Наредба № РД-07-8 от 27 октомври 2010 г. за реда за извършване на проверка по чл. 327, ал. 2 от Кодекса на труда

Издадена от Министерството на труда и социалната политика
Обн. ДВ. бр.88 от 9 Ноември 2010 г.

Чл. 1. С наредбата се определя редът за извършване на проверка за преустановяване дейността на работодателя с оглед прекратяване на трудовото правоотношение от работника или служителя на основание чл. 327, ал. 1, т. 10 от Кодекса на труда при условията на чл. 327, ал. 2 от Кодекса на труда.
Чл. 2. (1) В случаите, когато работникът или служителят не може да подаде пред работодателя писменото си заявление за прекратяване на трудовия договор на основание чл. 327, ал. 1, т. 10 от Кодекса на труда, поради това че работодателят, лицето, което го представлява, или лицето, определено да получава кореспонденцията на работодателя, не могат да бъдат намерени на адреса на управление, посочен в трудовия договор, а работодателят е преустановил съответната дейност, заявлението се подава лично от работника или служителя в компетентната дирекция "Инспекция по труда" по седалището или адреса на управление на работодателя.
(2) Заявлението по ал. 1 съдържа:
1. трите имена и единния граждански номер на заявителя;
2. актуален точен адрес и телефон на заявителя;
3. наименованието на работодателя;
4. данни за седалището и адреса на управление на работодателя, посочени в трудовия договор, както и за други адреси на работодателя в случай, че са известни на заявителя;
5. адрес на предприятието, неговото поделение, учреждението, организацията, кооперацията, обекта или друго място, където е полагал труд заявителят;
6. телефон и електронни адреси на работодателя, на лицето, което го представлява, и на лицето, определено да получава кореспонденцията на работодателя - ако тази информация е известна на заявителя;
7. данни за последния осъществен контакт с работодателя, с негови представители и/или с негови длъжностни лица;
8. данни за трудовото правоотношение - дата на постъпване на работа, длъжност и организационно звено, в което е работил (отдел, цех, служба), размер на получаваното трудово възнаграждение и продължителност на работното време.
(3) Към заявлението се прилагат заверени от заявителя преписи на трудовия договор, на допълнителните споразумения към него и на други документи, свързани с трудовото правоотношение, както и копие от трудовата книжка, в случай че разполага с тях.
(4) Заявлението се завежда незабавно във входящия регистър на съответната дирекция "Инспекция по труда", в който се вписват трите имена на заявителя и датата на подаването му.
Чл. 3. (1) Дирекция "Инспекция по труда" в срок три работни дни от датата на завеждане на заявлението по чл. 2 уведомява териториалното поделение на Националния осигурителен институт (ТП на НОИ) и териториалната дирекция на Националната агенция по приходите (ТД на НАП) за постъпилото заявление. Уведомлението се подава на хартиен и/или на електронен носител.
(2) В уведомлението по ал. 1 се посочват и:
1. ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на работодателя;
2. данни за трудовото правоотношение на заявителя от приложените документи, свързани с трудовото правоотношение.
(3) Към уведомлението до ТП на НОИ се прилага копие от заявлението на работника или служителя.
(4) Към уведомлението до ТД на НАП се прилагат копия от заявлението на работника или служителя и от всички документи по чл. 2, ал. 3.
Чл. 4. (1) Въз основа на постъпилото заявление в срок 15 дни дирекция "Инспекция по труда" извършва проверка на адреса на работното място на заявителя и по седалището и адреса на управление на работодателя, посочени в трудовия договор, за установяване на факта на преустановяване на съответната дейност на работодателя. Не по-рано от 15 и не по-късно от 30 дни след извършване на проверката се извършва последваща проверка.
(2) Ако след служебна справка в търговския регистър, в регистър БУЛСТАТ и/или в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел се установи, че седалището и/или адресът на управление на работодателя са различни от посочените в трудовия договор, дирекция "Инспекция по труда" извършва проверка и на този адрес.
(3) Резултатите от проверките по ал. 1 и 2 се отразяват в констативен протокол.
Чл. 5. (1) В 7-дневен срок след постъпването на уведомлението по чл. 3 ТП на НОИ и ТД на НАП предоставят на дирекция "Инспекция по труда" информация на хартиен и/или на електронен носител.
(2) Териториалното поделение на НОИ след извършване на проверка в информационната си система и регистри предоставя информация за това, дали към датата на подаване на заявлението по чл. 2 са изплащани обезщетения по подадени от осигурителя заявления, болнични листове и декларации.
(3) Териториалната дирекция на НАП след извършване на проверка в информационната си система и регистри предоставя данни:
1. от последната подадена за лицето декларация образец № 1 по Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица;
2. за посочения от работодателя електронен адрес за кореспонденция (в случай, че има такъв).
(4) Въз основа на получената информация по ал. 2 и 3 дирекция "Инспекция по труда" по своя преценка може да извърши допълнителни проверки и/или да направи мотивирано искане за предоставяне на други данни.
Чл. 6. (1) Въз основа на резултатите от проверките по чл. 4 и чл. 5, ал. 4 и получената информация по чл. 5, ал. 2 и 3 в дирекция "Инспекция по труда" се изготвя доклад за установените факти и обстоятелства.
(2) Докладът по ал. 1 съдържа данни за това, има ли производствено или друго предприятие на адреса, посочен от работника или служителя в писменото му заявление, там осъществява ли се дейност, има ли законен представител или пълномощник на работодателя, извършва ли предприятието дейност - по седалище и адрес на управление и/или по работно място, посочено от работника или служителя в заявлението, и заключение за това, дали работодателят е преустановил дейността си за повече от 15 работни дни.
Чл. 7. (1) Въз основа на доклада по чл. 6 директорът на дирекция "Инспекция по труда" издава мотивирано разпореждане за прекратяване на трудовия договор или за отказ за прекратяването.
(2) В разпореждането по ал. 1 се посочват фактическите и правните основания за издаването му, основни характеристики на трудовия договор, както и събраните доказателства, въз основа на които то е издадено. При издадено разпореждане за прекратяване на трудовия договор се посочват и основанието и датата на прекратяване на трудовия договор.
(3) Разпореждането за прекратяване на трудовия договор или за отказ за прекратяване се изпраща на лицето, подало заявлението по чл. 2, в 3-дневен срок от издаването му.
Чл. 8. (1) Лицето, подало заявлението по чл. 2, може да подаде писмено възражение срещу разпореждането за отказ пред изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" в 14-дневен срок от получаването му.
(2) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" се произнася в 7-дневен срок, като може да приеме възражението по ал. 1 за основателно или да го отхвърли.
(3) Когато изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" приеме, че възражението по ал. 1 е основателно, той връща преписката за ново разглеждане в дирекция "Инспекция по труда".
(4) Когато изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" отхвърли възражението по ал. 1, той потвърждава окончателно разпореждането за отказ.
(5) Актът по ал. 4 подлежи на обжалване по съдебен ред по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 9. Дирекция "Инспекция по труда" уведомява компетентната ТД на НАП за издаденото разпореждане за прекратяване на трудовия договор в 7-дневен срок от издаването му, като изпраща съответното уведомление по реда и в сроковете по Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 4 от Кодекса на труда. Към уведомлението се прилагат копия от разпореждането, от констативните протоколи от извършените проверки и от доклада по чл. 6.

Заключителни разпоредби

Параграф единствен. Наредбата се издава на основание чл. 327, ал. 3 от Кодекса на труда и е съгласувана с управителя на Националния осигурителен институт и с изпълнителния директор на Националната агенция за приходите.

 

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ