Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на транспортируемо оборудване под налягане

Приета с ПМС № 271 от 29.09.2011 г.

Обн. ДВ. бр.78 от 7 Октомври 2011 г., изм. и доп. ДВ. бр.87 от 31 Октомври 2017г., изм. ДВ. бр.36 от 13 Май 2022г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С наредбата се определят:
1. правилата към транспортируемото оборудване под налягане с цел повишаване на безопасността и гарантиране свободното движение на такова оборудване;
2. процедурите за ново оценяване съответствието на транспортируемо оборудване под налягане;
3. редът за извършване на оценяване на съответствието, прегледи и проверки на транспортируемо оборудване под налягане;
4. маркировка за съответствие и правилата за нанасянето ѝ върху транспортируемо оборудване под налягане;
5. задълженията на икономическите оператори;
6. изискванията и редът за определяне на лица за оценяване съответствието (нотифицирани органи) на транспортируемото оборудване под налягане.

Чл. 2. Наредбата се прилага за:
1. ново транспортируемо оборудване под налягане, което не е обозначено до 1 януари 2007 г. с маркировка за съответствие "Pi" за целите на предоставянето му на пазара;
2. транспортируемо оборудване под налягане, което е обозначено с маркировка за съответствие до 1 януари 2007 г. за целите на периодичните проверки, междинните проверки, извънредни прегледи и използването му;
3. транспортируемо оборудване под налягане, което не е обозначено с маркировка за съответствие, предвидена в Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на транспортируеми съоръжения под налягане, приета с Постановление № 264 на Министерския съвет от 2005 г. (обн., ДВ, бр. 100 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 40 от 2006 г. и бр. 64 от 2008 г.), за целите на новото оценяване на съответствието.

Чл. 3. Наредбата не се прилага за:
1. транспортируемото оборудване под налягане, което е пуснато на пазара в Република България преди датата на влизане в сила на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на транспортируеми съоръжения под налягане и не е подложено на ново оценяване на съответствието;
2. транспортируемото оборудване под налягане, което се използва изключително за превоз на опасни товари между държави - членки на Европейския съюз, и трети държави, когато този превоз се извършва при спазване изискванията на Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR), Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища (ADN) и Правилника за международен железопътен превоз на опасни товари (RID), освен когато е посочено друго в приложенията към Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 2008 г. относно вътрешния превоз на опасни товари (ОВ, L 260 от 2008 г.).

Чл. 4. Транспортируемото оборудване под налягане се предоставя на пазара, когато:
1. отговаря на изискванията на наредбата и на:
а) приложение I, раздел I.1 към Директива 2008/68/ЕО - ADR;
б) приложение II, раздел II.1 към Директива 2008/68/ЕО - RID;
в) приложение III, раздел III.1 към Директива 2008/68/ЕО - ADN;
2. не застрашава живота и здравето на хората, безопасността на домашните животни и опазването на вещите;
3. е правилно монтирано и поддържано;
4. се използва по предназначение.

Глава втора.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОПЕРАТОРИ

Чл. 5. (1) При пускането на транспортируемо оборудване под налягане на пазара производителите гарантират, че оборудването е проектирано и изработено, както и че за него е съставена съответната документация в съответствие с изискванията на ADR, RID и ADN и на наредбата.
(2) Производителите нанасят маркировката "Pi" в съответствие с чл. 17 и 18, след като съответствието на транспортируемото оборудване под налягане с приложимите към него изисквания е доказано в резултат на проведена процедура за оценяване на съответствието съгласно ADR, RID и ADN и наредбата.
(3) Производителите изготвят и съхраняват техническата документация, съобразена с изискванията на ADR, RID и ADN.
(4) Производители, които считат, че транспортируемо оборудване под налягане, което са пуснали на пазара, не съответства на разпоредбите на ADR, RID и ADN относно транспортируемото оборудване под налягане или на наредбата, незабавно предприемат необходимите коригиращи действия за привеждане на транспортируемото оборудване под налягане в съответствие, за изтеглянето му от пазара или за изземването му, в случай че това е необходимо.
(5) В случай че транспортируемото оборудване под налягане по ал. 4 представлява риск за здравето или безопасността на хората, производителите незабавно предоставят информация на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), като предоставят подробни сведения относно несъответствието и предприетите от производителя коригиращи действия.
(6) Производителите изготвят документи, в които описват всички случаи на несъответствие и предприетите коригиращи действия.
(7) При обосновано искане от ДАМТН производителите ѝ предоставят цялата информация и документация, необходима за доказване съответствието на транспортируемото оборудване под налягане на български език.
(8) Производителите си сътрудничат с ДАМТН, при искане от тяхна страна, при всяко действие, предприето за избягване на рисковете, свързани с транспортируемото оборудване под налягане, което те са пуснали на пазара.
(9) Производителите са длъжни да предоставят на операторите информация, съответстваща на изискванията на ADR, RID и ADN и на наредбата.

Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2022 г.) Председателят на ДАМТН предоставя информацията по чл. 5, ал. 5 на министъра на транспорта и съобщенията за сведение.

Чл. 7. (1) Производителите могат да упълномощават писмено свой представител за най-малко следните действия:
1. съхраняване на техническата документация на разположение на ДАМТН най-малко за срок, посочен в ADR, RID и ADN за производителите;
2. предоставяне на информацията по чл. 5, ал. 7;
3. сътрудничество с ДАМТН, при искане от тяхна страна, при всяко действие, предприето за избягване на рисковете, свързани с транспортируемо оборудване под налягане, обхванати от пълномощието.
(2) Задълженията на производителите по чл. 5, ал. 1 и 2, както и изготвянето на техническа документация не могат да се извършват от упълномощен представител.
(3) В сертификата за съответствие по ADR, RID и ADN производителят посочва следните данни за упълномощения си представител:
1. за физическо лице - име и адрес;
2. за юридическо лице - наименованието, ЕИК или код по БУЛСТАТ, седалището и адреса на управление.
(4) Упълномощените представители предоставят на операторите само такава информация, която съответства на изискванията на ADR, RID и ADN и на наредбата.

Чл. 8. (1) Вносителите пускат на пазара на Европейския съюз транспортируемо оборудване под налягане, което съответства на изискванията на ADR, RID и ADN и на наредбата.
(2) Преди да пуснат транспортируемо оборудване под налягане на пазара, вносителите гарантират, че:
1. съответната процедура за оценяване на съответствието е била проведена от производителя;
2. производителят е изготвил техническа документация в съответствие с глави 6.2 и 6.8 от ADR/RID/ADN;
3. върху транспортируемото оборудване под налягане е нанесена маркировката "Pi";
4. транспортируемото оборудване се придружава със сертификат за съответствие съгласно ADR, RID и ADN.
(3) Когато вносител счете, че транспортируемото оборудване под налягане не съответства на разпоредбите на ADR, RID и ADN относно транспортируемото оборудване под налягане или на наредбата, той не пуска на пазара транспортируемото оборудване под налягане, докато то не бъде приведено в съответствие.
(4) В случай че транспортируемото оборудване под налягане по ал. 3 представлява риск за здравето и безопасността на хората, вносителят предоставя информация за това на производителя и на ДАМТН.
(5) Вносителите посочват името и адреса си за контакт в сертификата за съответствие съгласно ADR, RID и ADN или в приложен към него документ.
(6) Вносителите гарантират, че докато отговарят за транспортируемото оборудване под налягане, условията на съхраняване или превоза няма да окажат влияние върху съответствието му с изискванията на ADR, RID и ADN.
(7) Вносители, които считат, че транспортируемо оборудване под налягане, което са пуснали на пазара, не съответства на изискванията на ADR, RID и ADN относно транспортируемото оборудване под налягане или на наредбата, незабавно предприемат необходимите коригиращи действия за привеждане на транспортируемото оборудване под налягане в съответствие, за изтеглянето му или за изземването му от пазара, ако това е необходимо.
(8) В случай че транспортируемото оборудване под налягане по ал. 7 представлява риск за здравето и безопасността на хората, вносителите незабавно предоставят информация за това на производителя и органите за надзор на пазара, като осигуряват подробни сведения относно несъответствието и предприетите от тях коригиращи действия. Вносителите изготвят документи, в които описват всички случаи на несъответствие и предприетите от тях коригиращи действия.
(9) Вносителите съхраняват копие от техническата документация на разположение на ДАМТН най-малко през срока, посочен в ADR, RID и ADN за производителите, и гарантират, че тя може да бъде предоставена на органите за надзор на пазара при поискване.
(10) При обосновано искане от органите за надзор на пазара вносителите им предоставят цялата информация и техническата документация, които са необходими за доказване съответствието на транспортируемото оборудване под налягане, на български език. Те си сътрудничат с органите за надзор на пазара, при искане от тяхна страна, при всяко действие, предприето за избягване на рисковете, свързани с транспортируемото оборудване под налягане, което са пуснали на пазара.
(11) Вносителите предоставят на операторите информация, която съответства на изискванията на ADR, RID и ADN и на наредбата.
(12) Всеки вносител се счита за производител по смисъла на наредбата и изпълнява задълженията на производителя по чл. 5, когато пуска на пазара транспортируемо оборудване под налягане под своето име или своята търговска марка или когато променя вече пуснато на пазара транспортируемо оборудване под налягане по начин, който може да повлияе на съответствието с приложимите изисквания.
(13) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2022 г.) Председателят на ДАМТН предоставя информацията по ал. 4 на министъра на транспорта и съобщенията за сведение.

Чл. 9. (1) Дистрибуторите предоставят на пазара транспортируемо оборудване под налягане, което съответства на ADR, RID и ADN и на наредбата.
(2) Преди да предоставят транспортируемо оборудване под налягане на пазара, дистрибуторите проверяват, че:
1. върху транспортируемото оборудване под налягане е нанесена маркировката "Pi";
2. то се придружава от сертификат за съответствие и от адреса за контакт по чл. 8, ал. 5.
(3) Когато дистрибутор счита, че транспортируемото оборудване под налягане не съответства на разпоредбите на ADR, RID и ADN относно транспортируемото оборудване под налягане или на наредбата, той не предоставя транспортируемото оборудване под налягане на пазара, докато не бъде приведено в съответствие.
(4) В случай че транспортируемото оборудване под налягане по ал. 3 представлява риск за здравето и безопасността на хората, дистрибуторът предоставя информация за това на производителя или вносителя, както и на органите за надзор на пазара.
(5) Дистрибуторите гарантират, че докато отговарят за транспортируемото оборудване под налягане, условията на съхраняване или превоз няма да окажат влияние върху съответствието му с изискванията на ADR, RID и ADN и на наредбата.
(6) Дистрибутори, които считат, че транспортируемо оборудване под налягане, което са предоставили на пазара, не съответства на ADR, RID и ADN или на наредбата, гарантират, че се предприемат необходимите коригиращи действия за привеждане на транспортируемото оборудване под налягане в съответствие, за изтеглянето му от пазара или за изземването му, ако това е необходимо.
(7) Когато съответното транспортируемо оборудване под налягане представлява риск, дистрибуторите незабавно предоставят информация на производителя и при необходимост - на вносителя, както и на органите за надзор на пазара, като осигуряват подробни сведения относно несъответствието и предприетите коригиращи действия.
(8) Дистрибуторите изготвят документи, в които описват всички случаи на несъответствие и коригиращите действия.
(9) При мотивирано искане от органите за надзор на пазара дистрибуторите им предоставят цялата информация и техническата документация, които са необходими за доказване съответствието на транспортируемото оборудване под налягане, на български език.
(10) Дистрибуторите си сътрудничат с органите за надзор на пазара, при искане от тяхна страна, при всяко действие, предприето за избягване на рисковете, свързани с транспортируемото оборудване под налягане, което те са предоставили на пазара.
(11) Дистрибуторите предоставят на операторите само такава информация, която съответства на изискванията на ADR, RID и ADN относно транспортируемото оборудване под налягане и на наредбата.
(12) Всеки дистрибутор се счита за производител по смисъла на наредбата и изпълнява задълженията на производителя по чл. 5, когато пуска на пазара транспортируемо оборудване под налягане под своето име или под своята търговска марка или когато променя вече пуснато на пазара транспортируемо оборудване под налягане по начин, който може да повлияе на съответствието с приложимите изисквания.

Чл. 10. (1) Когато собственик счита, че транспортируемото оборудване под налягане не съответства на разпоредбите на ADR, RID и ADN относно транспортируемото оборудване под налягане, включително на изискванията относно периодичната проверка, и на наредбата, той не предоставя за използване и не използва транспортируемото оборудване под налягане, докато то не бъде приведено в съответствие.
(2) В случай че транспортируемото оборудване под налягане по ал. 1 представлява риск за здравето и безопасността на хората, собственикът предоставя информация за това на производителя или вносителя или на дистрибутора, както и на органите за надзор на пазара, като изготвя документи, в които описва всички случаи на несъответствия и коригиращите действия.
(3) Собствениците гарантират, че докато отговарят за транспортируемото оборудване под налягане, условията на съхраняване или превоз няма да окажат влияние върху съответствието му с изискванията на ADR, RID и ADN относно транспортируемото оборудване под налягане и на наредбата.
(4) Собствениците предоставят на операторите информация, която съответства на изискванията на ADR, RID и ADN относно транспортируемото оборудване под налягане и на наредбата.
(5) Разпоредбите на ал. 1 - 4 не се прилагат за лица, които възнамеряват да използват или които използват транспортируемо оборудване под налягане за лични нужди, за развлекателни или спортни дейности.

Чл. 11. (1) Операторите използват транспортируемо оборудване под налягане, което отговаря на изискванията на ADR, RID и ADN и на наредбата.
(2) Когато транспортируемото оборудване под налягане представлява риск, операторът предоставя информация за това на собственика и на органите за надзор на пазара.

Чл. 12. При искане от органите за надзор на пазара икономическите оператори предоставят информация за предходен период не по-малък от 10 години, считано към момента на запитване, за:
1. всеки икономически оператор, който им е доставил транспортируемо оборудване под налягане;
2. всеки икономически оператор, на когото са доставили транспортируемо оборудване под налягане.

Глава трета.
СЪОТВЕТСТВИЕ НА ТРАНСПОРТИРУЕМОТО ОБОРУДВАНЕ ПОД НАЛЯГАНЕ

Чл. 13. Новото транспортируемо оборудване под налягане по чл. 2, т. 1 трябва да отговаря на изискванията за оценяване на съответствието, на периодичните и междинните проверки и извънредните прегледи съгласно ADR, RID и ADN относно транспортируемото оборудване под налягане и наредбата.

Чл. 14. (1) Транспортируемото оборудване под налягане по чл. 2, т. 2, което е обозначено с маркировка за съответствие до 1 януари 2007 г., за целите на периодичните проверки, междинните проверки, извънредни прегледи и експлоатация на това оборудване, трябва да отговаря на спецификациите от документацията, съгласно която оборудването е произведено.
(2) Оборудването подлежи на периодични проверки, междинни проверки и извънредни прегледи в съответствие с изискванията на ADR, RID и ADN и на наредбата.

Чл. 15. (1) Сертификатите за оценяване на съответствието и за ново оценяване на съответствието, както и докладите от периодичните и междинните проверки и извънредните прегледи, издадени от нотифициран орган, са валидни за всички държави - членки на Европейския съюз.
(2) За разглобяемите части на транспортируемо оборудване под налягане, използвани за многократно пълнене, се допуска отделно оценяване на съответствието.

Чл. 16. (1) Транспортируемото оборудване под налягане по чл. 2, т. 3, което е произведено и пуснато в експлоатация преди 1 януари 2007 г. и не е обозначено с маркировката за съответствие "Pi", за целите на използването му подлежи на ново оценяване на съответствието.
(2) Новото оценяване по ал. 1 се извършва съгласно процедурата по приложение № 1, като върху оборудването се нанася маркировка "Pi".

Чл. 17. (1) Маркировката "Pi" се нанася само от производителя или в случай на ново оценяване на съответствието съгласно приложение № 1. За газовите бутилки, които са оценени до датата на влизане в сила на наредбата, маркировката "Pi" се нанася от нотифициран орган или под негов надзор, ако няма нанесена такава маркировка.
(2) Маркировката "Pi" се нанася на транспортируемо оборудване под налягане, когато то отговаря на едно от следните изисквания:
1. изискванията за оценяване на съответствието съгласно ADR, RID и ADN и наредбата;
2. изискванията за ново оценяване на съответствието по чл. 16.
(3) Маркировката по ал. 1 не се нанася на транспортируемо оборудване под налягане извън изискванията на ал. 2.
(4) Като нанася или възлага нанасянето на маркировката "Pi", производителят декларира, че поема отговорност за съответствието на транспортируемото оборудване под налягане с всички приложими изисквания на ADR, RID и ADN и на наредбата.
(5) За целите на наредбата маркировката "Pi" е единствената маркировка, която удостоверява съответствието на транспортируемото оборудване под налягане с приложимите изисквания на ADR, RID и ADN и на наредбата.
(6) Забранява се нанасянето върху транспортируемото оборудване под налягане на маркировки, знаци или надписи, които могат да въведат в заблуждение трети лица относно значението или графичната форма на маркировката "Pi".
(7) Други маркировки се нанасят на транспортируемото оборудване под налягане по такъв начин, че да не се засягат видимостта, четливостта и значението на маркировката "Pi".
(8) Разглобяемите части на транспортируемото оборудване под налягане за многократно пълнене, които са от непосредствено значение за безопасността, се обозначават с маркировката "Pi".

Чл. 18. (1) Маркировката "Pi" има вида, определен с Наредбата за маркировката за съответствие, приета с Постановление № 191 на Министерския съвет от 2005 г. (обн., ДВ, бр. 69 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 66 от 2006 г.).
(2) Маркировката "Pi" се нанася от нотифициран орган или след разрешение от страна на нотифициран орган от производителя или ползвателя на транспортируемото оборудване под налягане.
(3) Маркировката "Pi" се нанася така, че да бъде видима, четлива и незаличима, върху самото транспортируемо оборудване под налягане за многократно пълнене или върху неговата табела с данни, както и върху разглобяемите части на транспортируемото оборудване под налягане, които са от непосредствено значение за безопасността.
(4) Маркировката "Pi" се поставя преди пускането на пазара върху ново транспортируемо оборудване под налягане или върху разглобяеми части на транспортируемо оборудване под налягане за многократно пълнене, които са от непосредствено значение за безопасността.
(5) След маркировката "Pi" се посочва идентификационният номер на нотифицирания орган, участвал в първоначалните проверки и изпитвания. Идентификационният номер на нотифицирания орган се нанася от самия орган или по негови указания - от производителя.
(6) До датата на периодичната проверка или когато е приложимо, на междинната проверка се нанася идентификационният номер на нотифицирания орган, отговорен за периодичната проверка.
(7) При газовите бутилки, които са с маркировка и са произведени преди 1 януари 2007 г., при провеждането на първата периодична проверка в съответствие с наредбата идентификационният номер на отговорния нотифициран орган се предшества от маркировката "Pi". Маркировката "Pi" се нанася съгласно приложение № 1.

Чл. 19. С изключение на случаите, когато се прилагат разпоредбите на чл. 26 и 27, не се допуска забрана, ограничаване или затрудняване на свободното движение, пускането на пазара и експлоатацията на транспортируемо оборудване под налягане, което отговаря на изискванията на ADR, RID и ADN и на наредбата.

Глава четвърта.
НОТИФИЦИРАЩИ ОРГАНИ И НОТИФИЦИРАНИ ОРГАНИ

Чл. 20. (1) Председателят на ДАМТН издава разрешение за някоя или за всички от следните дейности, които се заявяват за транспортируемо оборудване под налягане:
1. оценяване на съответствието;
2. периодични проверки;
3. междинните проверки;
4. извънредните прегледи;
5. новото оценяване на съответствието.
(2) Председателят на ДАМТН предоставя информация на Европейската комисия за процедурите за оценяване, нотифициране и наблюдение на нотифицираните органи, както и за всякакви промени, свързани с тях.
(3) Когато ДАМТН е констатирала или е била уведомена, че даден нотифициран орган вече не отговаря на изискванията на чл. 21, ал. 1 или не изпълнява задълженията си, председателят на ДАМТН предприема мерките по чл. 14в, ал. 4, т. 2 и чл. 15 от Закона за техническите изисквания към продуктите в зависимост от сериозността на неспазването на тези изисквания или неизпълнението на тези задължения.
(4) В случаите по ал. 3 председателят на ДАМТН незабавно предоставя информация на Европейската комисия за предприетите действия след влизането в сила на съответната мярка по ал. 3.
(5) В случай на мотивирано искане от страна на Европейската комисия председателят на ДАМТН ѝ предоставя цялата информация, свързана с основанията за нотификацията или за поддържане компетентността на нотифицираните лица по наредбата.

Чл. 21. (1) Лицето, което кандидатства за получаване на разрешение за оценяване на съответствието, периодичните проверки, междинните проверки и извънредните прегледи и новото оценяване на съответствието, трябва:
1. да отговаря на изискванията на чл. 10, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите;
2. да отговаря на изискванията на ADR, RID и ADN относно транспортируемото оборудване под налягане;
3. да може да изпълнява процедурите за заявените дейности;
4. да има методи и инструкции за изпитване на транспортируемото оборудване под налягане;
5. да има най-малко един компетентен одитор, който да отговаря на изискванията на БДС EN ISO 19011 и да има опит в областта на транспортируемото оборудване под налягане при извършване оценката на внедрената система по качеството;
6. да има наръчник и процедури на системата по качеството;
7. да притежава стандартите, необходими за извършване на заявените дейности;
8. да осигури персонала, който извършва заявените дейности, да не участва в управляващите органи на лицето, което кандидатства.
(2) Лицето, кандидатстващо за разрешение за извършване на дейностите по ал. 1, подава до председателя на ДАМТН писмено заявление, в което се посочват дейностите по оценяване на съответствието, периодичните проверки, междинните проверки, извънредните прегледи или новото оценяване на съответствието, за които желае да получи разрешение, а също така и единен идентификационен код (ЕИК) по чл. 23 от Закона за търговския регистър.
(3) Към заявлението по ал. 2 се прилагат следните документи:
1. справка, съдържаща видовете транспортируемо оборудване под налягане, приложимите към тях изисквания, методиките и инструкциите за измерване и изпитване, които ще се прилагат при оценяване на съответствието, периодичните проверки, междинните проверки, извънредните прегледи и новото оценяване на съответствието;
2. (изм. - ДВ, бр. 87 от 2017 г., в сила от 31.10.2017 г.) списък на персонала с разпределение на функциите и информация за вида на правоотношението, документи за образование, допълнително придобита квалификация и професионална автобиография, както и справка относно неговата компетентност и опит за извършване на дейностите по оценяването на съответствието, периодичните проверки, междинните проверки и извънредните прегледи и новото оценяване на съответствието по заявения обхват;
3. списък на техническите средства за извършване на изпитвания като част от процедурите за дейностите по оценяване на съответствието, периодичните проверки, междинните проверки и извънредните прегледи и новото оценяване на съответствието, с които разполагат собствените му лаборатории и/или лабораториите, с които има сключени договори;
4. копие от сключените договори с подизпълнители, когато има такива;
5. копие от сертификатите за акредитация на лабораториите, когато има такива;
6. декларации на лицето и на наетия от него персонал за обстоятелствата по чл. 10, ал. 1, т. 3, 5 и 8 от Закона за техническите изисквания към продуктите;
7. (отм. - ДВ, бр. 87 от 2017 г., в сила от 31.10.2017 г.)
8. копие от договора за застраховка за вредите, които могат да настъпят вследствие на неизпълнение на задълженията му, свързани с дейностите по оценяване на съответствието, периодичните проверки, междинните проверки и извънредните прегледи и новото оценяване на съответствието;
9. копие от документи, удостоверяващи завършено обучение за одитори, одиторски опит съгласно изискванията на БДС EN ISO 19011 на одитора, който ще извършва оценяване на внедрената система по качеството, когато това се изисква от процедурата за оценяване на съответствието;
10. наръчник и процедурите на системата по качеството в съответствие с ADR, RID, ADN;
11. процедури и инструкции за дейностите по оценяване на съответствието, периодичните проверки, междинните проверки, извънредните прегледи и новото оценяване на съответствието, за които кандидатства;
12. (В сила от 01.01.2012 г.) копие от сертификат за акредитация по БДС EN ISO/IEC 17020:2004 от национален орган по акредитация по смисъла на Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93 (ОВ, L 218/30 от 2008 г.);
13. документ за платена такса съгласно чл. 27, ал. 1 от Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по Закона за държавните такси, приета с Постановление № 97 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 50 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 10 от 2000 г., бр. 94 и 115 от 2002 г., бр. 17, 19, 27, 33 и 49 от 2003 г., бр. 32 и 104 от 2004 г., бр. 15 и 40 от 2006 г., бр. 19 от 2007 г. и бр. 33 от 2008 г.);
14. списък на стандартите, които кандидатът притежава, отнасящи се до транспортируемото оборудване под налягане, посочено в заявлението му.
(4) (Нова - ДВ, бр. 87 от 2017 г., в сила от 31.10.2017 г.) За обстоятелствата по чл. 10, ал. 1, т. 2 и 7 от Закона за техническите изисквания към продуктите се извършва служебна проверка.

Чл. 22. (1) Оценяване изпълнението на изискванията на чл. 21, ал. 1 се извършва от комисия, определена със заповед на председателя на ДАМТН, като екземпляр от заповедта се предоставя на заявителя.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2022 г.) В комисията по ал. 1 участват представители на ДАМТН и на Министерството на транспорта и съобщенията (МТС). В комисията се включват и представители съответно на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" и Изпълнителна агенция "Морска администрация" в зависимост от вида на заявената дейност, както и на други органи - по преценка на председателя на ДАМТН.
(3) Оценяването се извършва по процедура, утвърдена от председателя на ДАМТН, публикувана на интернет страницата на ДАМТН.
(4) Разрешението по чл. 20, ал. 1 не може да се прехвърля или преотстъпва на други лица.

Чл. 23. (1) Когато нотифицираният орган преустанови дейността си и/или бъде заличен от Информационната система за нотифицираните и оправомощените органи в областта на директивите от "Нов подход", той е длъжен в срок 30 дни от преустановяването на дейността и/или заличаването да предостави в ДАМТН документацията на транспортируемото оборудване и/или на производителите на транспортируемото оборудване.
(2) Документациите се съхраняват в ДАМТН и при поискване се предоставят на органите за надзор на пазара на държава - членка на Европейския съюз.

Чл. 24. (1) Нотифицираните органи извършват оценяване на съответствието, периодични проверки, междинните проверки и извънредни прегледи в съответствие с условията на нотификацията им и с процедурите съгласно ADR, RID и ADN относно транспортируемо оборудване под налягане.
(2) Нотифицираните органи, в чийто обхват на дейност попада извършването на ново оценяване на съответствието, извършват тази дейност съгласно приложение № 1.
(3) Орган, нотифициран от нотифициращ орган на държава - членка на Европейския съюз, за извършване оценяване на съответствието, периодичните проверки, междинните проверки, извънредните прегледи и новото оценяване на съответствието на транспортируемо оборудване под налягане, има право да извършва тази дейност и в Република България.
(4) Нотифициращият орган, извършил първоначалната оценка и нотификация, е отговорен за наблюдението на текущата дейност на нотифицирания орган.
(5) Нотифицираните органи могат да участват пряко или чрез определени представители в работата на Секторната група на нотифицираните органи към Европейската комисия. Нотифицираните органи са длъжни да прилагат в своята работа като общи насоки изготвените от Секторната група административни решения и документи.

Чл. 25. (1) Нотифицираните органи предоставят информация на ДАМТН за:
1. всеки отказ, ограничаване, спиране на действието или отнемане на сертификат за оценяване на съответствието в 14-дневен срок;
2. всякакви обстоятелства, които влияят върху обхвата и условията на нотифициране, в 7-дневен срок;
3. всякакви искания за информация относно извършените дейности, получени от органите за надзор на пазара.
(2) Държавната агенция за метрологичен и технически надзор може да изисква от нотифицираните органи да предоставят информация за дейностите, извършени в рамките на тяхната нотификация, и всякакви други извършени дейности, включително с презграничен характер и възлагане на подизпълнители.
(3) Нотифицираните органи предоставят на другите органи, нотифицирани съгласно наредбата или националното законодателство на държава - членка на Европейския съюз, въвеждащо разпоредбите на Директива 2010/35/ЕС, и извършващи оценяване на съответствието, периодични проверки, междинни проверки и извънредни прегледи, чийто предмет е същото транспортируемо оборудване под налягане, съответната информация по въпроси, свързани с отрицателни и при поискване положителни резултати от оценяване съответствието на транспортируемо оборудване под налягане.

Глава пета.
ПРЕДПАЗНИ ПРОЦЕДУРИ

Раздел I.
Процедура при транспортируемо оборудване под налягане, представляващо риск

Чл. 26. (1) Когато органите за надзор на пазара установят сериозен риск съгласно чл. 20 от Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93 (ОВ, L 218, 13/08/2008) по отношение на транспортируемо оборудване под налягане или имат основателна причина да считат, че транспортируемо оборудване под налягане представлява риск за здравето или безопасността на хората или за други аспекти на защитата на обществения интерес, попадащи в обхвата на наредбата, те извършват оценка на оборудването.
(2) Икономическите оператори са длъжни да сътрудничат на органите за надзор на пазара, включително чрез предоставяне на достъп до помещенията си и/или предоставяне на образци.
(3) Когато при извършване на оценката органите за надзор на пазара установят, че транспортируемото оборудване под налягане не отговаря на изискванията на ADR, RID и ADN относно транспортируемо оборудване под налягане или на наредбата, те незабавно изискват от съответния икономически оператор:
1. да предприеме коригиращи действия, за да приведе транспортируемото оборудване под налягане в съответствие с изискванията на ADR, RID и ADN;
2. да изтегли транспортируемото оборудване под налягане от пазара;
3. да изземе транспортируемото оборудване под налягане в определен от тях срок в съответствие с естеството на риска.
(4) Органите за надзор на пазара предоставят информация на нотифицирания орган, оценявал и/или проверявал транспортируемото оборудване под налягане, за предприетите действия по ал. 2.
(5) По отношение на предприетите коригиращи действия се прилагат разпоредбите на чл. 21 от Регламент (ЕО) № 765/2008 за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93.
(6) В случаите, когато несъответствието не е ограничено само до територията на Република България, председателят на ДАМТН предоставя информация на Европейската комисия и на държавите - членки на Европейския съюз, за резултатите от оценката и за действията, чието предприемане са изискали от икономическия оператор.
(7) Икономическият оператор гарантира, че са предприети всички подходящи коригиращи действия по отношение на транспортируемото оборудване под налягане, което той е предоставил на пазара на Европейския съюз.
(8) Когато съответният икономически оператор не предприеме подходящи коригиращи действия в срока по ал. 3, органите за надзор на пазара прилагат предвидените в Закона за техническите изисквания към продуктите принудителни административни мерки и председателят на ДАМТН незабавно предоставя информация на Европейската комисия и на държавите - членки на Европейския съюз, за тези мерки.
(9) Информацията по ал. 8 включва всички налични подробни сведения, както и сведенията, необходими за идентифицирането на несъответстващото транспортируемо оборудване под налягане, произхода на оборудването, естеството на предполагаемото несъответствие и съпътстващия риск, естеството и продължителността на предприетите на национално равнище мерки, както и аргументите на съответния икономически оператор.
(10) Органите за надзор на пазара посочват дали несъответствието се дължи на:
1. несъответствие на транспортируемото оборудване под налягане с изискванията, свързани със здравето и безопасността на хората или с други аспекти на защитата на обществения интерес, на ADR, RID и ADN и на наредбата;
2. пропуски при изпълнението на процедурите в стандартите или техническите правила на ADR, RID и ADN относно транспортируемото оборудване под налягане.
(11) Когато в ДАМТН се получи уведомление от Европейската комисия, че в резултат на повдигнато възражение от Комисията или от държава - членка на Европейския съюз, срещу предприета мярка по ал. 8 Европейската комисия е взела решение, че мярката е неоправдана, органът за надзор на пазара, приложил мярката, я отменя.

Чл. 27. (1) Когато в ДАМТН се получи уведомление за предприета от държава - членка на Европейския съюз, мярка по изтегляне или изземване на транспортируемо оборудване под налягане, председателят на ДАМТН незабавно предоставя информация на Европейската комисия и на държавите - членки на Европейския съюз, за всички предприети от ДАМТН мерки спрямо съответното транспортируемо оборудване и за всяка допълнителна информация относно несъответствието на оборудването, с която разполага. В случай на несъгласие с мярката, предприета от държавата - членка на Европейския съюз, председателят на ДАМТН може да направи възражение в срок два месеца от получаване на уведомлението.
(2) Държавната агенция за метрологичен и технически надзор предприема незабавно подходящи ограничителни мерки за изтегляне на транспортируемото оборудване под налягане по ал. 1, когато Европейската комисия се произнесе с решение, че мярката е оправдана.

Раздел II.
Процедура при транспортируемо оборудване под налягане, съответстващо на изискванията на ADR, RID и ADN и на наредбата, което въпреки това представлява риск за здравето и безопасността

Чл. 28. (1) Когато след извършена оценка по чл. 26, ал. 1 се установи, че транспортируемото оборудване под налягане е в съответствие с изискванията на ADR, RID и ADN относно транспортируемо оборудване под налягане и на наредбата, но представлява риск за здравето или безопасността на хората или за други аспекти на защитата на обществения интерес, органите за надзор на пазара изискват от съответния икономически оператор да предприеме действия, с които:
1. да се гарантира, че когато съответното транспортируемо оборудване под налягане бъде пуснато на пазара, то вече няма да представлява такъв риск;
2. да изтегли оборудването от пазара;
3. да го изземе в рамките на определен от тях срок, съобразен с естеството на риска.
(2) Икономическият оператор гарантира, че са предприети коригиращи действия по отношение на цялото транспортируемо оборудване под налягане, което той е предоставил на пазара или използва в рамките на Европейския съюз.
(3) Председателят на ДАМТН незабавно предоставя информация на Европейската комисия и на държавите - членки на Европейския съюз, свързана с транспортируемото оборудване под налягане по ал. 1.
(4) Информацията по ал. 3 включва всички налични подробни сведения, включително сведенията, необходими за идентифицирането на съответното транспортируемо оборудване под налягане, произхода и всички доставчици на оборудването, естеството на съществуващия риск, естеството и продължителността на предприетите мерки.
(5) Органите за надзор на пазара предприемат действия за изпълнение на решението на Европейската комисия, с което тя се е произнесла по оправдаността на мярката, или предлагат друга подходяща мярка.

Раздел III.
Процедура при формално несъответствие

Чл. 29. (1) Когато органите за надзор на пазара констатират формално несъответствие на транспортируемото оборудване, те изискват от съответния икономически оператор да отстрани несъответствието.
(2) Формално несъответствие по ал. 1 е налице, когато:
1. маркировката "Pi" е нанесена в нарушение на изискванията на наредбата;
2. маркировката "Pi" не е нанесена;
3. техническата документация липсва или не е пълна;
4. не са изпълнени изискванията на ADR, RID и ADN относно транспортируемото оборудване под налягане и на наредбата.
(3) Когато несъответствието по ал. 1 не бъде отстранено от съответния икономически оператор, органите за надзор на пазара предприемат необходимите мерки, с които ограничават или забраняват пускането на транспортируемото оборудване под налягане на пазара или осигуряват неговото изземване или изтегляне от пазара.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на наредбата:
1. "Акредитация" е атестация от национален орган по акредитация за това, че даден нотифициран орган отговаря на изискванията на т. 1.8.6.8, втори параграф от ADR, RID и ADN.
2. "Вносител" е всяко физическо или юридическо лице, установено в Европейския съюз, което пуска транспортируемо оборудване под налягане или части от него от трета държава на пазара на Европейския съюз.
3. "Дистрибутор" е всяко физическо или юридическо лице, установено в Европейския съюз, различно от производителя или вносителя, което предоставя транспортируемо оборудване под налягане или части от него на пазара.
4. "Използване" е пълнене, временно съхраняване, свързано с превоза, изпразване и презареждане на транспортируемото оборудване под налягане.
5. "Изтегляне" е всяка мярка, целяща предотвратяване предоставянето на пазара или използването на транспортируемо оборудване под налягане.
6. "Изземване" е всяка мярка, целяща връщане на транспортируемо оборудване под налягане, което вече е било предоставено на крайния ползвател.
7. "Икономически оператор" е производителят, упълномощеният представител, вносителят, дистрибуторът, собственикът или операторът, които извършват търговска дейност или предоставят обществена услуга, независимо дали срещу заплащане или безвъзмездно.
8. "Извънреден преглед" е прегледът, извършван след проведени ремонтни работи, извършени промени или претърпяна авария на транспортируемо оборудване под налягане и в съответствие с приложимите за него процедури, предвидени в ADR, RID и ADN.
9. "Маркировката "Pi" е маркировка, която посочва, че транспортируемото оборудване под налягане съответства на приложимите изисквания за оценяване на съответствието, предвидени в ADR, RID и ADN и в наредбата.
10. "Междинна проверка" е проверка, извършена между първоначалната проверка и първата периодична проверка или между две периодични проверки и в съответствие с приложимите за нея процедури, предвидени в ADR, RID и ADN.
11. "Ново оценяване на съответствието" е процедурата, извършвана по искане на собственика или оператора за последващо оценяване съответствието на транспортируемото оборудване под налягане, произведено и пуснато на пазара преди 1 януари 2007 г.
12. "Национален орган по акредитация" е единственият орган в дадена държава - членка на Европейския съюз, който има предоставено от държавата правомощие да извършва акредитация.
13. "Нотифициращ орган" е орган, определен по реда на наредбата или по националното законодателство на държава - членка на Европейския съюз, въвеждащо разпоредбите на Директива 2010/35/ЕС.
14. "Нотифициран орган" е проверяващ орган, който отговаря на изискванията на ADR, RID и ADN и на условията по чл. 20 и 26 и е нотифициран в съответствие с чл. 24.
15. "Нотификация" е процедурата, с която проверяващ орган придобива статут на нотифициран орган, и включва съобщаването на тази информация на Европейската комисия и на държавите - членки на Европейския съюз.
16. "Надзор на пазара" са извършените дейности и предприетите мерки от органите на публичната власт с цел да се гарантира, че транспортируемото оборудване под налягане по време на жизнения си цикъл съответства на изискванията на наредбата и че не представлява опасност за здравето, безопасността или за други аспекти на защитата на обществения интерес.
17. "Оценяване на съответствието" е оценяването и процедурата по оценяване на съответствието, предвидени в ADR, RID и ADN.
18. "Оператор" е всяко физическо или юридическо лице, установено в рамките на Европейския съюз, което използва транспортируемо оборудване под налягане.
19. "Пускане на пазара" е първото предоставяне на транспортируемо оборудване под налягане на пазара на Европейския съюз.
20. "Периодична проверка" е проверка за установяване техническото състояние на транспортируемото оборудване под налягане, която се извършва в съответствие с приложимите за нея процедури, предвидени в ADR, RID и ADN.
21. "Предоставяне на пазара" е всяка доставка на транспортируемо оборудване под налягане за дистрибуция или използване на пазара на Европейския съюз при извършване на търговска дейност или предоставяне на обществена услуга независимо дали е срещу заплащане или безвъзмездно.
22. "Производител" е всяко физическо или юридическо лице, което произвежда транспортируемо оборудване под налягане или части от него или за което е проектирано или произведено такова оборудване и което го предлага на пазара под свое име или своя търговска марка.
23. "Собственик" е всяко физическо или юридическо лице, установено в Европейския съюз, което притежава транспортируемо оборудване под налягане.
24. "Транспортируемо оборудване под налягане" са:
а) всички съдове под налягане, техните клапани и ако е приложимо, други допълнителни средства, обхванати от глава 6.2 на приложенията към Директива 2008/68/ЕО - ADR, RID и ADN;
б) цистерни, батерийни превозни средства, вагони-батерии, многоелементни газови контейнери ("MEGC"), техните клапани и ако е приложимо, други допълнителни средства, обхванати от глава 6.8 на приложенията към Директива 2008/68/ЕО - ADR, RID и ADN, когато посоченото в букви "а" или "в" оборудване се използва в съответствие с посочените приложения за превоз на газове от клас 2, с изключение на газове или предмети, чийто класификационен код съдържа цифрите 6 и 7, и за превоз на опасни вещества от други класове, посочени в приложение № 2;
в) газови патрони (ООН № 2037), но не и аерозоли (ООН № 1950), отворени криогенни съдове, газови бутилки за дихателни апарати, пожарогасители (ООН № 1044), транспортируемо оборудване под налягане, което е изключено съгласно т. 1.1.3.2 от ADR, RID и ADN, както и транспортируемо оборудване под налягане, за което не се прилагат правилата за изработката и тестването на опаковки съгласно специалните разпоредби в т. 3.3 от ADR, RID и ADN.
25. "Упълномощен представител" е всяко физическо или юридическо лице, установено в рамките на Европейския съюз, което е упълномощено писмено от производителя да действа от негово име във връзка с определени задачи.

§ 2. С наредбата се въвеждат изискванията на Директива 2010/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 юни 2010 г. относно транспортируемото оборудване под налягане и за отмяна на директиви 76/767/ЕИО, 84/525/ЕИО, 84/526/ЕИО, 84/527/ЕИО и 1999/36/ЕО на Съвета (ОВ, L 165 от 2010 г.).

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 3. Наредбата се приема на основание чл. 7, ал. 1 от Закона за техническите изисквания за продуктите.

§ 4. Новото оценяване на съответствието на газови бутилки, представляващи транспортируемо оборудване по чл. 2, т. 3, които ще се използват на територията на Република България, се извършва непосредствено преди извършването на предстоящата периодична проверка съгласно сроковете, определени в ADR, RID и ADN.

§ 5. (1) Издадените разрешения за оценяване на съответствието по Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на транспортируеми съоръжения под налягане, приета с Постановление № 264 на Министерския съвет от 2005 г. (обн., ДВ, бр. 100 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 40 от 2006 г. и бр. 64 от 2008 г.), са валидни до датата на заличаването им в Информационната система за нотифицираните и оправомощени органи в областта на директивите от "Нов подход". Лицата, нотифицирани по Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на транспортируеми съоръжения под налягане, се заличават от Информационната система за нотифицираните и оправомощени органи в областта на директивите от "Нов подход".
(2) Лицата по ал. 1, които не бъдат нотифицирани по тази наредба, предоставят на председателя на ДАМТН оригиналите на сертификатите, издадени по процедурата "Изследване на типа - модул В" и сертификатите за изследване на проекта, издадени по отменената Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на транспортируеми съоръжения под налягане и техническата документация на производителя, въз основа на която те са издадени.

§ 6. Транспортируемото оборудване под налягане, което е пуснато на пазара до датата на влизане в сила на наредбата и е оценено по реда на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на транспортируеми съоръжения под налягане или по Директива 1999/36/ЕО на Съвета, може да се предоставя на пазара на Република България до изчерпване на количествата.

§ 7. Сертификатите, издадени по процедурата "Изследване на типа - модул В", както и сертификатите за изследване на проекта, издадени по отменената Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на транспортируеми съоръжения под налягане, се признават за еквивалентни на сертификатите за одобрение на типа, издадени по ADR, RID и ADN, и са валидни за сроковете, посочени в ADR, RID и ADN, но не повече от срока, посочен в самите сертификати.

§ 8. Вентилите или друга арматура, пряко свързани с безопасността, чието съответствие е оценено по отменената Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръжения под налягане, могат да продължат да се използват.

§ 9. За устройствата, предназначени за свързване с друго оборудване, и цветовите кодове, приложими за транспортируемо оборудване под налягане, се прилагат съответните стандарти, изработени от националния орган за стандартизация в Република България - Българския институт по стандартизация.

§ 10. Нотифицираните лица, получили разрешение за дейност при условията и по реда на тази наредба, трябва до 31 декември 2011 г. да представят на председателя на ДАМТН сертификат за акредитация по БДС EN ISO 17020:2004 от национален орган по акредитация по смисъла на Регламент (ЕО) № 765/2008 в срок до 5 януари 2012 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 241 ОТ 26 ОКТОМВРИ 2017 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 87 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 31.10.2017 Г.)

§ 19. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 72 ОТ 5 МАЙ 2022 Г.
за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

(ОБН. - ДВ, БР. 36 ОТ 2022 Г.)

§ 69. В Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на транспортируемо оборудване под налягане, приета с Постановление № 271 на Министерския съвет от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 87 от 2017 г.), се правят следните изменения:
1. В чл. 22, ал. 2 думите „Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС)“ се заменят с „Министерството на транспорта и съобщенията“.
2. Навсякъде в наредбата думите „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „министъра на транспорта и съобщенията“.

Приложение № 1 към чл. 16, ал. 2

Процедура за ново оценяване на съответствието

1. В приложението се определя методът, чрез който се гарантира, че транспортируемото оборудване под налягане по чл. 2, т. 3 съответства на разпоредбите на ADR, RID и ADN относно транспортируемото оборудване под налягане и на наредбата.
2. Собственикът или операторът на транспортируемо оборудване под налягане предоставя на нотифициран орган, отговарящ на EN ISO/IEC 17020:2004 тип A, нотифициран за ново оценяване на съответствието, информация относно транспортируемото оборудване под налягане, която дава възможност на този орган да идентифицира с точност оборудването, за:
2.1. произход;
2.2. правила при проектиране;
2.3. бутилки с ацетилен - подробни сведения относно порестата маса;
2.4. всички предписани ограничения за използване, когато са приложими;
2.5. всички записи относно евентуални повреди или ремонти, които са проведени.
3. Нотифицираният орган, отговарящ на EN ISO/IEC 17020:2004 тип A, нотифициран за ново оценяване на съответствието, оценява съответствието на транспортируемото оборудване под налягане с равнището на безопасност, посочено в ADR, RID и ADN. Оценяването се извършва въз основа на информацията, представена в съответствие с т. 2, както и въз основа на допълнителни проверки.
4. В случай че резултатите от проверката по т. 3 установят съответствие на транспортируемото оборудване под налягане с изискванията на ADR, RID и ADN, транспортируемото оборудване под налягане подлежи на периодична проверка, предвидена в ADR, RID и ADN. В случай че периодичната проверка приключи с положителен резултат, върху оборудването се нанася маркировката "Pi" - или от нотифицирания орган, отговорен за периодичната проверка съгласно чл. 17, ал. 1 - 7, или под негов надзор. След нанасяне на маркировката "Pi" се нанася идентификационният номер на нотифицирания орган, отговорен за периодичната проверка. Нотифицираният орган, отговорен за периодичната проверка, издава сертификат за ново оценяване при спазване изискванията на т. 6.
5. Когато дадени съдове под налягане са част от серийно производство и е издаден сертификат за ново оценяване на типа съгласно т. 3, нотифицираният орган, отговарящ на БДС EN ISO/IEC 17020:2004, нотифициран за периодична проверка на съответните транспортируеми съдове под налягане, извършва ново оценяване на съответствието на отделни съдове под налягане, включително на техните клапани и други допълнителни средства, използвани при превоз. След нанасяне на маркировката "Pi" се посочва идентификационният номер на нотифицирания орган, отговорен за периодичната проверка.
6. Нотифицираният орган, отговорен за периодичната проверка, издава сертификат за ново оценяване, съдържащ най-малко следното:
6.1. идентификационни данни на нотифицирания орган, издаващ сертификата, и в случай че се различава - идентификационния номер на нотифицирания орган от тип А, отговорен за новото оценяване на съответствието в съответствие с т. 3;
6.2. името и адреса на собственика или оператора по т. 2;
6.3. в случай че се прилага процедурата по т. 5 - данните за идентифициране на сертификата за ново оценяване на типа;
6.4. данните за идентифициране на транспортируемото оборудване под налягане, на което е нанесена маркировката "Pi", включително серийния номер (серийните номера);
6.5 дата на издаване.
7. Издаване на сертификат за ново оценяване на типа.
Когато се прилага процедурата по т. 5, нотифицираният орган, отговарящ на БДС EN ISO/IEC 17020:2004 тип А, за новото оценяване на съответствието, издава сертификат за ново оценяване на типа, съдържащ най-малко следното:
7.1. идентификационни данни на нотифицирания орган, издаващ сертификата;
7.2. името и адреса на производителя и притежателя на първоначалния сертификат за одобрение на типа на транспортируемото оборудване под налягане, подлежащо на ново оценяване, ако притежателят на сертификата не е производителят;
7.3. данни за идентифициране на транспортируемото оборудване под налягане, което е от дадена серия;
7.4. дата на издаване;
7.5. думите: "Настоящият сертификат не представлява разрешение за производство на транспортируемото оборудване под налягане или на части от него."
8. С нанасянето на маркировката "Pi" собственикът или операторът показва, че поема отговорност за съответствието на транспортируемото оборудване под налягане с всички приложими изисквания на ADR, RID, ADN и на наредбата.

Приложение № 2 към § 1, т. 24, буква "б" от допълнителните разпоредби

Списък на опасните товари, различни от тези от клас 2

Номер на ООНКласОпасно вещество
10516.1СТАБИЛИЗИРАН ЦИАНОВОДОРОД
със съдържание на вода под 3 %
10528ФЛУОРОВОДОРОД, БЕЗВОДЕН
17455.1БРОМЕН ПЕНТАФЛУОРИД
без превоз в цистерни
17465.1БРОМЕН ТРИФЛУОРИД
без превоз в цистерни
17908ХИДРОФЛУОРНА КИСЕЛИНА
с над 85 % флуороводород
24955.1ЙОДЕН ПЕНТАФЛУОРИД
без превоз в цистерни

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар