Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на радиосъоръженията

В сила от 13.06.2016 г.
Приета с ПМС № 90 от 19.04.2016 г.
Обн. ДВ. бр.32 от 22 Април 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.87 от 31 Октомври 2017г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С наредбата се определят:
1. съществените изисквания към радиосъоръженията;
2. процедурите за оценяване на съответствието и начините за удостоверяване на съответствието със съществените изисквания;
3. задълженията на икономическите оператори;
4. редът за издаване на разрешения за извършване на оценяване на съответствието и задълженията на нотифицираните органи.
Чл. 2. (1) Наредбата се прилага за радиосъоръженията, като се вземат предвид актовете за изпълнение, когато такива са приети от Европейската комисия на основание чл. 2, параграф 2 от Директива 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за хармонизирането на законодателствата на държавите членки във връзка с предоставянето на пазара на радиосъоръжения и за отмяна на Директива 1999/5/ЕО (ОВ, L 153/62 от 22 май 2014 г.), наричана по-нататък "Директива 2014/53/ЕС", с които се определя дали дадени категории електрически или електронни продукти са радиосъоръжения.
(2) Когато държавите членки са нотифицирали радиоинтерфейси, които регулират, еквивалентността между нотифицираните радиоинтерфейси се установява и класовете радиосъоръжения се определят с актове за изпълнение, приети от Европейската комисия на основание чл. 8, параграф 2 от Директива 2014/53/ЕС.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.