Наредба за процедурите за обмен на информация и сътрудничество между държавните органи, участващи в защитата на лицата, работещи по трудово правоотношение, подали съобщения за нарушения, свързани с пазарни злоупотреби с финансови инструменти

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 55 ОТ 23 МАРТ 2017 Г.
за приемане на Наредба за процедурите за обмен на информация и сътрудничество между държавните органи, участващи в защитата на лицата, работещи по трудово правоотношение, подали съобщения за нарушения, свързани с пазарни злоупотреби с финансови инструменти

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Член единствен. Приема Наредба за процедурите за обмен на информация и сътрудничество между държавните органи, участващи в защитата на лицата, работещи по трудово правоотношение, подали съобщения за нарушения, свързани с пазарни злоупотреби с финансови инструменти.
Министър-председател: Огнян Герджиков
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков


Обн. ДВ, бр. 26 от 28 март 2017 г.

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Тази наредба урежда процедурите за обмен на информация и сътрудничество между Комисията за финансов надзор и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ с оглед защитата на лицата, работещи по трудово правоотношение, подали съобщения за нарушение по реда на глава втора от Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти (ЗПМПЗФИ), срещу дисциплинарно уволнение.

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.