Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на уредите, захранвани с газово гориво

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 10 ОТ 23 ЯНУАРИ 2018 Г.
за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на уредите, захранвани с газово гориво

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Член единствен. Приема Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на уредите, захранвани с газово гориво.

Заключителни разпоредби

§ 1. Отменят се:
1. Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на газовите уреди, приета с Постановление № 250 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 100 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 24 и 40 от 2006 г. и бр. 50 от 2014 г.).
2. Постановление № 250 на Министерския съвет от 2003 г. за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на газовите уреди (ДВ, бр. 100 от 2003 г.).

§ 2. Постановлението влиза в сила от 21 април 2018 г. с изключение на разпоредбите на глава трета и на § 4 от преходните и заключителните разпоредби на наредбата по член единствен, които влизат в сила от деня на обнародването на постановлението в „Държавен вестник“.

Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков


НАРЕДБА
за съществените изисквания и оценяване на съответствието на уредите, захранвани с газово гориво

ДВ. бр.9 от 26.01.2018г.,
В сила от 21.04.2018 г.

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С наредбата се определят:
1. съществените изисквания към уредите, захранвани с газово гориво, и към устройствата, предназначени за такива уреди, наричани по-нататък „уреди“ и „устройства“;
2. процедурите за оценяване на съответствието и начините за удостоверяване на съответствието със съществените изисквания;
3. задълженията на икономическите оператори;
4. редът за издаване на разрешения за извършване на оценяване на съответствието и задълженията на нотифицираните органи.

Чл. 2. Наредбата се прилага за уредите и устройствата, които са обхванати от Регламент (ЕС) 2016/426 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. относно уредите, захранвани с газово гориво, и за отмяна на Директива 2009/142/ЕО (ОВ, L 81/99 от 31 март 2016 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2016/426“.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.