Наредба № РД-02-20-1 от 26.10.2023 г. за изпълнение и приемане на земни работи, земни съоръжения, земна основа и фундаменти

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Обн. ДВ. бр.94 от 10 Ноември 2023г., В сила от 12.05.2024 г.

ЧАСТ ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се определят техническите изисквания за изпълнение, контрол и приемане на:
1. земни работи и земни съоръжения (скатни и заимствени изкопи, изкопи за строителни работи и траншеи, насипи, обратно засипване и др.);
2. земната основа при: естествени почви, уплътняване на пропадъчни почви, понижение нивото на почвените води, заздравяване на почви чрез силикатизация, глинизация и изкуствено замразяване;
3. плоскостно и пилотно фундиране на сгради и съоръжения (плитко и дълбоко заложени фундаменти), укрепителни съоръжения на строителни изкопи, фундиране по метода „Шлицова стена“, шпунтови огради, опънни фундаменти, земни анкери, фундиране със спускаеми кладенци и кесони, изпълнявани по различни методи.

Чл. 2. (1) Изискванията на наредбата се прилагат при изпълнение на нови строежи, както и при реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на съществуващи сгради и съоръжения.
(2) Изискванията на наредбата не се прилагат при приемане на земни работи и земни съоръжения, свързани с изпълнението на:
1. пътни, железопътни и хидротехнически тунели, брегозащитни съоръжения, вертикални шахти, камери и наклонени галерии;
2. открити и закрити минни изработки;
3. фундаменти под машини.
(3) При изпълнение, контрол и приемане на обратно засипване на траншеи за водопроводни, канализационни, газопроводни и електронни съобщителни мрежи, в т.ч. качество и степен на уплътняване на материалите, класификация на почвите по отношение на пригодността им за обратни засипки, клас и начин на уплътняване на зоните около тръбите, оборудване за уплътняване и други специфични за инфраструктурните мрежи и съоръжения разпоредби се спазват изискванията на наредбите за проектиране, изграждане и експлоатация на водопроводни, канализационни, газопроводни, електропроводни и електронни съобщителни мрежи.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар