Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време

Нормативна база Специфични условия на труд
ЗАПАЗИ ЗА ПО-КЪСНО (0)

Приета с ПМС № 267 от 12 декември 2005 г.
Обн. ДВ. бр.103 от 23 Декември 2005 г., изм. ДВ. бр.68 от 22 Август 2006 г., изм. ДВ. бр.10 от 6 Февруари 2009 г., изм. ДВ. бр.67 от 21 Август 2009 г.

Чл. 1. С наредбата се определят видовете работи, извършвани при специфични условия и рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени, независимо от предприетите мерки, но намаляването на продължителността на работното време води до ограничаване на рисковете за здравето на работниците и служителите.

Чл. 2. Право на 6-часов работен ден имат работниците и служителите, които извършват работи във:
1. звената по анатомия, патологоанатомия и съдебна медицина, секционни зали и морги - само за пряко заетите;
2. лабораториите по хистология, хистохимия и цитохимия, когато работят с човешки трупен материал.

Чл. 3. Право на 7-часов работен ден имат работниците и служителите, които извършват работи:
1. в производство, разфасовка, формулация и употреба на препарати за растителна защита и биоциди, дезинфектори, дератизатори и дезинсектори - само за пряко заетите;
2. като галванотехници, галванопластици, термисти и закалчици, обслужващи кадмиеви, хромови, цинкови, цианови и оловни вани;
3. с лица с психични разстройства, ментални увреждания, увреждания на централната нервна система, вродени малформации и онкологично болни;
4. (изм. - ДВ, бр. 68 от 2006 г.) с биологични агенти в клинични лаборатории; лаборатории по микробиология, вирусология, паразитология; центрове, отделения и сектори за трансфузионна хематология и диализни центрове, отделения и сектори; лечебни и здравни заведения, в които се обслужват болни от заразни и паразитни болести, включително туберкулоза, както и с животни, експериментално заразени с биологични агенти;
5. в лечебни заведения като лекари, които оперират, анестезиолози, акушерки, операционни и анестезиологични сестри - в дните, когато извършват операции, както и санитарите в операционни зали;
6. (В сила от 01.01.2007 г. - ДВ, бр. 68 от 2006 г.) в центрове за спешна медицинска помощ и звената на лечебни заведения, които извършват спешна медицинска помощ;
7. с медицински генератори за високочестотна терапия с мощност 200 W, като специалисти по физикална и рехабилитационна медицина, с парафин, като рехабилитатори, масажисти и кинезитерапевти;
8. в производството и изпитването на серуми и ваксини - само за пряко заетите;
9. в среда на йонизиращи лъчения;
10. при които са изложени на експозиция на канцерогени или мутагени, на органични разтворители или на тежки метали над установените норми;
11. под земята в подземни силикозоопасни: рудници, минни обекти, геологопроучвателни обекти и обекти на тунелно и минно строителство - само за пряко заетите;
12. под земята в подземни ВЕЦ и ПАВЕЦ - само за пряко заетите;
13. под водата като водолази и работещи в кесони;
14. в затворени пространства (затворени съдове);
15. в производството и леенето на чугун, стомана, феросплави, цветни метали и техните сплави - само за пряко заетите;
16. в производството на кокс и металургични огнеупори - само за пряко заетите;
17. (доп. - ДВ, бр. 68 от 2006 г.) в преработката на концентрати и агломерати от руда и шлаки - само за пряко заетите;
18. в производството на оловни акумулатори - само за пряко заетите;
19. с олово - заливане на лагери и запояване;
20. в производства и инсталации, в които се отделя силикозоопасен, минерален или въглищен прах - само за пряко заетите;
21. в производството на мергелна и стъклена вата и воалит - само за пряко заетите;
22. с азбест и азбестосъдържащи материали - само за пряко заетите;
23. в цеховете за производство на карбид - само за пряко заетите;
24. в производството и изпитването на взривни вещества и боеприпаси - само за пряко заетите;
25. в подземни канализационни системи - само за пряко заетите;
26. в камери за дълбоко замразяване - само за пряко заетите;
27. в екарисажи.

Чл. 4. Право на намалено работно време имат работници и служители за дните, в които извършват определените в чл. 2 и 3 работи за не по-малко от половината от установената с Кодекса на труда нормална продължителност на работното време.

Чл. 4а. (Нов - ДВ, бр. 68 от 2006 г.) Право на 7-часов работен ден имат работници и служители с пълна загуба на зрение независимо от вида на извършваната работа.

Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 10 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2009 г.) Работниците и служителите, които имат право на намалено работно време по наредбата, се определят с писмена заповед на работодателя след предварителни консултации с представителите на синдикалните организации и с представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от Кодекса на труда, със службата по трудова медицина и с комитета/групата по условия на труд и в съответствие с оценката на риска.

Чл. 6. Продължителността на нощното работно време за работниците и служителите, ползващи намалено работно време, е равна на дневната, но не повече от установената в чл. 140, ал. 1 от Кодекса на труда.

Чл. 7. При въвеждане на намалено работно време по чл. 137, ал. 2 от Кодекса на труда на работниците и служителите се запазва определеното им месечно трудово възнаграждение и другите права по трудовото и осигурителното законодателство.

Заключителни разпоредби

§ 1. Наредбата се приема на основание чл. 137, ал. 2 от Кодекса на труда.
§ 2. Указания по прилагането на наредбата дава министърът на труда и социалната политика.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90
от 19 април 2006 г.
за изменение на нормативни актове на Министерския съвет
(Обн., ДВ, бр. 35 от 28.04.2006 г. – в сила от 01.04.2006 г.)
...................................................
...................................................

Заключителни разпоредби

§ 4. Министърът на финансите да предостави допълнителни бюджетни кредити по бюджета за 2006 г. на Министерството на труда и социалната политика в общ размер 1 759 054 лв.
§ 5. Министърът на труда и социалната политика да предприеме действия за промяна в устройствените правилници на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.
§ 6. Постановлението влиза в сила от 1 април 2006 г.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ