САМО ДО 30 АПРИЛ: -22% ОТСТЪПКА И БОНУСИ на стойност 215 лв за годишен абонамент

Наредба № Н-9 от 18.03.2011 г. за военно-почивното дело

В сила от 08.04.2011 г.

Издадена от Министерството на отбраната

Обн. ДВ. бр.29 от 8 Април 2011г., доп. ДВ. бр.45 от 15 Юни 2012г., изм. ДВ. бр.50 от 17 Юни 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.15 от 24 Февруари 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.81 от 20 Октомври 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.18 от 8 Март 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.46 от 17 Юни 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.4 от 13 Януари 2017 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 15 от 2015 г., в сила от 24.02.2015 г.) С тази наредба се определят условията и редът за ползване на военно-почивните домове, хотели и места за настаняване към военните клубове, управлявани от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", наричана "агенцията", чрез организиране на отдиха и възстановяването на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и външни лица.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 15 от 2015 г., в сила от 24.02.2015 г.)
(3) Финансовото осигуряване на дейностите по реда на наредбата се извършват в рамките на утвърдената бюджетна квота по съответната основна програма/програма по програмната структура на Министерството на отбраната за текущата година, формираща издръжката на агенцията.

Глава втора.
РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ВОЕННО-ПОЧИВНИТЕ ДОМОВЕ И ХОТЕЛИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, УПРАВЛЯВАНИ ОТ АГЕНЦИЯТА

Чл. 2. Почивките във военно-почивните домове и хотели, управлявани от агенцията, са:
1. десетдневни почивки за летен отдих;
2. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2015 г., в сила от 24.02.2015 г.) петдневни почивки за зимен и летен отдих в планинските военно-почивни домове и хотели;
3. десетдневни почивки за деца на военнослужещи и цивилни служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия в специализирани детски и младежки лагери;
3а. (нова - ДВ, бр. 18 от 2016 г., в сила от 08.03.2016 г.) десетдневни почивки в специализирани детски и младежки лагери за деца на български граждани - военнослужещи, които заемат длъжности, и български граждани - цивилни служители, командировани да изпълняват длъжности в международни организации или в други международни инициативи на територията на страната;
4. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2015 г., в сила от 24.02.2015 г.) групови почивки извън страната, в т.ч. и в рамките на международното сътрудничеството на Комитета за връзка между социалните структури на военните министерства на НАТО ("CLIMS");
4а. (нова - ДВ, бр. 15 от 2015 г., в сила от 24.02.2015 г.) детски/младежки лагери за деца на военнослужещи и цивилни служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия в специализирани детски и младежки лагери, извън страната по "CLIMS";
4б. (нова - ДВ, бр. 15 от 2015 г., в сила от 24.02.2015 г.) индивидуални почивки извън страната, в т.ч. и в рамките на международното сътрудничеството по "CLIMS";
5. безвалутен обмен на почиващи въз основа на двустранни или многостранни споразумения;
6. седемдневна безплатна почивка за военнослужещи от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, участвали в операции и мисии извън територията на страната, и членовете на техните семейства;
7. други почивки и мероприятия по предложение на изпълнителния директор на агенцията, утвърдено от министъра на отбраната;
8. седемдневни безплатни почивки за деца на военнослужещи, загинали при или по повод изпълнение на военната си служба;
9. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2015 г., в сила от 24.02.2015 г.) други индивидуални почивки.

Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2015 г., в сила от 24.02.2015 г.) Военно-почивните домове, хотелите и местата за настаняване към военните клубове, управлявани от агенцията, се ползват от:
1. военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и членовете на техните семейства;
2. (изм. - ДВ, бр. 4 от 2017 г., в сила от 13.01.2017 г.) военнослужещите и цивилните лица от чужди или съюзнически въоръжени сили и членовете на техните семейства в рамките на международното сътрудничеството по CLIMS или при условията на безвалутен обмен на почиващи въз основа на двустранни или многостранни споразумения;
3. ветераните от войните и членовете на техните семейства;
4. пенсионирани военнослужещи и членовете на техните семейства;
5. военноинвалидите и военнопострадалите и членовете на техните семейства;
6. командировани служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия;
7. членовете на български и чуждестранни делегации в изпълнение на заповеди на министъра на отбраната;
8. (нова - ДВ, бр. 15 от 2015 г., в сила от 24.02.2015 г.) резервисти за времето на разположение за активна служба;
9. (предишна т. 8, изм. - ДВ, бр. 15 от 2015 г., в сила от 24.02.2015 г.) външни лица;
10. (нова - ДВ, бр. 18 от 2016 г., в сила от 08.03.2016 г.) български граждани - военнослужещи, които заемат длъжности, и български граждани - цивилни служители, командировани да изпълняват длъжности в международни организации или в други международни инициативи на територията на страната, както и членовете на техните семейства;
11. (нова - ДВ, бр. 18 от 2016 г., в сила от 08.03.2016 г.) командированите военнослужещи и цивилни служители по т. 10;
12. (нова - ДВ, бр. 4 от 2017 г., в сила от 13.01.2017 г.) военнослужещите и цивилните служители от чужди или съюзнически въоръжени сили, които заемат длъжности в международни организации или в други международни инициативи на територията на страната, както и придружаващите ги зависими лица, доколкото това е предвидено в международен договор.

Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2015 г., в сила от 24.02.2015 г.) (1) Почивките и мероприятията по чл. 2 се финансират от Министерството на отбраната и от собствени средства на лицата по чл. 3, както следва:
1. по чл. 2, т. 1, 2, 3 и 9 - за лицата по чл. 3, т. 1 - 65 % от себестойността на почивката се осигурява от Министерството на отбраната от средства за социално-битово и културно обслужване в рамките на утвърдения бюджет за съответната година и 35 % се заплащат от лицата по чл. 3, т. 1; към себестойността на почивката лицата по чл. 3, ал. 1 изцяло за своя сметка доплащат добавка за вид помещение;
2. по чл. 2, т. 1 и 2:
а) лицата по чл. 3, т. 3 - ветераните от войните ползват военно-почивните домове и хотели през неактивния сезон и заплащат 25 % от себестойността на почивката (храна и нощувка с включен ДДС) и добавката за вид помещение, а останалите 75 % се осигуряват от бюджета на Министерството на отбраната съгласно чл. 7 от Правилника за прилагане на Закона за ветераните от войните, приет с ПМС № 168 от 1999 г. (ДВ, бр. 75 от 1999 г.; посл. изм., бр. 37 от 2008 г.); членовете на семействата им заплащат почивката по цени, определени в заповедите на министъра на отбраната по чл. 5;
б) лицата по чл. 3, т. 5 имат право да почиват до 15 дни веднъж годишно, като заплащат 25 % от себестойността на почивката и добавката за вид помещение, а останалите 75 % се осигуряват от държавния бюджет съгласно чл. 16 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите; членовете на семействата им заплащат почивката по цени, определени в заповедите на министъра на отбраната по чл. 5;
3. по чл. 2, т. 4, 4а и 5 - 50 % от стойността за почивките се осигуряват от Министерството на отбраната от средства за социално-битово и културно обслужване в рамките на утвърдения бюджет за съответната година, а останалите 50 % се заплащат от лицата по чл. 3, т. 1;
4. по чл. 2, т. 4б - лицата по чл. 3 заплащат 100 % от стойността на почивката;
5. по чл. 2, т. 1, 2 и 9:
а) лицата по чл. 3, т. 4 и 8 заплащат почивката по цени, определени в заповедите на министъра на отбраната по чл. 5; цената на почивката включва нощувка, закуска, ползване на паркинг до изчерпване на свободните паркоместа, както и дължимия ДДС;
б) лицата по чл. 3, т. 9 заплащат 100 % от стойността на почивката;
в) (нова - ДВ, бр. 4 от 2017 г., в сила от 13.01.2017 г.) лицата по чл. 3, т. 12 заплащат почивката по цени, определени в заповедите на министъра на отбраната по чл. 5; цената на почивката включва себестойността за пълен пансион, добавка за вид помещение, ползване на паркинг до изчерпване на свободните паркоместа, както и дължимия ДДС;
6. по чл. 2, т. 6 - стойността на почивката се осигурява от бюджета на съответната операция или мисия в рамките на финансовата квота на основната програма, по която се осигурява участието на военните формирования от въоръжените сили в операции и мисии извън територията на страната; цената на почивката се определя по себестойност с доплащане за вид помещение, туристически данък, застраховки и дължим ДДС и се обявява в заповед на министъра на отбраната по чл. 5;
7. по чл. 2, т. 7 - почивките и мероприятията се финансират до 65 % от Министерството на отбраната от средства за социално-битово и културно обслужване в рамките на утвърдения бюджет за съответната година на Министерството на отбраната, като разликата до 100 % се заплаща от лицата по чл. 3, т. 1; размерът на субсидията се определя ежегодно от министъра на отбраната след представяне на калкулации от страна на агенцията и при утвърден бюджет на Министерството на отбраната; лицата по чл. 3, т. 2, 3, 4, 5, 7, 8 и 9 заплащат 100 % от стойността на почивките и мероприятията;
8. по чл. 2, т. 8 - стойността на почивката се осигурява от бюджета на Министерството на отбраната; децата на загинали военнослужещи при или по повод изпълнение на военната служба и преживелият родител на децата до 14-годишна възраст имат право да почиват безплатно веднъж в годината; при финансова възможност и след представяне на предварителни калкулации от страна на агенцията Министерството на отбраната може да финансира и втора почивка на децата на загинали военнослужещи при или по повод изпълнение на военната служба и преживелият родител на децата до 14-годишна възраст;
9. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2016 г., в сила от 08.03.2016 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2017 г., в сила от 13.01.2017 г.) лицата по чл. 3, т. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 и 12 заплащат 100 % от стойността на нощувката в местата за настаняване към военните клубове, управлявани от агенцията;
10. (нова - ДВ, бр. 18 от 2016 г., в сила от 08.03.2016 г.) по чл. 2, т. 1, 2, 3а и 9 - за лицата по чл. 3, т. 10 - 65 % от себестойността на почивката се осигурява от Министерството на отбраната от средства за социално-битово и културно обслужване в рамките на утвърдения бюджет за съответната година и 35 % се заплащат от лицата по чл. 3, т. 10; към себестойността на почивката лицата по чл. 3, т. 10 изцяло за своя сметка доплащат добавка за вид помещение;
11. (нова - ДВ, бр. 4 от 2017 г., в сила от 13.01.2017 г.) по чл. 2, т. 3 и 3а - лицата по чл. 3, т. 12 заплащат почивката по калкулации, утвърдени от министъра на отбраната по реда на чл. 4, ал. 4.
(2) Себестойността на един пълен пансион се определя ежегодно по методика, утвърдена от изпълнителния директор на агенцията.
(3) Себестойността на почивките по чл. 2, т. 1, 2, 6 и 9 се определя ежегодно до 30 ноември на база изготвени калкулации за предходната година от изпълнителния директор на агенцията съгласувано с дирекция "Планиране, програмиране и бюджет" и дирекция "Социална политика" на Министерството на отбраната, утвърждава се от министъра на отбраната и влиза в сила от 1 юни на следващата календарна година.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2016 г., в сила от 08.03.2016 г.) За почивките по чл. 2, т. 3 и 3а ежегодно до 15 февруари изпълнителният директор на агенцията изготвя предварителни калкулации на база предходната година. Същите се съгласуват с дирекция "Планиране, програмиране и бюджет" и дирекция "Социална политика" на Министерството на отбраната и се утвърждават от министъра на отбраната. В калкулациите се включват разходи съгласно утвърдената себестойност, транспорт, туристически данък, застраховка и разходи за групов ръководител (на всеки 10 деца един групов ръководител, но не по-малко от един). Върху изчислената сума се начислява дължимият ДДС.
(5) За почивките по чл. 2, т. 4, 4а и 5 изпълнителният директор на агенцията ежегодно утвърждава калкулации, които включват разходи за съответния пансион и/или туристически пакети (пакетна цена на лагера), транспорт, културна програма, задължителни медицински застраховки, разходи за съпровождащ (групов ръководител) и/или преводач съгласно международните договорености и дължим ДДС. Почивките по чл. 2, т. 4б са по цени, предоставени от страните партньори в рамките на международното сътрудничество по "CLIMS".
(6) За почивките по чл. 2, т. 7 изпълнителният директор на агенцията ежегодно изготвя калкулации на база предходната година и/или пазарни проучвания. Същите след съгласуване с дирекция "Планиране, програмиране и бюджет" и дирекция "Социална политика" на Министерството на отбраната се утвърждават от министъра на отбраната и включват разходи за съответния пансион и/или туристически пакети, транспорт, културна програма, разходи за съпровождащ от агенцията, задължителни медицински застраховки и други дейности, свързани с предоставената услуга, както и дължим ДДС.
(7) За почивките по чл. 2, т. 8 - ежегодно изпълнителният директор на агенцията изготвя калкулации на база предходната година. Същите се съгласуват с дирекция "Планиране, програмиране и бюджет" и дирекция "Социална политика" на Министерството на отбраната, утвърждават се от министъра на отбраната и включват разходи съгласно утвърдената себестойност, транспорт, туристически данък, застраховка, разходи за преживелия родител на децата до 14-годишна възраст, разходи за групов ръководител (на всеки 10 деца един групов ръководител, но не по-малко от един). Върху изчислената сума се начислява дължимият ДДС.
(8) Необходимите средства по ал. 1 се заявяват в дирекция "Планиране, програмиране и бюджет" на Министерството на отбраната и разходваните средства се отчитат в дирекция "Финанси" на Министерството на отбраната на база обобщени отчети за ползваните почивки и мероприятия до 10-о число на месеца, следващ месеца на ползването им.
(9) Изпълнителният директор на агенцията може да прави предложения за промяна на необходимите средства по ал. 8 вследствие настъпили обективни обстоятелства.

Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2015 г., в сила от 24.02.2015 г.) Почивките по чл. 2, т. 1, 2, 6 и 9, предоставени във военно-почивните домове и хотелите, управлявани от агенцията, се заплащат по цени, определени със заповеди на министъра на отбраната, издавани два пъти годишно най-късно до 15 януари - за летния отдих, и до 15 юни - за зимния отдих.

Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2015 г., в сила от 24.02.2015 г.) (1) Цените за външни лица във военно-почивните домове и хотели включват нощувка със закуска и дължим ДДС. Лицата могат да заявят обяд и вечеря по цени, определени в заповед на изпълнителния директор.
(2) Цените по ал. 1, изречение първо не могат да бъдат по-ниски от цените, определени за лицата по чл. 3, т. 1, които почиват при условията и по реда на чл. 4, ал. 1, т. 1.

Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2015 г., в сила от 24.02.2015 г.) Цените в местата за настаняване към военните клубове включват нощувка и се определят ежегодно до 15 декември със заповед на изпълнителния директор на агенцията и важат за следващата календарна година.

Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2015 г., в сила от 24.02.2015 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2016 г., в сила от 08.03.2016 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2017 г., в сила от 13.01.2017 г.) Лицата по чл. 3, т. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 и 12, които ползват основни туристически услуги във военно-почивните домове, хотелите и местата за настаняване към военните клубове, заплащат на място невключените в себестойността на почивките туристически данък и застраховки и ползваните от тях допълнителни услуги по цени, утвърдени със заповед на изпълнителния директор на агенцията. Лицата по чл. 3, т. 6 и 11 заплащат на място ползваните от тях допълнителни услуги по цени, утвърдени със заповед на изпълнителния директор на агенцията.
(2) Туристическият данък и застраховките при ползване на почивките по чл. 2, т. 6 и 8 са за сметка на бюджета на съответната операция или мисия, респективно на бюджета на Министерството на отбраната.

Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2015 г., в сила от 24.02.2015 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2016 г., в сила от 08.03.2016 г.) (1) Командированите служители на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и командированите лица по чл. 3, т. 10 не заплащат цена за нощувка във военно-почивните домове, хотели и местата за настаняване към военните клубове, управлявани от агенцията.
(2) Туристическият данък и застраховките на лицата по ал. 1 при ползване на военно-почивните домове, хотели и местата за настаняване към военните клубове, управлявани от агенцията, са за сметка на бюджета на Министерството на отбраната от съответната програма за целеви централни плащания. Средствата се осигуряват в бюджета на Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" по реда на Закона за публичните финанси на основание изготвена аналитична справка за извършените разходи.
(3) Лицата по ал. 1 ползват безвъзмездно конферентни зали и допълнително приспособени помещения за организирани служебни мероприятия на министъра на отбраната, заместник-министрите на отбраната, постоянния секретар на отбраната, началника на отбраната, командващия на Съвместното командване на силите, командирите на видовете въоръжени сили, командирите/началниците на военни формирования от Българската армия, ръководителите на структури на пряко подчинение на министъра на отбраната, директорите на дирекции от МО и други делегации и гости на Министерството на отбраната въз основа на писмено разрешение съответно от министъра на отбраната, постоянния секретар на отбраната или началника на отбраната.

Чл. 10. (1) Военно-почивните домове и хотели, управлявани от агенцията, се ползват в сезони и експлоатационни периоди, посочени в приложение № 1.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2016 г., в сила от 17.06.2016 г.) Смените през съответния сезон се определят със заповеди на министъра на отбраната, издавани два пъти годишно най-късно до 10 декември на предходната година - за летния отдих, и до 15 юни - за зимния отдих.
(3) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2015 г., в сила от 24.02.2015 г.) Експлоатационният период на всеки от обектите може да бъде удължен или намален при наличие на обективни обстоятелства за това със заповед на министъра на отбраната по предложение на изпълнителния директор на агенцията.

Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2016 г., в сила от 08.03.2016 г.) Лицата по чл. 3, т. 1 и 10 в рамките на една календарна година имат право да ползват до 10 дни за почивките през летния сезон и до 10 дни за почивките през зимния сезон при условията на чл. 4, ал. 1, т. 1 и 10.
(2) Правото на почивка по ал. 1 се счита за упражнено, независимо дали лицето го е реализирало в качеството си на титуляр или в качеството си на член на семейство.
(3) Правото за почивка през летния и зимния сезон е лично и не се преотстъпва.
(4) Неусвоените дни не могат да се прехвърлят за следваща година.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2016 г., в сила от 08.03.2016 г.) След изчерпване на лимита по ал. 1 лицата по чл. 3, т. 1 и 10 могат да почиват във военно-почивните домове и хотелите, управлявани от агенцията, като заплащат почивките по цени, определени в заповеди на министъра на отбраната по чл. 5.
(6) Безплатните почивки по чл. 2, т. 6 и 8 се ползват извън лимитите, определени в ал. 1.
(7) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2015 г., в сила от 24.02.2015 г.) Продължителността на почивките по чл. 2, т. 1, 2, 4, 4а, 5, 7 и 9, ползвани при условията и по реда на чл. 4, ал. 1, т. 1, 3 и 7 за всеки военнослужещ или цивилен служител от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и членовете на техните семейства, не може да надвишава 20 календарни дни в рамките на една календарна година.

Чл. 11а. (Нов - ДВ, бр. 4 от 2017 г., в сила от 13.01.2017 г.) Лицата по чл. 3, т. 12 в рамките на една календарна година имат право да ползват до 10 дни за почивките през летния сезон и до 10 дни за почивките през зимния сезон при условията на чл. 4, ал. 1, т. 5, буква "в". Неусвоените дни не могат да се прехвърлят за следващата календарна година. След изчерпване на този лимит лицата по чл. 3, т. 12 могат да почиват във военно-почивните домове и хотелите, управлявани от агенцията, като заплащат почивките по цени, определени в заповедите на министъра на отбраната по чл. 5.

Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2015 г., в сила от 24.02.2015 г.) (1) Агенцията може да сключва туроператорски договори с лицензирани български и чуждестранни фирми и договори с ведомства, организации и фирми за приемане на индивидуални и групови резервации, да организира обучения, семинари, работни срещи, конференции, спортни лагери, зелени училища, екомероприятия и други, доколкото не се възпрепятстват почивките по чл. 2.
(2) Цените на почивките и мероприятията по ал. 1 могат да бъдат до 15 % по-ниски от цените за външни лица, определени по реда на наредбата, и са в зависимост от броя почиващи или участници в мероприятията, обема на заявените услуги и продължителността на ползването им.
(3) При недостиг на леглова база агенцията може да договаря допълнителна леглова база извън военно-почивните домове и хотели за почивки по социална програма.

Чл. 13. (1) Картите за почивка се изготвят от агенцията и имат следните реквизити:
1. номер на картата;
2. дестинация/почивен дом/хотел;
3. вид помещение и капацитет;
4. трите имена и ЕГН на титуляря и членовете на неговото семейство;
5. начална и крайна дата на смяната за почивка;
6. цена на почивката;
7. структура на Министерството на отбраната, в която работи титулярят на картата (когато е приложимо);
8. общи условия.
(2) Заплащането на почивката се приема за съгласие с Общите условия на агенцията за ползване на военно-почивните домове и хотели, утвърдени със заповед на изпълнителния директор на агенцията, които се обявяват на интернет страницата ѝ, както и на видно място във военно-почивните домове и хотели.

Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2015 г., в сила от 24.02.2015 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2016 г., в сила от 17.06.2016 г.) Картите за почивка се разпределят ежегодно от комисия, назначена със заповед на министъра на отбраната. В комисията задължително участват представители от всички структури на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, дирекция "Социална политика" в Министерството на отбраната, агенцията и синдикатите в Министерството на отбраната. Комисията разпределя картите за почивка в страната до 15 януари - за летния сезон, и до 30 юни - за зимния сезон.
(2) За разпределението на картите за почивка комисията изготвя протокол, който се утвърждава от министъра на отбраната.
(3) Картите за почивка по чл. 2, т. 1, 2, 3, 4, 4а и 5 се разпределят между Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия пропорционално на броя на военнослужещите и цивилните служители в съответната структура.
(4) За лицата по чл. 3, т. 5 се разпределят до 1 % от общия брой карти за почивка в страната.
(5) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2016 г., в сила от 08.03.2016 г.) За лицата по чл. 3, т. 10 се разпределят карти за почивка в страната в размер на 15 % от числеността на военнослужещите - български граждани, които заемат длъжности, и цивилните служители - български граждани, командировани да изпълняват длъжности в международни организации или в други международни инициативи на територията на страната. Това разпределение се отразява в протокола по чл. 14, ал. 2.
(6) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2016 г., в сила от 08.03.2016 г.) Разпределените карти за почивка в страната по ал. 5 за лицата по чл. 3, т. 10 се предоставят в структурата/военното формирование, което администрира дейността на международната организация или на други международни инициативи на територията на страната.

Чл. 15. (1) Въз основа на утвърдения от министъра на отбраната протокол по чл. 14, ал. 2 агенцията изпраща информация за съответните карти за почивка на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, като:
1. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2015 г., в сила от 24.02.2015 г.) до 10 септември - за почивки през зимния сезон, и до 20 март - за почивки през летния сезон, в агенцията се изпраща обобщена информация от съответните структури и военни формирования за извършеното от техни комисии разпределение на картите за почивка; комисиите приключват работата си с протоколи, утвърдени от съответния командир/ръководител на съответна структура, които съдържат: трите имена и ЕГН на почиващите (на титуляря и членовете на семейството му), номер на военното формирование, пощенски адрес на съответната структура, брой и вид разпределени карти по смени;
2. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2015 г., в сила от 24.02.2015 г.) до 30 септември - за почивки през зимния, и до 10 април - за почивки през летния период, агенцията изпраща на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия картите за почивка за предоставяне на служителите; при разпределението на картите броят на почиващите следва да отговаря на броя на леглата в помещението.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2015 г., в сила от 24.02.2015 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2016 г., в сила от 17.06.2016 г.) Агенцията осигурява седемдневна безплатна почивка за военнослужещи от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, участвали в операции и мисии извън територията на страната, и членовете на техните семейства във военно-почивните домове и хотели въз основа на утвърдения от министъра на отбраната протокол по чл. 14, ал. 2 в съответствие с постъпилите до 30 ноември - за летния сезон, и до 31 май - за зимния сезон, заявки от Съвместното командване на силите.
(3) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2015 г., в сила от 24.02.2015 г.) Агенцията осигурява на лицата по чл. 3, т. 5 карти за почивка въз основа на утвърдения от министъра на отбраната протокол по чл. 14, ал. 2 и ги предоставя за разпределение на служителя на Министерството на отбраната по чл. 7 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите.
(4) (Отм. в частта, с която разпорежда, че лицата по чл. 3, т. 5 - военноинвалидите и военнопострадалите, както и членовете на техните семейства - ползват военно-почивните домове и хотели, управлявани от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", в неактивния сезон според приложение № 1 с Решение № 16705 от 13.12.2013 г. на ВАС - ДВ, бр. 50 от 2014 г., предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 15 от 2015 г., в сила от 24.02.2015 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2017 г., в сила от 13.01.2017 г.) Лицата по чл. 3, т. 4, 8, 9 и 12 ползват почивки по реда на чл. 18, ал. 5.
(5) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2016 г., в сила от 08.03.2016 г.) Сроковете за изпращане на информация по ал. 1 се прилагат и по отношение на международните организации или другите международни инициативи на територията на страната.

Чл. 15а. (Нов - ДВ, бр. 15 от 2015 г., в сила от 24.02.2015 г.) При промяна на експлоатационния период на обектите по реда на чл. 10, ал. 3 след сроковете по чл. 14, ал. 1 картите за почивка се предлагат на свободна продажба по предложение на изпълнителния директор на агенцията, утвърдено от министъра на отбраната.

Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2015 г., в сила от 24.02.2015 г.) (1) Картите за почивка по чл. 2, т. 4, 4а и 5 се разпределят от комисиите по чл. 15, ал. 1, т. 1 между военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, които не са били на почивка, организирана по линия на безвалутния обмен и в рамките на "CLIMS", в качеството си на титуляр на правото на почивка или като член на неговото семейство през предходната година, включваща последните летен и зимен сезон.
(2) При свободна разпродажба незаетите карти за почивка по чл. 2, т. 4, 4а и 5 се предоставят на правоимащите лица по ал. 1. При останали незаети карти се обявява нова дата за свободна разпродажба и картите се предлагат на лица, които не отговарят на условията по ал. 1.
(3) В агенцията се води регистър с данни за служителите, ползвали през предходните летен и зимен сезон карти за почивка в чужбина, организирани по линия на безвалутния обмен и в рамките на "CLIMS", и по договори с туроператорските фирми.
(4) Ежегодно в срок до 15 януари агенцията предоставя съответната информация в писмен вид на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, Българската армия и синдикатите в Министерството на отбраната за лицата от съответната структура, ползвали правото си на почивка, организирана по линия на безвалутния обмен и в рамките на "CLIMS", и по договори с туроператорските фирми през предходната календарна година.

Чл. 17. (1) При ползване на почивките и участие в мероприятия се представят:
1. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2015 г., в сила от 24.02.2015 г.) служебна карта за военнослужещи и цивилни служители или служебна бележка по образец ( приложение № 2) за цивилни служители и членовете на семействата - за лицата по чл. 3, т. 1;
2. военноотчетна книжка или служебна бележка - за лицата по чл. 3, т. 4;
3. карта на ветеран от войните, книжка за военноинвалид или книжка за военнопострадал - за лицата по чл. 3, т. 3 и 5;
4. (доп. - ДВ, бр. 15 от 2015 г., в сила от 24.02.2015 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2016 г., в сила от 08.03.2016 г.) служебна карта и заповед за командировка - за лицата по чл. 3, т. 6 и 11;
5. (нова - ДВ, бр. 15 от 2015 г., в сила от 24.02.2015 г.) служебна бележка за лицата по чл. 3, т. 8 по образец ( приложение № 4).
(2) Почиващите се настаняват след представянето на служебна карта или оригинал на служебна бележка, както и на декларация (приложение № 3).

Чл. 18. (1) Стойността на картите за почивка се заплаща предварително чрез превод по банковата сметка на агенцията.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2015 г., в сила от 24.02.2015 г.) Платежното нареждане за превода по ал. 1 съдържа името на титуляря на картата и реквизитите по чл. 13, ал. 1, т. 1, 2 и 5.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2015 г., в сила от 24.02.2015 г.) При настаняване във военно-почивния дом или хотел се представя платежният документ. При липса, непълни или неточни данни в платежния документ, както и при липса на документ по чл. 17 агенцията може да откаже настаняване.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2015 г., в сила от 24.02.2015 г.) Срокът за предварително заплащане стойността на картата за почивка през зимния период е до 15 октомври, а за летния период - до 30 април, а за почивките по чл. 2, т. 4, 4а и 5 - съгласно сроковете, определени в утвърдения от министъра на отбраната протокол по чл. 14, ал. 2.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 15 от 2015 г., в сила от 24.02.2015 г.) В случаите, когато след изтичането на сроковете по ал. 4 останат незаплатени карти, същите се предлагат на свободна разпродажба, като информация за това се обявява на интернет страницата на агенцията, на интернет страницата на Министерството на отбраната и на страниците на в. "Българска армия".
(6) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2015 г., в сила от 24.02.2015 г.) Заплащането на картите за свободна продажба по ал. 5 се извършва по банков път или на рецепция в случаите, когато резервацията е направена до 3 работни дни преди датата на първата нощувка или в деня на настаняването.
(7) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2015 г., в сила от 24.02.2015 г.) Заплащането за направена резервация в местата за настаняване към военните клубове се извършва на рецепция.

Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2015 г., в сила от 24.02.2015 г.) Картите, които не са заплатени в сроковете по чл. 18, ал. 4 на името на титуляря, определен от комисията по чл. 15, ал. 1, т. 1 и чл. 16, ал. 1, са невалидни и подлежат на свободна разпродажба от агенцията по реда на чл. 18, ал. 5.

Чл. 20. (Доп. - ДВ, бр. 15 от 2015 г., в сила от 24.02.2015 г.) Почиващите се настаняват във военно-почивния дом или хотел в първия ден от смяната след 15 ч. с първа услуга вечеря и напускат до 12 ч. на деня, следващ края на смяната, с последна услуга обяд (сух пакет).

Чл. 21. Картите за почивки извън страната са предназначени за двама възрастни - правоимащи лица по чл. 3, т. 1, настанени в двойна стая.

Чл. 22. Агенцията осигурява новогодишни пакети за почивка на лицата по чл. 3, които изцяло заплащат стойността на почивката.

Чл. 22а. (Нов - ДВ, бр. 15 от 2015 г., в сила от 24.02.2015 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2016 г., в сила от 08.03.2016 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2017 г., в сила от 13.01.2017 г.) Стойността на груповите мероприятия за лицата по чл. 3, т. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 и 12 се заплаща 80 % авансово по банковата сметка на агенцията, а остатъкът се заплаща на рецепция. В случаите, когато резервацията е направена до 5 работни дни преди датата на първата нощувка или в деня на самото настаняване, цялата сума се заплаща на рецепция.

Глава трета.
АНУЛАЦИИ И НЕУСТОЙКИ

Чл. 23. (1) В случаите на отказ от ползване на почивка, деклариран в агенцията преди започване на почивката в страната или в чужбина, платената от лицето сума се възстановява въз основа на писмено заявление до изпълнителния директор на агенцията, както следва:
1. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2015 г., в сила от 24.02.2015 г.) цялата платена сума - когато заявлението е подадено в срок не по-късно от 25 работни дни преди започване на почивката;
2. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2015 г., в сила от 24.02.2015 г.) 80 % от платената сума - когато заявлението е подадено в срок не по-късно от 15 работни дни преди започване на почивката;
3. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2015 г., в сила от 24.02.2015 г.) 50 % от платената сума - когато заявлението е подадено в срок не по-късно от 10 работни дни преди започване на почивката.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2015 г., в сила от 24.02.2015 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2015 г., в сила от 20.10.2015 г.) В случаите, когато срокът и условията по ал. 1 не са спазени, платената сума не се възстановява, освен ако е налице обективна причина - внезапно възникнала служебна ангажираност за титуляря, смърт или заболяване на титуляря или на негов родител, дете, съпруг, брат, сестра или родител на съпруга му, както и на други роднини по права линия.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2015 г., в сила от 24.02.2015 г.) В случаите, когато лицето прекрати (прекъсне) почивката си в страната, платената сума не се възстановява. Когато е налице обективна причина по ал. 2, платената сума се възстановява на лицето за неползваните дни.
(4) В случаите на вече започнала почивка извън страната при настъпване на застрахователно събитие, покрито от задължителната застраховка "Помощ при пътуване", суми се възстановяват съгласно условията на застраховката. Във всички останали случаи платената сума не се възстановява.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2015 г., в сила от 24.02.2015 г., доп. - ДВ, бр. 81 от 2015 г., в сила от 20.10.2015 г.) Сумите по ал. 1, 2 и 3 се възстановяват не по-рано от 15 работни дни след получаване на заявление в агенцията, към което се прилагат картата за почивка, платежният документ за платената сума, а в случаите по ал. 2 - и на документ, удостоверяващ настъпването на конкретното обстоятелство и родствената връзка.

Чл. 24. При установено неправомерно ползване на почивка по реда на тази наредба лицето няма право да ползва почивки, осигурявани от агенцията, през следващите три години, като дължи възстановяване на платените от бюджета на министерството разходи за съответната почивка.

Чл. 25. (1) (Предишен текст на чл. 25 - ДВ, бр. 15 от 2015 г., в сила от 24.02.2015 г.) При неспазване на Общите условия за ползване на военно-почивните домове и хотели, грубо нарушаване на вътрешния ред и поведение, противоречащо на добрите нрави, лицето няма право да ползва почивки, предоставяни от агенцията, през следващата година.
(2) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2015 г., в сила от 24.02.2015 г.) Обстоятелствата по ал. 1 се констатират с протокол, съставен от длъжностни лица в съответния военно-почивен дом или хотел.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. (доп. - ДВ, бр. 45 от 2012 г., в сила от 15.06.2012 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2015 г., в сила от 24.02.2015 г.) "Членове на семейство" са съпрузите и децата, ако не са встъпили в брак. Със статут на членове на семейство по смисъла на тази наредба се ползват и лицата, живеещи при условията на съвместно съжителство с военнослужещия или цивилния служител, ако имат еднакъв постоянен или настоящ адрес, което се удостоверява с личните им карти или с удостоверение за настоящ адрес, а при ползване на почивките по чл. 2, т. 6 - с декларация от съответния военнослужещ.
2. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2015 г., в сила от 24.02.2015 г.) "Деца" са родените от брака или от съвместното съжителство на военнослужещия или цивилния служител или осиновените до навършването на 18-годишна възраст, а след навършването ѝ, ако:
а) са лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, което се удостоверява с акт за раждане на детето и с решение на ТЕЛК;
б) учат редовно - за срока на обучението, но не по-късно от навършването на 26-годишна възраст, което се удостоверява с акт за раждане на детето и удостоверение от учебното заведение; за начало на срока на обучение във висше учебно заведение се счита датата на записване във висшето учебно заведение.
3. (нова - ДВ, бр. 15 от 2015 г., в сила от 24.02.2015 г.) "Външни лица" са други лица извън Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.
4. (нова - ДВ, бр. 15 от 2015 г., в сила от 24.02.2015 г.) "Добавка за вид помещение" е допълнителна стойност, която се определя за всяко помещение в зависимост от местоположение и/или категорията на мястото за настаняване, степен на удобства и основните му характеристики.
5. (нова - ДВ, бр. 46 от 2016 г., в сила от 17.06.2016 г.) Със статут на титуляри на картата за почивка се ползват и лицата по чл. 3, т. 1, 3, 4, 5, 8 и 10, които не са членове на семейство и са вписани като придружаващи лица в картата за почивка.
6. (нова - ДВ, бр. 4 от 2017 г., в сила от 13.01.2017 г.) "Зависимо лице" е съпруг/съпруга на член на чужди или съюзнически въоръжени сили, както и лицата, спрямо които членът на въоръжените сили или цивилният служител упражнява родителски, настойнически или попечителски права или е задължен да осигурява издръжка съгласно законодателството на изпращащата държава, което се удостоверява с писмен документ от международната структура или инициатива.

Заключителни разпоредби

§ 2. Сроковете за издаване на заповедите по чл. 5 за определяне на цените на почивките по чл. 2, т. 1, 2, 3 и 9 за 2011 г. са, както следва:
1. за летния отдих - 1 март 2011 г.;
2. за зимния отдих - 1 юли 2011 г.

§ 3. Сроковете за издаване на заповедите по чл. 10, ал. 2 за определяне на смените за летния и зимния отдих през 2011 г. са, както следва:
1. за летния отдих - 1 април 2011 г.;
2. за зимния отдих - 1 юли 2011 г.

§ 4. Наредбата се издава на основание чл. 226г, чл. 226ж, ал. 1 във връзка с чл. 202а, 226и, ал. 1 и чл. 298а от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

§ 5. Тази наредба отменя глава втора от Наредба № Н-16 от 2009 г. за социалните дейности на Министерството на отбраната (обн., ДВ, бр. 64 от 2009 г.; изм., бр. 28 и 38 от 2010 г. и бр. 15 от 2011 г.).

§ 6. Указания по прилагането на наредбата дава министърът на отбраната.

§ 7. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-9 ОТ 2011 Г. ЗА ВОЕННО-ПОЧИВНОТО ДЕЛО

(ОБН. - ДВ, БР. 45 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 15.06.2012 Г.)

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-9 ОТ 2011 Г. ЗА ВОЕННО-ПОЧИВНОТО ДЕЛО

(ОБН. - ДВ, БР. 15 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 24.02.2015 Г.)

§ 27. Наредбата влиза в сила в деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-9 ОТ 2011 Г. ЗА ВОЕННО-ПОЧИВНОТО ДЕЛО

(ОБН. - ДВ, БР. 81 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 20.10.2015 Г.)

§ 2. Наредбата влиза в сила в деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-9 ОТ 2011 Г. ЗА ВОЕННО-ПОЧИВНОТО ДЕЛО

(ОБН. - ДВ, БР. 18 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 08.03.2016 Г.)

§ 11. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-9 ОТ 2011 Г. ЗА ВОЕННО-ПОЧИВНОТО ДЕЛО

(ОБН. - ДВ, БР. 46 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 17.06.2016 Г.)

§ 5. Наредбата влиза в сила в деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-9 ОТ 2011 Г. ЗА ВОЕННО-ПОЧИВНОТО ДЕЛО

(ОБН. - ДВ, БР. 4 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 13.01.2017 Г.)

§ 8. За 2016 г. министърът на отбраната издава заповед по чл. 5 за зимен отдих на лицата по чл. 3, т. 12 в десетдневен срок от влизане в сила на наредбата.

§ 9. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 10

(Изм. - ДВ, бр. 15 от 2015 г., в сила от 24.02.2015 г.)

Военно-почивни домове и хотели, категоризирани по реда на Наредбата за категоризиране на средствата на подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения

Сезони за почивка и експлоатационни периоди на военно-почивните домове и хотели, управлявани от агенцията

I. Сезони за почивка
1. За летен отдих:
1.1. Активен сезон - от 20 юни до 10 септември.
1.2. Неактивен сезон - от 11 септември до 19 юни.
2. За зимен отдих:
2.1. Активен сезон - от 1 декември до 31 март.
2.2. Неактивен сезон - от 1 април до 30 ноември.
II. Експлоатационни периоди на военно-почивните домове и хотели:
1. Морски курорти:
1.1. Хотел "Флагман" - Варна - целогодишен.
1.2. Хотел "Адмирал" - 21.06. - 20.09.
1.3. Хотел "Фрегата" - 21.06. - 20.09.
1.4. Хотел "Маяк" - 21.06. - 08.09.
1.5. Хотел "ВПД Созопол" - 01.06. - 20.09.
1.6. Туристическо селище ВПД Несебър и Туристическо селище ВПД Несебър - Бунгала - 01.06. - 20.09.
1.7. Хотел "Сарафово - МО" - 21.06. - 10.09.
1.8. Къмпинг "Чайка" - Обзор - 21.06. - 10.09.
2. Планински курорти:
2.1. Хотел "Хармония" - к.к. Пампорово - целогодишен.
2.2. Почивна станция "Картела" - 01.05 - 30.09.
2.3. Хотел "Олимп" - к.к. Боровец - 01.11. - 30.04.
2.4. Почивна станция "Боровец" - к.к. Боровец - 01.12. - 31.03.
2.5. Хотел "Рибарица" - целогодишен.

Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1, т. 1

 

С Л У Ж Е Б Н А Б Е Л Е Ж К А

(ОБРАЗЕЦ)

 

Настоящата се издава в уверение на това, че лицето
........................................... (име, презиме, фамилия) с ЕГН .....................................................................................
работи (или служи) в ....................................................
(изписва се структурата от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната или Българската армия).
 

Служебната бележка се издава да послужи пред Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" в почивна база (комплекс/дом/хотел) ......................................................

Ръководител на .............
"Човешки ресурси/личен състав":
(подпис, печат)
Отпечатано в .... екз.

Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2

ДЕКЛАРАЦИЯ

(ОБРАЗЕЦ)

Долуподписаният .....................................................................................................................
(име, презиме, фамилия) с ЕГН .....................................................................................................
на служба в ........................................................................................................................
ДЕКЛАРИРАМ:
През настоящата година не съм ползвал/съм ползвал в качеството ми на титуляр или член на семейство на титуляр ............... дни от правото си на почивка през летния (зимния ) сезон по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за военно-почивното дело.
Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Декларатор: ...........................

(подпис)

Приложение № 4 към чл. 17, ал. 1, т. 5

(Ново - ДВ, бр. 15 от 2015 г., в сила от 24.02.2015 г.)

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ - ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ...........................................................................................

ОБЛАСТЕН ВОЕНЕН ОТДЕЛ ……………………………….......…..

………………………………………………………………….............

(адрес, телефон, факс)

Рег. № 3- ___ / ___ . __ .20 __ г.

Екз. № _____

СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА

Настоящата служебна бележка се издава на лицето ……………..

………………………………………………………………………..

(трите имена, ЕГН, адрес)

в уверение на това, че същият е страна по Договор за служба в доброволния резерв № ……../…….. 20… г., който е със срок на действие до ….…. 20 ... г.

Служебната бележка се издава във връзка с правата на резервистите по чл. 48, т. 2 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, за да послужи пред ………………………………………………

НАЧАЛНИК НА………………………………

(звание, подпис и фамилия)

 

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ