Наредба № Н-5 от 2.4.2015 г. за условията, реда и нормите за осигурване на безплатна храна и ободряващи напитки в Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на Министъра на отбраната и Българската армия в мирно време

(загл. изм. - бр. 85 от 2018 г., в сила от 1610.2018 г.)
Издадена от Министерството на отбраната
Обн. ДВ. бр.30 от 24 Април 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 12 Януари 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.85 от 16 Октомври 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.55 от 12 Юли 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.40 от 5 Май 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.83 от 5 Октомври 2021г.

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2018 г., в сила от 16.10.2018 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2021 г., в сила от 05.10.2021 г.) С тази наредба се определят условията, редът и нормите за осигуряване в мирно време на безплатна храна, добавки към нея и ободряващи напитки на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, на курсантите от висшите военни училища, и на резервистите по чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България.
(2) Наредбата се прилага и за българските военнослужещи, които изпълняват военна служба на територията на страната в състава на многонационални формирования или на длъжности в международни организации или в други международни инициативи.

Чл. 2. (1) Осигуряването на безплатна храна, добавки към нея и ободряващи напитки се извършва чрез войсково хранене или хранене от външен изпълнител.
(2) Войсковото хранене се осъществява чрез доставка на хранителни продукти и приготвяне на топла храна от кухненския персонал на военното формирование/структурата.
(3) Храненето от външен изпълнител се осъществява при съобразяване с действащото законодателство.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 85 от 2018 г., в сила от 16.10.2018 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2019 г., в сила от 12.07.2019 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.) Командирите на Съвместното командване на силите, видовете въоръжени сили, Съвместното командване на специалните операции, Командването за логистична поддръжка, Командването за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана и ръководителите на структури на пряко подчинение на министъра на отбраната определят начина на осигуряване на безплатна храна, добавки към нея и ободряващи напитки за подчинените им военни формирования/структури.

Чл. 3. (1) (Доп. - ДВ, бр. 55 от 2019 г., в сила от 12.07.2019 г.) Когато във военното формирование/структура по обективни причини не е организирано войсково хранене или хранене от външен изпълнител, на правоимащите по тази наредба лица се изплаща стойността на полагащите се безплатна храна, добавки към нея и/или ободряващи напитки на основание заповед на командира/ръководителя, при спазване на действащото законодателство.
(2) На правоимащите по тази наредба лица при командироване в друго населено място, където няма военно формирование/структура с организирано войсково хранене или хранене от външен изпълнител, се изплащат дневни пари по реда и условията на Наредбата за командировките в страната (ДВ, бр. 11 от 1987 г.), в случай че техният размер е по-голям от стойността по ал. 1.
(3) В случаите по ал. 2, когато дневни пари по Наредбата за командировките в страната не се полагат, на правоимащите лица се изплаща стойността по ал. 1.
Чл. 3а. (Нов - ДВ, бр. 85 от 2018 г., в сила от 16.10.2018 г., отм. - ДВ, бр. 55 от 2019 г., в сила от 12.07.2019 г.)

Чл. 4. (1) Безплатна храна се осигурява при изпълнение на посочените в глава трета от наредбата дейности.
(2) Когато дейностите, при които се осигурява безплатна храна, са с продължителност, превишаваща 12 часа в денонощие, на правоимащите се осигуряват закуска, обяд и вечеря.
(3) Когато дейностите по ал. 1 са с продължителност над 8 до 12 часа в денонощие, на правоимащите се осигуряват закуска и/или обяд; обяд и/или вечеря; вечеря и/или закуска в зависимост от разпределението на времето във военното формирование/структурата.
(4) Когато дейностите по ал. 1 са с продължителност над 4 до 8 часа в денонощие, на правоимащите се осигурява едно от трите хранения: закуска, обяд или вечеря, в зависимост от разпределението на времето във военното формирование/структурата.

Чл. 5. (1) Добавка към безплатната храна се осигурява в случаите, предвидени в глава трета, когато дейностите са с продължителност, превишаваща 8 часа в денонощие.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2016 г., в сила от 12.01.2016 г.) Добавка ободряващи напитки по приложение № 12 се осигурява при изпълнение на дейностите по глава трета за времето от 22,00 ч. до 06,00 ч. За останалата част от денонощието добавката се осигурява в случаите, предвидени в глава трета, при условията на ал. 1.
(3) Добавка минерална/трапезна вода по приложение № 13 се осигурява съгласно посоченото в приложението.
(4) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2016 г., в сила от 12.01.2016 г.) Добавка при водолазни спускания по приложение № 11 се осигурява в случаите, предвидени в глава трета, когато дейностите са с продължителност над 4 часа в денонощие.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 3 от 2016 г., в сила от 12.01.2016 г.) Правоимащите по тази наредба могат да получават няколко добавки едновременно.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 3 от 2016 г., в сила от 12.01.2016 г.) В случаите, предвидени в глава трета, добавка може да се осигурява и без да се осигурява безплатна храна.

Чл. 6. (1) Количествата на основните хранителни продукти, посочени в приложения № 1 - 16, се отнасят за безплатната храна, добавките към нея и ободряващите напитки за едно лице в едно денонощие и са в препоръчителен състав.
(2) Безплатната храна по приложения № 1, 2, 3 и 4 се отнася за един храноден (закуска, обяд и вечеря) и се разпределя, както следва: за закуска - 25 %, за обяд - 45 %, за вечеря - 30 %.
(3) Количествата основни хранителни продукти, посочени в приложения № 1 - 4, са определени в препоръчителен състав за нуждите на изготвянето на седмично меню. При изготвяне на седмичното меню в рамките на стойността на съответното приложение могат да се планират и други хранителни продукти, минерална вода, плодови сокове и други безалкохолни напитки.
Чл. 7. Когато военнослужещите, цивилните служители и курсантите имат право на безплатна храна на няколко основания, тя се осигурява по по-благоприятното за тях.

Глава втора
ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ОСИГУРЯВАНЕТО НА БЕЗПЛАТНА ХРАНА, ДОБАВКИ КЪМ НЕЯ И ОБОДРЯВАЩИ НАПИТКИ

Чл. 8. (1) Командирите/ръководителите на военни формирования/структури, в които се осигурява безплатна храна, утвърждават седмично меню.
(2) Седмичното меню се изготвя въз основа на препоръчителния състав на основните хранителни продукти по приложения № 1, 2, 3, 4 и 15. Стойността на хранителните продукти, включени в седмичното меню, не може да надвишава паричните стойности, определени в заповедта по чл. 13.
(3) При изготвяне на седмичното меню се осигурява задължително спазване на енергийните и веществените нормативи за балансирано хранене по приложение № 18, съотнесени към нормите за основен химически състав и енергийна стойност на 100 гр бруто тегло хранителни продукти, изчислени съгласно приложение № 19.

Чл. 9. Зачисляването/отчисляването на/от безплатна храна, добавки към нея и/или ободряващи напитки се извършва със заповед на командира/ръководителя по местослуженето/местоработата на правоимащите лица.

Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2021 г., в сила от 05.10.2021 г.) Зачисляването/отчисляването на/от безплатна храна, добавки към нея и/или ободряващи напитки в друго военно формирование/структура, където има организирано войсково хранене или хранене от външен изпълнител, се извършва с атестат форма ПД 242 по реда и условията на "Вътрешни правила за документиране на стопанските операции в Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната", обявени с МЗ № ОХ-741 от 16.09.2020 г.
(2) Зачисляване по ал. 1 може да се извършва и с писмо, придружено с поименен списък, който да съдържа: срока на зачисляване и приложенията, по които се осигуряват безплатната храна, добавките към нея и/или ободряващите напитки.

Чл. 11. (1) Безплатната храна се осигурява:
1. по приложение № 1 - за военнослужещите и цивилните служители, които не са посочени в т. 2, 3 и 4;
2. по приложение № 2 - за военнослужещите и цивилните служители от плавателния състав на кораби; от авиационно-инженерно-техническия състав; парашутистите; гвардейците и дежурните от Националната гвардейска част; курсантите и дежурните от висшите военни училища;
3. по приложение № 3 - за военнослужещите и цивилните служители - водолази;
4. по приложение № 4 - за военнослужещите и цивилните служители - летателен състав.
(2) Безплатната храна се осигурява по приложенията, посочени в ал. 1, доколкото в глава трета не е предвидено друго.
(3) Във военните формирования/структурите, в които е организирано безплатно хранене, в дните, в които е обективно невъзможно осигуряване на топла храна по приложения № 1, 2, 3 или 4, се осигурява суха храна по приложение № 5.

Чл. 12. Посуда за еднократна употреба, посочена в приложение № 17, се осигурява на правоимащите при предоставяне на храна извън стационарните хранителни обекти, извън пунктовете за постоянно базиране на корабите и по преценка на командирите/ръководителите в зависимост от конкретните условия с оглед спазване на хигиенните изисквания.

Чл. 13. Ежегодно до 30 ноември министърът на отбраната обявява със заповед максималния размер на паричните стойности на приложения № 1 - 17 за следващата календарна година.

Чл. 14. Контролът на доставените хранителни продукти, тяхното съхранение, приготвянето, предоставянето и качеството на безплатната храна, добавките към нея и ободряващите напитки се извършват в съответствие със Закона за храните, Закона за ветеринарномедицинската дейност и подзаконовите нормативни актове, издадени по прилагането им, Устава за войсковата служба на Въоръжените сили на Република България и сключените договори по Закона за обществените поръчки.

Чл. 15. Проби от готовата храна в размер една порция от всеки вид ястие се заделят и съхраняват съгласно Устава за войсковата служба на Въоръжените сили на Република България преди раздаването на храната.

Глава трета
ДЕЙНОСТИ, ПРИ КОИТО СЕ ОСИГУРЯВА БЕЗПЛАТНА ХРАНА, ДОБАВКИ КЪМ НЕЯ И ОБОДРЯВАЩИ НАПИТКИ

Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2016 г., в сила от 12.01.2016 г.) Безплатна храна се осигурява при носене на дежурство.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2016 г., в сила от 12.01.2016 г.) При носене на дежурство за времето от 22.00 до 06.00 ч. се осигурява и добавка за утежнен енергоразход по приложение № 7.
(3) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2021 г., в сила от 05.10.2021 г.) При носене на дежурство в райони без водоснабдяване, с нарушено водоснабдяване или захранвани от водоизточници, несъответстващи на изискванията на Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, удостоверено от оторизиран орган, се осигурява и добавка минерална/трапезна вода по т. 10 от приложение № 13.

Чл. 17. (1) На участващите в занятия, учения, тренировки и лагери се осигурява безплатна храна по приложение № 2, като на правоимащите по чл. 11, ал. 1, т. 3 и 4 се осигурява безплатна храна по приложение № 3, съответно по приложение № 4.
(2) На лицата по ал. 1 се осигуряват и добавка по приложение № 8, както и добавка минерална/трапезна вода по т. 1 от приложение № 13.
(3) При участие в занятия, учения, тренировки и лагери за времето от 22.00 до 06.00 ч. се осигурява и добавка за утежнен енергоразход по приложение № 7.

Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2018 г., в сила от 16.10.2018 г.) При участие в извличане и транспортиране на техника след приключване на занятия, учения, тренировки, лагери и дейности по чл. 37 се осигуряват безплатна храна по приложение № 5, добавка по приложение № 8 и добавка минерална/трапезна вода по т. 2, буква "б" от приложение № 13.

Чл. 19. (1) На лицата, определени да участват в операции, мисии, занятия, учения, тренировки и лагери извън територията на страната, за времето на провеждане на непосредствената им подготовка се осигурява безплатна храна по приложение № 2, като на правоимащите по чл. 11, ал. 1, т. 3 и 4 се осигурява безплатна храна по приложение № 3, съответно по приложение № 4.
(2) На лицата по ал. 1 се осигуряват и добавка за утежнен енергоразход по приложение № 7, както и добавка минерална/трапезна вода по т. 2, буква "в" от приложение № 13.
(3) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2021 г., в сила от 05.10.2021 г.) На лицата от състава на декларираните военни формирования за участие в операции/мисии на НАТО и/или Европейския съюз, при активиране, се осигурява безплатна храна по приложение № 20 и добавка минерална/трапезна вода по т. 11 от приложение № 13.

Чл. 19а. (Нов - ДВ, бр. 83 от 2021 г., в сила от 05.10.2021 г.) (1) На лицата, участващи в операции и/или задачи на територията на страната, разпоредени със заповед на министъра на отбраната, се осигурява безплатна храна по приложение № 2, като на правоимащите по чл. 11, ал. 1, т. 3 и 4 се осигурява безплатна храна по приложение № 3, съответно по приложение № 4.
(2) На лицата по ал. 1 се осигурява и добавка за утежнен енергоразход по приложение № 7, добавка минерална/трапезна вода по т. 12 от приложение № 13 и посуда за еднократна употреба по приложение № 17 (при необходимост).

Чл. 20. На лицата по чл. 19, ал. 1 за периода на подготовка за товарене и транспортиране извън територията на страната до района на операцията, мисията, занятието, учението, тренировката и лагера се осигурява безплатна храна по приложение № 5 и добавка минерална/трапезна вода по т. 2, буква "г" от приложение № 13.

Чл. 21. На лицата, завърнали се от участие в операции, мисии, занятия, учения, тренировки и лагери извън територията на страната, за времето на провеждане на медицински прегледи се осигуряват безплатна храна по приложение № 5 или приложение № 2, както и добавка минерална/трапезна вода по т. 2, буква "д" от приложение 13.

Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2021 г., в сила от 05.10.2021 г.) В дните на полети - на летателния състав, участващ в летателната смяна за деня, както и в дните на участие в лагер-школа в Центъра за специална подготовка - Боровец, се осигурява безплатна храна по приложение № 4 и добавка за утежнен енергоразход по приложение № 7.

Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2018 г., в сила от 16.10.2018 г.) На парашутистите в дните на участие в лагер-школа в Центъра за специализирана подготовка - Боровец, се осигурява безплатна храна и добавка за утежнен енергоразход по приложение № 7.

Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2018 г., в сила от 16.10.2018 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2021 г., в сила от 05.10.2021 г.) В дните на парашутни скокове - на парашутистите, участващи в изпълнението на парашутни скокове за деня, се осигурява безплатна храна по приложение № 2, добавка за утежнен енергоразход по приложение № 7, ободряващи напитки по приложение № 12 и добавка минерална/трапезна вода по т. 2, буква "к" от приложение № 13.

Чл. 25. На водолазите в дните на участие в лагер-школа в Центъра за специализирана подготовка - Боровец, се осигуряват безплатна храна и добавка за утежнен енергоразход по приложение № 7.

Чл. 25а. (Нов - ДВ, бр. 85 от 2018 г., в сила от 16.10.2018 г.) На лицата, осигуряващи медицинската, психологическата или физическата подготовка, на участващите в лагер-школа в Центъра за специализирана подготовка - Боровец, се осигурява безплатна храна по приложение № 1.

Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2016 г., в сила от 12.01.2016 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2021 г., в сила от 05.10.2021 г.) В дните на водолазни спускания - на водолазите, участващи в изпълнението на водолазни спускания за деня, се осигурява безплатна храна по приложение № 3, добавка при водолазни спускания по приложение № 11, ободряващи напитки по приложение № 12 и добавка минерална/трапезна вода по т. 3 от приложение № 13.

Чл. 27. (1) На участващите в осигуряването на полети се осигурява безплатна храна по приложение № 2 и добавка минерална/трапезна вода по т. 2, буква "й" от приложение № 13.
(2) При осигуряване на полети за времето от 22.00 до 06.00 ч. се осигурява и добавка за утежнен енергоразход по приложение № 7.

Чл. 28. На борда на технически изправните летателни средства се осигурява добавка авариен запас по приложение № 16 за всеки един от екипажа на летателното средство, която се комплектува, заделя, използва и опреснява в срокове и по ред, указани от командирите на военни формирования.

Чл. 29. (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2021 г., в сила от 05.10.2021 г.) (1) В дните на плаване или на щормова готовност - на екипажите на участващите в плаването (щормовата готовност) кораби се осигурява безплатна храна по приложение № 2 или приложение № 5, добавка по приложение № 10 и добавка минерална/трапезна вода по т. 2, буква "а" от приложение № 13.
(2) При плаване за времето от 22.00 до 06.00 ч. на лицата по ал. 1 се осигурява и добавка за утежнен енергоразход по приложение № 7.
(3) На борда на корабите се осигурява запас по приложение № 5 за всеки един от екипажа на плавателното средство. Запасът се определя, заделя, използва и опреснява в срокове и по ред, указан от командирите на военни формирования.

Чл. 30. На членовете от екипажа на кораба, участващи в ремонта му, извън пункта за постоянно базиране се осигурява безплатна храна по приложение № 1 и добавка минерална/трапезна вода по т. 2, буква "а" от приложение № 13.

Чл. 31. На изпълняващите задачи по транспортиране на въоръжение, техника и други материални средства, както и по придружаване и охраняване на ешелони се осигуряват безплатна храна по приложение № 5 или по приложение № 2, както и добавка минерална/трапезна вода по т. 2, буква "е" от приложение № 13.

Чл. 32. На лицата, определени със заповед да участват в дейности по осигуряването и провеждането на официални мероприятия, във връзка с честването на 3 март - Ден на Освобождението на Република България от османско иго - национален празник на Република България; 6 май - Гергьовден, Ден на храбростта и празника на Българската армия; празника на вида въоръжена сила или структура на пряко подчинение на министъра на отбраната; полагане на военна клетва; производство в първо офицерско/сержантско звание и провеждане на випускния акт на военнослужещите, завършващи Военна академия "Г. С. Раковски", се осигуряват безплатна храна за обяд или вечеря по приложение № 2 и добавка по приложение № 14.

Чл. 33. (1) На участващите в тренировки и провеждане на представителни строеви мероприятия (парад, заря, поднасяне на венци и други почести) се осигуряват безплатна храна по приложение № 2 и добавка минерална/трапезна вода по т. 4 от приложение № 13.
(2) Когато мероприятията по ал. 1 са с продължителност, превишаваща 12 часа, се осигурява и добавка за утежнен енергоразход по приложение № 7.

Чл. 34. На военнослужещите и цивилните служители от Националната гвардейска част, участващи в протоколно-представителни мероприятия и в занятия от седмичното разписание, провеждани извън района на военното формирование, се осигуряват безплатна храна, добавка за утежнен енергоразход по приложение № 7 и добавка минерална/трапезна вода по т. 2, буква "ж" от приложение № 13.

Чл. 35. На военнослужещите от Националната гвардейска част, носещи 12-часови почетни караули пред президентството, се осигуряват безплатна храна, добавка за утежнен енергоразход по приложение № 7 и добавка минерална/трапезна вода по т. 5 от приложение № 13.

Чл. 36. На участващите в шампионати, спортни състезания и спартакиади се осигуряват безплатна храна по приложение № 2 и добавка минерална/трапезна вода по т. 2, буква "з" по приложение № 13.
Чл. 37. На участващите в дейности по осигуряване на защитата на живота и здравето на населението, опазването на околната среда и имуществото при бедствия се осигуряват безплатна храна по приложение № 5, добавка по приложение № 8 и добавка минерална/трапезна вода по т. 6 от приложение № 13.

Чл. 37а. (Нов - ДВ, бр. 3 от 2016 г., в сила от 12.01.2016 г.) На изпълняващите задачи по подпомагане осъществяването на охраната на държавната граница се осигуряват безплатна храна по приложение № 5 или приложение № 2, добавка ободряващи напитки по приложение № 12 и добавка минерална/трапезна вода по т. 2, буква "н" от приложение № 13.
Чл. 37б. (1) (Нов - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г., предишен текст на чл. 37б - ДВ, бр. 83 от 2021 г., в сила от 05.10.2021 г.) На военнослужещите и цивилните служители, поставени под карантина, се осигуряват безплатна храна по приложение № 1 или приложение № 5, както и добавка минерална/трапезна вода по т. 2, буква "п" от приложение № 13.
(2) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2021 г., в сила от 05.10.2021 г.) Алинея 1 не се прилага за военнослужещи и цивилни служители, поставени под карантина в домашни условия и/или в лечебно заведение.

Чл. 38. На лицата по чл. 37, изпълняващи задачи в райони със засегнати водоизточници на питейна вода, се осигурява минерална/трапезна вода в бутилки за индивидуална употреба съгласно т. 7 от приложение № 13.

Чл. 39. На военнослужещите и цивилните служители от Геодезическата обсерватория на Военногеографската служба в дните, в които изпълняват служебните си задължения на GPS обсерватория, се изплаща стойността на безплатната храна по приложение № 2 и на добавката по приложение № 6.

Чл. 40. На лицата, които изпълняват служебните си задължения в подземни обекти, се осигурява безплатна храна по приложение № 1 и добавка по приложение № 9.

Чл. 41. На служителите от служба "Военна полиция", които изпълняват функции по чл. 2 от Закона за военната полиция, във връзка с посочените в тази глава дейности се осигурява безплатна храна по приложение № 2 и добавка минерална/трапезна вода по т. 8 от приложение № 13.

Чл. 42. (1) На курсантите от висшите военни училища се осигурява ежедневно безплатна храна за срока на тяхното обучение.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2016 г., в сила от 12.01.2016 г.) На курсантите от ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" в дните на провеждане на водолазна подготовка се осигуряват безплатна храна по приложение № 3, добавка при водолазни спускания по приложение № 11, добавка минерална/трапезна вода по т. 2, буква "л" от приложение № 13, както и ободряващи напитки по приложение № 12.
(3) На курсантите-пилоти в дните на изпълнение на полети се осигурява безплатна храна по приложение № 4, добавка за утежнен енергоразход по приложение № 7 и добавка минерална/трапезна вода по т. 2, буква "м" от приложение № 13.

Чл. 42а. (Нов - ДВ, бр. 85 от 2018 г., в сила от 16.10.2018 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2021 г., в сила от 05.10.2021 г.) На резервистите по чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (ЗРВСРБ) се осигурява безплатна храна по приложение № 1 за етапа на начална военна подготовка по чл. 59а, т. 1 от ЗРВСРБ.

Чл. 43. На личния състав, участващ в приготвянето на храна (готвачи и кухненски персонал по време на смяна), се осигурява добавка минерална/трапезна вода по т. 9 от приложение № 13.

Чл. 43а. (Нов - ДВ, бр. 85 от 2018 г., в сила от 16.10.2018 г.) На цивилните служители при полагане на нощен труд се осигурява безплатна храна по приложение № 1 за вечеря или закуска, както и ободряващи напитки по приложение № 12.
Чл. 44. (1) Безплатна храна за обяд по приложение № 1 и добавка по приложение № 6 се осигурява на лицата, които през не по-малко от половината от законоустановеното за тях служебно/работно време изпълняват задълженията си:
1. в условия на шум над установените норми;
2. в условия на вибрации над установените норми;
3. под въздействие на химични агенти (химични вещества, съединения или прах) над установените гранични стойности;
4. под въздействие на канцерогени или мутагени във въздуха на работното място;
5. на закрито, когато поддържането на ниски или високи температури е необходимо или неизбежно за извършване на съответния вид работа при измерени параметри на микроклимата извън граничните стойности, съгласно Наредба № РД-07-3 от 2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места (ДВ, бр. 63 от 2014 г.);
6. в кесони;
7. на надморска височина над 1500 м.
(2) Алинея 1 се прилага и по отношение на лицата, които през не по-малко от половината от законоустановеното за тях служебно/работно време изпълняват дейности, свързани с горещо и електролитно поцинковане и галванотехника.
Чл. 45. Безплатна храна за обяд по приложение № 1 и добавка по приложение № 6 се осигурява на лицата, които изпълняват задълженията си в среда на йонизиращи лъчения, както и на тези, които изпълняват задълженията си в среда на електромагнитни лъчения от радиочестотния и микровълновия обхват над установените норми.

Чл. 46. (1) Безплатна храна за обяд по приложение № 1 се осигурява на лицата, които работят:
1. в производството и преноса на електроенергия и топлинна енергия, включително ремонтно обслужване и технологичния транспорт;
2. с течни ракетни горива; токсични химични вещества и прекурсори.
(2) Алинея 1 се прилага и по отношение на пряко заетите в изпитания на взривни материали, боеприпаси и техните елементи.

Чл. 47. (1) Безплатна храна за обяд по приложение № 15 се осигурява на лицата, които работят:
1. в контакт с биологични агенти в клинични лаборатории;
2. в лаборатории по микробиология, вирусология, паразитология;
3. в центрове за трансфузионна хематология и диализни центрове;
4. в контакт с животни, експериментално заразени с биологични агенти.
(2) Алинея 1 се прилага и по отношение на лицата, които обслужват болни от заразни и паразитни болести, включително туберкулоза.
(3) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2021 г., в сила от 05.10.2021 г.) На лицата по ал. 2 се осигурява и добавка минерална/трапезна вода по т. 2, буква "р" от приложение № 13.

Чл. 48. (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2016 г., в сила от 12.01.2016 г.) Безплатна храна за обяд по приложение № 15 и добавка минерална/трапезна вода по т. 2, буква "о" от приложение № 13 се осигуряват на:
1. оперативните екипи, включващи лекари, анестезиолози, акушерки, операционни и анестезиологични сестри, в дните, когато извършват операции, както и санитарите в операционните зали;
2. участващите в екипи по кръводаряване в дните, в които се извършва кръводаряване.

Чл. 48а. (Нов - ДВ, бр. 83 от 2021 г., в сила от 05.10.2021 г.) При изпълнението на дейности по чл. 16 - 48, с продължителност над 12 часа (занятия, учения, тренировки, лагери, носене на дежурства и други специфични дейности) на правоимащите лица, при опресняване на запасите се осигурява безплатна храна по приложение № 20.

Чл. 49. (1) Командирът/ръководителят ежегодно назначава комисия със задача да изготви списък на правоимащите по чл. 44, 45, 46, 47 и 48 лица.
(2) В комисията задължително се включват представители на комитетите (групите) по условия на труд и длъжностното лице по здраве и безопасност при работа.
Чл. 50. (1) Списъкът по чл. 49, ал. 1 се изготвя ежегодно на основание протоколи от измервания на факторите на работната среда, издадени от НПЦВЕХ - ВМА (в случаите по чл. 44, ал. 1, т. 1 - 5, чл. 45 и чл. 46, ал. 1, т. 2), и оценката на риска.
(2) Протоколите по ал. 1 са със срок на действие 3 години, като нови се издават при изтичане на срока на действието им; при възникване на обстоятелства, които са от естество да повлияят върху факторите на работната среда и при предприемане на мерки по отстраняване, ограничаване или намаляване на рисковете за живота и здравето.
(3) Списъкът се съгласува с длъжностни лица от направление "Трудова медицина", определени със заповед на началника на ВМА.

Чл. 51. (1) Безплатна храна, добавки към нея и/или ободряващи напитки по чл. 44, 45, 46, 47 и 48 се осигурява/осигуряват въз основа на заповед на командира/ръководителя, с която се обявява списъкът по чл. 49, ал. 1.
(2) Заповедта по ал. 1 се издава ежегодно до 31 януари.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Военно формирование/структура" е:
- Министерството на отбраната;
- структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, както и организационно-икономически обособените звена в тези структури;
- военните формирования от Българската армия.
2. (доп - ДВ, бр. 85 от 2018 г., в сила от 16.10.2018 г.) "Командир/ръководител" е:
- постоянният секретар на отбраната - за Министерството на отбраната;
- ръководителите на структури на пряко подчинение на министъра на отбраната, както и на организационно-икономически обособените звена в тези структури;
- командирите и началниците на военни формирования от Българската армия;
- командирът/началникът на военното формирование или ръководителят на структурата, където се водят на доволствие - за военнослужещите, които изпълняват военна служба на територията на страната в състава на многонационални формирования или на длъжности в международни организации или в други международни инициативи.
3. "Непосредствена подготовка" е времето, през което се водят занятия по утвърдени разписания.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 2. (Доп. - ДВ, бр. 85 от 2018 г., в сила от 16.10.2018 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2021 г., в сила от 05.10.2021 г.) Тази наредба се издава на основание чл. 224, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 3, чл. 286, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1 и 2 и чл. 142, ал. 2, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България и влиза в сила от датата на обнародването ѝ в "Държавен вестник".

§ 3. (1) В срок един месец от влизането в сила на наредбата министърът на отбраната издава заповед за обявяване на паричните стойности по приложения № 1 - 17, отнасящи се за времето от влизането й в сила до 31.12.2015 г.
(2) До издаването на заповедта по ал. 1 се прилагат паричните стойности по съответните приложения на МЗ № ОХ-482 от 30.07.2010 г. относно осигуряване на безплатна храна на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и курсантите от висшите военни училища в мирно време.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-5 ОТ 2015 Г. ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И НОРМИТЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗПЛАТНА ХРАНА И ОБОДРЯВАЩИ НАПИТКИ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И ЦИВИЛНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ И НА КУРСАНТИТЕ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В МИРНО ВРЕМЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 3 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 12.01.2016 Г.)

§ 8. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-5 ОТ 2015 Г. ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И НОРМИТЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗПЛАТНА ХРАНА И ОБОДРЯВАЩИ НАПИТКИ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И ЦИВИЛНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ И НА КУРСАНТИТЕ ВЪВ ВИСШИТЕ ВОЕННИ УЧИЛИЩА В МИРНО ВРЕМЕ
(ОБН. - ДВ, БР. 85 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 16.10.2018 Г.)

§ 14. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-5 ОТ 2015 Г. ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И НОРМИТЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗПЛАТНА ХРАНА И ОБОДРЯВАЩИ НАПИТКИ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ В МИРНО ВРЕМЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 55 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 12.07.2019 Г.)

§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-5 ОТ 2015 Г. ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И НОРМИТЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗПЛАТНА ХРАНА И ОБОДРЯВАЩИ НАПИТКИ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ В МИРНО ВРЕМЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 40 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 05.05.2020 Г.)

§ 1. Създава се чл. 37б:
„Чл. 37б. На военнослужещите и цивилните служители, поставени под карантина, се осигуряват безплатна храна по приложение № 1 или приложение № 5, както и добавка минерална/трапезна вода по т. 2, буква „п“ от приложение № 13.“
§ 2. В т. 2 на приложение № 13 се създава буква „п“:
„п) на лицата, поставени под карантина.“

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-5 ОТ 2015 Г. ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И НОРМИТЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗПЛАТНА ХРАНА И ОБОДРЯВАЩИ НАПИТКИ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ В МИРНО ВРЕМЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 83 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 05.10.2021 Г.)

§ 18. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник", с изключение на § 2, който влиза в сила от 1 септември 2021 г.

Приложение № 1

ТАБЛИЦА
на препоръчителния състав на основните хранителни продукти за осигуряване на безплатна храна на един правоимащ

№ по ред

Наименование на продуктите

Дневно количество, грам

1.

Хляб "Добруджа"

700

2.

Брашно "Добруджа"

5

3.

Брашно бяло

15

4.

Грис

5

5.

Тестени изделия (без обогатител)

20

6.

Нишесте

5

7.

Фасул

50

8.

Ориз

20

9.

Мляко прясно (кисело)

450

10.

Масло краве

10

11.

Сирене

35

12.

Кашкавал

20

13.

Месо

200

14.

Месо птиче

40

15.

Колбаси трайни

20

16.

Риба

40

17.

Яйца, броя

1

18.

Олио

45

19.

Захар

65

20.

Конфитюр

10

21.

Халва

10

22.

Плодове пресни

450

23.

Зеленчуци пресни

500

24.

Картофи

130

25.

Доматено пюре

3

26.

Червен пипер

1

27.

Чай

0,4

28.

Сол

15

29.

Оцет

8

31.

Есенция

0,03

32.

Чер пипер

0,07

Енергийна стойност: 18,85 Мдж (4502,93 ккал)

Приложение № 2

ТАБЛИЦА
на препоръчителния състав на основните хранителни продукти за осигуряване на безплатна храна на плавателния състав; авиационно-инженерно-техническия състав; парашутистите, гвардейците и дежурните от Националната гвардейска част, курсантите и дежурните във висшите военни училища

№ по ред

Наименование на продуктите

Дневно количество, грам

1.

Хляб "Добруджа"

650

2.

Брашно бяло

30

3.

Брашно "Добруджа"

5

4.

Грис

5

5.

Тестени изделия (без обогатител)

20

6.

Нишесте

5

7.

Фасул

50

8.

Ориз

15

9.

Мляко прясно (кисело)

450

10.

Масло краве

10

11.

Сирене

35

12.

Кашкавал

20

13.

Месо

240

14.

Месо птиче

40

15.

Колбаси трайни

30

16.

Риба

30

17.

Яйца, броя

1 1/7

18.

Олио

45

19.

Захар

70

20.

Конфитюр

10

21.

Халва

10

22.

Плодове пресни

450

23.

Зеленчуци пресни

500

24.

Картофи

130

25.

Доматено пюре

3

26.

Червен пипер

1

27.

Чай

0,4

28.

Сол

15

29.

Оцет

8

30.

Есенция

0,03

31.

Чер пипер

0,07

Енергийна стойност: 19,09 Мдж (4560,00 ккал)

Приложение № 3

ТАБЛИЦА
на препоръчителния състав на основните хранителни продукти за осигуряване на безплатна храна на водолазите

№ по ред

Наименование на продуктите

Дневно количество, грам

1.

Хляб "Добруджа"

600

2.

Брашно бяло

30

3.

Грис

5

4.

Тестени изделия (без обогатител)

10

5.

Нишесте

5

6.

Фасул

20

7.

Ориз

20

8.

Мляко прясно (кисело)

500

9.

Масло краве

10

10.

Сирене

40

11.

Кашкавал

20

12.

Месо

250

13.

Месо птиче

40

14.

Колбаси трайни

40

15.

Яйца, броя

1

16.

Олио

40

17.

Захар

70

18.

Конфитюр

15

19.

Плодове пресни

500

20.

Нектар

100

21.

Зеленчуци пресни

450

22.

Картофи

140

23.

Доматено пюре

3

24.

Маслини

20

25.

Червен пипер

1

26.

Чай

0,5

27.

Кафе

1

28.

Сол

20

29.

Оцет

15

30.

Есенция

0,03

31.

Чер пипер

0,07

32.

Горчица

1

33.

Пектин

2

34.

Поливитаминозни препарати в дните на плаване, бр. дражета

2

Енергийна стойност: 18,56 Мдж (4431,65 ккал)

Приложение № 4

ТАБЛИЦА
на препоръчителния състав на основните хранителни продукти за осигуряване на безплатна храна на летателния състав

№ по ред

Наименование на продуктите

Дневно количество, грам

1.

Хляб "Добруджа"

400

2.

Брашно бяло

50

3.

Фасул

10

4.

Ориз

10

5.

Мляко прясно (кисело)

600

6.

Масло краве

10

7.

Сирене

35

8.

Кашкавал

25

9.

Месо

120

10.

Месо телешко

160

11.

Месо птиче

40

12.

Колбаси трайни

20

13.

Риба

20

14.

Яйца, броя

1

15.

Олио

30

16.

Захар

60

17.

Конфитюр

10

18.

Плодове пресни

500

19.

Нектар

100

20.

Зеленчуци пресни

500

21.

Картофи

120

22.

Доматено пюре

2

23.

Червен пипер

0,5

24.

Чай

0,5

25.

Кафе

2

26.

Сол

15

27.

Оцет

7

28.

Есенция

0,03

29.

Чер пипер

0,1

30.

Поливитаминозни препарати в дните на полети, бр. дражета

2

Енергийна стойност: 15,37 Мдж (3670,35 ккал)

Приложение № 5

Суха храна

Препоръчителен, състав:
Хляб - 700 гр, или сухар - 450 гр; месна консерва - 420 гр (3 бр. 140 гр.), или готови месо-растителни и рибни консерви; млечни продукти - 50 гр; плодове и/или зеленчуци - 200 гр;
Енергийна стойност: 12,46 Мдж (2976,31 ккал)

Приложение № 6

Добавка за работа при специфични условия и рискове за живота и здравето

Препоръчителен състав:
Мляко - 500 гр; млечни продукти - 50 гр; плодове и/или зеленчуци - 200 гр, захарни изделия - 30 гр.
Енергийна стойност: 1,41 Мдж (815,9 ккал)

Приложение № 7

Добавка при утежнен енергоразход

Препоръчителен състав:
Хляб - 100 гр, месни продукти и полуфабрикати - 30 гр, млечни продукти - 30 гр.
Енергийна стойност: 1,94 Мдж (463,38 ккал)

Приложение № 8

Добавка при занятия, учения, тренировки и лагери

Препоръчителен състав:
Хляб - 200 гр, месо - 80 гр, или месни продукти и полуфабрикати - 50 гр, захарни изделия - 30 гр.
Енергийна стойност: 4,34 Мдж (1047 ккал)

Приложение № 9

Добавка при работа в подземни обекти

Препоръчителен състав:
Хляб - 100 гр, месни продукти и полуфабрикати - 30 гр, мляко - 0,500 л, млечни продукти - 30 гр.
Енергийна стойност: 3,20 Мдж (764,35 ккал)

Приложение № 10

Добавка при плаване и щормова готовност

Препоръчителен състав:
Хляб - 200 гр, месни продукти и полуфабрикати - 30 гр, млечни продукти - 50 гр, захарни изделия - 40 гр, 1 пакетче чай и 20 гр захар.
Енергийна стойност: 4,21 Мдж (1004,85 ккал)

Приложение № 11

Добавка при водолазни спускания

Препоръчителен състав:
Шоколад - 100 гр, месни продукти и полуфабрикати - 50 гр, млечни продукти - 50 гр.
Енергийна стойност: 4,21 Мдж (1004,85 ккал)

Приложение № 12

Ободряващи напитки

Препоръчителен състав:
Кафе - 6 гр, захар - 10 гр, или 1 пакетче чай и захар - 20 гр, чаша - 1 бр. и 1 бр. бъркалка.

Приложение № 13

(Доп. - ДВ, бр. 3 от 2016 г., в сила от 12.01.2016 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2018 г., в сила от 16.10.2018 г., доп. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 83 от 2021 г., в сила от 05.10.2021 г.)

Добавка минерална/трапезна вода*

1. На участващите в занятия, учения, тренировки и лагери с продължителност над 12 часа за периода от 1 октомври до 30 април се осигурява 1,5 л минерална/трапезна вода, а за периода от 1 май до 30 септември - 3 л.
2. За периода от 1 октомври до 30 април се осигурява 1,5 л минерална/трапезна вода, а за периода от 1 май до 30 септември - 3 л, при изпълнение на следните дейности с продължителност над 4 часа:
а) на екипажите на кораби в дните на плаване, при участие в ремонта на кораба извън пункта за постоянно базиране или на щормова готовност;
б) на участващите в извличане и транспортиране на техника след приключване на занятия, учения, тренировки, лагери и дейности по чл. 38;
в) на лицата, определени да участват в операции, мисии, занятия, учения, тренировки и лагери извън територията на страната, за времето на провеждане на непосредствената им подготовка;
г) на лицата по чл. 20, ал. 1 за периода на подготовка за товарене и транспортиране извън територията на страната до района на операцията, мисията, занятието, учението, тренировката и лагера;
д) на лицата, завърнали се от участие в операции, мисии, занятия, учения, тренировки и лагери извън територията на страната, за времето на провеждане на медицински прегледи;
е) на изпълняващите задачи по транспортиране на въоръжение, техника и други материални средства, както и по придружаване и охраняване на ешелони;
ж) на личния състав от НГЧ, участващ в протоколно-представителни мероприятия и в занятия от седмичното разписание, провеждани извън района на военното формирование;
з) на участващите в шампионати, спортни състезания и спартакиади;
и) на участващите в дейности по осигуряване на защитата на живота и здравето на населението, опазването на околната среда и имуществото при бедствия;
й) (изм. - ДВ, бр. 85 от 2018 г., в сила от 16.10.2018 г.) на летателния състав в дните на изпълнение на полети и на участващите в осигуряването на полети;
к) (изм. - ДВ, бр. 85 от 2018 г., в сила от 16.10.2018 г.) на парашутистите в дните на скокове;
л) на курсантите от ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" в дните на провеждане на водолазна подготовка;
м) на курсантите-пилоти в дните на изпълнение на полети;
н) (нова - ДВ, бр. 3 от 2016 г., в сила от 12.01.2016 г.) на изпълняващите задачи по подпомагане осъществяването на охраната на държавната граница;
о) (нова - ДВ, бр. 3 от 2016 г., в сила от 12.01.2016 г.) на оперативните екипи, включващи лекари, анестезиолози, акушерки, операционни и анестезиологични сестри, в дните, когато извършват операции, както и на санитарите в операционните зали и на участващите в екипи по кръводаряване в дните, в които се извършва кръводаряване;
п) (нова - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) на лицата, поставени под карантина;
р) (нова - ДВ, бр. 83 от 2021 г., в сила от 05.10.2021 г.) на лицата, които обслужват болни от заразни и паразитни болести, включително туберкулоза.
3. На водолазите в дните на водолазни спускания за периода от 1 октомври до 30 април се осигурява 1,5 л минерална/трапезна вода, а за периода от 1 май до 30 септември - 3 л.
4. На участващите в тренировки и провеждане на представителни строеви мероприятия (парад, заря, поднасяне на венци и други почести) с продължителност от 4 до 8 часа за периода от 1 октомври до 30 април се осигурява 0,500 л минерална/трапезна вода, а за периода от 1 май до 30 септември - 1,5 л.
5. На военнослужещите от Националната гвардейска част, носещи 12-часови почетни караули пред президентството, за периода от 1 октомври до 30 април се осигурява 1,5 л минерална/трапезна вода, а за периода от 1 май до 30 септември - 3 л.
6. На участващите в дейности по осигуряване на защитата на живота и здравето на населението, опазването на околната среда и имуществото при бедствия с продължителност повече от 8 часа за периода от 1 октомври до 30 април се осигурява 1,5 л минерална/трапезна вода, а за периода от 1 май до 30 септември - 3 л.
7. На лицата по чл. 38, изпълняващи задачи в райони със засегнати водоизточници на питейна вода от 2 до 4 часа, за периода от 1 октомври до 30 април се осигурява 1,5 л минерална/трапезна вода, а за периода от 1 май до 30 септември - 3 л; при продължителност от 4 до 8 часа за периода от 1 октомври до 30 април се осигурява 3 л минерална/трапезна вода, а за периода от 1 май до 30 септември - 6 л.
8. На служителите от служба "Военна полиция", които изпълняват функции по чл. 2 от Закона за военната полиция, във връзка с посочените в глава трета от наредбата дейности с продължителност над 8 часа за периода от 1 октомври до 30 април се осигурява 1,5 л минерална/трапезна вода, а за периода от 1 май до 30 септември - 3 л.
9. На личния състав, участващ в приготвянето на храна (готвачи и кухненски персонал по време на смяна), се осигурява 1,5 л минерална/трапезна вода.
10. (Нова - ДВ, бр. 83 от 2021 г., в сила от 05.10.2021 г.) На лицата, носещи дежурства в райони без водоснабдяване, с нарушено водоснабдяване или захранвани от водоизточници, несъответстващи на изискванията на Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, удостоверено от оторизиран орган, се осигурява минерална/трапезна вода, както следва:
- за дежурства с продължителност от 8 до 12 часа в денонощие: за периода от 1 януари до 31 декември - по 1,5 л минерална/трапезна вода на лице;
- за дежурство с продължителност 24 часа в денонощие: за периода от 1 октомври до 30 април - по 1,5 л минерална/трапезна вода на лице, а за периода от 1 май до 30 септември - по 3 л минерална/трапезна вода на лице.
11. (Нова - ДВ, бр. 83 от 2021 г., в сила от 05.10.2021 г.) На лицата от състава на декларираните военни формирования за участие в операции/мисии на НАТО и/или Европейския съюз, при активиране, се осигурява минерална/трапезна вода, както следва:
- за периода от 1 октомври до 30 април - по 1,5 л минерална/трапезна вода на лице на ден;
- за периода от 1 май до 30 септември - по 3 л минерална/трапезна вода на лице на ден.
12. (Нова - ДВ, бр. 83 от 2021 г., в сила от 05.10.2021 г.) На лицата, участващи в операции и/или задачи на територията на страната, разпоредени със заповед на министъра на отбраната, за времето на изпълнение на операцията и/или задачата се осигурява минерална/трапезна вода, както следва:
- за периода от 1 октомври до 30 април - по 1,5 л минерална/трапезна вода на лице на ден;
- за периода от 1 май до 30 септември - по 3 л минерална/трапезна вода на лице на ден.
___________
* Добавката се осигурява в бутилки за индивидуална употреба или чрез полагащите се средства за подвоз на питейна вода по преценка на командирите/ръководителите.

 

Приложение № 14

Добавка при тържествени мероприятия

Месо - 100 гр, или месни продукти/полуфабрикати - 30 гр, млечни продукти - 50 гр, плодове и/или зеленчуци - 200 гр, минерална/трапезна вода - 0,500 л, или 1 брой безалкохолна напитка 0,250 л.
Енергийна стойност: 2,79 Мдж (667 ккал)

Приложение № 15

Таблица на препоръчителния състав на основните хранителни продукти за осигуряване на безплатна храна по чл. 48 и 49

№ по ред

Наименование на продуктите

Дневно количество, грам

1.

хляб "Добруджа"

150

2.

ориз

20

3.

месо птиче

150

4.

месо телешко

40

5.

яйца, броя

1

6.

кисело мляко - краве

150

7.

олио

10

8.

масло краве

10

9.

плодове пресни

200

10.

зеленчуци

300

11.

картофи

100

 Енергийна стойност: 5,58 Мдж (1249 ккал)

Приложение № 16

Таблица на препоръчителния състав на аварийния запас за летателния състав

№ по ред

Наименование на продуктите

Дневно количество, грам

1.

Сухар (2 x 200 г)

400

2.

Месна консерва (3 x 140 г)

420

3.

Шоколад (2 x 100 г)

200

4.

Захар на бучки (3 x 50 г)

150

5.

Сол (1 x 50 г)

50

6.

Чай в пакетчета, броя

10

7.

Ветроупорен кибрит, броя

1

8.

Спиртник, броя

1

9.

Сух спирт - блокчета, броя

2

10.

Таблетки за дезинфекция на вода, броя

4

11.

Отварачки за консерви, броя

1

12.

Салфетки, броя

4

13.

Лъжица пластмасова, броя

1

Енергийна стойност: 18,90 Мдж (4516,01 ккал)

Приложение № 17

Посуда за еднократна употреба

Препоръчителен състав:
Чинии или кутии (контейнери), вилици, лъжици, ножове, чаши, бъркалки, салфетки, пликове за поставяне на храната, чували за отпадъци и покривки за еднократна употреба.

Приложение № 18

ТАБЛИЦА
за енергийните и веществените нормативи за балансирано хранене за един храноден

Химически състав

Енергийни потребности

Белтъци, грам

Мазнини, грам

Въглехидрати, грам

групи

ккал

кДж

общо

животински

общо

растит.

животински

общо

захариди

При учебно-бойната дейност

3500 - 3900

14.64 - 16.32

125 - 135

68 - 75

120 - 135

60 - 67

24 - 27

460 - 500

115 - 125

При полеви занятия

4200 - 4600

17.57 - 19.25

155 - 170

87 - 95

160 - 175

80 - 87

32 - 35

510 - 560

128 - 140

При лагерни условия:

- 1 май до 30 септември

- 1 октомври до 30 април

 3000 - 3300

 4200 - 4600

12.55 - 13.81

 17.57 - 19.25

105 - 115

 155 - 170

       60 - 65

 87 - 95

 105 - 112

 160 - 175

    52 - 58

 79 - 87

        21 - 23

 32 - 35

 390 - 430

510 - 560

   98 - 108

 128 - 140

При извършване на пеши преходи на местността:

- 1 май до 30 септември

- 1 октомври до 30 април

 

6000 - 6600

 4200 - 4620

 

25.10 - 27.61

 17.57 - 19.33

 

220 - 242

 160 - 180

 

123 - 135

 90 - 100

 

235 - 258

 165 - 180

 

117 - 129

 83 - 90

 

  47 - 52

 83 - 96

 

710 - 782

 490 - 540

 

178 - 195

 123 - 135

За пилоти в дните на полети

3500 - 3600

14.64 - 15.06

135 - 140

80 - 85

130 - 135

65 - 68

26 - 27

425 - 435

106 - 109

Приложение № 19

ТАБЛИЦА
за основния химически състав и енергийната стойност* на 100 грама бруто тегло на следните хранителни продукти

№ по ред

Наименование на хранителните продукти

Белтъци,

грама

Мазнини,

грама

Въглехидрати,

грама

Енергийна стойност

кДж

ккал

1.

Хляб "Добруджа"

7.1

1.1

51.4

1046

250

2.

Хляб "Стара Загора"

7.3

0.8

52.6

1059

253

3.

Хляб типов

8.0

1.7

46.6

1004

240

4.

Брашно бяло тип 500

10.6

1.1

73.7

1489

356

5.

Брашно "Д-жа" тип 700

10.6

1.4

73.0

1489

356

6.

Брашно типово тип 1150

11.1

1.5

71.5

1477

353

7.

Сухар галета

12.0

5.7

74.2

1699

406

8.

Сухар хлебен

12.0

5.7

74.2

1699

406

9.

Грис

10.3

0.8

74.5

1485

355

10.

Тестени изделия без обогатител

10.8

1.1

75.0

1515

362

11.

Тестени изделия с яйца

12.6

3.2

71.0

1561

373

12.

Нишесте

0.4

0.1

86.6

1498

358

13.

Кори точени обикн.

9.3

1.0

64.7

1310

313

14.

Бисквити обикновени

8.0

8.0

77.8

1782

426

15.

Бисквити чаени

7.0

17.0

69.6

1975

472

16.

Фасул

23.3

1.5

55.5

1410

337

17.

Ориз

7.4

2.2

75.4

1506

360

18.

Мляко краве прясно пастьоризирано

3.1

3.2

4.7

259

62

19.

Мляко краве кисело с 3.2 % масленост

3.3

3.2

4.7

264

63

20.

Мляко сухо пълномаслено

26.0

25.0

38.0

2071

495

21.

Масло прясно (краве, биволско, овче)

0.6

81.6

0.7

3197

764

22.

Сирене овче

17.1

27.0

1.1

1364

326

23.

Сирене краве

16.9

24.7

1.4

1276

305

24.

Сирене бяло смес овче и краве 1:1

17.0

25.8

1.3

1318

315

25.

Кашкавал "Балкански"

24.4

30.9

2.0

1657

396

26.

Кашкавал "Витоша"

25.8

29.6

1.6

1619

387

27.

Извара пълномаслена

13.2

20.0

2.4

1046

250

28.

Сирене топено пушено

19.5

23.6

1.6

1280

306

29.

Месо свинско

11.0

23.3

0

1251

299

30.

Месо телешко

14.8

7.0

0

527

126

31.

Месо говеждо

13.9

16.7

0

887

212

32.

Месо агнешко

18.1

8.8

0

653

156

33.

Месо овче

12.5

20.6

0

1017

243

34.

Месо шилешко

13.1

14.6

0

791

189

35.

Месо птиче

15.6

2.8

0

377

90

36.

Колбаси трайни

19.9

35.6

0

1728

413

37.

Колбаси малотрайни

16.6

23.2

0

1188

284

38.

Кренвирши

13.5

20.1

0

1012

242

39.

Луканка

25.6

39.7

0

1983

474

40.

Сланина солена

2.0

91.0

0

1573

854

41.

Субпродукти, средно

15.9

6.6

0.7

540

129

42.

Риба, средно

12.9

3.2

0

347

83

43.

Риба консерва, средно

16.6

23.2

0

1088

284

44.

Яйца (1 брой - 57 г)

7.0

7.2

0.3

416

97

45.

Олио

0

99.9

0

3887

929

46.

Свинска мас

0.1

99.7

0

3879

927

47.

Захар

0

0

99.9

1715

410

48.

Мед пчелен

0.4

0

78.3

1351

323

49.

Какао на прах

20.1

18.6

43.6

1812

433

50.

Халва таханова-слънчогледова

12.0

32.0

47.5

2268

542

51.

Шоколад фин млечен

7.7

32.8

54.1

2335

558

52.

Шоколад натурален

5.1

33.1

57.8

2368

566

53.

Сиропи средно

0

0

49.9

858

205

54.

Конфитюр средно

0.4

0

70.0

1209

289

55.

Мармалад средно

0.7

0

67.8

1176

281

56.

Ябълки

0.3

0.2

12.9

234

56

57.

Грозде десертно

0.4

0.1

14.6

259

62

58.

Дини

0.2

0

3.1

58

14

59.

Череши

0.7

0.3

11.5

222

53

60.

Праскови

0.5

0.1

10.2

188

45

61.

Ягоди

0.8

0.5

5.8

134

32

62.

Сливи сини

0.7

0.2

16.8

310

74

63.

Круши

0.3

0.3

12.7

234

56

64.

Вишни

1.0

0.3

11.2

222

53

65.

Кайсии

0.6

0.2

10.0

188

45

66.

Пъпеши

0.4

0.1

3.2

67

16

67.

Лимони

0.4

0.3

3.6

79

19

68.

Портокали

0.7

0.1

7.9

155

37

69.

Банани

0.7

0.1

12.6

230

55

70.

Тиква

0.5

0.2

5.5

109

26

71.

Бадеми

15.0

57.0

16.4

2757

659

72.

Орехи

14.8

64.0

13.7

2959

712

73.

Маслини

0.9

8.6

1.8

381

91

74.

Сушени ябълки

1.4

1.6

70.2

1289

308

75.

Сушени сливи

2.0

0.5

59.9

1079

258

76.

Компот от праскови

0.2

0.1

25.3

439

105

77.

Компот от дюли

0.2

0.2

26.6

469

112

78.

Компот от череши

0.4

0.2

21.6

385

92

79.

Компот от ягоди

0.6

0.2

20.3

368

88

80.

Компот от малини

0.7

0.2

24.8

444

106

81.

Компот от круши

0.4

0.1

25.2

444

106

82.

Компот от кайсии

0.4

0.1

25.3

444

106

83.

Компот от сливи

0.4

0.1

24.1

422

101

84.

Конфитюр от праскови

0.4

0

72.2

1247

298

85.

Конфитюр от дюли

0.2

0

70.5

1213

290

86.

Конфитюр от малини

0.7

0

72.8

1259

301

87.

Конфитюр от кайсии

0.4

0

68.9

1188

284

88.

Конфитюр от череши

0.2

0

69.3

1192

285

89.

Лук сух

1.4

0.3

8.8

188

45

90.

Домати червени

0.9

0.2

3.5

84

20

91.

Пиперки зелени

0.8

0.2

3.7

88

21

92.

Краставици

0.5

0.2

1.8

46

11

93.

Зеле бяло

1.2

0.2

3.8

92

22

94.

Марули

1.2

0.2

1.7

121

29

95.

Моркови

0.6

0.2

6.4

130

31

96.

Спанак

2.4

0.3

2.4

92

22

97.

Зелен фасул

2.0

0.3

4.8

130

31

98.

Чесън

4.9

0.1

22.7

477

114

99.

Магданоз

2.9

0.6

4.8

155

37

100.

Репички червени

0.6

0.1

2.1

50

12

101.

Лук зелен

1.3

0.1

3.1

79

19

102.

Лук стар

1.4

0.3

8.8

188

45

103.

Лук праз

1.5

0.2

4.4

109

26

104.

Тиквички

0.5

0

3.0

58

14

105.

Сини патладжани

1.3

0.2

3.8

96

23

106.

Грах зелен консервиран

3.5

0.4

9.1

230

55

107.

Фасул зелен консервиран

1.1

0.2

3.5

88

21

108.

Домати червени консервирани

0.6

0.2

3.8

84

20

109.

Гювеч зарзават

0.9

0.4

3.5

92

22

110.

Бамя консервирана

1.7

1.7

3.1

146

35

111.

Паприкаш консервиран

1.0

0.2

3.4

84

20

112.

Лютеница

3.6

10.0

10.2

628

150

113.

Кисело зеле

1.5

0.3

4.0

105

25

114.

Туршия

0.7

0.1

2.4

58

14

115.

Картофи пролетни

1.7

0.1

15.2

293

70

116.

Картофи летни

1.9

0.1

15.4

301

72

117.

Картофи есенни

1.9

0.1

15.4

301

72

118.

Картофи лагерувани

1.6

0.1

12.5

247

59

119.

Картофи сушени

6.6

0.3

75.6

1422

340

120.

Доматено пюре

4.1

0.5

14.3

335

80

121.

Червен пипер млян

12.0

10.4

45.6

1393

333

122.

Русенско варено

11.7

41.4

0

1812

433

123.

Свинско в собствен сос

12.2

17.8

0

904

216

124.

Свинско - винен кебап

13.6

25.4

0.3

1226

293

125.

Сарми със зеле - св. месо

9.5

12.5

6.8

766

183

126.

Телешко месо с грах

6.4

11.2

8.6

703

168

127.

Телешко месо със зелен фасул

5.4

11.5

2.7

586

140

128.

Гулаш от телешко месо

24.1

10.4

0

820

196

129.

Пиперки пълнени с месо

6.1

11.7

3.5

619

148

130.

Месна консерва - средно

14.63

24.93

0

1221

291

131.

Зеленчуци пресни средно

1.19

0.24

3.6

91

22

132.

Плодове пресни - средно

0.3

0.14

10.2

186

44

133

Компот - средно

0.41

0.15

23.94

424

101

134.

Кифла със сирене

21.3

11.8

43.2

1566

374

135.

Кифла с мармалад

6.3

7.1

56.6

1335

324

136.

Кифла козуначена

8

12.5

52.6

1536

367

137.

Геврек яйчен

8.4

8.3

57.8

1459

349

138.

Пасти

4.5

8.3

57.8

1587

379

139.

Сладолед

2.3

4.5

22.6

602

144

140.

Кифла обикновена

7.7

8.9

56.6

1449

346

141.

Баница

7.1

17.4

46.2

1591

380

142.

Леща

23

1

57.9

1427

341

143.

Фъстъци

18

32.1

13.1

1783

426

144.

Понички

5.8

18

48.9

1639

392

145.

Боза

0.6

0.35

16

298

71

146.

Безалкохолни напитки

0

0

9.8

168

40

147.

Вафли

5.4

12

64.7

1669

399

148.

Ябълков сок

0.1

0

11.5

199

48

149.

Козунак

0.8

10

53.2

1315

314

150.

Реване

3.43

7.2

18.1

862

206

____________________

* Енергийната стойност на хранителните продукти се определя, като сумата от количествата на белтъците и въглехидратите се умножава по 4.1 ккал и се прибавя към произведението от количеството на мазнините, умножено по 9.3 ккал.
1 ккал = 4.184 кДж.
Примерно изчисляване: Търсим енергийна стойност на 45 гр сирене "Краве".
1. За да намерим енергийната стойност на 100 гр от този продукт съгласно приложението, знаем, че [(16,9 + 1,4) х 4,1 + (24,7 х 9,3)] = 75,03 + 229,71 = 304,79 (305) ккал.
2. Оттук търсим енергийната стойност на 45 гр сирене "Краве".
В 100 гр - 305 ккал, в 45 гр - х?; 45 х 305 : 100 = 13 729 : 100 = 137 ккал.

Приложение № 20 към чл. 19, ал. 3 и чл. 48а

(Ново - ДВ, бр. 83 от 2021 г., в сила от 05.10.2021 г.)

Препоръчителен състав на индивидуалните пакети за храна (за едно лице, за един храноден - закуска, обяд и вечеря)

Препоръчителен състав:
Сухар вакуумиран; вакуумирани, лиофилизирани и/или консервирани месни, месорастителни, рибни и/или растителни ястия; вакуумирани, лиофилизирани и/или консервирани плодове и зеленчуци, плодови и зеленчукови продукти и др.; вакуумирани и/или лиофилизирани млечни продукти; кафе, чай, захар, сол, сосове, подправки, дъвки и разтворими напитки в индивидуални и/или вакуумирани опаковки; вакуумирани ядки, сладкарски изделия, мултивитамини; средства за затопляне на храна.
Посуда за еднократна употреба (чаши, чинии, лъжици, вилици, ножове, салфетки (сухи и мокри), клечки за зъби, плик за битови отпадъци и др.).
Енергийна стойност: 17,57 - 19,25 Мдж (4200 - 4600 ккал).
Забележки:
1. Индивидуалният хранителен пакет осигурява храненето на един правоимащ за един храноден.
2. Индивидуалните хранителни пакети се планират и осигуряват в съответствие с индивидуалните особености на правоимащия състав и могат да съдържат различни менюта: вегетарианско меню, меню с телешко месо и/или риба, меню със свинско месо и/или риба, както и други менюта, съответстващи на енергийната стойност.
3. Индивидуалните хранителни пакети се комплектуват, заделят, използват и опресняват в срокове и по ред, указани от началника на отбраната.

 

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ