Наредба за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия

Приета с ПМС № 93 от 04.05.2004 г.

Обн. ДВ. бр.41 от 18 Май 2004 г., изм. ДВ. бр.78 от 30 Септември 2005 г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009 г., изм. и доп. ДВ. бр.76 от 5 Октомври 2012 г., изм. и доп. ДВ. бр.4 от 15 Януари 2016 г., изм. ДВ. бр.4 от 9 Януари 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.37 от 4 Май 2018 г., изм. и доп. ДВ. бр.53 от 5 Юли 2019г.

Глава първа.
ОБЩ РЕД ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИИ И РАЗРЕШЕНИЯ (ИЗМ. - ДВ, БР. 37 ОТ 2018 Г.)
Глава първа.
ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИИ И РАЗРЕШЕНИЯ

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. С наредбата се определя редът за:
1. издаване на лицензии и разрешения на физически и на юридически лица за извършване на дейности, за които съгласно Закона за безопасно използване на ядрената енергия (ЗБИЯЕ) се предвижда издаване на лицензия или разрешение;
2. изменяне, подновяване, прекратяване и отнемане на издадени лицензии и разрешения;
3. осъществяване на контрол по изпълнението на условията на издадените лицензии и разрешения;
4. (изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) водене на публичните регистри по чл. 27, ал. 1 и 2 от ЗБИЯЕ;
5. (нова - ДВ, бр. 37 от 2018 г.) извършване на регистрация за дейности по ЗБИЯЕ и издаване, прекратяване и отнемане на удостоверения за регистрация на съответните дейности;
6. (нова - ДВ, бр. 37 от 2018 г.) извършване на уведомление за дейности по ЗБИЯЕ.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.