Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на радиосъоръженията

В сила от 13.06.2016 г.
Приета с ПМС № 90 от 19.04.2016 г.
Обн. ДВ. бр.32 от 22 Април 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.87 от 31 Октомври 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.103 от 12 Декември 2023г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С наредбата се определят:
1. съществените изисквания към радиосъоръженията;
2. процедурите за оценяване на съответствието и начините за удостоверяване на съответствието със съществените изисквания;
3. задълженията на икономическите оператори;
4. редът за издаване на разрешения за извършване на оценяване на съответствието и задълженията на нотифицираните органи.

Чл. 2. (1) Наредбата се прилага за радиосъоръженията, като се вземат предвид актовете за изпълнение, когато такива са приети от Европейската комисия на основание чл. 2, параграф 2 от Директива 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за хармонизирането на законодателствата на държавите членки във връзка с предоставянето на пазара на радиосъоръжения и за отмяна на Директива 1999/5/ЕО (ОВ, L 153/62 от 22 май 2014 г.), наричана по-нататък "Директива 2014/53/ЕС", с които се определя дали дадени категории електрически или електронни продукти са радиосъоръжения.
(2) Когато държавите членки са нотифицирали радиоинтерфейси, които регулират, еквивалентността между нотифицираните радиоинтерфейси се установява и класовете радиосъоръжения се определят с актове за изпълнение, приети от Европейската комисия на основание чл. 8, параграф 2 от Директива 2014/53/ЕС.

Чл. 3. (1) Наредбата не се прилага за:
1. радиосъоръжения, които се използват от радиолюбители по смисъла на чл. 1, определение 56 от Радиорегламента на Международния съюз по далекосъобщения (ITU), освен ако радиосъоръженията не се предоставят на пазара;
2. морско оборудване, за което се прилага Наредба № 54 от 2004 г. за техническите изисквания и оценяване съответствието на оборудването на морските кораби (обн., ДВ, бр. 76 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 39 и 44 от 2009 г., бр. 32 от 2010 г., бр. 94 от 2011 г., бр. 84 от 2012 г., бр. 104 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г. и бр. 77 от 2015 г.);
3. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2023 г., в сила от 12.12.2023 г.) следното авиационно оборудване, когато попада в обхвата на Регламент (ЕС) 2018/1139 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2018 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и за създаването на Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз, и за изменение на регламенти (ЕО) № 2111/2005, (ЕО) № 1008/2008, (ЕС) № 996/2010, (ЕС) № 376/2014 и на директиви 2014/30/ЕС и 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 552/2004 и (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕИО) № 3922/91 на Съвета (ОВ, L 212/1 от 22 август 2018 г.) и е предназначено изключително за използване във въздуха:
а) въздухоплавателни средства, различни от безпилотни въздухоплавателни средства, както и свързаните с тях двигатели, витла, части и немонтирано оборудване;
б) безпилотни въздухоплавателни средства, както и свързаните с тях двигатели, витла, части и немонтирано оборудване, чиито проекти са сертифицирани в съответствие с чл. 56, параграф 1 от посочения регламент, и които са предназначени да работят само на честотите, предоставени от Правилника за радиосъобщенията на Международния съюз по далекосъобщения за защитено аеронавигационно използване;
4. комплекти за изпитване, изработени по поръчка и предназначени за професионалисти, които се използват единствено в местата за извършване на научноизследователска и развойна дейност и за такива цели;
5. радиосъоръжения, които се използват изключително за дейности, свързани с отбраната, националната сигурност, включително икономическото благосъстояние на държавата в случаите на дейности, отнасящи се до държавната сигурност, и дейностите на държавата в областта на наказателното право.
(2) За целите на ал. 1, т. 1 не се считат за предоставени на пазара:
1. комплекти с радиокомпоненти за сглобяване и ползване от радиолюбители;
2. радиосъоръжения, изменени от радиолюбители и използвани за радиолюбителска дейност;
3. съоръжения, създадени от отделни радиолюбители, които служат за експериментални или научни цели в рамките на любителска радиослужба.

Чл. 4. (1) Радиосъоръженията се предоставят на пазара само когато съответстват на изискванията на наредбата.
(2) Предоставянето на пазара на радиосъоръженията, които са в съответствие с наредбата, не се забранява, ограничава или възпрепятства поради причини, свързани с изискванията на наредбата.

Чл. 5. Радиосъоръженията се пускат в действие и се използват на територията на Република България само когато, при правилно монтиране, поддържане и използване по предназначение, съответстват на изискванията на наредбата и когато е приложимо, на допълнителни изисквания, определени съгласно Закона за електронните съобщения.

Чл. 6. Радиосъоръжения, които не съответстват на наредбата, могат да се представят на търговски панаири, изложения и други подобни мероприятия, при условие че на видно място е поставен знак, указващ, че те не могат да се предоставят на пазара и/или да се пускат в действие, докато не бъдат приведени в съответствие. Демонстрирането на такива радиосъоръжения може да се извършва, при условие че са взети необходимите мерки за избягване на вредни радиосмущения, на смущаващи електромагнитни въздействия и на риск за здравето или безопасността на хората или на домашните животни, или за вещите.

Чл. 7. Радиосъоръженията трябва да отговарят на съществените изисквания, определени в глава втора.

Чл. 8. (1) Когато е приложимо, върху опаковката на всяко радиосъоръжение се предоставя информация, която позволява идентифицирането на държавите членки или на географския район в рамките на дадена държава членка, където съществуват ограничения за пускането му в действие или изисквания, свързани с разрешаване на използването му.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2023 г., в сила от 12.12.2023 г.) Информацията по ал. 1 се представя в съответствие с изискванията, определени в Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1354 на Комисията от 20 юли 2017 г. за определяне на начина на представяне на информацията, предвидена в член 10, параграф 10 от Директива 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (ОВ, L 190/7 от 21 юни 2017 г.).

Чл. 9. (1) Всяко радиосъоръжение се придружава от инструкции и информация за безопасност. Когато радиосъоръжението се предоставя на пазара на територията на Република България, тези инструкции и информация за безопасност се предоставят на български език.
(2) Инструкциите по ал. 1 включват информацията, необходима за използване на радиосъоръжението по предназначение, и когато е приложимо, описание на принадлежностите и компонентите, включително софтуера, които позволяват на радиосъоръжението да работи по предназначение.
(3) Когато радиосъоръжението е проектирано да излъчва радиовълни, в инструкциите по ал. 1 се включва и следната информация:
1. радиочестотната лента или ленти, в която или в които работи радиосъоръжението;
2. максималната мощност, излъчвана в радиочестотната лента или ленти, в която или в които работи радиосъоръжението.
(4) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2023 г., в сила от 28.12.2024 г.) За радиосъоръженията по чл. 12а инструкциите съдържат информация за спецификациите, свързани с параметрите на зареждане на радиосъоръжението и съвместимите зарядни устройства съгласно раздел II от приложение № 5.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 103 от 2023 г., в сила от 12.12.2023 г.) Когато е приложимо, в инструкциите по ал. 1 се включва и информацията по чл. 8.

Глава втора.
СЪЩЕСТВЕНИ ИЗИСКВАНИЯ

Чл. 10. Радиосъоръженията се конструират така, че да се гарантира:
1. опазването на здравето и безопасността на хората и на домашните животни и защита на вещите, включително основни елементи на целите, свързани с безопасността на електрическите съоръжения, определени в Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението, приета с Постановление № 47 на Министерския съвет от 2016 г. (ДВ, бр. 23 от 2016 г.), но без да се прилага ограничение за напрежението;
2. съответно ниво на електромагнитна съвместимост съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост, приета с Постановление № 47 на Министерския съвет от 2016 г. (ДВ, бр. 23 от 2016 г.).

Чл. 11. Радиосъоръженията се конструират по такъв начин, че да използват ефективно радиочестотния спектър и същевременно да подпомагат неговото ефикасно използване, за да се избегнат вредни радиосмущения.

Чл. 12. (1) Радиосъоръженията от определени категории или класове се конструират по такъв начин, че:
1. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2023 г., в сила от 28.12.2024 г.) да са съвместими с принадлежности, различни от зарядните устройства за категориите или класовете радиосъоръжения по чл. 12а;
2. да могат да си взаимодействат чрез мрежи с други радиосъоръжения;
3. да могат да се свързват към интерфейси от подходящ тип в целия Европейски съюз;
4. да не нанасят вреди на мрежата или на нейното функциониране, да не използват неправилно ресурсите на мрежата, като неприемливо влошават качеството на услугата;
5. да имат вградена защита за осигуряване опазването на личните данни и неприкосновеността на личния живот на ползвателя и абоната;
6. да притежават определени характеристики за осигуряване на защита от измами;
7. да притежават определени характеристики за осигуряване на достъп до службите за спешно реагиране;
8. да притежават определени характеристики за улесняване на използването им от хора с увреждания;
9. да притежават определени характеристики за осигуряване на зареждането им със софтуер само при доказано съответствие на комбинацията от радиосъоръжението и софтуера.
(2) Категориите или класовете радиосъоръжения и изискванията по ал. 1, които се прилагат за тях, са определени със:
1. Решение 2000/637/ЕО на Комисията от 22 септември 2000 г. относно прилагането на чл. 3, параграф 3, буква "д" на Директива 1999/5/ЕО по отношение на радиооборудването, обхванато от Регионалното споразумение относно радиотелефонната услуга по вътрешни водни пътища (ОВ, L 269/50 от 21 октомври 2000 г.);
2. Решение 2001/148/ЕО на Комисията от 21 февруари 2001 г. относно прилагането на чл. 3, параграф 3, буква "д" от Директива 1999/5/ЕО за лавинните радиофарове (ОВ, L 55/65 от 24 февруари 2001 г.);
3. Решение 2005/53/ЕО на Комисията от 25 януари 2005 г. относно прилагането на член 3, параграф 3, буква "д" от Директива 1999/5/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на радиооборудването, предназначено за внедряване в Системата за автоматична идентификация (AIS) (ОВ, L 22/14 от 26 януари 2005 г.);
4. Решение 2005/631/ЕО на Комисията от 29 август 2005 г. относно съществените изисквания, посочени в Директива 1999/5/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за осигуряване на достъп на службите за действия при извънредни ситуации до локаторните маяци на системата Cospas-Sarsat (ОВ, L 225/28 от 31 август 2005 г.);
5. Решение 2013/638/ЕС на Комисията от 12 август 2013 г. относно основните изисквания за радионавигационно оборудване, предназначено за употреба на борда на кораби, които не са предмет на Конвенция SOLAS, и за тяхното участие в Световната морска система за бедствие и безопасност (GMDSS) (ОВ, L 296/22 от 7 ноември 2013 г.);
6. (нова - ДВ, бр. 103 от 2023 г., в сила от 28.12.2024 г.) Делегиран регламент (ЕС) 2019/320 на Комисията от 12 декември 2018 г. за допълнение на Директива 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно прилагането на съществените изисквания, посочени в чл. 3, параграф 3, буква "ж" от посочената директива, за да се гарантира определянето на местоположението на лицата, които осъществяват спешни повиквания от мобилни устройства (ОВ, L 55/1 от 25 февруари 2019 г.);
7. (нова - ДВ, бр. 103 от 2023 г., в сила от 01.08.2025 г.) Делегиран регламент (ЕС) 2022/30 на Комисията от 29 октомври 2021 г. за допълнение на Директива 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на прилагането на съществените изисквания, посочени в чл. 3, параграф 3, букви "г", "д" и "е" от същата директива (ОВ, L 7/6 от 12 януари 2022 г.).

Чл. 12а. (Нов - ДВ, бр. 103 от 2023 г., в сила от 28.12.2024 г.) Радиосъоръженията от категориите или класовете, посочени в раздел I от приложение № 5, се конструират така, че да съответстват на спецификациите, свързани с параметрите на зареждане, установени в посоченото приложение за съответната категория или клас радиосъоръжение.

Глава трета.
СЪОТВЕТСТВИЕ НА РАДИОСЪОРЪЖЕНИЯТА

Чл. 13. Радиосъоръженията, които съответстват на хармонизираните стандарти, или части от тях, данните за които са публикувани в "Официален вестник" на Европейския съюз, се счита, че съответстват на съществените изисквания, определени в глава втора, обхванати от тези стандарти или от части от тях.

Чл. 14. (1) Съответствието на радиосъоръженията със съществените изисквания, определени в чл. 10, се оценява по една от следните процедури за оценяване на съответствието:
1. "Модул А: Вътрешен производствен контрол" съгласно раздел I от приложение № 1;
2. "Модул B: ЕС изследване на типа" съгласно раздел II от приложение № 1, последван от "Модул C: Съответствие с типа въз основа на вътрешен производствен контрол" съгласно раздел III от приложение № 1;
3. "Модул Н: Съответствие въз основа на пълно осигуряване на качеството" съгласно раздел IV от приложение № 1.
(2) Когато са приложени хармонизираните стандарти по чл. 13, съответствието на радиосъоръженията със съществените изисквания, определени в чл. 11 и 12, се оценява по една от следните процедури за оценяване на съответствието:
1. "Модул А: Вътрешен производствен контрол" съгласно раздел I от приложение № 1;
2. "Модул B: ЕС изследване на типа" съгласно раздел II от приложение № 1, последван от "Модул C: Съответствие с типа въз основа на вътрешен производствен контрол" съгласно раздел III от приложение № 1;
3. "Модул Н: Съответствие въз основа на пълно осигуряване на качеството" съгласно раздел IV от приложение № 1.
(3) Когато хармонизираните стандарти по чл. 13 не са приложени или са приложени само частично или когато такива хармонизирани стандарти не съществуват, съответствието на радиосъоръженията със съществените изисквания, определени в чл. 11 и 12, се оценява по една от следните процедури за оценяване на съответствието:
1. "Модул B: ЕС изследване на типа" съгласно раздел II от приложение № 1, последван от "Модул C: Съответствие с типа въз основа на вътрешен производствен контрол" съгласно раздел III от приложение № 1;
2. "Модул Н: Съответствие въз основа на пълно осигуряване на качеството" съгласно раздел IV от приложение № 1.
(4) При оценяването на съответствието се вземат предвид всички предвидими работни условия. При оценяване на съответствието със съществените изисквания по чл. 10, т. 1 се вземат предвид и разумно предвидимите работни условия.
(5) Когато радиосъоръжението може да се представя в различни конфигурации, при оценяване на съответствието му трябва да се установи дали то отговаря на съществените изисквания по глава втора, при всички възможни конфигурации.

Чл. 15. (1) Техническата документация трябва да съдържа всички необходими данни или подробности относно средствата, използвани от производителя за осигуряване на съответствието на радиосъоръжението със съществените изисквания, определени в глава втора. Техническата документация съдържа елементите, определени в приложение № 2.
(2) Техническата документация се изготвя, преди радиосъоръжението да бъде пуснато на пазара и се актуализира редовно.

Чл. 16. Техническата документация по чл. 15 и кореспонденцията, свързана с процедурите за оценяване на съответствието по чл. 14, изпълнявани с участието на органи, нотифицирани по реда на наредбата, се изготвя на български език или на език, приемлив за нотифицирания орган.

Чл. 17. (1) За радиосъоръженията, чието съответствие е било оценено съгласно приложимата процедура за оценяване на съответствието по чл. 14, се съставя ЕС декларация за съответствие.
(2) ЕС декларацията за съответствие потвърждава, че е доказано изпълнението на съществените изисквания, определени в глава втора.
(3) ЕС декларацията за съответствие се съставя по образеца, определен в приложение № 3, и се актуализира редовно.
(4) ЕС декларацията за съответствие се превежда на езика, определен от съответната държава членка, на чиято територия радиосъоръжението се пуска или предоставя на пазара. Когато радиосъоръжението се пуска или предоставя на пазара на територията на Република България и ЕС декларацията за съответствие не е съставена на български език, тя се превежда на български език.
(5) Когато приложимите към радиосъоръжението актове на законодателството на Европейския съюз за хармонизация, които изискват ЕС декларация за съответствие, са повече от един, се съставя само една ЕС декларация за съответствие, в която се посочват съответните актове и данните за публикуването им в "Официален вестник" на Европейския съюз.
(6) Изискването по ал. 5 може да се изпълни чрез съставяне на досие от отделните ЕС декларации за съответствие, които се изискват от всички приложими за радиосъоръжението актове на законодателството на Европейския съюз за хармонизация.
(7) Всяко радиосъоръжение се придружава от ЕС декларацията за съответствие или от опростена ЕС декларация за съответствие, в която е посочен интернет адресът, на който е достъпен пълният текст на ЕС декларацията за съответствие при спазване на изискванията по ал. 4.
(8) Опростената ЕС декларация за съответствие съдържа елементите, определени в приложение № 4, и се актуализира редовно. Изискванията по ал. 4 се прилагат и за опростената ЕС декларация за съответствие.

Чл. 18. Като съставя ЕС декларация за съответствие, производителят поема отговорността за съответствието на радиосъоръжението с изискванията на наредбата.

Чл. 19. (1) Съответствието на дадено радиосъоръжение с изискванията на наредбата се удостоверява с нанесена маркировка "CE".
(2) За маркировката "СЕ" се прилагат основните принципи, установени в чл. 30 от Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93 (ОВ, L 218/30 от 13 август 2008 г.).
(3) Поради естеството на радиосъоръженията височината на маркировката "СЕ", нанесена върху дадено радиосъоръжение, може да е по-ниска от 5 mm, при условие че остава видима и четлива.
(4) Маркировката "CE" се нанася, преди радиосъоръжението да бъде пуснато на пазара.
(5) Маркировката "СЕ" се нанася върху самото радиосъоръжение или върху неговата табела с данни така, че да бъде видима, четлива и незаличима, освен ако това не е възможно или не е гарантирано поради естеството на радиосъоръжението. Маркировката "CE" се нанася и върху опаковката така, че да е видима и четлива.
(6) Когато е приложена процедурата за оценяване на съответствието съгласно раздел IV от приложение № 1, след маркировката "CE" се нанася идентификационният номер на нотифицирания орган. Идентификационният номер на нотифицирания орган има същата височина като маркировката "СЕ" и се нанася от самия орган или по негови указания - от производителя или от неговия упълномощен представител.

Глава четвърта.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОПЕРАТОРИ

Раздел I.
Общи разпоредби

Чл. 20. Когато вносител или дистрибутор пуска на пазара радиосъоръжение със своето име или търговска марка или променя радиосъоръжение, което вече е пуснато на пазара, по такъв начин, че съответствието с изискванията на наредбата може да бъде засегнато, той се счита за производител и изпълнява задълженията на производителя.

Чл. 21. (1) Всеки икономически оператор поддържа регистър, който съдържа информация за всеки икономически оператор, който му е доставил дадено радиосъоръжение, и за всеки икономически оператор, на когото е доставил дадено радиосъоръжение.
(2) Информацията по ал. 1 и документите, които доказват осъществената доставка, се съхраняват за период 10 години след датата на доставката и при поискване се предоставят на органите за надзор на пазара.

Чл. 22. (1) Производителите на радиосъоръжения и на софтуер, позволяващ радиосъоръженията да се използват по предназначение, предоставят на държавите членки и на Европейската комисия информация относно съответствието на предвидените комбинации на радиосъоръжение и софтуер със съществените изисквания, определени в глава втора.
(2) Информацията по ал. 1 трябва да се получи в резултат от оценяване на съответствието, извършено съгласно чл. 14, и да се предоставя във формата на удостоверение за съответствие, което включва елементите, определени в приложение № 3. В зависимост от конкретните комбинации на радиосъоръжение и софтуер информацията определя точно радиосъоръжението и съответния софтуер, които са оценени, и се актуализира редовно.
(3) Категориите или класовете радиосъоръжения, за които се прилагат изискванията по ал. 1 и 2, се определят с делегирани актове, приети от Европейската комисия на основание чл. 4, параграф 2 от Директива 2014/53/ЕС.
(4) Информацията по ал. 1 и 2 по отношение на категориите и класовете радиосъоръжения, определени в делегираните актове по ал. 3, се предоставя съгласно правилата, определени с актове за изпълнение, приети от Европейската комисия на основание чл. 4, параграф 3 от Директива 2014/53/ЕС.

Чл. 22а. (Нов - ДВ, бр. 103 от 2023 г., в сила от 28.12.2024 г.) (1) Когато икономически оператор предлага на потребителите и на другите крайни ползватели възможността да придобият радиосъоръжение по чл. 12а заедно със зарядно устройство, икономическият оператор предлага на потребителите и на другите крайни ползватели и възможността да придобият това радиосъоръжение без зарядно устройство.
(2) Икономическите оператори гарантират, че информацията за това, дали заедно с радиосъоръжение по чл. 12а е включено зарядно устройство, се изобразява графично, като се използва лесноразбираема и леснодостъпна пиктограма съгласно раздел III от приложение № 5, когато такова радиосъоръжение се предоставя на потребителите и на другите крайни ползватели. Пиктограмата се отпечатва върху опаковката или се прикрепя върху нея като стикер. Когато радиосъоръжението се предоставя на потребителите и на другите крайни ползватели, пиктограмата се поставя така, че да се вижда добре и да е четлива, а при продажба от разстояние - в близост до обозначената цена.

Раздел II.
Задължения на производителя

Чл. 23. (1) Когато пуска радиосъоръжение на пазара, производителят гарантира, че радиосъоръжението е проектирано и произведено в съответствие със съществените изисквания, определени в глава втора.
(2) Производителят гарантира, че радиосъоръжението е конструирано по такъв начин, че може да работи поне в една държава членка, без да се нарушават приложимите изисквания за използването на радиочестотния спектър.

Чл. 24. (1) Производителят изготвя техническата документация, посочена в чл. 15, и провежда или организира провеждането на съответната процедура за оценяване на съответствието съгласно чл. 14.
(2) Когато съответствието на радиосъоръжението с приложимите съществени изисквания е доказано чрез прилагането на процедурата по ал. 1, производителят съставя ЕС декларация за съответствие и нанася маркировката "CE".
(3) Производителят съхранява техническата документация и ЕС декларацията за съответствие в продължение на 10 години, след като радиосъоръжението е било пуснато на пазара.

Чл. 25. (1) Производителят прилага процедури, чрез които гарантира, че при серийно производство радиосъоръженията остават в съответствие с приложимите изисквания.
(2) При изпълнение на изискването по ал. 1 производителят взема предвид по подходящ начин промените в проекта или в характеристиките на радиосъоръжението и промените в хармонизираните стандарти или в други технически спецификации, чрез позоваване на които е декларирано съответствието на радиосъоръжението.

Чл. 26. (1) Производителят гарантира, че върху всяко радиосъоръжение, което е пуснал на пазара, има нанесен тип, партиден или сериен номер или някакъв друг елемент, който позволява идентификацията на радиосъоръжението. Когато размерът или естеството на радиосъоръжението не позволяват това, производителят гарантира, че тази информация е нанесена върху опаковката или в документ, който придружава радиосъоръжението.
(2) Производителят нанася върху радиосъоръжението своето име и регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, и пощенския адрес, на който може да се осъществи връзка с него. Когато поради размера или естеството на радиосъоръжението това не е възможно, производителят нанася информацията върху опаковката или в документ, който придружава радиосъоръжението. Адресът посочва едно-единствено място, където производителят може да бъде намерен, и се представя по начин, разбираем за крайните ползватели и за органите за надзор на пазара.
(3) Производителят гарантира, че върху опаковката на радиосъоръжението е нанесена информацията по чл. 8, когато е приложимо.

Чл. 27. (1) Производителят гарантира, че радиосъоръжението се придружава от инструкции и информация за безопасност съгласно чл. 9. Тези инструкции и информация за безопасност, както и всички етикети трябва да са ясни, разбираеми и смислени.
(2) Производителят гарантира, че всяко радиосъоръжение се придружава от копие от ЕС декларацията за съответствие или от опростената ЕС декларация за съответствие съгласно чл. 17.

Чл. 27а. (Нов - ДВ, бр. 103 от 2023 г., в сила от 28.12.2024 г.) Когато производителят предоставя радиосъоръжения по чл. 12а на потребителите и на другите крайни ползватели, информацията за спецификациите, свързани с параметрите на зареждане на радиосъоръжението, и съвместимите зарядни устройства съгласно раздел II от приложение № 5 се поставя на етикет съгласно раздел IV от приложение № 5. Етикетът се отпечатва в инструкциите и върху опаковката или се прикрепя върху опаковката като стикер. При липсата на опаковка стикерът с етикета се прикрепя към радиосъоръжението. Когато радиосъоръжението се предоставя на потребителите и на другите крайни ползватели, етикетът се поставя така, че да е видим и четлив, а при продажба от разстояние - в близост до обозначената цена. Когато размерът или естеството на радиосъоръжението не позволяват друго, етикетът може да бъде отпечатан като отделен документ, придружаващ радиосъоръжението.

Чл. 28. Когато счита за целесъобразно, предвид рисковете, които представлява дадено радиосъоръжение, за да осигури защитата на здравето и безопасността на крайните ползватели, производителят провежда изпитвания на образци от предоставени на пазара радиосъоръжения, провежда разследвания и ако е необходимо, поддържа регистър за оплаквания, за несъответстващи на изискванията радиосъоръжения и за изземвания на радиосъоръжения и информира дистрибуторите за такова наблюдение.

Чл. 29. (1) Когато производителят счита или има основание да счита, че дадено радиосъоръжение, което е пуснал на пазара, не съответства на наредбата, той незабавно и както е целесъобразно за конкретния случай, предприема необходимите мерки за привеждането на радиосъоръжението в съответствие, за изтеглянето му или за изземването му.
(2) В случаите по ал. 1, когато радиосъоръжението представлява риск, производителят незабавно информира за това органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) и компетентните органи на държавите членки, в които такива радиосъоръжения са предоставени на пазара, като предоставя подробна информация, по-специално за несъответствието на радиосъоръжението с приложимите изисквания и за предприетите коригиращи действия и резултатите от тях.

Чл. 30. (1) При обосновано искане от органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 ЗТИП или от компетентен орган на друга държава членка производителят предоставя на хартиен или на електронен носител цялата информация и документация, необходима за доказване на съответствието на дадено радиосъоръжение. Тази информация и документация се предоставя на органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 ЗТИП на български език или на език, на който е налична, при условие че е разбираем за тези органи.
(2) За нуждите на административно и/или административнонаказателно производство производителят предоставя на български език информацията и документацията по ал. 1 на органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 ЗТИП в определен от тях срок.
(3) По искане на органите по ал. 1 производителят оказва съдействие при всяко предприето действие за отстраняване на рисковете, свързани с радиосъоръженията, които е пуснал на пазара.

Чл. 31. Когато техническата документация не отговаря на изискванията по чл. 15 и по този начин не представя в достатъчна степен съответните данни или средствата, използвани за осигуряване на съответствието на дадено радиосъоръжение със съществените изисквания, определени в глава втора, по искане на органите за надзор на пазара производителят организира за своя сметка извършването на изпитвания от орган, приемлив за органите за надзор на пазара, в определен от тях срок с цел да се провери съответствието на радиосъоръжението със съществените изисквания, определени в глава втора.

Раздел III.
Задължения на упълномощения представител

Чл. 32. (1) Производителят може да определи писмено свой упълномощен представител.
(2) Упълномощеният представител изпълнява задачите, определени в пълномощното от производителя.
(3) Производителят не включва в пълномощното на упълномощения представител задълженията по чл. 23 и задължението за изготвяне на техническа документация по чл. 24, ал. 1.
(4) Производителят включва в пълномощното на упълномощения представител най-малко следното:
1. да съхранява на разположение на органите за надзор на пазара в продължение на 10 години след пускането на радиосъоръжението на пазара техническата документация и ЕС декларацията за съответствие;
2. при обосновано искане от органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 ЗТИП или от компетентен орган на друга държава членка да предостави на тези органи цялата информация и документация, необходими за доказване на съответствието на дадено радиосъоръжение;
3. по искане на органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 ЗТИП или на компетентните органи на другите държави членки да оказва съдействие при всяко предприето действие за отстраняване на рисковете, свързани с радиосъоръженията, попадащи в рамките на пълномощното му.

Раздел IV.
Задължения на вносителя

Чл. 33. Вносителят пуска на пазара само радиосъоръжения, които съответстват на изискванията на наредбата.

Чл. 34. Преди да пусне на пазара дадено радиосъоръжение, вносителят гарантира, че:
1. производителят е изготвил техническата документация съгласно чл. 15 и е провел съответната процедура за оценяване на съответствието съгласно чл. 14;
2. радиосъоръжението е конструирано по такъв начин, че може да работи в поне една държава членка, без да се нарушават приложимите изисквания за използването на радиочестотния спектър;
3. производителят е изпълнил задълженията си по чл. 26;
4. маркировката "СЕ" е нанесена съгласно чл. 19;
5. радиосъоръжението е придружено от инструкции и информация за безопасност съгласно чл. 9;
6. радиосъоръжението е придружено от копие от ЕС декларацията за съответствие или от опростената ЕС декларация за съответствие съгласно чл. 17.

Чл. 35. (1) Вносителят нанася върху радиосъоръжението своето име и регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, и пощенския адрес, на който може да се осъществи връзка с него. Адресът се представя по начин, разбираем за крайните ползватели и за органите за надзор на пазара.
(2) Когато изпълнението на задължението по ал. 1 изисква от вносителя да отвори опаковката на радиосъоръжението или когато размерът на радиосъоръжението не позволява информацията по ал. 1 да се нанесе върху него, тази информация се нанася върху опаковката на радиосъоръжението или в документ, който го придружава.

Чл. 35а. (Нов - ДВ, бр. 103 от 2023 г., в сила от 28.12.2024 г.) Когато предоставя на потребителите и на другите крайни ползватели радиосъоръжение по чл. 12а, вносителят гарантира, че:
1. на това радиосъоръжение е поставен етикет или то се доставя с етикет в съответствие с чл. 27а;
2. този етикет е поставен така, че да е видим и четлив, а при продажба от разстояние - близо до обозначената цена.

Чл. 36. (1) Когато вносителят счита или има основание да счита, че дадено радиосъоръжение не съответства на съществените изисквания, определени в глава втора, той не го пуска на пазара, докато не бъде приведено в съответствие.
(2) В случаите по ал. 1, когато радиосъоръжението представлява риск, вносителят информира за това производителя и органите за надзор на пазара.

Чл. 37. Вносителят гарантира, че докато отговаря за дадено радиосъоръжение, условията на съхранение или транспортиране не застрашават неговото съответствие със съществените изисквания, определени в глава втора.

Чл. 38. (1) Вносителят съхранява на разположение на органите за надзор на пазара копие от ЕС декларацията за съответствие в продължение на 10 години след пускането на радиосъоръжението на пазара.
(2) В продължение на 10 години след пускането на радиосъоръжението на пазара вносителят гарантира, че при поискване техническата документация може да бъде предоставена на органите за надзор на пазара.

Чл. 39. Когато счита за целесъобразно, предвид рисковете, които представлява дадено радиосъоръжение, за да осигури защитата на здравето и безопасността на крайните ползватели, вносителят провежда изпитвания на образци от предоставени на пазара радиосъоръжения, провежда разследвания и ако е необходимо, поддържа регистър за оплаквания, за несъответстващи на изискванията радиосъоръжения и за изземвания на радиосъоръжения и информира дистрибуторите за такова наблюдение.

Чл. 40. (1) Когато вносителят счита или има основание да счита, че дадено радиосъоръжение, което е пуснал на пазара, не съответства на наредбата, той незабавно и както е целесъобразно за конкретния случай, предприема необходимите мерки за привеждането на радиосъоръжението в съответствие, за изтеглянето му или за изземването му.
(2) В случаите по ал. 1, когато радиосъоръжението представлява риск, вносителят незабавно информира за това органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 ЗТИП и компетентните органи на държавите членки, в които такива радиосъоръжения са предоставени на пазара, като предоставя подробна информация, по-специално за несъответствието на радиосъоръжението с приложимите изисквания и за предприетите коригиращи действия.

Чл. 41. (1) При обосновано искане от органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 ЗТИП или от компетентен орган на друга държава членка вносителят предоставя на хартиен или на електронен носител цялата информация и документация, необходима за доказване на съответствието на дадено радиосъоръжение. Тази информация и документация се предоставя на органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 ЗТИП на български език или на език, на който е налична, при условие че е разбираем за тези органи.
(2) За нуждите на административно и/или административнонаказателно производство вносителят предоставя на български език информацията и документацията по ал. 1 на органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 ЗТИП в определен от тях срок.
(3) По искане на органите по ал. 1 вносителят оказва съдействие при всяко предприето действие за отстраняване на рисковете, свързани с радиосъоръженията, които е пуснал на пазара.

Чл. 42. Когато техническата документация не отговаря на изискванията по чл. 15 и по този начин не представя в достатъчна степен съответните данни или средствата, използвани за осигуряване на съответствието на дадено радиосъоръжение със съществените изисквания, определени в глава втора, по искане на органите за надзор на пазара, вносителят организира за своя сметка извършването на изпитвания от орган, приемлив за органите за надзор на пазара, в определен от тях срок с цел да се провери съответствието на радиосъоръжението със съществените изисквания, определени в глава втора.

Раздел V.
Задължения на дистрибутора

Чл. 43. Когато предоставя на пазара дадено радиосъоръжение, дистрибуторът действа с дължимата грижа по отношение на изискванията на наредбата.

Чл. 44. Преди да предостави на пазара дадено радиосъоръжение, дистрибуторът се уверява, че:
1. радиосъоръжението е конструирано по такъв начин, че може да работи в поне една държава членка, без да се нарушават приложимите изисквания за използването на радиочестотния спектър;
2. производителят е изпълнил задълженията си по чл. 26;
3. маркировката "СЕ" е нанесена съгласно чл. 19;
4. радиосъоръжението е придружено от инструкции и информация за безопасност съгласно чл. 9;
5. радиосъоръжението е придружено от копие от ЕС декларацията за съответствие или от опростената ЕС декларация за съответствие съгласно чл. 17;
6. вносителят е изпълнил задълженията си по чл. 35.

Чл. 44а. (Нов - ДВ, бр. 103 от 2023 г., в сила от 28.12.2024 г.) Когато предоставя на потребителите и на другите крайни ползватели радиосъоръжение по чл. 12а, дистрибуторът гарантира, че:
1. на това радиосъоръжение е поставен етикет или то се доставя с етикет в съответствие с чл. 27а;
2. този етикет е поставен така, че да е видим и четлив, а при продажба от разстояние - близо до обозначената цена.

Чл. 45. (1) Когато дистрибуторът счита или има основание да счита, че дадено радиосъоръжение не съответства на съществените изисквания, определени в глава втора, той не го предоставя на пазара, докато не бъде приведено в съответствие.
(2) В случаите по ал. 1, когато радиосъоръжението представлява риск, дистрибуторът информира за това производителя или вносителя, както и органите за надзор на пазара.

Чл. 46. Дистрибуторът гарантира, че докато отговаря за дадено радиосъоръжение, условията на съхранение или транспортиране не застрашават неговото съответствие със съществените изисквания, определени в глава втора.

Чл. 47. (1) Когато счита или има основание да счита, че дадено радиосъоръжение, което е предоставил на пазара, не съответства на наредбата, дистрибуторът се уверява, че са предприети необходимите мерки за привеждането на радиосъоръжението в съответствие, за изтеглянето му или за изземването му, както е целесъобразно за конкретния случай.
(2) В случаите по ал. 1, когато радиосъоръжението представлява риск, дистрибуторът незабавно информира за това органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 ЗТИП и компетентните органи на държавите членки, в които такива радиосъоръжения са предоставени на пазара, като предоставя подробна информация, по-специално за несъответствието на радиосъоръжението с приложимите изисквания и за предприетите коригиращи действия.

Чл. 48. (1) При обосновано искане от органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 ЗТИП или от компетентен орган на друга държава членка дистрибуторът предоставя на хартиен или на електронен носител цялата информация и документация, необходима за доказване на съответствието на дадено радиосъоръжение.
(2) По искане на органите по ал. 1 дистрибуторът оказва съдействие при всяко предприето действие за отстраняване на рисковете, свързани с радиосъоръженията, които е предоставил на пазара.

Глава пета.
НОТИФИЦИРАНИ ОРГАНИ (В СИЛА ОТ 22.04.2016 Г.)

Раздел I.
Разрешение за извършване на оценяване на съответствието (В сила от 22.04.2016 г.)

Чл. 49. (В сила от 22.04.2016 г.) (1) Лицето, което кандидатства за получаване на разрешение за извършване на оценяване на съответствието, трябва да отговаря на изискванията на чл. 10, ал. 1 ЗТИП и на БДС EN ISO/IEC 17020, БДС EN ISO/IEC 17021-1 и БДС EN ISO/IEC 17065 в зависимост от модулите на процедурите за оценяване на съответствието и продуктите, за които кандидатства, и:
1. да е трета страна, независима от организацията или от радиосъоръженията, които оценява;
2. да не е проектант, производител, доставчик, купувач, собственик, ползвател или лице, което монтира или поддържа радиосъоръженията, които оценява, нито да е представител на някое от тези лица;
3. да не взема пряко участие в проектирането, производството или конструирането, продажбата, монтирането, използването или поддържането на радиосъоръженията, които оценява, нито да представлява лица, ангажирани в тези дейности;
4. да не извършва дейност, включително консултантска, която може да е в противоречие с неговата независима преценка или почтено поведение по отношение на дейностите по оценяване на съответствието, за които кандидатства;
5. да осигурява, че дейностите по оценяване на съответствието се осъществяват с най-висока степен на почтено професионално поведение и необходимата техническа компетентност в определената област и че е напълно освободено от всякакъв натиск и облаги, включително финансови, които могат да повлияят на неговата преценка или на резултатите от неговите дейности по оценяване на съответствието, особено по отношение на лица или групи лица с интереси от резултатите от тези дейности;
6. да гарантира безпристрастността на членовете на висшето ръководство и на персонала, отговорен за изпълнението на задачите по оценяване на съответствието;
7. да осигурява, че възнаграждението на членовете на висшето ръководство и на персонала, отговорен за изпълнението на задачите по оценяване на съответствието, не зависи от броя на извършените оценки или от резултатите от тях;
8. да е в състояние да осъществява всички задачи по оценяване на съответствието, предвидени за него в съответните модули от приложение № 1, за които кандидатства, независимо дали тези задачи се изпълняват от самото лице, или от негово име и на негова отговорност;
9. да разполага със средствата, необходими за изпълнение на техническите и административните задачи, свързани с дейностите по оценяване на съответствието, по подходящ начин;
10. по всяко време и за всеки модул от приложение № 1, и за всеки вид или категория радиосъоръжения, за които кандидатства, да разполага с необходимите:
а) персонал с технически знания и с достатъчен и подходящ опит за изпълнение на задачите по оценяване на съответствието;
б) описания на процедурите, в съответствие с които се извършва оценяването на съответствието, гарантиращи прозрачността и възможността за повтаряне на тези процедури;
в) процедури за изпълнение на дейностите по оценяване на съответствието, които надлежно отчитат размера на дадено предприятие, сектора, в който осъществява дейност, и неговата структура, както и степента на сложност на съответната технология на продукта и масовия или сериен характер на производството;
11. да прилага подходящи политики и процедури, които позволяват разграничение между задачите, които изпълнява като нотифициран орган, и всички други дейности;
12. да има разработена процедура за разглеждане на възражения срещу негови решения, свързани с оценяване на съответствието;
13. да има система за управление, съобразена с изпълняваните модули и съответните хармонизирани стандарти и с наредбата;
14. да разполага с персонал, отговорен за изпълнението на задачите по оценяване на съответствието, който притежава:
а) необходимата техническа и професионална квалификация, обхващаща цялата дейност по оценяване на съответствието, за която кандидатства;
б) достатъчни познания за изискванията относно оценките, които извършва, и подходящи правомощия за осъществяване на такива оценки;
в) подходящи знания и разбиране на съществените изисквания, определени в глава втора, на приложимите хармонизирани стандарти и на съответните разпоредби на законодателството на Европейския съюз за хармонизация, както и на съответното национално законодателство;
г) способности да изготвя сертификати, записи и доклади, доказващи, че оценките са били направени;
15. да има най-малко един компетентен одитор, който отговаря на изискванията на БДС EN ISO 19011 и притежава опит в областта на радиосъоръженията при извършване на оценката на внедрената система за управление на качеството на производителя, когато това се изисква от модула на процедурата за оценяване на съответствието, за който кандидатства;
16. да участва във или да гарантира, че персоналът, отговорен за изпълнението на задачите по оценяване на съответствието, е информиран за съответните дейности по стандартизация, регулаторните дейности в областта на радиосъоръженията и планирането на радиочестоти и дейностите на координационната група на органите, нотифицирани от държавите членки за радиосъоръжения, и да прилага като общи насоки административните решения и документи, приети в резултат от работата на тази група;
17. да гарантира, че дейността на неговите подизпълнители и поделения не влияе върху поверителността, обективността и безпристрастността на неговата дейност по оценяване на съответствието.
(2) Лице, което принадлежи към стопанска асоциация и/или професионална федерация, представляващи предприятия, участващи в проектирането, производството, доставката, сглобяването, използването или поддържането на радиосъоръженията, които това лице оценява, може да се счита за лице по ал. 1, т. 1, при условие че са доказани неговата независимост и липсата на конфликт на интереси.
(3) Изискванията по ал. 1, т. 2 - 5 се прилагат и за членовете на висшето ръководство и за персонала, отговорен за изпълнение на задачите по оценяване на съответствието на органа за оценяване на съответствието.
(4) Изискването по ал. 1, т. 2 не изключва употребата на оценявани радиосъоръжения, които са необходими за дейностите по оценяване на съответствието, или употребата на такива радиосъоръжения за лични цели.

Чл. 50. (В сила от 22.04.2016 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 87 от 2017 г., в сила от 31.10.2017 г.) Лицето по чл. 49 подава до председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор писмено заявление по образец, в което се посочват видовете устройства, за които желае да получи разрешение, а също така и единен идентификационен код (ЕИК) по чл. 23 от Закона за търговския регистър. Към заявлението се прилагат:
1. (отм. - ДВ, бр. 87 от 2017 г., в сила от 31.10.2017 г.);
2. (отм. - ДВ, бр. 87 от 2017 г., в сила от 31.10.2017 г.);
3. справка в табличен вид, съдържаща видовете радиосъоръжения, приложимите за тях съществени изисквания и хармонизираните стандарти или методиките и инструкциите за измерване и изпитване, които ще се прилагат при оценяване на съответствието;
4. списък на стандартите по чл. 13, които притежава, отнасящи се до радиосъоръженията, посочени в заявлението;
5. процедурите за извършване на оценяване на съответствието съгласно модулите, за които кандидатства;
6. наръчник, процедури и документи от по-ниски йерархични нива на системата за управление;
7. декларации на лицето и на наетия от него персонал за обстоятелствата по чл. 10, ал. 1, т. 8 ЗТИП и по чл. 49, ал. 1, т. 2 - 5 и ал. 3 от наредбата;
8. (изм. - ДВ, бр. 87 от 2017 г., в сила от 31.10.2017 г.) списък на персонала с разпределение на функциите и информация за вида на правоотношението, документите за образование, за допълнително придобита квалификация и професионална автобиография, както и справка относно неговата компетентност и опит за извършване на оценяване на съответствието по заявения обхват;
9. копие от документи, удостоверяващи завършено образование, обучение, професионален и одиторски опит на одитора, който ще извършва оценяване на внедрената система за управление на качеството на производителя, когато това се изисква от съответния модул на процедурата за оценяване на съответствието;
10. копие от сключените договори с подизпълнители, когато има такива;
11. копие от договора за застраховка за вредите, които могат да настъпят вследствие на неизпълнение на задълженията му, свързани с дейностите по оценяване на съответствието;
12. документ за платена такса за проверка на документи по чл. 12, ал. 1 ЗТИП, определена в чл. 27 от Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по Закона за държавните такси, приета с Постановление № 97 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 50 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 10 от 2000 г., бр. 94 и 115 от 2002 г., бр. 17, 19, 27, 33 и 49 от 2003 г., бр. 32 и 104 от 2004 г., бр. 15 и 40 от 2006 г., бр. 19 от 2007 г., бр. 33 от 2008 г. и бр. 103 от 2012 г.).
(2) Образецът на заявлението по ал. 1 се утвърждава от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и се публикува на електронната страница на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.
(3) В случаите по чл. 11, ал. 2 ЗТИП лицето, което кандидатства за получаване на разрешение за оценяване на съответствието, подава до председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор заявлението по ал. 1, придружено от:
1. (изм. - ДВ, бр. 87 от 2017 г., в сила от 31.10.2017 г.) документите по ал. 1, т. 3 - 5 и 8 - 12;
2. сертификат за акредитация, издаден от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация", в зависимост от радиосъоръженията и модулите на процедурите за оценяване на съответствието, за които кандидатства:
а) за "Модул B: ЕС изследване на типа" съгласно раздел II от приложение № 1 - по стандарт БДС EN ISO/IEC 17065 или БДС EN ISO/IEC 17020;
б) за "Модул H: Съответствие въз основа на пълно осигуряване на качеството" съгласно раздел IV от приложение № 1 - по стандарт БДС EN ISO/IEC 17021-1 или БДС EN ISO/IEC 17065.
(4) Оценяването на изпълнението на изискванията на чл. 49 се извършва съгласно процедура, утвърдена от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и публикувана на електронната страница на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.
(5) (Нова - ДВ, бр. 87 от 2017 г., в сила от 31.10.2017 г.) За обстоятелствата по чл. 10, ал. 1, т. 2 и 7 ЗТИП се извършва служебна проверка.
(6) (Предишна ал. 5, доп. - ДВ, бр. 87 от 2017 г., в сила от 31.10.2017 г.) При положителен резултат от проверките на документите по ал. 1 и 3 и служебната проверка по ал. 5 кандидатът за издаване на разрешение за оценяване на съответствието внася такса за проверка на място по чл. 12а, ал. 1 ЗТИП за установяване на компетентността за изпълнение на заявената процедура за оценяване на съответствието, определена в чл. 27 от Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по Закона за държавните такси.
(7) (Предишна ал. 6, доп. - ДВ, бр. 87 от 2017 г., в сила от 31.10.2017 г.) Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор взема решение за издаване на разрешение само при положителен резултат от проверката на документи и от проверката на място.

Чл. 51. (В сила от 22.04.2016 г.) (1) В случаите по чл. 12а, ал. 7 ЗТИП председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор предоставя на Европейската комисия и на другите държави членки информация за дейностите по оценяване на съответствието, за модула или модулите на процедурите за оценяване на съответствието и за обхвата на радиосъоръженията, както и документите за резултатите от извършената оценка на компетентността на органа за оценяване на съответствието и на способността му да изпълнява посочените дейности по оценяване на съответствието.
(2) В случаите по чл. 12а, ал. 7 ЗТИП, когато в резултат на разглеждане на възражение Европейската комисия отправи искане, включително чрез приемане на акт за изпълнение, за предприемане на коригиращи действия или за оттегляне на нотификацията, в срок до един месец от получаване на искането или на акта за изпълнение председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор:
1. писмено уведомява заявителя за установените несъответствия и определя срок за отстраняването им, или
2. отказва с мотивирана заповед издаването на разрешение, или
3. издава разрешение за извършване на оценяване на съответствието.
(3) Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор информира Европейската комисия за предприетите действия по ал. 2.
(4) В случаите по чл. 12а, ал. 7 ЗТИП, когато не са повдигнати възражения или не са останали неудовлетворени възражения на Европейската комисия или на други държави членки и Европейската комисия е определила идентификационен номер на лицето, председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор издава разрешение за извършване на оценяване на съответствието.
(5) При издаване на разрешението за извършване на оценяване на съответствието се заплаща таксата, определена в чл. 27, ал. 1, т. 3 от Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по Закона за държавните такси.
(6) Разрешението за оценяване на съответствието не може да се прехвърля или преотстъпва на други физически или юридически лица.

Чл. 52. (В сила от 22.04.2016 г.) (1) Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор информира Европейската комисия и другите държави членки за всякакви последващи промени в издадените разрешения.
(2) Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор оказва съдействие на Европейската комисия при разглеждане на възражения срещу органи, нотифицирани по реда на наредбата, като при поискване предоставя цялата информация, свързана с основанията за нотификацията или с поддържане на компетентността на съответния нотифициран орган.

Чл. 53. (В сила от 22.04.2016 г.) (1) Ежегодните планирани проверки по чл. 14в, ал. 1 ЗТИП се извършват съгласно процедура, утвърдена от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и публикувана на електронната страница на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.
(2) Извънредните проверки по чл. 14в, ал. 2 ЗТИП се извършват на място при лицата, получили разрешение за извършване на оценяване на съответствието, и обхващат:
1. допуснатите несъответствия с изискванията на чл. 10 ЗТИП и/или на чл. 49 от наредбата, за които е постъпила информация, причините за възникването им и начините за тяхното отстраняване;
2. пропуски при изпълнението на процедурите за оценяване на съответствието;
3. възможността на лицето да продължава да извършва дейността си по оценяване на съответствието.
(3) При извършване на проверките по ал. 1 и 2 лицето, получило разрешение за извършване на оценяване на съответствието, заплаща разходите за командироване на експертите от комисията по чл. 14в, ал. 3 ЗТИП.

Раздел II.
Задължения на нотифицираните органи (В сила от 22.04.2016 г.)

Чл. 54. (В сила от 22.04.2016 г.) (1) Когато нотифициран орган възлага конкретни задачи, свързани с оценяване на съответствието, на подизпълнители или използва поделенията си, той гарантира, че подизпълнителят или поделението отговаря на изискванията по чл. 49. Нотифицираният орган информира за това председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, като предоставя резултатите от извършената оценка на подизпълнителя или на поделението.
(2) В 14-дневен срок от предоставяне на информацията по ал. 1 председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор одобрява използването на подизпълнителя или поделението или взема решение за извършване на извънредна проверка.
(3) Нотифицираният орган поема пълната отговорност за задачите, изпълнявани от подизпълнители или от поделения, без значение къде са установени те.
(4) Дейности по оценяване на съответствието могат да се възлагат на подизпълнители или да се изпълняват от поделения на нотифицирания орган само със съгласието на клиента.
(5) Нотифицираният орган съхранява на разположение на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор съответните документи относно оценката на квалификацията на всеки подизпълнител или поделение и относно работата по оценяване на съответствието, извършена от тях съгласно приложение № 1.
(6) Нотифицираният орган може да възлага задачи на един или повече подизпълнители или поделения, като не се разрешава тези подизпълнители и поделения да възлагат задачите на други лица.

Чл. 55. (В сила от 22.04.2016 г.) (1) Всеки нотифициран орган извършва оценяване на съответствието съгласно модулите на процедурите за оценяване на съответствието, определени в приложение № 1, за които е нотифициран.
(2) Оценяването на съответствието се осъществява по пропорционален начин, като се избягва ненужната тежест за икономическите оператори. Нотифицираният орган осъществява своята дейност, като надлежно отчита размера на дадено предприятие, сектора, в който то осъществява дейност, неговата структура, степента на сложност на съответната технология и масовия или серийния характер на производството. Нотифицираният орган отчита тези обстоятелства, без да намалява степента на взискателност и нивото на защита, изисквани за осигуряване на съответствието на радиосъоръжението с изискванията на наредбата.

Чл. 56. (В сила от 22.04.2016 г.) (1) Когато нотифицираният орган прецени, че определен производител не е осигурил съответствието на радиосъоръжението със съществените изисквания, определени в глава втора, или със съответните хармонизирани стандарти, или в други технически спецификации, той изисква от този производител да предприеме подходящи коригиращи действия и не издава съответния сертификат или одобрение на системата по качеството.
(2) Когато в процеса на наблюдение за осигуряване на съответствие след издаването на съответния сертификат или одобряването на системата по качеството нотифицираният орган установи, че дадено радиосъоръжение не отговаря на изискванията, той изисква от производителя да предприеме подходящи коригиращи действия и спира действието или отнема сертификата или одобрението, ако това се налага.
(3) Когато не са предприети коригиращи действия или те не дадат необходимия резултат, нотифицираният орган ограничава, спира действието или отнема съответния сертификат или одобрение в зависимост от случая.

Чл. 57. (В сила от 22.04.2016 г.) (1) Нотифицираните органи изпълняват задълженията по чл. 14а, 14б и 20а ЗТИП, съхраняват документите и предоставят информацията, определени в съответните модули на процедурите за оценяване на съответствието по приложение № 1.
(2) Докладът по чл. 14а ЗТИП съдържа и информация за:
1. откази, ограничавания, спиране на действието, отнемане или други наложени ограничения по отношение на издаваните сертификати или одобрения на системи по качеството;
2. дейностите по оценяване на съответствието, извършени в други държави;
3. възлагане на задачи, свързани с оценяване на съответствието, на подизпълнители или поделения.
(3) Всеки нотифициран орган информира председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор в 7-дневен срок за всички искания за предоставяне на информация, получени от органи за надзор на пазара на други държави членки относно дейността му по оценяване на съответствието.
(4) Всеки нотифициран орган предоставя на другите нотифицирани органи, които осъществяват подобни дейности по оценяване на съответствието, чийто предмет са същите радиосъоръжения, информация за отрицателни и при поискване, положителни резултати от оценяване на съответствието.

Чл. 58. (В сила от 22.04.2016 г.) (1) При прекратяване на дейността си нотифицираните органи са длъжни да уведомят председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и своите клиенти. В 7-дневен срок от уведомлението нотифицираният орган предоставя досиетата на своите клиенти на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.
(2) В 7-дневен срок от влизането в сила на заповедта за отнемане или за ограничаване на разрешението органът за оценяване на съответствието информира съответно всички или заинтересованите свои клиенти и предава досиетата им на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.
(3) В едномесечен срок от уведомлението по ал. 1 и 2 клиентите на нотифицирания орган, който е прекратил дейността си или чието разрешение е било отнето или ограничено, могат писмено да поискат от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор да предостави техни досиета на друг, посочен от тях, нотифициран орган.

Допълнителни разпоредби

§ 1. (1) По смисъла на наредбата:
1. "Вносител" е всяко физическо или юридическо лице, установено в Европейския съюз, което пуска на пазара на Европейския съюз радиосъоръжение от трета държава.
2. "Вредни радиосмущения" са вредни смущения съгласно § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби на Закона за електронните съобщения.
3. "Дистрибутор" е всяко физическо или юридическо лице във веригата на доставка, различно от производителя или вносителя, което предоставя радиосъоръжение на пазара.
4. "Законодателство на Европейския съюз за хармонизация" е законодателството на Европейския съюз, което хармонизира условията за предлагане на продукти на пазара.
5. "Изземване" е всяка мярка, целяща да постигне връщане на радиосъоръжение, което вече е било предоставено на крайния ползвател.
6. "Изтегляне" е всяка мярка, целяща предотвратяване на предоставянето на пазара на радиосъоръжение, което е във веригата на доставка.
7. "Икономически оператори" са производителят, упълномощеният представител, вносителят и дистрибуторът.
8. "Клас радиосъоръжение" е клас, който обозначава конкретни категории радиосъоръжения, считани за сходни съгласно наредбата, и тези радиоинтерфейси, за които радиосъоръжението е проектирано.
9. "Маркировка "СЕ" е маркировка, чрез която производителят указва, че радиосъоръжението е в съответствие с приложимите изисквания, установени в законодателството на Европейския съюз за хармонизация, предвиждащо нейното нанасяне.
10. "Орган за оценяване на съответствието" е орган, осъществяващ дейности по оценяване на съответствието.
11. "Оценяване на съответствието" е процес, който доказва дали са изпълнени съществените изисквания на наредбата, свързани с дадено радиосъоръжение.
12. "Предоставяне на пазара" е всяка доставка на радиосъоръжение за дистрибуция, потребление или използване на пазара на Европейския съюз в процеса на търговска дейност срещу заплащане или безплатно.
13. "Производител" е всяко физическо или юридическо лице, което произвежда радиосъоръжение или което възлага проектирането или производството на радиосъоръжение и предлага това радиосъоръжение на пазара със своето име или своята търговска марка.
14. "Пускане в действие" е използването за първи път на радиосъоръжение в Европейския съюз от крайния му ползвател.
15. "Пускане на пазара" е предоставянето на радиосъоръжение на пазара на Европейския съюз за първи път.
16. "Радиовълни" са електромагнитни вълни с честоти под 3000 GHz, които се разпространяват в пространството без изкуствен вълновод.
17. "Радиоинтерфейс" е спецификацията на регулираното използване на радиочестотния спектър.
18. "Радиокомуникация" е комуникация чрез радиовълни.
19. "Радиоопределяне" е определяне на местоположение, скорост и/или други характеристики на даден обект или получаване на информация относно тези параметри чрез свойствата на разпространение на радиовълните.
20. "Радиосъоръжение" е електрически или електронен продукт, който е проектиран да излъчва и/или да приема радиовълни с цел радиокомуникация и/или радиоопределяне, или електрически или електронен продукт, който трябва да бъде докомплектуван с принадлежност, като например антена, така че да излъчва и/или да приема радиовълни за целите на радиокомуникация и/или радиоопределяне.
21. "Смущаващо електромагнитно въздействие" е всяко електромагнитно явление, което може да влоши техническите характеристики на съоръжението; смущаващото електромагнитно въздействие може да се изразява под формата на електромагнитен шум, нежелан сигнал или изменение в средата на разпространение.
22. "Техническа спецификация" е документ, определящ техническите изисквания, които трябва да са изпълнени за определено радиосъоръжение.
23. "Упълномощен представител" е всяко физическо или юридическо лице, установено в Европейския съюз, което е упълномощено писмено от производител да действа от негово име във връзка с определени задачи.
(2) За целите на наредбата се прилага определението за "хармонизиран стандарт", посочено в чл. 2, т. 1, буква "в" от Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно европейската стандартизация, за изменение на директиви 89/686/ЕИО и 93/15/ЕИО на Съвета и на директиви 94/9/ЕО, 94/25/ЕО, 95/16/ЕО, 97/23/ЕО, 98/34/ЕО, 2004/22/ЕО, 2007/23/ЕО, 2009/23/ЕО и 2009/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Решение № 87/95/ЕИО на Съвета и на Решение № 1673/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ, L 316/12 от 14 ноември 2012 г.).

§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2023 г., в сила от 28.12.2024 г.) Наредбата въвежда съответните разпоредби на:
1. Директива 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за хармонизирането на законодателствата на държавите членки във връзка с предоставянето на пазара на радиосъоръжения и за отмяна на Директива 1999/5/ЕО (ОВ, L 153/62 от 22 май 2014 г.).
2. Директива (ЕС) 2022/2380 на Европейския парламент и на Съвета от 23 ноември 2022 г. за изменение на Директива 2014/53/ЕС за хармонизирането на законодателствата на държавите членки във връзка с предоставянето на пазара на радиосъоръжения (ОВ, L 315/30 от 7 декември 2022 г.).

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 3. Наредбата се приема на основание чл. 7, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите.
§ 4. Радиосъоръженията, попадащи в обхвата на наредбата, които отговарят на изискванията, приложими за тях преди 13 юни 2016 г., могат да се предоставят на пазара и да се пускат в действие, при условие че са пуснати на пазара преди 13 юни 2017 г.
§ 5. За целите на чл. 2, ал. 2 и за радиосъоръженията, попадащи в обхвата на наредбата, до приемането на актове за изпълнение от Европейската комисия на основание чл. 8, параграф 2 от Директива 2014/53/ЕС, се прилага Решение № 2000/299/ЕО на Комисията от 6 април 2000 г. относно установяването на първоначална класификация на радиооборудването и на телекомуникационното терминално оборудване и свързаните с тях идентификатори (ОВ, L 97/13 от 19 април 2000 г.) с изключение на разпоредбите относно идентификатора за категория.
§ 6. (В сила от 22.04.2016 г.) За целите на чл. 49, ал. 1 и чл. 50, ал. 3, т. 2, буква "б" до 8 юли 2017 г. може да се прилага и стандарт БДС EN ISO/IEC 17021.
§ 7. Разрешенията за извършване на оценяване на съответствието, издадени в съответствие с Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства, приета с Постановление № 175 на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 79 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 115 от 2002 г., бр. 13 от 2003 г., бр. 96 от 2005 г., бр. 24, 40 и 61 от 2006 г. и бр. 50 от 2014 г.), са валидни до 12 юни 2017 г.
§ 8. (В сила от 22.04.2016 г.) (1) Лицата, които към датата на обнародване на наредбата притежават разрешение за извършване на оценяване на съответствието, издадено съгласно наредбата по § 7, представят в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор всички промени в документацията си съгласно изискванията на наредбата в 14-дневен срок от нейното обнародване.
(2) В едномесечен срок от получаване на документите по ал. 1, въз основа на разрешението за извършване на оценяване на съответствието, издадено съгласно наредбата по § 7, успешно проведената последна ежегодна проверка съгласно чл. 14в ЗТИП и установеното съответствие на документите по ал. 1 председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор обявява съответното лице пред Европейската комисия и държавите членки съгласно директивата по § 2.
(3) Когато два месеца след обявяването на лицето съгласно ал. 2 не са повдигнати възражения от Европейската комисия или от други държави членки или когато не са останали неудовлетворени възражения на Европейската комисия или на други държави членки, председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор издава разрешение за извършване на оценяване на съответствието съгласно наредбата.
§ 9. Наредбата влиза в сила от 13 юни 2016 г. с изключение на глава пета и § 6 и 8, които влизат в сила от датата на обнародване на наредбата в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 241 ОТ 26 ОКТОМВРИ 2017 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
(ОБН. - ДВ, БР. 87 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 31.10.2017 Г.)

§ 19. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 14

ПРОЦЕДУРИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Раздел I

Модул А: Вътрешен производствен контрол

1. Вътрешен производствен контрол е процедурата за оценяване на съответствието, чрез която производителят изпълнява задълженията си по т. 2 - 4 и осигурява и декларира на своя отговорност, че съответните радиосъоръжения отговарят на изискванията на наредбата, приложими към тях.
2. Техническа документация.
Производителят изготвя техническата документация в съответствие с чл. 15.
3. Производство.
Производителят взема всички необходими мерки за това производственият процес и неговото наблюдение да осигурят съответствието на произвежданите радиосъоръжения с техническата документация, посочена в т. 2, и с изискванията на наредбата, приложими към тях.
4. Маркировка "CE" и ЕС декларация за съответствие.
4.1. Производителят нанася маркировката "CE" върху всяко отделно радиосъоръжение, което отговаря на приложимите изисквания на наредбата.
4.2. Производителят съставя писмена ЕС декларация за съответствие за всеки тип радиосъоръжение и я съхранява заедно с техническата документация на разположение на компетентните органи в продължение на 10 години след пускането на радиосъоръжението на пазара. ЕС декларацията за съответствие идентифицира радиосъоръжението, за което е съставена.
Копие от ЕС декларацията за съответствие се предоставя на компетентните органи при поискване.
5. Упълномощен представител.
Задълженията на производителя по т. 4 могат да се изпълняват от негов упълномощен представител, от негово име и на негова отговорност, при условие че са посочени в пълномощното.

Раздел II

Модул B: ЕС изследване на типа

1. ЕС изследване на типа е тази част от процедурата за оценяване на съответствието, при която нотифициран орган изследва техническия проект на радиосъоръжението и проверява, и удостоверява, че техническият проект отговаря на изискванията на наредбата, приложими към него.
2. ЕС изследване на типа се извършва посредством оценка на пригодността на техническия проект на радиосъоръжението чрез изследване на техническата документация и подкрепящите доказателства по т. 3, без изследване на образец (изследване на проекта на типа).
3. Производителят подава заявлението за ЕС изследване на типа само до един нотифициран орган по свой избор.
Заявлението включва:
а) името и адреса на производителя, а в случаите, когато заявлението е подадено от упълномощен представител, също така и неговото име и адреса му;
б) писмена декларация, че същото заявление не е било подавано до друг нотифициран орган;
в) техническата документация; техническата документация позволява да се оцени съответствието на радиосъоръжението с приложимите изисквания на наредбата и включва съответен анализ и оценка на риска (рисковете); техническата документация определя точно приложимите изисквания и обхваща дотолкова, доколкото е необходимо за нуждите на оценяването, проекта, производството и действието на радиосъоръжението; техническата документация съдържа, когато е приложимо, елементите, определени в приложение № 2;
г) подкрепящите доказателства за пригодност на решението за техническия проект; тези подкрепящи доказателства посочват всички използвани документи, по-специално в случаите, когато съответните хармонизирани стандарти не са били приложени или не са били приложени изцяло; когато е необходимо, подкрепящите доказателства включват резултатите от изпитванията, проведени в съответствие с други подходящи технически спецификации от съответната лаборатория на производителя или от друга лаборатория от негово име и на негова отговорност.
4. Нотифицираният орган изследва техническата документация и подкрепящите доказателства, за да оцени пригодността на техническия проект на радиосъоръжението.
5. Нотифицираният орган съставя доклад от оценката, в който описва действията, предприети съгласно т. 4, и получените резултати. Без да нарушава задълженията си по т. 8, нотифицираният орган разгласява изцяло или отчасти съдържанието на доклада само със съгласието на производителя.
6. Когато типът отговаря на изискванията на наредбата, приложими към съответното радиосъоръжение, нотифицираният орган издава на производителя сертификат за ЕС изследване на типа. Сертификатът съдържа името и адреса на производителя, заключенията от изследването, аспектите на съществените изисквания, обхванати от изследването, условията (ако има такива) за неговата валидност и необходимите данни за идентификация на одобрения тип.
Сертификатът за ЕС изследване на типа може да съдържа едно или повече приложения. Сертификатът за ЕС изследване на типа и приложенията към него съдържат цялата необходима информация, за да може съответствието на произведеното радиосъоръжение да бъде оценено спрямо изследвания проект и да се даде възможност за осъществяването на контрол по време на експлоатация.
Когато типът не отговаря на приложимите изисквания на наредбата, нотифицираният орган отказва да издаде сертификат за ЕС изследване на типа и съответно информира подалия заявлението, като подробно мотивира отказа си.
7. Нотифицираният орган следи за евентуални промени в общоприетото ниво на технически познания, които промени показват, че одобреният тип може вече да не отговаря на приложимите изисквания на наредбата, и преценява дали такива промени изискват по-нататъшни проучвания. Когато това е така, нотифицираният орган информира производителя.
Производителят информира нотифицирания орган, у когото се намира техническата документация, отнасяща се до сертификата за ЕС изследване на типа, за всички промени на одобрения тип, които могат да повлияят на съответствието на радиосъоръжението със съществените изисквания или на условията за валидност на този сертификат. Такива промени изискват допълнително одобрение под формата на допълнение към оригиналния сертификат за ЕС изследване на типа.
8. Всеки нотифициран орган информира своя нотифициращ орган за сертификати за ЕС изследване на типа и/или за допълнения към тях, които е издал или отнел, и периодично или при поискване предоставя на своя нотифициращ орган списък на такива сертификати и/или допълненията към тях, които е отказал да издаде, спрял е действието им или по друг начин е ограничил.
Всеки нотифициран орган информира останалите нотифицирани органи за сертификатите за ЕС изследване на типа и/или за допълнения към тях, чието издаване е отказал, отнел е, спрял е действието им или по друг начин е ограничил, а при поискване - и за сертификатите и/или допълненията към тях, които е издал.
Всеки нотифициран орган информира държавите членки за сертификатите за ЕС изследване на типа и/или за допълненията към тях, които е издал, в случаите, когато хармонизираните стандарти не са били приложени или не са били приложени изцяло.
Държавите членки, Европейската комисия и останалите нотифицирани органи могат, при поискване, да получат копие от сертификатите за ЕС изследване на типа и/или от допълненията към тях. При поискване държавите членки и Европейската комисия могат да получат копие от техническата документация и резултатите от проведените от нотифицирания орган изследвания.
Нотифицираният орган съхранява копие от сертификата за ЕС изследване на типа, неговите приложения и допълнения, както и техническото досие, включващо техническата документация, представена от производителя, в продължение на 10 години след оценяването на радиосъоръжението или до изтичане на валидността на този сертификат.
9. Производителят съхранява на разположение на компетентните органи копие от сертификата за ЕС изследване на типа, неговите приложения и допълнения заедно с техническата документация в продължение на 10 години след пускането на радиосъоръжението на пазара.
10. Упълномощеният представител на производителя може да подава заявлението по т. 3 и да изпълнява задълженията по т. 7 и 9, при условие че са посочени в пълномощното.

Раздел III

Модул C: Съответствие с типа въз основа на вътрешен производствен контрол

1. Съответствие с типа въз основа на вътрешен производствен контрол е тази част от процедурата за оценяване на съответствието, чрез която производителят изпълнява задълженията си по т. 2 и 3 и осигурява, и декларира на своя отговорност, че съответните радиосъоръжения са в съответствие с типа, описан в сертификата за ЕС изследване на типа, и отговарят на изискванията на наредбата, приложими към тях.
2. Производство.
Производителят взема всички необходими мерки за това производственият процес и неговото наблюдение да осигурят съответствието на произвежданите радиосъоръжения с одобрения тип, описан в сертификата за EС изследване на типа, и с изискванията на наредбата, приложими към тях.
3. Маркировка "CE" и ЕС декларация за съответствие.
3.1. Производителят нанася маркировката "CE" върху всяко отделно радиосъоръжение, което е в съответствие с типа, описан в сертификата за ЕС изследване на типа, и което отговаря на приложимите изисквания на наредбата.
3.2. Производителят съставя писмена ЕС декларация за съответствие за всеки тип радиосъоръжение и я съхранява на разположение на компетентните органи в продължение на 10 години след пускането на радиосъоръжението на пазара. ЕС декларацията за съответствие идентифицира типа радиосъоръжение, за който е съставена.
Копие от ЕС декларацията за съответствие се предоставя на компетентните органи при поискване.
4. Упълномощен представител.
Задълженията на производителя по т. 3 могат да се изпълняват от негов упълномощен представител, от негово име и на негова отговорност, при условие че са посочени в пълномощното.

Раздел IV

Модул H: Съответствие въз основа на пълно осигуряване на качеството

1. Съответствие въз основа на пълно осигуряване на качеството е процедурата за оценяване на съответствието, чрез която производителят изпълнява задълженията си по т. 2 и 5 и осигурява, и декларира на своя отговорност, че съответните радиосъоръжения отговарят на изискванията на наредбата, приложими към тях.
2. Производство.
Производителят разработва и въвежда одобрена система по качеството по отношение на проектирането, производството и контрола на крайния продукт и изпитването на съответните радиосъоръжения, както е определено в т. 3, и подлежи на надзор, както е определено в т. 4.
3. Система по качеството.
3.1. Производителят подава заявление за оценяване на неговата система по качеството по отношение на съответните радиосъоръжения до нотифициран орган по свой избор.
Заявлението включва:
а) името и адреса на производителя, а в случаите, когато заявлението е подадено от упълномощен представител, също така и неговото име и адреса му;
б) техническата документация за всеки тип радиосъоръжение, чието производство се предвижда; техническата документация съдържа, когато е приложимо, елементите, определени в приложение № 2;
в) документацията относно системата по качеството;
г) писмена декларация, че същото заявление не е било подавано до друг нотифициран орган.
3.2. Системата по качеството осигурява съответствие на радиосъоръженията с изискванията на наредбата, приложими към тях.
Всички елементи, изисквания и предписания, приети от производителя, се документират редовно и систематично под формата на писмени политики, процедури и инструкции. Документацията на системата по качеството трябва да позволява еднозначно тълкуване на програмите по качество, плановете, наръчниците и записите. Документацията на системата по качеството включва, по-специално, подходящо описание на:
а) целите по качеството и организационната структура, отговорностите и правомощията на ръководството по отношение на качеството на проекта и продукта;
б) техническите спецификации на проекта, включително стандарти, които ще бъдат приложени и когато съответните хармонизирани стандарти няма да бъдат приложени изцяло, средствата, които ще се използват за осигуряване съответствието на радиосъоръженията със съществените изисквания, приложими към тях;
в) средствата и методите за управление и проверка на проекта, процесите и систематичните мерки, които ще се прилагат при проектирането на радиосъоръженията, принадлежащи към съответния тип радиосъоръжения;
г) съответните средства и методи за производство, контрол и осигуряване на качеството, процесите и систематичните мерки, които ще се прилагат;
д) изследванията и изпитванията, които ще се извършват преди, по време на и след производството, както и честотата, с която ще бъдат извършвани;
е) записите по качеството, като доклади от проверки, данни от изпитвания, данни от калибриране, доклади относно квалификацията на персонала и др.;
ж) средствата за наблюдение за постигане на изискваното качество на проекта и продукта и за ефективното функциониране на системата по качеството.
3.3. Нотифицираният орган оценява системата по качеството, за да определи дали тя отговаря на изискванията, посочени в т. 3.2.
По отношение на елементите на системата по качеството, които отговарят на съответните спецификации на съответния хармонизиран стандарт, нотифицираният орган приема, че е налице съответствие с изискванията, посочени в т. 3.2.
В допълнение към опита в системи за управление на качеството екипът одитори разполага най-малко с един член с опит в оценяването в областта на радиосъоръженията и с познания за технологията на съответните радиосъоръжения, както и с познания за приложимите изисквания на наредбата. Одитът включва посещение в помещенията на производителя за извършване на оценка. Екипът одитори преглежда техническата документация по т. 3.1, буква "б" с цел да установи способността на производителя да определи приложимите изисквания на наредбата и да проведе необходимите изследвания с цел да осигури съответствието на радиосъоръжението с тези изисквания.
Решението се съобщава на производителя или на неговия упълномощен представител. Това уведомление включва заключенията от одита и мотивирано решение относно извършеното оценяване.
3.4. Производителят се задължава да изпълнява задълженията, произтичащи от одобрената система по качеството, както и да поддържа тази система в състояние на пригодност и ефективно функциониране.
3.5. Производителят редовно информира нотифицирания орган, одобрил системата по качеството, за всякакви планирани изменения в нея.
Нотифицираният орган оценява предложените изменения и решава дали изменената система по качеството ще продължи да отговаря на изискванията по т. 3.2, или се налага ново оценяване.
Нотифицираният орган съобщава своето решение на производителя. Това уведомление включва заключенията от извършеното изследване и мотивирано решение относно извършеното оценяване.
4. Надзор на отговорността на нотифицирания орган.
4.1. Целта на надзора е да се гарантира, че производителят изпълнява правилно задълженията, произтичащи от одобрената система по качеството.
4.2. За целите на оценката производителят предоставя на нотифицирания орган достъп до местата на проектиране, производство, проверка, изпитване и съхраняване и му предоставя цялата налична информация, по-специално:
а) документацията на системата по качеството;
б) записите по качеството, посочени в проектната част на системата по качеството, като резултати от анализи, изчисления, изпитвания и др.;
в) записите по качеството, посочени в производствената част на системата по качеството, като доклади от проверки, данни от изпитвания, данни от калибриране, доклади относно квалификацията на персонала и др.
4.3. Нотифицираният орган извършва периодични одити, за да се увери, че производителят поддържа и прилага системата по качеството, и представя на производителя доклад от одита.
4.4. Нотифицираният орган може да прави и внезапни посещения при производителя. По време на такива посещения нотифицираният орган може, ако това се налага, да извършва или възлага извършването на изпитвания на радиосъоръженията с цел да провери дали системата по качеството функционира правилно. Той предоставя на производителя доклад от посещението, а ако са били извършени изпитвания - и протоколи от изпитванията.
5. Маркировка "CE" и ЕС декларация за съответствие.
5.1. Производителят нанася маркировката "CE" и на отговорността на нотифицирания орган, посочен в т. 3.1, идентификационния му номер върху всяко отделно радиосъоръжение, което отговаря на приложимите изисквания на наредбата.
5.2. Производителят съставя писмена ЕС декларация за съответствие за всеки тип радиосъоръжение и я съхранява на разположение на компетентните органи в продължение на 10 години след пускането на радиосъоръжението на пазара. ЕС декларацията за съответствие идентифицира типа радиосъоръжение, за който е съставена.
Копие от ЕС декларацията за съответствие се предоставя на компетентните органи при поискване.
6. Производителят съхранява на разположение на националните органи в продължение на 10 години след пускането на радиосъоръжението на пазара:
а) техническата документация по т. 3.1, буква "б";
б) документацията относно системата по качеството по т. 3.1, буква "в";
в) информация за одобрените изменения по т. 3.5;
г) решенията и докладите на нотифицирания орган по т. 3.5, 4.3 и 4.4.
7. Всеки нотифициран орган информира своя нотифициращ орган за издадените или оттеглените одобрения на системи по качеството и периодично или при поискване му предоставя списък с одобренията на системи по качеството, които е отказал, спрял е действието им или по друг начин е ограничил.
Всеки нотифициран орган информира останалите нотифицирани органи за одобрения на системи по качеството, които е отказал, оттеглил е, спрял е действието им или по друг начин е ограничил, и при поискване - за издадените одобрения на системи по качеството.
8. Упълномощен представител.
Задълженията на производителя по т. 3.1, 3.5, 5 и 6 могат да се изпълняват от негов упълномощен представител, от негово име и на негова отговорност, при условие че са посочени в пълномощното.

Приложение № 2 към чл. 15

СЪДЪРЖАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Техническата документация съдържа, когато е приложимо, най-малко следните елементи:
1. Общо описание на радиосъоръжението, включително:
а) снимки или илюстрации, показващи външните характеристики, маркировката и вътрешната схема;
б) версии на софтуера или вътрешното програмно осигуряване, които засягат съответствието със съществените изисквания;
в) информация за потребителя и инструкции за инсталиране.
2. Конструктивни и производствени чертежи и схеми на компонентите, сглобените единици, електрическите вериги и други подобни елементи.
3. Описанията и обясненията, необходими за разбиране на тези чертежи и схеми и за действието на радиосъоръжението.
4. Списък на хармонизираните стандарти, приложени изцяло или частично, данните за които са публикувани в "Официален вестник" на Европейския съюз, и когато тези стандарти не са били приложени, описания на решенията, приети за изпълнение на съществените изисквания, включително списък на приложените други подходящи технически спецификации. При частично приложени хармонизирани стандарти техническата документация посочва частите, които са приложени.
5. Копие на ЕС декларацията за съответствие.
6. Когато е приложен "Модул B: ЕС изследване на типа" съгласно раздел II от приложение № 1, копие от сертификата за ЕС изследване на типа и неговите приложения, издаден от съответния нотифициран орган.
7. Резултати от направените проектни изчисления, проведените изследвания и други подобни данни.
8. Протоколи от изпитванията.
9. Обяснение относно съответствието с изискването на чл. 23, ал. 2 и относно предоставянето или не на информация върху опаковката в съответствие с чл. 8.

Приложение № 3 към чл. 17, ал. 3

ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

(№ ХХХХ)*

1. Радиосъоръжение (номер на продукта, тип, партиден или сериен номер): ………....…..

2. Наименование и адрес на производителя или на неговия упълномощен представител: ……………………………............................................................................................................

3. Настоящата декларация за съответствие е издадена на отговорността на производителя.

4. Предмет на декларацията (идентификация на радиосъоръжението, позволяваща проследяването му; това може да включва достатъчно ясно цветно изображение, когато е необходимо за идентифициране на радиосъоръжението): ……………......................……….

……………………………………………………………………………….....…………………

5. Предметът на декларацията, описан по-горе, отговаря на съответното законодателство на Европейския съюз за хармонизация:

а) Директива 2014/53/ЕС;

б) друго законодателство на Европейския съюз за хармонизация, когато е приложимо: …………………….......................................................................……………………....……….

6. Позоваване на използваните хармонизирани стандарти или позоваване на други технически спецификации, по отношение на които се декларира съответствие. При позоваването трябва да се посочва техният идентификационен номер и версията им и ако е приложимо, дата на издаване: …………………..............................................................

7. Когато е приложимо, нотифицираният орган ……………………………………....……. (наименование, номер) извърши ……………………………. (описание на действието) и издаде сертификата за ЕС изследване на типа: ……………..........................……….........….

8. Когато е приложимо, описание на принадлежностите и компонентите, включително софтуер, които позволяват на радиосъоръжението да работи по предназначение и които са обхванати от ЕС декларацията за съответствие: …………................................................

…………………………………………………………………………………....……………..

9. Допълнителна информация: ………………….....................................................................

………………………………………………………………………………………....……….

Подписано за и от името на: ……………………………………....….……..

(място и дата на издаване): ……………………………………….....……….

(име, длъжност) (подпис): …………...…………………………….....………

________________________

* Забележка. Производителят не е задължен да номерира ЕС декларацията за съответствие.

Приложение № 4 към чл. 17, ал. 8

ОПРОСТЕНА ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Опростената ЕС декларация за съответствие има следното съдържание:

С настоящото [име на производителя] декларира, че този тип радиосъоръжение [обозначение на типа радиосъоръжение] е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС.

Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: ……………………………………..….

Приложение № 5 към чл. 9, ал. 4, чл. 12а, чл. 22а, ал. 2 и чл. 27а

(Ново - ДВ, бр. 103 от 2023 г., в сила от 28.12.2024 г.)

Спецификации и информация, свързани със зареждането, приложими за определени категории или класове радиосъоръжения

Раздел I
Спецификации, свързани с параметрите на зареждане

1. Изискванията по т. 2 и 3 се прилагат за следните категории или класове радиосъоръжения:
1.1. мобилни телефони;
1.2. таблети;
1.3. цифрови камери;
1.4. слушалки за поставяне върху ушите;
1.5. комплекти слушалки;
1.6. ръчни конзоли за видеоигри;
1.7. преносими високоговорители;
1.8. електронни четци;
1.9. клавиатури;
1.10. мишки;
1.11. преносими навигационни системи;
1.12. слушалки за поставяне в ухото;
1.13. (В сила от 28.04.2026 г.) лаптопи.
2. Доколкото могат да бъдат зареждани чрез кабел, категориите или класовете радиосъоръжения, посочени в т. 1:
2.1. се оборудват с гнездо USB тип-C, отговарящо на стандарт EN IEC 62680-1-3:2022 "USB интерфейси за данни и захранване. Част 1-3: Общи компоненти. Спецификация за USB тип-C® кабели и съединители", като това гнездо остава достъпно и готово за експлоатация по всяко време;
2.2. могат да бъдат зареждани чрез кабели, отговарящи на стандарт EN IEC 62680-1-3:2022 "USB интерфейси за данни и захранване. Част 1-3: Общи компоненти. Спецификация за USB тип-C® кабели и съединители".
3. Доколкото могат да се зареждат чрез кабел при напрежение над 5 V, ток над 3 А или мощност над 15 W, категориите или класовете радиосъоръжения, посочени в т. 1:
3.1. се оборудват с USB захранване, както е описано в стандарт EN IEC 62680-1-2:2022 "USB интерфейси за данни и захранване. Част 1-2: Общи компоненти. Спецификация за USB захранване";
3.2. гарантират, че всеки допълнителен протокол за зареждане не възпрепятства пълноценното функциониране на USB захранването, посочено в т. 3.1, независимо от използваното зарядно устройство.

Раздел II
Информация за спецификациите, свързани с параметрите на зареждане, и съвместимите зарядни устройства

По отношение на радиосъоръжения, попадащи в обхвата на чл. 12а, следната информация се посочва в съответствие с чл. 27а и може да се предоставя в допълнение чрез QR кодове или подобни електронни решения:
1. За всички категории или класове радиосъоръжения, за които се прилагат изискванията на раздел I - описание на изискванията за мощността на кабелните зарядни устройства, които могат да се използват с радиосъоръжението, включително минималната мощност, необходима за зареждане на радиосъоръжението, и максималната мощност, необходима за зареждане на радиосъоръжението при максималната скорост на зареждане, изразена във ватове, чрез следния текст: "Мощността, подавана от зарядното устройство, трябва да бъде от минимум [xx] W, необходима на радиосъоръжението, до максимум [yy] W за достигането на максимална скорост на зареждане". Стойностите във ватове изразяват съответно минималната мощност, необходима на радиосъоръжението, и максималната мощност, необходима на радиосъоръжението за достигането на максимална скорост на зареждане.
2. За радиосъоръжения, за които се прилагат изискванията, установени в раздел I, т. 3 - описание на спецификациите, свързани с параметрите на зареждане на радиосъоръжението, доколкото то може да се зарежда чрез кабел, при напрежение над 5 V, ток над 3 А или мощност над 15 W, включително указание, че радиосъоръжението поддържа протокол за зареждане чрез USB захранване, чрез следния текст: "Бързо зареждане чрез USB захранване" и указание за всеки друг поддържан протокол за зареждане чрез изписване на името му в текстов формат.

Раздел III
Пиктограма, указваща дали заедно с радиосъоръжението е включено зарядно устройство

1. Пиктограмата има следните формати:
1.1. Ако заедно с радиосъоръжението е включено зарядно устройство:

Ако заедно с радиосъоръжението е включено зарядно устройство

1.2. Ако заедно с радиосъоръжението не е включено зарядно устройство:

1.2. Ако заедно с радиосъоръжението не е включено зарядно устройство:

2. Пиктограмата може да има различен вид (например цвят, плътен или празен контур, дебелина на линията), при условие че е видима и четлива. При увеличаване или намаляване на пиктограмата се запазват пропорциите, дадени във фигурата в т. 1. Размерът "а", посочен в т. 1, трябва да бъде по-голям от или равен на 7 mm, независимо от разликите във вида.

Раздел IV
Съдържание и формат на етикета

1. Етикетът има следния формат:

Етикет на зарядно устройство

2. Буквите „XX“ се заменят с числото, съответстващо на минималната мощност, необходима за зареждането на радиосъоръжението, която определя минималната мощност, която зарядното устройство трябва да подава, за да зарежда радиосъоръжението. Буквите „YY“ се заменят с числото, съответстващо на максималната мощност, необходима на радиосъоръжението за достигане на максимална скорост на зареждане, която определя най-малката мощност, която зарядното устройство трябва да подава, за да достигне тази максимална скорост на зареждане. Съкращението „USB PD“ (USB Power Delivery) се показва, ако радиосъоръжението поддържа комуникационен протокол за зареждане чрез USB захранване. „USB PD“ е протокол, с който се регулира най-бързото подаване на ток от зарядното устройство към радиосъоръжението, без да се съкращава експлоатационният срок на батерията.
3. Етикетът може да има различен вид (например цвят, плътен или празен контур, дебелина на линията), при условие че е видим и четлив. При увеличаване или намаляване на етикета се запазват пропорциите, дадени във фигурата в т. 1. Размерът „а“, посочен в т. 1, трябва да бъде по-голям от или равен на 7 mm, независимо от разликите във вида.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ