Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5 ОТ 11 ЯНУАРИ 2018 Г.

за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Член единствен. Приема Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства.

Заключителни разпоредби

§ 1. Отменят се:
1. Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства, приета с Постановление № 94 на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 48 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 13 от 2003 г., бр. 24 и 40 от 2006 г., бр. 50 от 2014 г. и бр. 87 от 2017 г.).
2. Постановление № 94 на Министерския съвет от 2002 г. за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства (ДВ, бр. 48 от 2002 г.).
§ 2. Постановлението влиза в сила от 21 април 2018 г. с изключение на:
1. параграф 1, който влиза в сила от 21 април 2019 г.;
2. глава трета на наредбата, която влиза в сила от деня на обнародването на постановлението в „Държавен вестник“.

Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков


НАРЕДБА
за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства

Обн. ДВ, бр. 6 от 16 януари 2018 г., в сила от 21.04.2019 г.

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С наредбата се определят:
1. съществените изисквания към личните предпазни средства;
2. процедурите за оценяване на съответствието и начините за удостоверяване на съответствието със съществените изисквания;
3. задълженията на икономическите оператори;
4. редът за издаване на разрешения за извършване на оценяване на съответствието и задълженията на нотифицираните органи.
Чл. 2. Наредбата се прилага за личните предпазни средства, които са обхванати от Регламент (ЕС) 2016/425 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. относно личните предпазни средства и за отмяна на Директива 89/686/ЕИО на Съвета (ОВ, L 81/51 от 31 март 2016 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2016/425“.
Чл. 3. (1) Личните предпазни средства се предоставят на пазара само ако, когато се поддържат правилно и се използват по предназначение, са в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/425 и не застрашават здравето или безопасността на хората, домашните животни и вещите.
(2) Предоставянето на пазара на лични предпазни средства, които са в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/425, не се възпрепятства във връзка с аспектите, обхванати от регламента.
(3) Показването на търговски панаири, изложения, демонстрации или на подобни прояви на лични предпазни средства, които не са в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/425, се извършва при спазване на изискванията на чл. 7, параграф 2 от регламента.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате активен абонамент.

Влезте в системата или

Изберете своя абонамент