Наредба № РД-07-1 от 2 февруари 2012 г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност

Издадена от Министерството на труда и социалната политика и Министерството на здравеопазването
Обн. ДВ. бр.13 от 14 Февруари 2012 г. - в сила от 14.05.2012 г.

Този материал е част от безплатната зона на онлайн информационната система ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Вижте до какво още ще имате достъп като абонат

Чл. 1. Работодател с повече от 50 работници и служители е длъжен всяка година да определя работни места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност, в процент от общия брой на работниците и служителите в зависимост от основната икономическа дейност. Този процент не може да бъде по-малък от:

Код по
КИД 2008/
раздели
Наименование на икономическата дейност Процент
01 Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности 7
02 Горско стопанство 8
03 Рибно стопанство 7
05 Добив на въглища 4
06 Добив на нефт и природен газ 4
07 Добив на метални руди 4
08 Добив на неметални материали и суровини 5
09 Спомагателни дейности в добива 4
10 Производство на хранителни продукти 5
11 Производство на напитки 9
12 Производство на тютюневи изделия 9
13 Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло 6
14 Производство на облекло 8
15 Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм 6
16 Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене 6
17 Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон 6
18 Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители 5
19 Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти 4
20 Производство на химични продукти 4
21 Производство на лекарствени вещества и продукти 4
22 Производство на изделия от каучук и пластмаси 4
23 Производство на изделия от други неметални минерални суровини 5
24 Производство на основни метали 4
25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване 4
26 Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти 8
27 Производство на електрически съоръжения 8
28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение 4
29 Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета 4
30 Производство на превозни средства, без автомобили 4
31 Производство на мебели 6
32 Производство, некласифицирано другаде 10
33 Ремонт и инсталиране на машини и оборудване 6
35 Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 5
36 Събиране, пречистване и доставяне на води 7
37 Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води 7
38.11 Събиране на неопасни отпадъци 10
38.12 Събиране на опасни отпадъци 5
38.21 Обработване и обезвреждане на неопасни отпадъци 10
38.22 Обработване и обезвреждане на опасни отпадъци 5
38.3 Рециклиране на материали 10
39 Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци 10
41 Строителство на сгради 5
42 Строителство на съоръжения 5
43 Специализирани строителни дейности 5
45 Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт 10
46 Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети 10
47 Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети 10
49 Сухопътен транспорт 4
50 Воден транспорт 4
51 Въздушен транспорт 4
52 Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта 4
53 Пощенски и куриерски дейности 8
55 Хотелиерство 10
56 Ресторантьорство 10
58 Издателска дейност 10
59 Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика 10
60 Радио- и телевизионна дейност 8
61 Далекосъобщения 8
62 Дейности в областта на информационните технологии 10
63 Информационни услуги 10
64 Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване 10
65 Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване 10
66 Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането 10
68 Операции с недвижими имоти 10
69 Юридически и счетоводни дейности 10
70 Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението 10
71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи 10
72 Научноизследователска и развойна дейност 10
73 Рекламна дейност и проучване на пазари 10
74 Други професионални дейности 10
75 Ветеринарномедицинска дейност 7
77 Даване под наем и оперативен лизинг 10
78 Дейности по наемане и предоставяне на работна сила 10
79 Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации 10
80 Дейности по охрана и разследване 4
81 Дейности по обслужване на сгради и озеленяване 10
82 Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност 10
84 Държавно управление 4
85 Образование 5
86 Хуманно здравеопазване 10
87 Медико-социални грижи с настаняване 7
88 Социална работа без настаняване 10
90 Артистична и творческа дейност 10
91 Други дейности в областта на културата 10
92 Организиране на хазартни игри 10
93 Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих 4
94 Дейности на организации с нестопанска цел 10
95 Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи 8
96 Други персонални услуги 10
97 Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал 10
98 Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление 10
99 Дейности на екстериториални организации и служби 10

Чл. 2. (1) Когато работодателят осъществява две или повече икономически дейности, основната икономическа дейност се определя от дейността, в която са наети най-голям брой лица по трудови/служебни правоотношения.
(2) При равен брой работници и служители в отделните дейности по ал. 1 основната икономическа дейност на работодателя се определя по негов избор след предварителни консултации с представителите на синдикалните организации, с представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от Кодекса на труда и с комитета/групата по условия на труд.

Заключителни разпоредби

§ 1. Тази наредба се издава на основание чл. 315, ал. 2 от Кодекса на труда.
§ 2. Наредба № 8 от 1987 г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена трудоспособност, издадена от председателя на Комитета по труда и социалното дело, министъра на народното здраве и председателя на ЦС на БПС (обн., ДВ, бр. 52 от 1987 г.; изм., бр. 44 от 1993 г.), се отменя.
§ 3. Наредбата влиза в сила три месеца след обнародването й в "Държавен вестник".

Този материал е част от безплатната зона на онлайн информационната система ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА.

Абонатите на системата разполагат с достъп още и с:
» Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ (стъпка по стъпка).
» Образци на фирмени документи по безопасност и здраве при работа.
» Ръководства с добри практики.
» Презентационни и обучителни материали.
» Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
» Процедурите и образците са специално разработени от нас!
Да не забравяме и нашата специална услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

Спести време с експертна информация и практики, които можеш да приложиш веднага!

Направете своя абонамент

За абонати: влезте в системата или обновете Вашия брузър с функцията REFRESH. Ако все още виждате това съобщение, най-вероятно абонаментът Ви е изтекъл, подновете го от тук.