Наредба № РД-04-4 от 8 ноември 2019 г. за условията и реда за създаване и поддържане на информационна база данни на работодателите, които отговарят на изискванията за участие в партньорства за осъществяване на обучение чрез работа (дуална система на обучение)

В сила от 19.11.2019 г.Издадена от министъра на икономиката
Обн. ДВ. бр.91 от 19 Ноември 2019г.

Глава първа
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. С тази наредба се регламентират условията и редът за създаването и поддържането на информационна база данни на работодателите, които отговарят на изискванията на Закона за професионално образование и обучение (ЗПОО) за участие в партньорства за осъществяване на обучение чрез работа (дуална система на обучение) на ученици и обучаеми, навършили 16-годишна възраст.

Чл. 2. Включването на работодател в информационната база данни е доброволно и не изисква заплащане на държавна такса.

Чл. 3. (1) Информационната база данни на работодателите, които отговарят на изискванията за осъществяване на обучение чрез работа (дуална система на обучение), се създава и поддържа от Министерството на икономиката.
(2) Информационната база данни е публично достъпна на интернет страницата на Министерството на икономиката.

Глава втора
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА РАБОТОДАТЕЛ В ИНФОРМАЦИОННАТА БАЗА ДАННИ И ПОДЛЕЖАЩИ НА ВПИСВАНЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл. 4. Включването на работодател в информационната база данни на работодателите, които осъществяват обучение чрез работа (дуална система на обучение) съгласно чл. 17а3 от Закона за професионалното образование и обучение, се извършва при условие, че:
1. работодателят е регистриран като едноличен търговец или юридическо лице по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за юридическите лица с нестопанска цел или е лице, регистрирано по законодателството на държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Швейцария;
2. работодателят не е в производство по несъстоятелност, не е обявен в несъстоятелност и не е в процедура по ликвидация;
3. работодателят няма задължения по публични държавни вземания с изключение на задължения по невлезли в сила актове, както и разсрочени, отсрочени или обезпечени задължения;
4. работодателят, лицето, което го представлява, членовете на управителни и надзорни органи на работодателя и лицата, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи, не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
5. работодателят разполага с необходимата материална база за осъществяване на обучение по практика на професията, по която ще се провежда обучение чрез работа, в съответствие с държавния образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията;
6. работодателят разполага с работници или служители по професията, по която ще се провежда обучение чрез работа, които отговарят на изискванията за наставници съгласно чл. 17а1, ал. 2 от Закона за професионалното образование и обучение;
7. работодателят няма установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение за нарушение, свързано с работа без писмен трудов договор или без връчване на трудовия договор на работниците или служителите, с начисляването и изплащането в определените от закона срокове на трудово възнаграждение, с наемането на непълнолетни работници и служители и с наемането на работа на незаконно пребиваващи чужденци;
8. работодателят няма установено с влязло в сила наказателно постановление нарушение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд в предходния тригодишен период.

Чл. 5. В информационната база данни се вписват следните обстоятелства:
1. наименование, правно-организационна форма и адрес на работодателя, ЕИК, БУЛСТАТ на работодателя;
2. категория предприятие – микропредприятие, малко предприятие, средно предприятие или голямо предприятие;
3. населено място (гр./с.), в което работодателят желае да извършва обучение чрез работа;
4. брой на обучаемите ученици или лица, навършили 16-годишна възраст, които работодателят желае и има готовност да включи в обучение чрез работа (дуална система на обучение);
5. професия/и и специалност/и, по която/които работодателят желае да провежда обучение чрез работа (дуална система на обучение) съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение;
6. брой на обучаемите ученици или лица, навършили 16-годишна възраст, които работодателят е включил в обучение чрез работа;
7. адрес на обекта, в който работодателят осъществява практическото обучение в реална работна среда (гр./с., ул., №);
8. име на професионална/и гимназия/и-партньор/и в обучението чрез работа или друга обучаваща институция по чл. 17а, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗПОО, с която/които работодателят е сключил договор за дуално обучение;
9. професия/и и специалност/и, по която/които работодателят осъществява обучение чрез работа (дуална система на обучение) съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение.

Глава трета
СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА БАЗА ДАННИ

Чл. 6. (1) Работодател, който изразява желание да бъде включен в информационната база данни, следва да изпрати до деловодството на Министерството на икономиката заявление по образец съгласно приложение № 1, в което декларира изпълнението на изискванията по чл. 4 и предоставя информация по чл. 5.
(2) Когато заявлението се подава чрез упълномощено лице, към него се прилага валидно пълномощно.
(3) Заявлението по ал. 1 може да се подава по електронен път, подписано с електронен подпис.

Чл. 7. (1) Министърът на икономиката създава необходимите условия и осъществява контрол върху дейността по включването на работодатели в информационната база данни лично или чрез оправомощено от него лице.
(2) Министърът на икономиката или оправомощено от него лице определя със заповед служители на Министерството на икономиката, които да отговарят за следните дейности:
1. разглеждане на постъпилите заявления за включване в информационната база данни;
2. изготвяне на мотивирано предложение до министъра на икономиката за включване или изключване на работодатели от информационната база данни;
3. актуализиране на информационната база данни при получена информация от работодател, от Министерството на образованието и науката или от друга компетентна институция за настъпила промяна в изпълнението на изискванията по чл. 4 или в информацията по чл. 5.

Чл. 8. (1) Постъпилите заявления за включване в информационната база данни се разглеждат от служителите по чл. 7, ал. 2 в рамките на 5 работни дни.
(2) Вписването на данните и актуализирането на информацията в информационната база данни се осъществява след одобрение от министъра на икономиката или оправомощено от него лице в срок от 15 работни дни от получаване на заявлението по чл. 6, съответно от получаване на актуалната информация.
(3) Актуална информация, корекции или допълнения по вече подадено заявление могат да се подават от работодател чрез попълване на ново заявление.

Чл. 9. Работодателят се изключва от информационната база данни:
1. когато се установи, че не отговаря на някое от изискванията по чл. 4;
2. по негово писмено заявление в свободен текст.

Чл. 10. Министерството на образованието и науката предоставя на Министерството на икономиката два пъти годишно информация за всички осъществени и прекратени партньорства между работодатели и професионални гимназии с цел тяхното отразяване в информационната база данни.

Чл. 11. (1) Работодател, който отговаря на изискванията по чл. 4, но не е подал заявление за включване в информационната база данни, може да участва в партньорство за осъществяване на обучение чрез работа (дуална система на обучение), включително да сключва договори с институция по чл. 17а, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за професионалното образование и обучение, въз основа на решение на директора на институцията.
(2) В случаите по ал. 1 работодателят удостоверява изпълнението на изискванията по чл. 4 с писмена декларация съгласно приложение № 2, която е приложение към сключения договор с институцията.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Професионална гимназия-партньор“ или друга обучаваща институция-партньор, посочена в чл. 17а, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗПОО, е институцията, с която работодателят има сключен договор за осъществяване на обучение чрез работа по професия на ученици и лица, навършили 16-годишна възраст.
2. „Работодател“ е всяко физическо лице, юридическо лице или негово поделение, както и всяко друго организационно и икономически обособено образувание (предприятие, учреждение, организация, кооперация, стопанство, заведение, домакинство, дружество и други подобни), което самостоятелно наема работници или служители по трудово правоотношение, включително за извършване на надомна работа и работа от разстояние и за изпращане за изпълнение на работа в предприятие ползвател по смисъла на § 1, т. 1 от Кодекса на труда.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 17а4, ал. 6 от Закона за професионалното образование и обучение.
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.

Приложение № 1 към чл. 6

Заявление за включване на работодател в информационната база данни на работодателите, които отговарят на изискванията за осъществяване на обучение чрез работа (дуална система на обучение)

Заявявам, че управляваното от мен предприятие/предприятието, което представлявам, изпълнява изискванията за осъществяване на обучение чрез работа (дуална система на обучение) и предоставям следната информация с цел включване на предприятието в информационната база данни:

1. Наименование на предприятието
2. ЕИК/БУЛСТАТ
3. Адрес на предприятието (гр./с.,ул., №)
4. Категория на предприятието:
     -  Микропредприятие                 -   Малко предприятие
     - Средно предприятие              -   Голямо предприятие
5. Населено място (гр./с.), в което работодателят желае да извършва обучение чрез работа
6. Брой на обучаемите ученици или лица, навършили 16-годишна възраст, които работодателят желае и има готовност да включи в обучение чрез работа (дуална система на обучение)
….................. ученици;
……............... младежи до 29-годишна възраст;
…...............… възрастни над 29-годишна възраст.
7. Професия/и и специалност/и, по която/които работодателят желае да провежда обучение чрез работа (дуална система на обучение) съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение
8. Брой на обучаемите ученици или лица, навършили 16-годишна възраст, които работодателят е включил в обучение чрез работа
….................. ученици;
……............... младежи до 29-годишна възраст;
…...............… възрастни над 29-годишна възраст.
9. Адрес на обекта, в който работодателят осъществява практическото обучение в реална работна среда (гр./с., ул., №)
10. Име на професионална/и гимназия/и-партньор/и в обучението чрез работа или друга обучаваща институция по чл. 17а, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗПОО, с която/които работодателят е сключил договор за дуално обучение
11. Професия/и и специалност/и, по която/които работодателят осъществява обучение чрез работа (дуална система на обучение) съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Работодателят е регистриран като едноличен търговец или юридическо лице по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за юридическите лица с нестопанска цел или е юридическо лице, регистрирано по законодателството на държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Швейцария.
2. Работодателят не е в производство по несъстоятелност, не е обявен в несъстоятелност и не е в процедура по ликвидация.
3. Работодателят няма задължения по публични държавни вземания с изключение на задължения по невлезли в сила актове, както и разсрочени, отсрочени или обезпечени задължения.
4. Работодателят, лицето, което го представлява, членовете на управителни и надзорни органи в предприятието и лицата, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи, не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.
5. Работодателят разполага с необходимата материална база за осъществяване на обучение по практика на професията в съответствие с държавния образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията.
6. Работодателят разполага с работници или служители по професията, които отговарят на изискванията за наставници съгласно чл. 17а1, ал. 2 от Закона за професионалното образование и обучение.
7. Работодателят няма установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение за нарушение, свързано с работа без писмен трудов договор или без връчване на трудовия договор на работниците или служителите, с начисляването и изплащането в определените от закона срокове на трудово възнаграждение, с наемането на непълнолетни работници и служители и с наемането на работа на незаконно пребиваващи чужденци.
8. Работодателят няма установено с влязло в сила наказателно постановление нарушение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд в предходния тригодишен период.
Декларирам, че предоставените данни в настоящата декларация са верни и изчерпателни.
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

Дата: ..................

Име: …..........................Подпис: .......................

Приложение № 2 към чл. 7, ал. 2

Декларация от работодател за изпълнение на изискванията за участие в партньорство за осъществяване на обучение чрез работа (дуална система на обучение)

Долуподписаният .......................................................... ,
ЕГН: ......................, с лична карта № .............................. ,
издадена на ......................... от .......................................... ,
в качеството ми на (собственик/управител/
упълномощен представител) на ..........................................
............................................................................................... ,
БУЛСТАТ/ЕИК: ................................................................. ,
с адрес на управление: област .......................................... ,
община ......................., гр./с. ............................................. ,
ул. ..........................................................................................

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Представляваният от мен работодател е регистриран като едноличен търговец или юридическо лице по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за юридическите лица с нестопанска цел или е юридическо лице, регистрирано по законодателството на държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Швейцария.
2. Работодателят не е в производство по несъстоятелност, не е обявен в несъстоятелност и не е в процедура по ликвидация.
3. Работодателят няма задължения по публични държавни вземания с изключение на задължения по невлезли в сила актове, както и разсрочени, отсрочени или обезпечени задължения.
4. Работодателят, лицето, което го представлява, членовете на управителни и надзорни органи в предприятието и лицата, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи, не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.
5. Работодателят разполага с необходимата материална база за осъществяване на обучение по практика на професия/и: ..........................................................................
в съответствие с държавния образователен стандарт за придобиване на квалификация по професия.

Адресът на обекта, в който ще се провежда практическо обучение в реална работна среда, e: област ................... ,
община ................................................................................. ,
гр./с. ..................................................................................... ,
ул. ..........................................................................................
6. Работодателят разполага с необходимия брой работници или служители по професия, както следва:
………….. броя работници/служители по професия …………..;
………….. броя работници/служители по професия …………..;
………….. броя работници/служители по професия …………..
Горепосочените работници/служители по професия отговарят на изискванията за наставници съгласно чл. 17а1, ал. 2 от Закона за професионалното образование и обучение.

7. Работодателят няма установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение за нарушение, свързано с работа без писмен трудов договор или без връчване на трудовия договор на работниците или служителите, с начисляването и изплащането в определените от закона срокове на трудово възнаграждение, с наемането на непълнолетни работници и служители и с наемането на работа на незаконно пребиваващи чужденци.

8. Работодателят няма установено с влязло в сила наказателно постановление нарушение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд в предходния тригодишен период.

Декларирам, че предоставените данни в настоящата декларация са верни и изчерпателни.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

Дата: .............. Подпис: .........................

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар