за съответствие, производителят поема отговорността за съответствието на взривното вещество с изискванията на наредбата.
Чл. 9. (1) Съответствието на дадено взривно вещество с изискванията на наредбата се удостоверява с нанесена маркировка "CE".
(2) За маркировката "СЕ" се прилагат основните принципи, установени в чл. 30 от Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93 (ОВ, L 218/30 от 13 август 2008 г.).
(3) Маркировката "CE" се нанася, преди взривното вещество да бъде пуснато на пазара.
(4) Маркировката "СЕ" се нанася върху самото взривно вещество така, че да бъде видима, четлива и незаличима. Когато това не е възможно или не може да бъде гарантирано поради естеството на взривното вещество, тя се нанася върху опаковката и в придружаващите документи.
(5) За взривните вещества, произвеждани за собствена употреба, взривните вещества, транспортирани и доставяни непакетирани или в мобилни производствени единици за взривни вещества за директно зареждане в сондаж, и взривните вещества, изработени на взривната площадка и заредени веднага след като са били произведени (производство "in situ"), маркировката "CE" се нанася върху придружаващите документи.
(6) След маркировката "CE" се нанася идентификационният номер на нотифицирания орган, участвал в оценяването на съответствието на взривното вещество на етапа на производствения контрол. Идентификационният номер на нотифицирания орган се нанася от самия орган или по негови указания от производителя или от неговия упълномощен представител.
(7) Маркировката "CE" и идентификационният номер на нотифицирания орган могат да бъдат следвани от друг знак, указващ специален риск или употреба.

Глава трета.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОПЕРАТОРИ

Раздел I.
Общи разпоредби

Чл. 10. Когато вносител или дистрибутор пуска на пазара взривно вещество със своето име или търговска марка или променя взривно вещество, което вече е пуснато на пазара, по такъв начин, че съответствието с изискванията на наредбата може да бъде засегнато, той се счита за производител и изпълнява задълженията на производителя.
Чл. 11. (1) Всеки икономически оператор поддържа регистър, който съдържа информация за всеки икономически оператор, който му е доставил дадено взривно вещество, и за всеки икономически оператор, на който е доставил дадено взривно вещество.
(2) Информацията по ал. 1 и документите, които доказват осъществената доставка, се съхраняват за период 10 години след датата на доставката и при поискване се предоставят на органите за надзор на пазара.
(3) Задълженията по ал. 1 и 2 могат да се изпълняват чрез регистрите по чл. 31 и 45 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, доколкото тези регистри отговарят на изискванията по ал. 1 и 2.

Раздел II.
Задължения на производителя

Чл. 12. (1) Когато пуска взривно вещество на пазара или го използва за свои собствени цели, производителят гарантира, че взривното вещество е проектирано и произведено в съответствие със съществените изисквания, определени в приложение № 2.
(2) Производителят изготвя техническата документация, посочена в приложение № 3, и провежда или организира провеждането на съответната процедура за оценяване на съответствието съгласно чл. 6.
(3) Когато съответствието на взривното вещество с приложимите съществени изисквания е доказано чрез прилагането на процедурата по ал. 2, производителят съставя ЕС декларация за съответствие и нанася маркировката "CE".
(4) Производителят съхранява техническата документация и ЕС декларацията за съответствие в продължение на 10 години, след като взривното вещество е било пуснато на пазара.
Чл. 13. (1) Производителят прилага процедури, чрез които гарантира, че при серийно производство взривните вещества остават в съответствие с приложимите изисквания.
(2) При изпълнение на изискването по ал. 1 производителят взема предвид по подходящ начин промените в проекта или в характеристиките на взривното вещество и промените в хармонизираните стандарти или в други технически спецификации, чрез позоваване на които е декларирано съответствието на взривното вещество.
Чл. 14. (1) Производителят гарантира, че върху всяко взривно вещество, което е пуснал на пазара, има нанесена уникалната идентификация съгласно чл. 29 и 30 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия.
(2) За взривните вещества по чл. 30 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, производителят:
1. гарантира, че върху всяко взривно вещество, което е пуснал на пазара, има нанесен тип, партиден или сериен номер или някакъв друг елемент, който позволява идентификацията на взривното вещество, или когато малкият размер, формата или естеството на взривното вещество не позволяват това - че тази информация е нанесена върху опаковката или в документ, който придружава взривното вещество;
2. нанася върху взривното вещество своето име и регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и пощенския адрес, на който може да се осъществи връзка с него, или, когато това не е възможно - върху опаковката или в документ, който придружава взривното вещество.
(3) Адресът по ал. 2, т. 2 посочва едно-единствено място, където производителят може да бъде намерен, и се представя по начин, разбираем за крайните ползватели и органите за надзор на пазара.
Чл. 15. Производителят гарантира, че взривното вещество, което е пуснал на пазара, се придружава от инструкции и информация за безопасност на български език. Тези инструкции и информация за безопасност, както и всички етикети, трябва да са ясни, разбираеми и смислени.
Чл. 16. (1) Когато производителят счита или има основание да счита, че дадено взривно вещество, което е пуснал на пазара, не съответства на наредбата, той незабавно и както е целесъобразно за конкретния случай, предприема необходимите мерки за привеждането на взривното вещество в съответствие, за изтеглянето му или за изземването му.
(2) В случаите по ал. 1, когато взривното вещество представлява риск, производителят незабавно информира за това органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) и компетентните органи на държавите членки, в които такива взривни вещества са предоставени на пазара, като предоставя подробна информация, по-специално за несъответствието на взривното вещество с приложимите изисквания и за предприетите коригиращи действия.
Чл. 17. (1) При обосновано искане от органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 ЗТИП или от компетентен орган на друга държава членка производителят предоставя на хартиен или на електронен носител цялата информация и документация, необходима за доказване на съответствието на дадено взривно вещество. Тази информация и документация се предоставя на органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 ЗТИП на български език или на език, на който е налична, при условие че е разбираем за тези органи.
(2) За нуждите на административно и/или административно-наказателно производство производителят предоставя на български език информацията и документацията по ал. 1 на органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 ЗТИП в определен от тях срок.
(3) По искане на органите по ал. 1 производителят оказва съдействие при всяко предприето действие за отстраняване на рисковете, свързани с взривните вещества, които е пуснал на пазара.

Раздел III.
Задължения на упълномощения представител

Чл. 18. (1) Производителят може да определи писмено свой упълномощен представител.
(2) Упълномощеният представител изпълнява задачите, определени в пълномощното от производителя.
(3) Производителят не включва в пълномощното на упълномощения представител задълженията по чл. 12, ал. 1 и задължението за изготвяне на техническа документация по чл. 12, ал. 2.
(4) Производителят включва в пълномощното на упълномощения представител най-малко следното:
1. да съхранява на разположение на органите за надзор на пазара в продължение на 10 години след пускането на взривното вещество на пазара техническата документация и ЕС декларацията за съответствие;
2. при обосновано искане от органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 ЗТИП или от компетентен орган на друга държава членка да предостави на тези органи цялата информация и документация, необходима за доказване на съответствието на дадено взривно вещество;
3. по искане на органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 ЗТИП или на компетентните органи на другите държави членки да оказва съдействие при всяко предприето действие за отстраняване на рисковете, свързани с взривните вещества, попадащи в рамките на пълномощното му.

Раздел IV.
Задължения на вносителя

Чл. 19. Вносителят пуска на пазара само взривни вещества, които съответстват на изискванията на наредбата.
Чл. 20. (1) Преди да пусне на пазара дадено взривно вещество, вносителят гарантира, че:
1. производителят е съставил техническата документация и е провел съответната процедура за оценяване на съответствието съгласно чл. 6;
2. производителят е изпълнил задълженията си по чл. 14;
3. маркировката "СЕ" е нанесена съгласно чл. 9;
4. взривното вещество е придружено от изискваните документи.
(2) Вносителят гарантира, че взривното вещество се придружава от инструкции и информация за безопасност на български език.
Чл. 21. Вносителят нанася върху взривното вещество своето име и регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и пощенския адрес, на който може да се осъществи връзка с него. Когато това не е възможно, вносителят нанася информацията върху опаковката или в документ, който придружава взривното вещество. Адресът се представя по начин, разбираем за крайните ползватели и за органите за надзор на пазара.
Чл. 22. (1) Когато вносителят счита или има основание да счита, че дадено взривно вещество не съответства на съществените изисквания, определени в приложение № 2, той не го пуска на пазара, докато не бъде приведено в съответствие.
(2) В случаите по ал. 1, когато взривното вещество представлява риск, вносителят информира за това производителя и органите за надзор на пазара.
Чл. 23. Вносителят гарантира, че докато отговаря за дадено взривно вещество, условията на съхранение или транспортиране не застрашават неговото съответствие със съществените изисквания, определени в приложение № 2.
Чл. 24. (1) Вносителят съхранява на разположение на органите за надзор на пазара копие от ЕС декларацията за съответствие в продължение на 10 години след пускането на взривното вещество на пазара.
(2) В продължение на 10 години след пускането на взривното вещество на пазара вносителят гарантира, че при поискване техническата документация може да бъде предоставена на органите за надзор на пазара.
Чл. 25. (1) Когато вносителят счита или има основание да счита, че дадено взривно вещество, което е пуснал на пазара, не съответства на наредбата, той незабавно и както е целесъобразно за конкретния случай, предприема необходимите мерки за привеждането на взривното вещество в съответствие, за изтеглянето му или за изземването му.
(2) В случаите по ал. 1, когато взривното вещество представлява риск, вносителят незабавно информира за това органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 ЗТИП и компетентните органи на държавите членки, в които такива взривни вещества са предоставени на пазара, като предоставя подробна информация, по-специално за несъответствието на взривното вещество с приложимите изисквания и за предприетите коригиращи действия.
Чл. 26. (1) При обосновано искане от органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 ЗТИП или от компетентен орган на друга държава членка вносителят предоставя на хартиен или на електронен носител цялата информация и документация, необходима за доказване на съответствието на дадено взривно вещество. Тази информация и документация се предоставя на органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 ЗТИП на български език или на език, на който е налична, при условие че е разбираем за тези органи.
(2) За нуждите на административно и/или административно-наказателно производство вносителят предоставя на български език информацията и документацията по ал. 1 на органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 ЗТИП в определен от тях срок.
(3) По искане на органите по ал. 1 вносителят оказва съдействие при всяко предприето действие за отстраняване на рисковете, свързани с взривните вещества, които е пуснал на пазара.

Раздел V.
Задължения на дистрибутора

Чл. 27. Когато предоставя на пазара дадено взривно вещество, дистрибуторът действа с дължимата грижа по отношение на изискванията на наредбата.
Чл. 28. Преди да предостави на пазара дадено взривно вещество, дистрибуторът се уверява, че:
1. маркировката "CE" е нанесена съгласно чл. 9;
2. взривното вещество е придружено от инструкции и информация за безопасност на български език и от другите изисквани документи;
3. производителят е изпълнил задълженията си по чл. 14;
4. вносителят е изпълнил задълженията си по чл. 21.
Чл. 29. (1) Когато дистрибуторът счита или има основание да счита, че дадено взривно вещество не съответства на съществените изисквания, определени в приложение № 2, той не го предоставя на пазара, докато не бъде приведено в съответствие.
(2) В случаите по ал. 1, когато взривното вещество представлява риск, дистрибуторът информира за това производителя или вносителя, както и органите за надзор на пазара.
Чл. 30. Дистрибуторът гарантира, че докато отговаря за дадено взривно вещество, условията на съхранение или транспортиране не застрашават неговото съответствие със съществените изисквания, определени в приложение № 2.
Чл. 31. (1) Когато счита или има основание да счита, че дадено взривно вещество, което е предоставил на пазара, не съответства на наредбата, дистрибуторът се уверява, че са предприети необходимите мерки за привеждането на взривното вещество в съответствие, за изтеглянето му или за изземването му, както е целесъобразно за конкретния случай.
(2) В случаите по ал. 1, когато взривното вещество представлява риск, дистрибуторът незабавно информира за това органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 ЗТИП и компетентните органи на държавите членки, в които такива взривни вещества са предоставени на пазара, като предоставя подробна информация, по-специално за несъответствието на взривното вещество с приложимите изисквания и за предприетите коригиращи действия.
Чл. 32. (1) При обосновано искане от органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 ЗТИП или от компетентен орган на друга държава членка дистрибуторът предоставя на хартиен или на електронен носител цялата информация и документация, необходима за доказване на съответствието на дадено взривно вещество.
(2) По искане на органите по ал. 1 дистрибуторът оказва съдействие при всяко предприето действие за отстраняване на рисковете, свързани с взривните вещества, които е предоставил на пазара.

Глава четвърта.
НОТИФИЦИРАНИ ОРГАНИ

(В СИЛА ОТ 25.03.2016 Г.)

Раздел I.
Разрешение за извършване на оценяване на съответствието (В сила от 25.03.2016 г.)

Чл. 33. (В сила от 25.03.2016 г.) (1) (*) Лицето, което кандидатства за получаване на разрешение за извършване на оценяване на съответствието, трябва да отговаря на изискванията на чл. 10, ал. 1 ЗТИП, на БДС EN ISO/IEC 17020, БДС EN ISO/IEC 17021-1, БДС EN ISO/IEC 17025 и БДС EN ISO/IEC 17065 в зависимост от модулите на процедурите за оценяване на съответствието, за които кандидатства, и:
1. да е трета страна, независима от организацията или от взривните вещества, които оценява;
2. да не е проектант, производител, доставчик, купувач, собственик, ползвател или лице, което монтира или поддържа взривни вещества, нито да е представител на някое от тези лица;
3. да не взема пряко участие в проектирането, производството или конструирането, продажбата, монтирането, използването или поддържането на взривни вещества, нито да представлява лица, ангажирани в тези дейности;
4. да не извършва дейност, включително консултантска, която може да е в противоречие с неговата независима преценка или почтено поведение по отношение на дейностите по оценяване на съответствието, за които кандидатства;
5. да осигурява, че дейностите по оценяване на съответствието се осъществяват с най-висока степен на почтено професионално поведение и необходимата техническа компетентност в определената област и че е напълно освободено от всякакъв натиск и облаги, включително финансови, които могат да повлияят на неговата преценка или на резултатите от неговите дейности по оценяване на съответствието, особено по отношение на лица или групи лица с интереси от резултатите от тези дейности;
6. да гарантира безпристрастността на членовете на висшето ръководство и на персонала, отговорен за изпълнението на задачите по оценяване на съответствието;
7. да осигурява, че възнаграждението на членовете на висшето ръководство и на персонала, отговорен за изпълнението на задачите по оценяване на съответствието, не зависи от броя на извършените оценки или от резултатите от тях;
8. да е в състояние да осъществява всички задачи по оценяване на съответствието, предвидени за него в съответните модули от приложение № 3, за които кандидатства, независимо дали тези задачи се изпълняват от самото лице или от негово име и на негова отговорност;
9. да разполага със средствата, необходими за изпълнение на техническите и административните задачи, свързани с дейностите по оценяване на съответствието, по подходящ начин, както и с достъп до нужното оборудване или съоръжения;
10. по всяко време и за всеки модул от приложение № 3 и за всеки вид или категория взривни вещества, за които кандидатства, да разполага с необходимите:
а) персонал с технически знания, с достатъчен и подходящ опит за изпълнение на задачите по оценяване на съответствието;
б) описания на процедурите, в съответствие с които се извършва оценяването на съответствието, гарантиращи прозрачността и възможността за повтаряне на тези процедури;
в) процедури за изпълнение на дейностите по оценяване на съответствието, които надлежно отчитат размера на дадено предприятие, сектора, в който осъществява дейност, и неговата структура, както и степента на сложност на съответната технология на продукта и масовия или сериен характер на производството;
11. да прилага подходящи политики и процедури, които позволяват разграничение между задачите, които изпълнява като нотифициран орган, и всички други дейности;
12. да има методики и инструкции за изпитване, когато не се прилагат стандартите по чл. 5;
13. да има разработена процедура за разглеждане на възражения срещу негови решения, свързани с оценяване на съответствието;
14. да има система за управление, съобразена с изпълняваните модули и съответните хармонизирани стандарти и с наредбата;
15. да разполага с персонал, отговорен за провеждането на дейностите по оценяване на съответствието, който притежава:
а) необходимата техническа и професионална квалификация, обхващаща цялата дейност по оценяване на съответствието, за която кандидатства;
б) достатъчни познания за изискванията относно оценките, които извършва, и подходящи правомощия за осъществяване на такива оценки;
в) подходящи знания и разбиране на съществените изисквания, определени в приложение № 2, на приложимите хармонизирани стандарти и на съответните разпоредби на законодателството на Европейския съюз за хармонизация, както и на съответното национално законодателство;
г) способности да изготвя сертификати, записи и доклади, доказващи, че оценките са били направени;
16. да има най-малко един компетентен одитор, който отговаря на изискванията на БДС EN ISO 19011 и притежава опит в областта на взривните вещества при извършване на оценката на внедрената система за управление на качеството на производителя, когато това се изисква от модула на процедурата за оценяване на съответствието, за който кандидатства;
17. да участва във или да гарантира, че персоналът, отговорен за изпълнението на задачите по оценяване на съответствието, е информиран за съответните дейности по стандартизация и дейностите на координационната група на органите, нотифицирани от държавите членки за взривни вещества, и да прилага като общи насоки административните решения и документи, приети в резултат от работата на тази група;
18. да гарантира, че дейността на неговите подизпълнители и поделения не влияе върху поверителността, обективността и безпристрастността на неговата дейност по оценяване на съответствието.
(2) Изискванията по ал. 1, т. 2 - 5 се прилагат и за членовете на висшето ръководство, и за персонала, отговорен за изпълнение на задачите по оценяване на съответствието, на органа за оценяване на съответствието.
(3) Изискването по ал. 1, т. 2 не изключва употребата на взривни вещества, които са необходими за дейностите по оценяване на съответствието, или употребата на взривни вещества за лични цели.
Чл. 34. (В сила от 25.03.2016 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 87 от 2017 г., в сила от 31.10.2017 г.) Лицето по чл. 33 подава до председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор писмено заявление по образец, в което се посочват видовете взривни вещества и модулите на процедурите за оценяване на съответствието, за които желае да получи разрешение, а също така и единен идентификационен код (ЕИК) по чл. 23 от Закона за търговския регистър. Към заявлението се прилагат:
1. (отм. - ДВ, бр. 87 от 2017 г., в сила от 31.10.2017 г.)
2. (отм. - ДВ, бр. 87 от 2017 г., в сила от 31.10.2017 г.)
3. справка в табличен вид, съдържаща видовете взривни вещества, приложимите за тях съществени изисквания, хармонизираните стандарти или методиките и инструкциите за измерване и изпитване, които ще се прилагат при оценяване на съответствието;
4. списък на стандартите по чл. 5, които притежава, отнасящи се до взривните вещества, посочени в заявлението;
5. методики и инструкции за изпитване на взривните вещества, когато не се прилагат стандартите по чл. 5;
6. процедурите за извършване на оценяване на съответствието съгласно модулите, за които кандидатства;
7. наръчник, процедури и документи от по-ниски йерархични нива на системата за управление;
8. декларации на лицето и на наетия от него персонал за обстоятелствата по чл. 10, ал. 1, т. 8 ЗТИП и чл. 33, ал. 1, т. 2 - 5 и ал. 2 от наредбата;
9. (изм. - ДВ, бр. 87 от 2017 г., в сила от 31.10.2017 г.) списък на персонала с разпределение на функциите и информация за вида на правоотношението, документите за образование, допълнително придобита квалификация и професионална автобиография, както и справка относно неговата компетентност и опит за извършване на оценяване на съответствието по заявения обхват;
10. копие от документи, удостоверяващи завършено образование, обучение, професионален и одиторски опит на одитора, който ще извършва оценяване на внедрената система за управление на качеството на производителя, когато това се изисква от съответния модул на процедурата за оценяване на съответствието;
11. справка за техническите средства за извършване на изпитвания като част от процедурите за оценяване на съответствието, с които разполагат собствените му лаборатории и/или лабораториите, с които има сключени договори;
12. копие от сертификатите за акредитация на лабораториите, когато има такива;
13. копие от сключените договори с подизпълнители, когато има такива;
14. копие от договора за застраховка за вредите, които могат да настъпят вследствие на неизпълнение на задълженията му, свързани с дейностите по оценяване на съответствието;
15. документ за платена такса за проверка на документи по чл. 12, ал. 1 ЗТИП, определена в чл. 27 от Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по Закона за държавните такси.
(2) Образецът на заявлението по ал. 1 се утвърждава от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и се публикува на електронната страница на агенцията.
(3) В случаите по чл. 11, ал. 2 ЗТИП лицето, което кандидатства за получаване на разрешение за оценяване на съответствието, подава до председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор заявлението по ал. 1, придружено от:
1. (изм. - ДВ, бр. 87 от 2017 г., в сила от 31.10.2017 г.) документите по ал. 1, т. 3 - 6 и 9 - 15;
2. сертификат за акредитация, издаден от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация", в зависимост от взривните вещества и модулите на процедурите за оценяване на съответствието, за които кандидатства:
а) за "Модул B: ЕС изследване на типа" съгласно раздел I от приложение № 3 - по стандарт БДС EN ISO/IEC 17065 и БДС EN ISO/IEC 17025 или БДС EN ISO/IEC 17020 и БДС EN ISO/IEC 17025;
б) за "Модул C2: Съответствие с типа въз основа на вътрешен производствен контрол с надзор на проверката на продукта на случайни интервали" съгласно раздел II от приложение № 3 - по стандарт БДС EN ISO/IEC 17065 и БДС EN ISO/IEC 17025 или БДС EN ISO/IEC 17020 и БДС EN ISO/IEC 17025;
в) (*) за "Модул D: Съответствие с типа въз основа на осигуряване на качеството на производството" съгласно раздел III от приложение № 3 - по стандарт БДС EN ISO/IEC 17021-1 или БДС EN ISO/IEC 17065;
г) (*) за "Модул Е: Съответствие с типа въз основа на осигуряване на качеството на продукта" съгласно раздел IV от приложение № 3 - по стандарт БДС EN ISO/IEC 17021-1 или БДС EN ISO/IEC 17065;
д) за "Модул F: Съответствие с типа въз основа на проверка на продукта" съгласно раздел V от приложение № 3 - по стандарт БДС EN ISO/IEC 17065 и БДС EN ISO/IEC 17025 или БДС EN ISO/IEC 17020 и БДС EN ISO/IEC 17025;
е) за "Модул G: Съответствие въз основа на проверка на единичен продукт" съгласно раздел VI от приложение № 3 - по стандарт БДС EN ISO/IEC 17065 и БДС EN ISO/IEC 17025 или БДС EN ISO/IEC 17020 и БДС EN ISO/IEC 17025.
(4) Оценяването на изпълнението на изискванията на чл. 33 се извършва съгласно процедура, утвърдена от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и публикувана на електронната страница на агенцията.
(5) (Нова - ДВ, бр. 87 от 2017 г., в сила от 31.10.2017 г.) За обстоятелствата по чл. 10, ал. 1, т. 2 и 7 ЗТИП се извършва служебна проверка.
(6) (Предишна ал. 5, доп. - ДВ, бр. 87 от 2017 г., в сила от 31.10.2017 г.) При положителен резултат от проверките на документите по ал. 1 и 3 и служебната проверка по ал. 5 кандидатът за издаване на разрешение за оценяване на съответствието внася такси за проверка на място по чл. 12а, ал. 1 ЗТИП за установяване компетентността за изпълнение на заявените процедури за оценяване на съответствието, определени в чл. 27 от Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по Закона за държавните такси.
(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 87 от 2017 г., в сила от 31.10.2017 г.) Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор взема решение за издаване на разрешение само при положителен резултат от проверката на документи и проверката на място.
Чл. 35. (В сила от 25.03.2016 г.) (1) В случаите по чл. 12а, ал. 7 ЗТИП председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор предоставя на Европейската комисия и на другите държави членки информация за дейностите по оценяване на съответствието, модула или модулите на процедурите за оценяване на съответствието и обхвата на взривните вещества, както и документите за резултатите от извършената оценка на компетентността на органа за оценяване на съответствието и на способността му да изпълнява посочените дейности по оценяване на съответствието.
(2) В случаите по чл. 12а, ал. 7 ЗТИП, когато в резултат на разглеждане на възражение Европейската комисия отправи искане, включително чрез приемане на акт за изпълнение, за предприемане на коригиращи действия или за оттегляне на нотификацията, в срок до един месец от получаване на искането или на акта за изпълнение председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор:
1. писмено уведомява заявителя за установените несъответствия и определя срок за отстраняването им, или
2. отказва с мотивирана заповед издаването на разрешение, или
3. издава разрешение за извършване на оценяване на съответствието.
(3) Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор информира Европейската комисия за предприетите действия по ал. 2.
(4) В случаите по чл. 12а, ал. 7 ЗТИП, когато не са повдигнати възражения или не са останали неудовлетворени възражения на Европейската комисия или на други държави членки и Европейската комисия е определила идентификационен номер на лицето, председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор издава разрешение за извършване на оценяване на съответствието.
(5) При издаване на разрешението за извършване на оценяване на съответствието се заплаща таксата, определена в чл. 27, ал. 1, т. 3 от Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по Закона за държавните такси.
(6) Разрешението за оценяване на съответствието не може да се прехвърля или преотстъпва на други физически или юридически лица.
Чл. 36. (В сила от 25.03.2016 г.) (1) Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор информира Европейската комисия и другите държави членки за всякакви последващи промени в издадените разрешения.
(2) Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор оказва съдействие на Европейската комисия при разглеждане на възражения срещу органи, нотифицирани по реда на наредбата, като при поискване предоставя цялата информация, свързана с основанията за нотификацията или с поддържане на компетентността на съответния нотифициран орган.
Чл. 37. (В сила от 25.03.2016 г.) (1) Ежегодните планирани проверки по чл. 14в, ал. 1 ЗТИП се извършват съгласно процедура, утвърдена от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и публикувана на електронната страница на агенцията.
(2) Извънредните проверки по чл. 14в, ал. 2 ЗТИП се извършват на място при лицата, получили разрешение за извършване на оценяване на съответствието, и обхващат:
1. допуснатите несъответствия с изискванията на чл. 10 ЗТИП и/или на чл. 33 от наредбата, за които е постъпила информация, причините за възникването им и начините за тяхното отстраняване;
2. пропуски при изпълнението на процедурите за оценяване на съответствието;
3. възможността на лицето да продължава да извършва дейността си по оценяване на съответствието.
(3) При извършване на проверките по ал. 1 и 2 лицето, получило разрешение за извършване на оценяване на съответствието, заплаща разходите за командироване на експертите от комисията по чл. 14в, ал. 3 ЗТИП.

Раздел II.
Задължения на нотифицираните органи (В сила от 25.03.2016 г.)

Чл. 38. (В сила от 25.03.2016 г.) (1) Когато нотифициран орган възлага конкретни задачи, свързани с оценяване на съответствието, на подизпълнители или използва поделенията си, той гарантира, че подизпълнителят или поделението отговаря на изискванията по чл. 33. Нотифицираният орган информира за това председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, като предоставя резултатите от извършената оценка на подизпълнителя или на поделението.
(2) В 14-дневен срок от предоставяне на информацията по ал. 1 председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор одобрява използването на подизпълнителя или поделението или взема решение за извършване на извънредна проверка.
(3) Нотифицираният орган поема пълната отговорност за задачите, изпълнявани от подизпълнители или поделения, без значение къде са установени те.
(4) Дейности по оценяване на съответствието могат да се възлагат на подизпълнители или да се изпълняват от поделения на нотифицирания орган само със съгласието на клиента.
(5) Нотифицираният орган съхранява на разположение на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор съответните документи относно оценката на квалификацията на всеки подизпълнител или поделение и относно работата по оценяване на съответствието, извършена от тях съгласно приложение № 3.
(6) Нотифицираният орган може да възлага задачи на един или повече подизпълнители или поделения, като не се разрешава тези подизпълнители и поделения да възлагат задачите на други лица.
Чл. 39. (В сила от 25.03.2016 г.) (1) Всеки нотифициран орган извършва оценяване на съответствието съгласно модулите на процедурите за оценяване на съответствието, определени в приложение № 3, за които е нотифициран.
(2) Оценяването на съответствието се осъществява по пропорционален начин, като се избягва ненужната тежест за икономическите оператори. Нотифицираният орган осъществява своята дейност, като надлежно отчита размера на дадено предприятие, сектора, в който то осъществява дейност, неговата структура, степента на сложност на съответната технология и масовия или серийния характер на производството. Нотифицираният орган отчита тези обстоятелства, без да намалява степента на взискателност и нивото на защита, изисквани за осигуряване на съответствието на взривното вещество с изискванията на наредбата.
Чл. 40. (В сила от 25.03.2016 г.) (1) Когато нотифицираният орган прецени, че определен производител не е осигурил съответствието на взривното вещество със съществените изисквания, определени в приложение № 2, или със съответните хармонизирани стандарти или други технически спецификации, той изисква от този производител да предприеме подходящи коригиращи действия и не издава съответния сертификат или одобрение на системата по качеството.
(2) Когато в процеса на наблюдение за осигуряване на съответствието след издаването на съответния сертификат или одобрение на системата по качеството нотифицираният орган установи, че дадено взривно вещество не отговаря на изискванията, той изисква от производителя да предприеме подходящи коригиращи действия и спира действието или отнема сертификата или одобрението, ако това се налага.
(3) Когато не са предприети коригиращи действия или те не дадат необходимия резултат, нотифицираният орган ограничава, спира действието или отнема съответния сертификат или одобрение в зависимост от случая.
Чл. 41. (В сила от 25.03.2016 г.) (1) Нотифицираните органи изпълняват задълженията по чл. 14а, 14б и 20а ЗТИП, съхраняват документите и предоставят информацията, определени в съответните модули на процедурите за оценяване на съответствието по приложение № 3.
(2) Докладът по чл. 14а ЗТИП съдържа и информация за:
1. откази, ограничавания, спиране на действието, отнемане или други наложени ограничения по отношение на издаваните сертификати или одобрения на системи по качеството;
2. дейностите по оценяване на съответствието, извършени в други държави;
3. възлагане на задачи, свързани с оценяване на съответствието, на подизпълнители или поделения.
(3) Всеки нотифициран орган информира председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор в 7-дневен срок за всички искания за предоставяне на информация, получени от органи за надзор на пазара на други държави членки относно дейността му по оценяване на съответствието.
(4) Всеки нотифициран орган предоставя на другите нотифицирани органи, които осъществяват подобни дейности по оценяване на съответствието, чийто предмет са същите взривни вещества, информация за отрицателни и при поискване, положителни резултати от оценяване на съответствието.
Чл. 42. (В сила от 25.03.2016 г.) (1) При прекратяване на дейността си нотифицираните органи са длъжни да уведомят председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и своите клиенти. В 7-дневен срок от уведомлението нотифицираният орган предоставя досиетата на своите клиенти на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.
(2) В 7-дневен срок от влизането в сила на заповедта за отнемане или ограничаване на разрешението органът за оценяване на съответствието информира съответно всички или заинтересованите свои клиенти и предава досиетата им на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.
(3) В едномесечен срок от уведомлението по ал. 1 и 2 клиентите на нотифицирания орган, който е прекратил дейността си или чието разрешение е било отнето или ограничено, могат писмено да поискат от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор да предостави техни досиета на друг, посочен от тях, нотифициран орган.

Допълнителни разпоредби

§ 1. (1) По смисъла на наредбата:
1. "Взривни вещества" са материалите и изделията, които спадат към взривните вещества от клас 1 от Препоръките на ООН за превоз на опасни товари.
2. "Боеприпаси" са снаряди със или без метателни заряди и халосни боеприпаси, използвани в преносимо огнестрелно оръжие, други огнестрелни оръжия и артилерия.
3. "Безопасност" е превенцията на злополуките, а там, където тази превенция е неуспешна - ограничаване на последствията от тях.
4. "Предоставяне на пазара" е всяка доставка на взривно вещество за дистрибуция или използване на пазара на Европейския съюз в процеса на търговска дейност, срещу заплащане или безплатно.
5. "Пускане на пазара" е предоставянето на взривно вещество на пазара на Европейския съюз за първи път.
6. "Производител" е всяко физическо или юридическо лице, което произвежда взривно вещество или което възлага проектирането или производството на взривно вещество и предлага това взривно вещество на пазара със своето име или своята търговска марка, или го използва за свои собствени цели.
7. "Упълномощен представител" е всяко физическо или юридическо лице, установено в Европейския съюз, което е упълномощено писмено от производител да действа от негово име във връзка с определени задачи.
8. "Вносител" е всяко физическо или юридическо лице, установено в Европейския съюз, което пуска на пазара на Европейския съюз взривно вещество от трета държава.
9. "Дистрибутор" е всяко физическо или юридическо лице във веригата на доставка, различно от производителя или вносителя, което предоставя взривно вещество на пазара.
10. "Икономически оператори" са производителят, упълномощеният представител, вносителят и дистрибуторът.
11. "Техническа спецификация" е документ, определящ техническите изисквания, които трябва да са изпълнени за определено взривно вещество.
12. "Оценяване на съответствието" е процес, който доказва дали са изпълнени съществените изисквания на наредбата, свързани с дадено взривно вещество.
13. "Орган за оценяване на съответствието" е орган, осъществяващ дейности по оценяване на съответствието, включително калибриране, изпитване, сертификация и контрол.
14. "Изтегляне" е всяка мярка, целяща предотвратяване на предоставянето на пазара на взривно вещество, което е във веригата на доставка.
15. "Изземване" е всяка мярка, целяща да постигне връщане на взривно вещество, което вече е било предоставено на крайния ползвател.
16. "Маркировка "CE"" е маркировка, чрез която производителят указва, че взривното вещество е в съответствие с приложимите изисквания, установени в законодателството на Европейския съюз за хармонизация, предвиждащо нейното нанасяне.
17. "Законодателство на Европейския съюз за хармонизация" е законодателството на Европейския съюз, което хармонизира условията за предлагане на продукти на пазара.
(2) За целите на наредбата се прилага определението за "хармонизиран стандарт", посочено в чл. 2, т. 1, буква "в" от Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно европейската стандартизация, за изменение на директиви 89/686/ЕИО и 93/15/ЕИО на Съвета и на директиви 94/9/ЕО, 94/25/ЕО, 95/16/ЕО, 97/23/ЕО, 98/34/ЕО, 2004/22/ЕО, 2007/23/ЕО, 2009/23/ЕО и 2009/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Решение 87/95/ЕИО на Съвета и на Решение № 1673/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ, L 316/12 от 14 ноември 2012 г.).
§ 2. Наредбата въвежда съответните разпоредби на Директива 2014/28/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара и надзор на взривните вещества за граждански цели (ОВ, L 96/1 от 29 март 2014 г.).

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 3. Наредбата се приема на основание чл. 7, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите.
§ 4. Наредбата влиза в сила от 20 април 2016 г. с изключение на глава четвърта, § 6 и 7, които влизат в сила от деня на обнародване на наредбата в "Държавен вестник".
§ 5. (1) Взривните вещества, които са пуснати на пазара преди 20 април 2016 г., могат да се предоставят на пазара, при условие че отговарят на изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на взривните вещества за граждански цели, приета с Постановление № 52 на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 26 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 115 от 2002 г., бр. 13 от 2003 г., бр. 11, 24 и 40 от 2006 г. и бр. 88 от 2014 г.), или на законодателството на държавите - членки на Европейския съюз, или на държави - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което въвежда Директива 93/15/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 г. за хармонизиране на разпоредбите, свързани с пускането на пазара и надзора на взривни вещества с гражданско предназначение (ОВ, L 121/20 от 15 май 1993 г.).
(2) Сертификатите и одобренията на системи по качеството, издадени от нотифицираните органи в съответствие с наредбата или законодателството по ал. 1, са валидни за целите на наредбата.
§ 6. (В сила от 25.03.2016 г.) (1) Лицата, които към датата на обнародване на наредбата притежават разрешение за извършване на оценяване на съответствието, издадено съгласно наредбата по § 5, ал. 1, представят в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор всички промени в документацията си съгласно изискванията на настоящата наредба в 14-дневен срок от нейното обнародване.
(2) В едномесечен срок от получаване на документите по ал. 1 въз основа на разрешението за извършване на оценяване на съответствието, издадено съгласно наредбата по § 5, ал. 1, успешно проведената последна ежегодна проверка съгласно чл. 14в ЗТИП и установеното съответствие на документите по ал. 1 председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор обявява съответното лице пред Европейската комисия и държавите членки съгласно директивата по § 2.
(3) Когато два месеца след обявяването на лицето съгласно ал. 2 не са повдигнати възражения от Европейската комисия или от други държави членки или когато не са останали неудовлетворени възражения на Европейската комисия или на други държави членки, председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор издава разрешение за извършване на оценяване на съответствието съгласно наредбата.
§ 7. (В сила от 25.03.2016 г.) За целите на чл. 33, ал. 1 и чл. 34, ал. 3, т. 2, букви "в" и "г" до 8 юли 2017 г. може да се прилага и стандарт БДС EN ISO/IEC 17021.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 241 ОТ 26 ОКТОМВРИ 2017 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 87 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 31.10.2017 Г.)

§ 19. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложения

Приложение № 1 към чл. 2, ал. 3

Изделия, които в съответните препоръки на Организацията на обединените нации се считат за пиротехнически изделия или за боеприпаси

ООН №

Наименование и описание

Категория/разряд

Речник (следва да се използва само като насока за информация)

Група G

0009

Запалителни боеприпаси със или без разпръскващ, изтласкващ или метателен заряд

1.2 G

Боеприпаси

Общ термин, който се отнася главно за изделия с военно приложение, състоящи се от всички видове бомби, гранати, ракети, мини, снаряди и други подобни устройства.

Запалителни боеприпаси

Боеприпаси, които съдържат запалително вещество. Освен когато съставът им сам по себе си е експлозивен, те съдържат и един или повече от следните елементи: метателен заряд с иницииращо взривно вещество и възпламенителен заряд; детонатор с разпръскващ или изтласкващ заряд.

0010

Запалителни боеприпаси със или без разпръскващ, изтласкващ или метателен заряд

1.3 G

Вж. вписването за ООН № 0009

0015

Димни боеприпаси със или без разпръскващ, изтласкващ или метателен заряд

1.2 G

Димни боеприпаси

Боеприпаси, съдържащи вещество, което произвежда дим. Освен когато веществото е само по себе си експлозивно, боеприпасите съдържат и един или повече от следните елементи: метателен заряд с иницииращо взривно вещество и възпламенителен заряд; детонатор с разпръскващ или изтласкващ заряд.

0016

Димни боеприпаси със или без разпръскващ, изтласкващ или метателен заряд

1.3 G

Вж. вписването за ООН № 0015

0018

Сълзотворни боеприпаси с разпръскващ, изтласкващ или метателен заряд

1.2 G

Сълзотворни боеприпаси с разпръскващ, изтласкващ или метателен заряд

Боеприпаси, които съдържат сълзотворно вещество. Те съдържат и един или повече от следните елементи: пиротехническо вещество; метателен заряд с иницииращо взривно вещество и възпламенителен заряд; детонатор с разпръскващ или изтласкващ заряд.

0019

Сълзотворни боеприпаси с разпръскващ, изтласкващ или метателен заряд

1.3 G

Вж. вписването за ООН № 0018

0039

Фотоосветителни бомби

1.2 G

Бомби

Взривни вещества, които се пускат от самолет. Те могат да съдържат запалима течност с разпръскващ заряд, фотоосветителна смес или разпръскващ заряд. Терминът включва: фотоосветителни бомби.

0049

Осветителни патрони

1.1 G

Осветителни патрони

Изделия, състоящи се от капсул, иницииращо взривно вещество и осветителен прах, всичко монтирано в един елемент, който е готов за изстрелване.

0050

Осветителни патрони

1.3 G

Вж. вписването за ООН № 0049

0054

Сигнални патрони

1.3 G

Сигнални патрони

Изделия, предназначени да изстрелват цветни сигнални ракети или други сигнали от сигнални пистолети и др.

0066

Възпламенителен шнур

1.4 G

Възпламенителен шнур

Изделие, което се състои от текстилни влакна, покрити с черен барут или друга бързо горяща пиротехническа смес и гъвкаво защитно покритие, или което се състои от сърцевина от черен барут, обградена от гъвкаво тъкано платно. То гори прогресивно по дължината си с външен пламък и се използва за предаване на горенето от устройство на заряд.

0092

Наземни сигнални ракети

1.3 G

Наземни сигнални ракети

Изделия, съдържащи пиротехнически вещества, които са предназначени да се използват за осветяване, идентификация, сигнализиране или предупреждение.

0093

Въздушни сигнални ракети

1.3 G

Вж. вписването за ООН № 0092

0101

Недетониращ взривател

1.3 G

Взривател/Детонатор

Въпреки че тези две думи имат общ произход (на френски fusée, fusil) и понякога се смятат за два различни правописа, е полезно да се запази установената практика, че терминът взривател се отнася за шнуроподобно устройство, докато терминът детонатор се отнася за устройство, което се използва в боеприпаси и включва механични, електрически, химически или хидростатични компоненти за възбуждане на поредица от взривове чрез мигновено изгаряне или детонация.

Моментален недетониращ взривател (с мигновено действие)

Изделие, което се състои от памучни влакна, импрегнирани с фин черен барут (с мигновено действие). Той гори с външен пламък и се използва за запалване на поредици от взривове за фойерверки и др.

0103

Запалителен цилиндричен взривател с метална обшивка

1.4 G

Запалителен цилиндричен взривател с метална обшивка

Изделие, което се състои от метална тръба със сърцевина от мигновено изгарящ експлозив.

0171

Светещи боеприпаси с разпръскващ, изтласкващ или метателен заряд

1.2 G

Светещи боеприпаси с разпръскващ, изтласкващ или метателен заряд

Боеприпаси, които са предназначени да произвеждат един-единствен източник на силна светлина за осветяването на пространство. Терминът включва светещи патрони, гранати и снаряди, както и светещи и определящи целта бомби.

0191

Ръчни сигнални устройства

1.4 G

Изделия, които са предназначени да произвеждат сигнали.

0192

Железопътни петарди

1.1 G

Вж. вписването за ООН № 0191

0194

Сигнали за опасност при кораби

1.1 G

Вж. вписването за ООН № 0191

0195

Сигнали за опасност при кораби

1.3 G

Вж. вписването за ООН № 0191

0196

Димни сигнали

1.1 G

Вж. вписването за ООН № 0191

0197

Димни сигнали

1.4 G

Вж. вписването за ООН № 0191

0212

Трасиращи снаряди за боеприпаси

1.3 G

Трасиращи снаряди за боеприпаси

Пломбирани изделия, съдържащи пиротехнически вещества, които са предназначени да показват траекторията на снаряд.

0254

Осветителни боеприпаси с разпръскващ, изтласкващ или метателен заряд

1.3 G

Вж. вписването за ООН № 0171

0297

Осветителни боеприпаси с разпръскващ, изтласкващ или метателен заряд

1.4 G

Вж. вписването за ООН № 0254

0299

Фотоосветителни бомби

1.3 G

Вж. вписването за ООН № 0039

0300

Запалителни боеприпаси със или без разпръскващ, изтласкващ или метателен заряд

1.4 G

Вж. вписването за ООН № 0009

0301

Сълзотворни боеприпаси с разпръскващ, изтласкващ или метателен заряд

1.4 G

Вж. вписването за ООН № 0018

0303

Димни боеприпаси със или без разпръскващ, изтласкващ или метателен заряд

1.4 G

Вж. вписването за ООН № 0015

0306

Трасиращи снаряди за боеприпаси

1.4 G

Вж. вписването за ООН № 0212

0312

Сигнални патрони

1.4 G

Сигнални патрони

Изделия, които са предназначени да изстрелват цветни сигнални ракети или други сигнали от сигнални пистолети.

0313

Димни сигнали

1.2 G

Вж. вписването за ООН № 0195

0318

Тренировъчни ръчни или фугасни гранати

1.3 G

Ръчни или фугасни гранати

Изделия, които са предназначени да се хвърлят с ръка или да се изстрелват с пушка. Терминът включва тренировъчни ръчни или фугасни гранати.

0319

Капсула цилиндрична

1.3 G

Капсула цилиндрична

Изделия, състоящи се от иницииращо взривно вещество за запалване и спомагателен заряд от мигновено изгарящ експлозив, например черен барут, които се използват за запалване на метателен заряд в патронен капсул, например за оръдие.

0320

Капсула цилиндрична

1.4 G

Вж. вписването за ООН № 0319

0333

Фойерверки

1.1 G

Фойерверки

Пиротехнически средства, които са предназначени за развлекателни цели.

0334

Фойерверки

1.2 G

Вж. вписването за ООН № 0333

0335

Фойерверки

1.3 G

Вж. вписването за ООН № 0333

0336

Фойерверки

1.4 G

Вж. вписването за ООН № 0333

0362

Тренировъчни боеприпаси

1.4 G

Тренировъчни боеприпаси

Боеприпаси без главен разпръскващ заряд, съдържащи разпръскващ или изтласкващ заряд. Обикновено съдържат детонатор и метателен заряд.

0363

Изпитателни боеприпаси

1.4 G

Изпитателни боеприпаси

Боеприпаси, съдържащи пиротехнически вещества, които се използват за изпитване на експлоатационните характеристики или здравината на нови боеприпаси, оръжейни компоненти или механизми.

0372

Тренировъчни ръчни или фугасни гранати

1.2 G

Вж. вписването за ООН № 0318

0373

Ръчни сигнални устройства

1.4 S

Вж. вписването за ООН № 0191

0403

Въздушни сигнални ракети

1.4 G

Вж. вписването за ООН № 0092

0418

Наземни сигнални ракети

1.2 G

Вж. вписването за ООН № 0092

0419

Наземни сигнални ракети

1.1 G

Вж. вписването за ООН № 0092

0420

Въздушни сигнални ракети

1.1 G

Вж. вписването за ООН № 0092

0421

Въздушни сигнални ракети

1.2 G

Вж. вписването за ООН № 0092

0424

Инертни снаряди с трасиращ заряд

1.3 G

Снаряди

Изделия, като гилза или куршум, които се изстрелват от оръдие или друго артилерийско оръдие, пушка или друг вид малко оръжие. Те могат да бъдат инертни, със или без трасиращ заряд, или могат да съдържат разпръскващ, изтласкващ или метателен заряд. Терминът включва: инертни снаряди с трасиращ заряд; снаряди с разпръскващ или изтласкващ заряд; снаряди с метателен заряд.

0425

Инертни снаряди с трасиращ заряд

1.4 G

Вж. вписването за ООН № 0424

0428

Пиротехнически средства за технически цели

1.1 G

Пиротехнически средства за технически цели

Изделия, които съдържат пиротехнически вещества и се използват за технически цели като производство на топлина, производство на газ, сценични ефекти и др. Терминът не включва следните изделия, които са изброени отделно: всички видове боеприпаси; сигнални патрони; режещи инструменти за експлозивни кабели; фойерверки; въздушни сигнални ракети; наземни сигнални ракети; експлозивни устройства за разединяване; експлозивни нитове; ръчни сигнални устройства; сигнали за опасност; железопътни петарди; димни сигнали.

0429

Пиротехнически средства за технически цели

1.2 G

Вж. вписването за ООН № 0428

0430

Пиротехнически средства за технически цели

1.3 G

Вж. вписването за ООН № 0428

0431

Пиротехнически средства за технически цели

1.4 G

Вж. вписването за ООН № 0428

0434

Снаряди с разпръскващ или изтласкващ заряд

1.2 G

Снаряди

Изделия като гилза или куршум, които се изстрелват от оръдие или друго артилерийско оръдие, пушка или друг вид малко оръжие. Те могат да бъдат инертни, със или без трасиращ заряд, или могат да съдържат разпръскващ, изтласкващ или метателен заряд. Терминът включва: инертни снаряди с трасиращ заряд; снаряди с разпръскващ или изтласкващ заряд; снаряди с метателен заряд.

0435

Снаряди с разпръскващ или изтласкващ заряд

1.4 G

Вж. вписването за ООН № 0434

0452

Тренировъчни ръчни или фугасни гранати

1.4 G

Вж. вписването за ООН № 0372

0487

Димни сигнали

1.3 G

Вж. вписването за ООН № 0194

0488

Тренировъчни боеприпаси

1.3 G

Тренировъчни боеприпаси

Боеприпаси без главен разпръскващ заряд, съдържащи разпръскващ или изтласкващ заряд. Обикновено съдържат детонатор и метателен заряд. Терминът не включва следните изделия, които са изброени отделно: тренировъчни гранати.

0492

Железопътни петарди

1.3 G

Вж. вписването за ООН № 0194

0493

Железопътни петарди

1.4 G

Вж. вписването за ООН № 0194

0503

Нагнетателни помпи за въздушни възглавници или за модули на въздушни възглавници, или за устройства за предварително опъване на предпазни колани

1.4 G

 

Група S

 

0110

Тренировъчни ръчни или фугасни гранати

1.4 S

Вж. вписването за ООН № 0318

0193

Железопътни петарди

1.4 S

Вж. вписването за ООН № 0194

0337

Фойерверки

1.4 S

Вж. вписването за ООН № 0334

0345

Инертни снаряди с трасиращ заряд

1.4 S

Снаряди

Изделия, като гилза или куршум, които се изстрелват от оръдие или друго артилерийско оръдие, пушка или друг вид малко оръжие. Те могат да бъдат инертни, със или без трасиращ заряд, или могат да съдържат разпръскващ, изтласкващ или метателен заряд.

0376

Капсула цилиндрична

1.4 S

Вж. вписването за ООН № 0319

0404

Въздушни сигнални ракети

1.4 S

Вж. вписването за ООН № 0092

0405

Сигнални патрони

1.4 S

Сигнални патрони

Изделия, предназначени да изстрелват цветни сигнални ракети или други сигнали от сигнални пистолети и др.

0432

Пиротехнически изделия за технически цели

1.4 S

Приложение № 2 към чл. 4

Съществени изисквания

I. Общи изисквания
1. Всяко взривно вещество трябва да бъде проектирано, произведено и доставено така, че да представлява минимален риск за живота и здравето на хората, както и да не причинява щети на вещите и околната среда при нормални и предвидими условия, по-специално по отношение на правилата за безопасност и стандартните практики, докато бъде употребено.
2. Всяко взривно вещество трябва да притежава характеристиките, определени от производителя с цел гарантиране на максимална безопасност и надеждност.
3. Всяко взривно вещество трябва да бъде проектирано и произведено по такъв начин, че когато се използват подходящи техники, да може да се обезврежда по начин, по който се намаляват до минимум въздействията върху околната среда.

II. Специални изисквания
1. При необходимост трябва да се вземат предвид или да се проверят следните характеристики и информация като минимум:
а) проект и характерни свойства, включително химически състав, степен на смесване и когато е приложимо, размери и гранулометричен състав;
б) физическа и химическа стабилност при всякакви условия на околната среда, на които взривното вещество може да бъде изложено;
в) чувствителност на удар и триене;
г) съвместимост на всички компоненти по отношение на тяхната физическа и химическа стабилност;
д) химическа чистота на взривното вещество;
е) устойчивост на взривното вещество на въздействие с вода, когато е предназначено да се използва във влажна или мокра среда и когато водата може да окаже неблагоприятно въздействие върху неговата безопасност или надеждност;
ж) устойчивост на ниски и високи температури, когато взривното вещество е предназначено да бъде съхранявано или използвано при такива температури и охлаждането или нагряването на взривното вещество или негов компонент могат да окажат неблагоприятно въздействие върху неговата безопасност или надеждност;
з) годност за употреба на взривното вещество при опасни условия (например метано-въздушна среда, горещи маси), ако е предназначено да бъде използвано при такива условия;
и) мерки за безопасност за предотвратяване на преждевременно или непреднамерено иницииране или възпламеняване;
к) правилно зареждане и функциониране на взривното вещество, когато се използва по предназначение;
л) подходящи инструкции и при необходимост - маркировка за безопасно боравене, съхранение, употреба и унищожаване;
м) способност на взривното вещество, покритието му или други компоненти да издържа срещу влошаване на качествата по време на съхранение до датата на годност, посочена от производителя;
н) спецификация на всички устройства и принадлежности, необходими за надеждното и безопасно функциониране на взривното вещество.
2. Всяко взривно вещество трябва да бъде изпитвано в реални условия. При невъзможност изпитванията да бъдат извършени в лаборатория, те трябва да се проведат при условията, в които взривното вещество ще се използва.
3. Изисквания за групите взривни вещества
3.1. Бризантните взривни вещества трябва да отговарят също на следните изисквания:
а) предложеният метод за иницииране трябва да осигурява безопасна, надеждна и пълна детонация или дефлаграция на бризантните взривни вещества; специално за черния барут трябва да се проверява способността за дефлаграция;
б) бризантните взривни вещества под формата на патрони трябва да предават детонацията безопасно и надеждно от единия край на дължината на патрона до другия;
в) образуваните газове от бризантните взривни вещества, предназначени за подземна употреба, могат да съдържат въглероден окис, азотни газове, други газове, пари или твърди частици във въздуха само в количества, които не застрашават здравето при нормални условия на работа.
3.2. Детониращите шнурове, огнепроводните шнурове, другите шнурове и вълноводите трябва да отговарят също на следните изисквания:
а) покритията на детониращите шнурове, огнепроводните шнурове, другите шнурове и вълноводите трябва да имат съответната механична якост и да предпазват по подходящ начин взривния пълнеж, когато са подложени на нормално механично напрежение;
б) параметрите за времената на горене на всеки огнепроводен шнур трябва да са посочени и да се спазват надлежно;
в) детониращите шнурове трябва да могат да бъдат надеждно инициирани, да имат достатъчна инициираща способност и да отговарят на изискванията за съхранение дори при специфични климатични условия.
3.3. Детонаторите (вкл. детонаторите със забавено действие) и релетата трябва да отговарят също на следните изисквания:
а) детонаторите трябва надеждно да инициират детонацията на бризантните взривни вещества, които са предназначени да бъдат използвани заедно с тях, при всички предвидими условия на употреба;
б) закъснителните присъединителни елементи за детониращи шнурове трябва да могат да бъдат задействани надеждно;
в) иницииращата способност не трябва да се влияе от неблагоприятното въздействие на влагата;
г) времето за закъснение на детонаторите със забавено действие трябва да е достатъчно уеднаквено, така че вероятността за припокриване на времето за закъснение в две последователни стъпки във времето да е незначителна;
д) електрическите характеристики на електрическите детонатори трябва да бъдат написани на опаковките (напр. невъзпламенителен ток, съпротивление);
е) проводниците на електрическите детонатори трябва да имат достатъчна изолация и механична якост, включително стабилна връзка с детонатора, според предназначението.
3.4. Метателните и ракетните горива трябва да отговарят също на следните изисквания:
а) тези материали не трябва да детонират, когато се използват по предназначение;
б) метателните горива, когато е необходимо, (напр. тези на база нитроцелулоза) трябва да бъдат стабилизирани срещу разграждане;
в) твърдите ракетни горива, когато са в пресован вид или във вид на отливка, не трябва да съдържат пукнатини или газови мехурчета, които представляват опасност при използването им.

Приложение № 3 към чл. 6

Процедури за оценяване на съответствието

Раздел I

Модул B: ЕС изследване на типа

1. ЕС изследване на типа е тази част от процедурата за оценяване на съответствието, при която нотифициран орган изследва техническия проект на взривното вещество и проверява и удостоверява, че техническият проект на взривното вещество отговаря на изискванията на наредбата, приложими към него.
2. ЕС изследване на типа се извършва като оценка на пригодността на техническия проект на взривното вещество чрез разглеждане на техническата документация и подкрепящите доказателства, посочени в т. 3, заедно с изследване на образец от крайния продукт, представителен за предвиденото производство (комбинация от изследване на типа произведен продукт и на проекта на типа).
3. Производителят подава заявлението за ЕС изследване на типа само до един нотифициран орган по свой избор.
3.1. Заявлението включва:
а) името и адреса на производителя, а в случаите, когато заявлението е подадено от упълномощен представител, също така и неговото име и адрес;
б) писмена декларация, че същото заявление не е подавано до друг нотифициран орган;
в) техническата документация по т. 3.2;
г) представителните образци за предвижданото производство; нотифицираният орган може да изисква допълнителни образци, ако такива са необходими за осъществяване на програмата за изпитвания;
д) подкрепящите доказателства за решението за пригодност на техническия проект; тези подкрепящи доказателства посочват всички използвани документи, по-специално в случаите, когато съответните хармонизирани стандарти не са били приложени изцяло; когато е необходимо, подкрепящите доказателства включват резултатите от изпитванията, проведени в съответствие с други подходящи технически спецификации от съответната лаборатория на производителя или от друга изпитвателна лаборатория от негово име и на негова отговорност.
3.2. Техническата документация позволява да се оцени съответствието на взривното вещество с приложимите изисквания на наредбата и включва съответен анализ и оценка на риска (рисковете). Техническата документация определя точно приложимите изисквания и обхваща дотолкова, доколкото е необходимо за нуждите на оценяването, проекта, производството и действието на взривното вещество. Техническата документация съдържа, когато е приложимо, най-малко следните елементи:
а) общо описание на взривното вещество;
б) конструктивни и производствени чертежи и схеми на компонентите, сглобените единици, електрическите вериги и др.;
в) описанията и обясненията, необходими за разбиране на тези чертежи и схеми и за действието на взривното вещество;
г) списък на хармонизираните стандарти, приложени изцяло или частично, данните за които са публикувани в "Официален вестник" на Европейския съюз, и когато тези хармонизирани стандарти не са били приложени - описания на решенията, приети за изпълнение на съществените изисквания, включително списък на приложените други подходящи технически спецификации; при частично приложени хармонизирани стандарти техническата документация посочва частите, които са приложени;
д) резултати от извършените проектни изчисления, проведените изследвания и др.;
е) протоколи от изпитванията.
4. Нотифицираният орган:
4.1. изследва техническата документация и подкрепящите доказателства, за да оцени пригодността на техническия проект на взривното вещество;
4.2. удостоверява, че образецът/образците е/са произведен/и в съответствие с техническата документация, и определя елементите, проектирани в съответствие с приложимите разпоредби на съответните хармонизирани стандарти, както и елементите, проектирани в съответствие с други подходящи технически спецификации;
4.3. провежда подходящи изследвания и изпитвания или организира тяхното провеждане с цел да провери дали в случаите, когато производителят е избрал да приложи решенията от съответните хармонизирани стандарти, същите са били приложени правилно;
4.4. провежда подходящи изследвания и изпитвания или възлага тяхното провеждане с цел да провери дали в случаите, когато решенията от съответните хармонизирани стандарти не са приложени, решенията, избрани от производителя, като се прилагат други подходящи технически спецификации, удовлетворяват съответните съществени изисквания;
4.5. съгласува с производителя мястото, където ще се проведат изследванията и изпитванията.
5. Нотифицираният орган съставя доклад от оценката, в който описва действията, предприети съгласно т. 4, и получените резултати. Без да нарушава задълженията си по отношение на нотифициращия орган, нотифицираният орган разгласява изцяло или отчасти съдържанието на доклада само със съгласието на производителя.
6. Когато типът отговаря на изискванията на наредбата, приложими към съответното взривно вещество, нотифицираният орган издава на производителя сертификат за ЕС изследване на типа. Този сертификат съдържа името и адреса на производителя, заключенията от изследването, условията (ако има такива) за неговата валидност и необходимите данни за идентификация на одобрения тип. Сертификатът за ЕС изследване на типа може да съдържа едно или повече приложения.
Сертификатът за ЕС изследване на типа и приложенията към него съдържат цялата необходима информация, за да може съответствието на произведените взривни вещества да бъде оценено спрямо изследвания тип и да се даде възможност за осъществяването на контрол по време на експлоатация.
Когато типът не отговаря на приложимите изисквания на наредбата, нотифицираният орган отказва да издаде сертификат за ЕС изследване на типа и съответно информира подалия заявлението, като подробно мотивира отказа си.
7. Нотифицираният орган следи за евентуални промени в общоприетото ниво на технически познания, които промени показват, че одобреният тип може вече да не отговаря на приложимите изисквания на наредбата, и преценява дали такива промени изискват по-нататъшни проучвания. Ако случаят е такъв, нотифицираният орган информира производителя.
Производителят информира нотифицирания орган, у когото се намира техническата документация, отнасяща се до сертификата за ЕС изследване на типа, за всички промени на одобрения тип, които могат да повлияят на съответствието на взривното вещество със съществените изисквания или на условията за валидност на този сертификат. Такива промени изискват допълнително одобрение под формата на допълнение към оригиналния сертификат за ЕС изследване на типа.
8. Всеки нотифициран орган информира своя нотифициращ орган за сертификати за ЕС изследване на типа и/или за допълнения към тях, които е издал или отнел, и периодично или при поискване предоставя на своя нотифициращ орган списък на тези сертификати и/или допълненията към тях, които е отказал да издаде, спрял е действието им или по друг начин е ограничил.
Всеки нотифициран орган информира останалите нотифицирани органи за сертификатите за ЕС изследване на типа и/или за допълнения към тях, чието издаване е отказал, отнел, спрял е действието им или по друг начин е ограничил, а при поискване - и за тези сертификати и/или допълненията към тях, които е издал.
Европейската комисия, държавите членки и останалите нотифицирани органи могат при поискване да получат копие от сертификатите за ЕС изследване на типа и/или от допълненията към тях. При поискване Европейската комисия и държавите членки могат да получат копие от техническата документация и резултатите от проведените от нотифицирания орган изследвания.
Нотифицираният орган съхранява копие от сертификата за ЕС изследване на типа, неговите приложения и допълнения, както и техническото досие, включващо документацията, представена от производителя, до изтичане на валидността на този сертификат.
9. Производителят съхранява на разположение на компетентните органи копие от сертификата за ЕС изследване на типа, неговите приложения и допълнения заедно с техническата документация в продължение на 10 години след пускането на взривното вещество на пазара.
10. Упълномощеният представител на производителя може да подава заявлението по т. 3 и да изпълнява задълженията по т. 7 и 9, при условие че са посочени в пълномощното.

Раздел II

Модул С2: Съответствие с типа въз основа на вътрешен производствен контрол с надзор на проверката на продукта на случайни интервали

1. Съответствие с типа въз основа на вътрешен производствен контрол с надзор на проверката на продукта на случайни интервали е тази част от процедурата за оценяване на съответствието, чрез която производителят изпълнява задълженията си по т. 2, 3 и 4 и осигурява и декларира на своя отговорност, че съответните взривни вещества са в съответствие с типа, описан в сертификата за ЕС изследване на типа, и отговарят на изискванията на наредбата, приложими към тях.
2. Производство
Производителят взема всички необходими мерки за това производственият процес и неговото наблюдение да осигурят съответствието на произвежданите взривни вещества с типа, описан в сертификата за ЕС изследване на типа, и с изискванията на наредбата, приложими към тях.
3. Проверки на продукта
Нотифициран орган, избран от производителя, извършва проверките или организира тяхното извършване на случайни интервали, определени от този орган, за да бъде проверено качеството на вътрешните проверки на взривното вещество, като се вземат под внимание технологичната сложност на взривните вещества и количеството на продукцията. Подходяща извадка от крайните продукти, взета на място от нотифицирания орган преди пускането на взривните вещества на пазара, се изследва, като се извършват подходящите изпитвания, определени от съответните части на хармонизираните стандарти, и/или равностойни изпитвания, установени в други подходящи технически спецификации, с цел проверка на съответствието на взривното вещество с типа, описан в сертификата за ЕС изследване на типа, и със съответните изисквания на наредбата. В случаите, когато извадката не съответства на допустимото ниво на качество, нотифицираният орган предприема необходимите мерки.
Прилагането на процедурата за приемане на извадки има за цел да установи дали производственият процес на взривното вещество се осъществява в рамките на допустимите граници с оглед на осигуряването на съответствието на взривното вещество.
Производителят, на отговорността на нотифицирания орган, нанася идентификационния номер на нотифицирания орган по време на производствения процес.
4. Маркировка "СЕ" и ЕС декларация за съответствие
4.1. Производителят нанася маркировката "CE" върху всяко отделно взривно вещество, което е в съответствие с типа, описан в сертификата за ЕС изследване на типа, и което отговаря на приложимите изисквания на наредбата.
4.2. Производителят съставя писмена ЕС декларация за съответствие за всеки модел на взривно вещество и я съхранява на разположение на компетентните органи в продължение на 10 години след пускането на взривно вещество на пазара. ЕС декларацията за съответствие идентифицира типа взривно вещество, за който е съставена.
Копие от ЕС декларацията за съответствие се предоставя на компетентните органи при поискване.
5. Упълномощен представител
Задълженията на производителя по т. 4 могат да бъдат изпълнявани от негов упълномощен представител, от негово име и на негова отговорност, при условие че са посочени в пълномощното.

Раздел III

Модул D: Съответствие с типа въз основа на осигуряване на качеството на производството

1. Съответствие с типа въз основа на осигуряване на качеството на производството е тази част от процедурата за оценяване на съответствието, чрез която производителят изпълнява задълженията си по т. 2 и 5 и осигурява и декларира на своя отговорност, че взривните вещества са в съответствие с типа, както е описан в сертификата за ЕС изследване на типа, и отговарят на изискванията на наредбата, приложими към тях.
2. Производство
Производителят разработва и въвежда одобрена система по качеството относно производството, контрола на крайния продукт и изпитването на съответните взривни вещества, както е определено в т. 3, и подлежи на надзор, както е определено в т. 4.
3. Система по качеството
3.1. Производителят подава заявление за оценяване на неговата система по качеството по отношение на съответните взривни вещества до нотифициран орган по свой избор.
Това заявление включва:
а) името и адреса на производителя, а в случаите, когато заявлението е подадено от упълномощен представител, също така и неговото име и адрес;
б) писмена декларация, че същото заявление не е подавано до друг нотифициран орган;
в) цялата информация, свързана с предвижданата категория взривни вещества;
г) документацията относно системата по качеството;
д) техническата документация на одобрения тип и копие от сертификата за ЕС изследване на типа.
3.2. Системата по качеството осигурява съответствие на взривните вещества с типа, описан в сертификата за ЕС изследване на типа, и с изискванията на наредбата, приложими към тях.
Всички елементи, изисквания и предписания, приети от производителя, се документират редовно и систематично под формата на писмени политики, процедури и инструкции. Документацията на системата по качеството позволява еднозначно тълкуване на програмите по качеството, плановете, наръчниците и записите.
Тя включва, по-специално, подходящо описание на:
а) целите по качеството и организационната структура, отговорностите и правомощията на управата по отношение на качеството на продуктите;
б) съответните средства и методи за производство, контрол и осигуряване на качеството, процесите и систематичните мерки, които ще се прилагат;
в) изследванията и изпитванията, които ще се извършват преди, по време и след производството, както и честотата, с която ще бъдат извършвани;
г) записите по качеството, като доклади от проверки, данни от изпитвания, данни от калибриране, доклади за квалификацията на съответния персонал и др.;
д) средствата за наблюдение за постигане на изискваното качество на продуктите и ефективното функциониране на системата по качеството.
3.3. Нотифицираният орган оценява системата по качеството, за да определи дали тя отговаря на изискванията, посочени в т. 3.2.
По отношение на елементите на системата по качеството, които отговарят на съответните спецификации на съответния хармонизиран стандарт, нотифицираният орган приема, че е налице съответствие с изискванията, посочени в т. 3.2.
В допълнение към опита в системи за управление на качеството екипът одитори разполага най-малко с един член с опит в оценяването на съответната продуктова област и на технологията на продукта, както и познания за приложимите изисквания на наредбата. Одитът включва посещение в помещенията на производителя за извършване на оценка. Екипът одитори преглежда техническата документация по т. 3.1, буква "д" с цел да установи способността на производителя да определи приложимите изисквания на наредбата и да проведе необходимите изследвания с цел да осигури съответствие на взривното вещество с тези изисквания.
Решението се съобщава на производителя. Това уведомление включва заключенията от одита и мотивирано решение относно извършеното оценяване.
3.4. Производителят се задължава да изпълнява задълженията, произтичащи от одобрената система по качеството, както и да поддържа тази система в състояние на пригодност и ефективно функциониране.
3.5. Производителят редовно информира нотифицирания орган, одобрил системата по качеството, за всякакви планирани изменения в нея.
Нотифицираният орган оценява предложените изменения и решава дали изменената система по качеството ще продължи да отговаря на изискванията по т. 3.2 или се налага ново оценяване.
Той съобщава своето решение на производителя. Това уведомление включва заключенията от извършеното изследване и мотивирано решение относно извършеното оценяване.
4. Надзор на отговорността на нотифицирания орган
4.1. Целта на надзора е да се гарантира, че производителят изпълнява правилно задълженията, произтичащи от одобрената система по качеството.
4.2. За целите на оценката производителят предоставя на нотифицирания орган достъп до местата на производство, проверка, изпитване и съхраняване и му предоставя цялата необходима информация, по-специално:
а) документацията на системата по качеството;
б) записите по качеството, като доклади от проверки, данни от изпитвания, данни от калибриране и доклади за квалификацията на съответния персонал и др.
4.3. Нотифицираният орган извършва периодични одити, за да се увери, че производителят поддържа и прилага системата по качеството, и представя на производителя доклад от одита.
4.4. Освен това нотифицираният орган може да прави и внезапни посещения при производителя. По време на такива посещения нотифицираният орган може, ако това се налага, да провежда или да организира провеждането на изпитвания на взривните вещества с цел да установи дали системата по качеството функционира правилно. Нотифицираният орган предоставя на производителя доклад от посещението, а ако са били проведени изпитвания - и протоколи от изпитванията.
5. Маркировка "СЕ" и ЕС декларация за съответствие
5.1. Производителят нанася маркировката "СЕ" и на отговорността на нотифицирания орган, посочен в т. 3.1, идентификационния му номер върху всяко отделно взривно вещество, което е в съответствие с типа, описан в сертификата за ЕС изследване на типа, и което отговаря на приложимите изисквания на наредбата.
5.2. Производителят съставя писмена ЕС декларация за съответствие за всеки тип взривно вещество и я съхранява на разположение на компетентните органи в продължение на 10 години след пускането на взривно вещество на пазара. ЕС декларацията за съответствие идентифицира типа взривно вещество, за който е съставена.
Копие от ЕС декларацията за съответствие се предоставя на компетентните органи при поискване.
6. Производителят съхранява на разположение на компетентните органи в продължение на 10 години след пускането на взривното вещество на пазара:
а) документацията по т. 3.1;
б) информация относно одобрените изменения по т. 3.5;
в) решенията и докладите на нотифицирания орган, посочени в т. 3.5, 4.3 и 4.4.
7. Всеки нотифициран орган информира своя нотифициращ орган за издадените или оттеглените одобрения на системи по качеството и периодично или при поискване предоставя на своя нотифициращ орган списък с одобрения на системи по качеството, които е отказал, спрял е действието им или по друг начин е ограничил.
Всеки нотифициран орган информира останалите нотифицирани органи за одобрения на системи по качеството, които е отказал, спрял е действието им, оттеглил е или по друг начин е ограничил, и при поискване - за издадените одобрения на системи по качеството.
8. Упълномощен представител
Задълженията на производителя по т. 3.1, 3.5, 5 и 6 могат да бъдат изпълнявани от негов упълномощен представител, от негово име и на негова отговорност, при условие че са посочени в пълномощното.

Раздел IV

Модул Е: Съответствие с типа въз основа на осигуряване на качеството на продукта

1. Съответствие с типа въз основа на осигуряване на качеството на продукта е тази част от процедурата за оценяване на съответствието, чрез която производителят изпълнява задълженията си по т. 2 и 5 и осигурява и декларира на своя отговорност, че взривните вещества са в съответствие с типа, както е описан в сертификата за ЕС изследване на типа, и отговарят на изискванията на наредбата, приложими към тях.
2. Производство
Производителят разработва и въвежда одобрена система по качеството за контрола на крайния продукт и изпитването на съответните взривни вещества, както е определено в т. 3, и подлежи на надзор, както е определено в т. 4.
3. Система по качеството
3.1. Производителят подава заявление за оценяване на неговата система по качеството по отношение на съответните взривни вещества до нотифициран орган по свой избор.
Това заявление включва:
а) името и адреса на производителя, а в случаите, когато заявлението е подадено от упълномощен представител, също така и неговото име и адрес;
б) писмена декларация, че същото заявление не е подавано до друг нотифициран орган;
в) цялата информация за предвижданата категория взривно вещество;
г) документацията относно системата по качеството;
д) техническата документация на одобрения тип и копие от сертификата за ЕС изследване на типа.
3.2. Системата по качеството осигурява съответствието на взривните вещества с типа, описан в сертификата за ЕС изследване на типа, и с приложимите изисквания на наредбата.
Всички елементи, изисквания и предписания, приети от производителя, се документират редовно и систематично под формата на писмени политики, процедури и инструкции. Документацията на системата по качеството позволява еднозначно тълкуване на програмите по качеството, плановете, наръчниците и записите.
Тя включва, по-специално, подходящо описание на:
а) целите по качеството и организационната структура, отговорностите и правомощията на ръководството по отношение на качеството на продукта;
б) изследванията и изпитванията, които ще се извършват след производството;
в) записите по качеството, като доклади от проверки, данни от изпитвания, данни от калибриране и доклади за квалификацията на съответния персонал и др.;
г) средствата за наблюдение на ефективното функциониране на системата по качеството.
3.3. Нотифицираният орган оценява системата по качеството, за да определи дали тя отговаря на изискванията, посочени в т. 3.2.
По отношение на елементите на системата по качеството, които отговарят на съответните спецификации на съответния хармонизиран стандарт, нотифицираният орган приема, че е налице съответствие с изискванията, посочени в т. 3.2.
В допълнение към опита в системи за управление на качеството екипът одитори разполага най-малко с един член с опит в оценяването на съответната продуктова област и на технологията на продукта, както и познания за приложимите изисквания на наредбата. Одитът включва посещение в помещенията на производителя за извършване на оценка. Екипът одитори преглежда техническата документация по т. 3.1, буква "д" с цел да установи способността на производителя да определи приложимите изисквания по наредбата и да проведе необходимите изследвания с цел да осигури съответствие на взривното вещество с тези изисквания.
Решението се съобщава на производителя. Това уведомление включва заключенията от одита и мотивирано решение относно извършеното оценяване.
3.4. Производителят се задължава да изпълнява задълженията, произтичащи от одобрената система по качеството, както и да поддържа тази система в състояние на пригодност и ефективно функциониране.
3.5. Производителят редовно информира нотифицирания орган, одобрил системата по качеството, за всякакви планирани изменения в нея.
Нотифицираният орган оценява предложените изменения и решава дали изменената система по качеството ще продължи да отговаря на изискванията по т. 3.2 или се налага ново оценяване.
Той съобщава своето решение на производителя. Това уведомление включва заключенията от извършеното изследване и мотивирано решение относно извършеното оценяване.
4. Надзор на отговорността на нотифицирания орган
4.1. Целта на надзора е да се гарантира, че производителят изпълнява правилно задълженията, произтичащи от одобрената система по качеството.
4.2. За целите на оценката производителят предоставя на нотифицирания орган достъп до местата на производство, проверка, изпитване и съхраняване и му предоставя цялата необходима информация, по-специално:
а) документацията на системата по качеството;
б) записите по качеството, като доклади от проверки, данни от изпитвания, данни от калибриране и доклади за квалификацията на съответния персонал и др.
4.3. Нотифицираният орган извършва периодични одити, за да се увери, че производителят поддържа и прилага системата по качеството, и представя на производителя доклад от одита.
4.4. Освен това нотифицираният орган може да прави и внезапни посещения при производителя. По време на такива посещения нотифицираният орган може, ако това се налага, да провежда или да организира провеждането на изпитвания на взривните вещества с цел да установи дали системата по качеството функционира правилно. Нотифицираният орган предоставя на производителя доклад от посещението, а ако са били проведени изпитвания - и протоколи от изпитванията.
5. Маркировка "СЕ" и ЕС декларация за съответствие
5.1. Производителят нанася маркировката "СЕ" и на отговорността на нотифицирания орган, посочен в т. 3.1, идентификационния му номер върху всяко отделно взривно вещество, което е в съответствие с типа взривно вещество, описан в сертификата за ЕС изследване на типа, и което отговаря на приложимите изисквания на наредбата.
5.2. Производителят съставя писмена ЕС декларация за съответствие за всеки тип взривно вещество и я съхранява на разположение на компетентните органи в продължение на 10 години след пускането на взривно вещество на пазара. ЕС декларацията за съответствие идентифицира типа взривно вещество, за който е съставена.
Копие от ЕС декларацията за съответствие се предоставя на компетентните органи при поискване.
6. Производителят съхранява на разположение на компетентните органи в продължение на 10 години след пускането на взривното вещество на пазара:
а) документацията по т. 3.1;
б) информация относно одобрените изменения по т. 3.5;
в) решенията и докладите на нотифицирания орган, посочени в т. 3.5, 4.3 и 4.4.
7. Всеки нотифициран орган информира своя нотифициращ орган за издадените или оттеглените одобрения на системи по качеството и периодично или при поискване предоставя на своя нотифициращ орган списък с одобрения на системи по качеството, които е отказал, спрял е действието им или по друг начин е ограничил.
Всеки нотифициран орган информира останалите нотифицирани органи за одобрения на системи по качеството, които е отказал, спрял е действието им или е оттеглил, и при поискване - за издадените одобрения на системи по качеството.
8. Упълномощен представител
Задълженията на производителя по т. 3.1, 3.5, 5 и 6 могат да бъдат изпълнявани от негов упълномощен представител, от негово име и на негова отговорност, при условие че са посочени в пълномощното.

Раздел V

Модул F: Съответствие с типа въз основа на проверка на продукта

1. Съответствие с типа въз основа на проверка на продукта е тази част от процедурата за оценяване на съответствието, чрез която производителят изпълнява задълженията си по т. 2, 5.1 и 6 и осигурява и декларира на своя отговорност, че съответните взривни вещества, за които се прилагат разпоредбите на т. 3, са в съответствие с типа, както е описан в сертификата за ЕС изследване на типа, и отговарят на изискванията на наредбата, приложими към тях.
2. Производство
Производителят взема всички необходими мерки за това, производственият процес и неговото наблюдение да осигурят съответствието на произвежданите взривни вещества с одобрения тип, описан в сертификата за ЕС изследване на типа, и с изискванията на наредбата, приложими към тях.
3. Проверка
Нотифициран орган, избран от производителя, извършва подходящи изследвания и изпитвания, за да провери съответствието на взривните вещества с одобрения тип, описан в сертификата за ЕС изследване на типа, и съответните изисквания на наредбата.
Изследванията и изпитванията за проверка на съответствието на взривните вещества с изискванията се извършват по избор на производителя или чрез изследване и изпитване на всеки продукт, както е посочено в т. 4, или чрез изследване и изпитване на взривните вещества на статистическа основа, както е посочено в т. 5.
4. Проверка за съответствие чрез изследване и изпитване на всеки продукт
4.1. Всички взривни вещества се изследват поотделно и се извършват подходящи изпитвания, посочени в съответния хармонизиран стандарт (стандарти), и/или равностойни изпитвания, установени в други подходящи технически спецификации, които се извършват с цел да се провери съответствието с одобрения тип, описан в сертификата за ЕС изследване на типа, и съответните изисквания на наредбата. При липса на такъв хармонизиран стандарт нотифицираният орган решава кои изпитвания са подходящи за извършване.
4.2. Нотифицираният орган издава сертификат за съответствие по отношение на извършените изследвания и изпитвания и нанася идентификационния си номер върху всяко одобрено взривно вещество или изисква идентификационният му номер да се нанесе на негова отговорност.
Производителят съхранява сертификатите за съответствие на разположение на компетентните органи за проверка в продължение на 10 години след пускането на взривното вещество на пазара.
5. Проверка за съответствие на статистическа основа
5.1. Производителят предприема всички необходими мерки за това, производственият процес и неговото наблюдение да осигурят еднородността на всяка произведена партида и представя своите взривни вещества за проверка под формата на еднородни партиди.
5.2. От всяка партида се взема произволна проба. Всички взривни вещества от една проба се изследват поотделно и се извършват подходящи изпитвания, посочени в съответния хармонизиран стандарт (стандарти), и/или се извършват равностойни изпитвания, установени в други подходящи технически спецификации, с цел да се провери съответствието им с одобрения тип, описан в сертификата за ЕС изследване на типа, и с приложимите изисквания на наредбата и да се определи дали партидата да бъде приета, или отхвърлена. При липса на такъв хармонизиран стандарт нотифицираният орган решава кои изпитвания са подходящи за извършване.
5.3. В случай че дадена партида е приета, всички взривни вещества в нея се считат за одобрени с изключение на онези взривни вещества от пробата, които не са преминали удовлетворително изпитванията.
Нотифицираният орган издава сертификат за съответствие по отношение на извършените изследвания и изпитвания и нанася идентификационния си номер върху всяко одобрено взривно вещество или изисква идентификационният му номер да се нанесе на негова отговорност.
Производителят съхранява сертификатите за съответствие на разположение на компетентните органи в продължение на 10 години след пускането на взривното вещество на пазара.
5.4. В случай че дадена партида е отхвърлена, нотифицираният орган предприема подходящи мерки, за да предотврати пускането на тази партида на пазара. При често отхвърляне на партиди нотифицираният орган може да прекрати проверката на статистическа основа и да предприеме подходящи мерки.
6. Маркировка "СЕ" и ЕС декларация за съответствие
6.1. Производителят нанася маркировката "СЕ" и на отговорността на нотифицирания орган, посочен в т. 3, идентификационния му номер върху всяко отделно взривно вещество, което е в съответствие с одобрения тип, описан в сертификата за ЕС изследване на типа, и което отговаря на приложимите изисквания на наредбата.
6.2. Производителят съставя писмена ЕС декларация за съответствие за всеки тип взривно вещество и я съхранява на разположение на компетентните органи в продължение на 10 години след пускането на взривно вещество на пазара. ЕС декларацията за съответствие идентифицира типа взривно вещество, за който е съставена.
Копие от ЕС декларацията за съответствие се предоставя на компетентните органи при поискване.
Ако нотифицираният орган по т. 3 даде своето съгласие и на негова отговорност, производителят може да нанася върху взривните вещества и идентификационния номер на нотифицирания орган.
Ако нотифицираният орган даде своето съгласие и на негова отговорност, производителят може да нанася върху взривните вещества идентификационния номер на нотифицирания орган по време на производствения процес.
7. Упълномощен представител
Задълженията на производителя могат да бъдат изпълнявани от негов упълномощен представител, от негово име и на негова отговорност, при условие че са посочени в пълномощното. Задълженията на производителя по т. 2 и 5.1 не могат да бъдат изпълнявани от упълномощен представител.

Раздел VI

Модул G: Съответствие въз основа на проверка на единичен продукт

1. Съответствие въз основа на проверка на единичен продукт е процедурата за оценяване на съответствието, чрез която производителят изпълнява задълженията по т. 2, 3 и 5 и осигурява и декларира на своя отговорност, че взривното вещество, за което се прилагат разпоредбите на т. 4, е в съответствие с изискванията на наредбата, приложими към него.
2. Техническа документация
2.1. Производителят изготвя техническата документация и я предоставя на нотифицирания орган по т. 4. Документацията позволява да се оцени съответствието на взривното вещество с приложимите изисквания и включва съответния анализ и оценка на риска (рисковете). Техническата документация определя точно приложимите изисквания и обхваща дотолкова, доколкото е необходимо за нуждите на оценяването, проекта, производството и действието на взривното вещество. Техническата документация съдържа, когато е приложимо, най-малко следните елементи:
а) общо описание на взривното вещество;
б) конструктивни и производствени чертежи и схеми на компонентите, сглобените единици, електрически вериги и др.;
в) описанията и обясненията, необходими за разбиране на тези чертежи и схеми и за действието на взривното вещество;
г) списък на хармонизираните стандарти, приложени изцяло или частично, данните за които са публикувани в "Официален вестник" на Европейския съюз, и в случаите, когато тези хармонизирани стандарти не са били приложени - описания на решенията, приети за изпълнение на съществените изисквания, включително списък на приложените други подходящи технически спецификации. При частично приложени хармонизирани стандарти техническата документация посочва частите, които са приложени;
д) резултатите от извършените проектни изчисления, проведените изследвания и др., и
е) протоколи от изпитванията.
2.2. Производителят съхранява техническата документация на разположение на компетентните органи в продължение на 10 години след пускането на взривното вещество на пазара.
3. Производство
Производителят взема всички необходими мерки за това, производственият процес и неговото наблюдение да осигурят съответствието на произведеното взривно вещество с приложимите изисквания на наредбата.
4. Проверка
Нотифициран орган, избран от производителя, извършва или възлага извършването на подходящи изследвания и изпитвания, установени в съответните хармонизирани стандарти, и/или равностойни изпитвания, установени в други подходящи технически спецификации, за да провери съответствието на взривното вещество с приложимите изисквания на наредбата. При липса на такъв хармонизиран стандарт нотифицираният орган решава кои изпитвания са подходящи за извършване.
Нотифицираният орган издава сертификат за съответствие по отношение на извършените изследвания и изпитвания на взривното вещество и нанася идентификационния си номер върху всяко едно одобрено взривно вещество или изисква идентификационният му номер да се нанесе на негова отговорност.
Производителят съхранява сертификатите за съответствие на разположение на компетентните органи в продължение на 10 години след пускането на взривното вещество на пазара.
5. Маркировка "СЕ" и ЕС декларация за съответствие
5.1. Производителят нанася маркировката "СЕ" и на отговорността на нотифицирания орган, посочен в т. 4, идентификационния му номер върху всяко взривно вещество, което отговаря на приложимите изисквания на наредбата.
5.2. Производителят съставя писмена ЕС декларация за съответствие на взривното вещество и я съхранява на разположение на компетентните органи в продължение на 10 години след пускането на взривното вещество на пазара. ЕС декларацията за съответствие идентифицира взривното вещество, за което е съставена.
Копие от ЕС декларацията за съответствие се предоставя на компетентните органи при поискване.
6. Упълномощен представител
Задълженията на производителя по т. 2.2 и 5 могат да бъдат изпълнявани от негов упълномощен представител, от негово име и на негова отговорност, при условие че са посочени в пълномощното.

Приложение № 4 към чл. 7, ал. 3

ЕС декларация за съответствие

 (№ ХХХХ)*

1. № ….. (продукт, тип, партиден или сериен номер): …………………………………….

2. Наименование и адрес на производителя и когато е приложимо, на неговия упълномощен представител: …………………………………………………………

3. Настоящата декларация за съответствие е издадена на отговорността на производителя.

4. Предмет на декларацията (идентификация на взривното вещество, позволяваща проследяването му): ……………………………………………………………

5. Предметът на декларацията, описан по-горе, отговаря на съответното законодателство на Европейския съюз за хармонизация:

………………………………………………………………………………………………..

6. Позоваване на използваните хармонизирани стандарти или позоваване на други технически спецификации, по отношение на които се декларира съответствие: …….

7. Нотифицираният орган …………………………………………………………………

(наименование, номер) извърши …………………………………………………………

(описание на действието) и издаде сертификата: ……………………………………….

8. Допълнителна информация: …………………………………………………………..

Подписана за и от името на: ……………………………………………………………..

(място и дата на издаване): ………………………………………………………………

(име, длъжност) (подпис): ……………………………………………………………….

______________

*Забележка. Производителят не е задължен да номерира ЕС декларацията за съответствие.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ