Наредба № Н-9 от 4 април 2018 г. за осигуряване с униформено облекло, лични предпазни средства, специално и работно облекло и друго вещево имущество и снаряжение в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия

Нормативна база
ЗАПАЗИ ЗА ПО-КЪСНО (0)

В сила от 24.04.2018 г.Издадена от министъра на отбраната
Обн. ДВ. бр.35 от 24 Април 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.46 от 19 Май 2020г., изм. ДВ. бр.67 от 13 Август 2021г., изм. и доп. ДВ. бр.71 от 27 Август 2021г., изм. и доп. ДВ. бр.24 от 20 Март 2024г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С наредбата се определят условията, редът, видът, размерите и нормите за осигуряване с униформено облекло, лични предпазни средства, специално и работно облекло, друго вещево имущество и снаряжение в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2021 г., в сила от 27.08.2021 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2024 г., в сила от 20.03.2024 г.) На осигуряване подлежат военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, курсантите, кадетите, българските граждани по чл. 57 и резервистите по чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България и служителите от Държавна агенция "Национална сигурност" при участие в операции или мисии извън територията на страната.
(3) (Нова - ДВ, бр. 71 от 2021 г., в сила от 27.08.2021 г.) Наредбата се прилага и за българските военнослужещи, които изпълняват военна служба в състава на многонационални формирования или които заемат длъжности в задгранично представителство на Република България, в международни организации или в други международни инициативи на територията на страната и извън нея.

Глава втора.
ОСИГУРЯВАНЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ С УНИФОРМЕНО ОБЛЕКЛО

Раздел I.
Ред за осигуряване

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2021 г., в сила от 08.08.2020 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2024 г., в сила от 20.03.2024 г.) Осигуряването на военнослужещите с униформено облекло се извършва от звена от състава на Командване за логистична поддръжка (КЛП), определени от командира на Командването за логистична поддръжка, а на военнослужещите от служба "Военна полиция", Служба "Военно разузнаване", Военномедицинска академия (ВМА), Военна академия "Г. С. Раковски" (ВА "Г. С. Раковски") - от звена, определени от техните ръководители.

Чл. 3. (1) Военнослужещите получават униформеното си облекло от звената с лимитна вещева книжка.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2020 г., в сила от 19.05.2020 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2024 г., в сила от 20.03.2024 г.) В служба "Военна полиция" униформените облекла се получават по ред, определен от нейния ръководител в съответствие с Вътрешните правила за документиране на стопанските операции в Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2021 г., в сила от 08.08.2020 г.) В Служба "Военно разузнаване" и ВМА не се водят лимитни вещеви книжки и лични вещеви картони.
(4) (Нова - ДВ, бр. 46 от 2020 г., в сила от 19.05.2020 г., отм. - ДВ, бр. 24 от 2024 г., в сила от 20.03.2024 г.)

Раздел II.
Униформено облекло

Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2020 г., в сила от 19.05.2020 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2021 г., в сила от 27.08.2021 г.) (1) При първоначално приемане на военна служба военнослужещите се осигуряват с униформено облекло по приложение № 1 (за военнослужещите от служба "Военна полиция" по приложение № 8) въз основа на заповед на командира с еднократен лимит в размер, равен на тройния размер на обявения с акт на министъра на отбраната годишен лимит за годината на назначаване, в съответствие с придобиваното звание. Еднократният лимит е валиден за текущата година на назначаването и за следващата календарна година, без да се допуска удължаване срока на усвояването му.
(2) При последващо приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба, военнослужещите се осигуряват с униформено облекло по приложение № 2 (за военнослужещите от служба "Военна полиция" по приложение № 8) въз основа на заповед на командира, както следва:
1. в случай че са изминали по-малко от 24 месеца от датата на освобождаване от военна служба - еднократно с годишен лимит (обявен с акт на министъра на отбраната за годината на назначаване) в двоен размер за придобиваното звание, валиден за текущата и следващата календарна година;
2. в случай че са изминали повече от 24 месеца от датата на освобождаване от военна служба - еднократно с годишен лимит (обявен с акт на министъра на отбраната за годината на назначаване) в троен размер за придобиваното звание, валиден за текущата и следващата календарна година.
(3) По реда на ал. 2 се осигуряват с униформено облекло и лицата, изпълнявали военна служба, които са възстановени на предишната или на друга длъжност, въз основа на влязло в сила съдебно решение за отмяна на заповедта за освобождаването им.

Чл. 5 (1) След втората година от приемането на военна служба военнослужещият се осигурява с униформено облекло по негов избор от посоченото в приложение № 2 и приложение № 8 в рамките на годишен лимит.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2020 г., в сила от 19.05.2020 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.) Ръководителите на структури, чиито военнослужещи се осигуряват с униформено облекло от звената от състава на КЛП, в срок до 30 септември на текущата година организират изготвянето и изпращането в КЛП на заявки за осигуряване на военнослужещите за следващата календарна година.
(3) (Нова - ДВ, бр. 46 от 2020 г., в сила от 19.05.2020 г.) Директорът на служба "Военна полиция" организира заявяването на необходимото униформено облекло и друго вещево имущество от подчинените му военнослужещи.

Раздел III.
Годишен лимит и лимитна вещева книжка

Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2020 г., в сила от 19.05.2020 г.) Годишният лимит за осигуряване с униформено облекло (годишен лимит) се обявява ежегодно до 30 август за следващата календарна година със заповед на министъра на отбраната. Със заповедта може да се разреши и ползването на неусвоения годишен лимит за текущата година през следващата календарна година.

Чл. 7. (1) Военнослужещите получават годишен лимит за всяка календарна година след втората година от приемането на военна служба.
(2) Военнослужещите не получават годишен лимит, когато:
1. ползват отпуск поради бременност, раждане и осиновяване по чл. 163 от Кодекса на труда (КТ) или за отглеждане на дете по чл. 164, 164а, 164б от КТ или чл. 167а от КТ;
2. ползват неплатен отпуск по чл. 205, ал. 2, чл. 205а или 206 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ);
3. са отстранени от длъжност;
4. са в отклонение от военна служба.
(3) Когато основанията по ал. 2 се отнасят за част от календарната година, военнослужещият получава годишен лимит, пропорционално на остатъка ѝ.
(4) При предстоящо освобождаване от военна служба военнослужещите получават годишен лимит, пропорционален на прослуженото в годината време.
(5) Военнослужещите не получават годишен лимит за следващата календарна година, когато са участвали в операции или мисии извън територията на страната и са осигурени през текущата календарна година с униформено облекло по приложение № 5 по чл. 33 и 34.

Чл. 8. (1) Размерът на полагащия се на военнослужещия годишен лимит се обявява със заповед на командира, копие от която се изпраща на осигуряващото звено.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2021 г., в сила от 08.08.2020 г.) Полагащият се годишен лимит се попълва в лимитна вещева книжка от обслужващата финансова служба. На военнослужещите от Служба "Военно разузнаване", служба "Военна полиция" и ВМА не се издава лимитна вещева книжка.

Чл. 9. (1) Военнослужещият получава лично лимитната си вещева книжка от обслужващата финансова служба, заверява я до месец от получаването ѝ в осигуряващото звено и носи отговорност за съхранението ѝ.
(2) Военнослужещите, които изпълняват военна служба извън територията на страната, получават и заверяват лимитните си вещеви книжки в едномесечен срок от завръщането си или при пътуване до страната в текущата година.

Чл. 10. Нова лимитна вещева книжка се издава, когато издадената е изразходвана, без да е усвоен посоченият в нея лимит. В новата лимитна вещева книжка финансовата служба вписва оставащия за годината лимит.

Чл. 11. (1) При загуба, кражба или унищожаване на лимитната вещева книжка военнослужещият подава рапорт до командира, в който посочва обстоятелствата, при които е настъпило събитието.
(2) Командирът със заповед обявява за невалидна книжката и я снема от отчет. Екземпляр от заповедта се изпраща на осигуряващото звено.
(3) Нова лимитна вещева книжка с лимит до размера на неусвоения годишен лимит се издава въз основа на заповед на командира, когато след проверка се установи, че военнослужещият няма вина за настъпване на събитието.

Раздел IV.
Авансов и допълнителен лимит

Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2024 г., в сила от 20.03.2024 г.) (1) Авансов лимит може да се отпуска на военнослужещия в размер на годишния лимит за текущата година със заповед на командира и се попълва в отделна лимитна вещева книжка от обслужващата финансова служба при:
1. загубване, унищожаване, повреда или кражба на униформено облекло, след като за обстоятелствата е извършена проверка и не е установена вина на военнослужещия;
2. изпълнение на военна служба извън територията на страната по чл. 134, ал. 2, т. 2 от ЗОВСРБ съгласно чл. 33, ал. 1.
(2) За авансовия лимит, отпуснат на военнослужещите от служба "Военна полиция", Служба "Военно разузнаване" и ВМА, лимитна вещева книжка не се издава.
(3) При отпуснат авансов лимит военнослужещият не получава годишен лимит за следващата календарна година.

Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2020 г., в сила от 19.05.2020 г.) Допълнителен годишен лимит се отпуска на военнослужещия със заповед на командира и се попълва в отделна лимитна вещева книжка от обслужващата финансова служба при:
1. повишаване в първо висше офицерско звание в размер годишния лимит за текущата година за придобитото звание;
2. повишаване в първо старше офицерско звание в размер 10 % от годишния лимит за текущата година за придобитото звание;
3. повишаване в първо офицерско звание в размер 20 % от годишния лимит за текущата година за придобитото звание, с изключение на произвежданите в първо офицерско звание курсанти;
4. повишаване в първо сержантско звание или в първо звание за офицерски кандидат в размер 20 % от годишния лимит за текущата година за придобитото звание;
5. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2024 г., в сила от 20.03.2024 г.) повишаване от матроско звание в първо старшинско/офицерско звание в размер годишния лимит за текущата година за придобитото звание;
6. преназначаване на длъжност в размер годишния лимит за текущата година за съответната категория военнослужещи, когато преназначаването води до промяна на цвета на униформеното облекло;
7. изпълнение на военна служба извън територията на страната по чл. 134, ал. 2, т. 1 и 3 от ЗОВСРБ съгласно чл. 33, ал. 2.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2021 г., в сила от 08.08.2020 г.) За допълнителния лимит, отпуснат на военнослужещите от служба "Военна полиция", Служба "Военно разузнаване" и ВМА, лимитна вещева книжка не се издава.

Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.) При присвояване или повишаване във военно звание военнослужещите се осигуряват от КЛП с един чифт пагони, окомплектовани с отличителни знаци за съответното военно звание, извън годишния и допълнителния лимит.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.) Заявките за осигуряване с пагони на военнослужещите по ал. 1 за следващата календарна година се изпращат в КЛП до 30 септември на текущата година от съответните ръководители на структури от въоръжените сили.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2020 г., в сила от 19.05.2020 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2021 г., в сила от 08.08.2020 г.) За военнослужещите от Служба "Военно разузнаване", служба "Военна полиция", ВА "Г. С. Раковски", ВМА и ВВУ осигуряването се извършва от съответните структури.

Раздел V.
Изплащане на годишен лимит

Чл. 15. (Отм. - ДВ, бр. 24 от 2024 г., в сила от 20.03.2024 г.)

Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2024 г., в сила от 20.03.2024 г.) На военнослужещите, на които се налага да носят цивилно облекло, се изплаща при осигурени финансови средства левовата равностойност на неусвоения годишен лимит за текущата година или част от него по решение на:
1. началника на отбраната – за военнослужещите от Българската армия и Щаба на отбраната;
2. постоянния секретар на отбраната – за военнослужещите от структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и от Министерството на отбраната без Щаба на отбраната.
(2) Левовата равностойност по ал. 1 се изплаща на основание заповед на командира.

Чл. 17. (1) Левовата равностойност се изплаща при неусвоен лимит или част от него в края на годината, при наличие на финансови средства по решение на:
1. началника на отбраната - за военнослужещите от Българската армия и Щаба на отбраната;
2. постоянния секретар на отбраната - за военнослужещите от структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и от Министерството на отбраната без Щаба на отбраната.
(2) Левовата равностойност по ал. 1 се изплаща на основание заповед на командира.

Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2020 г., в сила от 19.05.2020 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2021 г., в сила от 08.08.2020 г.) На военнослужещите от Служба "Военно разузнаване" и ВМА при финансова възможност се изплаща левовата равностойност на отпуснатия допълнителен и/или авансов лимит по решение на директора на службата и началника на ВМА.

Чл. 19. (1) (Предишен текст на чл. 19, доп. - ДВ, бр. 24 от 2024 г., в сила от 20.03.2024 г.) При освобождаване от военна служба, с изключение на случаите по чл. 4, се изплаща левовата равностойност на:
1. неусвоения годишен лимит за предходната календарна година;
2. неусвоения годишен лимит за текущата година, пропорционално на прослуженото в годината време;
3. полагащото се еднократно парично доволствие по чл. 227, ал. 5 от ЗОВСРБ.
(2) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2024 г., в сила от 20.03.2024 г.) При освобождаване от военна служба изплащането на левовата равностойност на неусвоения годишен лимит за предходната календарна година да се извършва независимо от срока за използване на лимита, посочен в ежегодната заповед по чл. 6.

Раздел VI.
Възстановяване на годишен лимит

Чл. 20. (1) Военнослужещ, освободен от военна служба по чл. 163 и 165 от ЗОВСРБ, възстановява левовата равностойност на:
1. усвоената част от годишния лимит, включително изплатената такава, превишаваща полагащата му се част, пропорционално на прослуженото в годината време;
2. усвоената част от авансовия лимит;
3. усвоения допълнителен лимит по чл. 33, ал. 2 за предходната и текущата година.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2020 г., в сила от 19.05.2020 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2024 г., в сила от 20.03.2024 г.) Военнослужещ, освободен от военна служба на основание чл. 162, т. 1, чл. 163 и 165 от ЗОВСРБ преди края на втората година от приемането му на военна служба:
1. възстановява пропорционално стойността на предоставеното му униформено облекло, в случай че стойността на предоставеното облекло превишава полагащата му се част, изчислена до края на втората година от приемането на военнослужещия, по балансова стойност към датата на прекратяване на договора за военна служба;
2. не му се изплаща пропорционално стойността на неусвоения лимит.
(3) Командирите предприемат действия за събиране на вземанията по ал. 1 и 2.

Глава трета.
ОСИГУРЯВАНЕ С ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА, СПЕЦИАЛНО И РАБОТНО ОБЛЕКЛО, ДРУГО ВЕЩЕВО ИМУЩЕСТВО И СНАРЯЖЕНИЕ

Раздел I.
Общи положения

Чл. 21. Специално и работно облекло, друго вещево имущество и снаряжение се осигурява от военното формирование по местослужене с поименна заповед на командира съгласно приложение № 4 и приложение № 9, приложение № 10, приложение № 11 и приложение № 12, а с лични предпазни средства - със заповедта на командира по чл. 30.

Чл. 22. (1) Специално и работно облекло, друго вещево имущество и снаряжение се осигурява за служебно ползване или безвъзмездно според посоченото в приложение № 9, приложение № 10, приложение № 11 и приложение № 12, а личните предпазни средства - в заповедта на командира по чл. 30.
(2) При осигуряване за служебно ползване имуществото се връща, когато службата/работата не налага последващото му използване, както и при настъпила негодност.
(3) При безвъзмездно осигуряване няма задължение за връщане на имуществото освен в случаите по чл. 23.

Чл. 23. При прекратяване на правоотношението по изпълнение на военна служба, на служебното или трудовото правоотношение военнослужещите и цивилните служители връщат предоставеното им имущество или възстановяват пропорционално стойността му, изчислена до остатъка на срока за износване по балансова стойност към датата на прекратяване на правоотношението.

Чл. 24. (1) Нови лични предпазни средства, специално и работно облекло, друго вещево имущество и снаряжение се осигуряват в случай на загуба, кражба, унищожаване или повреждане преди изтичане на срока за износване.
(2) Когато загубата, кражбата, унищожаването или повреждането са настъпили по вина на военнослужещия или цивилния служител, командирът предприема действия по събиране на левовата равностойност на съответното имущество, изчислено по балансовата му стойност пропорционално на остатъка на срока за износване.

Раздел II.
Осигуряване на военнослужещите и цивилните служители с лични предпазни средства, специално и работно облекло

Чл. 25. (1) Специалното облекло се осигурява на военнослужещите и цивилните служители за опазване на здравето и безопасността им при изпълнение на специфични дейности, функции и задачи.
(2) Работното облекло се осигурява на военнослужещите и цивилните служители, когато изпълнението на функционалните им задължения налага запазване на личното им облекло.

Чл. 26. Специалното и работното облекло се осигуряват съгласно приложение № 11, а за военнослужещите и цивилните служители от служба "Военна полиция" - съгласно приложение № 9.

Чл. 27. (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2020 г., в сила от 19.05.2020 г.) Минималният срок за износването на специалното и работното облекло е посоченият в приложение № 9 и приложение № 11, доколкото в производствената характеристика на производителя не е определен друг срок или по-дълъг в зависимост от спецификата на работа (продължителността на експлоатация на това облекло за един работен ден).

Чл. 28. (1) Лични предпазни средства се осигуряват на военнослужещите и цивилните служители, когато рисковете за здравето и безопасността при изпълнение на функционалните им задължения не могат да бъдат избегнати или намалени в достатъчна степен чрез средства за колективна защита, организация на работата и осигуреното специално облекло.
(2) Видът на осигуряваните лични предпазни средства се определя въз основа на спецификата на работното място, възможните опасности за здравето и безопасността и резултатите от оценката на риска при съобразяване на осигуреното специално облекло.
(3) Личните предпазни средства трябва:
1. да осигуряват защита от рисковете, които налагат осигуряването им, без да увеличават който и да е риск;
2. да отговарят на условията на работното място;
3. да са съобразени с ергономичните изисквания, здравословното състояние и размера на лицето, което ги използва.

Чл. 29. (1) Когато е необходимо носенето на повече от едно специално облекло и/или лично предпазно средство, те трябва да са съвместими, като продължат да бъдат ефективни при едновременното им използване.
(2) Специалното облекло и личните предпазни средства се осигуряват за индивидуално ползване, а при необходимост - за ползване от повече лица след предприемане на мерки за предотвратяване на хигиенни и здравословни проблеми.

Чл. 30. (1) Осигуряването с лични предпазни средства се извършва въз основа на списък, обявен със заповед на командира.
(2) В списъка се определят:
1. работните места, професиите, видовете работа и опасностите, които налагат осигуряване с лични предпазни средства;
2. видът на необходимите лични предпазни средства и техният срок за износване.
(3) Списъкът се изготвя от длъжностното лице по безопасност и здраве при работа и се обявява със заповед на командира след обсъждане на заседание на комитета/групата по условия на труд и съгласуване от Службата по трудова медицина - МО.
(4) В заповедта се определя служебното или безвъзмездното отпускане на личните предпазни средства и техният срок за износване.

Раздел III.
Осигуряване на военнослужещите с друго вещево имущество и снаряжение

Чл. 31. (1) Снаряжението е екипировка, която военнослужещите носят при:
1. участие в занятия, учения, тренировки или лагери;
2. участие в операции или мисии извън територията на страната;
3. по заповед на командира при изпълнение на други дейности.
(2) Снаряжението се осигурява съгласно приложение № 4.

Чл. 32. На военнослужещите се осигурява и друго вещево имущество съгласно приложение № 9, приложение № 10, приложение № 11 и приложение № 12 извън униформеното облекло, личните предпазни средства, специалното и работното облекло.

Глава четвърта.
СПЕЦИФИЧНИ СЛУЧАИ НА ОСИГУРЯВАНЕ

Чл. 33. (1) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2020 г., в сила от 19.05.2020 г.) При изпълнение на военна служба извън територията на страната по чл. 134, ал. 2, т. 2 от ЗОВСРБ на военнослужещия се отпуска авансов лимит в размер на годишния лимит за текущата година за осигуряване с униформено облекло. Авансовият лимит се отпуска само ако това е заповядано в заповедта за командировка.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2020 г., в сила от 19.05.2020 г.) При изпълнение на военна служба извън територията на страната по чл. 134, ал. 2, т. 1 и 3 от ЗОВСРБ на военнослужещия се отпуска допълнителен лимит за осигуряване с униформено облекло по приложение № 5. Допълнителният лимит се отпуска само ако това е заповядано в заповедта за командировка.
(3) Допълнителният лимит по ал. 2 се определя ежегодно със заповед на министъра на отбраната.
(4) Допълнителният лимит може да се отпусне в по-голям размер със заповед на министъра на отбраната по предложение на съответния ръководител.
(5) Допълнителният лимит се попълва в отделна лимитна вещева книжка от обслужващата финансова служба по местослужене.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2024 г., в сила от 20.03.2024 г.) За военнослужещите от служба "Военна полиция" допълнителният лимит по ал. 2 се отпуска без лимитна вещева книжка, като униформеното им облекло се осигурява по нормите на приложение № 5 по реда на Закона за държавната собственост с мотивирано искане от директора на служба "Военна полиция" до командира на КЛП.
(7) (Нова - ДВ, бр. 71 от 2021 г., в сила от 27.08.2021 г.) Отпуснатият авансов и допълнителен лимити са валидни за текущата (първа) и следващата (втора) календарна година.
(8) (Нова - ДВ, бр. 71 от 2021 г., в сила от 27.08.2021 г.) В случаите, когато военнослужещ се осигури с допълнителен лимит по приложение № 5, но не бъде командирован да изпълнява военна служба извън територията на страната по чл. 134, ал. 2, т. 1 и 2 от ЗОВСРБ, допълнителният лимит се използва през първата и втората година. След втората година на военнослужещия се отпуска годишен лимит с коригиран размер, в който е отразена разликата между отпуснатия допълнителен лимит и обявения за втората година със заповед на министъра на отбраната годишен лимит.

Чл. 34. (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2020 г., в сила от 19.05.2020 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2021 г., в сила от 08.08.2020 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.) При изпълнение на военна служба извън територията на страната по чл. 134, ал. 2, т. 1 и 3 от ЗОВСРБ военнослужещите от Служба "Военно разузнаване" и ВМА се осигуряват от КЛП с униформено облекло по приложение № 5 по реда на Закона за държавната собственост с мотивирано искане от ръководителя на съответната структура до командира на Командването за логистична поддръжка.

Чл. 35. (1) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2020 г., в сила от 19.05.2020 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г., предишен текст на чл. 35, изм. - ДВ, бр. 24 от 2024 г., в сила от 20.03.2024 г.) При изпълнение на военна служба извън територията на страната по чл. 134, ал. 2, т. 1 и 3 от ЗОВСРБ на военнослужещите се осигурява от КЛП друго вещево имущество и снаряжение по приложение № 6 по реда на Закона за държавната собственост с мотивирано искане от ръководителя на съответната структура до командира на Командването за логистична поддръжка. Вещевото имущество и снаряжение се отпускат само ако това е заповядано в заповедта за командировка.
(2) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2024 г., в сила от 20.03.2024 г.) При изпълнение на военна служба извън територията на страната по чл. 134, ал. 2, т. 1 и 3 от ЗОВСРБ на военнослужещите, които са летателен състав, съответно авиационен инженерно-технически състав, се осигурява друго вещево имущество по раздел III, съответно по раздел IV, от приложение № 6 по реда на Закона за държавната собственост с мотивирано искане от ръководителя на съответната структура до командира на ВВС. Вещевото имущество и снаряжение се отпускат само ако това е заповядано в заповедта за командировка.

Чл. 36. (1) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2024 г., в сила от 20.03.2024 г.) Военнослужещите и цивилните служители, командировани за инспектиране, контрол или посещение в района на операциите или мисиите по чл. 134, ал. 2, т. 1 от ЗОВСРБ, се осигуряват с имущество за служебно ползване по приложение № 6, раздел I, буква Б "Постелни принадлежности" и раздел II "Снаряжение".
(2) Полученото имущество се връща след приключване на командировката.

Чл. 37. (1) (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.) При участие в операции или мисии извън територията на страната служителите от Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) се осигуряват с имущество за служебно ползване по приложение № 5 и приложение № 6 от КЛП.
(2) Служителят връща полученото имущество след приключване на участието в операцията или мисията.

Чл. 38. (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2021 г. (*), изм. - ДВ, бр. 24 от 2024 г., в сила от 20.03.2024 г.) Военнослужещите от военните формирования, декларирани за участие в мисии и операции на НАТО или Европейския съюз, при активиране за участие в мисии и операции се осигуряват с имущество от звената от състава на КЛП, както следва:
1. с униформено облекло: по приложение № 5, по реда на чл. 33, ал. 2;
2. с друго вещево имущество и снаряжение: по приложение № 6, по реда на чл. 35.

Чл. 39. (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2021 г., в сила от 27.08.2021 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2024 г., в сила от 20.03.2024 г.) Резервистите, изпълняващи срочна служба в доброволния резерв по чл. 59 от ЗРВСРБ, за времето на изпълнение на срочната служба и българските граждани, приети за обучение за придобиване на квалификация "Офицер от резерва" по чл. 57 от ЗРВСРБ, за периода на присъственото обучение се осигуряват с униформено облекло и снаряжение за служебно ползване по приложение № 4 и приложение № 7.

Чл. 39а. (Нов - ДВ, бр. 46 от 2020 г., в сила от 19.05.2020 г., отм. - ДВ, бр. 71 от 2021 г., в сила от 27.08.2021 г.)

Чл. 40. (1) За времето на активна служба в доброволния резерв резервистът се осигурява с униформено облекло и снаряжение по приложения № 4 и приложение № 7 от военното формирование по местоизпълнение на договора.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.) За времето на участие в операция или мисия извън територията на страната резервистът се осигурява с униформено облекло, друго вещево имущество и снаряжение по приложения № 5 и № 6 от КЛП.
(3) Имуществото по ал. 1 и 2 се осигурява за служебно ползване.
(4) За времето на активна служба в доброволния резерв резервистът се осигурява със специално и работно облекло и лични предпазни средства при условията и по реда на глава трета.

Чл. 40а. (Нов - ДВ, бр. 46 от 2020 г., в сила от 19.05.2020 г.) Военнослужещите от военните формирования, определени за участие в занятия и учения зад граница, при нужда се доосигуряват с униформено облекло с допълнителен лимит по отделен табел, утвърден от министъра на отбраната, в рамките на обявения за годината допълнителен лимит по чл. 33, ал. 3.

Глава пета.
ОСИГУРЯВАНЕ НА КУРСАНТИТЕ И КАДЕТИТЕ

Чл. 41. (1) Курсантите, обучавани за нуждите на Министерството на отбраната (курсанти), се осигуряват с вещево доволствие по приложения № 3, № 4, № 11 и № 12, а с лични предпазни средства - при условията и по реда на глава трета.
(2) Осигуряването се извършва от бюджета на съответното ВВУ.

Чл. 42. (1) (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2021 г., в сила от 27.08.2021 г.) Випускниците курсанти се осигуряват по приложение № 1 с цвят на униформеното облекло на съответния вид Въоръжени сили, от които са заявени за обучение, а при обучение по заявка на служба "Военна полиция" - по приложение № 8.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г., доп. - ДВ, бр. 24 от 2024 г., в сила от 20.03.2024 г.) Ръководителите на структури от Въоръжените сили по чл. 50, ал. 1 от ЗОВСРБ, с изключение на ръководителя на служба "Военна полиция" и Военномедицинска академия, заявяват в КЛП необходимите за осигуряването по ал. 1 финансови средства според броя на курсантите, обучавани за техни нужди.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г., доп. - ДВ, бр. 24 от 2024 г., в сила от 20.03.2024 г.) Началниците на ВВУ заявяват необходимите за осигуряването по ал. 1 униформени облекла в КЛП, съответно в служба "Военна полиция" и Военномедицинска академия, шест месеца преди датата на завършване.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.) КЛП, съответно служба "Военна полиция", организират предоставянето на униформените облекла на ВВУ.
(5) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2024 г., в сила от 20.03.2024 г.) Осигуряването на випускниците курсанти (без тези, заявени за обучение от служба "Военна полиция" и Военномедицинска академия) с полагащото се униформено облекло се извършва въз основа на заповед на началниците на ВВУ с еднократен лимит в размер, равен на тройния размер на обявения с акт на министъра на отбраната годишен лимит за годината на назначаване, в съответствие с придобиваното звание, копие от която се изпраща на осигуряващото звено на ВВУ.
(6) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2024 г., в сила от 20.03.2024 г.) Полагащият се еднократен лимит се попълва в лимитна вещева книжка от финансовата служба на ВВУ.
(7) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2024 г., в сила от 20.03.2024 г.) Випускниците курсанти получават лично лимитната си вещева книжка от финансовата служба, заверяват я до месец от получаването ѝ в осигуряващото звено на ВВУ и носят отговорност за съхранението ѝ.
(8) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2024 г., в сила от 20.03.2024 г.) Еднократният лимит е валиден за текущата година на назначаването и за следващата календарна година, без да се допуска удължаване срока на усвояването му.

Чл. 43. (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2021 г., в сила от 27.08.2021 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2024 г., в сила от 20.03.2024 г.) (1) Осигуряването на випускниците курсанти (без тези, заявени за обучение от служба "Военна полиция" и Военномедицинска академия) с полагащото се униформено облекло за тържественото им производство в първо офицерско звание се извършва с лимитна вещева книжка от обслужващото звено от състава на КЛП.
(2) При встъпване в длъжност новоназначените офицери (без тези от служба "Военна полиция" и Военномедицинска академия) се доосигуряват с униформено облекло по приложение № 1 от обслужващото звено от състава на КЛП по местоназначение въз основа на издадената им от ВВУ лимитна вещева книжка и личния вещеви картон.
(3) Осигуряването на випускниците курсанти, заявени за обучение от служба "Военна полиция", с полагащото се униформено облекло за тържественото им производство в първо офицерско звание се извършва и отчита в съответното ВВУ с раздавателно-приемателна ведомост, като екземпляр от ведомостта се предоставя срещу подпис на випускника курсант. Във ведомостта се описват всички раздадени номенклатури облекла с пълното им наименование, мярка, количества, единични цени и обща стойност.
(4) При встъпване в длъжност новоназначените офицери от служба "Военна полиция" се доосигуряват с униформено облекло по приложение № 8 въз основа на заповед на командира с еднократен лимит в размер, равен на разликата между полагащия се лимит по чл. 4, ал. 1 и общата стойност на полученото от ВВУ униформено облекло по раздавателно-приемателна ведомост.
(5) Осигуряването на випускниците курсанти, заявени за обучение от Военномедицинска академия, с полагащото се униформено облекло за тържественото им производство в първо офицерско звание се извършва и отчита по ред, определен от началника на ВМА.
(6) При назначаване на длъжност, изискваща промяна на цвета на осигуреното униформено облекло, новоназначеният офицер връща в обслужващото звено от състава на КЛП неизползваното униформено облекло, като чрез замяна получава същия вид облекло с изискващия се цвят.

Чл. 44. (1) При приемане на военнослужещи за обучение като курсанти същите представят в съответното ВВУ заверено копие на личния си вещеви картон.
(2) Курсантите по ал. 1 се доосигуряват съгласно чл. 41.

Чл. 45. (1) Кадетите и военнослужещите, приети в задочна форма на обучение във ВВУ в професионално направление "Военно дело", се осигуряват:
1. с униформено облекло - по реда и условията на чл. 5;
2. с лични предпазни средства по приложение № 11 - от съответното ВВУ/професионалния колеж;
3. със специално и работно облекло и снаряжение - от военното формирование по местослужене;
4. с лагерно и походно имущество - от съответното ВВУ/професионалния колеж, а с останалото друго вещево имущество - от военното формирование по местослужене.
(2) Осигуряването с наръкавен знак на професионалния колеж на кадетите се извършва от професионалния колеж.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Униформено облекло" са дрехи и обувки, с които военнослужещите изпълняват служебните си задължения.
2. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2021 г., в сила от 08.08.2020 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.) "Звена" са военните магазини и филиалите за осигуряване с униформено облекло в КЛП, както и звената за осигуряване с имущество по тази наредба в служба "Военна полиция", Служба "Военно разузнаване", ВА "Г. С. Раковски", ВВУ и ВМА.
3. "Командири" са командирите и началниците на военните формирования, ръководителите на организационно-икономически обособените звена в структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, началникът на отбраната - за военнослужещите от Щаба на отбраната, и постоянният секретар на отбраната - за военнослужещите от Министерството на отбраната без Щаба на отбраната.
4. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2020 г., в сила от 19.05.2020 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2021 г. (*), изм. - ДВ, бр. 24 от 2024 г., в сила от 20.03.2024 г.) "Ръководители" са ръководителите на структури на пряко подчинение на министъра на отбраната, командирите на СКС, видовете въоръжени сили, СКСО, КЛП и ККИПКО.
5. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2020 г., в сила от 19.05.2020 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2021 г. (*), изм. - ДВ, бр. 24 от 2024 г., в сила от 20.03.2024 г.) Използваните в приложенията съкращения означават:
- СКС - Съвместно командване на силите;
- ВМА - Военномедицинска академия;
- ВС - Въоръжени сили;
- ОВ - Общовойскови;
- СВ - Сухопътни войски;
- ВВС - Военновъздушни сили;
- ВМС - Военноморски сили;
- СКСО - Съвместно командване на специалните операции;
- НГЧ - Национална гвардейска част;
- КЛП - Командване за логистична поддръжка;
- ККИПКО - Командване за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана.
6. (нова - ДВ, бр. 46 от 2020 г., в сила от 19.05.2020 г.) За "втора година" да се счита календарната година, следваща годината на назначаване.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2021 г., в сила от 27.08.2021 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2024 г., в сила от 20.03.2024 г.) Тази наредба се издава на основание чл. 224, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1 и 4, чл. 286, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 3, чл. 142, ал. 2, т. 1, буква "б", предл. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България във връзка с чл. 57, ал. 5, т. 1 и чл. 59г, ал. 4 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, чл. 27, ал. 1, т. 4 от Наредбата за условията и реда за организиране, провеждане и осигуряване обучението на българските граждани за защита на Отечеството, приета с ПМС № 66 от 2023 г., и чл. 10 от Наредбата за условията и реда за участие на държавни служители от Държавна агенция "Национална сигурност" в операции и мисии извън територията на Република България, приета с ПМС № 25 от 13.02.2008 г., и влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".

§ 3. Годно след връщане имущество по тази наредба се отпуска за последващо ползване или формира оборотен фонд.

§ 4. В рамките на полагащия се годишен лимит военнослужещите могат да се осигуряват и с друго вещево имущество от осигуряващите ги звена при наличие на достатъчни складови наличности.

§ 5. (Доп. - ДВ, бр. 46 от 2020 г., в сила от 19.05.2020 г.) Началникът на отбраната и постоянният секретар на отбраната съвместно дават указания по прилагането на наредбата и реда за заявяване на униформено облекло.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-9 ОТ 2018 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ С УНИФОРМЕНО ОБЛЕКЛО, ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА, СПЕЦИАЛНО И РАБОТНО ОБЛЕКЛО И ДРУГО ВЕЩЕВО ИМУЩЕСТВО И СНАРЯЖЕНИЕ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ

(ОБН. - ДВ, БР. 46 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 19.05.2020 Г.)

§ 27. Процедурите по осигуряването на военнослужещите с униформено облекло, започнали преди влизането в сила на тази наредба, се довършват по досегашния ред.

§ 28. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2024 г., в сила от 20.03.2024 г.) Началниците на Военна академия "Г. С. Раковски" и висшите военни училища организират заявяването на полагащото се униформено облекло и друго вещево имущество за военнослужещите, зачислени за обучение като слушатели и докторанти в редовна форма към поверената им структура. Осигуряването с униформено облекло и друго вещево имущество се организира от КЛП.

§ 29. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-5 ОТ 25.01.2018 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЕМАНЕ НА СЛУШАТЕЛИ ВЪВ ВОЕННА АКАДЕМИЯ "ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ"

(ОБН. - ДВ, БР. 67 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 08.08.2020 Г.)

§ 5. В Наредба № Н-9 от 4.04.2018 г. за осигуряване с униформено облекло, лични предпазни средства, специално и работно облекло и друго вещево имущество и снаряжение в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия (обн., ДВ, бр. 35 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2020 г.) навсякъде в наредбата думите "служба "Военна информация" се заменят със "Служба "Военно разузнаване".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 13. Наредбата влиза в сила от 8 август 2020 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-9 ОТ 4.04.2018 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ С УНИФОРМЕНО ОБЛЕКЛО, ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА, СПЕЦИАЛНО И РАБОТНО ОБЛЕКЛО И ДРУГО ВЕЩЕВО ИМУЩЕСТВО И СНАРЯЖЕНИЕ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ

(ОБН. - ДВ, БР. 71 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 27.08.2021 Г.)

§ 20. Процедурите по осигуряването на военнослужещите с униформено облекло, започнали преди влизането в сила на тази наредба, се довършват по досегашния ред.

§ 21. (В сила от 04.08.2020 г.) Навсякъде в наредбата думите "служба "Военна информация" се заменят със "служба "Военно разузнаване".

§ 22. (В сила от 01.09.2021 г.) Навсякъде в наредбата:
1. Думите "командващия на СКС" се заменят с "командира на Командването за логистична поддръжка", с изключение на т. 8 от раздел "Забележки" на приложение № 5 и т. 7 от раздел "Забележки" на приложение № 6, където думите "командващия на СКС" се заменят с "командира на СКС".
2. Думите "Съвместното командване на силите" и "СКС" се заменят съответно с "Командване за логистична поддръжка" и "КЛП".
3. Думите "СКИС" се заменят с "ККИПК".

§ 23. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник", с изключение на § 21, който влиза в сила от 4.08.2020 г., и § 10 и 22, които влизат в сила от 1.09.2021 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-9 ОТ 4.04.2018 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ С УНИФОРМЕНО ОБЛЕКЛО, ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА, СПЕЦИАЛНО И РАБОТНО ОБЛЕКЛО И ДРУГО ВЕЩЕВО ИМУЩЕСТВО И СНАРЯЖЕНИЕ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ

(ОБН. - ДВ, БР. 24 ОТ 2024 Г., В СИЛА ОТ 20.03.2024 Г.)

§ 29. Процедурите по осигуряването на военнослужещите с униформено облекло, започнали преди влизането в сила на тази наредба, се довършват по досегашния ред.
§ 30. Навсякъде в наредбата думата "ККИПК" се заменя с "ККИПКО".
§ 31. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 4

(Изм. - ДВ, бр. 46 от 2020 г., в сила от 19.05.2020 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 71 от 2021 г., в сила от 27.08.2021 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 24 от 2024 г., в сила от 20.03.2024 г.)

ТАБЛИЦА
за вида и нормите на осигуряваното униформено облекло при постъпване на военна служба

№ по ред

Наименование на номенклатурите

Мярка

Количество

1

2

3

4

I. За военнослужещи, носещи униформено облекло ОВ и ВВС

1.

Фуражка

бр.

1

2.

Пилотка

бр.

1

3.

Полушуба/канадка

бр.

1

4.

Костюм униформен

бр.

1

5.

Риза

бр.

2

6.

Риза бяла

бр.

1

7.

Риза с дълъг ръкав

бр.

2

8.

Риза с къс ръкав

бр.

2

9.

Яке вълнено

бр.

1

10.

Яке за пролетния и есенния сезон

бр.

1

11.

Пуловер всекидневен

бр.

1

12.

Фланелка с къс ръкав бяла

бр.

2

13.

Вратовръзка черна

бр.

1

14.

Акселбант (без войници)

бр.

1

15.

Кортик за вида ВС (без сержанти и войници)

бр.

1

16.

Шарф с блях (без войници)

бр.

1

17.

Ръкавици кожени/поларени

чф.

1

18.

Пагони-тунел

чф.

2

19.

Пагони-тунел твърди

чф.

3

20.

Колан за панталон черен

бр.

1

21.

Колан за панталон текстилен

бр.

1

22.

Обувки половинки черни

чф.

1

23.

Боти

чф.

1

24.

Наръкавна емблема "Република България" за камуфлажно облекло

бр.

6

25.

Именна табела за сако

бр.

1

26.

Шапка лятна камуфлажна

бр.

1

27.

Шапка зимна камуфлажна

бр.

1

28.

Шапка с периферия камуфлажна

бр.

2

29.

Барета

бр.

1

30.

Шапка плетена/поларена

бр.

1

31.

Полушуба камуфлажна зимна

бр.

2

32.

Топла подплата за полушуба камуфлажна зимна

бр.

1

33.

Панталон камуфлажен зимен

бр.

2

34.

Топла подплата за панталон камуфлажен зимен

бр.

1

35.

Панталон камуфлажен летен

бр.

3

36.

Риза с дълъг ръкав камуфлажна

бр.

3

37.

Риза за носене под бронежилетка

бр.

3

38.

Фланелка полева/фланелка моряшка за СКСО

бр.

2

39.

Фланелка с яка и къс ръкав

бр.

2

40.

Колан текстилен

бр.

2

41.

Обувки цели полеви/специални летни

чф.

1

42.

Обувки цели полеви зимни

чф.

1

43.

Пагони за камуфлажно облекло

чф.

3

44.

Пагон за шапка

бр.

2

45.

Противодъждовно яке/противодъждовен комплект

бр.

1

46.

Именна табелка за камуфлажно облекло

бр.

4

47.

Чанта полева (за офицери и сержанти)

бр.

1

48.

Термобельо за хладно време

к-т

1

49.

Термобельо за студено време

к-т

1

II. Офицери, офицерски кандидати, мичмани и сержанти, носещи униформено облекло ВМС

1.

Фуражка бяла

бр.

2

2.

Фуражка светла охра

бр.

1

3.

Шапка дамска бяла

бр.

2

4.

Шапка дамска светла охра

бр.

1

5.

Шапка ушанка черна

бр.

1

6.

Пилотка черна

бр.

1

7.

Пилотка светла охра

бр.

1

8.

Шапка тип бейзболна

бр.

1

9.

Полушуба/канадка

бр.

1

10.

Костюм черен

бр.

1

11.

Костюм бял

бр.

1

12.

Яке вълнено

бр.

1

13.

Яке за пролетния и есенния сезон

бр.

1

14.

Яке-риза с къс ръкав бяло/светла охра

бр.

2

15.

Риза с дълъг ръкав

бр.

2

16.

Риза с къс ръкав

бр.

2

17.

(отм. - ДВ, бр. 24 от 2024 г., в сила от 20.03.2024 г.)

18.

Фланелка с къс ръкав бяла

бр.

2

19.

Панталон черен

бр.

1

20.

Пола черна

бр.

1

21.

Панталон бял

бр.

2

22.

Пола бяла

бр.

1

23.

Панталон светла охра

бр.

2

24.

Пола светла охра

бр.

1

25.

Пуловер с дълги ръкави и пагони

бр.

1

26.

Шарф с блях (само за офицери)

бр.

1

27.

Колан празничен (само за офицерски кандидати, мичмани и сержанти)

бр.

1

28.

Колан за панталон черен

бр.

1

29.

Колан за панталон текстилен черен

бр.

1

30.

Колан за панталон текстилен бял

бр.

1

31.

Колан за панталон текстилен светла охра

бр.

1

32.

Колан флотски

бр.

1

33.

Пагони-тунел

чф.

2

34.

Пагони-тунел твърди

чф.

4

35.

Именна табела

бр.

1

36.

Акселбант

бр.

1

37.

Вратовръзка черна

бр.

1

38.

Кортик (само за офицери)

бр.

1

39.

Шалче бяло

бр.

1

40.

Ръкавици кожени/поларени

чф.

1

41.

Ръкавици бели

чф.

1

42.

Ръкавици бели вълнени

чф.

1

43.

Обувки половинки черни

чф.

2

44.

Обувки половинки бели

чф.

1

45.

Боти

чф.

1

46.

Шапка лятна камуфлажна

бр.

1

47.

Шапка зимна камуфлажна

бр.

1

48.

Шапка с периферия камуфлажна

бр.

1

49.

Барета

бр.

1

50.

Шапка плетена/поларена

бр.

1

51.

Полушуба камуфлажна зимна

бр.

1

52.

Топла подплата за полушуба камуфлажна зимна

бр.

1

53.

Панталон камуфлажен зимен

бр.

1

54.

Топла подплата за панталон камуфлажен зимен

бр.

1

55.

Панталон камуфлажен летен

бр.

2

56.

Риза с дълъг ръкав камуфлажна

бр.

2

57.

Фланелка моряшка с къс ръкав

бр.

2

58.

Фланелка моряшка с дълъг ръкав

бр.

2

59.

Фланелка с яка и къс ръкав

бр.

2

60.

Колан текстилен

бр.

2

61.

Обувки цели полеви/специални летни

чф.

1

62.

Обувки цели полеви зимни

чф.

1

63.

Пагони за камуфлажно облекло

чф.

3

64.

Пагон за шапка

бр.

2

65.

Противодъждовно яке/противодъждовен комплект

бр.

1

66.

Именна табела за камуфлажно облекло

бр.

2

67.

Чанта полева

бр.

1

68.

Термобельо за хладно време

к-т

1

69.

Термобельо за студено време

к-т

1

70.

Яке-грейка със сменяща се топла подплата за военнослужещи от плавателния състав на ВМС

бр.

1

71.

Полугащеризон със сменяща се топла подплата за военнослужещи от плавателния състав на ВМС

бр.

1

III. За матроси

1.

Шапка без козирка бяла

бр.

2

2.

Пилотка лятна черна

бр.

2

3.

Пилотка зимна черна

бр.

2

4.

Пилотка от док

бр.

2

5.

Полушуба с подплата за матроси

бр.

2

6.

Яке за пролетния и есенния сезон

бр.

1

7.

Холандка лятна бяла

бр.

2

8.

Холандка лятна черна

бр.

2

9.

Холандка зимна черна

бр.

2

10.

Холандка от док черна

бр.

2

11.

Панталон летен бял

бр.

2

12.

Панталон летен черен

бр.

2

13.

Панталон зимен черен

бр.

2

14.

Панталон от док черен

бр.

2

15.

Полупагон за холандка

чф.

4

16.

Пагони

чф.

3

17.

Колан за панталон текстилен черен

бр.

1

18.

Колан за панталон текстилен бял

бр.

1

19.

Ръкавици кожени/поларени

чф.

1

20.

Пагони-тунел

чф.

2

21.

Ръкавици бели

чф.

1

22.

Ръкавици бели вълнени

чф.

1

23.

Обувки половинки черни

чф.

2

24.

Обувки половинки бели

чф.

1

25.

Шапка зимна камуфлажна

бр.

1

26.

Шапка лятна камуфлажна

бр.

1

27.

Шапка с периферия камуфлажна

бр.

1

28.

Шапка ушанка

бр.

1

29.

Шапка плетена/поларена

бр.

1

30.

Барета

бр.

1

31.

Полушуба камуфлажна зимна

бр.

1

32.

Топла подплата за полушуба камуфлажна зимна

бр.

1

33.

Риза с дълъг ръкав камуфлажна

бр.

2

34.

Панталон летен камуфлажен

бр.

2

35.

Панталон зимен камуфлажен

бр.

1

36.

Топла подплата за панталон зимен камуфлажен

бр.

1

37.

Фланелка моряшка с къс ръкав

бр.

2

38.

Фланелка моряшка с дълъг ръкав

бр.

4

39.

Фланелка с яка и къс ръкав

бр.

2

40.

Обувки полеви/специални летни

чф.

1

41.

Обувки полеви зимни

чф.

1

42.

Колан текстилен

бр.

2

43.

Противодъждовно яке/противодъждовен комплект

бр.

1

44.

Пагони за камуфлажно облекло

чф.

3

45.

Пагони за шапка

бр.

3

46.

Наръкавна емблема "Република България" за камуфлажно облекло

бр.

8

47.

Именна табела за камуфлажно облекло

бр.

2

48.

Термобельо за хладно време

к-т

1

49.

Термобельо за студено време

к-т

1

Забележки.
1. Номенклатурите и количествата, посочени в приложението, не са задължителни за осигуряване на военнослужещите.
2. (изм. - ДВ, бр. 71 от 2021 г., в сила от 27.08.2021 г.) Номенклатурите и количествата се определят със заповед на командира в зависимост от спецификата на заеманата длъжност и в рамките на полагащия се лимит, но не повече от посочените в таблицата препоръчителни количества.
3. Униформеният костюм за военнослужещите мъже включва сако/тужурка/кител и панталон, а за военнослужещите жени - сако/тужурка/кител, пола и панталон.
4. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2024 г., в сила от 20.03.2024 г.) Ръководителите на структури по раздели II и III на приложението определят цвета на баретите и украсата за камуфлажното облекло.
Приложение № 2 към чл. 5
(Изм. - ДВ, бр. 46 от 2020 г., в сила от 19.05.2020 г., доп. - ДВ, бр. 71 от 2021 г., в сила от 27.08.2021 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 24 от 2024 г., в сила от 20.03.2024 г.)

ТАБЛИЦА
за номенклатурите униформено облекло за осигуряване на военнослужещите в рамките на годишния лимит

№ по ред

Наименование на номенклатурите

Мярка

Количество

1

2

3

4

I. За военнослужещи, носещи униформено облекло ОВ и ВВС

1.

Фуражка гълъбова*

бр.

1

2.

Фуражка

бр.

1

3.

Пилотка

бр.

1

4.

Полушуба/канадка/палто*

бр.

1

5.

Костюм униформен с цветове*:

- сако гълъбово;

- панталон тъмносин/пола.

бр.

бр.

1

1

6.

Костюм униформен

бр.

1

7.

Риза светлосиня*

бр.

2

8.

Риза

бр.

2

9.

Риза бяла

бр.

1

10.

Риза с дълъг ръкав

бр.

2

11.

Риза с къс ръкав

бр.

2

12.

Яке вълнено

бр.

1

13.

Яке за пролетния и есенния сезон

бр.

1

14.

Фланелка с къс ръкав бяла

бр.

2

15.

Пуловер всекидневен

бр.

1

16.

Вратовръзка черна

бр.

1

17.

Акселбант (без войници)

бр.

1

18.

Кортик за вида ВС (без сержанти и войници)

бр.

1

19.

Шарф с блях (без войници)

бр.

1

20.

Ръкавици кожени/поларени

чф.

1

21.

Пагони-тунел

чф.

2

22.

Пагони-тунел твърди

чф.

4

23.

Колан за панталон черен

бр.

1

24.

Колан за панталон текстилен

бр.

1

25.

Чорапи черни

чф.

2

26.

Обувки половинки черни

чф.

1

27.

Боти

чф.

1

28.

Наръкавна емблема "Република България" за камуфлажно облекло

бр.

6

29.

Именна табела за сако/яке

бр.

1

30.

Шапка лятна камуфлажна

бр.

1

31.

Шапка зимна камуфлажна

бр.

1

32.

Шапка с периферия камуфлажна

бр.

1

33.

Барета

бр.

1

34.

Шапка плетена/поларена

бр.

1

35.

Полушуба камуфлажна зимна

бр.

1

36.

Топла подплата за полушуба камуфлажна зимна

бр.

1

37.

Панталон камуфлажен зимен

бр.

1

38.

Топла подплата за панталон камуфлажен зимен

бр.

1

39.

Панталон камуфлажен летен

бр.

1

40.

Риза с дълъг ръкав камуфлажна

бр.

2

41.

Риза за носене под бронежилетка

бр.

1

42.

Фланелка полева/фланелка моряшка за СКСО

бр.

3

43.

Фланелка с яка и къс ръкав

бр.

2

44.

Колан текстилен

бр.

1

45.

Обувки цели полеви/специални летни

чф.

1

46.

Обувки цели полеви зимни

чф.

1

47.

Пагони за камуфлажно облекло

чф.

2

48.

Пагон за шапка

бр.

2

49.

Противодъждовно яке/противодъждовен комплект

бр.

1

50.

Именна табелка за камуфлажно облекло

бр.

2

51.

Термобельо за хладно време

к-т

1

52.

Термобельо за студено време

к-т

1

53.

Обувки летателни черни от лицева кожа (за летателния и авиационен инженерно-технически състав на ВВС)

чф.

1

54.

Обувки летателни от кожа и текстил (за летателния и авиационен инженерно-технически състав на ВВС)

чф.

1

55.

Фланелка трикотажна спортна с къс ръкав

бр.

3

56.

Фланелка трикотажна спортна с дълъг ръкав

бр.

3

57.

Гащета спортни

бр.

1

58.

Спортен екип (анцуг)

к-т

1

59.

Обувки спортни

чф.

1

60.

Термо чорапи

чф.

5

61.

Шал (шал-яка)

бр.

1

62.

Нашивка (само за военнослужещи на длъжност "главен сержант")

бр.

3

63.

Носач (тип шейна) за прикрепване на "лентичка за всекидневно носене на награден знак" (за една, две, три или четири лентички)

бр.

1

Забележка. Номенклатурата "палто" по ред № 4 и номенклатурите по редове № 1, 5 и 7 се полагат само на висшия команден състав и командирите/началниците на военни формирования с военно звание полковник.

II. За висш команден състав, офицери, офицерски кандидати, мичмани и сержанти, носещи униформено облекло ВМС

1.

Фуражка бяла

бр.

2

2.

Фуражка светла охра

бр.

1

3.

Шапка дамска бяла

бр.

2

4.

Шапка дамска светла охра

бр.

1

5.

Шапка ушанка черна

бр.

1

6.

Пилотка черна

бр.

1

7.

Пилотка светла охра

бр.

1

8.

Шапка тип бейзболна

бр.

1

9.

Шапка зимна черна

бр.

1

10.

Полушуба/канадка/палто*

бр.

1

11.

Яке с подплата с дълъг ръкав черно

бр.

1

12.

Костюм черен

бр.

2

13.

Костюм бял

бр.

1

14.

Яке вълнено

бр.

1

15.

Яке за пролетния и есения сезон

бр.

1

16.

Яке-риза с къс ръкав бяло/светла охра

бр.

2

17.

Риза с дълъг ръкав

бр.

2

18.

Риза с къс ръкав

бр.

2

19.

Яке-грейка със сменяща се топла подплата за военнослужещи от плавателния състав на ВМС

бр.

1

20.

Фланелка с къс ръкав бяла

бр.

2

21.

Панталон черен

бр.

1

22.

Пола черна

бр.

1

23.

Полугащеризон със сменяща се топла подплата за военнослужещи от плавателния състав на ВМС

бр.

1

24.

(отм. - ДВ, бр. 24 от 2024 г., в сила от 20.03.2024 г.)

25.

Панталон бял

бр.

2

26.

Пола бяла

бр.

2

27.

Панталон светла охра

бр.

2

28.

Пола светла охра

бр.

2

29.

Пуловер с дълги ръкави и пагони

бр.

1

30.

Шарф с блях (само за висшия команден състав и офицери)

бр.

1

31.

Колан празничен (само за офицерски кандидати, мичмани и сержанти)

бр.

1

32.

Колан за панталон черен

бр.

1

33.

Колан за панталон текстилен черен

бр.

1

34.

Колан за панталон текстилен бял

бр.

1

35.

Колан за панталон текстилен светла охра

бр.

1

36.

Колан флотски

бр.

1

37.

Пагони-тунел

чф.

2

38.

Пагони-тунел твърди

чф.

10

39.

Именна табела за тужурка/яке/кител

бр.

1

40.

Акселбант (само за висшия команден състав, офицери, мичмани и сержанти)

бр.

1

41.

Вратовръзка черна

бр.

1

42.

Кортик (само за висшия команден състав и офицери)

бр.

1

43.

Шалче бяло

бр.

1

44.

Чорапи бели

чф.

4

45.

Чорапи черни

чф.

8

46.

Ръкавици кожени/поларени

чф.

1

47.

Ръкавици бели

чф.

1

48.

Ръкавици бели вълнени

чф.

1

49.

Обувки половинки черни

чф.

2

50.

Обувки половинки бели

чф.

1

51.

Боти

чф.

1

52.

Шапка лятна камуфлажна

бр.

1

53.

Шапка зимна камуфлажна

бр.

1

54.

Шапка с периферия камуфлажна

бр.

1

55.

Барета

бр.

1

56.

Шапка плетена/поларена

бр.

1

57.

Полушуба камуфлажна зимна

бр.

1

58.

Топла подплата за полушуба камуфлажна зимна

бр.

1

59.

Панталон камуфлажен зимен

бр.

1

60.

Топла подплата за панталон камуфлажен зимен

бр.

1

61.

Панталон камуфлажен летен

бр.

2

62.

Риза с дълъг ръкав камуфлажна

бр.

2

63.

Фланелка моряшка с къс ръкав

бр.

2

64.

Фланелка моряшка с дълъг ръкав

бр.

2

65.

Фланелка трикотажна с къс ръкав бяла

бр.

2

66.

Фланелка с яка и къс ръкав

бр.

2

67.

Колан текстилен

бр.

2

68.

Обувки цели полеви/специални летни

чф.

1

69.

Обувки цели полеви зимни

чф.

1

70.

Пагони за камуфлажно облекло

чф.

2

71.

Пагон за шапка

бр.

3

72.

Противодъждовно яке/противодъждовен комплект

бр.

1

73.

Именна табела за камуфлажно облекло

бр.

2

74.

Наръкавна емблема "Република България" за камуфлажно облекло

бр.

8

75.

Термобельо за хладно време

к-т

1

76.

Термобельо за студено време

к-т

1

77.

Знак (само за военнослужещи на длъжност "флагмански старшина")

бр.

3

78.

Носач (тип шейна) за прикрепване на "лентичка за всекидневно носене на награден знак" (за една, две, три или четири лентички)

бр.

1

Забележка. Номенклатурата "палто" от ред № 10 се полага само на висшия команден състав и командирите/началниците на военни формирования с военно звание полковник.

III. За матроси

1.

Шапка без козирка бяла

бр.

2

2.

Пилотка лятна черна

бр.

2

3.

Пилотка зимна черна

бр.

2

4.

Пилотка от док черна

бр.

2

5.

Полушуба с подплата матроска

бр.

2

6.

Яке за пролетния и есенния сезон

бр.

1

7.

Холандка лятна бяла

бр.

2

8.

Холандка лятна черна

бр.

2

9.

Холандка зимна черна

бр.

2

10.

Холандка от док черна

бр.

2

11.

Панталон летен бял

бр.

2

12.

Панталон летен черен

бр.

2

13.

Панталон зимен черен

бр.

2

14.

Панталон от док черен

бр.

2

15.

Пагони за полушуба

чф.

2

16.

Полупагони за холандка

чф.

4

17.

Колан за панталон текстилен черен

бр.

1

18.

Колан за панталон текстилен бял

бр.

1

19.

Чорапи бели

чф.

4

20.

Чорапи черни

чф.

8

21.

Ръкавици кожени/поларени

чф.

1

22.

Ръкавици бели

чф.

1

23.

Ръкавици бели вълнени

чф.

1

24.

Обувки половинки черни

чф.

2

25.

Обувки половинки бели

чф.

1

26.

Барета

бр.

1

27.

Шапка зимна камуфлажна

бр.

1

28.

Шапка лятна камуфлажна

бр.

1

29.

Шапка с периферия камуфлажна

бр.

1

30.

Шапка ушанка

бр.

1

31.

Шапка плетена/поларена

бр.

1

32.

Полушуба камуфлажна зимна

бр.

1

33.

Топла подплата за полушуба камуфлажна зимна

бр.

1

34.

Риза с дълъг ръкав камуфлажна

бр.

2

35.

Панталон летен камуфлажен

бр.

2

36.

Панталон зимен камуфлажен

бр.

1

37.

Топла подплата за панталон зимен камуфлажен

бр.

1

38.

Фланелка моряшка с къс ръкав

бр.

2

39.

Фланелка моряшка с дълъг ръкав

бр.

4

40.

Фланелка с яка и къс ръкав

бр.

2

41.

Обувки полеви/специални летни

чф.

1

42.

Обувки полеви зимни

чф.

1

43.

Колан текстилен

бр.

2

44.

Противодъждовно яке/противодъждовен комплект

бр.

1

45.

Пагони за камуфлажно облекло

чф.

3

46.

Пагони за шапка

бр.

3

47.

Наръкавна емблема "Република България" за камуфлажно облекло

бр.

8

48.

Именна табела за камуфлажно облекло

бр.

3

49.

Термобельо за хладно време

к-т

1

50.

Термобельо за студено време

к-т

1

51.

Носач (тип шейна) за прикрепване на "лентичка за всекидневно носене на награден знак" (за една, две, три или четири лентички)

бр.

1

Забележки:
1. Номенклатурите и количествата, посочени в приложението, не са задължителни за осигуряване на военнослужещите.
2. Военнослужещите се осигуряват с необходимото им униформено облекло в рамките на полагащия им се годишен лимит.
3. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2024 г., в сила от 20.03.2024 г.) Командирите на видове въоръжени сили, СКСО, ККИПКО и КЛП определят цвета на баретите и украсата за камуфлажното облекло.
4. Униформеният костюм за военнослужещите мъже включва сако/тужурка/кител и панталон, а за военнослужещите жени - сако/тужурка/кител, пола и панталон.
5. (отм. - ДВ, бр. 24 от 2024 г., в сила от 20.03.2024 г.)
6. Военнослужещите могат да се осигуряват и с други номенклатури вещево имущество от осигуряващите ги звена при наличие на достатъчни складови количества.
Приложение № 3 към чл. 41
(Изм. - ДВ, бр. 46 от 2020 г., в сила от 19.05.2020 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 71 от 2021 г., в сила от 27.08.2021 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 24 от 2024 г., в сила от 20.03.2024 г.)

ТАБЛИЦА
за вида и нормите на осигуряваното имущество на курсантите

№ по ред

Наименование на номенклатурите

Мярка

Коли-

чество

Срок за износване

(месеци)

Отпуска се

1

2

3

4

5

6

I. УНИФОРМЕНО ОБЛЕКЛО

А. Униформено облекло за курсантите в НВУ и ВВВУ

1.

Полушуба/шинелбр.

1

за срока на обучениетослужебно

2.

Фуражка/шапка дамскабр.

3

за срока на обучениетослужебно

3.

Костюм униформенбр.

2

за срока на обучениетослужебно

4.

Якичка бялабр.

8

за дванадесет месецабезвъзмездно

5.

Яке с дълги ръкави

бр.

2

за срока на обучението

безвъзмездно

6.

Яке с къси ръкави

бр.

2

за срока на обучението

безвъзмездно

7.

Ръкавици бели

чф.

5

за срока на обучението

безвъзмездно

8.

Колан за панталон

бр.

1

за срока на обучението

служебно

9.

Шарф с блях

бр.

1

за срока на обучението

служебно

10.

Колан бял

бр.

1

за срока на обучението

служебно

11.

Акселбант

бр.

1

за срока на обучението

служебно

12.

Кортик

бр.

1

за срока на обучението

служебно

13.

Обувки половинки черни

чф.

3

за срока на обучението

безвъзмездно

14.

Обувки зимни/боти

чф.

2

за срока на обучението

безвъзмездно

15.

Ръкавици кожени/поларени

чф.

2

за срока на обучението

безвъзмездно

16.

Пагони тунел и пагони твърди

чф.

25

за срока на обучението

служебно

17.

Именна табела за сако

чф.

1

за срока на обучението

безвъзмездно

18.

Наръкавна емблема "Република България" за камуфлажно облекло

бр.

14

за срока на обучението

служебно

19.

Емблема на НВУ, ВВВУ

бр.

4

за срока на обучението

служебно

20.

Полушуба камуфлажна зимна

бр.

5

за срока на обучението

служебно

21.

Топла подплата за полушуба камуфлажна зимна

бр.

5

за срока на обучението

служебно

22.

Панталон камуфлажен зимен

бр.

5

за срока на обучението

служебно

23.

Топла подплата за панталон камуфлажен зимен

бр.

5

за срока на обучението

служебно

24.

Панталон камуфлажен летен

бр.

5

за срока на обучението

служебно

25.

Риза с дълъг ръкав камуфлажна

бр.

10

за срока на обучението

служебно

26.

Барета

бр.

1

за срока на обучението

служебно

27.

Шапка зимна камуфлажна

бр.

4

за срока на обучението

служебно

28.

Шапка лятна камуфлажна

бр.

4

за срока на обучението

служебно

29.

Шапка с периферия камуфлажна

бр.

4

за срока на обучението

служебно

30.

Шапка плетена/поларена

бр.

4

за срока на обучението

безвъзмездно

31.

Пагони за камуфлажно облекло

чф.

10

за срока на обучението

служебно

32.

Пагони за шапка (общо от ефрейтор до старшина)

бр.

10

за срока на обучението

служебно

33.

Именна табелка за камуфлажно облекло

бр.

2

за срока на обучението

безвъзмездно

34.

Колан текстилен

бр.

2

за срока на обучението

служебно

35.

Обувки полеви летни/зимни

чф.

6

за срока на обучението

служебно

36.

Петлици

чф.

3

за срока на обучението

безвъзмездно

37.

Фланелка с къс ръкав

бр.

3

за дванадесет месеца

безвъзмездно

38.

Термобельо за хладно време

к-т

2

за срока на обучението

безвъзмездно

39.

Термобельо за студено време

к-т

2

за срока на обучението

безвъзмездно

40.

Фланелка с яка и къс ръкав

бр.

3

за дванадесет месеца

безвъзмездно

41.

Фланелка спортна

бр.

3

за срока на обучението

безвъзмездно

42.

Гащи спортни

бр.

3

за срока на обучението

безвъзмездно

43.

Противодъждовно яке/противодъждовен комплект

бр.

1

за срока на обучението

служебно

44.

Емблема за принадлежността към вид ВС

бр.

4

за срока на обучението

безвъзмездно

45.

Метална табела с ЕГН, трите имена и кръвна група

бр.

1

за срока на обучението

безвъзмездно

46.

Ръкавици вълнени

чф.

4

за срока на обучението

безвъзмездно

47.

Работен костюм (яке и панталон или гащеризон)

бр.

5

за срока на обучението

служебно

48.

Знак за завършен военен университет

бр.

1

за випускниците

безвъзмездно

49.

Ръкавици работни

чф.

5

за срока на обучението

безвъзмездно

50.

Чанта командирска

бр.

1

за срока на обучението

служебно

Б. Униформено облекло за курсантите във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров"

1.

Полушуба с подплата за военнослужещи от ВМС (тип "Балкан")

бр.

2

за срока на обучението

служебно

2.

Барета в цвят черен

бр.

1

за срока на обучението

служебно

3.

Холандка и панталон (пола) черни

к-т

2

за срока на обучението

безвъзмездно

4.

Холандка и панталон (пола) бели

к-т

2

за срока на обучението

безвъзмездно

5.

Холандка и панталон зимни черни

к-т

2

за дванадесет месеца

безвъзмездно

6.

Холандка и панталон летни

к-т

2

за дванадесет месеца

безвъзмездно

7.

Яке и панталон светла охра

к-т

4

за срока на обучение

безвъзмездно

8.

Фуражка/дамска шапка светла охра

бр.

4

за срока на обучение

безвъзмездно

9.

Пилотка светла охра

бр.

2

за дванадесет месеца

безвъзмездно

10.

Пилотка зимна черна

бр.

1

за дванадесет месеца

безвъзмездно

11.

Пилотка лятна

бр.

2

за дванадесет месеца

безвъзмездно

12.

Шапка без козирка, фуражка/шапка дамска бяла

бр.

4

за срока на обучението

безвъзмездно

13.

Шапка плетена, черна

бр.

2

за срока на обучението

безвъзмездно

14.

Шапка с козирка лятна - тип бейзболна, черна

бр.

2

за срока на обучението

безвъзмездно

15.

Колан за панталон черен от текстилна лента

бр.

2

за срока на обучението

безвъзмездно

16.

Колан бял текстилен

бр.

2

за срока на обучението

безвъзмездно

17.

Колан текстилен черен

бр.

2

за срока на обучението

безвъзмездно

18.

Колан текстилен светла охра

бр.

2

за срока на обучението

безвъзмездно

19.

Обувки половинки черни

чф.

2

за срока на обучението

безвъзмездно

20.

Обувки половинки бели

чф.

2

за срока на обучението

безвъзмездно

21.

Обувки полеви зимни

чф.

3

за срока на обучението

безвъзмездно

22.

Обувки полеви/специални летни

чф.

3

за срока на обучението

безвъзмездно

23.

Чорапи памучни черни

чф.

10

за срока на обучението

безвъзмездно

24.

Чорапи памучни бели

чф.

10

за срока на обучението

безвъзмездно

25.

Маншети матроски

чф.

1

за дванадесет месеца

безвъзмездно

26.

Яка матроска

бр.

2

за дванадесет месеца

безвъзмездно

27.

Курсовки наръкавни - за 1, 2, 3, 4 или 5 курс

бр.

4

за дванадесет месеца

безвъзмездно

28.

Акселбант бял

бр.

1

за срока на обучението

служебно

29.

Кортик

бр.

1

за срока на обучението

безвъзмездно

30.

Фланелка с къс ръкав и яка черна

бр.

2

за дванадесет месеца

безвъзмездно

31.

Ръкавици бели

чф.

5

за срока на обучението

безвъзмездно

32.

Ръкавици вълнени

чф.

4

за срока на обучението

безвъзмездно

33.

Ръкавици кожени

чф.

2

за срока на обучението

безвъзмездно

34.

Пагони тунел

чф.

10

за срока на обучението

безвъзмездно

35.

Пагони квадратни за холандка:

- черни

- бели

чф.

чф.

10

5

 

за срока на обучението

безвъзмездно

36.

Емблеми "Република България"

бр.

6

за срока на обучението

безвъзмездно

37.

Емблема екипажна

бр.

4

за дванадесет месеца

безвъзмездно

38.

Противодъждовно яке/противодъждовен комплект

бр.

1

за срока на обучението

служебно

39.

Термобельо за хладно време

к-т

2

за срока на обучението

безвъзмездно

40.

Термобельо за студено време

к-т

2

за срока на обучението

безвъзмездно

41.

Метална табелка с ЕГН, трите имена и кръвна група

бр.

1

за срока на обучението

безвъзмездно

42.

Полушуба камуфлажна зимна (петцветна разпетновка)

бр.

2

за срока на обучението

служебно

43.

Подплата за полушуба камуфлажна зимна

бр.

2

за срока на обучението

служебно

44.

Панталон камуфлажен летен (петцветна разпетновка)

бр.

2

за срока на обучението

служебно

45.

Панталон камуфлажен зимен (петцветна разпетновка)

бр.

1

за срока на обучението

служебно

46.

Топла подплата за панталон камуфлажен зимен

бр.

1

за срока на обучението

служебно

47.

Риза камуфлажна с дълъг ръкав (петцветна разпетновка)

бр.

2

за срока на обучението

служебно

48.

Шапка лятна камуфлажна/ шапка с периферия (петцветна разпетновка)

бр.

1

за срока на обучението

служебно

49.

Шапка зимна камуфлажна (петцветна разпетновка)/ шапка плетена (поларена)

бр.

1

за срока на обучението

служебно

50.

Пагони за камуфлажно облекло (от курсант до мичман)

чф.

10

за срока на обучението

служебно

51.

Пагони за шапка (от курсант до мичман)

бр.

5

за срока на обучението

служебно

52.

Колан за панталон текстилен

бр.

1

за срока на обучението

служебно

В. Униформено облекло за представителния блок на НВУ "В. Левски" (Нов - ДВ, бр. 71 от 2021 г., в сила от 27.08.2021 г.)

1.

Фуражка/шапка дамска -
НВУ

бр.

1

за срока на обучението

служебно

2.

Костюм униформен - НВУ

бр.

1

за срока на обучението

служебно

3.

Шарф с блях - НВУ

бр.

1

за срока на обучението

служебно

4.

Акселбант - НВУ

бр.

1

за срока на обучението

служебно

5.

Кожен колан за панталон - НВУ

бр.

1

за срока на обучението

служебно

6.

Обувки/ботуши - НВУ

чф.

1

за срока на обучението

служебно

7.

Ръкавици черни - НВУ

чф.

1

за срока на обучението

служебно

8.

Ръкавици бели - НВУ

чф.

1

за срока на обучението

служебно

II. ДРУГО ВЕЩЕВО ИМУЩЕСТВО

А. Бельо

1.

Потник

бр.

3

за дванадесет месеца

безвъзмездно

2.

Гащи с къс крачол (слип)

бр.

3

за дванадесет месеца

безвъзмездно

3.

Топло долно бельо

бр.

3

за дванадесет месеца

безвъзмездно

4.

Фланелка моряшка с къс ръкав (само за ВМС)

бр.

3

за дванадесет месеца

безвъзмездно

5.

Фланелка моряшка с дълги ръкави (само за ВМС)

бр.

2

за дванадесет месеца

безвъзмездно

6.

Фланелка спортна (само за ВМС)

бр.

2

за дванадесет месеца

безвъзмездно

7.

Кърпа за лице 80/40

бр.

2

за дванадесет месеца

безвъзмездно

8.

Кърпа за баня 80/160

бр.

2

за дванадесет месеца

безвъзмездно

9.

Чорапи памучни черни

чф.

4

за дванадесет месеца

безвъзмездно

10.

Чорапи вълнени черни

чф.

4

за дванадесет месеца

безвъзмездно

Б. Постелни принадлежности

1.

Одеяло/олекотена завивка

бр.

3

за срока на обучението

служебно

2.

Чаршаф долен

бр.

2

за дванадесет месеца

служебно

3.

Чаршаф плик

бр.

2

за дванадесет месеца

служебно

4.

Калъфка за възглавница

бр.

2

за дванадесет месеца

служебно

5.

Матрак (дюшек от дюшеклък)

бр.

1

за срока на обучението

служебно

6.

Възглавница

бр.

2

за срока на обучението

служебно

В. Спортно имущество

1.

Обувки спортни (маратонки)

чф.

1

за дванадесет месеца

безвъзмездно

2.

Водозащитно облекло само за

ВВМУ "Н. Й. Вапцаров"

к-т

2

за срока на обучението

безвъзмездно

3.

Анцуг

к-т

2

за срока на обучението

безвъзмездно

4.

Джапанки

чф.

1

за дванадесет месеца

безвъзмездно

5.

Къси шорти за водни спортове само за ВВМУ "Н. Й. Вапцаров"

бр.

2

за срока на обучението

безвъзмездно

6.

Бански цял/бански гащи само за ВВМУ "Н. Й. Вапцаров"

бр.

2

за срока на обучението

безвъзмездно

7.

Четки за обувки на 5 военнослужещи:

- големи

- малки

бр.

бр.

2

2

 

за дванадесет месеца

безвъзмездно

8.

Топли стелки за обувки

чф.

1

за дванадесет месеца

безвъзмездно

9.

Връзки за обувки

чф.

1

за дванадесет месеца

безвъзмездно

10.

Обувки за водни спортове само за ВВМУ "Н. Й. Вапцаров"

чф.

2

за срока на обучението

безвъзмездно

Забележки:
1. На курсантите първи и втори курс от ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" се осигурява "Шапка без козирка бяла", а на тези от трети, четвърти и пети курс - "Фуражка бяла (шапка дамска)".
2. (изм. - ДВ, бр. 71 от 2021 г., в сила от 27.08.2021 г.) ВВУ създават оборотен фонд в размер до 20 % от полагащите се на курсантите облекла и обувки.
3. ВВУ създават оборотен фонд в размер 100 % от полагащите се на курсантите чаршафи и калъфки.
4. За ушиване на образовки и нашивки на пагоните на курсантите ежегодно се отпуска галун до 1,5 м за чифт пагони.
5. За курсантите жени униформеният костюм се изработва в три части: сако, панталон и пола.
6. При невъзможност за осигуряване на раздел II "ДРУГО ВЕЩЕВО ИМУЩЕСТВО", буква А "Бельо" на курсантите се изплащат 10 процента от годишния лимит за офицери.
7. До въвеждането на новия образец облекла курсантите от НВУ и ВВВУ се осигуряват с полушуба кожена, риза, вратовръзка и колан черен.

Приложение № 4 към чл. 21, 39, 40 и 41

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 24 от 2024 г., в сила от 20.03.2024 г.)

ТАБЛИЦА
за вида и нормите на осигуряваното на военнослужещите снаряжение

№ по ред

Наименование на номенклатурите

Мярка

Количество

Отпуска се

1.

Тактическо оборудване:

к-т

1.1.

Поясна тактическа система

бр.

1

служебно

1.2.

Раменна тактическа система

бр.

1

служебно

1.3.

Двоен джоб за пълнители за АК

бр.

1

служебно

1.4.

Двоен джоб за пълнители за пистолет

бр.

1

служебно

1.5.

Джоб за индивидуален медицински пакет

бр.

1

служебно

1.6.

Джоб за граната

бр.

1

служебно

1.7.

Джоб за противогаз

бр.

1

служебно

1.8.

Джоб за фенер

бр.

1

служебно

1.9.

Тактически ръкавици зимни

чф.

1

служебно

1.10.

Тактически ръкавици летни

чф.

1

служебно

2.

Раница (малка и голяма)

к-т

1

служебно

3.

Раница за вода - 3 л

бр.

1

служебно

4.

Палатка индивидуална

бр.

1

служебно

5.

Торба за хляб

бр.

1

служебно

6.

Канче за храна

бр.

1

служебно

7.

Каска (без летателния състав)

бр.

1

служебно

8.

Чохъл за каска

бр.

2

служебно

9.

Транспортен сак

бр.

1

служебно

10.

Наръкавна емблема за принадлежност към военно формирование/структура

бр.

8

безвъзмездно

 Забележки:
1. До осигуряване с раница за вода се предоставя манерка за вода.
2. До осигуряване с раница (малка и голяма) се предоставят налични раници, съхранявани в складовете на въоръжените сили.
3. Висшият команден състав не се осигурява с номенклатурите с поредни номера 4, 5, 6 и 9.
4. (нова - ДВ, бр. 71 от 2021 г., в сила от 27.08.2021 г.) Военнослужещите могат да се осигуряват с раница (малка и голяма) и чрез филиалите (военните магазини) с лимитна вещева книжка.
5. (нова - ДВ, бр. 24 от 2024 г., в сила от 20.03.2024 г.) До осигуряване с палатка индивидуална се предоставят платнище, рейки и колчета (по 1 к-т).

Приложение № 5 към чл. 33 и 40

(Изм. - ДВ, бр. 46 от 2020 г., в сила от 19.05.2020 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2021 г., в сила от 08.08.2020 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 71 от 2021 г. (*), изм. и доп. - ДВ, бр. 24 от 2024 г., в сила от 20.03.2024 г.)

ТАБЛИЦА
за вида и нормите на осигуряваното униформено облекло на военнослужещите, участващи в операции и мисии извън територията на страната, и от състава на военните формирования, декларирани за участие в операции и мисии на НАТО или Европейския съюз

№ по ред

Наименование на номенклатурите

Мярка

Количество

1

2

3

4

1.

Полушуба камуфлажна зимна

бр.

1

2.

Панталон камуфлажен зимен

бр.

2

3.

Панталон камуфлажен летен

бр.

2

4.

Риза с дълъг ръкав камуфлажна

бр.

3

5.

Шапка зимна камуфлажна

бр.

1

6.

Шапка лятна камуфлажна

бр.

1

7.

Шапка с периферия камуфлажна

бр.

1

8.

Шапка плетена/поларена

бр.

1

9.

Колан текстилен

бр.

1

10.

Обувки цели полеви зимни/летни

чф.

1

11.

Противодъждовно яке/противодъждовен комплект

бр.

1

12.

Пагони за камуфлажно облекло

чф.

2

13.

Пагони за шапка

бр.

3

14.

Именна табелка (фамилия, написана на български и на латиница)

бр.

2

15.

Топла подплата за полушуба камуфлажна зимна

бр.

1

16.

Топла подплата за панталон камуфлажен зимен

бр.

1

17.

Риза за носене под бронежилетка

бр.

1

Забележки:
1. Военнослужещите, участващи в операции или мисии извън територията на страната, се осигуряват с униформено облекло с разпетновка/черен цвят, идентичен на този, който носят на територията на страната.
2. При участие на военнослужещи в операции или мисии извън територията на страната, изискващи носене на униформено камуфлажно облекло с разпетновка/цвят, различен от този, който носят на територията на Република България, военнослужещите могат да се осигуряват от КЛП с изискващото се униформено камуфлажно облекло за служебно ползване. Цветът на униформеното облекло и редът за осигуряване се определят в заповедта за командироване съгласно чл. 33 и 40 от наредбата.
3. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2021 г., в сила от 08.08.2020 г.) Участващите в операции или мисии извън територията на страната военнослужещи от Служба "Военно разузнаване" и служители от Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) се осигуряват с униформено облекло с камуфлажна разпетновка за Сухопътни войски.
4. Участващите в операции или мисии военнослужещи от служба "Военна полиция" се осигуряват с униформено облекло с камуфлажна разпетновка, определена от директора на службата.
5. Военнослужещите и служителите от ДАНС по т. 1, 2, 3 и 4 могат да се осигуряват и с униформено облекло с друга разпетновка, когато околната средата изисква маскировка на личния състав с други цветове.
6. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2024 г., в сила от 20.03.2024 г.) При необходимост от промяна на маскировката след оценка на района, характера и условията за изпълнение на операцията или мисията решението за промяна на разпетновката на униформеното облекло се взема от началника на отбраната по предложение на директора на дирекция "Операции и подготовка" и се обявява в заповедта за командировка.
7. (изм. - ДВ, бр. 71 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.) КЛП заделя от номенклатурите по това приложение, с изключение на номенклатурата "именна табелка", резерв в района на операцията или мисията в размер 10 % от личния състав за контингент над 50 човека.
8. (изм. - ДВ, бр. 71 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.) Използването на резерва се извършва с писмено разрешение на командира на СКС по мотивирано предложение на националния командир на контингента.
9. (изм. - ДВ, бр. 71 от 2021 г. (*)) Номенклатурите за военнослужещите от военните формирования, декларирани за участие в операции и мисии на НАТО или Европейския съюз, се осигуряват в звената от състава на КЛП по заявка на съответните структури от Въоръжените сили. При активиране на съответното декларирано военно формирование КЛП организира изпълнението на заявките.
За осигуряване на декларираните формирования с висока степен на готовност КЛП формира текущ резерв за номенклатурите от приложението (без "Именна табелка") в размер, определен от командира на Командването за логистична поддръжка. Формираният резерв ежегодно се опреснява.
10. Имуществото за служебно ползване се осигурява от категория, различна от първа, само при липса на имущество - първа категория.
11. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2024 г., в сила от 20.03.2024 г.) На военнослужещите при изпълнение на военна служба извън територията на страната по чл. 134, ал. 2, т. 1 и 3 от ЗОВСРБ се осигуряват обувки цели полеви зимни или обувки цели полеви летни в зависимост от сезона.

Приложение № 6 към чл. 35 и 40

(Изм. - ДВ, бр. 46 от 2020 г., в сила от 19.05.2020 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2021 г., в сила от 08.08.2020 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2021 г. (*), изм. и доп. - ДВ, бр. 24 от 2024 г., в сила от 20.03.2024 г.)

ТАБЛИЦА
за вида и нормите на осигуряваното друго вещево имущество и снаряжение на военнослужещите, участващи в операции и мисии извън територията на страната, и от състава на военните формирования, декларирани за участие в операции на НАТО или Европейския съюз

№ по ред

Наименование на номенклатурите

Мярка

Количество

Отпуска се

I. ДРУГО ВЕЩЕВО ИМУЩЕСТВО

А. Бельо

1.

Термобельо за хладно време

к-т

1

безвъзмездно

2.

Термобельо за студено време

к-т

1

безвъзмездно

Б. Постелни принадлежности

1.

Термоспален чувал

бр.

1

служебно

В. Спортно имущество и допълнително вещево имущество

1.

Ръкавици защитни

чф.

1

безвъзмездно

2.

Ръкавици без пръсти

чф.

1

безвъзмездно

3.

Анцуг

к-т

1

безвъзмездно

4.

Джапанки

чф.

1

безвъзмездно

5.

Маратонки

чф.

1

безвъзмездно

6.

Фланелка трикотажна с дълъг ръкав

бр.

3

безвъзмездно

7.

Фланелка полева с къс ръкав

бр.

3

безвъзмездно

8.

Фланелка спортна

бр.

2

безвъзмездно

9.

Гащи спортни

бр.

2

безвъзмездно

10.

Кърпа за лице

бр.

2

безвъзмездно

11.

Обувки от кожа с метално бомбе на пръстите и метална пластина на ходилото (само за плавателния състав на ВМС)

чф.

1

служебно

12.

Ръкавици трудногорими с пет пръста Antiflash (само за плавателния състав на ВМС)

чф.

1

безвъзмездно

13.

Качулка трудногорима Antiflash

(само за плавателния състав на ВМС)

бр.

1

безвъзмездно

14.

Водозащитно облекло/яке с качулка и панталон 100 % ПВЦ

(само за плавателния състав на ВМС)

бр.

1

служебно

15.

Яке-грейка със сменяща се топла подплата за военнослужещи от плавателния състав на ВМС

бр.

1

служебно

16.

Полугащеризон със сменяща се топла подплата за военнослужещи от плавателния състав на ВМС

бр.

1

служебно

II. СНАРЯЖЕНИЕ

1.

Раница голяма

бр.

1

служебно

2.

Раница малка

бр.

1

служебно

3.

Раница за вода - 3 л

бр.

1

служебно

III. СПЕЦИАЛНО ОБЛЕКЛО ЗА ЛЕТАТЕЛНИЯ СЪСТАВ, ИЗПЪЛНЯВАЩ ЛЕТАТЕЛНА ПРОГРАМА (НОВ - ДВ, БР. 24 ОТ 2024 Г., В СИЛА ОТ 20.03.2024 Г.)

1.

Яке летателно лятно CWU - 36/P

бр.

1

служебно

2.

Яке летателно зимно CWU - 45/P

бр.

1

служебно

3.

Гащеризон летателен от CWU - 27/P

бр.

1

служебно

4.

Обувки летателни от кожа и текстил

бр.

1

служебно

5.

Пилотка летателна черна

бр.

1

служебно

IV. РАБОТНО ОБЛЕКЛО ЗА АВИАЦИОННИЯ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪСТАВ(НОВ - ДВ, БР. 24 ОТ 2024 Г., В СИЛА ОТ 20.03.2024 Г.)

1.

Яке работно зимно

бр.

1

служебно

2.

Панталон работен зимен

бр.

1

служебно

3.

Яке-риза работна

бр.

1

служебно

4.

Панталон работен летен

бр.

1

служебно

5.

Обувки летателни от кожа и текстил

бр.

1

служебно

6.

Шапка зимна и шал

бр.

1

служебно

7.

Шапка лятна с козирка

бр.

1

служебно

Забележки:
1. Военнослужещите, участващи в операции или мисии извън територията на страната, се осигуряват със снаряжение с разпетновка/черен цвят, идентичен на този, който носят на територията на страната.
2. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2021 г., в сила от 08.08.2020 г.) Участващите в операции или мисии извън територията на страната военнослужещи от Служба "Военно разузнаване" и служители от Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) се осигуряват със снаряжение с камуфлажна разпетновка за Сухопътни войски.
3. Участващите в операции или мисии военнослужещи от служба "Военна полиция" се осигуряват със снаряжение с камуфлажна разпетновка, определена от директора на службата.
4. Военнослужещите и служителите от ДАНС по т. 1, 2, 3 и 4 могат да се осигуряват и със снаряжение и с друга разпетновка, когато околната средата изисква маскировка на личния състав с други цветове.
5. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2024 г., в сила от 20.03.2024 г.) При необходимост от промяна на маскировката след оценка на района, характера и условията за изпълнение на операцията или мисията решението за промяна на разпетновката се взема от началника на отбраната по предложение на директора на дирекция "Операции и подготовка" и се обявява в заповедта за командировка.
6. От номенклатурите по това приложение, с изключение на номенклатурите по буква "А" и буква "В", се заделя резерв в района на операцията или мисията в размер 10 % от личния състав.
7. (изм. - ДВ, бр. 71 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.) Използването на резерва се извършва с писмено разрешение на командира на СКС по мотивирано предложение на националния командир на контингента.
8. За времето на подготовка за участие в операция или мисия извън територията на страната резервистите се осигуряват със снаряжение от военното формирование по местоизпълнение на договора.
9. (изм. - ДВ, бр. 71 от 2021 г. (*)) Номенклатурите за военнослужещите от военните формирования, декларирани за участие в операции и мисии на НАТО или Европейския съюз, се осигуряват от КЛП по заявка на съответните структури от Въоръжените сили. При активиране на съответното декларирано военно формирование КЛП организира изпълнението на заявките.
10. Имуществото за служебно ползване се осигурява от категория, различна от първа, само при липса на вещево имущество - първа категория.
11. За военнослужещите от ВМС вместо "фланелка полева с къс ръкав" и "фланелка трикотажна с дълъг ръкав" се осигурява "фланелка моряшка с къс ръкав" и "фланелка моряшка с дълъг ръкав".
12. Номенклатурите от раздел I "Друго вещево имущество", буква А "Бельо" се отпускат в зависимост от сезона.
13. Номенклатурите от приложение № 6 се осигуряват при нужда съгласно утвърден табел от министъра на отбраната за конкретната мисия/операция.
14. Ръкавици защитни и ръкавици без пръсти се осигуряват в зависимост от изискванията за всяка конкретна мисия, като бъдат включени в табела за комплектоване с отбранителни продукти.

Приложение № 7 към чл. 39 и 40

(Изм. - ДВ, бр. 46 от 2020 г., в сила от 19.05.2020 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2021 г., в сила от 27.08.2021 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 24 от 2024 г., в сила от 20.03.2024 г.)

ТАБЛИЦА
за вида и нормите на осигуряваното униформено облекло на резервистите, изпълняващи срочна служба в доброволния резерв по чл. 59 от ЗРВСРБ

№ по ред

Наименование на номенклатурите

Мярка

Количество

1

2

3

4

1.

Полушуба камуфлажна зимна

бр.

1

2.

Панталон камуфлажен зимен

бр.

1

3.

Панталон камуфлажен летен

бр.

2

4.

Риза с дълъг ръкав камуфлажна

бр.

2

5.

Фланелка полева

бр.

2

6.

Шапка зимна камуфлажна

бр.

1

7.

Шапка лятна камуфлажна

бр.

1

8.

Шапка с периферия камуфлажна

бр.

1

9.

Шапка плетена/поларена

бр.

1

10.

Колан текстилен

бр.

2

11.

Обувки полеви зимни

чф.

1

12.

Обувки полеви летни

чф.

1

13.

Противодъждовно яке/противодъждовен комплект

бр.

1

14.

Пагони за камуфлажно облекло

чф.

2

15.

Пагони за шапка

бр.

3

16.

Ръкавици

чф.

1

17.

Поименна табела

бр.

1

18.

Топла подплата за полушуба камуфлажна зимна

бр.

1

19.

Топла подплата за панталон камуфлажен зимен

бр.

1

Забележки:
1. (изм. - ДВ, бр. 71 от 2021 г., в сила от 27.08.2021 г.) До създаването на достатъчни количества запаси от нови модели облекла и обувки, посочени в приложението, правоимащите се осигуряват с наличните стари модели облекла и обувки, съхранявани в складовете на военните формирования, до усвояване на наличностите.
2. Униформеното облекло се осигурява в зависимост от сезона, когато се провежда обучението, и метеорологичните условия.
3. (нова - ДВ, бр. 71 от 2021 г., в сила от 27.08.2021 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2024 г., в сила от 20.03.2024 г.) Командирите/началниците на военни формирования/структури организират планирането и осигуряването на полагащото се униформено облекло и друго вещево имущество за резервистите и българските граждани по чл. 57 от ЗРВСРБ по реда на Единния финансов план за материално-техническо осигуряване на Министерството на отбраната.
4. (нова - ДВ, бр. 24 от 2024 г., в сила от 20.03.2024 г.) Срокът за носене е 12 месеца за всички номенклатури, с изключение на тези по редове № 3, 4, 5, 7, 9 и 16, за които е 6 месеца.
5. (нова - ДВ, бр. 24 от 2024 г., в сила от 20.03.2024 г.) Номенклатурите по редове № 5, 9 и 16 се отпускат безвъзмездно, а всички останали са за служебно ползване.

Приложение № 8 към чл. 4 и 5

(Изм. - ДВ, бр. 46 от 2020 г., в сила от 19.05.2020 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 24 от 2024 г., в сила от 20.03.2024 г.)

ТАБЛИЦА
на вида и нормите на осигуряваното униформено облекло на военнослужещите от служба„Военна полиция“

№ по ред

Наименование на номенклатурите

Цвят

Мярка

1.

Костюм униформен

черен

бр.

2.

Яке с подплата

черен

бр.

3.

Полушуба с подплата камуфлажна

-

бр.

4.

Полушуба с подплата

черен

бр.

5.

Полушуба с подплата от естествена кожа/канадка

черен

бр.

6.

Подвижна подплата с отличителни знаци

черен

бр.

7.

Подвижна подплата с отличителни знаци

зелен

бр.

8.

Панталон летен/ пола лятна

черен

бр.

9.

Клин зимен с подплата

черен

бр.

10.

Клин камуфлажен зимен с подплата

-

бр.

11.

Клин летен

черен

бр.

12.

Клин камуфлажен летен

-

бр.

13.

Риза с дълъг ръкав

бял

бр.

14.

Риза с дълъг ръкав

бежов

бр.

15.

Риза с дълъг ръкав камуфлажна

-

бр.

16.

Риза с къс ръкав камуфлажна

-

бр.

17.

Риза яке с къс ръкав

бял

бр.

18.

Риза яке с къс/дълъг ръкав

бежов

бр.

19.

Фланелка униформена

черен

бр.

20.

Фланелка полева с къс ръкав

черен

бр.

21.

Фуражка/баретка за жените

черен

бр.

22.

Пилотка

черен

бр.

23.

Шапка лятна

черен

бр.

24.

Барета

зелена

бр.

25.

Шапка камуфлажна лятна

-

бр.

26.

Шапка зимна

черен

бр.

27.

Шапка камуфлажна зимна

-

бр.

28.

Шапка плетена

черен

бр.

29.

Обувки цели полеви

черен

чф.

30.

Обувки полеви - летни

черен

чф.

31.

Обувки зимни (топли боти)

черен

чф.

32.

Обувки половинки

черен

чф.

33.

Вратовръзка

черен

бр.

34.

Чорапи

черен

чф.

35.

Термочорапи

черен

чф.

36.

Термобельо

черен

к-т

37.

Ръкавици кожени

черен

чф.

38.

Ръкавици

черни

чф.

39.

Ръкавици

бели

чф.

40.

Колан кожен

черен

бр.

41.

Колан текстилен за полево облекло

черен

бр.

42.

Колан текстилен за полево облекло

зелен

бр.

43.

Пагон тунел

златист или малинов

чф.

44.

Пагон тунел за бойно униформено облекло

черен

чф.

45.

Пагон тунел за камуфлирано униформено облекло

зелен

чф.

46.

Пагон за шапка

черен

бр.

47.

Пагон за шапка

зелен

бр.

48.

Наръкавна емблема

-

бр.

49.

Отличителен знак

-

бр.

50.

Метална именна табела

-

бр.

51.

Именна табела

черен

бр.

52.

Именна табела

бежов

бр.

53.

Именна табела

зелен

бр.

54.

Военнополицейска наръкавна лента

черен

бр.

55.

Акселбант

жълт/бял

бр.

56.

Шарф с блях

жълт/бял

бр.

57.

Кортик (за офицери)

-

бр.

58.

Анцуг

-

к-т

59.

Маратонки

-

чф.

60.

Чорапи спортни

-

чф.

61.

Фланелка спортна

-

бр.

62.

Къси панталони

-

бр.

63.

Противодъждовно яке/противодъждовен комплект

черен

бр.

64.

Палто черно за офицер с висше военно звание

черен

бр.

65.

Риза за носене под бронежилетка камуфлажна

-

бр.

Забележка. Униформеният костюм за военнослужещите мъже включва сако и панталон, а за военнослужещите жени – сако, пола и панталон.“

Приложение № 9 към чл. 21

ТАБЛИЦА
за вида и нормите на осигуряваното специално и работно облекло на военнослужещите и цивилните служители от служба „Военна полиция“

№ по ред
Наименование на номенклатурите
Цвят
Мярка
Срок за износване, години
Отпуска се
I. Специално и работно облекло на изпълняващите задачи в условията на висок риск и непосредствена опасност за живота и здравето
1.
Тактическо яке с подплата
черен
бр.
5
безвъзмездно
2.
Тактически панталон с подплата
черен
бр.
3
безвъзмездно
3.
Тактически панталон летен
черен
бр.
3
безвъзмездно
4.
Тактическа риза
черен
бр.
1
безвъзмездно
5.
Риза за носене под бронежилетка
черен
бр.
2
безвъзмездно
6.
Маска за лице
черен/зелен/бял
бр.
5
безвъзмездно
7.
Обувки цели тактически
черен
чф.
3
безвъзмездно
8.
Шапка зимна от полар
черен
бр.
3
безвъзмездно
9.
Тактически ръкавици
черен
чф.
3
безвъзмездно
10.
Колан текстилен
черен
бр.
3
безвъзмездно
11.
Тактически модулен колан
черен
бр.
5
безвъзмездно
12.
Пелерина/противодъждовен комплект
черен
бр.
3
безвъзмездно
13.
Шапка лятна с периферия
черен
бр.
3
безвъзмездно
14.
Тактическо яке с подплата камуфлажно
-
бр.
5
безвъзмездно
15.
Тактически панталон с подплата камуфлажен
-
бр.
3
безвъзмездно
16.
Тактически панталон летен камуфлажен
-
бр.
3
безвъзмездно
17.
Тактическа риза камуфлажна
-
бр.
1
безвъзмездно
18.
Риза за носене под бронежилетка камуфлажна
-
бр.
2
безвъзмездно
19.
Тактически модулен колан
зелен
бр.
5
безвъзмездно
20.
Пелерина/противодъждовен комплект камуфлажен
-
бр.
3
безвъзмездно
21.
Гащеризон (яке и панталон) маскировъчен
бял
к-т
5
безвъзмездно
22.
Шапка лятна с периферия камуфлажна
-
бр.
3
безвъзмездно
II. Специално и работно облекло за разследващите авиационни произшествия и инциденти с военни въздухоплавателни средства
1.
Водозащитно яке
черен
бр.
5
безвъзмездно
2.
Панталон
черен
бр.
3
безвъзмездно
3.
Блуза от полар
черен
бр.
3
безвъзмездно
4.
Гащеризон
черен
бр.
3
безвъзмездно
5.
Фланелка
черен
бр.
1
безвъзмездно
6.
Обувки цели
черен/бежов
чф.
3
безвъзмездно
7.
Шапка плетена
черен
бр.
3
безвъзмездно
8.
Шапка тип бейзболна
черен
бр.
3
безвъзмездно
III. Специално и работно облекло за военнослужещите и цивилните служители при изпълнение на задачи, свързани със специфичната дейност на служба „Военна полиция“
1.
Тактическо елече
Камуфлиран/черен
бр.
5
служебно
2.
Тактическа жилетка – модулна система с място за бронеплочи
Камуфлиран/черен
бр.
5
служебно
3.
Светлоотразителна жилетка
-
бр.
2
служебно
4.
Амуниция
черен
к-т
5
служебно
5.
Спален чувал
-
бр.
3
служебно
6.
Спален чувал за екстремно ниски температури
-
бр.
5
служебно
7.
Термопостелка
-
бр.
3
служебно
8.
Наколенки
черен
чф.
3
служебно
9.
Налакътници
черен
чф.
3
служебно
10.
Пелерина/противодъждовен комплект
черен
бр.
2
служебно
11.
Протектори за долни крайници
черен
чф.
5
служебно
12.
Протектори за горни крайници
черен
чф.
5
служебно
13.
Раница многофункционална
камуфлиран/черен
бр.
5
служебно
14.
Калъф за каска
камуфлиран
бр.
5
служебно
15.
Раница за вода
камуфлиран/черен
бр.
5
служебно

Приложение № 10 към чл. 21 и 32

(Изм. - ДВ, бр. 46 от 2020 г., в сила от 19.05.2020 г.)

ТАБЛИЦА
за вида и нормите на осигуряваното друго вещево имущество и снаряжение на военнослужещите от Националната гвардейска част (НГЧ) и духовите оркестри

№ по ред
Наименование на номенклатурите
Мярка
Количество
Срок за износване (месеци)
Отпуска се
1
2
3
4
5
6
I. ГВАРДЕЙСКО УНИФОРМЕНО ОБЛЕКЛО
А. Зимно гвардейско облекло
1.
Шинел двуреден
бр.
1
36
служебно
2.
Мундир зимен червен за офицери
бр.
1
36
служебно
3.
Мундир зимен червен за сержанти и войници
бр.
1
36
служебно
4.
Брич с кант от бял сърмен галун за офицери
бр.
1
36
служебно
5.
Брич с кант от бял галун за сержанти и войници
бр.
1
36
служебно
6.
Калпак кожен сив с носач за перо, гвардейска звезда и рибици
бр.
1
36
служебно
7.
Ботуши кожени със сърмен галун за офицери
чф.
1
36
служебно
8.
Ботуши кожени с бял галун за сержанти и войници
чф.
1
36
служебно
9.
Акселбант за офицери двоен
бр.
1
36
служебно
10.
Кошак бял сърмен за офицери
бр.
1
36
служебно
11.
Кошак и етишкет бели за сержанти и войници
бр.
1
36
служебно
12.
Шарф с блях за офицери
бр.
1
36
служебно
13.
Шарф с блях за сержанти
бр.
1
36
служебно
14.
Лядунка (декоративна приборна чантичка)
бр.
1
60
служебно
15.
Шпори хромирани
чф.
1
36
служебно
16.
Ръкавици вълнени бели
чф.
3
12
безвъзмездно
17.
Якички
бр.
8
1
безвъзмездно
18.
Гвардейско перо (перо от орел)
бр.
1
24
безвъзмездно
Б. Лятно гвардейско облекло
1.
Мундир бял летен с украса за офицери
бр.
1
36
служебно
2.
Мундир бял летен с украса за сержанти и войници
бр.
1
36
служебно
3.
Брич с кант от бял сърмен галун за офицери
бр.
1
36
служебно
4.
Брич с кант от бял галун за сержанти и войници
бр.
1
36
служебно
5.
Калпак кожен бял с носач за перо, гвардейска звезда и рибици
бр.
1
36
служебно
6.
Ботуши кожени със сърмен галун за офицери
чф.
1
36
служебно
7.
Ботуши кожени с бял галун за сержанти и войници
чф.
1
36
служебно
8.
Акселбант двоен за офицери
бр.
1
36
служебно
9.
Кошак червен сърмен за офицери
бр.
1
36
служебно
10.
Кошак и етишкет червени за сержанти и войници
бр.
1
36
служебно
11.
Лядунка (декоративна приборна чанта)
бр.
1
36
служебно
12.
Шпори хромирани
чф.
1
36
служебно
13.
Якички
бр.
4
36
безвъзмездно
14.
Ръкавици бели с ликра
чф.
6
12
безвъзмездно
15.
Гвардейско перо (перо от орел)
бр.
1
24
безвъзмездно
II. ПРЕДСТАВИТЕЛНО ОБЛЕКЛО
А. Зимно представително облекло за СВ и ВВС
1.
Шинел двуредов с петлици и пагони
бр.
1
36
служебно
2.
Сако едноредно с петлици и пагони
бр.
1
36
служебно
3.
Клин
бр.
1
36
служебно
4.
Фуражка с кокарда
бр.
1
12
безвъзмездно
5.
Риза
бр.
1
12
безвъзмездно
6.
Вратовръзка черна
бр.
1
12
безвъзмездно
7.
Ръкавици бели с ликра
чф.
3
12
безвъзмездно
8.
Акселбант двоен за офицери
бр.
1
36
служебно
9.
Акселбант единичен за сержанти и войници
бр.
1
36
служебно
10.
Шарф с кръгъл блях за офицери
бр.
1
36
служебно
11.
Поясен ремък с квадратна тока за сержанти и войници
бр.
1
36
служебно
12.
Наръкавна емблема „Национална гвардейска част“
бр.
2
24
безвъзмездно
13.
Наръкавна емблема „Република България“
бр.
2
24
безвъзмездно
14.
Емблема за пагони
чф.
2
12
безвъзмездно
15.
Обувки цели полеви
чф.
2
12
служебно
Б. Зимно представително облекло за ВМС
1.
Шинел двуредов с пагони за офицери
бр.
1
36
служебно
2.
Шинел едноредов с пагони за матроси
бр.
1
36
служебно
3.
Фуражка бяла с кокарда за офицери
бр.
1
12
безвъзмездно
4.
Без козирка бяла с кокарда за матроси
бр.
1
12
безвъзмездно
5.
Тужурка черна за офицери
бр.
1
36
служебно
6.
Панталон черен за офицери
бр.
1
36
служебно
7.
Холандка черна за матроси
бр.
1
36
служебно
8.
Панталон черен за матроси
бр.
1
36
служебно
9.
Риза бяла
бр.
1
12
безвъзмездно
10.
Фланелка зимна за матроси
бр.
1
12
безвъзмездно
11.
Вратовръзка черна
бр.
1
12
безвъзмездно
12.
Акселбант двоен за офицери
бр.
1
36
служебно
13.
Акселбант единичен за сержанти и войници
бр.
1
36
служебно
14.
Чорапи вълнени черни
чф.
1
12
безвъзмездно
15.
Ръкавици бели вълнени
чф.
3
12
безвъзмездно
16.
Шарф с кръгъл блях за офицери
бр.
1
36
служебно
17.
Поясен ремък с квадратна тока за матроси
бр.
1
36
служебно
18.
Яка матроска
бр.
1
24
безвъзмездно
19.
Наръкавна емблема „Национална гвардейска част“
бр.
2
24
безвъзмездно
20.
Наръкавна емблема „Република България“
бр.
2
24
безвъзмездно
21.
Емблема за пагони
чф.
2
12
безвъзмездно
22.
Обувки половинки черни
чф.
1
12
служебно
В. Лятно представително облекло за СВ и ВВС
1.
Сако едноредно с петлици и пагони олекотено
бр.
1
36
служебно
2.
Клин
бр.
1
36
служебно
3.
Фуражка с кокарда олекотена
бр.
1
12
безвъзмездно
4.
Риза
бр.
2
12
безвъзмездно
5.
Вратовръзка черна
бр.
1
36
безвъзмездно
6.
Ръкавици бели с ликра
чф.
3
12
безвъзмездно
7.
Акселбант двоен за офицери
бр.
1
36
служебно
8.
Акселбант единичен за сержанти и войници
бр.
1
36
служебно
9.
Шарф с кръгъл блях за офицери
бр.
1
36
служебно
10.
Поясен ремък с квадратна тока за сержанти и войници
бр.
1
36
служебно
11.
Наръкавна емблема „Национална гвардейска част“
бр.
2
24
безвъзмездно
12.
Наръкавна емблема „Република България“
бр.
2
24
безвъзмездно
13.
Емблема за пагони
чф.
2
12
безвъзмездно
14.
Обувки цели полеви
чф.
2
12
служебно
Г. Лятно представително облекло за ВМС
1.
Тужурка бяла за офицери олекотена
бр.
1
36
служебно
2.
Панталон бял за офицери олекотен
бр.
1
36
служебно
3.
Панталон черен за офицери олекотен
бр.
1
36
служебно
4.
Риза бяла
бр.
2
24
безвъзмездно
5.
Холандка бяла за матроси
бр.
1
27
служебно
6.
Панталон бял за матроси
бр.
1
27
служебно
7.
Панталон черен за матроси
бр.
1
27
служебно
8.
Фланелка лятна за матроси
бр.
1
9
безвъзмездно
9.
Яка за матроси
бр.
1
9
безвъзмездно
10.
Маншети за ръкави
бр.
1
9
безвъзмездно
11.
Ръкавици бели с ликра
чф.
3
12
безвъзмездно
12.
Чорапи бели/черни
чф.
1
12
безвъзмездно
13.
Обувки бели/обувки половинки черни
чф.
1
12
служебно
14.
Фуражка бяла с кокарда за офицери
бр.
2
24
безвъзмездно
15.
Шапка без козирка бяла с кокарда за матроси
бр.
2
24
безвъзмездно
16.
Шарф с кръгъл блях за офицери
бр.
1
36
служебно
17.
Поясен ремък с квадратна тока за матроси
бр.
1
36
служебно
18.
Акселбант двоен за офицери
бр.
1
36
служебно
19.
Акселбант единичен за сержанти и войници
бр.
1
36
служебно
20.
Вратовръзка черна
бр.
1
36
безвъзмездно
21.
Наръкавна емблема „Национална гвардейска част“
бр.
2
24
безвъзмездно
22.
Наръкавна емблема „Република България“
бр.
2
24
безвъзмездно
23.
Емблема за пагони
чф.
2
12
безвъзмездно
Д. Зимно представително облекло за личния състав от Гвардейския представителен духов оркестър
1.
Шинел двуредов с петлици и пагони
бр.
1
36
служебно
2.
Куртка едноредна с петлици и пагони и нараменни висулки и клапани
бр.
1
36
служебно
3.
Клин
бр.
1
36
служебно
4.
Фуражка с кокарда
бр.
1
12
безвъзмездно
5.
Риза
бр.
1
12
безвъзмездно
6.
Вратовръзка черна
бр.
1
12
безвъзмездно
7.
Ръкавици бели вълнени
чф.
3
12
безвъзмездно
8.
Акселбант двоен за офицери
бр.
1
36
служебно
9.
Акселбант единичен за сержанти
бр.
1
36
служебно
10.
Шарф с кръгъл блях за офицери
бр.
1
36
служебно
11.
Поясен ремък с квадратна тока за сержанти
бр.
1
36
служебно
12.
Наръкавна емблема „Национална гвардейска част“
бр.
2
24
безвъзмездно
13.
Наръкавна емблема „Република България“
бр.
2
24
безвъзмездно
14.
Емблема за пагони
чф.
2
12
безвъзмездно
15.
Обувки цели полеви
чф.
1
24
служебно
Е. Лятно представително облекло за личния състав от Гвардейския представителен духов оркестър
1.
Куртка едноредна с петлици и пагони и нараменни висулки и клапани олекотени
бр.
1
36
служебно
2.
Клин олекотен
бр.
1
36
служебно
3.
Фуражка с кокарда олекотена
бр.
1
12
безвъзмездно
4.
Ръкавици бели памучни с ликра
чф.
3
12
безвъзмездно
5.
Акселбант двоен за офицери
бр.
1
36
служебно
6.
Акселбант единичен за сержанти
бр.
1
36
служебно
7.
Наръкавна емблема „Национална гвардейска част“
бр.
2
24
безвъзмездно
8.
Наръкавна емблема „Република България“
бр.
2
24
безвъзмездно
9.
Емблема за пагони
чф.
2
12
безвъзмездно
III. КОНЦЕРТНО УНИФОРМЕНО ОБЛЕКЛО
А. Концертна униформа за Гвардейския духов оркестър, духовите оркестри на СВ, ВВС и НВУ „В. Левски“
1.
Полушуба с подплата и яка
бр.
1
36
служебно
2.
Сако едноредно гълъбово
бр.
1
36
служебно
3.
Панталон тъмносин
бр.
1
36
служебно
4.
Фуражка гълъбова
бр.
1
36
безвъзмездно
5.
Риза бяла
бр.
1
12
безвъзмездно
6.
Вратовръзка черна
бр.
1
12
безвъзмездно
7.
Обувки половинки
чф.
1
36
безвъзмездно
8.
Чорапи черни
чф.
2
12
безвъзмездно
9.
Акселбант двоен за офицери
бр.
1
36
служебно
10.
Акселбант единичен за сержанти
бр.
1
36
служебно
11.
Ръкавици бели
чф.
1
12
безвъзмездно
Б. Концертна униформа за духовия оркестър на ВМС
1.
Фуражка бяла
бр.
2
12
служебно
2.
Тужурка бяла
бр.
1
12
служебно
3.
Тужурка черна
бр.
1
24
служебно
4.
Кител бял
бр.
1
12
служебно
5.
Панталон бял
бр.
1
12
служебно
6.
Панталон черен
бр.
1
24
служебно
7.
Риза бяла
бр.
1
12
безвъзмездно
8.
Вратовръзка черна
бр.
1
12
безвъзмездно
9.
Обувки половинки черни
чф.
1
12
безвъзмездно
10.
Обувки половинки бели
чф.
1
12
безвъзмездно
11.
Чорапи черни
чф.
1
12
безвъзмездно
12.
Чорапи бели
чф.
1
12
безвъзмездно
13.
Обувки боти
чф.
1
24
безвъзмездно
14.
Ръкавици бели
чф.
1
12
безвъзмездно
15.
Полушуба с подплата черна
бр.
1
48
служебно
16.
Шинел двуредов с пагони черен
бр.
1
36
служебно
17.
Колан за панталон черен
бр.
1
24
служебно
18.
Полушуба с подплата
бр.
1
24
безвъзмездно
19.
Панталон зимен черен
бр.
1
24
безвъзмездно
20.
Панталон летен черен
бр.
2
12
безвъзмездно
21.
Риза с дълъг ръкав черна
бр.
2
12
безвъзмездно
22.
Шапка зимна черна
бр.
1
24
безвъзмездно
23.
Шапка лятна черна
бр.
1
12
безвъзмездно
24.
Именна табелка за бойно (плавателно) облекло
бр.
3
24
безвъзмездно
25.
Пагони за шапка
бр.
2
24
служебно
26.
Пагони за бойно (плавателно) облекло
чф.
3
24
служебно
27.
Колан текстилен черен за бойно (плавателно) облекло
бр.
1
24
служебно
28.
Емблеми за принадлежност към ВС
бр.
6
24
служебно
29.
Пагони за музиканти
чф.
2
12
безвъзмездно
Забележки:
1. НГЧ създава оборотен фонд в размер 20 % от полагащите се на военнослужещите наръкавни емблеми, пагони, петлици, знаци, емблеми, кокарди и копчета за видовете въоръжени сили.
2. Униформеното облекло, с изключение на гвардейското, се използва като работно облекло от личния състав на НГЧ до пълното му износване.

Приложение № 11 към чл. 21 и 41

(Предишно Приложение № 11 към чл. 21 и 41, изм. - ДВ, бр. 46 от 2020 г., в сила от 19.05.2020 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2021 г., в сила от 08.08.2020 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 71 от 2021 г. (*), изм. и доп. - ДВ, бр. 24 от 2024 г., в сила от 20.03.2024 г.)

ТАБЛИЦА
за вида и нормите на осигуряваното специално и работно облекло и друго вещево имущество

№ по ред

Наименование на номенклатурите

Мярка

Количество

Срок за износване (години)

Отпуска се

1

2

3

4

5

6

I. ЗА ПЛАВАТЕЛНИЯ СЪСТАВ

А. За всички от плавателния състав

1.

(отм. - ДВ, бр. 24 от 2024 г., в сила от 20.03.2024 г.)

2.

Гащеризон работен пригоден с подплата (костюм работен)

бр.

1

2

безвъзмездно

3.

(отм. - ДВ, бр. 24 от 2024 г., в сила от 20.03.2024 г.)

4.

Обувки тип "Тапочки"

чф.

1

1

безвъзмездно

5.

Ботуши топли - на 10 % от личния състав

чф.

1

5

безвъзмездно

6.

Ботуши гумени - на 10 % от личния състав

чф.

1

2

безвъзмездно

7.

Ръкавици специални с 5 пръста

чф.

1

1

безвъзмездно

8.

Ръкавици от кожа и плат с 5 пръста

чф.

1

1

безвъзмездно

9.

Одеяло вълнено

бр.

1

3

служебно

10.

Халат вълнен - за офицерите

бр.

1

4

безвъзмездно

11.

Хавлия за баня - за офицерите

бр.

1

4

безвъзмездно

12.

Джапанки (без матросите)

чф.

1

1

безвъзмездно

13.

Чаршафи долни - за брой легла (койки)

бр.

4

2

безвъзмездно

14.

Калъфки за възглавници - за брой легла (койки)

бр.

2

2

безвъзмездно

15.

Възглавници от дунапрен

бр.

1

6

служебно

16.

Дюшек от дунапрен или матрак

бр.

1

6

служебно

17.

Обувки от кожа с метално бомбе на пръстите и метална пластина на ходилото

чф.

1

1

безвъзмездно

18.

Гащеризон работен от памучен плат, пригоден за подплата - оранжев цвят

бр.

1

2

безвъзмездно

19.

Ръкавици трудногорими с пет пръста Antiflash - 100 % Nomex

чф.

1

1

безвъзмездно

20.

Качулка трудногорима Antiflash - 100 % Nomex

бр.

1

1

безвъзмездно

21.

(отм. - ДВ, бр. 24 от 2024 г., в сила от 20.03.2024 г.)

22.

Предпазна каска с възможност за поставяне на антифони за палубната команда и личния състав от техническия сектор

бр.

1

2

безвъзмездно

23.

(отм. - ДВ, бр. 24 от 2024 г., в сила от 20.03.2024 г.)
Забележка. Номенклатурите по т. 18 и 19 се отпускат само за личен състав, участващ в операции и мисии зад граница.

Б. За водолазите на щатна длъжност от ВМС и СВ допълнително

1.

Бельо с дълъг ръкав и крачол от вълнен трикотаж

к-т

1

1

безвъзмездно

2.

Фланелка моряшка с дълги ръкави памучна

бр.

1

1

безвъзмездно

3.

Гащи трикотажни с дълги крачоли

бр.

1

1

безвъзмездно

4.

Бански

бр.

1

1

безвъзмездно

II. ЗА ВВС И ВМС

А. За летателния състав, изпълняващ летателна програма, до авиобаза включително

1.

Яке от лицева кожа, подплатено с копринен хастар

бр.

1

6

безвъзмездно

2.

Подбоне

бр.

1

3

безвъзмездно

3.

(отм. - ДВ, бр. 24 от 2024 г., в сила от 20.03.2024 г.)

4.

(отм. - ДВ, бр. 24 от 2024 г., в сила от 20.03.2024 г.)

5.

Бельо от жарсе

1

1

безвъзмездно

6.

Термобельо комплект (фланелка и клин)

к-т

1

1

безвъзмездно

7.

Полуполо от трикотаж

бр.

1

3

безвъзмездно

8.

Ръкавици от лицева кожа без подплата

чф.

1

2

безвъзмездно

9.

Яке летателно лятно CWU - 36/P

бр.

1

3

безвъзмездно

10.

Яке летателно зимно CWU - 45/P

бр.

1

3

безвъзмездно

11.

Гащеризон летателен от CWU - 27/P

бр.

1

1

безвъзмездно

12.

Зимна подплата за летателен гащеризон CWU - 23/P

бр.

1

5

безвъзмездно

13.

Ръкавици летателни

чф.

1

2

безвъзмездно

14.

Пилотка летателна черна

бр.

1

2

безвъзмездно

15.

Олекотена тактическа жилетка за оцеляване за ТрА и ВА

бр.

1

5

служебно

16.

Авиационна индивидуална спасителна жилетка

бр.

1

5

служебно

17.

Предпазна каска с възможност за поставяне на активни антифони (само за бордни инженери техници от ВА)

бр.

1

5

служебно

18.

Летателно тактическо елече

бр.

1

2

служебно

19.

Именна табела

бр.

2

2

безвъзмездно

20.

Табелка емблема за звание

бр.

1

2

безвъзмездно

21.

Табелка "Bulgarian Air Force"

бр.

1

2

безвъзмездно

22.

Табела (емблема) трибагреник

бр.

1

2

безвъзмездно

23.

Емблема на авиационното формирование (ескадрила, група)

бр.

1

2

безвъзмездно

24.

Емблема на типа летателен апарат

бр.

1

2

безвъзмездно

25.

Ръкавици летателни без пръсти

чф.

1

2

безвъзмездно

26.

Тактически чорапи за летателен състав

чф.

2

1

безвъзмездно

27.

Костюм летателен за защита от хипотермия за пилоти от витловата авиация (за изпълнение на задачи над водна повърхност при ниски температури)

бр.

1

5

служебно

28.

Тактически сух костюм за екипажите на военни въздухоплавателни средства (ВоВС) за защита от хипотермия за витловата авиация (за изпълнение на задачи над водна повърхност при ниски температури)бр.15

служебно

29.

Летателен костюм за защита от хипотермия за пилоти от реактивната авиация (за изпълнение на задачи над водна повърхност при ниски температури)бр.15

служебно

Б. За авиационния инженерно-технически състав до авиобаза включително

1.

Яке работно зимно

бр.

1

3

безвъзмездно

2.

Панталон работен зимен

бр.

1

2

безвъзмездно

3.

Яке-риза работна

бр.

1

2

безвъзмездно

4.

Панталон работен летен

бр.

1

1

безвъзмездно

5.

Шапка зимна и шал

бр.

1

2

безвъзмездно

6.

Шапка лятна с козирка

бр.

1

2

безвъзмездно

7.

Фланелка с къси ръкави

бр.

2

1

безвъзмездно

8.

Ръкавици кожени с подплата и пет пръста

бр.

1

3

безвъзмездно

9.

Термобельо комплект (фланелка и клин)

к-т

1

1

безвъзмездно

10.

(отм. - ДВ, бр. 24 от 2024 г., в сила от 20.03.2024 г.)

11.

(отм. - ДВ, бр. 24 от 2024 г., в сила от 20.03.2024 г.)

12.

Колан светлоотразителен

бр.

1

3

безвъзмездно

13.

Колан текстилен

бр.

1

2

безвъзмездно

14.

Светлоотразителна жилетка

бр.

1

2

безвъзмездно

15.

Именна табела

бр.

2

2

безвъзмездно

16.

Табелка емблема за звание

бр.

1

2

безвъзмездно

17.

Табелка "Bulgarian Air Force"

бр.

1

2

безвъзмездно

18.

Табела (емблема) "Български Военновъздушни сили"

бр.

1

2

безвъзмездно

19.

Емблема на авиационното формирование (ескадрила, група)

бр.

1

2

безвъзмездно

В. За изпълняващите аварийно-спасителни дейности

1.

Алпийска подвесна система комбинирана (гръдна и бедрена)

бр.

1

4

служебно

2.

Подвесна система за работа на вода с интегрирана спасителна жилетка

бр.

1

4

служебно

3.

Предпазна каска с възможност за поставяне на активни антифони

бр.

1

5

служебно

4.

Активни антифони

бр.

1

3

служебно

5.

Индивидуален пакет за първа помощ

бр.

1

1

безвъзмездно

6.

Предпазни ръкавици от кожа, подсилени в областта на дланта, за спускане по въжени системи

чф.

1

1

безвъзмездно

7.

Стоп десандьор

бр.

1

3

служебно

8.

Алпийски карабинер стоманен с муфа

бр.

2

2

служебно

9.

Алпийски карабинер алуминиев с муфа

бр.

2

2

служебно

10.

Протриващо устройство "Осмица"

бр.

2

2

служебно

11.

Осигурителна динамична примка (лента) 23 kN размер 1,5 м

бр.

1

2

безвъзмездно

12.

Термоспален чувал

бр.

1

5

служебно

13.

Яке и панталон грейка

к-т

1

3

служебно

14.

Раница за пренос на товари и екипировка

бр.

1

4

служебно

15.

Оборудване за извършване на спасителни дейности за подразделение

- спасителен колан

- спасителен кош

- разглобяема носилка

- въже статично ( Æ 11 мм)

- помощно въже ( Æ 5 - 7 мм)

- комплект за оказване на първа помощ

бр.

бр.

бр.

м

м

бр.

2

2

2

200

60

4

3

5

5

4

4

1

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

безвъзмездно

Забележки:

1. Щурманите насочвачи, даващи дежурство при осигуряване на полети, получават номенклатурите по буква "Б" с удвоен срок на износване.

2. Курсантите, обучаващи се за авиоинженери и авиотехници, получават специално облекло по буква "Б", т. 3 и 5 за служебно ползване.

3. Летателният състав, авиоинженерите и авиотехниците в звената над авиобаза получават имущество по букви "А" и "Б" с удвоен срок за износване.

4. Нотифицираният персонал по договора "Открито небе" получава номенклатурите по буква "А", т. 3, 5 и 8 и буква "Б", т. 1 и 2 със срок на ползване 4 години по утвърден списък от началника на отбраната. При освобождаване от военна служба или отпадане от списъка преди изтичане на срока за износване военнослужещите връщат или заплащат разликата за оставащия срок по цени към датата на освобождаване, съответно отпадане от списъка.

5. Курсантите, обучаващи се по специализации "Летец-пилот" и "Ръководство въздушно движение", получават номенклатурите по буква "А", т. 2, 4, 5, 7, 9, 11 и 14 за служебно ползване за целия срок на обучение.

6. Личният състав, изпълняващ авиомедицинска евакуация от ВМА, получава номенклатурите по буква "А", т. 3, 9, 11 и 14.

III. ЗА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ, ИЗПЪЛНЯВАЩИ ЛЕТАТЕЛНА ПРОГРАМА (БЕЗ ТЕЗИ ОТ СКСО)

1.

Шуба камуфлажна с подплата

бр.

1

2

безвъзмездно

2.

Клин камуфлажен без подплата

бр.

2

2

безвъзмездно

3.

Риза от камуфлажен плат с дълъг ръкав

бр.

2

2

безвъзмездно

4.

Риза за носене под бронежилетка

бр.

1

2

безвъзмездно

5.

Каска парашутна

бр.

1

3

служебно

6.

Раница голяма

бр.

1

3

служебно

7.

Раница малка

бр.

1

3

служебно

8.

Тактически колан

бр.

1

3

безвъзмездно

9.

Ръкавици nomex/kevlar

чф.

1

3

безвъзмездно

10.

Ръкавици кожени (за fast rope)

чф.

1

3

безвъзмездно

11.

Наколенки

чф.

1

3

безвъзмездно

12.

Налакътници

чф.

1

3

безвъзмездно

13.

Гащеризон за парашутисти

бр.

1

3

безвъзмездно

14.

Гащеризон маскировъчен зимен

бр.

1

3

безвъзмездно

15.

Гащеризон маскировъчен летен

бр.

1

3

безвъзмездно

16.

Обувки полеви зимни

чф.

1

3

безвъзмездно

17.

Обувки полеви летни

чф.

1

3

безвъзмездно

IV. ЗА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ ОТ СКСО, ИЗПЪЛНЯВАЩИ ЛЕТАТЕЛНА ПРОГРАМА ИЛИ НАЗНАЧЕНИ НА ЛЕТАТЕЛНА ДЛЪЖНОСТ

1.

Шапка камуфлажна

бр.

1

2

безвъзмездно

2.

Шапка с периферия

бр.

1

2

безвъзмездно

3.

Униформа лятна - куртка

бр.

1

2

безвъзмездно

4.

Униформа лятна - панталон

бр.

1

2

безвъзмездно

5.

Ветровка

бр.

1

2

безвъзмездно

6.

Маскировъчно яке

бр.

1

2

безвъзмездно

7.

Маскировъчен панталон

бр.

1

2

безвъзмездно

8.

Дъждобран лек

бр.

1

2

безвъзмездно

9.

Дъждобран тежък - яке

бр.

1

2

безвъзмездно

10.

Дъждобран тежък - панталон

бр.

1

2

безвъзмездно

11.

Изолирана куртка

бр.

1

2

безвъзмездно

12.

Флийс куртка

бр.

1

2

безвъзмездно

13.

Зимна униформа - яке

бр.

1

2

безвъзмездно

14.

Зимна униформа - панталон

бр.

1

2

безвъзмездно

15.

Основна изолация - яке

бр.

1

2

безвъзмездно

16.

Основна изолация - панталон

бр.

1

2

безвъзмездно

17.

Бойна риза

бр.

1

2

безвъзмездно

18.

Риза за носене под бронежилетка

бр.

1

2

безвъзмездно

19.

Гарнизонна фланела с къс ръкав и яка

бр.

1

2

безвъзмездно

20.

Двоен фино дисперсен полар

бр.

1

3

безвъзмездно

21.

Пагони

чф.

1

2

безвъзмездно

22.

Пагони за шапка

бр.

1

2

безвъзмездно

23.

Именна табелка

бр.

2

2

безвъзмездно

24.

Обувки тактически - зимни

чф.

1

2

безвъзмездно

25.

Обувки тактически - летни

чф.

1

2

безвъзмездно

26.

Раница голяма (с подвижни странични джобове)

бр.

1

5

служебно

27.

Раница малка

бр.

1

5

служебно

28.

Раница за вода - 3 л

бр.

1

3

служебно

29.

Халат маскировъчен за снайперисти

бр.

1

2

служебно

30.

Гащеризон за парашутисти

бр.

1

3

безвъзмездно

31.

Маска тактическа/шал (multicam)

бр.

1

2

безвъзмездно

32.

Ръкавици тактически

чф.

1

3

безвъзмездно

33.

Ръкавици кожени за бързо въже

чф.

1

3

служебно

34.

Наколенки

чф.

1

3

служебно

35.

Налакътници

чф.

1

3

служебно

36.

Тактически очила - ниво 1

бр.

1

3

служебно

37.

Тактически очила - ниво 2

бр.

1

3

служебно

38.

Каска парашутна

бр.

1

3

служебно

39.

Активни антифони

бр.

1

5

служебно

40.

Многофункционално термоодеало

бр.

1

2

служебно

41.

Изолационна постелка

бр.

1

5

безвъзмездно

42.

Термоспален чувал (15° до 0°)

бр.

1

3

служебно

43.

Термоспален чувал (0° до -32°)

бр.

1

3

служебно

44.

Бельо късо

бр.

1

2

безвъзмездно

45.

Бельо дълго

бр.

1

2

безвъзмездно

46.

Термобельо

бр.

1

2

безвъзмездно

47.

Система чорапи

бр.

1

2

безвъзмездно

Забележка. За военнослужещите по този раздел, изпълняващи специфични задачи, при необходимост да се осигуряват по отделен Табел, утвърден от началника на отбраната (термо-джоб за хляб/храна, термос олекотен, неръждаем за храна, многофункционален сгъваем нож и многофункционален сгъваем комплект (вилица и лъжица).

V. ДРУГО ВЕЩЕВО ИМУЩЕСТВО ЗА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ, КУРСАНТИТЕ И ЦИВИЛНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ОТ СЪСТАВА НА КАРАУЛА И ПАТРУЛИТЕ И ПОСТЕЛНИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗА КАРАУЛНО ПОМЕЩЕНИЕ И ДЕЖУРНИТЕ СТАИ

1.

За пост:
- шуба (полушуба)

бр.

2

2

служебно

- ботуши топли

чф.

2

2

служебно

- ботуши PVC

чф.

2

2

служебно

2.

За легло в караулно помещение/дежурна стая:
- дюшек или матрак

бр.

1

2

служебно

- възглавница

бр.

1

2

служебно

- одеяло войнишко или др.

бр.

2

2

служебно

- чаршаф

бр.

2

1

служебно

- калъфка за възглавница

бр.

2

1

служебно

VI. ЗА ЛИЧНИЯ СЪСТАВ ОТ ВОЕННИТЕ ФОРМИРОВАНИЯ, ДИСЛОЦИРАНИ НА НАДМОРСКА ВИСОЧИНА НАД 1500 МЕТРА

1.

Грейка комплект

бр.

1

2

безвъзмездно

2.

Ръкавици скиорски

чф.

1

2

безвъзмездно

3.

Термоспален чувал зимен

бр.

1

5

служебно

4.

Термоспален чувал летен

бр.

1

5

служебно

5.

Фланелка поларена

бр.

1

1

безвъзмездно

6.

Термобельо

к-т

2

1

безвъзмездно

7.

Термочорапи

чф.

2

1

безвъзмездно

8.

Алпийски обувки комбинирани

чф.

1

3

служебно

9.

Снегоходки

чф.

1

5

служебно

10.

Ски маска

бр.

1

2

служебно

11.

Ски

к-т

1

4

служебно

12.

Комбинирани ски обувки

чф.

1

5

безвъзмездно

13.

Комбинирани ски автомати

чф.

1

5

служебно

14.

Колан за ски

чф.

1

3

безвъзмездно

15.

Щеки

чф.

1

2

служебно

Забележка. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2021 г., в сила от 08.08.2020 г.) Личният състав от Служба "Военно разузнаване" се осигурява с номенклатурите по поредни номера 1 и 2.

VII. ЗА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ ОТ СКСО, АЛПИЙСКИТЕ ФОРМИРОВАНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯТА ОТ ККИПКО

А. За СКСО, алпийските формирования и ККИПКО

1.

Пелерина противодъждовна

бр.

1

3

безвъзмездно

2.

Термоспален чувал (0° до -32°)

бр.

1

4

служебно

3.

Термоспален чувал (15° до 0°)

бр.

1

5

служебно

4.

Яке и панталон с мембрана

к-т

1

3

безвъзмездно

5.

Фланелка поларена

бр.

1

1

безвъзмездно

6.

Халат маскировъчен (зимен)

бр.

1

2

безвъзмездно

7.

Термобельо (фланелка и клин)

бр.

2

1

безвъзмездно

8.

Термочорапи

чф.

2

1

безвъзмездно

9.

Термошапка и ръкавици

к-т

1

2

безвъзмездно

10.

Полар

бр.

2

1

безвъзмездно

11.

Ръкавици за ски (лапи)

чф.

1

2

безвъзмездно

12.

Ски

чф.

1

5

служебно

13.

Комбинирани ски обувки

чф.

1

5

безвъзмездно

14.

Комбинирани ски автомати

чф.

1

5

служебно

15.

Колани за ски

чф.

1

3

безвъзмездно

16.

Щеки

чф.

1

2

служебно

17.

Автоматични котки за движение по сняг и лед

чф.

1

5

служебно

18.

Пикел

бр.

1

5

служебно

19.

Айсбал

бр.

1

5

служебно

20.

Лавинен уред

бр.

1

5

служебно

21.

Челна лампа

бр.

1

5

служебно

22.

Снегоходки

чф.

1

5

служебно

23.

Ски маска (очила)

чф.

1

2

служебно

24.

Еспадрили за катерене

чф.

1

2

служебно

25.

Алпийска каска

бр.

1

5

служебно

26.

Раница за катерене (45 литра)

бр.

1

4

служебно

27.

Раница за пренос на екипировка

(80+15 литра)

бр.

1

4

служебно

28.

Водещ самохват

бр.

1

4

служебно

29.

Карабинер с муфа

бр.

4

4

служебно

30.

Карабинер без муфа

бр.

4

4

служебно

31.

Протриващо устройство

бр.

4

4

служебно

32.

Алпийска примка (ринг, лента)

- 60 см

- 80 см

- 120 см

бр.

бр.

бр.

1

1

1

4

4

4

служебно

служебно

служебно

33.

Помощно въженце - 9 мм

метри

5

4

служебно

34.

Помощно въженце - 6 мм

метри

5

4

служебно

35.

Помощно въженце - 4 мм

метри

5

4

служебно

36.

Лента 18 мм ширина

метри

5

4

служебно

37.

Слънчеви очила

бр.

1

5

служебно

38.

Неопренова постелка

бр.

1

5

безвъзмездно

39.

Алпийска седалка

бр.

1

5

безвъзмездно

40.

Гръден колан

бр.

1

5

безвъзмездно

41.

Обувки, съвместими с автоматични котки

чф.

1

3

служебно

42.

Гети

чф.

1

3

служебно

43.

Водещ самохват - гръден

чф.

1

3

служебно

Забележки:

1. Военнослужещите от СКСО се осигуряват с вещево имущество от пореден номер 11 до пореден номер 43.

2. Военнослужещите от ККИПКО се осигуряват с вещево имущество по определени от командира номенклатури в зависимост от спецификата на заеманата длъжност.

Б. Колективна екипировка за алпийските формирования

1.

Сбруя за аварийно-спасителна дейност (за взвод)

бр.

6

5

служебно

2.

Гръден самохват (за взвод)

бр.

6

5

служебно

3.

Клеми (различни големини - за взвод)

бр.

45

5

служебно

4.

Френдове (различни големини - за взвод)

бр.

45

5

служебно

5.

Ексцентрици (различни големини - за взвод)

бр.

45

5

служебно

6.

Клинове (различни видове - за взвод)

бр.

45

5

служебно

7.

Раница за пренос на товари и екипировка

бр.

4

2

служебно

8.

Палатка (триместна) - за взвод

бр.

5

5

служебно

9.

Въже статично ( Æ 10,5 мм) за взвод

метри

600

5

служебно

10.

Въже динамично за взвод

- основно

- близначно

- двойно

метри

180

180

180

5

5

5

служебно

служебно

служебно

11.

Алпийски чук (за взвод)

бр.

6

4

служебно

12.

Осигурителни планки (за взвод)

бр.

15

5

служебно

13.

Алпийска примка (за взвод)

- 18 см

- 23 см

- 35 см

- 40 см

к-т

к-т

к-т

к-т

54

72

72

72

5

5

5

5

служебно

служебно

служебно

служебно

14.

Карабинер с муфа (за взвод)

бр.

30

5

служебно

15.

Карабинер без муфа (за взвод)

бр.

15

5

служебно

16.

Алпийска стълба (3 - 5 стъпала)

бр.

6

5

служебно

17.

Клемовадач

бр.

6

5

служебно

В. Колективна екипировка за СКСО

1.

Сбруя за аварийно-спасителна дейност (за взвод)

бр.

12

5

служебно

2.

Гръден самохват (за взвод)

бр.

12

5

служебно

3.

Клеми (различни големини - за взвод)

к-т

2

5

служебно

4.

Френдове (различни големини - за взвод)

к-т

2

5

служебно

5.

Ексцентрици (различни големини - за взвод)

к-т

1

5

служебно

6.

Клинове (различни видове - за взвод)

бр.

20

5

служебно

7.

Раница за пренос на товари и екипировка

бр.

4

2

служебно

8.

Палатка (триместна) - за взвод

бр.

4

5

служебно

9.

Въже статично ( Æ 10,5 мм) за взвод

метри

600

5

служебно

10.

Въже динамично за взвод

- основно

- близначно

- двойно

метри

100

180

100

5

5

5

служебно

служебно

служебно

11.

Алпийски чук (за взвод)

бр.

2

4

служебно

12.

Осигурителни планки (за взвод)

бр.

20

5

служебно

13.

Алпийска примка (за взвод)

- 18 см

- 23 см

- 35 см

- 40 см

к-т

к-т

к-т

к-т

15

5

5

5

5

5

5

5

служебно

служебно

служебно

служебно

14.

Карабинер с муфа (за взвод)

бр.

50

5

служебно

15.

Карабинер без муфа (за взвод)

бр.

60

5

служебно

16.

Алпийска стълба (3 - 5 стъпала)

бр.

2

5

служебно

17.

Клемовадач

бр.

2

10

служебно

18.

Цев за ледено катерене

бр.

15

5

служебно

19.

Протектор за алпийско въже

бр.

6

3

служебно

Г. Оборудване за аварийно-спасителна дейност за алпийските формирования

1.

Лавинна лопатка (за взвод)

бр.

16

4

служебно

2.

Лавинна сонда (за взвод)

бр.

16

4

служебно

3.

Ролки (за взвод)

TANDEM

FIX

RESCUE

TRAXION

бр.

бр.

бр.

бр.

6

6

6

6

4

4

4

4

служебно

служебно

служебно

служебно

4.

Мултипликаторни пластини (за взвод)

бр.

6

5

служебно

5.

RIG (за взвод)

бр.

6

5

служебно

6.

ID’s (за взвод)

бр.

6

5

служебно

7.

Десандьор (за взвод)

бр.

6

5

служебно

8.

Спасително седло (за взвод)

бр.

6

5

служебно

9.

Разглобяема носилка (за взвод)

бр.

4

5

служебно

10.

Комплект за оказване на помощ (за взвод)

бр.

4

5

служебно

Д. Оборудване за аварийно-спасителна дейност за СКСО

1.

Лавинна лопатка (за взвод)

бр.

12

4

служебно

2.

Лавинна сонда (за взвод)

бр.

12

4

служебно

3.

Ролки (за взвод)

TANDEM

FIX

RESCUE

TRAXION

бр.

бр.

бр.

бр.

5

5

5

5

4

4

4

4

служебно

служебно

служебно

служебно

4.

Мултипликаторни пластини (за взвод)

бр.

5

5

служебно

5.

RIG (за взвод)

бр.

5

5

служебно

6.

ID’s (за взвод)

бр.

5

5

служебно

7.

Десандьор (за взвод)

бр.

5

5

служебно

8.

Спасително седло (за взвод)

бр.

5

5

служебно

9.

Разглобяема носилка (за взвод)

бр.

2

5

служебно

10.

Комплект за оказване на помощ (за взвод)

бр.

12

5

служебно

11.

Осигурително устройство GRI_GRI

бр.

4

5

служебно

12.

GPS

бр.

2

5

служебно

VIII. ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛСКИЯ СЪСТАВ И КУРСАНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТТА "МОТОПЕХОТНИ, ТАНКОВИ И РАЗУЗНАВАНЕ" ПРИ УЧАСТИЕ В ЗАНЯТИЯ, УЧЕНИЯ, ТРЕНИРОВКИ ИЛИ ЛАГЕРИ

1.

Налакътници

чф.

1

за срока на обучение

служебно

2.

Наколенки

чф.

1

за срока на обучение

служебно

3.

Очила тактически с държач през врата - за слънце и мъгла, прозрачни

бр.

1

за срока на обучение

служебно

4.

Тапи за уши за многократна употреба

чф.

1

за срока на обучение

безвъзмездно

5.

Термопостелка

бр.

1

за срока на обучение

служебно

6.

Термоспален чувал

бр.

1

за срока на обучение

служебно

7.

Халат маскировъчен зимен

бр.

1

за срока на обучение

служебно

8.

Халат маскировъчен летен

бр.

1

за срока на обучение

служебно

9.

Ръкавици тактически без пръсти

чф.

1

за срока на обучение

безвъзмездно

10.

Колан-носач тактически

бр.

1

за срока на обучение

служебно

11.

Яка вълнена

бр.

1

за срока на обучение

безвъзмездно

12.

Ботуши гумени

чф.

1

за срока на обучение

служебно

13.

Въже статично 40 м, Æ 10,5 мм за класно отделение

бр.

1

за срока на обучение

служебно

14.

Въже помощно 40 м, Æ 5 - 7 мм за класно отделение

бр.

1

за срока на обучение

служебно

15.

Карабинер с муфа

бр.

2

за срока на обучение

служебно

16.

Карабинер без муфа

бр.

2

за срока на обучение

служебно

17.

Турникет

бр.

1

за срока на обучение

служебно

18.

Бои маскировъчни двуцветни

бр.

1

за срока на обучение

безвъзмездно

19.

(зал. - ДВ, бр. 71 от 2021 г., в сила от 27.08.2021 г.)

IX. РАБОТНО ОБЛЕКЛО ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОЛЕВИ ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ИЗМЕРВАНИЯ

1.

Костюм работен летен (гащеризон летен)

бр.

1

3

безвъзмездно

2.

Костюм работен зимен (гащеризон зимен)

бр.

1

3

безвъзмездно

3.

Светлоотразителен елек/жилетка

бр.

1

1

безвъзмездно

4.

Ботуши гумени

чф.

1

3

безвъзмездно

X. СПЕЦИАЛНО ОБЛЕКЛО ЗА КУРСАНТИТЕ-ТАНКИСТИ, ЗА ЕКИПАЖИТЕ НА ТАНКОВЕ И ИНЖЕНЕРНИ МАШИНИ, ЗА МЕХАНИК-ВОДАЧИТЕ НА ВЕРИЖНА ТЕХНИКА И ВОДАЧИТЕ НА БТР И БРДМ, ЗА СПЕЦИАЛИСТИТЕ НА ТЕЗИ МАШИНИ ОТ СЪСТАВА НА РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИТЕ ФОРМИРОВАНИЯ, ЗА РАЗЧЕТИТЕ ОТ АРТИЛЕРИЙСКО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ И ЗЕНИТНОРАКЕТНИ ФОРМИРОВАНИЯ

1.

Костюм, пригоден с подплата

бр.

1

18 м (24)

служебно

2.

Ръкавици от брезентов плат

чф.

1

12 м

безвъзмездно

Забележки:

1. Срокът, поставен в скоби, се отнася за курсантите-танкисти.

2. Военнослужещите и преподавателите получават облекло като екипажите.

XI. СПЕЦИАЛНО ОБЛЕКЛО ЗА РАБОТЕЩИТЕ СЪС СПЕЦИАЛНИ ГОРИВА И ТОКСИЧНО-ХИМИЧЕСКИ ВЕЩЕСТВА

1.

Костюм киселиноустойчив за работа с окислители

бр.

2

1

безвъзмездно

2.

Костюм горивоустойчив за работа със специални горива

бр.

2

1

безвъзмездно

3.

Костюм за работа с токсично-химични вещества

бр.

2

1

безвъзмездно

4.

Ръкавици киселиноустойчиви за работа с окислители

чф.

6

1

безвъзмездно

5.

Ръкавици горивоустойчиви за работа със специални горива

чф.

6

1

безвъзмездно

6.

Ръкавици за работа с токсично-химични вещества

чф.

6

1

безвъзмездно

7.

Ботуши противоплъзгащи, киселиноустойчиви за работа с окислители

чф.

1

1

безвъзмездно

8.

Ботуши противоплъзгащи, горивоустойчиви, маслоустойчиви, водоустойчиви, антистатични за работа със специални горива

чф.

1

1

безвъзмездно

9.

Ботуши противоплъзгащи, за работа с токсично-химични вещества

чф.

1

1

безвъзмездно

10.

Целолицева защитна маска (шлем с филтър) - за работещите със специални горива, окислители и токсично-химични вещества

бр.

2

1

безвъзмездно

11.

Филтри за защитна маска (шлем с филтър) - за работещите със специални горива и токсично-химични вещества

бр.

Съгласно предписанията на производителя и/или достигане на максимални концентрации на преработка

безвъзмездно

XII. СПЕЦИАЛНО ОБЛЕКЛО ЗА ЛИЧНИЯ СЪСТАВ ОТ РАЗЧЕТИТЕ ОТ РАДИОТЕХНИЧЕСКИТЕ ФОРМИРОВАНИЯ И ОТ РАЗЧЕТИТЕ, РАБОТЕЩИ С ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ ПОЛЕТА

1.

Костюм за защита от токове с висока честота (гащеризон и качулка)

бр.

1

3

безвъзмездно

2.

Ръкавици PVC

чф.

1

1

безвъзмездно

3.

Ботуши PVC

чф.

1

1

безвъзмездно

4.

Обувки работни с гумено ходило

чф.

1

1

безвъзмездно

XIII. СПЕЦИАЛНО ОБЛЕКЛО ЗА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ, ИЗПЪЛНЯВАЩИ РЕГУЛИРОВЪЧНО-КОМЕНДАНТСКА ДЕЙНОСТ

1.

Каска бяла

бр.

1

10

служебно

2.

Чанта малка бяла

бр.

1

5

служебно

3.

Наръкавна трикольорна лента

бр.

1

5

служебно

4.

Светлоотразителна жилетка

бр.

1

2

служебно

5.

Палка за регулировчици

бр.

2

5

служебно

ХIV. РАБОТНО ОБЛЕКЛО ЗА РАБОТЕЩИТЕ В АКУМУЛАТОРНО-ЗАРЯДНИ СТАНЦИИ

1.

Костюм работен зимен (яке и панталон/полугащеризон или гащеризон) от памучен плат

бр.

1

2

безвъзмездно

2.

Костюм работен летен (яке и панталон/полугащеризон или гащеризон) от памучен плат

бр.

1

2

безвъзмездно

3.

Ботуши гумени

чф.

1

1

безвъзмездно

4.

Престилка гумена

бр.

1

1

безвъзмездно

5.

Ръкавици киселиноустойчиви

чф.

1

1

безвъзмездно

6.

Наръкавници брезентови

чф.

1

1

безвъзмездно

7.

Обувки работни летни с композитно бомбе и пластина

чф.

1

2

безвъзмездно

8.

Обувки работни зимни с композитно бомбе и пластина

чф.

1

2

безвъзмездно

9.

Очила предпазни от закрит тип

бр.

1

2

безвъзмездно

XV. РАБОТНО ОБЛЕКЛО ЗА ОФИЦЕРИТЕ ОТ РЕМОНТНИТЕ И ТЕХНИЧЕСКИТЕ РАБОТИЛНИЦИ (БЕЗ ТЕЗИ ЗА РЕМОНТ НА БТТ), ТЕХНИЧЕСКИТЕ БАЗИ, СКЛАДОВЕТЕ ОТ ВСИЧКИ ВИДОВЕ И ЗВЕНА, ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛСКИЯ СЪСТАВ ОТ ТЕХНИЧЕСКИТЕ КАТЕДРИ И ЗА ЛАБОРАНТСКИТЕ СЪСТАВИ И ТЕХНИЧЕСКИТЕ СТРУКТУРИ КЪМ ЗЕНИТНО-РАКЕТНИТЕ ФОРМИРОВАНИЯ

1.

Работен костюм (яке и панталон или гащеризон) от памучен плат

бр.

1

2

безвъзмездно

2.

Костюм зимен (яке и панталон или гащеризон) от памучен плат

бр.

1

2

безвъзмездно

3.

Обувки работни с композитно бомбе и пластина

чф.

1

2

безвъзмездно

XVI. РАБОТНО ОБЛЕКЛО ЗА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ (БЕЗ ОФИЦЕРСКИЯ СЪСТАВ) И ЦИВИЛНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ОТ ВСИЧКИ РЕМОНТНИ И ТЕХНИЧЕСКИ РАБОТИЛНИЦИ (БЕЗ ТЕЗИ ЗА РЕМОНТ НА БТТ), ТЕХНИЧЕСКИТЕ БАЗИ И СКЛАДОВЕТЕ, И ТЕХНИЧЕСКИТЕ СТРУКТУРИ КЪМ ЗЕНИТНО-РАКЕТНИТЕ ФОРМИРОВАНИЯ

1.

Работен костюм (яке и панталон или гащеризон) от памучен плат

бр.

1

2

безвъзмездно

2.

Ръкавици с 5 пръста от кожа и плат

чф.

2

1

безвъзмездно

3.

Обувки работни

чф.

1

3

безвъзмездно

4.

Костюм зимен работен

бр.

1

2

безвъзмездно

5.

Ръкавици специални с 5 пръста

чф.

2

1

безвъзмездно

6.

Обувки цели от кожа с метално бомбе на пръстите

чф.

1

1

безвъзмездно

7.

Шапка лятна с козирка

бр.

1

2

служебно

8.

Фланелка с къси ръкави

бр.

2

1

служебно

9.

Панталон работен летен

бр.

1

2

служебно

10.

Яке-риза работна

бр.

1

2

служебно

11.

Именна табела

бр.

2

2

служебно

12.

Табелка (емблема) за звание

бр.

2

2

служебно

XVII. РАБОТНО ОБЛЕКЛО ЗА КУРСАНТИТЕ И КАДЕТИТЕ ОТ ТЕХНИЧЕСКИЯ ПРОФИЛ

1.

Работен костюм (яке и панталон или гащеризон)

бр.

2

срока на обучение

безвъзмездно

XVIII. РАБОТНО ОБЛЕКЛО ЗА ЛИЧНИЯ СЪСТАВ ПО ТЕХНИЧЕСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ, ИЗПИТАНИЕ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И РЕМОНТ НА БОЙНИТЕ ПРИПАСИ, ОПТИКАТА И ЕЛЕМЕНТИТЕ ЗА ТЯХ

А. За всички

1.

Ръкавици памучни с 5 пръста

чф.

1

1 м.

безвъзмездно

2.

Ръкавици от кожа и плат с 5 пръста

чф.

1

1 м.

безвъзмездно

Б. За разснарядителите

1.

Престилка или костюм работен (яке и гащеризон) от памучен плат

бр.

2

1

безвъзмездно

2.

Костюм зимен работен (яке и гащеризон)

бр.

1

2

безвъзмездно

3.

Престилка предна от брезент

бр.

1

1

безвъзмездно

4.

Обувки работни

чф.

1

1

безвъзмездно

5.

Ботуши гумени

чф.

1

1

безвъзмездно

6.

Ушанка

бр.

1

2

безвъзмездно

7.

Ръкавици гумени

чф.

2

1

безвъзмездно

8.

Обувки цели от кожа с метално бомбе на пръстите и метална пластина на ходилото

чф.

1

1

безвъзмездно

XIX. РАБОТНО ОБЛЕКЛО ЗА РАБОТЕЩИТЕ В ТОПЛОЦЕНТРАЛИ

1.

Работен костюм (яке и панталон или гащеризон)

бр.

1

1

безвъзмездно

2.

Обувки цели от кожа с метално бомбе на пръстите и метална пластина на ходилото

чф.

1

1

безвъзмездно

3.

Ръкавици от кожа и плат с 5 пръста

чф.

10

1

безвъзмездно

XX. РАБОТНО ОБЛЕКЛО ЗА ЛИЧНИЯ СЪСТАВ ПО ПОДДРЪЖКА НА СГРАДНИЯ ФОНД, ЕЛЕКТРООБОРУДВАНЕТО, КОМУНИКАЦИИТЕ, СИГНАЛНО-ОХРАНИТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ, ФРИЗЬОРИ, ШИВАЧИ, САРАЧИ И ПЕРАЧИ

А. Личен състав по поддръжката на сградния фонд, електрооборудването, комуникациите и сигнално-охранителните системи

1.Костюм зимен работен (яке и панталон/полугащеризон или гащеризон)

бр.

1

2

безвъзмездно

2.Костюм летен работен (яке и панталон/полугащеризон или гащеризон)

бр.

1

2

безвъзмездно

3.Ръкавици с 5 пръста от кожа и плат

чф.

2

1

безвъзмездно

4.Ръкавици противосрезни

чф.

2

1

безвъзмездно

5.Шапка лятна

бр.

1

2

безвъзмездно

6.Шапка зимна/плетена/поларена

бр.

1

2

безвъзмездно

7.Обувки работни летни (с композитно бомбе и пластина)

чф.

1

3

безвъзмездно

8.Обувки работни зимни (с композитно бомбе и пластина)

чф.

1

3

безвъзмездно

9.Ботуши PVC с вата

чф.

1

2

безвъзмездно

10.Водозащитен комплект (яке с качулка и панталон)

бр.

1

2

безвъзмездно

Забележка. Номенклатурите в таблицата не са задължителни, осигуряват се за конкретно заеманата длъжност.

Текстът в скобите на позиции № 7 и 8 е за личния състав, изпълняващ дейности по електрооборудването, комуникациите и сигнално-охранителните системи.

Б. Фризьори

9.

Престилка (туника)

бр.

1

1

безвъзмездно

10.

Панталон (пола)

бр.

2

1

безвъзмездно

11.

Риза

бр.

2

1

безвъзмездно

12.

Обувки половинки

чф.

1

1

безвъзмездно

В. Шивачи и сарачи

13.

Престилка

бр.

1

1

безвъзмездно

14.

Панталон (пола)

бр.

1

1

безвъзмездно

15.

Риза

бр.

1

1

безвъзмездно

16.

Обувки половинки

чф.

1

1

безвъзмездно

17.

Ръкавици с 5 пръста от кожа и плат

чф.

1

3

безвъзмездно

Г. Перачи

18.

Престилка за предпазване от вода

бр.

1

1

безвъзмездно

19.

Обувки половинки

чф.

1

1

безвъзмездно

20.

Ботуши гумени

чф.

1

1

безвъзмездно

XXI. РАБОТНО ОБЛЕКЛО ЗА ШОФЬОРИ

1.

Костюм летен работен (яке и панталон/полугащеризон или гащеризон)

бр.

1

2

безвъзмездно

2.

Костюм зимен работен (яке и панталон/полугащеризон или гащеризон)

бр.

1

2

безвъзмездно

3.

Светлоотразителна жилетка

бр.

1

2

безвъзмездно

4.

Ръкавици с 5 пръста от кожа и плат

чф.

2

1

безвъзмездно

XXII. РАБОТНО ОБЛЕКЛО ЗА РАБОТЕЩИТЕ В МЕСТАТА ЗА ПРИГОТВЯНЕ И РАЗДАВАНЕ НА ХРАНА

1.

Костюм за кухненски персонал

бр.

4

1

безвъзмездно

2.

Престилка предна

бр.

4

1

безвъзмездно

3.

Престилка предна гумирана

бр.

2

1

безвъзмездно

4.

Боне

бр.

4

1

безвъзмездно

5.

Ботуши гумени

чф.

1

1

безвъзмездно

6.

Обувки (сабо) за кухненски персонал

чф.

1

1

безвъзмездно

7.

Ръкавици за еднократна употреба

чф.

180

1

безвъзмездно

8.

Елек ватиран

бр.

1

3

безвъзмездно

XXIII. РАБОТНО ОБЛЕКЛО ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛСКИЯ ПЕРСОНАЛ, КУРСАНТИТЕ ОТ ЛОГИСТИЧНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ И КУХНЕНСКИЯ ПЕРСОНАЛ ПРИ ПРАКТИЧЕСКИ ЗАНЯТИЯ ЗА ПРИГОТВЯНЕ НА ХРАНА

1.

Костюм за готвачи

бр.

3

1

безвъзмездно

2.

Престилка предна

бр.

2

1

безвъзмездно

3.

Престилка предна гумирана

бр.

1

1

безвъзмездно

4.

Боне

бр.

3

1

безвъзмездно

5.

Обувки

чф.

2

1

безвъзмездно

6.

Ботуши гумени

чф.

2

1

безвъзмездно

7.

Ръкавици гумени с пет пръста

чф.

30

1

безвъзмездно

Забележка. Номенклатурата по т. 6 се отнася за миячния състав от кухненския персонал.

XXIV. РАБОТНО ОБЛЕКЛО ЗА РАБОТЕЩИТЕ КАТО СЕРВИТЬОРИ И БАРМАНИ ИЛИ В БЮФЕТИТЕ И ЛАВКИТЕ

1.

Костюм (сако и панталон или пола)

бр.

2

1

безвъзмездно

2.

Риза

бр.

4

1

безвъзмездно

3.

Панталон (пола) летни

бр.

4

2

безвъзмездно

4.

Вратовръзка (папийонка)

бр.

2

1

безвъзмездно

5.

Обувки половинки

чф.

2

1

безвъзмездно

XXV. СПЕЦИАЛНО ОБЛЕКЛО ЗА ЦИВИЛНИ СЛУЖИТЕЛИ, УЧАСТВАЩИ В ПОЛЕВИ ЗАНЯТИЯ, УЧЕНИЯ, ТРЕНИРОВКИ ИЛИ ЛАГЕРИ

1.

Полушуба

бр.

1

1

служебно за срока на участие в занятието, учението, лагера или тренировката в полеви условия

2.

Панталон камуфлажен зимен

бр.

1

1

3.

Панталон камуфлажен летен

бр.

1

1

4.

Риза камуфлажна с дълъг ръкав

бр.

2

1

5.

Шапка камуфлажна зимна

бр.

1

1

6.

Шапка камуфлажна лятна

бр.

1

1

7.

Шапка камуфлажна с периферия

бр.

1

1

8.

Колан текстилен

бр.

1

1

9.

Обувки цели полеви летни/зимни

чф.

1

1

Забележка. Специалното облекло се отпуска в зависимост от сезона, като през летния сезон се предоставя и полушуба.

XXVI. РАБОТНО ОБЛЕКЛО ЗА ЦИВИЛНИ СЛУЖИТЕЛИ ПРИ ПРИЕМАНЕ И ИЗПИТАНИЕ НА БТТ, АТТ И ДРУГА ТЕХНИКА, ВЪОРЪЖЕНИЕ И БОЕПРИПАСИ; ПРИ УЧАСТИЕ В ЗАНЯТИЯ, УЧЕНИЯ, ТРЕНИРОВКИ ИЛИ ЛАГЕРИ, КАКТО И ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ СЪС СПЕЦИФИЧЕН ХАРАКТЕР

1.

Шапка плетена/поларена

бр.

1

2

безвъзмездно

2.

Костюм (панталон или гащеризон и яке)

бр.

1

2

безвъзмездно

3.

Костюм работен или гащеризон

бр.

1

1

безвъзмездно

4.

Ръкавици вълнени

чф.

1

1

безвъзмездно

5.

Обувки работни

чф.

1

2

безвъзмездно

XXVII. РАБОТНО ОБЛЕКЛО ЗА ЛИЧНИЯ СЪСТАВ ОТ ВОЕННИТЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ПОЛАГАНЕ НА ПОДЗЕМНИ КАБЕЛНИ ЛИНИИ, ПРЯКО ЗАЕТИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ТАЗИ ДЕЙНОСТ

1.

Костюм зимен работен

бр.

1

2

безвъзмездно

2.

Костюм летен работен

бр.

1

2

безвъзмездно

3.

Ботуши гумени

чф.

1

1

безвъзмездно

4.

Ръкавици с 5 пръста

чф.

1

1

безвъзмездно

XXVIII. СПЕЦИАЛНИ ОБЛЕКЛА ЗА РАБОТЕЩИТЕ ВЪВ ВМА

А. Лекари, лекари по дентална медицина, фармацевти, медицински сестри, акушерки, медицински и рентгенови лаборанти и зъботехници

1.

Медицински пантофи (сабо)

чф.

1

1

безвъзмездно

2.

Медицинска престилка (медицински костюм - туника и панталон/пола)

бр.

2

1

безвъзмездно

Забележка. Лекари, лекари по дентална медицина, фармацевти, медицински сестри, акушерки, медицински и рентгенови лаборанти и зъботехниците на административна длъжност получават медицински пантофи (сабо) - 1 чифт за 1 година, и медицинска престилка (медицински костюм - туника и панталон/пола) - 1 брой за 1 година.

Б. Санитари и камериерки

1.

Медицински пантофи (сабо)

чф.

1

1

безвъзмездно

2.

Медицинска престилка (медицински костюм - туника и панталон)

бр.

3

1

безвъзмездно

3.

Престилка предна

бр.

2

1

безвъзмездно

4.

Ръкавици домакински гумени

чф.

6

1

безвъзмездно

В. Допълнително специално облекло за здравните работници

В.1. За работещите в операционните, реанимационните и кабинетите по кръвопреливане

1.

Медицинска престилка (медицински костюм - туника и панталон/пола)

бр.

3

1

безвъзмездно

2.

Престилка зелена операционна (костюм зелен операционен - туника и панталон) - само за операционните и реанимационните екипи

бр.

4

1

безвъзмездно

3.

Операционна шапка

бр.

4

1

безвъзмездно

4.

Медицински пантофи (сабо)

чф.

2

1

безвъзмездно

В.2. За работещите при особено опасни инфекции

1.

Медицинска престилка (медицински костюм - туника и панталон/пола)

бр.

1

2

безвъзмездно

2.

Престилка гумена

бр.

1

1

безвъзмездно

3.

Ботуши

чф.

1

1

безвъзмездно

4.

Наръкавници

чф.

4

1

безвъзмездно

5.

Ръкавици

чф.

4

1

безвъзмездно

6.

Очила от закрит тип и/или лицев плат

бр.

2

1

служебно

7.

Капюшон

бр.

3

1

служебно

В.3. За работещите в рентгеновите кабинети

1.

Медицинска престилка (медицински костюм - туника и панталон/пола)

бр.

1

2

безвъзмездно

2.

Престилка предна гумирана

бр.

1

1

безвъзмездно

3.

Защитна престилка с оловно покритие

бр.

1

5

служебно

4.

Защитна яка с оловно покритие

бр.

1

5

служебно

5.

Медицински пантофи (сабо)

чф.

2

1

безвъзмездно

В.4. За работещите с радиоактивни изотопи, отрови и агресивни вещества

1.

Престилка от пластмаса

бр.

1

1

служебно

2.

Престилка предна от пластмаса

бр.

1

1

служебно

3.

Наръкавници от пластмаса

чф.

2

1

безвъзмездно

4.

Ботуши

чф.

1

2

безвъзмездно

5.

Пневмокостюм

бр.

1

2

служебно

В.5. За работещите в клинична патология и съдебна медицина

1.

Медицинска престилка (медицински костюм - туника и панталон/пола)

бр.

2

1

безвъзмездно

2.

Престилка от гума предна

бр.

1

2

служебно

3.

Престилка аутопсионна

бр.

5

2

безвъзмездно

4.

Ръкавици за аутопсия

чф.

100

1

безвъзмездно

5.

Ботуши

чф.

1

1

безвъзмездно

6.

Медицински пантофи (сабо)

чф.

2

1

безвъзмездно

XXIX. СПЕЦИАЛНО И РАБОТНО ОБЛЕКЛО ЗА РАБОТЕЩИТЕ В МНОГОПРОФИЛНИТЕ БОЛНИЦИ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ, БОЛНИЦИТЕ ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ И НАУЧНОПРИЛОЖНИЯ ЦЕНТЪР ПО ВОЕННА ЕПИДЕМИОЛОГИЯ И ХИГИЕНА

А. Кинезитерапевти, рехабилитатори, масажисти и процедурчици

1.

Медицинска престилка (медицински костюм - туника и панталон/пола)

бр.

2

1

безвъзмездно

2.

Кецове

чф.

1

1

безвъзмездно

3.

Анцуг

бр.

1

3

безвъзмездно

4.

Студозащитно облекло (яке или елек) - за кинезитерапевтите и рехабилитаторите

бр.

1

3

безвъзмездно

5.

Медицински пантофи (сабо)

чф.

2

1

безвъзмездно

Б. Провеждащи подводна гимнастика и спасители

1.

Бански костюм

бр.

1

1

безвъзмездно

2.

Кърпа за лице

бр.

2

1

безвъзмездно

3.

Джапанки

чф.

1

1

безвъзмездно

4.

Хавлия

бр.

1

2

безвъзмездно

В. Работещи във водо- и парафинолечение

1.

Медицинска престилка (медицински костюм - туника и панталон/пола)

бр.

2

1

безвъзмездно

2.

Медицински пантофи (сабо)

чф.

2

1

безвъзмездно

3.

Панталон

бр.

1

1

безвъзмездно

4.

Ботуши

чф.

2

1

безвъзмездно

5.

Ръкавици

чф.

2

1

безвъзмездно

Г. Работещи в калолечението

1.

Престилка предна от плат

бр.

4

1

безвъзмездно

2.

Кепе

бр.

4

1

безвъзмездно

3.

Престилка предна от гума

бр.

1

1

безвъзмездно

4.

Риза с къси ръкави

бр.

4

1

безвъзмездно

5.

Панталон

бр.

2

1

безвъзмездно

6.

Ръкавици гумени

чф.

4

1

безвъзмездно

7.

Сандали от гума

чф.

2

1

безвъзмездно

8.

Ботуши гумени

чф.

2

1

безвъзмездно

Д. Лица, извършващи измервания/анализи на физични и химични агенти в работна среда

1.

Престилка или костюм (туника и панталон)

бр.

2

1

безвъзмездно

2.

Обувки работни (сабо)

бр.

1

2

безвъзмездно

3.

Студозащитно облекло (яке или елек)

бр.

1

2

безвъзмездно

4.

Маска предпазна с филтър (противоаерозолен)

бр.

1

3

безвъзмездно

5.

Филтри за маска (противоаерозолни)

к-т

1

6 месеца

безвъзмездно

6.

Антифони

бр.

1

3

безвъзмездно

7.

Очила от открит тип

бр.

1

2

безвъзмездно

Е. Лица, извършващи дейности по дезинфекция, дезинсекция и дератизация

1.

Полугащеризон и яке

бр.

1

2

безвъзмездно

2.

Фланелка с къс ръкав

бр.

2

1

безвъзмездно

3.

Шапка с козирка

бр.

1

2

безвъзмездно

4.

Очила предпазни от закрит тип

бр.

1

2

безвъзмездно

5.

Маска предпазна с филтър (противоаерозолен)

бр.

1

3

безвъзмездно

6.

Филтри за маска (противоаерозолни)

к-т

1

6 месеца

безвъзмездно

7.

Антифони

бр.

1

3

безвъзмездно

8.

Боти

бр.

1

2

безвъзмездно

XXX. СПЕЦИАЛНО ОБЛЕКЛО ЗА РАБОТЕЩИТЕ В УЧЕБНИ И ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЗВЕНА

А. В химически контролно-аналитични лаборатории и лаборатории за ГСМ

1.

Престилка или костюм (туника и панталон)

бр.

2

1

безвъзмездно

2.

Престилка предна гумена

бр.

2

1

безвъзмездно

3.

Панталон

бр.

2

1

безвъзмездно

4.

Ръкавици киселиноустойчиви

чф.

2

1

безвъзмездно

5.

Обувки работни или сабо

чф.

1

2

безвъзмездно

6.

Очила от открит тип

чф.

1

2

безвъзмездно

Б. Във вивариум (персонал, зает с отглеждането на опитни животни)

1.

Костюм работен летен (яке и панталон)

бр.

1

1

безвъзмездно

2.

Костюм работен зимен (яке и панталон)

бр.

1

1

безвъзмездно

3.

Шапка работна

бр.

1

2

безвъзмездно

4.

Престилка предна от гума

бр.

1

1

безвъзмездно

5.

Обувки работни

чф.

1

2

безвъзмездно

6.

Маска противопрахова

бр.

1

1

безвъзмездно

7.

Ръкавици гумени

чф.

2

1

безвъзмездно

8.

Ботуши гумени

чф.

2

1

безвъзмездно

9.

Обувки половинки работни

чф.

1

1

безвъзмездно

10.

Ръкавици работни с пет пръста

чф.

1

1

безвъзмездно

XXXI. РАБОТНО ОБЛЕКЛО ЗА РАБОТНИК ПО ХИГИЕНАТА

1.

Престилка или костюм работен (туника и панталон)

бр.

1

1

безвъзмездно

2.

Ръкавици гумени с 5 пръста

чф.

12

1

безвъзмездно

3.

Обувки (сабо) работни

чф.

1

1

безвъзмездно

XXXII. СПЕЦИАЛНО И РАБОТНО ОБЛЕКЛО ЗА ИЗВЪРШВАЩИТЕ ЗАВАРЪЧНИ ДЕЙНОСТИ

1.

Работен костюм летен

бр.

1

1

безвъзмездно

2.

Работен костюм зимен

бр.

1

3

безвъзмездно

3.

Костюм огнеискрозащитен

бр.

1

1

безвъзмездно

4.

Ръкавици огнеискрозащитни

чф.

1

1

безвъзмездно

5.

Ръкавици брезентови с 5 пръста

чф.

6

1

безвъзмездно

6.

Обувки цели от кожа с метално бомбе на пръстите и метална пластина на ходилото

чф.

1

1

безвъзмездно

7.

Обувки работни с гумено ходило

чф.

1

1

безвъзмездно

8.

Кожена предна престилка

бр.

1

1

безвъзмездно

XXXIII. РАБОТНО ОБЛЕКЛО ЗА ЦИВИЛНИ СЛУЖИТЕЛИ, ИЗПЪЛНЯВАЩИ ОХРАНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ И ФУНКЦИИ НА ОПЕРАТИВЕН ДЕЖУРЕН ИЛИ НА ДЕЖУРЕН ПО ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ

1.

Полушуба с подплата

бр.

1

1

безвъзмездно

2.

Панталон зимен

бр.

1

1

безвъзмездно

3.

Панталон летен

бр.

1

1

безвъзмездно

4.

Риза с дълъг ръкав

бр.

2

1

безвъзмездно

5.

Шапка лятна

бр.

1

1

безвъзмездно

6.

Шапка зимна

бр.

1

1

безвъзмездно

7.

Обувки зимни

чф.

1

1

безвъзмездно

8.

Обувки летни

чф.

1

1

безвъзмездно

Забележки:

1. При наличие на стари образци камуфлажно облекло, излязло от употреба, същото може да се раздава на цивилните служители, изпълняващи охранителни функции.

2. Ръководителите на основни програми самостоятелно определят вида и срока за носене на работното облекло на цивилните служители, изпълняващи охранителни функции.

XXXIV. РАБОТНО ОБЛЕКЛО ЗА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И ЦИВИЛНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ, ИЗВЪРШВАЩИ ДЕЙНОСТИ ЗА ПОЛИГОННИ И ЛАБОРАТОРНИ ИЗПИТВАНИЯ НА ОРЪЖИЕ, БОЕПРИПАСИ, ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА И ПИРОТЕХНИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ

А. За пряко заети в извършването на полигонни и лабораторни изпитвания на оръжие, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия

1.

Костюм работен зимен - ветроустойчив/антистатичен (яке и полугащеризон)

бр.

1

2

безвъзмездно

2.

Костюм работен летен (яке и полугащеризон)

бр.

1

2

безвъзмездно

3.

Тениска с къс ръкав

бр.

2

1

безвъзмездно

4.

Шапка зимна (плетена/поларена)

бр.

1

2

безвъзмездно

5.

Шапка лятна (с козирка/цяла периферия)

бр.

1

2

безвъзмездно

6.

Ръкавици топли (термоустойчиви)

чф.

2

1

безвъзмездно

7.

Ръкавици противосрезни за безопасно боравене с остри (опасни) предмети

чф.

6

1

безвъзмездно

8.

Обувки работни летни с композитно бомбе и пластина

чф.

1

2

безвъзмездно

9.

Обувки работни зимни с композитно бомбе и пластина

чф.

1

2

безвъзмездно

10.

Ботуши PVC с вата

чф.

1

5

безвъзмездно

11.

Светлоотразителна жилетка

бр.

1

1

безвъзмездно

12.

Антифони външни

бр.

1

3

служебно

13.

Предпазни маски - противопрахова

бр.

6

1

безвъзмездно

14.

Очила балистични

бр.

1

5

служебно

15.

Очила защитни с UV филтър

бр.

1

5

служебно

Б. За осигуряващи извършването на полигонни и лабораторни изпитвания на оръжие, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия

1.

Костюм работен зимен - ветроустойчив/антистатичен (яке и полугащеризон)

бр.

1

2

безвъзмездно

2.

Костюм работен летен (яке и полугащеризон)

бр.

1

2

безвъзмездно

3.

Тениска с къс ръкав

бр.

2

1

безвъзмездно

4.

Шапка зимна (плетена/поларена)

бр.

1

3

безвъзмездно

5.

Шапка лятна (с козирка/цяла периферия)

бр.

1

3

безвъзмездно

6.

Ръкавици топли (термоустойчиви)

чф.

2

2

безвъзмездно

7.

Ръкавици противосрезни за безопасно боравене с остри (опасни) предмети

чф.

6

2

безвъзмездно

8.

Обувки работни летни с композитно бомбе и пластина

чф.

1

2

безвъзмездно

9.

Обувки работни зимни с композитно бомбе и пластина

чф.

1

2

безвъзмездно

10.

Ботуши PVC с вата

чф.

1

5

безвъзмездно

11.

Светлоотразителна жилетка

бр.

1

5

безвъзмездно

В. За контролиращи извършването на полигонни и лабораторни изпитвания на оръжие, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия

1.

Антифони външни

бр.

1

5

безвъзмездно

2.

Предпазни маски - противогазови

бр.

1

5

безвъзмездно

XXXV. РАБОТНО ОБЛЕКЛО ЗА ВОЕННОСЛУЖЕЩИ И ЦИВИЛНИ СЛУЖИТЕЛИ, ИЗПЪЛНЯВАЩИ ПОЛИГРАФИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И ЕКСПЕДИТОР, СТОКИ И ТОВАРИ

1.

Престилка (манта с къс и дълъг ръкав)

бр.

1

2

безвъзмездно

2.

Работен костюм (яке и гащеризон или полугащеризон)

бр.

1

2

безвъзмездно

3.

Обувки цели от кожа

чф.

1

2

безвъзмездно

4.

Костюм зимен работен (яке и гащеризон или полугащеризон)

бр.

1

3

безвъзмездно

5.

Ръкавици с 5 пръста от кожа и плат

бр.

2

1

безвъзмездно

XXXVI. СПЕЦИАЛНО ОБЛЕКЛО ЗА РАБОТЕЩИ СЪС СВЕТЛИ ГОРИВА, МАСЛА И НЕФТОПРОДУКТИ (НОВА - ДВ, БР. 71 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 27.08.2021 Г.)

1.

Защитно облекло (костюм) за работа с горива, масла и нефтопродукти, подходящо и за почистване на резервоари, антистатично/непромокаемо

бр.

1

1

безвъзмездно

2.

Костюм водозащитен (яке и панталон/полугащеризон или гащеризон)

бр.

1

2

безвъзмездно

3.

Ръкавици горивоустойчиви, маслоустойчиви, водоустойчиви, антистатични

чф.

6

1

безвъзмездно

4.

Ботуши противоплъзгащи, горивоустойчиви, маслоустойчиви, водоустойчиви, антистатични

чф.

1

1

безвъзмездно

5.

Полумаска с филтър с едно или две филтърни гнезда, горивоустойчива

бр.

2

1

безвъзмездно

6.

Целолицева маска тип противогаз, горивоустойчива

бр.

2

1

безвъзмездно

7.

Филтри за полумаска

бр.

Съгласно предписанията на производителя и/или на максимални концентрации на преработка

безвъзмездно

8.

Филтри за целолицева маска

чф.

Съгласно предписанията на производителя и/или на максимални концентрации на преработка

безвъзмездно

9.

Предпазни очила от закрит тип (защитни очила)

бр.

1

2

безвъзмездно

10.

Обувки, горивоустойчиви, маслоустойчиви, антистатични, противохлъзгащи със защитно бомбе

чф.

1

2

безвъзмездно

11.

Филтър - вентилационна защитна система за почистване на резервоари (к-т, носима или возима)

бр.

1

Според предписанието на производителя или до изчерпване на капацитета ѝ

безвъзмездно

XXXVII. СПЕЦИАЛНО ОБЛЕКЛО ЗА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И ЦИВИЛНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ, ИЗПЪЛНЯВАЩИ ДЕЙНОСТИ С МОТОРНИ ХРАСТОРЕЗИ И МОТОРНИ ТРИОНИ (НОВА - ДВ, БР. 71 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 27.08.2021 Г.)

1.

Ботуши (боти) противосрезни

чф.

1

2

служебно

2.

Ръкавици противосрезни

чф.

2

1

служебно

3.

Антифони външни

бр.

1

3

служебно

4.

Предпазен лицев щит с метална мрежа и козирка

бр.

1

2

служебно

5.

Каска предпазна

бр.

1

5

служебно
Забележка. Номенклатурите по позиции 3, 4 и 5 са лични предпазни средства и се осигуряват по реда и условията на глава трета от настоящата наредба.
XXXVIII. РАБОТНО ОБЛЕКЛО ЗА ЛИЧНИЯ СЪСТАВ, УЧАСТВАЩ В ОБСЛУЖВАНЕ НА ВЪОРЪЖЕНИЕТО И ТЕХНИКАТА, ДООБОРУДВАНЕ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ВОЙСКОВИЯ РАЙОН, ПАРКОВЕТЕ И ОБЕКТИТЕ НА УЧЕБНО-МАТЕРИАЛНАТА БАЗА (НОВ - ДВ, БР. 24 ОТ 2024 Г., В СИЛА ОТ 20.03.2024 Г.)

1.

Костюм работен (яке и панталон/полугащеризон или гащеризон)

к-т

1

2

безвъзмездно
Забележка. При наличие на стари образци камуфлажно облекло, излязло от употреба, същото може да се раздава на личния състав, изпълняващ посочените задачи.

Приложение № 12 към чл. 32 и 41

(Изм. - ДВ, бр. 46 от 2020 г., в сила от 19.05.2020 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 24 от 2024 г., в сила от 20.03.2024 г.)

ТАБЛИЦА
за вида и нормите на осигуряваното друго вещево имущество за караулни помещения, дежурни стаи и в полеви условия

№ по

ред

Наименование на номенклатурите

Мярка

Количество

Срок за

износване

(години)

Отпуска се

1.

Дюшек или матрак

бр.

1

4

служебно

2.

Възглавница

бр.

1

4

служебно

3.

Чаршаф

бр.

2

1

служебно

4.

Калъфка за възглавница

бр.

2

1

служебно

5.

Одеяло

бр.

2

6

служебно

6.

Легло/легло походно - за офицери при занятия, учения и тренировки

бр.

1

8

служебно

7.

Шалте за походно легло

бр.

1

8

служебно

8.

Шалте комбинирано за сержанти, войници и цивилни служители

бр.

1

8

служебно

9.

Спален чувал/термоспален чувал - при занятия, учения и тренировки

бр.

1

8

служебно

10.

Термоизолационна постелка - при занятия, учения и тренировки

бр.

1

4

служебно

Приложение № 13 към чл. 32 и 41

ТАБЛИЦА
за вида и нормите на осигуряваното палатъчно имущество при занятия, учения, тренировки и лагери

№ по ред
Полага се на
Наименование на номенклатурата
Количество
На колко души се полага
Срок за ползване (г.)
1.
За висшия команден състав
палатка генералска
1
1
15
2.
За офицери от командир на батальон и нагоре
палатка офицерска
1
1
10
3.
За всички останали офицери, сержанти и цивилни служители
палатка офицерска или палатка УМЕ-1
1/1
1/10
10
4.
За войници
палатка войнишка
1
8
8
5.
За работа на щаб
палатка УМЕ-1
1
8
10
6.
За дежурен офицер, за КПП, за КТП, за началник на караул, за началник на амбулатория
палатка офицерска
1
по 1 за пункт
10
7.
За караулно помещение
палатка УМЕ-1
1
8
10
8.
За амбулатория
палатка УМЕ-1
1
-
10
9.
За столова
палатка УМЕ-1
1
40
10
10.
За продоволствен пункт
палатки офицерска, войнишка и УМЕ-1
2/1/4
10
Забележка.
Палатките могат да се заменят с наличните на склад при съобразяване на капацитета и предназначението им.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ