Наредба № Н-2 от 26 май 2022 г. за условията и реда за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на COVID-19

В сила от 31.05.2022 г. Издадена от министъра на здравеопазването
Обн. ДВ. бр.40 от 31 Май 2022г. , доп. ДВ. бр.80 от 7 Октомври 2022г.

Раздел I
Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на COVID-19, включително:
1. условията и редът за извършване на задължителна изолация на болни от и заразоносители на COVID-19;
2. условията и редът за извършване на оценка на съществуващия епидемичен риск при предписване на задължителна изолация в лечебно заведение за болнична помощ на лица, болни от COVID-19;
3. условията и редът за извършване на задължителна карантина на лица, контактни на лица, болни от и заразоносители на COVID-19, както и на лица, които са влезли на територията на страната от други държави;
4. критериите за определяне на контактните лица по т. 3.

Вашият коментар