Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на уредите, захранвани с газово гориво

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 10 ОТ 23 ЯНУАРИ 2018 Г.
за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на уредите, захранвани с газово гориво

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Член единствен. Приема Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на уредите, захранвани с газово гориво.

Заключителни разпоредби

§ 1. Отменят се:
1. Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на газовите уреди, приета с Постановление № 250 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 100 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 24 и 40 от 2006 г. и бр. 50 от 2014 г.).
2. Постановление № 250 на Министерския съвет от 2003 г. за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на газовите уреди (ДВ, бр. 100 от 2003 г.).

§ 2. Постановлението влиза в сила от 21 април 2018 г. с изключение на разпоредбите на глава трета и на § 4 от преходните и заключителните разпоредби на наредбата по член единствен, които влизат в сила от деня на обнародването на постановлението в „Държавен вестник“.

Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков


НАРЕДБА
за съществените изисквания и оценяване на съответствието на уредите, захранвани с газово гориво

ДВ. бр.9 от 26.01.2018г.,
В сила от 21.04.2018 г.

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С наредбата се определят:
1. съществените изисквания към уредите, захранвани с газово гориво, и към устройствата, предназначени за такива уреди, наричани по-нататък „уреди“ и „устройства“;
2. процедурите за оценяване на съответствието и начините за удостоверяване на съответствието със съществените изисквания;
3. задълженията на икономическите оператори;
4. редът за издаване на разрешения за извършване на оценяване на съответствието и задълженията на нотифицираните органи.

Чл. 2. Наредбата се прилага за уредите и устройствата, които са обхванати от Регламент (ЕС) 2016/426 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. относно уредите, захранвани с газово гориво, и за отмяна на Директива 2009/142/ЕО (ОВ, L 81/99 от 31 март 2016 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2016/426“.

Чл. 3. (1) Уредите се предоставят на пазара и се пускат в действие само ако при нормална употреба съответстват на Регламент (ЕС) 2016/426.
(2) Устройствата се предоставят на пазара само ако съответстват на Регламент (ЕС) 2016/426.
(3) Предоставянето на пазара и пускането в действие на уреди, които са в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/426, не се забранява, ограничава или възпрепятства във връзка с аспектите, обхванати от Регламент (ЕС) 2016/426.
(4) Предоставянето на пазара на устройства, които са в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/426, не се забранява, ограничава или възпрепятства във връзка с рисковете, обхванати от Регламент (ЕС) 2016/426.
(5) Показването на търговски панаири, изложения, демонстрации или подобни прояви на уреди или устройства, които не са в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/426, се извършва при спазване на изискванията на чл. 6, параграф 3 от регламента.

Чл. 4. Всеки уред и всяко устройство трябва да отговаря на приложимите съществени изисквания, определени в Приложение I към Регламент (ЕС) 2016/426.

Чл. 5. Съответствието на уредите и на устройствата с приложимите съществени изисквания се оценява по избрана от производителя процедура за оценяване на съответствието съгласно чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/426.

Чл. 6. (1) За уредите и за устройствата, чието съответствие е било оценено съгласно процедура за оценяване на съответствието по чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/426, се съставя ЕС декларация за съответствие съгласно изискванията на чл. 15 от Регламент (ЕС) 2016/426.
(2) ЕС декларацията за съответствие се превежда на езика, определен от съответната държава членка, на чиято територия уредът или устройството се пуска или предоставя на пазара. Когато уредът или устройството се пуска или предоставя на пазара на територията на Република България и ЕС декларацията за съответствие не е съставена на български език, тя се превежда на български език.
(3) Изискването по чл. 15, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2016/426 може да се изпълни чрез съставяне на досие от отделните ЕС декларации за съответствие, които се изискват от всички приложими за уреда или устройството актове на законодателството на Европейския съюз за хармонизация.

Чл. 7. (1) Съответствието на даден уред или на дадено устройство с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/426 се удостоверява чрез наличието на маркировката „CE“.
(2) За маркировката „СЕ“ и нейното нанасяне се прилагат изискванията на чл. 16 и 17 от Регламент (ЕС) 2016/426.

Чл. 8. (1) Лицата, които доставят и разпространяват на територията на Република България газово гориво за захранване на уреди, предоставят на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор всички изменения в данните за обявените типове газ и съответните захранващи налягания на газовите горива.
(2) Лицата декларират достоверността на информацията по ал. 1.
(3) Информацията по ал. 1 съдържа данните, посочени в Приложение II към Регламент (ЕС) 2016/426, и се изготвя съгласно хармонизирана форма, определена от Европейската комисия с акт за изпълнение, приет в съответствие с чл. 4, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/426.
(4) Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор предоставя информацията по ал. 1 на Европейската комисия и на другите държави членки в срок шест месеца след обявяването на предвидените промени.

Глава втора
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОПЕРАТОРИ

Чл. 9. (1) Производителят изпълнява задълженията по чл. 7 от Регламент (ЕС) 2016/426, както и задълженията, определени в съответния модул на процедурата за оценяване на съответствието съгласно Приложение III към Регламент (ЕС) 2016/426.
(2) Данните за осъществяване на връзка с производителя по чл. 7, параграф 6, алинея 1 от Регламент (ЕС) 2016/426 се представят по начин, разбираем за потребителите и другите крайни ползватели, както и за органите за надзор на пазара.
(3) Данните за осъществяване на връзка с производителя по чл. 7, параграф 6, алинея 2 от Регламент (ЕС) 2016/426 се представят по начин, разбираем за производителите на уреди и за органите за надзор на пазара.
(4) В съответствие с изискванията на чл. 7, параграф 7, алинея 1 от Регламент (ЕС) 2016/426 производителят гарантира, че уредът се придружава от инструкции и информация за безопасност на български език.
(5) В съответствие с изискванията на чл. 7, параграф 7, алинея 2 от Регламент (ЕС) 2016/426 производителят гарантира, че инструкциите за вграждане или сглобяване, настройка, действие и поддържане са на български език.
(6) В случаите по чл. 7, параграф 8 от Регламент (ЕС) 2016/426, когато уредът или устройството представлява риск, производителят предоставя изискваната информация на органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) и на компетентните органи на държавите членки, в които такива уреди или устройства са предоставени на пазара.
(7) В случаите по чл. 7, параграф 9 от Регламент (ЕС) 2016/426 производителят предоставя изискваната информация на органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 ЗТИП на български език или на език, на който е налична, при условие че е разбираем за тези органи.
(8) За нуждите на административно и/или административно-наказателно производство производителят предоставя на български език информацията по ал. 7 на органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 ЗТИП в определен от тях срок.

Чл. 10. (1) Производителят може да определи писмено свой упълномощен представител при спазване на изискванията на чл. 8 от Регламент (ЕС) 2016/426.
(2) Упълномощеният представител изпълнява задачите, определени в пълномощното от производителя.

Чл. 11. (1) Вносителят изпълнява задълженията по чл. 9 от Регламент (ЕС) 2016/426.
(2) Данните за осъществяване на връзка с вносителя по чл. 9, параграф 3, алинея 1 от Регламент (ЕС) 2016/426 се представят по начин, разбираем за потребителите и другите крайни ползватели и за органите за надзор на пазара.
(3) Данните за осъществяване на връзка с вносителя по чл. 9, параграф 3, алинея 2 от Регламент (ЕС) 2016/426 се представят по начин, разбираем за производителите на уреди и органите за надзор на пазара.
(4) В съответствие с изискванията на чл. 9, параграф 4, алинея 1 от Регламент (ЕС) 2016/426 вносителят гарантира, че уредът се придружава от инструкции и информация за безопасност на български език.
(5) В съответствие с изискванията на чл. 9, параграф 4, алинея 2 от Регламент (ЕС) 2016/426 вносителят гарантира, че инструкциите за вграждане или сглобяване, настройка, действие и поддържане са на български език.
(6) В случаите по чл. 9, параграф 7 от Регламент (ЕС) 2016/426, когато уредът или устройството представлява риск, вносителят предоставя изискваната информация на органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 ЗТИП и на компетентните органи на държавите членки, в които такива уреди или устройства са предоставени на пазара.
(7) В случаите по чл. 9, параграф 9 от Регламент (ЕС) 2016/426 вносителят предоставя изискваната информация на органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 ЗТИП на български език или на език, на който е налична, при условие че е разбираем за тези органи.
(8) За нуждите на административно и/или административно-наказателно производство вносителят предоставя на български език информацията по ал. 7 на органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 ЗТИП в определен от тях срок.

Чл. 12. (1) Дистрибуторът изпълнява задълженията по чл. 10 от Регламент (ЕС) 2016/426.
(2) В съответствие с изискванията на чл. 10, параграф 2, алинея 1 от Регламент (ЕС) 2016/426 дистрибуторът проверява дали уредът се придружава от инструкции и информация за безопасност на български език.
(3) В съответствие с изискванията на чл. 10, параграф 2, алинея 2 от Регламент (ЕС) 2016/426 дистрибуторът проверява дали инструкциите за вграждане или сглобяване, настройка, действие и поддържане са на български език.
(4) В случаите по чл. 10, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2016/426, когато уредът или устройството представлява риск, дистрибуторът предоставя изискваната информация на органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 ЗТИП и на компетентните органи на държавите членки, в които е предоставил на пазара такива уреди или устройства.

Чл. 13. В случаите по чл. 11 от Регламент (ЕС) 2016/426 вносителят или дистрибуторът изпълнява задълженията на производителя по чл. 7 от Регламент (ЕС) 2016/426.

Чл. 14. (1) В изпълнение на задълженията по чл. 12 от Регламент (ЕС) 2016/426 всеки икономически оператор поддържа регистър, който съдържа информация за всеки икономически оператор, който му е доставил даден уред или дадено устройство, и за всеки икономически оператор, на когото е доставил даден уред или дадено устройство.
(2) Информацията по ал. 1 и документите, които доказват осъществената доставка, се съхраняват за период 10 години след датата на доставката и при поискване се предоставят на органите за надзор на пазара.

Глава трета
НОТИФИЦИРАНИ ОРГАНИ

Раздел I
Разрешение за извършване на оценяване на съответствието

Чл. 15. Лицето, което кандидатства за получаване на разрешение за извършване на оценяване на съответствието, трябва да отговаря на изискванията на чл. 10, ал. 1 ЗТИП, чл. 23 и 32 от Регламент (ЕС) 2016/426, БДС EN ISO/IEC 17020, БДС EN ISO/IEC 17021-1, БДС EN ISO/IEC 17025 и БДС EN ISO/IEC 17065 в зависимост от модулите на процедурите за оценяване на съответствието, за които кандидатства, и:
1. да има методики и инструкции за изпитване, когато не се прилагат стандартите по чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/426;
2. да има система за управление, съобразена с изпълняваните модули и съответните хармонизирани стандарти и с Регламент (ЕС) 2016/426;
3. да има най-малко един компетентен одитор, който отговаря на изискванията на БДС EN ISO 19011 и притежава опит в областта на уредите и устройствата при извършване на оценката на внедрената система за управление на качеството на производителя, когато това се изисква от модула на процедурата за оценяване на съответствието, за който кандидатства.

Чл. 16. (1) Лицето по чл. 15 подава до председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор писмено заявление по образец, в което се посочват видовете уреди и/или устройства и модулите на процедурите за оценяване на съответствието, за които желае да получи разрешение, а също така и единен идентификационен код (ЕИК) по чл. 23 от Закона за търговския регистър. Към заявлението се прилагат:
1. справка в табличен вид, съдържаща видовете уреди и/или устройства, приложимите за тях съществени изисквания, хармонизираните стандарти по чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/426 или методиките и инструкциите за измерване и изпитване, които ще се прилагат при оценяване на съответствието;
2. списък на хармонизираните стандарти по чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/426, които притежава, отнасящи се до уредите и устройствата, посочени в заявлението;
3. методики и инструкции за изпитване на уреди и/или устройства, когато не се прилагат хармонизираните стандарти по чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/426;
4. процедурите за извършване на оценяване на съответствието съгласно модулите, за които кандидатства;
5. наръчник, процедури и документи от по-ниски йерархични нива на системата за управление;
6. декларации на лицето и на наетия от него персонал за обстоятелствата по чл. 10, ал. 1, т. 8 ЗТИП и чл. 23, параграфи 4 и 5 от Регламент (ЕС) 2016/426;
7. списък на персонала с разпределение на функциите и информация за вида на правоотношението, документите за образование, допълнително придобита квалификация и професионална автобиография, както и справка относно неговата компетентност и опит за извършване на оценяване на съответствието по заявения обхват;
8. копие от документи, удостоверяващи завършено образование, обучение, професионален и одиторски опит на одитора, който ще извършва оценяване на внедрената система за управление на качеството на производителя, когато това се изисква от съответния модул на процедурата за оценяване на съответствието;
9. справка за техническите средства за извършване на изпитвания като част от процедурите за оценяване на съответствието, с които разполагат собствените му лаборатории и/или лабораториите, с които има сключени договори;
10. копие от сертификатите за акредитация на лабораториите, когато има такива;
11. копие от сключените договори с подизпълнители, когато има такива;
12. копие от договора за застраховка за вредите, които могат да настъпят вследствие на неизпълнение на задълженията му, свързани с дейностите по оценяване на съответствието;
13. документ за платена такса за проверка на документи по чл. 12, ал. 1 ЗТИП, определена в чл. 27 от Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по Закона за държавните такси, утвърдена с Постановление № 97 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 50 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 10 от 2000 г., бр. 94 и 115 от 2002 г., бр. 17, 19, 27, 33 и 49 от 2003 г., бр. 32 и 104 от 2004 г., бр. 15 и 40 от 2006 г., бр. 19 от 2007 г., бр. 33 от 2008 г. и бр. 103 от 2012 г.).
(2) Образецът на заявлението по ал. 1 се утвърждава от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и се публикува на електронната страница на агенцията.
(3) В случаите по чл. 11, ал. 2 ЗТИП лицето, което кандидатства за получаване на разрешение за оценяване на съответствието, подава до председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор заявлението по ал. 1, придружено от:
1. документите по ал. 1, т. 1 – 4 и 7 – 13;
2. сертификат за акредитация, издаден от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“, в зависимост от уредите и устройствата и модулите на процедурите за оценяване на съответствието, за които кандидатства:
а) за „Модул B: ЕС изследване на типа – изследване на типа произведен продукт“ – съгласно Приложение III, раздел 1 на Регламент (ЕС) 2016/426 – по стандарт БДС EN ISO/IEC 17065 и БДС EN ISO/IEC 17025 или БДС EN ISO/IEC 17020 и БДС EN ISO/IEC 17025;
б) за „Модул С2: Съответствие с типа въз основа на вътрешен производствен контрол с надзор на проверката на продукта на случайни интервали“ – съгласно Приложение III, раздел 2 на Регламент (ЕС) 2016/426 – по стандарт БДС EN ISO/IEC 17065 и БДС EN ISO/IEC 17025 или БДС EN ISO/IEC 17020 и БДС EN ISO/IEC 17025;
в) за „Модул D: Съответствие с типа въз основа на осигуряване на качеството на производството“ – съгласно Приложение III, раздел 3 на Регламент (ЕС) 2016/426 – по стандарт БДС EN ISO/IEC 17021-1 или БДС EN ISO/IEC 17065;
г) за „Модул Е: Съответствие с типа въз основа на осигуряване на качеството на продукта“ – съгласно Приложение III, раздел 4 на Регламент (ЕС) 2016/426 – по стандарт БДС EN ISO/IEC 17021-1 или БДС EN ISO/IEC 17065;
д) за „Модул F: Съответствие с типа въз основа на проверка на продукта“ – съгласно Приложение III, раздел 5 на Регламент (ЕС) 2016/426 – по стандарт БДС EN ISO/IEC 17065 и БДС EN ISO/IEC 17025 или БДС EN ISO/IEC 17020 и БДС EN ISO/IEC 17025;
е) за „Модул G: Съответствие въз основа на проверка на единичен продукт“ – съгласно Приложение III, раздел 6 на Регламент (ЕС) 2016/426 – по стандарт БДС EN ISO/IEC 17065 и БДС EN ISO/IEC 17025 или БДС EN ISO/IEC 17020 и БДС EN ISO/IEC 17025.
(4) Оценяването на изпълнението на изискванията на чл. 15 се извършва съгласно процедура, утвърдена от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и публикувана на електронната страница на агенцията.
(5) За обстоятелствата по чл. 10, ал. 1, т. 2 и 7 ЗТИП се извършва служебна проверка.
(6) При положителен резултат от проверките на документите по ал. 1 и 3 и служебната проверка по ал. 5 кандидатът за издаване на разрешение за оценяване на съответствието внася такси за проверка на място по чл. 12а, ал. 1 ЗТИП за установяване компетентността за изпълнение на заявените процедури за оценяване на съответствието, определени в чл. 27 от Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по Закона за държавните такси.
(7) Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор взема решение за издаване на разрешение само при положителен резултат от проверката на документи и проверката на място.

Чл. 17. (1) В случаите по чл. 12а, ал. 7 ЗТИП председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор предоставя на Европейската комисия и на другите държави членки информация за дейностите по оценяване на съответствието, модула или модулите на процедурите за оценяване на съответствието, видовете уреди и/или устройства, както и документите за резултатите от извършената оценка на компетентността на органа за оценяване на съответствието и на способността му да изпълнява посочените дейности по оценяване на съответствието.
(2) В случаите по чл. 12а, ал. 7 ЗТИП, когато в резултат на разглеждане на възражение Европейската комисия отправи искане, включително чрез приемане на акт за изпълнение, за предприемане на коригиращи действия или за оттегляне на нотификацията, в срок до един месец от получаването на искането или на акта за изпълнение председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор:
1. писмено уведомява заявителя за установените несъответствия и определя срок за отстраняването им, или
2. отказва с мотивирана заповед издаването на разрешение, или
3. издава разрешение за извършване на оценяване на съответствието.
(3) Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор информира Европейската комисия за предприетите действия по ал. 2.
(4) В случаите по чл. 12а, ал. 7 ЗТИП, когато не са повдигнати възражения или не са останали неудовлетворени възражения на Европейската комисия или на други държави членки и Европейската комисия е определила идентификационен номер на лицето, председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор издава разрешение за извършване на оценяване на съответствието.
(5) При издаването на разрешението за извършване на оценяване на съответствието се заплаща таксата, определена в чл. 27, ал. 1, т. 3 от Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по Закона за държавните такси.
(6) Разрешението за оценяване на съответствието не може да се прехвърля или преотстъпва на други физически или юридически лица.

Чл. 18. (1) Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор информира Европейската комисия и другите държави членки за всякакви последващи промени в издадените разрешения.
(2) Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор оказва съдействие на Европейската комисия при разглеждане на възражения срещу органи, нотифицирани по реда на наредбата, като при поискване предоставя цялата информация, свързана с основанията за нотификацията или с поддържане на компетентността на съответния нотифициран орган.

Чл. 19. (1) Ежегодните планирани проверки по чл. 14в, ал. 1 ЗТИП се извършват съгласно процедура, утвърдена от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и публикувана на електронната страница на агенцията.
(2) Извънредните проверки по чл. 14в, ал. 2 ЗТИП се извършват на място при лицата, получили разрешение за извършване на оценяване на съответствието, и обхващат:
1. допуснатите несъответствия с изискванията на чл. 10 ЗТИП и/или на чл. 15 от наредбата, за които е постъпила информация, причините за възникването им и начините за тяхното отстраняване;
2. пропуските при изпълнението на процедурите за оценяване на съответствието;
3. възможността на лицето да продължава да извършва дейността си по оценяване на съответствието.
(3) При извършването на проверките по ал. 1 и 2 лицето, получило разрешение за извършване на оценяване на съответствието, заплаща разходите за командироване на експертите от комисията по чл. 14в, ал. 3 ЗТИП.

Раздел II
Задължения на нотифицираните органи

Чл. 20. (1) В случаите по чл. 25, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/426 нотифицираният орган информира председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, като предоставя резултатите от извършената оценка на подизпълнителя или на поделението.
(2) В 14-дневен срок от предоставяне на информацията по ал. 1 председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор одобрява използването на подизпълнителя или поделението или взема решение за извършване на извънредна проверка.
(3) Нотифицираният орган съхранява на разположение на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор документите по чл. 25, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2016/426.
(4) Нотифицираният орган може да възлага задачи на един или повече подизпълнители или поделения, като не се разрешава тези подизпълнители и поделения да възлагат задачите на други лица.

Чл. 21. Нотифицираните органи изпълняват задълженията по чл. 31, 33 и 35 от Регламент (ЕС) 2016/426.

Чл. 22. (1) Нотифицираните органи изпълняват задълженията по чл. 14а, 14б и 20а ЗТИП, съхраняват документите и предоставят информацията, определена в съответните модули на процедурите за оценяване на съответствието по Приложение III към Регламент (ЕС) 2016/426.
(2) Докладът по чл. 14а ЗТИП съдържа и информация за:
1. откази, ограничавания, спиране на действието, отнемане или други наложени ограничения по отношение на издаваните сертификати или одобрения на системи по качеството;
2. дейностите по оценяване на съответствието, извършени в други държави;
3. възлагане на задачи, свързани с оценяване на съответствието, на подизпълнители или поделения.
(3) Всеки нотифициран орган информира председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор в 7-дневен срок за всички искания за предоставяне на информация, получени от органи за надзор на пазара на други държави членки относно дейността му по оценяване на съответствието.

Чл. 23. (1) При прекратяването на дейността си нотифицираните органи са длъжни да уведомят председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и своите клиенти. В 7-дневен срок от уведомлението нотифицираният орган предоставя досиетата на своите клиенти на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.
(2) В 7-дневен срок от влизането в сила на заповедта за отнемане или ограничаване на разрешението органът за оценяване на съответствието информира съответно всички или заинтересованите свои клиенти и предава досиетата им на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.
(3) В срок един месец от уведомлението по ал. 1 и 2 клиентите на нотифицирания орган, който е прекратил дейността си или чието разрешение е било отнето или ограничено, могат писмено да поискат от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор да предостави техни досиета на друг посочен от тях нотифициран орган.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За целите на наредбата се прилагат определенията, посочени в чл. 2 от Регламент (ЕС) 2016/426.
§ 2. Наредбата осигурява прилагането на Регламент (ЕС) 2016/426 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. относно уредите, захранвани с газово гориво, и за отмяна на Директива 2009/142/ЕО.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 3. (1) Уредите, които са пуснати на пазара преди 21 април 2018 г., могат да се предоставят на пазара или да се пускат в действие, при условие че отговарят на изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на газовите уреди, приета с Постановление № 250 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 100 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 24 и 40 от 2006 г. и бр. 50 от 2014 г.), или на законодателството на държавите – членки на Европейския съюз, или на държави – страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което въвежда Директива 2009/142/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно газовите уреди (ОВ, L 330/10 от 16 декември 2009 г.).
(2) Устройствата, които са пуснати на пазара преди 21 април 2018 г., могат да се предоставят на пазара, при условие че отговарят на изискванията на наредбата или законодателството по ал. 1.
§ 4. (1) Лицата, които към датата на обнародване на наредбата притежават разрешение за извършване на оценяване на съответствието на уреди и устройства, издадено съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на газовите уреди, представят в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор всички промени в документацията си съгласно изискванията на тази наредба в 14-дневен срок от нейното обнародване.
(2) В срок един месец от получаването на документите по ал. 1 въз основа на разрешението за извършване на оценяване на съответствието, издадено съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на газовите уреди, успешно проведената последна ежегодна проверка съгласно чл. 14в ЗТИП и установеното съответствие на документите по ал. 1 председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор обявява съответното лице пред Европейската комисия и държавите членки съгласно Регламент (ЕС) 2016/426.
(3) Когато два месеца след обявяването на лицето съгласно ал. 2 не са повдигнати възражения от Европейската комисия или от други държави членки или когато не са останали неудовлетворени възражения на Европейската комисия или на други държави членки, председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор издава разрешение за извършване на оценяване на съответствието съгласно Регламент (ЕС) 2016/426.
§ 5. Наредбата се приема на основание чл. 7, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ