Наредба за процедурите за обмен на информация и сътрудничество между държавните органи, участващи в защитата на лицата, работещи по трудово правоотношение, подали съобщения за нарушения, свързани с пазарни злоупотреби с финансови инструменти

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 55 ОТ 23 МАРТ 2017 Г.
за приемане на Наредба за процедурите за обмен на информация и сътрудничество между държавните органи, участващи в защитата на лицата, работещи по трудово правоотношение, подали съобщения за нарушения, свързани с пазарни злоупотреби с финансови инструменти

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Член единствен. Приема Наредба за процедурите за обмен на информация и сътрудничество между държавните органи, участващи в защитата на лицата, работещи по трудово правоотношение, подали съобщения за нарушения, свързани с пазарни злоупотреби с финансови инструменти.
Министър-председател: Огнян Герджиков
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков


Обн. ДВ, бр. 26 от 28 март 2017 г.

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Тази наредба урежда процедурите за обмен на информация и сътрудничество между Комисията за финансов надзор и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ с оглед защитата на лицата, работещи по трудово правоотношение, подали съобщения за нарушение по реда на глава втора от Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти (ЗПМПЗФИ), срещу дисциплинарно уволнение.

Чл. 2. (1) Процедурите за обмен на информация и сътрудничество се осъществяват при спазване поверителността на данните, които се съдържат в подадените съобщения по реда на глава втора от ЗПМПЗФИ.
(2) При прилагане на процедурите за обмен на информация и сътрудничество Комисията за финансов надзор и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ обменят информация помежду си по електронен път.

Глава втора
ПРОЦЕДУРИ ЗА ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ И СЪТРУДНИЧЕСТВО

Чл. 3. (1) Лице, работещо по трудово правоотношение, подало съобщение за нарушение по реда на глава втора от ЗПМПЗФИ, може да подаде сигнал за започнало срещу него дисциплинарно производство за нарушение на трудовата дисциплина по чл. 187, ал. 1, т. 8 от Кодекса на труда (КТ), за което счита, че е в нарушение на чл. 187, ал. 2 КТ.
(2) Сигналът по ал. 1 се подава в Централното управление на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ или в териториалната дирекция „Инспекция по труда“ по седалището и адреса на управление на работодателя.
(3) Сигналът по ал. 1 се подава лично или чрез упълномощен представител с препоръчано писмо с обратна разписка или по електронен път при спазване на изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис.
(4) В случаите, когато лице по ал. 1 е сезирало Комисията за финансов надзор за започнало срещу него дисциплинарно производство за нарушение на трудовата дисциплина по чл. 187, ал. 1, т. 8 КТ, за което счита, че е в нарушение на чл. 187, ал. 2 КТ, най-късно на следващия работен ден Комисията за финансов надзор препраща сигнала на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ с информация за това дали лицето, което е подало сигнала, е подало съобщение за нарушение по реда на глава втора от ЗПМПЗФИ.

Чл. 4. Сигналът по чл. 3, ал. 1 съдържа:
1. имената на лицето и единния му граждански номер/личен номер на чужденец;
2. актуален точен адрес, телефонен номер и/или електронен адрес на лицето;
3. наименование и данни за седалището и адреса на управление на работодателя;
4. входящ номер или дата и час на подаване на съобщението за нарушение до Комисията за финансов надзор по реда на глава втора от ЗПМПЗФИ или други данни, идентифициращи съобщението;
5. данни за образуваното дисциплинарно производство срещу лицето;
6. други данни – по преценка на лицето;
7. дата и подпис на лицето.
Чл. 5. Сигнали по чл. 3, подадени след налагане на дисциплинарно наказание „уволнение“ на лицето, не се разглеждат от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

Чл. 6. (1) Най-късно на следващия работен ден след получаване на сигнал по чл. 3, ал. 1 Централното управление на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ или съответната териториална дирекция „Инспекция по труда“ уведомява Комисията за финансов надзор за получения сигнал и отправя запитване дали лицето, което е подало сигнала, е подало съобщение за нарушение по реда на глава втора от ЗПМПЗФИ.
(2) Най-късно на следващия работен ден след получаването на запитването по ал. 1 заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, извършва проверка дали лицето, което е подало сигнала, е подало съобщение за нарушение по реда на глава втора от ЗПМПЗФИ и уведомява за това Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

Чл. 7. (1) В срок два работни дни от получаването на уведомлението по чл. 6, ал. 2, съответно от получаването на сигнала по чл. 3, ал. 4, когато е подадено съобщение за нарушение по реда на глава втора от ЗПМПЗФИ, контролните органи на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ или на съответната териториална дирекция извършват проверка на работодателя по повод на постъпилия сигнал.
(2) При проверката по ал. 1 се установява:
1. открито ли е производство по налагане на дисциплинарно наказание от работодателя за нарушение по чл. 187, ал. 1, т. 8 КТ;
2. откритото производство по налагане на дисциплинарно наказание свързано ли е с подадено от работника или служителя съобщение за нарушение по реда на глава втора от ЗПМПЗФИ.

Чл. 8. В случаите по чл. 3, ал. 2 и 4 незабавно след приключването на проверката по подадено съобщение за нарушение по реда на глава втора от ЗПМПЗФИ и на базата на наличната информация, събрана по реда на чл. 15, т. 2 ЗПМПЗФИ, заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, уведомява Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ дали данните в подаденото съобщение за нарушение са верни.

Чл. 9. (1) В случаите, когато откритото производство по налагане на дисциплинарно наказание е свързано с подадено от работника или от служителя съобщение за нарушение по реда на глава втора от ЗПМПЗФИ, контролните органи на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ прилагат принудителна административна мярка по реда на чл. 404, ал. 1, т. 4 от Кодекса на труда, с която временно спират започнатото от работодателя дисциплинарно производство до изясняване на обстоятелствата по чл. 8 от Комисията за финансов надзор.
(2) Принудителната административна мярка по ал. 1 се прилага в 14-дневен срок от започването на проверката по чл. 7 и се съобщава на лицето, подало сигнала по чл. 3, ал. 2 или по чл. 3, ал. 4, в качеството му на заинтересована страна, както и на работодателя.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Наредбата се приема на основание чл. 17, ал. 2 от Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти.
§ 2. В срок един месец от влизането в сила на наредбата председателят на Комисията за финансов надзор и изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ сключват споразумение за обмен на информация по електронен път във връзка с прилагането на наредбата.

 

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ