Наредба за работа с генетично модифицирани организми в контролирани условия

Приета с ПМС № 211 от 04.10.2005 г.

Обн. ДВ. бр.81 от 11 Октомври 2005г., изм. ДВ. бр.33 от 26 Април 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С наредбата се уреждат:
1. условията за безопасност, при които генетично модифицирани организми (ГМО) се включват в списъка по чл. 2, ал. 3 от Закона за генетично модифицираните организми (ЗГМО);
2. (нова - ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 26.04.2011 г.) критериите за класифициране на работата с ГМО в контролирани условия;
3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 26.04.2011 г.) условията и редът за извършване на оценката на риска от работата с ГМО в контролирани условия;
4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 26.04.2011 г.) предпазните и защитните мерки за съответния клас на работа с ГМО, които лицата по чл. 16 ЗГМО са длъжни да осигурят в помещенията за работа с ГМО в контролирани условия, и управлението на отпадъците от работата с ГМО в контролирани условия.
5. (нова - ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 26.04.2011 г.) контролът върху работата с ГМО в контролирани условия;
6. (нова - ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 26.04.2011 г.) формата на заявлението за регистриране на помещение за работа с ГМО в контролирани условия съгласно приложение № 1 и формите към него с информация относно мерките за безопасност в лаборатории (форма А1), в зоните за производство (форма А2), в оранжерии и климатични камери (форма А3) и в помещения за животни (форма А4);
7. (нова - ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 26.04.2011 г.) формата на заявлението за извършване на работа с ГМО в контролирани условия съгласно приложение № 2 и формите към него с информация за донорния организъм (форма Б1), за реципиентния организъм (форма Б2), за генетичната модификация (форма Б3) и за получения генетично модифициран организъм (форма Б4);
8. (нова - ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 26.04.2011 г.) формата на информацията за ръководителя на проекта (форма Р) и формата на информацията за отговорника по надзора на безопасността (форма О) и формата на план за спешни действия при аварии (форма ЕМ) съгласно приложение № 3, които се прилагат към заявленията по т. 6 и 7.

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар