Наредба за формата, съдържанието, реда и сроковете за представяне на информация от органите за инспектиране на труда

Приета с ПМС № 164 от 30.06.2009 г.
Обн. ДВ. бр.52 от 10 Юли 2009 г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009 г., изм. ДВ. бр.7 от 21 Януари 2011 г., изм. ДВ. бр.40 от 2 Юни 2015 г., изм. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2017 г., изм. ДВ. бр.36 от 13 Май 2022г., изм. ДВ. бр.9 от 30 Януари 2024г.

Глава първа
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. (1) С наредбата се уреждат формата, съдържанието, редът и сроковете за представяне на информация на министъра на труда и социалната политика от:
1. Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" (ИА "ГИТ");
2. Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН);
3. Агенцията за ядрено регулиране;
4. Дирекцията за национален строителен контрол към министъра на регионалното развитие и благоустройството;
5. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" на Министерството на вътрешните работи;
6. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2024 г., в сила от 01.02.2024 г.) Министерство на земеделието и храните;
7. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г.) Министерството на енергетиката;
8. (доп. - ДВ, бр. 7 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2022 г.) Министерството на транспорта и съобщенията;
9. Министерството на околната среда и водите;
10. Министерството на отбраната;
11. Министерството на здравеопазването;
12. Националната агенция за приходите;
13. Националния осигурителен институт;
14. други администрации, на които е възложено с нормативен акт да осъществяват дейности по чл. 4 от Закона за инспектиране на труда.
(2) Ръководителите на администрациите по ал. 1 представят необходимата информация за дейностите по инспектиране на труда при спазване на принципите за:
1. съгласуване на ведомствените интереси;
2. прилагане на вътрешноведомствените правила за ползване и администриране на информация;
3. прилагане на общи технологични, комуникационни и информационни стандарти;
4. съгласувана защита на данните.
(3) Всички действия, предприети в изпълнение на наредбата, се осъществяват при спазване разпоредбите на законите, регламентиращи условията и реда за събиране, съхраняване, използване и разкриване на сведения, представляващи лични данни, данъчна и осигурителна информация или друга защитена от закона информация.

Глава втора
ФОРМА, СЪДЪРЖАНИЕ, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИНСПЕКТИРАНЕ НА ТРУДА

Чл. 2. (1) Информацията по тази наредба се предоставя на електронен носител. Когато е необходимо да се представят заверени копия от писмени документи, информацията се предоставя и на хартиен носител.
(2) Министърът на труда и социалната политика определя административно звено за приемане, обработване и съхраняване на информацията за дейностите по инспектиране на труда, постъпваща от администрациите по чл. 1, ал. 1.
(3) Ръководителите на администрациите по чл. 1, ал. 1 определят служителите, които са отговорни за съставянето, изпращането, приемането и съхранението на информацията по ал. 2.

Чл. 3. (1) Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" ежегодно в срок до 30 март предоставя информация за предходната календарна година относно:
1. реализираните проверки - планирани и непланирани, в т.ч. по чл. 406, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ);
2. проверените предприятия;
3. констатираните нарушения - по здравословни и безопасни условия на труд, по трудовоправни отношения и по Закона за насърчаване на заетостта;
4. приложените принудителни административни мерки:
а) за задължителните предписания на работодателите и длъжностните лица за отстраняване на нарушенията на трудовото законодателство съгласно чл. 404, ал. 1, т. 1 КТ;
б) за спиране въвеждането в експлоатация на сгради, машини и съоръжения, производства и обекти съгласно чл. 404, ал. 1, т. 2 КТ;
в) за спиране дейността на предприятия, производства и обекти, машини и съоръжения и работни места съгласно чл. 404, ал. 1, т. 3 КТ;
г) за отстранените от работа работници и служители съгласно чл. 404, ал. 1, т. 5 КТ;
д) за дадените предписания за въвеждане на специален режим за безопасна работа съгласно чл. 404, ал. 1, т. 6 КТ;
е) за спиране дейността на работната площадка или на предприятието съгласно чл. 404, ал. 1, т. 7 КТ;
ж) за издадените постановления за обявяване съществуването на трудовото правоотношение съгласно чл. 405а КТ;
з) за дадените задължителни предписания на длъжностните лица, на местните лица, приели на работа командировани работници и служители от държавите - членки на Европейския съюз, или командировани работници и служители от трети държави, за преустановяване на нарушенията по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) съгласно чл. 78, ал. 1, т. 1 ЗНЗ, включително и налагане на принудителни административни мерки, с които да спират изпълнението на незаконни решения или нареждания на работодатели или длъжностни лица в областта на трудовата заетост по този закон, съгласно чл. 78, ал. 1, т. 2 ЗНЗ;
и) за съставените актове и влезли в сила наказателни постановления във връзка с търсене на административно-наказателна отговорност, реализирана от ИА "ГИТ", за нарушение на нормативните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд съгласно чл. 413 КТ, отговорност за нарушения на другите разпоредби на трудовото законодателство съгласно чл. 414 КТ, отговорност за неизпълнение на предписание и за създаване на пречки на контролен орган съгласно чл. 415 КТ и отговорност за маловажни нарушения съгласно чл. 415в КТ;
к) за издадените от изпълнителния директор решения, с които са одобрени подписаните от дирекции "Инспекция по труда" споразумения в административно-наказателното производство, съгласно чл. 415г КТ, както и решения на оправомощените органи, с които се одобрява разсрочване на задължения, съгласно чл. 415д КТ;
5. дадените разрешения за приемане на работа на лица, ненавършили 16-годишна възраст, съгласно чл. 302 КТ и разрешения за приемане на работа на лица, ненавършили 18-годишна възраст, съгласно чл. 303 КТ;
6. дадените от дирекции "Инспекция по труда" разрешения за уволнение на работник или служител, ползващ специална закрила по реда на чл. 333, ал. 1 КТ;
7. регистрираните в ИА "ГИТ" и дирекции "Инспекция по труда" колективни трудови договори и анекси към тях.

Чл. 4. (1) Държавната агенция за метрологичен и технически надзор предоставя информация за:
1. видовете и броя на регистрираните и на снетите от регистрация съоръжения с повишена опасност, чийто технически надзор се осъществява от председателя на ДАМТН;
2. вида на установените при проверките нарушения на нормативната уредба по технически надзор и безопасна експлоатация на съоръжения с повишена опасност, съставените актове за установяване на административни нарушения и за издадените наказателни постановления;
3. лицата, получили лицензи за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност, и за лицата, вписани в регистъра на ДАМТН, които извършват поддържане, ремонтиране или преустройване на съоръжения с повишена опасност;
4. обследваните аварии и злополуки със съоръжения с повишена опасност - за конкретен случай.
(2) Информацията по ал. 1 се предоставя:
1. по т. 1 и 2 - ежегодно в срок до 30 март за предходната календарна година;
2. по т. 3 - на всеки три месеца в срок до 20-о число на следващия месец;
3. по т. 4 - за всеки конкретен случай в срок до 3 дни след приключване на обследването на аварията.

Чл. 5. (1) Дирекцията за национален строителен контрол към министъра на регионалното развитие и благоустройството предоставя:
1. списък на заверените заповедни книги за строежите с информация за строежи;
2. списък на издадените разрешения за ползване на обекти с производствено предназначение;
3. информация за извършените проверки в общинските администрации по отношение на наличие на план за безопасност и здраве и приложенията към него като част от одобряваните от главния архитект на съответната община инвестиционни проекти за отделните видове строежи;
4. информация за проверки на извършващи се строежи по отношение на спазване на одобрения план за безопасност и здраве и на задълженията на участниците в строителството при изпълнение на строителни и монтажни работи;
5. информация за издадените заповеди за спиране на строежи;
6. информация за обследваните аварии в строителството.
(2) Информацията по ал. 1 се предоставя на всяко шестмесечие в срок до 15-о число на месеца, следващ периода.

Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" при Министерството на вътрешните работи ежегодно в срок до 30 март предоставя обобщена информация за предходната календарна година относно:
1. загиналите и пострадалите работници и служители при пожари и производствени аварии;
2. извършения контрол за спазване на нормите за пожарна безопасност в обектите;
3. друга информация, свързана с осигуряването на безопасни условия на труд (при поискване).

Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2024 г., в сила от 01.02.2024 г.) Министерството на земеделието и храните ежегодно в срок до 30 март предоставя информация за предходната календарна година относно:
1. регистрираните машини за земни работи, земеделска и горска техника - по области и по предприятия;
2. издадените и подменените свидетелства за правоспособност за работа с машини за земни работи, земеделска и горска техника.

Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г.) Министерството на енергетиката предоставя:
1. утвърден списък на рудниците за категоризация по газ и прах;
2. списък на предоставените концесии за ползване на полезни изкопаеми;
3. копия от доклади от разследване на производствени аварии без пострадали лица;
4. информация за извършен контрол по условията на труд и здраве при работа от проведени проверки по техническата експлоатация на енергийни обекти.
(2) Информацията по ал. 1, т. 1, 2 и 4 се предоставя ежегодно в срок до 30 март за предходната календарна година, а информацията по т. 2 - в срок до 3 работни дни след изготвяне на доклада.

Чл. 9. (1) Министерството на транспорта предоставя информация за:
1. осъществения контрол по спазване на условията за безопасност в търговското корабоплаване, гражданското въздухоплаване и железопътния транспорт и във вътрешните водни пътища и пристанища на Република България;
2. контрола по спазване на условията за осъществяване на превоз на опасни товари;
3. осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд и технически надзор на съоръжения с повишена опасност в транспортната система на страната;
4. контрола по спазване на условията за осъществяване на обществен превоз на пътници и товари и превозите за собствена сметка;
5. техническите разследвания на авиационни произшествия и инциденти, произшествия в морските пространства и вътрешните водни пътища, произшествия и инциденти в железопътния транспорт.
(2) Информацията по ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4 се предоставя ежегодно в срок до 30 март за предходната календарна година, а информацията по т. 5 - в срок до 3 работни дни след одобряване на доклада.

Чл. 10. Министерството на околната среда и водите ежегодно в срок до 30 март предоставя информация за предходната календарна година, както следва:
1. списък на издадените разрешителни за изграждане и експлоатация на предприятия и/или съоръжения с висок рисков потенциал по чл. 104, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда;
2. списък на веществата, включени в приложения № 14 и 17 към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) (ОВ, L 107 от 17 април 2008 г.).

Чл. 11. Министерството на отбраната ежегодно в срок до 30 март предоставя информация за предходната календарна година относно:
1. резултатите от контролните проверки по осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд при изпълнението на специфичните дейности в структурите на Министерството на отбраната;
2. специфичните условия на труд в структурите на Министерството на отбраната, отклоняващи се от нормалните.

Чл. 12. Министерството на здравеопазването ежегодно в срок до 30 март предоставя информация за предходната календарна година относно:
1. обобщените резултати от извършвания контрол върху дейността на службите по трудова медицина и издадените задължителни предписания за отстраняване на констатирани нарушения;
2. службите по трудова медицина, на които е заличена регистрацията.

Чл. 13. Агенцията за ядрено регулиране ежегодно в срок до 30 март предоставя информация за предходната календарна година относно:
1. доклади за анализа на събития в ядрени съоръжения и обекти с източници на йонизиращи лъчения;
2. установените нарушения на нормите за ядрена безопасност и радиационна защита.

Чл. 14. (1) Националният осигурителен институт предоставя оперативна и окончателна статистическа информация за регистрираните трудови злополуки и професионални болести.
(2) Оперативната информация се предоставя за всяко тримесечие в срок до 15-о число на следващия месец за предходното тримесечие и ежегодно в срок до 30 март на следващата година за предходната година.
(3) Окончателната статистическа информация се предоставя ежегодно не по-рано от 18 месеца след края на референтната година.

Чл. 15. Националната агенция за приходите ежегодно в срок до 30 март предоставя информация за общия брой на регистрираните, на изменените и на прекратените трудови договори за предходната календарна година.

Чл. 16. (1) Когато при инспектиране на труда контролен орган установи нарушение или има съмнение за нарушения в обектите на контрол, които не са от негова компетентност, той информира компетентния контролен орган в срок до три дни.
(2) Информацията по ал. 1 съдържа:
1. дата на проверката;
2. данни за обекта на контрол - адрес на предприятието, данни за работодателя, характеристика на извършваната дейност;
3. вид на проверката;
4. данни за нарушението;
5. други данни, които биха спомогнали дейността на компетентния контролен орган.
(3) Компетентният контролен орган информира органа, който му е изпратил информацията по ал. 2, за предприетите мерки и за резултатите от проверката не по-късно от 10 дни след приключване на проверката.

Заключителни разпоредби

§ 1. Наредбата се приема на основание чл. 8, ал. 3 от Закона за инспектиране на труда

§ 2. Контролът по изпълнението на наредбата се възлага на министъра на труда и социалната политика.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 130 ОТ 29 ЮНИ 2017 Г.
за приемане на Устройствен правилник на Министерството на земеделието, храните и горите
Заключителни разпоредби

§ 19. В Наредбата за формата, съдържанието, реда и сроковете за представяне на информация за инспектиране на труда, приета с Постановление № 164 на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 52 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 93 от 2009 г., бр. 7 от 2011 г. и бр. 40 от 2015 г.), се правят следните изменения:
1. В чл. 1, ал. 1 т. 6 се изменя така:
„6. Министерство на земеделието, храните и горите;“.
2. В чл. 7, в основния текст думите „Контролно-техническата инспекция към министъра на земеделието и храните“ се заменят с „Министерството на земеделието, храните и горите“.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 268 ОТ 12 НОЕМВРИ 2009 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА

(ОБН. - ДВ, БР. 93 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 24.11.2009 Г., ПОПР. - ДВ, БР. 95 ОТ 2009 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 4 ОТ 2012 Г.)

§ 94. (Попр. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., отм. с Решение № 15898 от 01.12.2011 г. на ВАС в частта "с изключение на § 93, т. 1, която влиза в сила от 01.11.2009 г." - ДВ, бр. 4 от 2012 г.) Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 128 ОТ 26 МАЙ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 130 ОТ 29 ЮНИ 2017 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 55 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 07.07.2017 Г.)

§ 70. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 72 ОТ 5 МАЙ 2022 Г.
за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

(ОБН. - ДВ, БР. 36 ОТ 2022 Г.)

§ 72. В Наредбата за формата, съдържанието, реда и сроковете за представяне на информация от органите за инспектиране на труда, приета с Постановление № 164 на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 52 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 93 от 2009 г., бр. 7 от 2011 г., бр. 40 от 2015 г. и бр. 55 от 2017 г.), в чл. 1, ал. 1, т. 8 думите „Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „Министерството на транспорта и съобщенията“.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 10 ОТ 25 ЯНУАРИ 2024 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 9 ОТ 2024 Г., В СИЛА ОТ 01.02.2024 Г.)

§ 68. Постановлението влиза в сила от 1-во число на месеца, следващ месеца на обнародването му в "Държавен вестник".

📖 Още по темата

🔗 Често изисквани документи от Инспекция по труда
🔗 Как да попълним идентификационната карта за Инспекция по труда
🔗 Всичко за декларацията по член 15 от ЗЗБУТ
🔗 Въпросници за самоконтрол на Инспекция по труда

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ