Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на въжени линии

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 186 ОТ 4 ЮЛИ 2014 Г.
за приемане на Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на въжени линии
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на въжени линии.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Отменя Наредба № 24 за устройството и безопасната експлоатация на въжени линии (обн., ДВ, бр. 40 и 41 от 1979 г.; попр., бр. 55 от 1979 г.; изм. и доп., бр. 86 от 1989 г.).

Обн. ДВ. бр.58 от 15 Юли 2014 г., изм. ДВ. бр.60 от 20 Юли 2018г.

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. С наредбата се уреждат:
1. изискванията към нови въжени линии и преместването на съществуващи въжени линии;
2. изискванията за безопасната експлоатация на въжени линии;
3. редът за осъществяване на технически надзор на въжени линии;
4. редът за вписване в регистъра по чл. 36, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) и за издаване на удостоверения на лица за поддържане, ремонтиране и преустройване на въжени линии.

Чл. 2. Наредбата се прилага за:
1. пътнически висящи въжени линии;
2. скивлекове;
3. наземни въжени железници (фуникуляри);
4. товарни въжени линии.

Чл. 3. Наредбата не се прилага за:
1. въжени линии за селскостопански и горскостопански цели;
2. въжени линии, използвани на панаири и/или в увеселителни паркове, предназначени за развлечение, а не за превоз на хора и/или на товари;
3. въжени фериботи;
4. зъбчати железници;
5. съоръжения, задвижвани с вериги.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.