Наредба за устройството и безопасната експлоатация на нефтопроводи и нефтопродуктопроводи

Приета с ПМС № 312 от 17.11.2004 г.

Обн. ДВ. бр.104 от 26 Ноември 2004 г., изм. ДВ. бр.78 от 30 Септември  г., изм. ДВ. бр.40 от 16 Май 2006 г., изм. ДВ. бр.93 от 17 Ноември 2006 г., изм. ДВ. бр.46 от 12 Юни 2007 г., изм. ДВ. бр.79 от 9 Септември 2008 г., изм. ДВ. бр.32 от 28 Април 2009 г., изм. ДВ. бр.45 от 16 Юни 2009 г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009 г., изм. ДВ. бр.5 от 19 Януари 2010 г., изм. ДВ. бр.7 от 21 Януари 2011 г., изм. и доп. ДВ. бр.103 от 28 Декември 2012 г., изм. ДВ. бр.24 от 12 Март 2013 г., доп. ДВ. бр.50 от 17 Юни 2014 г., изм. ДВ. бр.60 от 22 Юли 2014 г., изм. и доп. ДВ. бр.88 от 24 Октомври 2014 г., изм. ДВ. бр.4 от 9 Януари 2018г., изм. ДВ. бр.60 от 20 Юли 2018г

Глава първа
Общи положения

Чл. 1. С наредбата се определят техническите изисквания, правилата и нормите за устройството, монтажа и безопасната експлоатация и редът за осъществяване на техническия надзор на:
1. нефтопроводи и нефтопродуктопроводи, наричани по-нататък "тръбопроводите", предназначени за:
а) транспортиране на нефт и течни нефтопродукти от мястото на добива или производството до мястото на съхраняването или потреблението заедно със съоръженията към тях - спирателни възли, технологична далекосъобщителна мрежа и електрохимична защита;
б) транспортиране на нефт и течни нефтопродукти от жп разтоварища и пристанища до базите за съхраняване или до потребителите им с максимално работно налягане над 0,5 МРа;
2. помпените станции към тръбопроводите по т. 1, буква "а".

 

Чл. 2. Наредбата не се прилага за тръбопроводите в границите на:
1. производствените инсталации за преработка на нефт;
2. складовете и пласментно-снабдителните бази за нефт и течни нефтопродукти;
3. съоръженията на товарно-разтоварната инфраструктура за нефт и течни нефтопродукти.

 

Чл. 3. Тръбопроводите и помпените станции към тях, за които има наредби по чл. 7 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП), подлежат след пускането им в действие на технически надзор за съответствието им с техническото им досие и за съответствието на тяхната експлоатация с техническите изисквания, правила и норми, определени с наредбата.
За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.