Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на асансьорите и на предпазните устройства за асансьори

В сила от 20.04.2016 г. Приета с ПМС № 47 от 15.03.2016 г.

Обн. ДВ. бр.23 от 25 Март 2016 г., изм. и доп. ДВ. бр.87 от 31 Октомври 2017г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С наредбата се определят:
1. съществените изисквания към асансьорите и предпазните устройства за асансьори;
2. процедурите за оценяване на съответствието и начините за удостоверяване на съответствието със съществените изисквания;
3. задълженията на икономическите оператори;
4. редът за издаване на разрешения за извършване на оценяване на съответствието и задълженията на нотифицираните органи.
Чл. 2. Наредбата се прилага за:
1. асансьори, които обслужват постоянно сгради и конструкции и които са предназначени за превоз на:
а) хора;
б) хора и товари;
в) само на товари, при условие че превозващото устройство е леснодостъпно, тоест в него лесно може да влезе човек, и е оборудвано със средства за управление, разположени вътре в превозващото устройство или в обсега на човека, намиращ се в него;
2. предпазни устройства за асансьори, изброени в приложение № 1 и предназначени за използване в асансьорите по т. 1.
Чл. 3. (1) Наредбата не се прилага за:
1. подемни съоръжения, чиято скорост не надвишава 0,15 m/s;
2. строителни подемници;
3. въжени линии, включително зъбчати железници (фуникуляри);
4. асансьори, които са специално проектирани и конструирани за цели, свързани с отбраната и сигурността;
5. подемни съоръжения, от които могат да бъдат изпълнявани работни операции;
6. минни подемни съоръжения;
7. подемни съоръжения, предназначени за повдигане на актьори по време на художествени представления;
8. подемни съоръжения, монтирани в транспортни средства;
9. подемни съоръжения, свързани с машини и предназначени изключително за достъп до работни места, включително до местата за поддържане и за проверка на машините;
10. зъбчати железници;
11. ескалатори и подвижни пътеки.
(2) Когато по отношение на асансьорите или предпазните устройства за асансьори рисковете, посочени в приложение № 2, са изцяло или частично обхванати от специално законодателство на Европейския съюз, наредбата не се прилага или спира да се прилага по отношение на тези асансьори или предпазни устройства за асансьори и тези рискове от датата на прилагане на това специално законодателство на Европейския съюз.
Чл. 4. (1) Асансьорите се пускат на пазара и се пускат в действие само когато съответстват на изискванията на наредбата при правилното им монтиране, поддържане и използване по предназначение.
(2) Предпазните устройства за асансьори се предоставят на пазара и се пускат в действие само когато съответстват на изискванията на наредбата при правилното им вграждане, поддържане и използване по предназначение.
(3) Пускането на пазара или пускането в действие на асансьори или предоставянето на пазара на предпазни устройства за асансьори, които са в съответствие с наредбата, не се забранява, ограничава или възпрепятства.
Чл. 5. Асансьори или предпазни устройства за асансьори, които не съответстват на наредбата, могат да се представят на търговски панаири, изложения, демонстрации и други подобни прояви, при условие че е поставен видим знак, указващ тяхното несъответствие с наредбата, и че те не могат да се пускат или предоставят на пазара, докато не бъдат приведени в съответствие. По време на демонстрации се предприемат подходящи мерки за безопасност с цел осигуряване защитата на хората.
Чл. 6. (1) Изисквания относно асансьори, които са пуснати в действие и се използват, могат да се налагат с цел защита на хората, при условие че тези изисквания не налагат изменение на асансьорите по начин, който не е предвиден в тази наредба.
(2) Шахтите, предназначени за асансьори, не трябва да съдържат никакви тръбопроводи, кабели или съединителни елементи освен необходимите за функционирането и безопасността на асансьора.
Чл. 7. (1) Асансьорите трябва да отговарят на съществените изисквания, определени в приложение № 2.
(2) Предпазните устройства за асансьори трябва да отговарят на съществените изисквания, определени в приложение № 2, и да дават възможност асансьорите, в които те се вграждат, да отговарят на тези изисквания.

Глава втора.
СЪОТВЕТСТВИЕ НА АСАНСЬОРИТЕ И ПРЕДПАЗНИТЕ УСТРОЙСТВА ЗА АСАНСЬОРИ

Чл. 8. Счита се, че асансьорите и предпазните устройства за асансьори, които съответстват на хармонизираните стандарти, или части от тях, данните за които са публикувани в "Официален вестник" на Европейския съюз, съответстват на съществените изисквания, определени в приложение № 2, обхванати от тези стандарти или от части от тях.
Чл. 9. Съответствието на предпазните устройства за асансьори се оценява по една от следните процедури за оценяване на съответствието:
1. "ЕС изследване на типа на предпазни устройства за асансьори (Модул B)" съгласно раздел I от приложение № 3, последвано от "Съответствие с типа чрез извършване на случайни проверки на предпазни устройства за асансьори (Модул C2)" съгласно раздел II от приложение № 3;
2. "ЕС изследване на типа на предпазни устройства за асансьори (Модул B)" съгласно раздел I от приложение № 3, последвано от "Съответствие с типа въз основа на осигуряване на качеството на продукта за предпазни устройства за асансьори (Модул Е)" съгласно раздел III от приложение № 3;
3. "Съответствие въз основа на пълно осигуряване на качеството за предпазни устройства за асансьори (Модул H)" съгласно раздел IV от приложение № 3.
Чл. 10. (1) Съответствието на асансьорите се оценява по една от следните процедури за оценяване на съответствието:
1. в случай че са били проектирани и произведени в съответствие с асансьор модел, за който е било извършено "ЕС изследване на типа на асансьори (Модул В)" съгласно раздел I от приложение № 4 се прилага:
а) "Съответствие с типа въз основа на осигуряване на качеството на производството за асансьори (Модул D)" съгласно раздел II от приложение № 4, или
б) "Съответствие с типа въз основа на осигуряване на качеството на продукта за асансьори (Модул E)" съгласно раздел III от приложение № 4, или
в) "Краен контрол за асансьори" съгласно раздел VI от приложение № 4;
2. в случай че са били проектирани и произведени при прилагането на одобрена система по качеството съгласно раздел V от приложение № 4, се прилага:
а) "Съответствие с типа въз основа на осигуряване на качеството на производството за асансьори (Модул D)" съгласно раздел II от приложение № 4, или
б) "Съответствие с типа въз основа на осигуряване на качеството на продукта за асансьори (Модул E)" съгласно раздел III от приложение № 4, или
в) "Краен контрол за асансьори" съгласно раздел VI от приложение № 4;
3. "Съответствие въз основа на проверка на единичен продукт за асансьори (Модул G)" съгласно раздел IV от приложение № 4;
4. "Съответствие въз основа на пълно осигуряване на качеството с изследване на проекта за асансьори (Модул H1)" съгласно раздел V от приложение № 4.
(2) В случаите по ал. 1, т. 1 и 2, когато лицето, което отговаря за проектирането и производството на асансьора, е различно от лицето, което отговаря за монтирането и изпитването на асансьора, първото лице предоставя на второто цялата необходима документация и информация, за да му даде възможност да осигури правилното и безопасното монтиране и изпитване на асансьора.
(3) Всички разрешени варианти на асансьорите, определени от асансьора модел, ясно се описват (с максимални и минимални стойности) в техническата документация.
(4) Сходството в начина, по който гама от асансьори удовлетворява съществените изисквания, определени в приложение № 2, може да се демонстрира посредством изчисления и/или на база проектна документация.
Чл. 11. (1) За предпазните устройства за асансьори, чието съответствие е било оценено съгласно процедура за оценяване на съответствието по чл. 9, и за асансьорите, чието съответствие е било оценено съгласно приложимата процедура за оценяване на съответствието по чл. 10, се съставя ЕС декларация за съответствие.
(2) ЕС декларацията за съответствие потвърждава, че е доказано изпълнението на съществените изисквания, определени в приложение № 2.
(3) ЕС декларацията за съответствие се съставя по образеца, определен в приложение № 5, съдържа елементите, определени в съответните модули от приложение № 3 или 4, и се актуализира редовно.
(4) ЕС декларацията за съответствие се превежда на езика, определен от съответната държава членка, на чиято територия асансьорът или предпазното устройство за асансьори се пуска или предоставя на пазара. Когато асансьорът или предпазното устройство за асансьори се пуска или предоставя на пазара на територията на Република България и ЕС декларацията за съответствие не е съставена на български език, тя се превежда на български език.
(5) Когато приложимите към асансьора или предпазното устройство за асансьори актове на законодателството на Европейския съюз за хармонизация, които изискват ЕС декларация за съответствие, са повече от един, се съставя само една ЕС декларация за съответствие, в която се посочват съответните актове и данните за публикуването им в "Официален вестник" на Европейския съюз.
(6) Изискването по ал. 5 може да се изпълни чрез съставяне на досие от отделните ЕС декларации за съответствие, които се изискват от всички приложими за асансьора или предпазното устройство за асансьори актове на законодателството на Европейския съюз за хармонизация.
Чл. 12. Като съставя ЕС декларация за съответствие, производителят поема отговорността за съответствието на предпазното устройство за асансьори с изискванията на наредбата, а лицето, което монтира асансьор, поема отговорността за съответствието на асансьора с изискванията на наредбата.
Чл. 13. (1) Съответствието на даден асансьор или на дадено предпазно устройство за асансьори с изискванията на наредбата се удостоверява с нанесена маркировка "CE".
(2) За маркировката "СЕ" се прилагат основните принципи, установени в чл. 30 от Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93 (ОВ, L 218/30 от 13 август 2008 г.).
(3) Маркировката "CE" се нанася, преди асансьорът или предпазното устройство за асансьори да бъде пуснат/пуснато на пазара.
(4) Маркировката "CE" се нанася, така че да бъде видима, четлива и незаличима, върху всяка асансьорна кабина, както и върху всяко предпазно устройство за асансьори, или, когато това не е възможно, върху етикет, който е трайно прикрепен към предпазното устройство за асансьори.
(5) Върху предпазните устройства за асансьори след маркировката "CE" се нанася идентификационният номер на нотифицирания орган, който участва във:
а) "Съответствие с типа чрез извършване на случайни проверки на предпазни устройства за асансьори (Модул C2)" съгласно раздел II от приложение № 3;
б) "Съответствие с типа въз основа на осигуряване на качеството на продукта за предпазни устройства за асансьори (Модул Е)" съгласно раздел III от приложение № 3;
в) "Съответствие въз основа на пълно осигуряване на качеството за предпазни устройства за асансьори (Модул H)" съгласно раздел IV от приложение № 3.
(6) Върху асансьорите след маркировката "CE" се нанася идентификационният номер на нотифицирания орган, който участва във:
а) "Съответствие с типа въз основа на осигуряване на качеството на производството за асансьори (Модул D)" съгласно раздел II от приложение № 4;
б) "Съответствие с типа въз основа на осигуряване на качеството на продукта за асансьори (Модул Е)" съгласно раздел III от приложение № 4;
в) "Съответствие въз основа на проверка на единичен продукт за асансьори (Модул G)" съгласно раздел IV от приложение № 4;
г) "Съответствие въз основа на пълно осигуряване на качеството с изследване на проекта за асансьори (Модул H1)" съгласно раздел V от приложение № 4;
д) "Краен контрол за асансьори" съгласно раздел VI от приложение № 4.
(7) В случаите по ал. 5 и 6 идентификационният номер на нотифицирания орган се нанася от самия орган или по негови указания, съответно:
а) от производителя или от неговия упълномощен представител;
б) от лицето, което монтира асансьор, или от неговия упълномощен представител.
(8) Маркировката "CE" и идентификационният номер на нотифицирания орган могат да бъдат следвани от друг знак, указващ специален риск или употреба.

Глава трета.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОПЕРАТОРИ

Раздел I.
Общи разпоредби

Чл. 14. Когато вносител или дистрибутор пуска на пазара предпазно устройство за асансьори със своето име или търговска марка или променя предпазно устройство за асансьори, което вече е пуснато на пазара, по такъв начин, че съответствието с изискванията на наредбата може да бъде засегнато, той се счита за производител и изпълнява задълженията на производителя.
Чл. 15. (1) Всеки икономически оператор поддържа регистър, който съдържа информация за всеки икономически оператор, който му е доставил дадено предпазно устройство за асансьори, и за всеки икономически оператор, на който е доставил дадено предпазно устройство за асансьори.
(2) Информацията по ал. 1 и документите, които доказват осъществената доставка, се съхраняват за период 10 години след датата на доставката и при поискване се предоставят на органите за надзор на пазара.
Чл. 16. Лицето, отговорно за работата по сградата или строителната конструкция, и лицето, което монтира асансьора, обменят помежду си необходимата информация и предприемат необходимите мерки за осигуряване на правилното функциониране и безопасното използване на асансьора.

Раздел II.
Задължения на лицето, което монтира асансьор

Чл. 17. (1) Когато пуска асансьор на пазара, лицето, което монтира асансьора, гарантира, че той е проектиран, произведен, монтиран и изпитан в съответствие със съществените изисквания, определени в приложение № 2.
(2) Лицето, което монтира асансьора, изготвя техническата документация и провежда съответната процедура за оценяване на съответствието съгласно чл. 10 или организира нейното провеждане.
(3) Когато съответствието на асансьора с приложимите съществени изисквания е доказано чрез прилагането на процедурата1 по ал. 2, лицето, което монтира асансьора, съставя ЕС декларация за съответствие и нанася маркировката "CE".
(4) Лицето, което монтира асансьора, съхранява техническата документация, ЕС декларацията за съответствие и когато е приложимо, одобрението на неговата система по качеството в продължение на 10 години, след като асансьорът е бил пуснат на пазара.
Чл. 18. (1) Лицето, което монтира асансьора, гарантира, че асансьорът има нанесен тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява идентификацията на асансьора.
(2) Лицето, което монтира асансьора, нанася върху асансьора своето име и регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и пощенския адрес, на който може да се осъществи връзка с него. Данните за осъществяване на връзка се представят на български език. Адресът посочва едно-единствено място, където лицето, което монтира асансьора може да бъде намерено.
Чл. 19. (1) Лицето, което монтира асансьора, гарантира, че асансьорът се придружава от инструкциите по т. 6.2 от приложение № 2 на български език. Тези инструкции, както и всички етикети, трябва да са ясни, разбираеми и смислени.
(2) Лицето, което монтира асансьора, гарантира, че асансьорът се придружава от ЕС декларацията за съответствие.
Чл. 20. Когато счита за целесъобразно, предвид рисковете, които представлява даден асансьор, за да осигури защитата на здравето и безопасността на потребителите, лицето, което монтира асансьори, провежда разследвания и ако е необходимо, поддържа регистър за оплаквания и за несъответстващи на изискванията асансьори.
Чл. 21. (1) Когато лицето, което монтира асансьори, счита или има основание да счита, че даден асансьор, който е пуснало на пазара, не съответства на наредбата, незабавно предприема необходимите мерки за привеждането на асансьора в съответствие.
(2) В случаите по ал. 1, когато асансьорът представлява риск, лицето, което монтира асансьори, незабавно информира за това органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) и компетентните органи на държавите членки, в които такива асансьори са пуснати на пазара, като предоставя подробна информация, по-специално за несъответствието на асансьора с приложимите изисквания и за предприетите коригиращи действия.
Чл. 22. (1) При обосновано искане от органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 ЗТИП или от компетентен орган на друга държава членка, лицето, което монтира асансьори, предоставя на хартиен или на електронен носител цялата информация и документация, необходима за доказване на съответствието на асансьора. Тази информация и документация се предоставя на органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 ЗТИП на български език или на език, на който е налична, при условие че е разбираем за тези органи.
(2) За нуждите на административно и/или административно-наказателно производство лицето, което монтира асансьори, предоставя на български език информацията и документацията по ал. 1 на органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 ЗТИП в определен от тях срок.
(3) По искане на органите по ал. 1 лицето, което монтира асансьори, оказва съдействие при всяко предприето действие за отстраняване на рисковете, свързани с асансьорите, които е пуснало на пазара.

Раздел III.
Задължения на производителя

Чл. 23. (1) Когато пуска на пазара предпазно устройство за асансьори, производителят гарантира, че то е проектирано и произведено в съответствие с изискванията на чл. 7, ал. 2.
(2) Производителят изготвя техническата документация, посочена в приложение № 3, и провежда или организира провеждането на съответната процедура за оценяване на съответствието съгласно чл. 9.
(3) Когато съответствието на предпазното устройство за асансьори с приложимите съществени изисквания е доказано чрез прилагането на процедурата по ал. 2, производителят съставя ЕС декларация за съответствие и нанася маркировката "CE".
(4) Производителят съхранява техническата документация, ЕС декларацията за съответствие и когато е приложимо, одобрението на неговата система по качеството в продължение на 10 години, след като предпазното устройство за асансьори е било пуснато на пазара.
Чл. 24. (1) Производителят прилага процедури, чрез които гарантира, че при серийно производство предпазните устройства за асансьори остават в съответствие с приложимите изисквания.
(2) При изпълнение на изискването по ал. 1 производителят взема предвид по подходящ начин промените в проекта или в характеристиките на предпазното устройство за асансьори и промените в хармонизираните стандарти или в други технически спецификации, чрез позоваване на които е декларирано съответствието на предпазното устройство за асансьори.
Чл. 25. (1) Производителят гарантира, че върху всяко предпазно устройство за асансьори, което е пуснал на пазара, има нанесен тип, партиден или сериен номер или някакъв друг елемент, който позволява идентификацията на предпазното устройство за асансьори. Когато размерът или естеството на предпазното устройство за асансьори не позволяват това, производителят гарантира, че тази информация е нанесена върху етикета по чл. 13, ал. 4.
(2) Производителят нанася върху предпазното устройство за асансьори своето име и регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и пощенския адрес, на който може да се осъществи връзка с него. Когато това не е възможно, производителят нанася информацията върху етикета по чл. 13, ал. 4. Адресът посочва едно-единствено място, където производителят може да бъде намерен, и се представя по начин, разбираем за ползвателите и органите за надзор на пазара.
Чл. 26. (1) Производителят гарантира, че предпазното устройство за асансьори се придружава от инструкциите по т. 6.1 от приложение № 2 на български език. Тези инструкции, както и всички етикети трябва да са ясни, разбираеми и смислени.
(2) Производителят гарантира, че предпазното устройство за асансьори се придружава от копие от ЕС декларацията за съответствие.
Чл. 27. Когато счита за целесъобразно, предвид рисковете, които представлява дадено предпазно устройство за асансьори, за да осигури защитата на здравето и безопасността на потребителите, производителят провежда изпитвания на образци от предоставени на пазара предпазни устройства за асансьори, провежда разследвания и ако е необходимо, поддържа регистър за оплаквания, за несъответстващи на изискванията предпазни устройства за асансьори и за изземвания на предпазни устройства за асансьори и информира дистрибуторите и лицата, които монтират асансьори, за такова наблюдение.
Чл. 28. (1) Когато производителят счита или има основание да счита, че дадено предпазно устройство за асансьори, което е пуснал на пазара, не съответства на наредбата, той незабавно и както е целесъобразно за конкретния случай, предприема необходимите мерки за привеждането на предпазното устройство за асансьори в съответствие, за изтеглянето му или за изземването му.
(2) В случаите по ал. 1, когато предпазното устройство за асансьори представлява риск, производителят незабавно информира за това органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 ЗТИП и компетентните органи на държавите членки, в които такива предпазни устройства за асансьори са предоставени на пазара, като предоставя подробна информация, по-специално за несъответствието на предпазното устройство за асансьори с приложимите изисквания и за предприетите коригиращи действия.
Чл. 29. (1) При обосновано искане от органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 ЗТИП или от компетентен орган на друга държава членка производителят предоставя на хартиен или на електронен носител цялата информация и документация, необходима за доказване на съответствието на дадено предпазно устройство за асансьори. Тази информация и документация се предоставя на органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 ЗТИП на български език или на език, на който е налична, при условие че е разбираем за тези органи.
(2) За нуждите на административно и/или административно-наказателно производство производителят предоставя на български език информацията и документацията по ал. 1 на органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 ЗТИП в определен от тях срок.
(3) По искане на органите по ал. 1 производителят оказва съдействие при всяко предприето действие за отстраняване на рисковете, свързани с предпазните устройства за асансьори, които е пуснал на пазара.

Раздел IV.
Задължения на упълномощения представител

Чл. 30. (1) Лицето, което монтира асансьори, или производителят може да определи писмено свой упълномощен представител.
(2) Упълномощеният представител изпълнява задачите, определени в пълномощното съответно от лицето, което монтира асансьори, или от производителя.
(3) Лицето, което монтира асансьори, или производителят не включва в пълномощното на упълномощения представител задълженията съответно по чл. 17, ал. 1 или чл. 23, ал. 1 и задължението за изготвяне на техническа документация съответно по чл. 17, ал. 2 или чл. 23, ал. 2.
(4) Лицето, което монтира асансьори, или производителят включва в пълномощното на упълномощения представител най-малко следното:
1. да съхранява на разположение на органите за надзор на пазара в продължение на 10 години след пускането на асансьора или на предпазното устройство за асансьори на пазара техническата документация, ЕС декларацията за съответствие и когато е приложимо, одобрението на системата по качеството съответно на лицето, което монтира асансьори, или на производителя;
2. при обосновано искане от органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 ЗТИП или от компетентен орган на друга държава членка да предостави на тези органи цялата информация и документация, необходима за доказване на съответствието на даден асансьор или на дадено предпазно устройство за асансьори;
3. по искане на органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 ЗТИП или на компетентните органи на другите държави членки да оказва съдействие при всяко предприето действие за отстраняване на рисковете, свързани с асансьорите или предпазните устройства за асансьори, попадащи в рамките на пълномощното му.

Раздел V.
Задължения на вносителя

Чл. 31. Вносителят пуска на пазара само предпазни устройства за асансьори, които съответстват на изискванията на наредбата.
Чл. 32. (1) Преди да пусне на пазара дадено предпазно устройство за асансьори, вносителят гарантира, че:
1. производителят е съставил техническата документация и е провел съответната процедура за оценяване на съответствието съгласно чл. 9;
2. производителят е изпълнил задълженията си по чл. 25;
3. маркировката "СЕ" е нанесена съгласно чл. 13;
4. предпазното устройство за асансьори е придружено от копие от ЕС декларацията за съответствие и от изискваните документи.
(2) Вносителят гарантира, че предпазното устройство за асансьори се придружава от инструкциите, посочени в т. 6.1 от приложение № 2, на български език.
Чл. 33. Вносителят нанася върху предпазното устройство за асансьори своето име и регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и пощенския адрес, на който може да се осъществи връзка с него. Когато това не е възможно, вносителят нанася информацията върху опаковката или в документ, който придружава предпазното устройство за асансьори. Адресът се представя по начин, разбираем за ползвателите и органите за надзор на пазара.
Чл. 34. (1) Когато вносителят счита или има основание да счита, че дадено предпазно устройство за асансьори не съответства на изискванията на чл. 7, ал. 2, той не го пуска на пазара, докато не бъде приведено в съответствие.
(2) В случаите по ал. 1, когато предпазното устройство за асансьори представлява риск, вносителят информира за това производителя и органите за надзор на пазара.
Чл. 35. Вносителят гарантира, че, докато отговаря за дадено предпазно устройство за асансьори, условията на съхранение или транспортиране не застрашават неговото съответствие с изискванията на чл. 7, ал. 2.
Чл. 36. (1) Вносителят съхранява на разположение на органите за надзор на пазара копие от ЕС декларацията за съответствие и когато е приложимо, одобрението на системата по качеството на производителя в продължение на 10 години след пускането на предпазното устройство за асансьори на пазара.
(2) В продължение на 10 години след пускането на предпазното устройство за асансьори на пазара вносителят гарантира, че при поискване техническата документация може да бъде предоставена на органите за надзор на пазара.
Чл. 37. Когато счита за целесъобразно, предвид рисковете, които представлява дадено предпазно устройство за асансьори, за да осигури защитата на здравето и безопасността на потребителите, вносителят провежда изпитвания на образци от предоставени на пазара предпазни устройства за асансьори, провежда разследвания и ако е необходимо, поддържа регистър за оплаквания, за несъответстващи на изискванията предпазни устройства за асансьори и за изземвания на предпазни устройства за асансьори и информира дистрибуторите и лицата, които монтират асансьори за такова наблюдение.
Чл. 38. (1) Когато вносителят счита или има основание да счита, че дадено предпазно устройство за асансьори, което е пуснал на пазара, не съответства на наредбата, той незабавно и както е целесъобразно за конкретния случай, предприема необходимите мерки за привеждането на предпазното устройство за асансьори в съответствие, за изтеглянето му или за изземването му.
(2) В случаите по ал. 1, когато предпазното устройство за асансьори представлява риск, вносителят незабавно информира за това органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 ЗТИП и компетентните органи на държавите членки, в които такива предпазни устройства за асансьори са предоставени на пазара, като предоставя подробна информация, по-специално за несъответствието на предпазното устройство за асансьори с приложимите изисквания и за предприетите коригиращи действия.
Чл. 39. (1) При обосновано искане от органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 ЗТИП или от компетентен орган на друга държава членка вносителят предоставя на хартиен или на електронен носител цялата информация и документация, необходима за доказване на съответствието на дадено предпазно устройство за асансьори. Тази информация и документация се предоставя на органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 ЗТИП на български език или на езика, на който е налична, при условие че е разбираем за тези органи.
(2) За нуждите на административно и/или административно-наказателно производство вносителят предоставя на български език информацията и документацията по ал. 1 на органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 ЗТИП в определен от тях срок.
(3) По искане на органите по ал. 1 вносителят оказва съдействие при всяко предприето действие за отстраняване на рисковете, свързани с предпазните устройства за асансьори, които е пуснал на пазара.

Раздел VI.
Задължения на дистрибутора

Чл. 40. Когато предоставя на пазара дадено предпазно устройство за асансьори, дистрибуторът действа с дължимата грижа по отношение на изискванията на наредбата.
Чл. 41. Преди да предостави на пазара дадено предпазно устройство за асансьори, дистрибуторът се уверява, че:
1. маркировката "CE" е нанесена съгласно чл. 13;
2. предпазното устройство за асансьори е придружено от копие от ЕС декларацията за съответствие;
3. предпазното устройство за асансьори е придружено от инструкциите, посочени в т. 6.1 от приложение № 2 на български език и от другите изисквани документи;
4. производителят е изпълнил задълженията си по чл. 25;
5. вносителят е изпълнил задълженията си по чл. 33.
Чл. 42. (1) Когато дистрибуторът счита или има основание да счита, че дадено предпазно устройство за асансьори не съответства на изискванията на чл. 7, ал. 2, той не го предоставя на пазара, докато не бъде приведено в съответствие.
(2) В случаите по ал. 1, когато предпазното устройство за асансьори представлява риск, дистрибуторът информира за това производителя или вносителя, както и органите за надзор на пазара.
Чл. 43. Дистрибуторът гарантира, че докато отговаря за дадено предпазно устройство за асансьори, условията на съхранение или транспортиране не застрашават неговото съответствие с изискванията на чл. 7, ал. 2.
Чл. 44. (1) Когато счита или има основание да счита, че дадено предпазно устройство за асансьори, което е предоставил на пазара, не съответства на наредбата, дистрибуторът се уверява, че са предприети необходимите мерки за привеждането на предпазното устройство за асансьори в съответствие, за изтеглянето му или за изземването му, както е целесъобразно за конкретния случай.
(2) В случаите по ал. 1, когато предпазното устройство за асансьори представлява риск, дистрибуторът незабавно информира за това органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 ЗТИП и компетентните органи на държавите членки, в които такива предпазни устройства за асансьори са предоставени на пазара, като предоставя подробна информация, по-специално за несъответствието на предпазното устройство за асансьори с приложимите изисквания и за предприетите коригиращи действия.
Чл. 45. (1) При обосновано искане от органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 ЗТИП или от компетентен орган на друга държава членка дистрибуторът предоставя на хартиен или на електронен носител цялата информация и документация, необходима за доказване на съответствието на дадено предпазно устройство за асансьори.
(2) По искане на органите по ал. 1 дистрибуторът оказва съдействие при всяко предприето действие за отстраняване на рисковете, свързани с предпазните устройства за асансьори, които е предоставил на пазара.

Глава четвърта.
НОТИФИЦИРАНИ ОРГАНИ

(В СИЛА ОТ 25.03.2016 Г.)

Раздел I.
Разрешение за извършване на оценяване на съответствието

(В сила от 25.03.2016 г.)

Чл. 46. (В сила от 25.03.2016 г.) (1) (*) Лицето, което кандидатства за получаване на разрешение за извършване на оценяване на съответствието, трябва да отговаря на изискванията на чл. 10, ал. 1 от ЗТИП, на БДС EN ISO/IEC 17020, БДС EN ISO/IEC 17021-1, БДС EN ISO/IEC 17025 и БДС EN ISO/IEC 17065 в зависимост от модулите на процедурите за оценяване на съответствието, за които кандидатства, и:
1. да е трета страна, независима от организацията или от асансьорите и предпазните устройства за асансьори, които оценява;
2. да не e проектант, производител, доставчик, купувач, собственик, ползвател или лице, което монтира асансьора или поддържа асансьорите или предпазните устройства за асансьори, които оценява, нито да е представител на някое от тези лица;
3. да не взема пряко участие в проектирането, производството или конструирането, продажбата, монтирането, използването или поддържането на асансьорите или предпазните устройства за асансьори, които оценява, нито да представлява лица, ангажирани в тези дейности;
4. да не извършва дейност, включително консултантска, която може да е в противоречие с неговата независима преценка или почтено поведение по отношение на дейностите по оценяване на съответствието, за които кандидатства;
5. да осигурява, че дейностите по оценяване на съответствието се осъществяват с най-висока степен на почтено професионално поведение и необходимата техническа компетентност в определената област и че е напълно освободено от всякакъв натиск и облаги, включително финансови, които могат да повлияят на неговата преценка или на резултатите от неговите дейности по оценяване на съответствието, особено по отношение на лица или групи лица с интереси от резултатите от тези дейности;
6. да гарантира безпристрастността на членовете на висшето ръководство и на персонала, отговорен за изпълнението на задачите по оценяване на съответствието;
7. да осигурява, че възнаграждението на членовете на висшето ръководство и на персонала, отговорен за изпълнението на задачите по оценяване на съответствието, не зависи от броя на извършените оценки или от резултатите от тях;
8. да е в състояние да осъществява всички задачи по оценяване на съответствието, предвидени за него в съответните модули от приложение № 3 и/или 4, за които кандидатства, независимо дали тези задачи се изпълняват от самото лице, или от негово име и на негова отговорност;
9. да разполага със средствата, необходими за изпълнение на техническите и административните задачи, свързани с дейностите по оценяване на съответствието, по подходящ начин, както и с достъп до нужното оборудване или съоръжения;
10. по всяко време и за всеки модул от приложение № 3 и/или 4 и за всеки вид или категория асансьори или предпазни устройства за асансьори, за които кандидатства, да разполага с необходимите:
а) персонал с технически знания, с достатъчен и подходящ опит за изпълнение на задачите по оценяване на съответствието;
б) описания на процедурите, в съответствие с които се извършва оценяването на съответствието, гарантиращи прозрачността и възможността за повтаряне на тези процедури;
в) процедури за изпълнение на дейностите по оценяване на съответствието, които надлежно отчитат размера на дадено предприятие, сектора, в който осъществява дейност, и неговата структура, както и степента на сложност на съответната технология на продукта и масовия или серийния характер на производството;
11. да прилага подходящи политики и процедури, които позволяват разграничение между задачите, които изпълнява като нотифициран орган, и всички други дейности;
12. да има методики и инструкции за изпитване, когато не се прилагат стандартите по чл. 8;
13. да има разработена процедура за разглеждане на възражения срещу негови решения, свързани с оценяване на съответствието;
14. да има система за управление, съобразена с изпълняваните модули и съответните хармонизирани стандарти и с наредбата;
15. да разполага с персонал, отговорен за провеждането на дейностите по оценяване на съответствието, който притежава:
а) необходимата техническа и професионална квалификация, обхващаща цялата дейност по оценяване на съответствието, за която кандидатства;
б) достатъчни познания за изискванията относно оценките, които извършва, и подходящи правомощия за осъществяване на такива оценки;
в) подходящи знания и разбиране на съществените изисквания, определени в приложение № 2, на приложимите хармонизирани стандарти и на съответните разпоредби на законодателството на Европейския съюз за хармонизация, както и на съответното национално законодателство;
г) способности да изготвя сертификати, записи и доклади, доказващи, че оценките са били направени;
16. да има най-малко един компетентен одитор, който отговаря на изискванията на БДС EN ISO 19011 и притежава опит в областта на асансьорите и/или предпазните устройства за асансьори при извършване на оценката на внедрената система за управление на качеството на производителя или на лицето, което монтира асансьори, когато това се изисква от модула на процедурата за оценяване на съответствието, за който кандидатства;
17. да участва във или да гарантира, че персоналът, отговорен за изпълнението на задачите по оценяване на съответствието, е информиран за съответните дейности по стандартизация и дейностите на координационната група на органите, нотифицирани от държавите членки за асансьори и/или предпазни устройства за асансьори, и да прилага като общи насоки административните решения и документи, приети в резултат от работата на тази група;
18. да гарантира, че дейността на неговите подизпълнители и поделения не влияе върху поверителността, обективността и безпристрастността на неговата дейност по оценяване на съответствието.
(2) Лице, което принадлежи към стопанска асоциация и/или професионална федерация, представляващи предприятия, участващи в проектирането, производството, доставката, сглобяването, използването или поддържането на асансьорите или предпазните устройства за асансьори, които това лице оценява, може да се счита за лице по ал. 1, т. 1, при условие че са доказани неговата независимост и липсата на конфликт на интереси.
(3) Изискванията по ал. 1, т. 2 - 5 се прилагат и за членовете на висшето ръководство, и за персонала, отговорен за изпълнение на задачите по оценяване на съответствието на органа за оценяване на съответствието.
(4) Изискването по ал. 1, т. 2 не изключва употребата на оценявани асансьори или предпазни устройства за асансьори, които са необходими за дейностите по оценяване на съответствието, или употребата на такива продукти за лични цели.
(5) Изискванията по ал. 1, т. 2 и 3 не изключват възможността да има обмен на техническа информация между производителя или лицето, което монтира асансьора, и органа за оценяване на съответствието.

Чл. 47. (В сила от 25.03.2016 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 87 от 2017 г., в сила от 31.10.2017 г.) Лицето по чл. 46 подава до председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор писмено заявление по образец, в което се посочват видовете асансьори и/или предпазни устройства за асансьори и модулите на процедурите за оценяване на съответствието, за които желае да получи разрешение, а също така и единен идентификационен код (ЕИК) по чл. 23 от Закона за търговския регистър. Към заявлението се прилагат:
1. (отм. - ДВ, бр. 87 от 2017 г., в сила от 31.10.2017 г.)
2. (отм. - ДВ, бр. 87 от 2017 г., в сила от 31.10.2017 г.)
3. справка в табличен вид, съдържаща видовете асансьори и/или предпазни устройства за асансьори, приложимите за тях съществени изисквания, хармонизираните стандарти или методиките и инструкциите за измерване и изпитване, които ще се прилагат при оценяване на съответствието;
4. списък на стандартите по чл. 8, които притежава, отнасящи се до асансьорите и/или предпазните устройства за асансьори, посочени в заявлението;
5. методики и инструкции за изпитване на асансьорите и/или предпазните устройства за асансьори, когато не се прилагат стандартите по чл. 8;
6. процедурите за извършване на оценяване на съответствието съгласно модулите, за които кандидатства;
7. наръчник, процедури и документи от по-ниски йерархични нива на системата за управление;
8. декларации на лицето и на наетия от него персонал за обстоятелствата по чл. 10, ал. 1, т. 8 ЗТИП и чл. 46, ал. 1, т. 2 - 5 и ал. 3 от наредбата;
9. (изм. - ДВ, бр. 87 от 2017 г., в сила от 31.10.2017 г.) списък на персонала с разпределение на функциите и информация за вида на правоотношението, документите за образование, допълнително придобита квалификация и професионална автобиография, както и справка относно неговата компетентност и опит за извършване на оценяване на съответствието по заявения обхват;
10. копие от документи, удостоверяващи завършено образование, обучение, професионален и одиторски опит на одитора, който ще извършва оценяване на внедрената система за управление на качеството на производителя или на лицето, което монтира асансьори, когато това се изисква от съответния модул на процедурата за оценяване на съответствието;
11. справка за техническите средства за извършване на изпитвания като част от процедурите за оценяване на съответствието, с които разполагат собствените му лаборатории и/или лабораториите, с които има сключени договори;
12. копие от сертификатите за акредитация на лабораториите, когато има такива;
13. копие от сключените договори с подизпълнители, когато има такива;
14. копие от договора за застраховка за вредите, които могат да настъпят вследствие на неизпълнение на задълженията му, свързани с дейностите по оценяване на съответствието;
15. документ за платена такса за проверка на документи по чл. 12, ал. 1 ЗТИП, определена в чл. 27 от Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по Закона за държавните такси.
(2) Образецът на заявлението по ал. 1 се утвърждава от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и се публикува на електронната страница на агенцията.
(3) В случаите по чл. 11, ал. 2 ЗТИП лицето, което кандидатства за получаване на разрешение за оценяване на съответствието, подава до председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор заявлението по ал. 1, придружено от:
1. (изм. - ДВ, бр. 87 от 2017 г., в сила от 31.10.2017 г.) документите по ал. 1, т. 3 - 6 и 9 - 15;
2. сертификат за акредитация, издаден от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация", в зависимост от продуктите и модулите на процедурите за оценяване на съответствието, за които кандидатства:
а) за "ЕС изследване на типа на предпазни устройства за асансьори (Модул B)" съгласно раздел I от приложение № 3 - по стандарт БДС EN ISO/IEC 17065 и БДС EN ISO/IEC 17025 или БДС EN ISO/IEC 17020 и БДС EN ISO/IEC 17025;
б) за "Съответствие с типа чрез извършване на случайни проверки на предпазни устройства за асансьори (Модул C2)" съгласно раздел II от приложение № 3 - по стандарт БДС EN ISO/IEC 17065 и БДС EN ISO/IEC 17025 или БДС EN ISO/IEC 17020 и БДС EN ISO/IEC 17025;
в) (*) за "Съответствие с типа въз основа на осигуряване на качеството на продукта за предпазни устройства за асансьори (Модул Е)" съгласно раздел III от приложение № 3 - по стандарт БДС EN ISO/IEC 17021-1 или БДС EN ISO/IEC 17065;
г) (*) за "Съответствие въз основа на пълно осигуряване на качеството за предпазни устройства за асансьори (Модул H)" съгласно раздел IV от приложение № 3 - по стандарт БДС EN ISO/IEC 17021-1 или БДС EN ISO/IEC 17065;
д) за "ЕС изследване на типа на асансьори (Модул B)" съгласно раздел I от приложение № 4 - по стандарт БДС EN ISO/IEC 17065 и БДС EN ISO/IEC 17025 или БДС EN ISO/IEC 17020 и БДС EN ISO/IEC 17025;
е) (*) за "Съответствие с типа въз основа на осигуряване на качеството на производството за асансьори (Модул D)" съгласно раздел II от приложение № 4 - по стандарт БДС EN ISO/IEC 17021-1 или БДС EN ISO/IEC 17065;
ж) (*) за "Съответствие с типа въз основа на осигуряване на качеството на продукта за асансьори (Модул Е)" съгласно раздел III от приложение № 4 - по стандарт БДС EN ISO/IEC 17021-1 или БДС EN ISO/IEC 17065;
з) за "Съответствие въз основа на проверка на единичен продукт за асансьори (Модул G)" съгласно раздел IV от приложение № 4 - по стандарт БДС EN ISO/IEC 17065 и БДС EN ISO/IEC 17025 или БДС EN ISO/IEC 17020 и БДС EN ISO/IEC 17025;
и) (*) за "Съответствие въз основа на пълно осигуряване на качеството с изследване на проекта за асансьори (Модул H1)" съгласно раздел V от приложение № 4 - по стандарт БДС EN ISO/IEC 17021-1 или БДС EN ISO/IEC 17065;
к) за "Краен контрол за асансьори" съгласно раздел VI от приложение № 4 - по стандарт БДС EN ISO/IEC 17020 или БДС EN ISO/IEC 17065 и БДС EN ISO/IEC 17025.
(4) Оценяването на изпълнението на изискванията на чл. 46 се извършва съгласно процедура, утвърдена от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и публикувана на електронната страница на агенцията.
(5) (Нова - ДВ, бр. 87 от 2017 г., в сила от 31.10.2017 г.) За обстоятелствата по чл. 10, ал. 1, т. 2 и 7 ЗТИП се извършва служебна проверка.
(6) (Предишна ал. 5, доп. - ДВ, бр. 87 от 2017 г., в сила от 31.10.2017 г.) При положителен резултат от проверките на документите по ал. 1 и 3 и служебната проверка по ал. 5 кандидатът за издаване на разрешение за оценяване на съответствието внася такси за проверка на място по чл. 12а, ал. 1 ЗТИП за установяване компетентността за изпълнение на заявените процедури за оценяване на съответствието, определени в чл. 27 от Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по Закона за държавните такси.
(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 87 от 2017 г., в сила от 31.10.2017 г.) Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор взема решение за издаване на разрешение само при положителен резултат от проверката на документи и проверката на място.

Чл. 48. (В сила от 25.03.2016 г.) (1) В случаите по чл. 12а, ал. 7 ЗТИП председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор предоставя на Европейската комисия и на другите държави членки информация за дейностите по оценяване на съответствието, модула или модулите на процедурите за оценяване на съответствието и обхвата на асансьорите и/или предпазните устройства за асансьори, както и документите за резултатите от извършената оценка на компетентността на органа за оценяване на съответствието и на способността му да изпълнява посочените дейности по оценяване на съответствието.
(2) В случаите по чл. 12а, ал. 7 ЗТИП, когато в резултат на разглеждане на възражение Европейската комисия отправи искане, включително чрез приемане на акт за изпълнение, за предприемане на коригиращи действия или за оттегляне на нотификацията, в срок до един месец от получаване на искането или на акта за изпълнение председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор:
1. писмено уведомява заявителя за установените несъответствия и определя срок за отстраняването им, или
2. отказва с мотивирана заповед издаването на разрешение, или
3. издава разрешение за извършване на оценяване на съответствието.
(3) Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор информира Европейската комисия за предприетите действия по ал. 2.
(4) В случаите по чл. 12а, ал. 7 ЗТИП, когато не са повдигнати възражения или не са останали неудовлетворени възражения на Европейската комисия или на други държави членки и Европейската комисия е определила идентификационен номер на лицето, председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор издава разрешение за извършване на оценяване на съответствието.
(5) При издаване на разрешението за извършване на оценяване на съответствието се заплаща таксата, определена в чл. 27, ал. 1, т. 3 от Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по Закона за държавните такси.
(6) Разрешението за оценяване на съответствието не може да се прехвърля или преотстъпва на други физически или юридически лица.
Чл. 49. (В сила от 25.03.2016 г.) (1) Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор информира Европейската комисия и другите държави членки за всякакви последващи промени в издадените разрешения.
(2) Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор оказва съдействие на Европейската комисия при разглеждане на възражения срещу органи, нотифицирани по реда на наредбата, като при поискване предоставя цялата информация, свързана с основанията за нотификацията или с поддържане на компетентността на съответния нотифициран орган.
Чл. 50. (В сила от 25.03.2016 г.) (1) Ежегодните планирани проверки по чл. 14в, ал. 1 ЗТИП се извършват съгласно процедура, утвърдена от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и публикувана на електронната страница на агенцията.
(2) Извънредните проверки по чл. 14в, ал. 2 ЗТИП се извършват на място при лицата, получили разрешение за извършване на оценяване на съответствието, и обхващат:
1. допуснатите несъответствия с изискванията на чл. 10 ЗТИП и/или на чл. 46 от наредбата, за които е постъпила информация, причините за възникването им и начините за тяхното отстраняване;
2. пропуски при изпълнението на процедурите за оценяване на съответствието;
3. възможността на лицето да продължава да извършва дейността си по оценяване на съответствието.
(3) При извършване на проверките по ал. 1 и 2 лицето, получило разрешение за извършване на оценяване на съответствието, заплаща разходите за командироване на експертите от комисията по чл. 14в, ал. 3 ЗТИП.

Раздел II.
Задължения на нотифицираните органи

(В сила от 25.03.2016 г.)

Чл. 51. (В сила от 25.03.2016 г.) (1) Когато нотифициран орган възлага конкретни задачи, свързани с оценяване на съответствието, на подизпълнители или използва поделенията си, той гарантира, че подизпълнителят или поделението отговаря на изискванията по чл. 46. Нотифицираният орган информира за това председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, като предоставя резултатите от извършената оценка на подизпълнителя или на поделението.
(2) В 14-дневен срок от предоставяне на информацията по ал. 1 председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор одобрява използването на подизпълнителя или поделението или взема решение за извършване на извънредна проверка.
(3) Нотифицираният орган поема пълната отговорност за задачите, изпълнявани от подизпълнители или поделения, без значение къде са установени те.
(4) Дейности по оценяване на съответствието могат да се възлагат на подизпълнители или да се изпълняват от поделения на нотифицирания орган само със съгласието на клиента.
(5) Нотифицираният орган съхранява на разположение на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор съответните документи относно оценката на квалификацията на всеки подизпълнител или поделение и относно работата по оценяване на съответствието, извършена от тях съгласно приложение № 3 и/или 4.
(6) Нотифицираният орган може да възлага задачи на един или повече подизпълнители или поделения, като не се разрешава тези подизпълнители и поделения да възлагат задачите на други лица.
Чл. 52. (В сила от 25.03.2016 г.) (1) Всеки нотифициран орган извършва оценяване на съответствието съгласно модулите на процедурите за оценяване на съответствието, определени в приложение № 3 и/или 4, за които е нотифициран.
(2) Оценяването на съответствието се осъществява по пропорционален начин, като се избягва ненужната тежест за икономическите оператори. Нотифицираният орган осъществява своята дейност, като надлежно отчита размера на дадено предприятие, сектора, в който то осъществява дейност, неговата структура, степента на сложност на съответната технология и масовия или серийния характер на производството. Нотифицираният орган отчита тези обстоятелства, без да намалява степента на взискателност и нивото на защита, изисквани за осигуряване на съответствието на асансьорите или предпазните устройства за асансьори с изискванията на наредбата.
Чл. 53. (В сила от 25.03.2016 г.) (1) Когато нотифицираният орган прецени, че определено лице, което монтира асансьора, или определен производител не е осигурил съответствието на асансьора или на предпазното устройство за асансьори с изискванията на чл. 7 или със съответните хармонизирани стандарти или други технически спецификации, той изисква от това лице, което монтира асансьора, или от този производител да предприеме подходящи коригиращи действия и не издава съответния сертификат или одобрение на системата по качеството.
(2) Когато в процеса на наблюдение за осигуряване на съответствие след издаването на съответния сертификат или одобрение на системата по качеството нотифицираният орган установи, че даден асансьор или дадено предпазно устройство за асансьори не отговаря на изискванията, той изисква съответно от лицето, което монтира асансьора, или от производителя да предприеме подходящи коригиращи действия и спира действието или отнема сертификата или одобрението, ако това се налага.
(3) Когато не са предприети коригиращи действия или те не дадат необходимия резултат, нотифицираният орган ограничава, спира действието или отнема съответния сертификат или одобрение, в зависимост от случая.
Чл. 54. (В сила от 25.03.2016 г.) (1) Нотифицираните органи изпълняват задълженията по чл. 14а, 14б и 20а ЗТИП, съхраняват документите и предоставят информацията, определени в съответните модули на процедурите за оценяване на съответствието по приложение № 3 и/или 4.
(2) Докладът по чл. 14а от ЗТИП съдържа и информация за:
1. откази, ограничавания, спиране на действието, отнемане или други наложени ограничения по отношение на издаваните сертификати или одобрения на системи по качеството;
2. дейностите по оценяване на съответствието, извършени в други държави;
3. възлагане на задачи, свързани с оценяване на съответствието, на подизпълнители или поделения.
(3) Всеки нотифициран орган информира председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор в 7-дневен срок за всички искания за предоставяне на информация, получени от органи за надзор на пазара на други държави членки относно дейността му по оценяване на съответствието.
(4) Всеки нотифициран орган предоставя на другите нотифицирани органи, които осъществяват подобни дейности по оценяване на съответствието, чийто предмет са същите асансьори или предпазни устройства за асансьори, информация за отрицателни и при поискване - за положителни резултати от оценяване на съответствието.
Чл. 55. (В сила от 25.03.2016 г.) (1) При прекратяване на дейността си нотифицираните органи са длъжни да уведомят председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и своите клиенти. В 7-дневен срок от уведомлението нотифицираният орган предоставя досиетата на своите клиенти на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.
(2) В 7-дневен срок от влизането в сила на заповедта за отнемане или ограничаване на разрешението органът за оценяване на съответствието информира съответно всички или заинтересованите свои клиенти и предава досиетата им на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.
(3) В едномесечен срок от уведомлението по ал. 1 и 2 клиентите на нотифицирания орган, който е прекратил дейността си или чието разрешение е било отнето или ограничено, могат писмено да поискат от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор да предостави техни досиета на друг посочен от тях нотифициран орган.

Допълнителни разпоредби

§ 1. (1) По смисъла на наредбата:
1. "Асансьор" е подемно съоръжение, което обслужва определени нива чрез превозващо устройство, движещо се по твърди направляващи елементи, наклонени под ъгъл, по-голям от 15 градуса спрямо хоризонталата, или подемно съоръжение, което се движи по определена траектория, дори когато не се движи по твърди направляващи елементи.
2. "Превозващо устройство" е част от асансьора, в която се намират хора и/или се поставят товари, за да бъдат повдигани или спускани.
3. "Асансьор модел" е представителен асансьор, чиято техническа документация указва начина, по който ще бъдат изпълнени съществените изисквания, определени в приложение № 2, по отношение на асансьорите, съответстващи на асансьора модел, определен чрез конкретни параметри, и който използва еднакви предпазни устройства за асансьори.
4. "Предоставяне на пазара" е всяка доставка на предпазно устройство за асансьори за дистрибуция или използване на пазара на Европейския съюз в процеса на търговска дейност срещу заплащане или безплатно.
5. "Пускане на пазара" е:
а) предоставянето на пазара на предпазно устройство за асансьори за първи път, или
б) доставката на асансьор за използване на пазара на Европейския съюз в процеса на търговска дейност срещу заплащане или безплатно.
6. "Лице, което монтира асансьор" е физическо или юридическо лице, което носи отговорността за проектирането, производството, монтажа и пускането на пазара на асансьора.
7. "Производител" е всяко физическо или юридическо лице, което произвежда предпазно устройство за асансьори или което възлага проектирането или производството на предпазно устройство за асансьори и го предлага на пазара със своето име или търговска марка.
8. "Упълномощен представител" е всяко физическо или юридическо лице, установено в Европейския съюз, което е упълномощено писмено от лице, което монтира асансьори, или от производител да действа от негово име във връзка с определени задачи.
9. "Вносител" е всяко физическо или юридическо лице, установено в Европейския съюз, което пуска на пазара на Европейския съюз предпазно устройство за асансьори от трета държава.
10. "Дистрибутор" е всяко физическо или юридическо лице във веригата на доставка, различно от производителя или вносителя, което предоставя предпазно устройство за асансьори на пазара.
11. "Икономически оператори" са лицето, което монтира асансьора, производителят, упълномощеният представител, вносителят и дистрибуторът.
12. "Техническа спецификация" е документ, определящ техническите изисквания, които трябва да са изпълнени за определен асансьор или предпазно устройство за асансьори.
13. "Оценяване на съответствието" е процес, който доказва дали са изпълнени съществените изисквания по чл. 7, свързани с асансьор или предпазно устройство за асансьори.
14. "Орган за оценяване на съответствието" е орган, осъществяващ дейности по оценяване на съответствието, включително калибриране, изпитване, сертификация и контрол.
15. "Изтегляне" е всяка мярка, целяща предотвратяване на предоставянето на пазара на предпазно устройство за асансьори, което е във веригата на доставка.
16. "Изземване" е:
а) по отношение на асансьор - всяка мярка, целяща да постигне демонтиране и безопасно отстраняване на асансьор;
б) по отношение на предпазно устройство за асансьори - всяка мярка, целяща да постигне връщане на предпазно устройство за асансьори, което вече е било предоставено на лицето, което монтира асансьор, или на крайния ползвател.
17. "Маркировка "CE" е маркировка, чрез която лицето, което монтира асансьора, или производителят указва, че асансьорът или предпазното устройство за асансьори е в съответствие с приложимите изисквания, установени в законодателството на Европейския съюз за хармонизация, предвиждащо нейното нанасяне.
18. "Законодателство на Европейския съюз за хармонизация" е законодателството на Европейския съюз, което хармонизира условията за предлагане на продукти на пазара.
(2) За целите на наредбата се прилага определението за "хармонизиран стандарт", посочено в чл. 2, т. 1, буква "в" от Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно европейската стандартизация, за изменение на директиви 89/686/ЕИО и 93/15/ЕИО на Съвета и на директиви 94/9/ЕО, 94/25/ЕО, 95/16/ЕО, 97/23/ЕО, 98/34/ЕО, 2004/22/ЕО, 2007/23/ЕО, 2009/23/ЕО и 2009/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Решение 87/95/ЕИО на Съвета и на Решение № 1673/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ, L 316/12 от 14 ноември 2012 г.).
§ 2. Наредбата въвежда съответните разпоредби на Директива 2014/33/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки по отношение на асансьори и предпазни устройства за асансьори (ОВ, L 96/251 от 29 март 2014 г.).

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 3. Наредбата се приема на основание чл. 7, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите.
§ 4. Наредбата влиза в сила от 20 април 2016 г. с изключение на глава четвърта, § 6 и 7, които влизат в сила от деня на обнародване на наредбата в "Държавен вестник".
§ 5. (1) Асансьорите, които са пуснати на пазара преди 20 април 2016 г., могат да се пускат в действие, при условие че отговарят на изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на асансьорите и техните предпазни устройства, приета с Постановление № 242 на Министерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 94 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 87 и 115 от 2002 г., бр. 100 от 2003 г., бр. 24 и 40 от 2006 г., бр. 37 от 2007 г., бр. 61 от 2008 г. и бр. 50 от 2014 г.).
(2) Предпазните устройства за асансьори, които са пуснати на пазара преди 20 април 2016 г., могат да се предоставят на пазара, при условие че отговарят на изискванията на наредбата по ал. 1 или на законодателството на държавите - членки на Европейския съюз, или на държави - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което въвежда Директива 95/16/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 юни 1995 г. за сближаване законодателствата на държавите членки относно асансьорите (ОВ, L 213/1 от 7 септември 1995 г.).
(3) Сертификатите и одобренията на системи по качеството, издадени от нотифицираните органи в съответствие с наредбата по ал. 1 или законодателството по ал. 2, са валидни за целите на наредбата.
§ 6. (В сила от 25.03.2016 г.) (1) Лицата, които към датата на обнародване на наредбата притежават разрешение за извършване на оценяване на съответствието, издадено съгласно наредбата по § 5, ал. 1, представят в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор всички промени в документацията си съгласно изискванията на настоящата наредба в 14-дневен срок от нейното обнародване.
(2) В едномесечен срок от получаване на документите по ал. 1 въз основа на разрешението за извършване на оценяване на съответствието, издадено съгласно наредбата по § 5, ал. 1, успешно проведената последна ежегодна проверка съгласно чл. 14в ЗТИП и установеното съответствие на документите по ал. 1 председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор обявява съответното лице пред Европейската комисия и държавите членки съгласно директивата по § 2.
(3) Когато два месеца след обявяването на лицето съгласно ал. 2 не са повдигнати възражения от Европейската комисия или от други държави членки или когато не са останали неудовлетворени възражения на Европейската комисия или на други държави членки, председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор издава разрешение за извършване на оценяване на съответствието съгласно наредбата.
§ 7. (В сила от 25.03.2016 г.) За целите на чл. 46, ал. 1 и чл. 47, ал. 3, т. 2, букви "в", "г", "е", "ж" и "и" до 8 юли 2017 г. може да се прилага и стандарт БДС EN ISO/IEC 17021.

 

Заключителна разпоредба
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 241 ОТ 26 ОКТОМВРИ 2017 Г.
за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
(ОБН. - ДВ, БР. 87 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 31.10.2017 Г.)

§ 19. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Приложение № 1 към чл. 2, т. 2

Списък на предпазните устройства за асансьори

 

1. Устройства за заключване на вратите на шахтите.
2. Устройства, предпазващи от падане, посочени в т. 3.2 на приложение № 2, които възпрепятстват кабината от падане или неконтролируемо движение.
3. Устройства, които ограничават превишаването на скоростта.
4. Буфери.
4.1. Буфери с акумулиране на енергията:
а) с нелинейна характеристика, или
б) с демпфериране на обратното движение.
4.2. Буфери с разсейване на енергията.
5. Предпазни устройства, монтирани в нагнетателния тръбопровод на хидравличния цилиндър, предотвратяващи свободно падане на кабината.
6. Електрически предпазни устройства под формата на предпазни вериги, съдържащи електронни елементи.

 

Приложение № 2 към чл. 7

Съществени изисквания

Предварителни бележки

 

А. Задълженията, произтичащи от съществените изисквания, се прилагат единствено в случаите, когато съответният риск съществува при даден асансьор или предпазно устройство за асансьори при използване съгласно предназначението им, определено от лицето, което монтира асансьора, или от производителя.
Б. Съществените изисквания, съдържащи се в това приложение, са задължителни. При сегашното развитие на технологиите обаче целите, които те поставят, могат да бъдат непостижими. При подобни случаи и в максимално висока възможна степен асансьорът или предпазните устройства за асансьори следва да бъдат проектирани и конструирани така, че да се доближават до тези цели.
В. Производителят и лицето, което монтира асансьора, имат задължението да извършват оценка на рисковете, за да могат да идентифицират онези рискове, които се отнасят до техните продукти. В този смисъл те следва да проектират и конструират своите изделия, отчитайки оценката на рисковете.

 

1. Общи положения
1.1. Прилагане на Директива 2006/42/ЕО
Там, където съществува съответен риск, който не е уреден в настоящото приложение, се прилагат съществените изисквания за безопасност и опазване на здравето, установени в приложение I на Директива 2006/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. относно машините и за изменение на Директива 95/16/ЕО (ОВ, L 157/24 от 9 юни 2006 г.), съответно - съществените изисквания, определени в част втора на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините, приета с Постановление № 140 на Министерския съвет от 2008 г. (ДВ, бр. 61 от 2008 г.). Съществените изисквания за безопасност и опазване на здравето в т. 1.1.2 от приложение I към Директива 2006/42/ЕО, съответно - чл. 14 - 18 от Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините, се прилагат във всички случаи.
1.2. Превозващо устройство
Превозващото устройство на всеки асансьор трябва да е кабина. Кабината трябва да бъде проектирана и конструирана така, че да осигури пространството и механичната якост, съответстващи на определените от лицето, което монтира асансьора, максимален брой лица и номинален товар на асансьора.
Когато асансьорът е предназначен за превоз на хора и ако размерите му го позволяват, кабината трябва да бъде проектирана и конструирана така, че да не възпрепятства или пречи чрез своите конструктивни характеристики на достъпа и използването й от хора с увреждания и да позволява извършването на всички необходими настройки и промени, предназначени да улеснят използването на кабината от тях.
1.3. Носещи средства за окачване и поддържане
Носещите средства за окачване и/или поддържане на асансьорната кабина, нейните принадлежащи части и свързващи елементи трябва да бъдат избрани и проектирани така, че да бъде гарантирано подходящото ниво на обща безопасност и да се намали (или ограничи) рискът от падане на кабината, като се отчитат условията на използване, използваните материали и условията на производство.
Когато за окачването на асансьорната кабина се използват като носещи средства въжета или вериги, трябва да има най-малко две независими въжета или вериги, всяко от които със своя система на закрепване. Такива въжета и вериги не трябва да бъдат присъединявани или заплитани, с изключение, когато е необходимо тяхното закрепване или оформяне на скоби.
1.4. Контрол върху натоварването (включително превишаване на скоростта)
1.4.1. Асансьорите трябва да се проектират, конструират и монтират така, че да не се допуска потегляне на кабината при превишаване на номиналния товар.
1.4.2. Асансьорите трябва да са оборудвани с ограничител на скоростта.
Тези изисквания не се прилагат за асансьорите, чиято конструкция на задвижването не допуска превишаване на скоростта.
1.4.3. Високоскоростните асансьори трябва да бъдат оборудвани с устройство за контролиране и ограничаване на скоростта.
1.4.4. Асансьорите, задвижвани посредством триеща шайба, трябва да бъдат проектирани така, че да се осигури стабилна работа на носещите въжета в каналите на шайбата.
1.5. Повдигателен механизъм и табло за управление
1.5.1. Всеки пътнически асансьор трябва да разполага със собствен повдигателен механизъм и табло за управление. Това изискване не се прилага за асансьорите, при които противотежестта се заменя с втора кабина.
1.5.2. Лицето, което монтира асансьора, трябва да гарантира, че до повдигателния механизъм и таблото за управление и свързаните с него устройства на асансьора няма свободен достъп, освен за поддържане и при аварийни случаи.
1.6. Средства за управление
1.6.1. Средствата за управление на асансьорите, предназначени за използване от хора с увреждания без придружител, трябва да са проектирани и разположени подходящо или съобразно това предназначение.
1.6.2. Предназначението на средствата за управление трябва да бъде ясно означено.
1.6.3. Електрическите вериги за повикване на група асансьори могат да са общи или взаимносвързани.
1.6.4. Електрическото обзавеждане трябва да бъде монтирано и свързано така, че:
а) да не създава възможност за объркване с други вериги, които не са свързани с асансьора;
б) да може да се превключва под товар;
в) движението на асансьора да се контролира от електрически предпазни устройства, включени в отделна електрическа верига за безопасност;
г) повреда в електрическата инсталация да не предизвиква опасни ситуации.

 

2. Рискове за лица извън асансьорната кабина
2.1. Асансьорът трябва да бъде проектиран и конструиран така, че пространството, в което кабината се придвижва, да е недостъпно, освен при поддържане или в аварийни случаи. Преди да влезе лице в това пространство, нормалното използване на асансьора трябва да бъде блокирано.
2.2. Асансьорът трябва да бъде проектиран и конструиран така, че когато кабината се намира в едно от своите крайни положения, да се предотвратява рискът от смазване.
Тази цел се постига чрез осигуряване на свободно пространство или място за спасяване отвъд крайните положения.
Въпреки това, в специфични случаи, по-специално в съществуващи сгради, където е невъзможно това решение да се изпълни, могат да се осигурят други подходящи технически решения с цел избягване на риска от смазване.
2.3. Входовете към шахтата за влизане и излизане от асансьорната кабина трябва да са оборудвани с врати с подходяща механична якост, съобразена с условията на експлоатация.
По време на нормална експлоатация наличието на устройство с блокировка трябва да предотврати:
а) пускане в движение на кабината, независимо дали е задействано случайно, или умишлено, освен ако не са затворени и заключени всички врати на шахтите;
б) отварянето на врата на шахта, когато кабината се движи и е извън определената за отваряне и отключване зона на етажната площадка.
Допуска се обаче придвижване на кабината при отворена врата на шахтата в определени зони, при условие че скоростта на движение е контролирана.

 

3. Рискове за лица в асансьорната кабина
3.1. Асансьорните кабини трябва да бъдат напълно затворени чрез плътни стени, подове и тавани, с изключение на отворите за вентилация, и с плътни врати. Тези врати трябва да бъдат проектирани и монтирани така, че асансьорната кабина да не може да се движи, с изключение на движението на кабината при етажната площадка, посочено в т. 2.3, освен когато вратите са затворени, и да спира да се движи, когато вратите са отворени.
Вратите на кабината трябва да остават затворени и заключени, ако асансьорът спре между две етажни нива, където съществува риск от падане на пътници между кабината и шахтата или от падане, когато такава шахта липсва.
3.2. В случаите на прекъсване на електрическото захранване или при повреда на някоя от съставните части асансьорът трябва да разполага с устройства, които да възпрепятстват свободното падане или неконтролируемото движение на кабината.
Устройството, възпрепятстващо свободното падане на кабината, трябва да функционира независимо от средствата за нейното окачване.
Това устройство трябва да може да спре кабината при номиналния товар и при максималната скорост за движение, предвидени от лицето, което монтира асансьора. Всяко спиране, причинено от това устройство, не трябва да предизвиква ускорение, което да е опасно за пътниците в асансьора, независимо от натоварването.
3.3. Между дъното на шахтата и пода на асансьорната кабина трябва да се монтират буфери.
В този случай свободното пространство, посочено в т. 2.2, трябва да бъде измерено в положение, когато буферите са напълно свити.
Това изискване не се прилага за асансьори, при които кабината навлиза в свободното пространство, посочено в т. 2.2, поради конструкцията на задвижването.
3.4. Асансьорите трябва да се проектират и конструират така, че да не могат да се пускат в движение, ако устройството по т. 3.2 не е в работно положение.

 

4. Други рискове
4.1. В случаите на автоматично задвижване вратите на шахтите и вратите на кабината или двете врати заедно, когато са съединени, трябва да бъдат снабдени с устройство, предотвратяващо риска от смазване при движението им.
4.2. Вратите на шахтите, които трябва да допринесат за противопожарната защита на сградата, включително вратите със стъклени части, трябва да са с подходяща пожароустойчивост по отношение на тяхната цялост и техните свойства, свързани с изолацията (ограничаване разпространението на пламъци) и пренасяне на топлина (топлинно излъчване).
4.3. Противотежестите трябва да са монтирани така, че да се избягва рискът от сблъсък с кабината или падане върху кабината.
4.4. Асансьорите трябва да са оборудвани със средства, които да позволяват на заседнали в тях пътници да бъдат освободени или евакуирани.
4.5. Кабините следва да са оборудвани със средства за двустранна връзка, позволяващи поддържане на постоянен контакт с аварийната служба.
4.6. Асансьорите трябва да са проектирани и конструирани така, че когато температурата на повдигателния механизъм се повиши над максималната стойност, определена от лицето, което монтира асансьора, да завършат започнатото движение, но да отказват следващи команди.
4.7. Асансьорните кабини трябва да са проектирани и конструирани така, че да осигуряват в достатъчна степен вентилация за пътниците в тях, дори в условия на продължително спиране.
4.8. Кабината следва да има подходящо осветление, когато е в движение или когато вратата е отворена; също така трябва да има и аварийно осветление.
4.9. Средствата за двустранна връзка по т. 4.5 и аварийното осветление по т. 4.8 трябва да бъдат проектирани и конструирани така, че да могат да функционират, дори когато нормално електрозахранване е изключено. Тяхната продължителност на работа трябва да е достатъчно голяма, за да позволи нормалното протичане на процедурата за спасяване на пътниците при аварии.
4.10. Веригите за управление на асансьорите, които биха могли да се използват в случай на пожар, трябва да са проектирани и изработени така, че да предотвратяват спирането на асансьорите на определени нива и да позволяват управлението им да се извършва с предимство от спасителните екипи.

 

5. Маркировка
5.1. В допълнение на минималния брой данни, които се изискват по отношение на машините в съответствие с т. 1.7.3 от приложение I към Директива 2006/42/ЕО, съответно с чл. 111 от Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините, всяка асансьорна кабина задължително трябва да има лесно забележима табела, която да указва ясно номиналния товар в килограми и максималния брой пътници, които кабината може да превозва.
5.2. Когато асансьорът е проектиран така, че лицата, заседнали в него, да могат да излязат от кабината без външна помощ, съответните инструкции за това трябва да са ясни и поставени на видно място в кабината.

 

6. Инструкции
6.1. Предпазните устройства за асансьори трябва да бъдат придружени от инструкции, така че следните дейности да могат да бъдат осъществени ефективно и безопасно:
а) монтажът;
б) свързването;
в) настройването и регулирането;
г) поддържането.
6.2. Всеки асансьор трябва да се придружава от инструкции. Инструкциите съдържат най-малко следните документи:
а) инструкции, съдържащи чертежи и схеми, необходими за нормалното използване и свързани с поддържането, извършването на прегледи, ремонтирането, извършването на периодични проверки и спасителни операции по т. 4.4;
б) дневник, в който може да се отбелязват извършваните ремонти и там, където е уместно - извършените периодични проверки.

 

Приложение № 3 към чл. 9

 

Процедури за оценяване на съответствието на предпазни устройства за асансьори

Раздел I
ЕС изследване на типа на предпазни устройства за асансьори (Модул B)

 

1. ЕС изследване на типа е тази част от процедурата за оценяване на съответствието, при която нотифициран орган изследва техническия проект на предпазното устройство за асансьори и проверява и удостоверява, че техническият проект на предпазното устройство за асансьори отговаря на приложимите съществени изисквания, определени в приложение № 2, и ще даде възможност асансьорът, в който то е вградено правилно, да отговаря на тези изисквания.
2. Производителят или негов упълномощен представител подава заявлението за ЕС изследване на типа само до един нотифициран орган по свой избор.
Това заявление включва:
а) името и адреса на производителя, а в случаите, когато заявлението е подадено от упълномощен представител, също така и неговото име и адрес, както и мястото на производство на предпазното устройство за асансьори;
б) писмена декларация, че същото заявление не е подавано до друг нотифициран орган;
в) техническата документация по т. 3;
г) представителен образец на предпазното устройство за асансьори или данни за мястото, където той може да бъде изследван; нотифицираният орган може да изисква допълнителни образци, ако такива са необходими за осъществяване на програмата за изпитвания;
д) подкрепящите доказателства за решението за пригодност на техническия проект; тези подкрепящи доказателства посочват всички използвани документи, включително други подходящи технически спецификации, по-специално в случаите, когато съответните хармонизирани стандарти не са били приложени изцяло; когато е необходимо, подкрепящите доказателства включват резултатите от изпитванията, проведени в съответствие с други подходящи технически спецификации от съответната лаборатория на производителя или от друга лаборатория от негово име и на негова отговорност.
3. Техническата документация позволява да се оцени дали предпазното устройство за асансьори отговаря на условията, посочени в т. 1, и включва съответен анализ и оценка на риска (рисковете). Техническата документация определя точно приложимите изисквания и обхваща дотолкова, доколкото е необходимо за нуждите на оценяването, проекта, производството и действието на предпазното устройство за асансьори.
Техническата документация съдържа, когато е приложимо, следното:
а) описание на предпазното устройство за асансьори, в т.ч. неговата област на използване (по-специално възможни ограничения на скоростта, натоварването и мощността) и условията (по-специално взривоопасна среда и опасност от контакт с други елементи);
б) конструктивни и производствени чертежи и схеми;
в) обясненията, необходими за разбиране на тези чертежи и схеми и за действието на предпазното устройство за асансьори;
г) списък на хармонизираните стандарти, приложени изцяло или частично, данните за които са публикувани в "Официален вестник" на Европейския съюз, и в случаите, когато тези хармонизирани стандарти не са били приложени - описания на решенията, приети, за да се позволи предпазното устройство за асансьори да изпълни условията, посочени в т. 1, включително списък на приложените други подходящи технически спецификации; при частично приложени хармонизирани стандарти техническата документация посочва частите, които са приложени;
д) резултати от проектните изчисления, извършени от производителя или възложени от него;
е) протоколи от изпитванията;
ж) копие от инструкциите за предпазното устройство за асансьори;
з) предприетите мерки при производството за осигуряване съответствието на серийно произведените предпазни устройства за асансьори с изследваното предпазно устройство за асансьори.
4. Нотифицираният орган:
а) изследва техническата документация и подкрепящите доказателства, за да оцени пригодността на техническия проект на предпазното устройство за асансьори;
б) съгласува с подалия заявлението мястото, където ще се проведат изследванията и изпитванията;
в) удостоверява, че представителният/представителните образец/образци е/са произведен/произведени в съответствие с техническата документация и определя елементите, проектирани в съответствие с приложимите разпоредби на съответните хармонизирани стандарти, както и елементите, проектирани в съответствие с други подходящи технически спецификации;
г) провежда подходящи изследвания и изпитвания или организира тяхното провеждане с цел да провери дали в случаите, когато производителят е избрал да приложи спецификациите на съответните хармонизирани стандарти, същите са били приложени правилно;
д) провежда подходящи изследвания и изпитвания или организира тяхното провеждане с цел да провери дали в случаите, когато спецификациите на съответните хармонизирани стандарти не са приложени, решенията, избрани от производителя, като се прилагат други подходящи технически спецификации, дават възможност предпазното устройство за асансьори да изпълни условията, посочени в т. 1.
Нотифицираният орган съставя доклад от оценката, в който описва проведените изследвания, проверки и изпитвания и получените резултати. Без да нарушава задълженията си по отношение на нотифициращия орган, нотифицираният орган разгласява изцяло или отчасти съдържанието на доклада само със съгласието на производителя.
5. Когато типът на предпазното устройство за асансьори отговоря на условията, посочени в т. 1, нотифицираният орган издава на производителя сертификат за ЕС изследване на типа. Този сертификат съдържа името и адреса на производителя, заключенията от ЕС изследването на типа, условията за неговата валидност и необходимите данни за идентификация на одобрения тип.
Сертификатът за ЕС изследване на типа може да съдържа едно или повече приложения.
Сертификатът за ЕС изследване на типа и приложенията към него съдържат цялата необходима информация, за да може съответствието на произведените предпазни устройства за асансьори да бъде оценено спрямо изследвания тип и да се даде възможност за осъществяването на контрол по време на експлоатация.
Когато типът на предпазното устройство за асансьори не изпълнява условията, посочени в т. 1, нотифицираният орган отказва да издаде сертификат за ЕС изследване на типа и съответно информира подалия заявлението, като подробно мотивира отказа си.
Нотифицираният орган съхранява копие от сертификата за ЕС изследване на типа, неговите приложения и допълнения, както и техническата документация и доклада от оценката в продължение на 15 години от датата на издаване на посочения сертификат.
6. Нотифицираният орган следи за евентуални промени в общоприетото ниво на технически познания, които промени показват, че одобреният тип може вече да не отговаря на условията, посочени в т. 1, и преценява дали такива промени изискват по-нататъшни проучвания. Ако случаят е такъв, нотифицираният орган информира производителя.
7. Производителят информира нотифицирания орган, у когото се намира техническата документация, отнасяща се до сертификата за ЕС изследване на типа, за всички промени на одобрения тип, които могат да повлияят на съответствието на предпазното устройство за асансьори с условията, посочени в т. 1, или с условията за валидност на сертификата.
Нотифицираният орган разглежда промените и информира подалия заявлението дали сертификатът за ЕС изследване на типа продължава да е валиден или са необходими допълнителни изследвания, проверки или изпитвания. В зависимост от случая нотифицираният орган издава допълнение към оригиналния сертификат за ЕС изследване на типа или може да поиска да бъде подадено ново заявление за ЕС изследване на типа.
8. Всеки нотифициран орган информира своя нотифициращ орган за сертификати за ЕС изследване на типа и за допълнения към тях, които е издал или отнел, и периодично или при поискване предоставя на своя нотифициращ орган списък на такива сертификати и допълненията към тях, които е отказал да издаде, спрял е действието им или по друг начин е ограничил.
Всеки нотифициран орган информира останалите нотифицирани органи за сертификатите за ЕС изследване на типа и за допълнения към тях, чието издаване е отказал, отнел, спрял е действието им или по друг начин е ограничил, а при поискване и за такива сертификати и/или допълненията към тях, които е издал.
9. Европейската комисия, държавите членки и останалите нотифицирани органи могат при поискване да получат копие от сертификатите за ЕС изследване на типа и от допълненията към тях. При поискване Европейската комисия и държавите членки могат да получат копие от техническата документация и резултатите от проведените от нотифицирания орган изследвания, проверки и изпитвания.
10. Производителят съхранява на разположение на компетентните органи копия от сертификатите за ЕС изследване на типа, техните приложения и допълнения заедно с техническата документация в продължение на 10 години след пускането на предпазното устройство за асансьори на пазара.
11. Упълномощен представител
Упълномощеният представител на производителя може да подаде заявлението, посочено в т. 2, и да изпълни задълженията, определени в т. 7 и 10, при условие че са посочени в пълномощното.

 

Раздел II
Съответствие с типа чрез извършване на случайни проверки на предпазни устройства за асансьори (Модул C2)

 

1. Съответствие с типа чрез извършване на случайни проверки е тази част от процедурата за оценяване на съответствието, чрез която нотифициран орган извършва проверки на предпазни устройства за асансьори, за да се гарантира, че те са в съответствие с одобрения тип, както е описан в сертификата за ЕС изследване на типа, и отговарят на посочените в приложение № 2 приложими изисквания и дават възможност асансьорът, в който те са правилно вградени, да отговаря на тези изисквания.
2. Производство
Производителят предприема всички необходими мерки, за да гарантира, че при производствения процес и неговото наблюдение произвежданите предпазни устройства за асансьори отговарят на условията, посочени в т. 1.
3. Производителят подава заявлението за извършване на случайни проверки само до един нотифициран орган по свой избор.
Това заявление включва:
а) името и адреса на производителя, а в случаите, когато заявлението е подадено от упълномощения представител, също така и неговото име и адрес;
б) писмена декларация, че същото заявление не е подавано до друг нотифициран орган;
в) цялата информация, свързана с произвежданите предпазни устройства за асансьори;
г) адреса на помещенията, в които може да бъде взета извадката от предпазните устройства за асансьори.
4. Нотифицираният орган извършва или организира извършването на проверките на предпазните устройства за асансьори на случайни интервали. Подходяща извадка от готовите предпазни устройства за асансьори, взета на място от нотифицирания орган, се изследва, като се извършват подходящите изпитвания, определени от съответните хармонизирани стандарти, и/или равностойни изпитвания, установени в други подходящи технически спецификации, с цел да се провери дали предпазното устройство за асансьори отговаря на условията, посочени в т. 1. В случаите, когато едно или няколко от проверените предпазни устройства за асансьори не е в съответствие, нотифицираният орган предприема необходимите мерки.
Местата, от които се вземат образците и които трябва да бъдат взети под внимание при извършването на проверка на предпазните устройства за асансьори на случайни интервали, се определят по взаимно съгласие между всички нотифицирани органи, които отговарят за тази процедура, като се отчитат съществените характеристики на предпазните устройства за асансьори.
Нотифицираният орган издава сертификат за съответствие с типа по отношение на проведените изследвания и изпитвания.
При поискване нотифицираният орган предоставя на Европейската комисия и на държавите членки копие от сертификата за съответствие с типа.
5. Маркировка "СЕ" и ЕС декларация за съответствие
5.1. Производителят нанася маркировката "CE" и на отговорността на нотифицирания орган, посочен в т. 3, идентификационния му номер на всяко отделно предпазно устройство за асансьори, което отговаря на условията, посочени в т. 1.
5.2. Производителят съставя писмена ЕС декларация за съответствие за всяко предпазно устройство за асансьори и съхранява копие от нея на разположение на компетентните органи в продължение на 10 години след пускането на предпазното устройство за асансьори на пазара. ЕС декларацията за съответствие идентифицира предпазното устройство за асансьори, за което е съставена.
6. Упълномощен представител
Задълженията на производителя могат да бъдат изпълнявани от негов упълномощен представител, от негово име и на негова отговорност, при условие че са посочени в пълномощното. Задълженията на производителя по т. 2 не се изпълняват от упълномощен представител.

 

Раздел III
Съответствие с типа въз основа на осигуряване на качеството на продукта за предпазни устройства за асансьори (Модул Е)

 

1. Съответствие с типа въз основа на осигуряване на качеството на продукта за предпазни устройства за асансьори е тази част от процедурата за оценяване на съответствието, чрез която нотифицираният орган оценява системата за осигуряване на качеството на производителя, за да се гарантира, че предпазните устройства за асансьори са произведени и подлагани на наблюдение в съответствие с типа, както е описан в сертификата за ЕС изследване на типа, отговарят на посочените в приложение № 2 приложими изисквания и дават възможност асансьорът, в който те са правилно вградени, да отговаря на тези изисквания.
2. Задължения на производителя
Производителят разработва и въвежда одобрена система по качеството по отношение на контрола на крайния продукт и изпитването на предпазните устройства за асансьори, както е определено в т. 3, и подлежи на надзор, както е определено в т. 4.
3. Система по качеството
3.1. Производителят подава заявление за оценяване на неговата система по качеството за съответните предпазни устройства за асансьори до нотифициран орган по свой избор.
Това заявление включва:
а) името и адреса на производителя, а в случаите, когато заявлението е подадено от упълномощения представител, също така и неговото име и адрес;
б) писмена декларация, че същото заявление не е подавано до друг нотифициран орган;
в) адреса на помещенията, в които се провежда контролът на крайния продукт и изпитването на предпазните устройства за асансьори;
г) цялата информация, свързана с предпазните устройства за асансьори, които ще се произвеждат;
д) документацията относно системата по качеството;
е) техническата документация на одобрените предпазни устройства за асансьори и копие от сертификата за ЕС изследване на типа.
3.2. В рамките на системата по качеството всяко предпазно устройство за асансьори се подлага на контрол и подходящи изпитвания, установени в съответните хармонизирани стандарти, или се провеждат равностойни изпитвания с цел да се гарантира, че то отговаря на условията, посочени в т. 1. Всички елементи, изисквания и предписания, приети от производителя, се документират редовно и систематично под формата на писмени политики, процедури и инструкции. Документацията на системата по качеството позволява еднозначно тълкуване на програмите по качеството, плановете, наръчниците и записите.
Тя включва, по-специално, подходящо описание на:
а) целите по качеството;
б) организационната структура, отговорностите и правомощията на ръководството по отношение на качеството на продукта;
в) изследванията и изпитванията, които ще се извършват след производството;
г) средствата за наблюдение на ефективното функциониране на системата по качеството, както и
д) записите по качеството, като доклади от проверки, данни от изпитвания, данни от калибриране, доклади за квалификацията на съответния персонал и др.
3.3. Нотифицираният орган оценява системата по качеството, за да определи дали тя отговаря на изискванията, посочени в т. 3.2. По отношение на елементите на системата по качеството, които отговарят на съответните спецификации на съответния хармонизиран стандарт, нотифицираният орган приема, че е налице съответствие с изискванията, посочени в т. 3.2.
В допълнение към опита в системи за управление на качеството екипът одитори разполага най-малко с един член с опит в оценяването на съответната технология за производство на асансьори, както и с познания за съществените изисквания, установени в приложение № 2.
Одитът включва посещение за оценка в помещенията на производителя.
Екипът одитори преглежда техническата документация по т. 3.1, буква "е" с цел да установи способността на производителя да определи приложимите изисквания на наредбата и да проведе необходимите изследвания с цел да осигури съответствие на предпазните устройства за асансьори с тези изисквания.
Решението се съобщава на производителя. Това уведомление включва заключенията от одита и мотивирано решение относно извършеното оценяване.
3.4. Производителят се задължава да изпълнява задълженията, произтичащи от одобрената система по качеството, както и да поддържа тази система в състояние на пригодност и ефективно функциониране.
3.5. Производителят или неговият упълномощен представител редовно информира нотифицирания орган, одобрил системата по качеството, за всякакви планирани изменения на системата по качеството.
Нотифицираният орган оценява предложените изменения и решава дали изменената система по качеството ще продължи да отговаря на изискванията по т. 3.2, или е необходимо ново оценяване.
Той съобщава своето решение на производителя. Това уведомление включва заключенията от извършеното изследване и мотивирано решение относно извършеното оценяване.
4. Надзор на отговорността на нотифицирания орган
4.1. Целта на надзора е да се гарантира, че производителят изпълнява правилно задълженията, произтичащи от одобрената система по качеството.
4.2. За целите на оценката производителят предоставя на нотифицирания орган достъп до местата за контрол, изпитване и съхраняване на крайния продукт и му предоставя цялата необходима информация, по-специално:
а) документацията на системата по качеството;
б) техническата документация;
в) записите по качеството, като доклади от проверки, данни от изпитвания, данни от калибриране, доклади за квалификацията на съответния персонал.
4.3. Нотифицираният орган извършва периодични одити, за да се увери, че производителят поддържа и прилага системата по качеството и представя на производителя доклад от одита.
4.4. Нотифицираният орган може да прави и внезапни посещения в помещенията на производителя, в които се провеждат контролът и изпитванията на предпазните устройства за асансьори.
По време на такива посещения нотифицираният орган може, когато това се налага, да провежда или да организира провеждането на изпитвания с цел да установи дали системата по качеството функционира правилно. Нотифицираният орган предоставя на производителя доклад от посещението, а когато са проведени изпитвания - и протоколи от изпитванията.
5. Маркировка "СЕ" и ЕС декларация за съответствие
5.1. Производителят нанася маркировката "CE" и на отговорността на нотифицирания орган, посочен в т. 3.1, идентификационния му номер на всяко отделно предпазно устройство за асансьори, което отговаря на условията, посочени в т. 1.
5.2. Производителят съставя писмена ЕС декларация за съответствие за всяко предпазно устройство за асансьори и съхранява копие от нея на разположение на компетентните органи в продължение на 10 години след пускането на предпазното устройство за асансьори на пазара. ЕС декларацията за съответствие идентифицира предпазното устройство за асансьори, за което е съставена.
6. Производителят съхранява на разположение на компетентните органи в продължение на 10 години след пускането на пазара на предпазното устройство за асансьори:
а) техническата документация по т. 3.1, буква "е";
б) документацията по т. 3.1, буква "д";
в) информация относно измененията по т. 3.5;
г) решенията и докладите от нотифицирания орган, които са посочени в т. 3.5, 4.3 и 4.4.
7. Всеки нотифициран орган информира своя нотифициращ орган за издадените или оттеглените одобрения на системи по качеството и периодично или при поискване му предоставя списък с одобренията на системи по качеството, които е отказал, спрял е действието им или по друг начин е ограничил.
Всеки нотифициран орган информира останалите нотифицирани органи за одобрения на системи по качеството, които е отказал, спрял е действието им или е оттеглил, и при поискване, за издадените одобрения.
При поискване нотифицираният орган предоставя на Европейската комисия и на държавите членки копие от издаденото/издадените одобрение/одобрения на системи по качеството.
8. Упълномощен представител
Задълженията на производителя по т. 3.1, 3.5, 5 и 6 могат да бъдат изпълнявани от негов упълномощен представител, от негово име и на негова отговорност, при условие че са посочени в пълномощното.

 

Раздел IV
Съответствие въз основа на пълно осигуряване на качеството за предпазни устройства за асансьори (Модул H)

 

1. Съответствие въз основа на пълно осигуряване на качеството за предпазни устройства за асансьори е процедурата за оценяване на съответствието, чрез която нотифицираният орган оценява системата по качеството на производителя, за да се гарантира, че предпазните устройства за асансьори са проектирани, произведени, проверени и изпитани така, че да отговарят на посочените в приложение № 2 приложими изисквания и да дават възможност асансьорът, в който те са правилно вградени, да отговаря на тези изисквания.
2. Задължения на производителя
Производителят разработва и въвежда одобрена система по качеството по отношение на проектирането, производството, контрола на крайния продукт и изпитването на предпазните устройства за асансьори, както е определено в т. 3, и подлежи на надзор, както е определено в т. 4.
3. Система по качеството
3.1. Производителят подава заявление за оценяване на своята система по качеството само до един нотифициран орган по свой избор.
Това заявление включва:
а) името и адреса на производителя, а в случаите, когато заявлението е подадено от упълномощения представител, също така и неговото име и адрес;
б) адреса на помещенията, в които предпазните устройства за асансьори се проектират, произвеждат, проверяват и изпитват;
в) цялата информация, свързана с предпазните устройства за асансьори, които ще се произвеждат;
г) техническата документация, описана в раздел I, т. 3, за един образец от всяка категория предпазни устройства за асансьори, които ще се произвеждат;
д) документацията относно системата по качеството;
е) писмена декларация, че същото заявление не е било подавано до друг нотифициран орган.
3.2. Системата по качеството осигурява съответствие на предпазните устройства за асансьори с условията, посочени в т. 1. Всички елементи, изисквания и предписания, приети от производителя, се документират редовно и систематично под формата на писмени политики, процедури и инструкции. Документацията на системата по качеството трябва да позволява еднозначно тълкуване на програмите по качеството, плановете, наръчниците и записите.
Тя включва, по-специално, подходящо описание на:
а) целите по качеството и организационната структура, отговорностите и правомощията на ръководството по отношение на проектирането и качеството на продукта;
б) техническите спецификации на проекта, включително стандарти, които ще бъдат приложени, и когато съответните хармонизирани стандарти няма да бъдат приложени или няма да бъдат приложени изцяло, средствата, включително други подходящи технически спецификации, които ще се използват за осигуряване на изпълнението на условията, посочени в т. 1;
в) средствата и методите за управление и проверка на проекта, процесите и систематичните мерки, които ще се прилагат при проектирането на предпазните устройства за асансьори;
г) съответните средства и методи за производство, контрол и осигуряване на качеството, процесите и систематичните мерки, които ще се прилагат;
д) изследванията и изпитванията, които ще се извършват преди, по време и след производството, както и честотата, с която ще бъдат извършвани;
е) записите по качеството, като доклади от проверки, данни от изпитвания, данни от калибриране, доклади за квалификацията на съответния персонал;
ж) средствата за наблюдение за постигане на изискваното качество на проекта и продукта и за ефективното функциониране на системата по качеството.
3.3. Нотифицираният орган оценява системата по качеството, за да определи дали тя отговаря на изискванията, посочени в т. 3.2. По отношение на елементите на системи по качеството, които отговарят на съответните спецификации на съответния хармонизиран стандарт, нотифицираният орган приема, че е налице съответствие с изискванията, посочени в т. 3.2.
В допълнение към опита в системи за управление на качеството екипът одитори разполага най-малко с един член с опит в оценяването на съответната технология на производство на асансьори, както и с познания за съществените изисквания, установени в приложение № 2. Одитът включва посещение в помещенията на производителя за извършване на оценка.
Екипът одитори преглежда техническата документация по т. 3.1, буква "г" с цел да установи способността на производителя да определи приложимите съществени изисквания, установени в приложение № 2, и да проведе необходимите изследвания, с цел да осигури съответствието на предпазните устройства за асансьори с тези изисквания.
Решението се съобщава на производителя, а когато е целесъобразно - на неговия упълномощен представител. Това уведомление включва заключенията от одита и мотивирано решение относно извършеното оценяване.
3.4. Производителят се задължава да изпълнява задълженията, произтичащи от одобрената система по качеството, както и да поддържа тази система в състояние на пригодност и ефективно функциониране.
3.5. Производителят редовно информира нотифицирания орган, одобрил системата по качеството, за всякакви планирани изменения в системата по качество.
Нотифицираният орган оценява предложените изменения и решава дали изменената система по качеството ще продължи да отговаря на изискванията по т. 3.2, или е необходимо ново оценяване.
Той съобщава своето решение на производителя. Това уведомление включва заключенията от оценяването и мотивирано решение относно извършеното оценяване.
4. Надзор на отговорността на нотифицирания орган
4.1. Целта на надзора е да се гарантира, че производителят изпълнява правилно задълженията, произтичащи от одобрената система по качеството.
4.2. За целите на оценката производителят предоставя на нотифицирания орган достъп до местата на проектиране, производство, проверка, изпитване и съхраняване и му предоставя цялата необходима информация, по-специално:
а) документацията относно системата по качеството;
б) записите по качеството, посочени в проектната част на системата по качеството, като резултати от анализи, изчисления, изпитвания;
в) техническата документация за произведените предпазни устройства за асансьори;
г) записите по качеството, посочени в производствената част на системата по качеството, като доклади от проверки, данни от изпитвания, данни от калибриране, доклади за квалификацията на съответния персонал.
4.3. Нотифицираният орган извършва периодични одити, за да се увери, че производителят поддържа и прилага система по качеството, и представя на производителя доклад от одита.
4.4. Нотифицираният орган може да прави и внезапни посещения при производителя. По време на такива посещения нотифицираният орган може, когато това се налага, да извършва или да организира извършването на изпитвания с цел да провери дали системата по качеството функционира правилно. Той предоставя на производителя доклад от посещението, а когато са извършени изпитвания - и протоколи от изпитванията.
5. Маркировка "СЕ" и ЕС декларация за съответствие
5.1. Производителят нанася маркировката "CE" и на отговорността на нотифицирания орган, посочен в т. 3.1, идентификационния му номер на всяко отделно предпазно устройство за асансьори, което отговаря на условията, посочени в т. 1.
5.2. Производителят съставя писмена ЕС декларация за съответствие за всяко предпазно устройство за асансьори и съхранява копие от нея на разположение на компетентните органи в продължение на 10 години след пускането на предпазното устройство за асансьори на пазара. ЕС декларацията за съответствие идентифицира предпазното устройство за асансьори, за което е съставена.
6. Производителят съхранява на разположение на компетентните органи в продължение на 10 години след пускането на пазара на предпазното устройство за асансьори:
а) документацията по т. 3.1, буква "д";
б) техническата документация по т. 3.1, буква "г";
в) информация относно измененията, посочена в т. 3.5;
г) решенията и докладите на нотифицирания орган, посочени в т. 3.5, 4.3 и 4.4.
7. Всеки нотифициран орган информира своя нотифициращ орган за издадените или оттеглените одобрения на системи по качеството и периодично или при поискване му предоставя списък с одобренията на системи по качеството, които е отказал, спрял е действието им или по друг начин е ограничил.
Всеки нотифициран орган информира останалите нотифицирани органи за одобрения на системи по качеството, които е отказал, спрял е действието им или е оттеглил, и при поискване, за издадените одобрения.
При поискване нотифицираният орган предоставя на Европейската комисия и на държавите членки копие от издаденото/издадените одобрение/одобрения на системи по качеството.
Нотифицираният орган съхранява копие от издаденото одобрение, неговите приложения и допълнения, както и техническата документация, в продължение на 15 години от датата на издаването им.
8. Упълномощен представител
Задълженията на производителя по т. 3.1, 3.5, 5 и 6 могат да бъдат изпълнявани от негов упълномощен представител, от негово име и на негова отговорност, при условие че са посочени в пълномощното.

 

Приложение № 4 към чл. 10

 

Процедури за оценяване на съответствието на асансьори

Раздел I

ЕС изследване на типа на асансьори (Модул B)

1. ЕС изследване на типа на асансьори е тази част от процедурата за оценяване на съответствието, при която нотифициран орган изследва техническия проект на асансьор модел или асансьор, за който не са предвидени допълнения или варианти, и проверява и удостоверява, че техническият проект на асансьора модел или асансьора отговаря на приложимите съществени изисквания, установени в приложение № 2.
ЕС изследване на типа на асансьор включва изследване на представителен образец на завършен асансьор.
2. Заявлението за ЕС изследване на типа се подава от лицето, което монтира асансьора, или от неговия упълномощен представител само до един избран от него нотифициран орган.
Това заявление включва:
а) името и адреса на лицето, което монтира асансьора, и ако заявлението се подава от упълномощения представител, също неговото име и адрес;
б) писмена декларация, че същото заявление не е подавано до друг нотифициран орган;
в) техническата документация по т. 3;
г) данни за мястото, където образецът на асансьор може да бъде изследван; представеният за изследване образец на асансьор трябва да включва площадките за товарене и разтоварване и да може да обслужва най-малко три нива (горно, средно и долно);
д) подкрепящите доказателства за решението за пригодност на техническия проект; тези подкрепящи доказателства посочват всички използвани документи, включително други подходящи технически спецификации, по-специално в случаите, когато съответните хармонизирани стандарти не са били приложени изцяло; когато е необходимо, подкрепящите доказателства включват резултатите от изпитванията, проведени в съответствие с други подходящи технически спецификации от съответната лаборатория на лицето, което монтира асансьора, или от друга лаборатория от негово име и на негова отговорност.
3. Техническата документация позволява да се оцени съответствието на асансьора с приложимите съществени изисквания, установени в приложение № 2.
Техническата документация съдържа, когато е приложимо, следното:
а) описание на асансьора модел, в което ясно се посочват всички разрешени варианти на асансьора модел;
б) конструктивни и производствени чертежи и схеми;
в) обясненията, необходими за разбиране на тези чертежи и схеми и за действието на асансьора;
г) списък на взетите предвид съществени изисквания;
д) списък на хармонизираните стандарти, приложени изцяло или частично, данните за които са публикувани в "Официален вестник" на Европейския съюз, и в случаите, когато тези хармонизирани стандарти не са били приложени - описания на решенията, приети за изпълнение на съществените изисквания, включително списък на приложените други подходящи технически спецификации; при частично приложени хармонизирани стандарти техническата документация посочва частите, които са приложени;
е) копие от ЕС декларациите за съответствие на предпазните устройства за асансьори, вградени в асансьора;
ж) резултати от проектните изчисления, извършени от лицето, което монтира асансьора;
з) протоколи от изпитванията;
и) копие от инструкциите, посочени в т. 6.2 от приложение № 2;
к) предприетите мерки при монтирането за осигуряване съответствието на серийно произведените асансьори със съществените изисквания, установени в приложение № 2.
4. Нотифицираният орган:
а) изследва техническата документация и подкрепящите доказателства, за да оцени пригодността на техническия проект на асансьора модел или за асансьора, за който не са предвидени допълнения или варианти;
б) съгласува с лицето, което монтира асансьора, мястото, където ще се проведат изследванията и изпитванията;
в) преглежда образеца на асансьор, за да провери дали той е произведен в съответствие с техническата документация, и определя елементите, проектирани в съответствие с приложимите предписания на съответните хармонизирани стандарти, както и елементите, проектирани в съответствие с други подходящи технически спецификации;
г) провежда подходящи изследвания и изпитвания или организира тяхното провеждане с цел да провери дали в случаите, когато лицето, което монтира асансьора, е избрало да приложи спецификациите на съответните хармонизирани стандарти, същите са били приложени правилно;
д) провежда подходящи изследвания и изпитвания или организира тяхното провеждане с цел да провери дали в случаите, когато спецификациите на съответните хармонизирани стандарти не са приложени, решенията, избрани от лицето, което монтира асансьора, с които се прилагат други подходящи технически спецификации, удовлетворяват съответните съществени изисквания, установени в приложение № 2.
5. Нотифицираният орган съставя доклад от оценката, в който описва проведените изследвания, проверки и изпитвания и получените резултати. Без да нарушава задълженията си по отношение на нотифициращия орган, нотифицираният орган разгласява изцяло или отчасти съдържанието на доклада само със съгласието на лицето, което монтира асансьора.
6. Когато типът отговаря на изискванията, посочени в приложение № 2, приложими към съответния асансьор, нотифицираният орган издава на лицето, което монтира асансьора, сертификат за ЕС изследване на типа. Този сертификат съдържа името и адреса на лицето, което монтира асансьора, заключенията от ЕС изследването на типа, условията за неговата валидност и необходимите данни за идентификация на одобрения тип.
Сертификатът за ЕС изследване на типа може да съдържа едно или повече приложения.
Сертификатът за ЕС изследване на типа и приложенията към него съдържат цялата информация, необходима, за да се даде възможност по време на крайния контрол да се оцени съответствието на асансьорите с одобрения тип.
Когато типът не отговаря на съществените изисквания, посочени в приложение № 2, нотифицираният орган отказва да издаде сертификат за ЕС изследване на типа и съответно информира лицето, което монтира асансьора, като подробно мотивира отказа си.
Нотифицираният орган съхранява копие от сертификата за ЕС изследване на типа, неговите приложения и допълнения, както и техническата документация и доклада от оценката в продължение на 15 години от датата на издаване на посочения сертификат.
7. Нотифицираният орган следи за евентуални промени в общоприетото ниво на технически познания, които промени показват, че одобреният тип може вече да не отговаря на съществените изисквания, установени в приложение № 2, и преценява дали такива промени изискват по-нататъшни проучвания. Ако това е така, нотифицираният орган съответно информира лицето, което монтира асансьора, за това.
8. Лицето, което монтира асансьора, информира нотифицирания орган за всички промени на одобрения тип, включително непосочени в първоначалната техническа документация варианти, които могат да повлияят на съответствието на асансьора със съществените изисквания, установени в приложение № 2, или на условията за валидност на сертификата за ЕС изследване на типа.
Нотифицираният орган разглежда промените и информира лицето, което монтира асансьора, дали сертификатът за ЕС изследване на типа продължава да е валиден, или са необходими допълнителни изследвания, проверки или изпитвания. В зависимост от случая нотифицираният орган издава допълнение към оригиналния сертификат за ЕС изследване на типа или може да поиска да бъде подадено ново заявление за ЕС изследване на типа.
9. Всеки нотифициран орган информира своя нотифициращ орган за сертификати за ЕС изследване на типа и за допълнения към тях, които е издал или отнел, и периодично или при поискване предоставя на своя нотифициращ орган списък на такива сертификати и допълненията към тях, които е отказал да издаде, спрял е действието им или по друг начин е ограничил.
Всеки нотифициран орган информира останалите нотифицирани органи за сертификатите за ЕС изследване на типа и за допълнения към тях, чието издаване е отказал, отнел, спрял е действието им или по друг начин е ограничил, а при поискване - и за такива сертификати и допълненията към тях, които е издал.
10. Европейската комисия, държавите членки и останалите нотифицирани органи могат при поискване да получат копие от сертификатите за ЕС изследване на типа и от допълненията към тях. При поискване Европейската комисия и държавите членки могат да получат копие от техническата документация и резултатите от проведените от нотифицирания орган изследвания, проверки и изпитвания.
11. Лицето, което монтира асансьора, съхранява на разположение на компетентните органи копие от сертификата за ЕС изследване на типа, неговите приложения и допълнения заедно с техническата документация в продължение на 10 години след пускането на пазара на асансьора.
12. Упълномощен представител
Упълномощеният представител на лицето, което монтира асансьора, може да подава заявлението по т. 2 и да изпълнява задълженията по т. 8 и 11, при условие че са посочени в пълномощното.

Раздел II

Съответствие с типа въз основа на осигуряване на качеството на производството за асансьори (Модул D)

 

1. Съответствие с типа въз основа на осигуряване на качеството на производството за асансьори е тази част от процедурата за оценяване на съответствието, чрез която нотифицираният орган оценява системата по качеството на лицето, което монтира асансьора, за да се гарантира, че монтираните асансьори са в съответствие с одобрения тип, описан в сертификата за ЕС изследване на типа, или с асансьор, който е проектиран и произведен в рамките на система по качеството, одобрена в съответствие с раздел V, и отговаря на приложимите съществени изисквания, установени в приложение № 2.
2. Задължения на лицето, което монтира асансьора
Лицето, което монтира асансьора, разработва и въвежда одобрена система по качеството по отношение на производството, сглобяването, монтажа, контрола на крайния продукт и изпитването на асансьори, както е определено в т. 3, и подлежи на надзор, както е определено в т. 4.
3. Система по качеството
3.1. Лицето, което монтира асансьора, подава заявление за оценяване на неговата система по качеството само до един нотифициран орган по свой избор.
Това заявление включва:
а) името и адреса на лицето, което монтира асансьора, а в случаите, когато заявлението е подадено от упълномощения представител, също така и неговото име и адрес;
б) цялата информация, свързана с асансьорите, чието монтиране се предвижда;
в) документацията относно системата по качеството;
г) техническата документация на асансьорите, чието монтиране се предвижда;
д) писмена декларация, че същото заявление не е било подавано до друг нотифициран орган.
3.2. Системата по качеството осигурява съответствието на асансьорите с приложимите съществени изисквания, установени в приложение № 2.
Всички елементи, изисквания и предписания, приети от лицето, което монтира асансьора, се документират редовно и систематично под формата на писмени политики, процедури и инструкции. Документацията на системата по качеството позволява еднозначно тълкуване на програмите по качеството, плановете, наръчниците и записите.
Тя включва, по-специално, подходящо описание на:
а) целите по качеството и организационната структура, отговорностите и правомощията на ръководството по отношение на качеството на продукта;
б) съответните средства и методи за производство, контрол и осигуряване на качеството, процесите и систематичните мерки, които ще се прилагат;
в) изследванията и изпитванията, които ще се извършват преди, по време и след монтирането;
г) записите по качеството, като доклади от проверки, данни от изпитвания, данни от калибриране и доклади за квалификацията на съответния персонал;
д) средствата за наблюдение постигането на изискваното качество на продукта и ефективното функциониране на системата по качеството.
3.3. Нотифицираният орган оценява системата по качеството, за да определи дали тя отговаря на изискванията, посочени в т. 3.2. По отношение на елементите на системата по качеството, които отговарят на съответните спецификации на съответния хармонизиран стандарт, нотифицираният орган приема, че е налице съответствие с изискванията, посочени в т. 3.2.
Екипът одитори разполага най-малко с един член с опит в оценяването на съответната технология на производство на асансьори, както и с познания за съществените изисквания, установени в приложение № 2.
Одитът включва посещение в помещенията на лицето, което монтира асансьора, за извършване на оценка и посещение на мястото на монтаж на асансьора.
Решението се съобщава на лицето, което монтира асансьора. Това уведомление включва заключенията от одита и мотивирано решение относно извършеното оценяване.
3.4. Лицето, което монтира асансьора, се задължава да изпълнява задълженията, произтичащи от одобрената система по качеството, както и да поддържа тази система в състояние на пригодност и ефективно функциониране.
3.4.1. Лицето, което монтира асансьора, редовно информира нотифицирания орган, одобрил системата по качеството, за всякакви планирани изменения в нея.
3.4.2. Нотифицираният орган оценява предложените изменения и решава дали изменената система по качество ще продължи да отговаря на изискванията по т. 3.2, или е необходимо ново оценяване.
Той съобщава своето решение на лицето, което монтира асансьора, или - когато е целесъобразно - на неговия упълномощен представител. Това уведомление включва заключенията от оценяването и мотивирано решение относно извършеното оценяване.
Нотифицираният орган нанася или изисква нанасянето на своя идентификационен номер до маркировката "СЕ".
4. Надзор на отговорността на нотифицирания орган
4.1. Целта на надзора е да се гарантира, че лицето, което монтира асансьора, изпълнява правилно задълженията, произтичащи от одобрената система по качеството.
4.2. За целите на оценката лицето, което монтира асансьора, предоставя на нотифицирания орган достъп до местата на производство, сглобяване, монтиране, проверка, изпитване и съхраняване и му предоставя цялата налична информация, по-специално:
а) документацията относно системата по качеството;
б) техническата документация;
в) записите по качеството, като доклади от проверки, данни от изпитвания, данни от калибриране, доклади за квалификацията на съответния персонал.
4.3. Нотифицираният орган извършва периодични одити, за да се увери, че лицето, което монтира асансьора, поддържа и прилага системата по качеството, и представя на лицето, което монтира асансьора, доклад от одита.
4.4. Нотифицираният орган може да прави и внезапни посещения при лицето, което монтира асансьора. По време на такива посещения нотифицираният орган може, когато това се налага, да провежда или да организира провеждането на изпитвания с цел да установи дали системата по качеството функционира правилно. Нотифицираният орган предоставя на лицето, което монтира асансьора, доклад от посещението, а когато са извършени изпитвания - и протоколи от изпитванията.
5. Лицето, което монтира асансьора, съхранява на разположение на компетентните органи в продължение на 10 години след пускането на асансьора на пазара:
а) документацията, посочена в т. 3.1, буква "в";
б) техническата документация по т. 3.1, буква "г";
в) информация относно измененията, посочени в т. 3.4.1;
г) решенията и докладите на нотифицирания орган, посочени в т. 3.4.2, 4.3 и 4.4.
6. Всеки нотифициран орган информира своя нотифициращ орган за издадените или оттеглените одобрения на системи по качеството и периодично или при поискване му предоставя списък с одобренията на системи по качеството, които е отказал, спрял е действието им или по друг начин е ограничил.
Всеки нотифициран орган информира останалите нотифицирани органи за одобрения на системи по качеството, които е отказал, спрял е действието им или е оттеглил, и при поискване, за издадените одобрения.
При поискване нотифицираният орган предоставя на Европейската комисия и на държавите членки копие от издадените одобрения на системи по качеството.
7. Маркировка "СЕ" и ЕС декларация за съответствие
7.1. Лицето, което монтира асансьора, нанася маркировката "СЕ" в кабината на всеки асансьор, който е в съответствие със съществените изисквания, и на отговорността на нотифицирания орган, посочен в т. 3.1, нанася идентификационния му номер до маркировката "СЕ" в кабината на всеки асансьор.
7.2. Лицето, което монтира асансьора, съставя писмена ЕС декларация за съответствие за всеки асансьор и съхранява копие от ЕС декларацията за съответствие на разположение на компетентните органи в продължение на 10 години след пускането на асансьора на пазара. Копие от ЕС декларацията за съответствие се предоставя на компетентните органи при поискване.
8. Упълномощен представител
Задълженията на лицето, което монтира асансьора, определени в т. 3.1, 3.4.1, 5 и 7, могат да бъдат изпълнявани от негов упълномощен представител, от негово име и на негова отговорност, при условие че са посочени в пълномощното.

 

Раздел III

Съответствие с типа въз основа на осигуряване на качеството на продукта за асансьори (Модул Е)

1. Съответствие с типа въз основа на осигуряване на качеството на продукта за асансьори е тази част от процедурата за оценяване на съответствието, чрез която нотифицираният орган оценява системата по качеството на лицето, което монтира асансьора, за да се гарантира, че асансьорите са в съответствие с одобрения тип, описан в сертификата за ЕС изследване на типа, или с асансьор, който е проектиран и произведен в рамките на система по качеството, одобрена в съответствие с раздел V, и отговаря на приложимите съществени изисквания, установени в приложение № 2.

2. Задължения на лицето, което монтира асансьора
Лицето, което монтира асансьора, разработва и въвежда одобрена система по качеството по отношение на контрола на крайния продукт и изпитването на асансьори, както е определено в т. 3, и подлежи на надзор, както е определено в т. 4.
3. Система по качеството
3.1. Лицето, което монтира асансьора, подава заявление за оценяване на неговата система по качеството по отношение на съответните асансьори само до един нотифициран орган по свой избор.
Това заявление включва:
а) името и адреса на лицето, което монтира асансьора, а в случаите, когато заявлението е подадено от упълномощения представител, също така и неговото име и адрес;
б) цялата информация, свързана с асансьорите, чието монтиране се предвижда;
в) документацията относно системата по качеството;
г) техническата документация на асансьорите, чието монтиране се предвижда;
д) писмена декларация, че същото заявление не е било подавано до друг нотифициран орган.
3.2. В рамките на системата по качеството всеки асансьор се изследва и се провеждат подходящи изпитвания, установени в съответните хармонизирани стандарти, или се провеждат равностойни изпитвания с цел да се гарантира неговото съответствие с приложимите съществени изисквания, установени в приложение № 2.
Всички елементи, изисквания и предписания, приети от лицето, което монтира асансьора, се документират редовно и систематично под формата на писмени политики, процедури и инструкции. Документацията на системата по качеството позволява еднозначно тълкуване на програмите по качеството, плановете, наръчниците и записите по качеството.
Тя включва, по-специално, подходящо описание на:
а) целите по качеството;
б) организационната структура, отговорностите и правомощията на ръководството по отношение на качеството на продукта;
в) изследванията и изпитванията, които ще се извършват преди пускането на пазара, включително поне изпитванията, посочени в раздел VI, т. 3.3;
г) средствата за наблюдение на ефективното функциониране на системата по качеството;
д) записите по качеството, като доклади от проверки, данни от изпитвания, данни от калибриране, доклади за квалификацията на съответния персонал.
3.3. Нотифицираният орган оценява системата по качеството, за да определи дали тя отговаря на изискванията, посочени в т. 3.2. По отношение на елементите на системата по качеството, които отговарят на съответните спецификации на съответния хармонизиран стандарт, нотифицираният орган приема, че е налице съответствие с изискванията, посочени в т. 3.2.
Екипът одитори разполага най-малко с един член с опит в оценяването на съответната технология на производство на асансьори, както и с познания за съществените изисквания, установени в приложение № 2. Одитът включва посещение в помещенията на лицето, което монтира асансьора, за извършване на оценка и посещение на мястото на монтаж на асансьора.
Решението се съобщава на лицето, което монтира асансьора. Това уведомление включва заключенията от одита и мотивирано решение относно извършеното оценяване.
3.4. Лицето, което монтира асансьора, се задължава да изпълнява задълженията, произтичащи от одобрената система по качеството, както и да поддържа тази система в състояние на пригодност и ефективно функциониране.
3.4.1. Лицето, което монтира асансьора, редовно информира нотифицирания орган, одобрил системата по качеството, за всякакви планирани изменения в системата.
3.4.2. Нотифицираният орган оценява предложените изменения и решава дали изменената система по качеството ще продължи да отговаря на изискванията по т. 3.2, или е необходимо ново оценяване.
Решението се съобщава на лицето, което монтира асансьора, а когато е целесъобразно - на неговия упълномощен представител. Това уведомление включва заключенията от оценяването и мотивирано решение относно извършеното оценяване.
Нотифицираният орган нанася или изисква нанасянето на своя идентификационен номер до маркировката "СЕ".
4. Надзор на отговорността на нотифицирания орган
4.1. Целта на надзора е да се гарантира, че лицето, което монтира асансьора, изпълнява правилно задълженията, произтичащи от одобрената система по качеството.
4.2. За целите на оценката лицето, което монтира асансьора, предоставя на нотифицирания орган достъп до местата за монтиране, проверка и изпитване и му предоставя цялата налична информация, по-специално:
а) документацията относно системата по качеството;
б) техническата документация;
в) записите по качеството, като доклади от проверки, данни от изпитвания, данни от калибриране, доклади за квалификацията на съответния персонал и др.
4.3. Нотифицираният орган извършва периодични одити, за да се увери, че лицето, което монтира асансьора, поддържа и прилага системата по качеството и представя на лицето, което монтира асансьора, доклад от одита.
4.4. Нотифицираният орган може да прави и внезапни посещения на местата на монтаж на асансьори.
По време на такива посещения нотифицираният орган може, когато това се налага, да провежда или организира провеждането на изпитвания с цел да установи дали системата по качеството и асансьорът функционират правилно. Той предоставя на лицето, което монтира асансьора, доклад от посещението, а когато са извършени изпитвания - и протоколи от изпитванията.
5. Лицето, което монтира асансьора, съхранява на разположение на компетентните органи в продължение на 10 години след пускането на асансьора на пазара:
а) документацията по т. 3.1, буква "в";
б) техническата документация по т. 3.1, буква "г";
в) информация относно измененията, посочена в т. 3.4.1;
г) решенията и докладите на нотифицирания орган, посочени в т. 3.4.2, 4.3 и 4.4.
6. Всеки нотифициран орган информира своя нотифициращ орган за издадените или оттеглени одобрения на системи по качеството и периодично или при поискване му предоставя списък с одобренията на системи по качеството, които е отказал, спрял е действието им или по друг начин е ограничил.
Всеки нотифициран орган информира останалите нотифицирани органи за одобрения на системи по качеството, които е отказал, спрял е действието им или е оттеглил, и при поискване - за издадените одобрения.
При поискване нотифицираният орган предоставя на Европейската комисия и на държавите членки копие от издадените одобрения на системи по качеството.
7. Маркировка "СЕ" и ЕС декларация за съответствие
7.1. Лицето, което монтира асансьора, нанася маркировката "СЕ" в кабината на всеки асансьор, който е в съответствие със съществените изисквания, и на отговорността на нотифицирания орган, посочен в т. 3.1, нанася идентификационния му номер до маркировката "СЕ" в кабината на всеки асансьор.
7.2. Лицето, което монтира асансьора, съставя писмена ЕС декларация за съответствие за всеки асансьор и съхранява копие от ЕС декларацията за съответствие на разположение на компетентните органи в продължение на 10 години след пускането на асансьора на пазара. Копие от ЕС декларацията за съответствие се предоставя на компетентните органи при поискване.
8. Упълномощен представител
Задълженията на лицето, което монтира асансьора, определени в т. 3.1, 3.4.1, 5 и 7, могат да бъдат изпълнявани от негов упълномощен представител, от негово име и на негова отговорност, при условие че са посочени в пълномощното.

 

Раздел IV

Съответствие въз основа на проверка на единичен продукт за асансьори (Модул G)

 

1. Съответствие въз основа на проверка на единичен продукт е процедурата за оценяване на съответствието, чрез която нотифицираният орган оценява дали даден асансьор отговаря на приложимите съществени изисквания, установени в приложение № 2.
2. Задължения на лицето, което монтира асансьора
2.1. Лицето, което монтира асансьора, предприема всички необходими мерки за това, производственият процес и неговото наблюдение да осигурят съответствието на асансьора с приложимите съществени изисквания, установени в приложение № 2.
2.2. Лицето, което монтира асансьора, подава заявление за проверка на единичен продукт само до един нотифициран орган по свой избор.
Това заявление включва:
а) името и адреса на лицето, което монтира асансьора, а в случаите, когато заявлението е подадено от упълномощения представител, също така и неговото име и адрес;
б) мястото, където се монтира асансьорът;
в) писмена декларация, че същото заявление не е било подавано до друг нотифициран орган;
г) техническата документация.
3. Техническата документация позволява оценяване на съответствието на асансьора с приложимите съществени изисквания, установени в приложение № 2.
Техническата документация съдържа най-малко следните елементи:
а) описание на асансьора;
б) конструктивни и производствени чертежи или схеми;
в) обясненията, необходими за разбиране на тези чертежи и схеми и за действието на асансьора;
г) списък на взетите предвид съществени изисквания;
д) списък на хармонизираните стандарти, приложени изцяло или частично, данните за които са публикувани в "Официален вестник" на Европейския съюз, и в случаите, когато тези хармонизирани стандарти не са били приложени - описания на решенията, приети за изпълнение на съществените изисквания, включително списък на приложените други подходящи технически спецификации; при частично приложени хармонизирани стандарти техническата документация посочва частите, които са приложени;
е) копие от сертификатите за ЕС изследване на типа на предпазните устройства за асансьори, вградени в асансьора;
ж) резултати от проектните изчисления, извършени от лицето, което монтира асансьора;
з) протоколи от изпитванията;
и) копие от инструкциите, посочени в т. 6.2 от приложение № 2.
4. Проверка
Нотифициращият орган, избран от лицето, което монтира асансьора, преглежда техническата документация и асансьора и извършва подходящи изпитвания, установени в съответните хармонизирани стандарти, или равностойни изпитвания, за да се провери съответствието с приложимите съществени изисквания, установени в приложение № 2. Изпитванията включват най-малко тези, посочени в раздел VI, т. 3.3.
Когато асансьорът отговаря на съществените изисквания, установени в приложение № 2, нотифицираният орган издава сертификат за съответствие във връзка с извършените изпитвания.
Нотифицираният орган попълва съответните страници в дневника, посочен в т. 6.2 от приложение № 2.
Когато нотифицираният орган откаже да издаде сертификат за съответствие, той посочва подробни мотиви за отказа, както и коригиращите мерки, които е необходимо да бъдат приети. В случай че лицето, което монтира асансьора, подаде повторно заявление за проверка на единичен продукт, то подава това заявление до същия нотифициран орган.
При поискване нотифицираният орган предоставя на Европейската комисия и на държавите членки копие от сертификата за съответствие.
5. Маркировка "СЕ" и ЕС декларация за съответствие
5.1. Лицето, което монтира асансьора, нанася маркировката "СЕ" в кабината на всеки асансьор, който е в съответствие със съществените изисквания, и на отговорността на нотифицирания орган, посочен в т. 2.2, нанася идентификационния му номер до маркировката "СЕ" в кабината на всеки асансьор.
5.2. Лицето, което монтира асансьора, съставя писмена ЕС декларация за съответствие на всеки асансьор и съхранява копие от ЕС декларацията за съответствие на разположение на компетентните органи в продължение на 10 години след пускането на асансьора на пазара. Копие от ЕС декларацията за съответствие се предоставя на компетентните органи при поискване.
6. Лицето, което монтира асансьора, съхранява копие от сертификата за съответствие заедно с техническата документация на разположение на компетентните органи в продължение на 10 години след пускането на асансьора на пазара.
7. Упълномощен представител
Задълженията на лицето, което монтира асансьора, определени в т. 2.2 и 6, могат да бъдат изпълнявани от негов упълномощен представител, от негово име и на негова отговорност, при условие че са посочени в пълномощното.

Раздел V

Съответствие въз основа на пълно осигуряване на качеството с изследване на проекта за асансьори (Модул H1)

 

1. Съответствие въз основа на пълно осигуряване на качеството с изследване на проекта за асансьори е процедура за оценяване на съответствието, чрез която нотифициран орган оценява системата по качеството на лице, което монтира асансьора, и когато е целесъобразно, проекта на асансьорите, за да се гарантира, че асансьорите отговарят на приложимите съществени изисквания, установени в приложение № 2.
2. Задължения на лицето, което монтира асансьора
Лицето, което монтира асансьора, разработва, въвежда и прилага одобрена система по качеството по отношение на проектирането, производството, сглобяването, монтажа, контрола и изпитването на асансьорите, както е определено в т. 3, и подлежи на надзор, както е определено в т. 4. Пригодността на техническия проект на асансьорите се изследва в съответствие с т. 3.3.
3. Система по качеството
3.1. Лицето, което монтира асансьора, подава заявление за оценяване на своята система по качеството само до един нотифициран орган по свой избор.
Това заявление включва:
а) името и адреса на лицето, което монтира асансьора, а в случаите, когато заявлението е подадено от упълномощения представител, също така и неговото име и адрес;
б) цялата информация, свързана с асансьорите, чието монтиране се предвижда, по-специално информация, която позволява да бъде разбрана връзката между проекта и функционирането на асансьора;
в) документацията относно системата по качеството;
г) техническата документация, описана в раздел I, т. 3;
д) писмена декларация, че същото заявление не е било подавано до друг нотифициран орган.
3.2. Системата по качеството осигурява съответствие на асансьорите с приложимите съществени изисквания, установени в приложение № 2. Всички елементи, изисквания и предписания, приети от лицето, което монтира асансьора, се документират редовно и систематично под формата на писмени политики, процедури и инструкции. Документацията на системата по качеството позволява еднозначно тълкуване на програмите по качеството, плановете, наръчниците и записите.
Тя включва, по-специално, подходящо описание на:
а) организационната структура, отговорностите и правомощията на ръководството по отношение на проекта и качеството на продукта;
б) техническите спецификации на проекта, включително стандарти, които ще бъдат приложени, и когато съответните хармонизирани стандарти няма да бъдат приложени изцяло, средствата, включително други подходящи технически спецификации, които ще се използват за осигуряване на съответствието с приложимите съществени изисквания, установени в приложение № 2;
в) средствата и методите за управление и проверка на проекта, процесите и систематичните мерки, които ще се прилагат при проектирането на асансьори;
г) изследванията и изпитванията, които ще се извършват при приемането на доставки на материали, компоненти и сглобени единици;
д) съответните средства и методи за сглобяване, монтиране, контрола на качеството и осигуряване на качеството, както и процесите и систематичните мерки, които ще се прилагат;
е) изследванията и изпитванията, които ще се извършват преди (проверка на условията за монтиране: шахта, машинно помещение и др.), по време и след монтиране (включително най-малко изпитванията, посочени в раздел VI, т. 3.3);
ж) записите по качеството, като доклади от проверки, данни от изпитвания, данни от калибриране, доклади за квалификацията на съответния персонал;
з) средствата за наблюдение за постигане на изискваното качество на проекта и продукта и за ефективното функциониране на системата по качеството.
3.3. Изследване на проекта
3.3.1. Когато проектът не съответства изцяло на хармонизираните стандарти, нотифицираният орган установява дали проектът е в съответствие със съществените изисквания, установени в приложение № 2, и ако е в съответствие, издава на лицето, което монтира асансьора, сертификат за ЕС изследване на проекта, в който се посочва крайният срок на валидността на сертификата и данните, необходими за идентифициране на одобрения проект.
3.3.2. В случай че проектът не отговаря на приложимите съществени изисквания, установени в приложение № 2, нотифицираният орган отказва да издаде ЕС сертификат за изследване на проекта и информира лицето, което монтира асансьора, като подробно мотивира отказа си.
Нотифицираният орган следи за евентуални промени в общоприетото ниво на технически познания, които промени показват, че одобреният проект може вече да не отговаря на съществените изисквания, установени в приложение № 2, и преценява дали такива промени изискват по-нататъшни проучвания. Ако това е така, нотифицираният орган съответно информира лицето, което монтира асансьора, за това.
3.3.3. Лицето, което монтира асансьора, информира нотифицирания орган, издал сертификата за ЕС изследване на проекта, за всички промени на одобрения проект, които могат да повлияят на съответствието със съществените изисквания, установени в приложение № 2, или на условията за валидност на сертификата. Такива промени изискват допълнително одобрение от нотифицирания орган, издал сертификата за ЕС изследване на проекта, под формата на допълнение към оригиналния сертификат за ЕС изследване на проекта.
3.3.4. Всеки нотифициран орган информира своя нотифициращ орган за сертификатите за ЕС изследване на проекта и/или за допълнения към тях, които е издал или отнел, и периодично или при поискване предоставя на своя нотифициращ орган списък на сертификатите за ЕС изследване на проекта и/или допълненията към тях, които е отказал да издаде, спрял е действието им или по друг начин е ограничил.
Всеки нотифициран орган информира останалите нотифицирани органи за сертификатите за ЕС изследване на проекта и/или за допълнения към тях, чието издаване е отказал, отнел, спрял е действието им или по друг начин е ограничил, а при поискване - и за сертификатите и/или допълненията към тях, които е издал.
Европейската комисия, държавите членки и останалите нотифицирани органи могат при поискване да получат копие от сертификатите за ЕС изследване на проекта и/или от допълненията към тях. При поискване Европейската комисия и държавите членки могат да получат копие от техническата документация и резултатите от проведените от нотифицирания орган изследвания.
3.3.5. Лицето, което монтира асансьора, съхранява на разположение на компетентните органи копие от сертификата за ЕС изследване на проекта, неговите приложения и допълнения заедно с техническата документация в продължение на 10 години след пускането на асансьора на пазара.
3.4. Оценяване на системата по качеството
Нотифицираният орган оценява системата по качеството, за да определи дали тя отговаря на изискванията, посочени в т. 3.2. По отношение на елементите на системата по качеството, които отговарят на съответните спецификации на съответния хармонизиран стандарт, нотифицираният орган приема, че е налице съответствие с изискванията, посочени в т. 3.2.
Екипът одитори разполага най-малко с един член с опит в оценяването на съответната технология на производство на асансьори, както и с познания за съществените изисквания, установени в приложение № 2. Одитът включва посещение в помещенията на лицето, което монтира асансьора, за извършване на оценка, и посещение на мястото на монтаж на асансьора.
Екипът одитори преглежда техническата документация по т. 3.1, буква "г" с цел да установи способността на лицето, което монтира асансьора, да определи приложимите съществени изисквания, установени в приложение № 2, и да проведе необходимите изследвания с цел да осигури съответствието на асансьора с тези изисквания.
Решението се съобщава на лицето, което монтира асансьора, или когато е целесъобразно - на неговия упълномощен представител. Това уведомление включва заключенията от оценяването и мотивирано решение относно извършеното оценяване.
3.5. Лицето, което монтира асансьора, се задължава да изпълнява задълженията, произтичащи от одобрената система по качеството, както и да поддържа тази система в състояние на пригодност и ефективно функциониране.
Лицето, което монтира асансьора, редовно информира нотифицирания орган, одобрил системата по качеството, за всякакви планирани изменения в нея.
Нотифицираният орган оценява предложените изменения и решава дали изменената система по качеството ще продължи да отговаря на изискванията по т. 3.2, или е необходимо ново оценяване.
Той съобщава своето решение на лицето, което монтира асансьора, или - когато е целесъобразно - на неговия упълномощен представител. Това уведомление включва заключенията от оценяването и мотивирано решение относно извършеното оценяване.
Нотифицираният орган нанася или изисква нанасянето на своя идентификационен номер до маркировката "СЕ".
4. Надзор на отговорността на нотифицирания орган
4.1. Целта на надзора е да се гарантира, че лицето, което монтира асансьора, изпълнява правилно задълженията, произтичащи от одобрената система по качеството.
4.2. За целите на оценката лицето, което монтира асансьора, предоставя на нотифицирания орган достъп до местата на проектиране, производство, сглобяване, проверка, монтиране, изпитване и съхранение и му предоставя цялата необходима информация, по-специално:
а) документацията относно системата по качеството;
б) записите по качеството, посочени в проектната част на системата по качеството, като резултати от анализи, изчисления;
в) записите по качеството, посочени в частта на системата по качеството относно приемането на доставки и монтиране, като доклади от проверки, данни от изпитвания, данни от калибриране, доклади за квалификацията на съответния персонал.
4.3. Нотифицираният орган извършва периодични одити, за да се увери, че лицето, което монтира асансьора, поддържа и прилага системата по качеството, и представя на лицето, което монтира асансьора, доклад от одита.
4.4. Нотифицираният орган може да прави и внезапни посещения в помещенията на лицето, което монтира асансьора, или на мястото на монтаж на асансьора. По време на такива посещения нотифицираният орган може, когато това се налага, да извършва или да организира извършването на изпитвания с цел да провери дали системата по качеството функционира правилно. Нотифицираният орган предоставя на лицето, което монтира асансьора, доклад от посещението, а когато са извършени изпитвания - и протоколи от изпитванията.
5. Лицето, което монтира асансьора, съхранява на разположение на компетентните органи в продължение на 10 години след пускането на асансьора на пазара:
а) документацията по т. 3.1, буква "в";
б) техническата документация по т. 3.1, буква "г";
в) информация относно измененията, посочени в т. 3.5;
г) решенията и докладите от нотифицирания орган, посочени в т. 3.5, 4.3 и 4.4.
6. Всеки нотифициран орган информира своя нотифициращ орган за издадените или оттеглените одобрения на системи по качеството и периодично или при поискване му предоставя списък с одобренията, които е отказал, спрял е действието им или по друг начин е ограничил.
Всеки нотифициран орган информира останалите нотифицирани органи за одобрения на системи по качеството, които е отказал, спрял е действието им или е оттеглил, и при поискване - за издадените одобрения на системи по качеството.
Нотифицираният орган съхранява копие от издаденото одобрение, неговите приложения и допълнения, както и техническата документация, в продължение на 15 години от датата на издаването им.
При поискване нотифицираният орган предоставя на Европейската комисия и на държавите членки копие от издадените одобрения на системи по качеството.
7. Маркировка "СЕ" и ЕС декларация за съответствие
7.1. Лицето, което монтира асансьора, нанася маркировката "СЕ" в кабината на всеки асансьор, който е в съответствие със съществените изисквания, и на отговорността на нотифицирания орган, посочен в т. 3.1, нанася идентификационния му номер до маркировката "СЕ" в кабината на всеки асансьор.
7.2. Лицето, което монтира асансьора, съставя писмена ЕС декларация за съответствие за всеки асансьор и съхранява копие от ЕС декларацията за съответствие на разположение на компетентните органи в продължение на 10 години след пускането на асансьора на пазара. Копие от ЕС декларацията за съответствие се предоставя на компетентните органи при поискване.
8. Упълномощен представител
Задълженията на лицето, което монтира асансьора, определени в т. 3.1, 3.3.3, 3.3.5, 5 и 7, могат да бъдат изпълнявани от негов упълномощен представител, от негово име и на негова отговорност, при условие че са посочени в пълномощното.

 

Раздел VI

Краен контрол за асансьори

 

1. Крайният контрол е тази част от процедурата за оценяване на съответствието, при която нотифицираният орган установява и удостоверява, че асансьор, за който е издаден сертификат за ЕС изследване на типа или който е проектиран и произведен в съответствие със система по качеството, отговаря на съществените изисквания, установени в приложение № 2.
2. Задължения на лицето, което монтира асансьора
Лицето, което монтира асансьора, взема всички необходими мерки, за да гарантира, че асансьорът, който се монтира, съответства на приложимите съществени изисквания, установени в приложение № 2, както и на едно от следните условия:
а) одобрения тип, описан в сертификат за ЕС изследване на типа;
б) асансьор, проектиран и произведен в съответствие със система по качеството съгласно раздел V и сертификат за ЕС изследване на проекта, ако проектът не е изцяло в съответствие с хармонизираните стандарти.
3. Краен контрол
Нотифициран орган, избран от лицето, което монтира асансьора, извършва крайния контрол за асансьора, който предстои да бъде пуснат на пазара, за да провери съответствието на асансьора с приложимите съществени изисквания, установени в приложение № 2.
3.1. Лицето, което монтира асансьора, подава заявление за краен контрол само до един нотифициран орган по свой избор и предоставя на нотифицирания орган следните документи:
а) чертежа на завършения асансьор;
б) чертежите и схемите, необходими за крайния контрол, по-специално схемите на веригите за управление;
в) копие от инструкциите, посочени в т. 6.2 от приложение № 2;
г) писмена декларация, че същото заявление не е било подавано до друг нотифициран орган.
Нотифициращият орган може да не изисква подробни чертежи или точна информация, която не е нужна за проверяване на съответствието на асансьора.
Провеждат се подходящи изследвания и изпитвания, установени в съответните хармонизирани стандарти, или равностойни изпитвания с цел да се провери съответствието на асансьора с приложимите съществени изисквания, установени в приложение № 2.
3.2. Изследванията включват най-малко едно от следните:
а) проверка на документите, посочени в т. 3.1, за да се провери, че асансьорът съответства на одобрения тип, описан в сертификат за ЕС изследване на типа;
б) проверка на документите, посочени в т. 3.1, за да се провери, че асансьорът, съответства на асансьор, който е проектиран и произведен в съответствие със системата по качеството съгласно раздел V, и ако проектът не е изцяло в съответствие с хармонизираните стандарти - със сертификата за ЕС изследване на проекта.
3.3. Изпитванията на асансьора включват най-малко следното:
а) функциониране на асансьора както без товар, така и при максимален товар, за да се гарантира правилното монтиране и работата на предпазните устройства (блокиращи стопове, заключващи устройства и др.);
б) функциониране на асансьора както без товар, така и при максимален товар, за да се гарантира правилното функциониране на предпазните устройства в случай на прекъсване на електрозахранването;
в) статично изпитване с натоварване 1,25 пъти повече от номиналния товар.
Номиналният товар е този, посочен в съответствие с т. 5 от приложение № 2.
След тези изпитвания нотифицираният орган трябва да осъществи проверка за това, че не са настъпили деформации или износване, които биха могли да нарушат използването на асансьора.
4. Когато асансьорът е в съответствие със съществените изисквания, установени в приложение № 2, нотифицираният орган нанася своя идентификационен номер или изисква той да бъде нанесен до маркировката "СЕ" и издава сертификат за краен контрол, в който се посочват извършените изследвания и проведените изпитвания.
Нотифицираният орган попълва съответните страници в дневника, посочен в т. 6.2 от приложение № 2.
Когато нотифицираният орган откаже да издаде сертификат за краен контрол, той посочва подробни мотиви за отказа, както и коригиращите мерки, които е необходимо да бъдат предприети. В случай че лицето, което монтира асансьора, подаде повторно заявление за краен контрол, то подава заявление до същия нотифициран орган.
5. Маркировка "СЕ" и ЕС декларация за съответствие
5.1. Лицето, което монтира асансьора, нанася маркировката "СЕ" в кабината на всеки асансьор, който е в съответствие със съществените изисквания, и на отговорността на нотифицирания орган, посочен в т. 3.1, нанася идентификационния му номер до маркировката "СЕ" в кабината на всеки асансьор.
5.2. Лицето, което монтира асансьора, съставя писмена ЕС декларация за съответствие за всеки асансьор и съхранява копие от ЕС декларацията за съответствие и сертификата за краен контрол на разположение на компетентните органи в продължение на 10 години след пускането на асансьора на пазара. Копие от ЕС декларацията за съответствие се предоставя на компетентните органи при поискване.
6. При поискване Европейската комисия и държавите членки могат да получат копие от сертификата за краен контрол.
7. Упълномощен представител
Задълженията на лицето, което монтира асансьора, определени в т. 3.1 и 5, могат да бъдат изпълнявани от негов упълномощен представител от негово име и на негова отговорност, при условие че са посочени в пълномощното.

 

Приложение № 5 към чл. 11, ал. 3

Съдържание на ЕС декларацията за съответствие

Раздел I
ЕС декларацията за съответствие за предпазни устройства за асансьори

 

ЕС декларацията за съответствие за предпазни устройства за асансьори съдържа следната информация:
а) търговско наименование и адрес на производителя;
б) когато е приложимо, търговско наименование и адрес на упълномощения представител;
в) описание на предпазното устройство за асансьори, данни за типа или серията и серийния номер (в случай, че има такива); където е необходимо за идентификация на предпазното устройство за асансьори, това може да включва изображение;
г) функцията по безопасност на предпазното устройство за асансьори, ако същата не личи от описанието;
д) година на производство на предпазното устройство за асансьори;
е) всички съответни разпоредби, на които предпазното устройство за асансьори отговаря;
ж) изявление, че предпазното устройство за асансьори е в съответствие със съответното законодателство на Европейския съюз за хармонизация;
з) когато е приложимо, данните на приложените хармонизирани стандарти;
и) когато е приложимо, наименованието, адреса и идентификационния номер на нотифицирания орган, който е извършил "ЕС изследване на типа на предпазни устройства за асансьори (Модул B)" съгласно раздел I от приложение № 3, и данните на сертификата за ЕС изследване на типа, издаден от този нотифициран орган;
к) когато е приложимо, наименованието, адреса и идентификационния номер на нотифицирания орган, който е извършил "Съответствието с типа чрез извършване на случайни проверки на предпазни устройства за асансьори (Модул C2)" съгласно раздел II от приложение № 3;
л) когато е приложимо, наименованието, адреса и идентификационния номер на нотифицирания орган, който е одобрил системата по качеството, разработена и въведена от производителя в съответствие с раздел III или раздел IV от приложение № 3;
м) име и длъжност на лицето, оправомощено да подписва декларацията от името на производителя или неговия упълномощен представител;
н) място и дата на подписване;
о) подпис.

 

Раздел II
ЕС декларацията за съответствие за асансьори
ЕС декларацията за съответствие за асансьори съдържа следната информация:
а) търговско наименование и адрес на лицето, което монтира асансьора;
б) когато е приложимо, търговско наименование и адрес на упълномощения представител;
в) описание на асансьора, данни за типа или серията и серийния номер и адреса, на който асансьорът е монтиран;
г) годината на монтиране на асансьора;
д) всички съответни разпоредби, на които съответства асансьорът;
е) изявление, че асансьорът е в съответствие със съответното законодателство на Европейския съюз за хармонизация;
ж) когато е приложимо, данните на приложените хармонизирани стандарти;
з) когато е приложимо, наименованието, адреса и идентификационния номер на нотифицирания орган, който е извършил "ЕС изследване на типа на асансьори (Модул B)" съгласно раздел I от приложение № 4, и данните на сертификата за ЕС изследване на типа, издаден от този нотифициран орган;
и) когато е приложимо, наименование, адрес и идентификационен номер на нотифицирания орган, който е извършил "Съответствие въз основа на проверка на единичен продукт за асансьори (Модул G)" съгласно раздел IV от приложение № 4, и данните на сертификата за съответствие, издаден от този нотифициран орган;
к) когато е приложимо, наименование, адрес и идентификационен номер на нотифицирания орган, който е извършил "Краен контрол на асансьори" съгласно раздел VI от приложение № 4, и данните на сертификата за краен контрол, издаден от този нотифициран орган;
л) когато е приложимо, наименованието, адреса и идентификационния номер на нотифицирания орган, който е одобрил системата по качеството, разработена и въведена от лицето, което монтира асансьора съгласно раздел II, раздел III или раздел V от приложение № 4;
м) име и длъжност на лицето, оправомощено да подписва декларацията от името на лицето, което монтира асансьора, или неговия упълномощен представител;
н) място и дата на подписване;
о) подпис.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ