Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях

Обн. ДВ, бр. 5 от 19.01.2016 г., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 Април 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.67 от 23 Август 2019г.

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С наредбата се определят формата и съдържанието на документите по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), както следва:
1. уведомление по чл. 103, ал. 2 ЗООС за класификация на предприятие/съоръжение с нисък рисков потенциал (ПСНРП) и предприятие/съоръжение с висок рисков потенциал (ПСВРП);
2. доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии (ДППГА) по чл. 105, ал. 1, т. 5 ЗООС на ПСНРП и ПСВРП;
3. заявление по чл. 112, ал. 1 за одобряване на доклад за безопасност, съответно по чл. 116ж, ал. 1 ЗООС за одобряване на актуализиран доклад за безопасност на ПСВРП;
4. доклад за безопасност (ДБ) по чл. 107, ал. 1, т. 1 ЗООС на ПСВРП;
5. вътрешен авариен план по чл. 107, ал. 1, т. 3 ЗООС на ПСВРП;
6. външен авариен план по чл. 108, ал. 1 ЗООС на ПСВРП;
7. публичен електронен регистър по чл. 111, ал. 1, т. 6 ЗООС на ПСНРП и ПСВРП.
(2) С наредбата се определят и изискванията за:
1. информацията и оценката по чл. 99б, ал. 2 ЗООС за целите на глава шеста, раздел III от ЗООС;
2. информацията по чл. 108, ал. 6 ЗООС за външните аварийни планове на ПСВРП;
3. информацията по чл. 116д, ал. 1 и 2 ЗООС за планираните мерки за безопасност и начини на действие в случай на голяма авария и начините за нейното предоставяне на засегнатата общественост;
4. осигуряване на открит обществен достъп до документацията за издаване на решения за одобряване на доклади за безопасност и съдържанието на обявите по чл. 115, ал. 1 и 2 и чл. 116б, ал. 2 ЗООС;
5. организацията на работата на комисиите по чл. 157а, ал. 2 ЗООС и формата и съдържанието на годишния план за контролната дейност по чл. 157а, ал. 4, т. 1 ЗООС.
(3) (Нова - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) Компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице изисква от съответните органи служебно създадена информация и/или документация за провеждане на съответната процедура по реда на наредбата.
(4) (Нова - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) Компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице предоставя на съответните органи информация и/или документация при обоснована необходимост.
(5) (Нова - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 28.08.2019 г.) В случаите по чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС процедурата се провежда по реда на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, наричана по-нататък "Наредбата за ОВОС", приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 25 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 3 от 2006 г., бр. 80 от 2009 г., бр. 29 от 2010 г., бр. 3 от 2011 г., бр. 94 от 2012 г., бр. 12 от 2016 г., бр. 55 от 2017 г., бр. 3 от 2018 г. и бр. 31 от 2019 г.).