Наредба № РД-02-20-3 от 2.12.2020 г. за техническите изисквания за проектиране, монтаж, контрол, приемане и експлоатация на скелета

В сила от 12.06.2021 г. Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството
Обн. ДВ. бр.105 от 11 Декември 2020г.

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С наредбата се определят:
1.видовете и класификацията на скелета;
2.техническите изисквания и правила за проектиране на скелета при изграждане, реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на съществуващи сгради и строителни съоръжения;
3. минималните изисквания за монтаж и демонтаж на скелета, включително към техните елементи и компоненти;
4. изискванията при експлоатация на скелета;
5. видове инспекции (проверки) в процеса на монтаж и приемане на отделните етапи, както и по време на експлоатация на скелето;
(2) Изискванията на наредбата не се прилагат за други временни съоръжения за работа на височина, като изработване на кофражни форми, подемни платформи с електрическо задвижване, хоризонтално подвижни платформи, люлки и др.
(3) При разработване на проектни документации за монтаж, преработка и демонтаж на различните видове скелета, които не са обхванати от тази наредба (като висящи скелета, предпазни скелета за покривни работи, временни покриви и др.), се ползват технически спецификации, указания, ръководства и добри практики.

Чл. 2. (1) При проектирането, монтажа, експлоатацията и демонтажа се спазват разпоредбите на действащите нормативни актове за проектиране на строителни конструкции, в които са определени изискванията, свързани с носимоспособността и устойчивостта на строителните конструкции при експлоатационни и сеизмични въздействия, пожарната безопасност, безопасната експлоатация, хигиената, здравето, опазването на околната среда и защитата от шум.
(2) При проектирането на скелета се предвиждат, а при монтажа им се влагат продукти, елементи и компоненти, които осигуряват изискваните нива на механично съпротивление и устойчивост на строителната конструкция, на достъпност и безопасност при изпълнение и са придружени от документи, удостоверяващи съответствие с приложимите стандарти.

Чл. 3. В процеса на проектирането, монтажа, приемането, експлоатацията и демонтажа на скелето се осигуряват здравословни и безопасни условия на труд в съответствие със Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (Наредба № 2 от 2004 г.) (ДВ, бр. 37 от 2004 г.), Наредба № 7 от 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (Наредба № 7 от 1999 г.) (ДВ, бр. 88 от 1999 г.), както и приложимите наредби, издадени на основание на ЗЗБУТ.

Глава втора
ВИДОВЕ СКЕЛЕТА. КРИТЕРИИ ЗА КЛАСИФИЦИРАНЕ. МАРКИРАНЕ

Чл. 4. Видовете скелета се класифицират, както следва в зависимост от:
1. предназначението им – работно, подпорно и предпазно;
2. вида на изпълнение – фасадно, обемно и мобилно;
3. начина на изграждане – стоящо (стационарно), висящо (окачено) и конзолно;
4. варианта на изпълнение – тръбно, рамково, модулно и стълбищно.

Чл. 5. (1) Работните скелета се разделят на система за скеле и несистемни скелета.
(2) Работните скелета се определят като система за скеле, когато са налице и са изпълнени едновременно следните условия:
1. комплектуван набор от взаимосвързани съставни компоненти, предназначени за системата на скелето;
2. стандартен набор от конфигурации на системата, оценен за съответствие с изискванията на приложимите стандарти от сериите БДС EN 12811 и БДС EN 12810;
3. наръчник за продукта съгласно чл. 11.
(3) Скелетата се определят като несистемни, когато нямат стандартни конфигурации, оценени по реда на ал. 2, т. 2 и са проектирани и изградени от съставни компоненти, които са подбрани за конкретното скеле.
(4) Съставните компоненти на системите за скеле и несистемните скелета следва да отговарят поотделно на: БДС EN 74-1 „Съединители, свързващи щифтове и опорни пети за работни и подпорни скелета. Част 1: Съединители за тръби. Изисквания и процедури на изпитване“, БДС EN 74-2 „Съединители, свързващи щифтове и опорни пети за работни и подпорни скелета. Част 2: Специални съединители. Изисквания и процедури на изпитване“, БДС EN 74-3 „Съединители, свързващи щифтове и опорни пети за работни и подпорни скелета. Част 3: Равнинни опорни пети и свързващи щифтове. Изисквания и процедури на изпитване“, БДС EN 14081-1 „Дървени конструкции. Сортиране по якост на строителен дървен материал с правоъгълно напречно сечение. Част 1: Общи изисквания“ и БДС EN 39 „Стоманени тръби за тръбно скеле. Технически условия на доставка“.

Чл. 6. Работното скеле се класифицира по критериите, определени в БДС EN 12811-1: натоварване, широчина на работните площадки, светъл вътрешен вертикален размер между работните площадки, платформи и техните опори, наличие на покривало и начин на достъп по вертикала, както е посочено в таблица 1.

Таблица 1

Критерии за класифициране
Класове
натоварване
1,2,3,4,5,6 съгласно таблица 3 от БДС EN 12811-1
платформи и техните опори
(D) проектиране с изпитване при падане, (N) проектиране без изпитване
широчина на работните площадки
W06, W09, W12, W15, W18, W21, W24 съгласно таблица 1 от БДС EN 12811-1
светъл вътрешен вертикален размер
H1 и H2 съгласно таблица 2 от БДС EN 12811-1
покривало
(B) с или (А) без покривало
начин за достъп по вертикала
(LA) със стълба или (ST) със стълбище, или (LS) и с двете

Чл. 7. (1) Системата за работно скеле се маркира в съответствие с изискването на БДС EN 12810-1 и включва означаване по критериите за класифициране на работното скеле по чл. 6. Пример за маркиране на система за работно скеле е даден в приложение № 1.
(2) Компонентите на системите за скеле трябва да са лесно разпознаваеми. Всеки компонент се маркира със знаци, букви и цифри на производителя, като последните две цифри определят годината на производство. Нанесената маркировка се разполага така, че да остане четлива през целия експлоатационен срок. Големината на буквите се определя от размера на компонента.

Чл. 8. (1) Всички тръби и съединители на несистемните скелета, както и тези, които не са част от системите за скеле, се маркират с печат или щампа, като маркировката трябва да остане четлива и след нанасяне на защитно покритие. Височината на знаците е най-малко 4,0 mm, а дълбочината им – 0,2 mm. Маркировката на тръбите съдържа означения, отговарящи на БДС EN 39, съгласно приложение № 2.
(2) Маркировката на съединителите, посочени в ал. 1, отговаря на БДС EN 74-1 и съдържа следните означения: регистриран търговски знак на производителя, последните две цифри на годината на производство, клас на съединителя и вид на текущия производствен контрол, ако е въведен такъв, както е показано в приложение № 2.

Чл. 9. (1) Подпорните скелета се разделят на два основни проектни класа А и В в зависимост от вида на конструкцията и изискванията за проектиране съгласно БДС EN 12812.
(2) Подпорните скелета от клас А се използват при изпълнение на прости конструкции, например изпълнявани на място плочи и греди, и то само когато:
1. площта на напречното сечение на плочите не превишава 0,3 m2 на един метър широчина на плочата;
2. площта на напречното сечение на гредите не превишава 0,5 m2;
3. светлите отвори на греди и плочи не превишават 6,0 m;
4. височината до вътрешната страна на подпираната конструкция не превишава 3,5 m.
(3) Подпорните скелета от клас В се разделят на клас В1 и клас В2 в зависимост от начина на проектиране. Проектирането се извършва по съответните части на Европейската система за проектиране на строителни конструкции („Еврокод“) и БДС EN 12812, като за клас В2 се използва по-опростен метод. Двата метода осигуряват едно и също ниво на сигурност.

Глава трета
РАБОТНИ И ПРЕДПАЗНИ СКЕЛЕТА

Раздел I
Наръчници и изисквания за проектиране

Чл. 10. (1) Системите за скеле: работни и предпазни, в т.ч. фасадните скелета, оценени за съответствие по реда на чл. 5, ал. 2, т. 2, се приемат за годни за използване без допълнително изчисление в рамките на стандартния набор от конфигурации на системи.
(2) Когато приложението на скелето е извън стандартния набор от конфигурации на системи, са необходими допълнителни изчисления с оглед осигуряване на достатъчна устойчивост и коравина.
(3) Несистемните скелета, както и системите за скеле, които не са оценени по реда на чл. 5, ал. 2, т. 2, но отговарят на изискванията по чл. 5, ал. 4 и притежават протоколи от акредитирана лаборатория за проведени изпитания на техните елементи и компоненти, се проектират в съответствие с БДС EN 12811-1. Специфичните изисквания за фасадни скелета от готови елементи са определени в БДС EN 12810-1 и БДС EN 12810-2.

Чл. 11. (1) За системи за скеле производителят изготвя наръчник за продукта, който включва информация и набор от указания, необходими за проектиране на скелето, както следва:
1. списък на всички компоненти с описания, от които всеки компонент може да бъде разпознат (чертеж, спецификация и други документи);
2. указания за последователността на монтаж и демонтаж на компонентите и начина за манипулиране с тях;
3. план на всяка конфигурация на система от стандартния набор, в който е даден нейният клас по натоварване и по широчина на работните площадки, пълните й размери, схемата на анкериране и начинът за включване на спомагателните компоненти;
4. указания за свързване при всички условия;
5. декларация за ограничения на използване със справка за динамично налягане на вятър, натоварване от лед и сняг;
6. пълна спецификация на елементи, които могат да се използват за системата за скеле, но не са включени в комплекта от производителя (тръби и съединители);
7. приложените натоварвания върху фасадата, с която скелето е свързано, и натоварването върху фундамента от опорните пети;
8. указание, че видимо повредени компоненти не могат да бъдат използвани;
9. указания за съхранение, поддръжка или ремонт, които производителят смята за необходими;
10. допълнителна информация, ако условията на потенциално приложение са извън стандартния набор от конфигурации на системата, например при временно отстраняване на връзки, или при височина над 25,5 m;
11. конструктивни данни за компоненти и устройства за съединяване, като устойчивост и коравина, оценени чрез изпитване;
12. информация за ограниченото прилагане на натоварвания чрез съединители към стойките, съответстващи на БДС EN 74-2 „Съединители, свързващи щифтове и опорни пети за работни и подпорни скелета. Част 2: Специални съединители. Изисквания и процедури на изпитване“.
(2) Част от наръчника за продукта по ал. 1, в обем от 1 до 10 точка включително, се систематизира като указания за употреба и се предоставя задължително на обекта. Наръчникът за продукта, в т.ч. и указанията за употреба трябва да са на български език.
(3) За несистемните скелета информацията по ал. 1 се дава в проекта по чл. 12.

Чл. 12. (1) Индивидуален проект за скеле по чл. 87, ал. 2 от Наредба № 2 от 2004 г. се изготвя:
1. за несистемни скелета, както и за системи за скеле, когато не могат да бъдат приложени готови или стандартни конфигурации съгласно техническата документация на производителя, в т.ч. за скелета със специална и сложна конструкция (конфигурация);
2. за скелета с височина над 24 m;
3. за системи за скеле, които не са оценени по реда на чл. 5, ал. 2, т. 2;
4. по възлагане на възложителя.
(2) Необходимостта от разработване на индивидуален проект за скелето се обосновава със становище от проектанта по част „Конструктивна“ на постоянния строеж при съобразяване с изискванията на ал. 1, т. 1, 2, и 3, за което се информират възложителят и лицето, упражняващо строителен надзор.
(3) За изготвяне на проекта изпълнителят на постоянния строеж може да представи специфични изисквания към заданието, одобрени от възложителя и от лицето, упражняващо строителен надзор.

Раздел ІI
Изисквания към проектната документация

Чл. 13. (1) Проектната документация за системи за скеле, оценени по реда на чл. 5, ал. 2, т. 2, които имат наръчник за продукта съгласно чл. 11 и за които не се възлага индивидуален проект по чл. 12, се състои от обяснителна записка и чертежи, включващи монтажни планове на скелето в план и по височина, специфични детайли на конструкцията на скелето, изясняващи стъпването на скелето, свързването към елементите на строителната конструкция и др.
(2) Обяснителната записка към проектната документация за скелета по ал. 1 съдържа:
1. технически решения за адаптиране на скелето към конкретните теренни и хидрогеоложки условия;
2. подробна информация за изискванията за монтажа и демонтажа на компонентите в случаите, когато се предвиждат решения, различни от тези, дадени в указанията за употреба на системите за скеле;
3. предложение за прилагане на нови монтажни технологии, когато такива се предвиждат;
4. специфични изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
(3) Проектната документация за скелета по ал. 1 може да се изработва от правоспособен проектант съгласно изискванията на Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП), както и от лица, които притежават техническа правоспособност по чл. 229 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

Чл. 14. (1) Проектната документация за несистемни скелета и за системи за скеле по чл. 12, ал. 1, за които се изготвя индивидуален проект, се състои от задание, обяснителна записка, проектни решения и чертежи.
(2) Заданието трябва да съдържа всички необходими данни за проектиране на скелето, в т.ч. специфична информация за условията на строежа.
(3) Обяснителната записка към проектната документация съдържа:
1. определяне на вида на скелето в зависимост от специфичните изисквания и обосновка за приетите конструктивни решения;
2. допълнителни специфични изисквания към конструктивните елементи, подложени на динамични въздействия;
3. технически решения за адаптиране на скелето към конкретните теренни и хидрогеоложки условия;
4. информация за изискванията за монтажа и демонтажа на компонентите на несистемни скелета, както и в случаите на система за скеле, когато се предвиждат решения, различни от тези, дадени в указанията за употреба;
5. предложение за прилагане на нови монтажни технологии, когато такива се предвиждат;
6. специфични изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
(4) Проектните решения съдържат статически и динамически изчисления по приетите схеми за конфигурации за всички конструктивни елементи, конструктивните и строително-технологичните решения и други, които доказват устойчивостта на конструкцията на скелето.
(5) Чертежите към проектната документация се изработват с подробност и конкретност, които следва да осигурят изпълнението на СМР. Чертежите включват монтажни планове на скелето в план и по височина, специфични детайли на конструкцията на скелето, изясняващи стъпването на скелето, свързването към елементите на строителната конструкция и др.
(6) Схемата на местата за инсталиране на скелета се отразява в плана за безопасност и здраве (ПБЗ) съгласно Наредба № 2 от 2004 г.
Чл. 15. Проектът и проектната документация по чл. 14 се изработват от правоспособен проектант съгласно изискванията на ЗКАИИП в съответствие с приложимите стандарти от приложение № 3 и с отчитане на климатичните и сеизмични въздействия на територията.

Раздел III
Техническа документация

Чл. 16. За скелето на всеки конкретен строеж се съставя техническа документация, която включва:
1. становище по чл. 12, ал. 2;
2. проектна документация по чл. 13 или 14, в зависимост от избора на скеле и необходимостта от изготвяне на индивидуален проект;
3. указанията за употреба по чл. 11, ал. 2 за системите за скеле;
4. документи, удостоверяващи изпълнението на чл. 31;
5. протокол за приемане и предаване на скелето, съставен по реда на чл. 38.

Раздел IV
Проектиране на работни и предпазни скелета

Чл. 17. (1) Скелетата се проектират, изграждат и поддържат така, че да се гарантира тяхната безопасност и устойчивост за всички етапи на употребата им, включително при монтаж, промяна и пълния им демонтаж. Компонентите на скелето трябва да бъдат проектирани така, че да могат да се транспортират, монтират, експлоатират, поддържат, демонтират и складират безопасно.
(2) Основните изисквания при проектиране на конструкцията на скелето за осигуряване на стабилност и експлоатационна надеждност, включително носимоспособност и местна устойчивост срещу хлъзгане, повдигане и преобръщане.
(3) Работните и предпазните скелета, в т.ч. скелета за достъп, се проектират при спазване изискванията на действащите нормативни актове за проектиране на видовете строителни конструкции, за натоварвания и въздействия, както и в съответствие с изискванията за експлоатационните показатели и методите на БДС EN 12810-1 „Фасадни скелета от готови елементи. Изисквания за продуктите“, БДС EN 12810-2 „Фасадни скелета от готови компоненти. Част 2: Специфични методи за проектиране на конструкцията“, БДС EN 12811-1 „Временни съоръжения за строителство. Част 1: Скелета. Експлоатационни изисквания и основно проектиране“ (т. 6.2 за допустимите стойности на въздействията за всички конфигурации на системата и т. 10), БДС EN 12811-2 „Временни съоръжения за строителство. Част 2: Информация за материалите“.
(4) За допълване на изчисленията могат да се приемат резултати от извършено цялостно или подробно изпитване в съответствие с БДС EN 12811-3 „Временни съоръжения за строителство. Част 3: Изпитване на носимоспособност“.
(5) Информационен списък на техническите спецификации в областта на проектиране, монтаж, изпитване и експлоатация на скелета е даден в приложение № 3.

Чл. 18. При проектиране на конструкцията се вземат предвид следните основни видове натоварване:
1. постоянни натоварвания, които включват собственото тегло на конструкцията на скелето, включително всички компоненти, като платформи, огради и други защитни конструкции, както и всички помощни конструкции, като мачтови подемници;
2. променливи натоварвания, които включват експлоатационни товари (натоварване на работната площадка, товари върху страничната защита) и натоварвания от вятър, сняг и лед;
3. аварийни товари.

Чл. 19. (1) Продуктите (стомана, чугун, алуминиеви сплави, стоманени тръби за стойки и др.), влагани в конструкцията на скелето, в т.ч. носещи елементи и компоненти, следва да отговарят на специфичните изисквания на БДС EN 12811-1 и на приложимите продуктови стандарти, както и да се придружават с изискващите се протокол за изпитване или сертификат от контрола.
(2) Специфичните изисквания (експлоатационните изисквания) към материалите и изискванията към стандартния набор от конфигурации на система за всички компоненти, възли, платформи и схеми на анкериране са съгласно БДС EN 12810-1.

Чл. 20. За всички конфигурации на системи за фасадни скелета се прилагат специфичните изисквания на стандартите от серията БДС EN 12810.

Чл. 21. Работните и предпазните метални скелета, предназначени за външен монтаж, се заземяват, когато това е указано в наръчника за продукта по чл. 11, ал. 1 или е включено в заданието за индивидуален проект по чл. 14, ал. 2.

Глава четвърта
ПОДПОРНИ СКЕЛЕТА

Раздел I
Проектна и техническа документация

Чл. 22. (1) Проектната документация за подпорните скелета от класове В1 и В2 се състои от задание, обяснителна записка, проектни решения и чертежи и се изготвя от правоспособен проектант.
(2) Заданието трябва да съдържа всички необходими данни за проектиране на скелето, в т.ч. информация за монтажа, експлоатацията, демонтажа и натоварването.
(3) Обяснителната записка съдържа:
1.проектен клас;
2.описание на приетата концепция и разпределението на натоварванията през конструкцията до земната основа;
3.последователността на операциите: монтаж, укрепване, демонтиране, последователност на бетонирането, скорост на полагане на бетоновата смес;
4.описание на модела, приет за конструктивен анализ;
5. списък на документите, отнасящи се за изчисленията;
6. спецификация на материалите и компонентите;
7. монтажен план, указващ елементите на схемата на подпорното скеле и връзката им с изчисленията и изпълнението на подпорно скеле.
(4) Проектните решения следва да осигурят експлоатационните изисквания по отношение:
1. крайно гранично състояние, в т.ч. носимоспособност, стабилност срещу хлъзгане, преобръщане и повдигане на конструкцията;
2. експлоатационно гранично състояние по отношение деформация на подпорното скеле.
(5) Чертежите към проектната документация се изработват с подробност и конкретност, които следва да осигурят съответствие на изискванията за постоянната конструкция. За скелета от клас В2 чертежите включват:
1. типови детайли от конструкцията;
2. всички размери и материали;
3. всички точки, в които е необходимо анкериране;
4. информация за предварително огъване на елементите за намаляване на деформацииите при натоварване;
5. информация за последователността на натоварване;
6. специфични локални изисквания за конкретни цели като достъп за превозни средства и всички необходими отстояния;
7. детайли на фундаменти и др.

Чл. 23. На обекта задължително се предоставя информация в следния обхват:
1. схема на изпълнението;
2. разположение на обекта;
3. информация за използване на специално оборудване;
4. чертежи;
5. специфични изисквания за използвани преди това материали;
6. подробна информация за изискванията за монтажа и демонтажа на компонентите;
7. площи, които да бъдат означени като предназначени специално за складиране.

Чл. 24. За подпорните скелета от клас В на всеки конкретен строеж се съставя техническа документация, която включва:
1. становище по чл. 26, ал. 1;
2. проектна документация по чл. 22;
3. информацията по чл. 23;
5. документи, удостоверяващи изпълнението на чл. 31;
4. протокол за приемане и предаване на скелето, съставен по реда на чл. 38.

Раздел ІІ
Проектиране на подпорни скелета

Чл. 25. (1) Подпорните скелета се използват за поемане на натоварванията от конструктивни елементи, инсталация и оборудване, които възникват по време на изпълнението, реконструкцията, поддържането, или премахването на сгради или строителни съоръжения, както и за поемане на натоварванията от прясно положен бетон за постоянни конструкции, докато достигнат достатъчна носимоспособност.
(2) Конструкцията на подпорните скелета трябва да бъде проектирана така, че всички товари, които действат върху нея, да се поемат от земната основа или от носеща допълнителна конструкция. Подпорните скелета се проектират съгласно изискванията за експлоатационни показатели и методи за проектиране на БДС EN 12812 „Подпорно скеле. Експлоатационни изисквания и основно проектиране“.

Чл. 26. (1) Класът за проектиране на подпорното скеле (А или В) се обосновава със становище от проектанта по част „Конструктивна“ на постоянния строеж и/или се посочва в ПБЗ при съобразяване с изискванията на чл. 9, за което се информират възложителят и лицето, упражняващо строителен надзор.
(2) Проект за подпорно скеле се изготвя за всички подпорни скелета от клас В. За подпорни скелета от клас А може да се разработи проект по искане на възложителя или строителя.
(3) За изготвяне на проекта изпълнителят на постоянния строеж може да представи специфични изисквания към заданието, включително информация за монтажа, използването, демонтажа и натоварването, одобрени от възложителя и от лицето, упражняващо строителен надзор.
(4) При проектиране на подпорно скеле клас А се спазват изискванията на точки 4.2, 5 и 7 от БДС EN 12812.
(5) Подпорните скелета от клас В1 се проектират съгласно нормите за проектиране на видовете строителни конструкции, т. 4.3.1 и конкретизираните в нея части на Еврокод и подточки на т. 9 от БДС EN 12812. Скелетата от клас В2 се проектират съгласно нормите за проектиране на видовете строителни конструкции в съответствие с изискванията на т. 4.3.2, 5, 6, 7, 8 и 9 от БДС EN 12812.

Чл. 27. Проектът за подпорното скеле се изработва от правоспособен проектант съгласно изискванията на ЗКАИИП.

Глава пета
ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ НА НОСЕЩИ КУЛИ ОТ ГОТОВИ КОМПОНЕНТИ

Чл. 28. (1) Доставчикът на носещи кули от готови компоненти от стомана или алуминиева сплав следва да предостави на проектанта ръководство с указания, което включва информация за:
1. якост, височина и носимоспособност, така че всяка конфигурация на кула да може да се използва безопасно;
2. указания за безопасен монтаж и демонтаж на кули;
3. компоненти на кулите, както и теглото на компонентите;
4. данни за всяка изследвана конфигурация;
5. размери и указания за монтаж на кулата на място, за да съответства точно на анализираната конфигурация, включително въздействия и комбинации от въздействия;
6. конструктивните данни, установени от изчислението и протокола от изпитване, съгласно изискванията на БДС EN 12813 и декларация за използвана теория от първи или втори ред.
(2) За носещите кули от готови компоненти от стомана или от алуминиева сплав се отнасят всички приложими изисквания към проектната и техническата документация на подпорните скелета.

Чл. 29. (1) Носещите кули от готови компоненти от стомана или от алуминиева сплав се проектират съгласно конструктивните данни за коравина и носимоспособност, методите за анализ на изчислителната носимоспособност на кула, подробни и общи изпитвания съгласно БДС EN 12813 „Временни съоръжения за строителство. Носещи кули от готови компоненти. Специфични методи за проектиране на конструкцията.“
(2) Изискванията към конструкцията и материалите за конструкцията са съгласно БДС EN 12812, а изпитванията са в съответствие с БДС EN 12811-3.
(3) Проектът се изработва от правоспособен проектант съгласно изискванията на ЗКАИИП.

Глава шеста
ИЗИСКВАНИЯ ПРИ МОНТАЖ, ДЕМОНТАЖ И ПРИЕМАНЕ НА СКЕЛЕТА

Раздел I
Общи изисквания при монтаж и демонтаж на скелета

Чл. 30. (1) Монтажът на скелето започва след съставянето на протокол за предаване и приемане на техническата документация на скелето съгласно приложение № 4, подписан от доставчика или производителя на скелето, възложителя, строителя, подизпълнителя на скелето, когато такъв се предвижда, и строителния надзор на постоянния строеж. Техническата документация се предава в обема на точки от 1 до 3 включително съгласно чл. 16, съответно чл. 24, в зависимост от вида на скелето.
(2) Монтажът, експлоатацията, измененията и демонтажът на скелетата се изпълняват в съответствие с техническата документация по ал. 1, както и с нормативните изисквания за здраве и безопасност.
(3) Изпълнителят на скелето е длъжен да съгласува своите действия с изпълнители на СМР, чието изпълнение съвпада по място и време с монтажа на скелето.

Чл. 31. (1) Контролът при монтаж, демонтаж или при съществени изменения на скелета се осъществява чрез проверки от квалифицирано лице и от работещи лица, определени от изпълнителя на скелето, които са получили подходящо специализирано обучение в съответствие с изискванията на чл. 215н от Наредба № 7 от 1999 г.
(2) Когато скелетата се монтират, демонтират или изменят от строителя, същият определя лицата по ал. 1.
(3) В случаите, в които дейностите са възложени на подизпълнител или на изпълнител на монтажните работи по скелето, лицата по ал. 1 се определят от подизпълнителя или изпълнителя на монтажните работи по скелето.

Чл. 32. (1) Преди започване на монтажните дейности изпълнителят установява и преценява съществуващите рискове за работещите, които могат да възникнат въз основа на използваните работни средства, организацията и достъпът до работното място, на механични, електрически, физични, химически, въздействия, атмосферни условия (силен или ураганен вятър, заледяване), на избрания метод на работа и факторите на работната среда.
(2) Въз основа на оценката на рисковете се определят необходимите мерки за безопасност на труда в зависимост от конструкцията на изгражданото скеле, квалификацията на работниците, вида и продължителността на СМР на постоянния строеж, вида на работното място и достъпа до него и други специфични фактори.

Чл. 33. Преди монтажа всички компоненти и съединения на скелето се проверяват за видими дефекти. Не се допуска използването на компоненти с дефекти, застрашаващи безопасността, в т.ч. повредени части; части с ръжда или друг вид корозия; дървени материали или части със загниване, изкривяване или пукнатини и др.

Чл. 34. (1) Размерите, формата и разположението на платформите на скелето трябва да съответстват на естеството на извършваната работа и да са пригодени за товара, който се пренася, както и да позволяват безопасна работа и преминаване. Платформите на скелето трябва да бъдат монтирани по такъв начин, че техните компоненти да не могат да се разместват при нормалното им използване.
(2) Не се допуска пролуките между платформените елементи на работната площадка да превишават 25 mm. Хоризонталното разстояние между външната страна на предпазния борд и вътрешната страна на основния парапет, както и между всички компоненти на междинната странична защита не трябва да превишава 80 mm. Когато части на платформата са разделени от стойка, разстоянието между тези части не трябва да е по-голямо от 80 mm.
(3) Не се допуска едновременно извършване на СМР от работещи на две съседни, намиращи се едно над друго, нива на скеле.
(4) Скелето се оборудва с парапети, където има опасност от падане от височина, по-голяма от 1,5 m.
(5) За системните скелета, при които пътеката е едновременно и укрепващ елемент, същият се монтира по цялата широчина на скелето.
(6) Полетата, върху които ще се поставя или взема товар от подемник, се покриват по цялата повърхност и обезопасяват със странични прегради между стойките.

Чл. 35. (1) Опорните елементи на скелето трябва да са защитени от опасност от хлъзгане чрез прикрепването им към опорната плоскост с приспособление против хлъзгане или чрез каквото и да е друго равностойно по ефикасност средство. Носещата повърхност трябва да има достатъчен капацитет и стабилност.
(2) Укрепването с анкери, укрепващи елементи и диагонали се извършва едновременно с монтажа на скелето.
(3) Когато определени части от скелето не са готови за употреба, по време на монтиране, демонтиране или промяна се обозначават с общи предупредителни знаци. Те се ограничават подходящо с материални средства, предотвратяващи достъпа до опасната зона.

Чл. 36. (1) При монтаж на скеле в близост до съоръжения за пренос и разпределение на електрическа енергия се спазват минималните отстояния, посочени в таблица 2.

Таблица 2

Номинално напрежение
Безопасно разстояние
До 1000 V
1,0 m
Над 1 kV до 110 kV
3,0 m
Над 110 kV до 220 kV
4,0 m
Над 220 kV до 360 kV или при неизвестно напрежение
5,0 m

(2) В случаите, в които разстоянията от таблица 2 не могат да бъдат спазени, електропроводите, намиращи се на разстояния до 5,0 m от стоманени скелета, по време на монтиране, експлоатация и демонтиране на скелетата се изключват от напрежение, демонтират или затварят в предпазни кожуси, а проводниците в зоната на скелето се поставят в съответни електрообезопасяващи средства. Изключването на електроснабдителните мрежи и съоръжения се съгласува с техните собственици или оператори.
(3) Електрическите съоръжения (бормашини и подемници с ел. задвижване и др.), ползвани при изпълнение на монтажните дейности, се захранват от специален източник (разпределителни табла или защитни устройства) или се свързват към контактите на съществуващите съоръжения. При дейности с употреба на електрически инструменти се спазват изискванията за безопасност при изпълнение на електромонтажни работи.

Раздел II
Видове проверки. Приемане на монтирано скеле

Чл. 37. (1) Изпълнителят на скелето е длъжен чрез назначено от него квалифицирано лице:
1. да проверява в процеса на изпълнение на скелето съответствието с техническата документация, с нормативните конструктивни изисквания и с изискванията за безопасност и здраве;
2. да одобрява замени на дефектни елементи на конструкцията на скелето;
3. да го предаде в експлоатация на изпълнителя на постоянния строеж.
(2) По време на монтажа се провеждат проверки, както следва:
1. текущи преди започване на работа в началото на всяка смяна;
2. след ремонт, модификация или промяна, която влияе на целостта на съоръжението;
3. след авария.
(3) Резултатът от проверките се документира и се съхранява най-малко до демонтажа на скелето. Проверката обхваща:
1. правилното укрепване на скелето;
2. състоянието на закрепващите елементи – правилното им поставяне и изпитване чрез опън при несигурност относно тяхната носимоспособност;
3. правилното поставяне на парапети;
4. разстоянието между платформите на скелето и прилежащата конструкция на строежа, което е не по-голямо от 0,2 m; при необходимост от изграждане на разстояние, по-голямо от 0,2 m, се предприемат подходящи допълнителни мерки за предотвратяване паданията на хора или предмети;
5. правилното монтиране на частите на платформите и платформените елементи;
6. наличие на безопасен достъп до скелето;
7. обезопасяване на всички части срещу случайното им изместване.

Чл. 38. (1) Завършеното скеле се приема, ако няма дефекти и напълно съответства на проектната документация, определена в чл. 13, 14 или 22, в зависимост от вида на скелето. Завършеното скеле се приема с протокол за предаване и приемане на скелето. Примерен образец на протокола е даден в приложение № 5 към наредбата.
(2) Протоколът по ал. 1 се съставя и подписва след извършване на окончателна проверка от комисия с представители на изпълнителя на скелето, представители на възложителя и строителя на постоянния строеж, или техни упълномощени лица, квалифицираното лице, определено по реда на чл. 31, лицето изготвило проектната документация, лицето, упражняващо строителен надзор, и координатора по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа, когато такъв е определен, и скелето ще се ползва от повече от един изпълнител на СМР. Окончателната проверка за съответствие с проектната документация се документира в „Контролен технически лист за проверка на скеле“, който е неразделна част от протокола за предаване и приемане на скелето.

Чл. 39. (1) Състоянието на скелетата по време на експлоатация при изпълнение на СМР се установява и документира от техническия ръководител на строежа или от определено от строителя квалифицирано лице по чл. 31, ал. 1 чрез периодични проверки през определен от строителя интервал не по-голям от 3 месеца.
(2) За извършения преглед по ал. 1 се съставя доклад за състоянието на скелето, който се подписва от всички физически лица, участвали в прегледа съобразно тяхната правоспособност и квалификация.
(3) При ползване на скелето от повече от един изпълнител на СМР текущият контрол по отношение извършване на проверките по ал. 1 на скелето се упражнява от координатора по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа.

Чл. 40. Всеки строител, ползвател на скеле, отговаря за:
1. ползването му само след подписване на протокол по чл. 38 за цялото скеле или за част от него;
2. извършване на проверките по чл. 39 за конструктивни промени и за извънредни събития;
3. употребата му по предназначение.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „Елемент“ е съществена (например заварена) част от компонент, например напречна хоризонтална тръба на вертикална рамка.
2. „Компонент“ е част от система на скеле, която не може да бъде демонтирана впоследствие, например диагонална или вертикална рамка.
3. „Конфигурация“ е специално разположение на свързани компоненти.
4. „Скеле“ е временно съоръжение за строителство, с различна широчина, дължина и височина. Конструкцията е от стоманени или алуминиеви компоненти в съчетание с дървен материал. Предназначено е за многократна употреба в строителни обекти от високо и ниско строителство, за вътрешен и външен монтаж и осигуряване на безопасен достъп за работа до всяко едно ниво. Изпълнено като „предпазно“, конструкцията му представлява колективно средство за защита.
5. „Работно скеле“ е временна строителна конструкция, която е необходима за осигуряване на безопасно работно място за изграждането, поддръжката, ремонта или разрушаването на строежи, както и на необходимия за това достъп, и се състои от работни площадки с различна дължина и ширина, сглобени на място с останалите елементи на скелето. Към работните скелета се отнасят скелета за достъп, фасадни скелета, статични кули и обемни скелета.
6. „Подпорно скеле“ е временна опора за част от конструкция, докато тя все още не може да се носи сама, и за свързаните с нея експлоатационни товари.
7. „Предпазно скеле“ е работно скеле с монтирани предпазни сводове (навеси), с които се осигурява безопасността на работещите от падане, на преминаващите в близост до изпълняваните СМР, защитата на машини, уреди и други от падащи предмети.
8. „Система за скеле“ е работно или предпазно скеле, включващо набор от взаимосвързани елементи и компоненти, предназначени предимно за системата на скеле, оценен стандартен набор от конфигурации на системи и наръчник за продукта.
9. „Стандартен набор от конфигурации на системи“ е определен диапазон от конфигурации на системи за целите на конструктивното проектиране и оценяване. Стандартният набор трябва да обхваща конфигурации на системи за всички компоненти и схеми на анкериране, декларирани от производителя.
10. „Конфигурация на система“ е възможна конструкция на скеле или представителна част от него, която може да се изгради от оценения стандартен набор от взаимосвързани компоненти.
11. „Рамково скеле“ е системно скеле с хоризонтални или вертикални носещи елементи във формата на рамки.
12. „Модулно скеле“ е системно скеле, при което върху стойките на равномерни разстояния (модули) са поставени готови възлови точки и служат за закрепване на други елементи на скелето.
13. „Фасадно скеле“ е стоящо скеле с надлъжно ориентирани работни площадки, поставено пред фасади или стени.
14. „Обемно скеле“ е стоящо самостоятелно скеле с пространствено ориентирани работни площадки.
15. „Стълбищно скеле“ е скеле за достъп по вертикала до работни площадки (платформи или част от платформи) на различни нива.
16. „Квалифицирано лице“ е правоспособно лице с квалификация, професионален опит и техническа компетентност в областта на строителните скелета и безопасното и здравословно изпълнение на СМР, доказани съответно с диплома, лицензи, удостоверения и др. Строителят може да определи квалифицирано лице и/или работещо лице, които са получили подходящо специализирано обучение в съответствие с изискванията на чл. 215н от Наредба № 7.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. Наредбата се издава на основание § 18, ал. 1 от заключителните разпоредби на ЗУТ.
§ 3. Наредбата влиза в сила шест месеца след обнародването й в „Държавен вестник“.

Приложение № 1 към чл. 7, ал. 1

Пример за означаване (маркиране) на система за работно скеле в съответствие с изискванията на БДС EN 12810-1

Система за работно скеле съгласно изискванията на БДС EN 12810-1

Критерии за класифициране
Класове
натоварване
4 съгласно таблица 3 от EN 12811-1
платформи и техните опори
(D) с изпитване при падане
широчина на работните площадки
SW09
светъл вътрешен вертикален размер
H2 съгласно таблица 2 от EN 12811-1
покривало
(B) с покривало
начин за достъп по вертикала
(LS) със стълба и стълбище

Забележки:
1. Примерът е за скеле с клас по натоварване 4; широчина на системата най-малко 0,9 m и по-малко от 1,2 m, отвор 2,5 m; светла височина между работните площадки и хоризонталната напречна тръба или свързващия елемент > 1,9 m; с покритие; с достъп до стълби и стълбище.
2. Когато една система за скеле включва повече от един клас по натоварване и/или размери, за всеки от тях трябва да се предвиди обозначение.

Приложение № 2 към чл. 8

Пример за означаване (маркиране) на тръби в съответствие с изискванията на БДС EN 39
БДС EN 39 XXX 4

БДС EN 39
ХХХ
4
име или търговска
марка на производителя
вид по
дебелина

Пример за означаване (маркиране) на съединителите в съответствия с изискванията на БДС EN 74-1
БДС EN 74-1 XX 05 BB M

БДС EN 74-1
XX
05
BB
M
произведен в производ-
ствено предприятие
година на произ-
водство
допълни-
телен съедини-
телен клас
текущ произво-
дителен контрол от вид

Приложение № 3 към чл. 17, ал. 5

Списък на техническите спецификации в областта на проектиране, монтаж, изпитване и експлоатация на скелета

1. БДС EN 39 „Стоманени тръби за тръбно скеле. Технически условия на доставка“;
2. БДС EN 14081-1 „Дървени конструкции. Сортиране по якост на строителен дървен материал с правоъгълно напречно сечение. Част 1: Общи изисквания“;
3. БДС EN 74-1 „Съединители, свързващи щифтове и опорни пети за работни и подпорни скелета. Част 1: Съединители за тръби. Изисквания и процедури на изпитване“; БДС EN 74-2 „Съединители, свързващи щифтове и опорни пети за работни и подпорни скелета. Част 2: Специални съединители. Изисквания и процедури на изпитване“; БДС EN 74-3 „Съединители, свързващи щифтове и опорни пети за работни и подпорни скелета. Част 3: Равнинни опорни пети и свързващи щифтове. Изисквания и процедури за изпитване“;
4. БДС EN 12810-1 „Фасадни скелета от готови елементи. Изисквания за продуктите“; БДС EN 12810-2 „Фасадни скелета от готови компоненти. Специфични методи за проектиране на конструкцията“;
5. БДС EN 12811-1 „Временни съоръжения за строителство. Част 1: Скелета. Експлоатационни изисквания и основно проектиране“; БДС EN 12811-2 „Временни съоръжения за строителство. Част 2: Информация за материалите“; БДС EN 12811-3 „Временни съоръжения за строителство. Част 3: Изпитване за носимоспособност“; БДС EN 12811-4 „Временни съоръжения за строителство. Част 4: Предпазни сводове за работни скелета. Експлоатационни изисквания и проектиране на продукти“;
6. БДС EN 12812 „Подпорно скеле. Експлоатационни изисквания и основно проектиране“;
7. БДС EN 12813 „Временни съоръжения за строителство. Носещи кули от готови компоненти. Специфични методи за проектиране на конструкцията“;
8. БДС EN 1090-2 „Изпълнение на стоманени конструкции и конструкции от алуминиеви сплави. Част 2: Технически изисквания за стоманени конструкции“; БДС EN 1090-3 „Изпълнение на стоманени конструкции и конструкции от алуминиеви сплави. Част 3: Технически изисквания за конструкции от алуминиеви сплави“;
9. БДС EN 1990 „Еврокод 0. Основи на проектирането на строителни конструкции“;
10. БДС EN 1991 „Еврокод 1: Въздействия върху конструкциите“;
11. БДС EN 1993 „Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-1: Общи правила и правила за сгради“;
12. БДС EN 1997 „Еврокод 7: Геотехническо проектиране“;
13. БДС EN 1998 „Еврокод 8: Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия“;
14. БДС EN 1999 „Еврокод 9: Проектиране на алуминиеви конструкции“;
15. БДС EN 13377 „Готови дървени греди за кофраж. Изисквания, класификация и оценяване“;
16. Наредба № 3 от 2004 г. за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях (ДВ, бр. 92 от 2004 г.);
17. Наредба № РД-02-20-2 от 2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони (ДВ, бр. 13 от 2012 г.);
18. Норми за проектиране на стоманени конструкции от 1987 г.

Забележки:
1. Този списък има информационен характер. Той е създаден с цел подпомагане на участниците в инвестиционното проектиране и строителството за действащите и приложими стандарти в областта на скелета.
2. Цитираните в това приложение стандарти могат да бъдат обект на преработка, поради което се препоръчва да се използват последните им издания.
3. Списъкът на стандартите е изготвен към датата на утвърждаване на тази наредба и се счита за неокончателен.

Приложение № 4 към чл. 30, ал. 1

Строеж: ................................................................................
Местонахождение: ...............................................................
Възложител: .........................................................................
Консултант (строителен надзор): .......................................
Строител: ..............................................................................
Проектант: ...........................................................................
Протокол за предаване и приемане на техническата документация на скелето
Днес, ............ г., долуподписаните представители на:
1. Възложителя .............................................................................................................................................................
(трите имена по документ за самоличност и длъжност)
2. Строителя ..................................................................................................................................................................
(трите имена по документ за самоличност и длъжност)
3. Проектанта (проектна документация/проект) ......................................................................................................
(трите имена по документ за самоличност и длъжност)
4. Консултанта (строителен надзор) ...........................................................................................................................
(трите имена по документ за самоличност и длъжност)
5. Доставчик или производител на скелето
................................................................................................
(трите имена по документ за самоличност и длъжност)
6. Подизпълнител на скелето, когато такъв се предвижда,
............................................................................................... ,
(трите имена по документ за самоличност и длъжност)
извършихме предаване и приемане на проектната документация на скелето, изработена в съответствие с точки от 1 до 3 вкл. от чл. 16 или от чл. 24 от наредбата.
Забележка. ............................................................................
Съставили:
1.
........................................
2.
........................................
3.
........................................
4.
.........................................
5.
........................................
6.
........................................

Приложение № 5 към чл. 38, ал. 1

Строеж: ................................................................................
Местонахождение: ...............................................................
Възложител: .........................................................................
Консултант (строителен надзор): .......................................
Строител: ..............................................................................
Проектант: ...........................................................................
Протокол за приемане и предаване на скелето
Днес, ................ г., долуподписаните представители на:
1. Възложителя .............................................................
................................................................................................
(трите имена по документ за самоличност и длъжност)
2. Строителя ..................................................................
................................................................................................
(трите имена по документ за самоличност и длъжност)
3. Проектанта (проектна документация/проект) ......
................................................................................................
(трите имена по документ за самоличност и длъжност)
4. Консултанта (строителен надзор) ...........................
................................................................................................
(трите имена по документ за самоличност и длъжност)
5. Квалифицираното лице по чл. 31 от наредбата ...
................................................................................................
(трите имена по документ за самоличност и длъжност)
6. Координатора по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа, когато такъв се предвижда,
............................................................................................... ,
(трите имена по документ за самоличност и длъжност)
7. Изпълнителя/подизпълнителя на монтажните работи на скелето, когато такъв се предвижда,
............................................................................................... ,
(трите имена по документ за самоличност и длъжност)
след като направихме оглед на изпълненото работно/фасадно/предпазно/подпорно скеле, както и всички документи по изпълнението му, установихме следното:
1. Извършените строителни и монтажни работи отговарят на проектната документация и изискванията на наредбата.
2. Съществуват следните отклонения от проектната документация:
а) .....................................................................................
б) .....................................................................................
(описват се отклоненията, ако има допуснати такива)
При необходимост се прилагат скици, схеми и други чертежи.
Въз основа на горните констатации приемаме изпълненото скеле и разрешаваме неговата експлоатация.
Забележка. .....................................................................
Приложение: Контролен технически лист за проверка на скеле
Съставили:
1.
........................................
2.
........................................
3.
.......................................
4.
.........................................
5.
........................................
6.
........................................
7.
......................................
Контролен технически лист за проверка на скеле
Преглед и повреди
Проверка
Не се
прилага
да
не
Компоненти и елементи на скелето
Видимо не са повредени
Положено покритие за защита от корозия
Видимо не са корозирали
Стабилност
Носеща способност на основата (повърхността) за изграждане
Опорни и винтови пети – наличие на дървени подложки или други по проект, дължина на развиване по винта за изравняване
Укрепване с надлъжни и/или напречни диагонали (когато такива се изискват)
Надлъжни и/или напречни ригели в основата (когато такива се изискват)
Мостови греди (ферми) – изпълнение и укрепване (когато такива се изискват)
Анкери – съгласно указанията за монтаж или проекта
Указания за монтаж и употреба на български език
Платформи и платформени елементи
Работните площадки (платформи) са плътно затворени с платформени елементи/Наличие на осигурители за пътеките
Платформени елементи – включително и за конзолите
Ъглово изпълнение – изпълнено по цялата ширина
Дървени талпи – напречно сечение и препокриване
Отвори между платформените елементи
Работна и експлоатационна безопасност
Странична защита – включително челна страна
Разстояние до фасадата ≤ 0,2 m
Странична защита от вътрешната страна
Изкачване по стълби за достъп на всеки ≤ 50 m
Стълбище, стълбищна кула
Стълба ≤ 5 m, изпълнение и обезопасяване
Преградна стена за покрив с наклон ≤ 20 %
Защита за покрив с наклон ≥ 20 %
Безопасност на движение – означаване, осветление
Мобилно скеле
Подвижни управляващи колела/блокировки
Баласт/противотежест/разширения
Маркировка
Маркировката на скелето – на входовете
Блокиране
Незавършените зони са обозначени и е поставен подходящ знак за забрана „Забранен достъп“
Коментари/забележки
Поставя се маркировка „За ползване“ само ако скелето няма дефекти и успешно е проверено.
Забележка. Контролният технически лист за проверка на скеле е неразделна част от протокола за приемане на скелето.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар

2 мнения за “Наредба № РД-02-20-3 от 2.12.2020 г. за техническите изисквания за проектиране, монтаж, контрол, приемане и експлоатация на скелета”

  1. Благодаря, инж. Илиева, за навременно предоставената полезна и необходима информация за новата Наредба. Това дава възможност на нас, професионалистите по ЗБУТ, да сме подготвени и по-малко изненадани от новите изисквания към прилаганите мерки за безопасност в предприятията ни.
    Бъдете здрави!