Наредба № Н-15 от 27.04. 2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на Министъра на отбраната и Българската армия

В сила от 14.05.2010 г.

Издадена от Министерството на отбраната

Обн. ДВ. бр.36 от 14 Май 2010 г., изм. ДВ. бр.98 от 14 Декември 2010 г., изм. ДВ. бр.49 от 28 Юни 2011 г., изм. ДВ. бр.82 от 21 Октомври 2011 г., изм. и доп. ДВ. бр.59 от 3 Август 2012 г., изм. ДВ. бр.80 от 19 Октомври 2012 г., изм. и доп. ДВ. бр.10 от 4 Февруари 2014 г., изм. и доп. ДВ. бр.56 от 8 Юли 2014 г., доп. ДВ. бр.86 от 17 Октомври 2014 г., изм. и доп. ДВ. бр.101 от 22 Декември 2015 г., изм. и доп. ДВ. бр.11 от 9 Февруари 2016 г., доп. ДВ. бр.31 от 19 Април 2016 г., изм. и доп. ДВ. бр.84 от 25 Октомври 2016 г., доп. ДВ. бр.10 от 30 Януари 2018 г., изм. ДВ. бр.49 от 12 Юни 2018 г., изм. ДВ. бр.66 от 10 Август 2018 г., изм. ДВ. бр.96 от 20 Ноември 2018 г., изм. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2019 г., изм. и доп. ДВ. бр.70 от 3 Септември 2019 г., изм. и доп. ДВ. бр.12 от 11 Февруари 2020г., изм. ДВ. бр.67 от 13 Август 2021г., изм. ДВ. бр.81 от 28 Септември 2021г., изм. и доп. ДВ. бр.82 от 14 Октомври 2022г., изм. и доп. ДВ. бр.46 от 26 Май 2023г., изм. ДВ. бр.86 от 13 Октомври 2023г.

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2014 г., в сила от 08.07.2014 г.) (1) Тази наредба регламентира условията, размерите и реда за изплащане на допълнителните възнаграждения за:
1. специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите от Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната;
2. специфични условия на труд на цивилните служители, работещи по трудово правоотношение в Българската армия и в структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, които не прилагат Закона за държавния служител и чл. 107а от Кодекса на труда.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2021 г., в сила от 08.08.2020 г.) Алинея 1 не се прилага по отношение на военнослужещите и цивилните служители от Служба "Военно разузнаване" и служба "Военна полиция".

Чл. 2. Допълнителните възнаграждения по чл. 1 са с постоянен и с непостоянен характер.

Чл. 3. (1) Изплащането на допълнителните възнаграждения се извършва въз основа на заповед на командира (началника) на военното формирование или ръководителя на съответната структура, с която се определят правоимащите военнослужещи и цивилни служители и размерите на допълнителните възнаграждения.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 11 от 2016 г., в сила от 09.02.2016 г.)

Чл. 4. (1) Допълнителни възнаграждения по тази наредба не се изплащат при:
1. ползване на неплатен отпуск;
2. ползване на отпуск за временна неработоспособност;
3. ползване на платен и неплатен отпуск за гледане на дете по Кодекса на труда;
4. ползване на служебен и творчески отпуск;
5. (отм. - ДВ, бр. 86 от 2023 г., в сила от 13.10.2023 г.)
6. отклонение от военна служба;
7. отстраняване от длъжност независимо от основанието му.
8. (отм. - ДВ, бр. 86 от 2023 г., в сила от 13.10.2023 г.)
(2) На военнослужещите, взети в специални щатове на министъра на отбраната, се изплащат допълнителни възнаграждения по тази наредба само ако изпълняват дейности, свързани със специфични условия при изпълнение на военната служба, възложени им със заповед на министъра на отбраната.
(3) Изплащането на допълнителните възнаграждения се прекратява при отпадане на основанието за получаването им, при прекратяване на договора за военна служба и освобождаване от военна служба на военнослужещите или при прекратяване на трудовите или служебните правоотношения с цивилните служители.

Раздел II.
Допълнително възнаграждение за работа във височинни райони

Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2023 г., в сила от 01.06.2023 г.) Допълнително месечно възнаграждение за работа във височинни райони се изплаща на военнослужещите и цивилните служители, на които постоянните им работни места се намират във военни формирования или обекти, разположени във височинни райони извън населени места при надморска височина над 1200 м или ако денивелацията между населеното място, в което те живеят, и района на военното формирование или обекта, в който те служат/работят, е по-голяма от 800 м, в размер 170 лв.
(2) При отработен непълен работен месец допълнителното възнаграждение по ал. 1 се изплаща пропорционално на отработеното време.

Раздел II "а".
Допълнително възнаграждение за живот и работа в отдалечени райони (Нов - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.)

Чл. 5а. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2023 г., в сила от 01.06.2023 г.) Допълнително месечно възнаграждение за живот и работа в отдалечени райони, определени със заповед на министъра на отбраната, се изплаща на военнослужещите и цивилните служители, постоянно живеещи и служещи/работещи в села, в които са разположени военните формирования и обекти, ако селата са отдалечени над 15 километра от административните центрове на областите, в размер 35 лв.
(2) При отработен непълен работен месец допълнителното възнаграждение по ал. 1 се изплаща пропорционално на отработеното време.

Раздел III.
Допълнително възнаграждение за работа в подземни защитени обекти

Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2023 г., в сила от 01.06.2023 г.) Допълнително месечно възнаграждение за работа в подземни защитени обекти се изплаща на военнослужещите и цивилните служители, които работят на постоянни работни места в подземни защитени обекти, притежаващи животообезпечаващи специални съоръжения, и на военнослужещите и цивилните служители от други военни формирования, работещи по изграждането на такива съоръжения и тяхната модернизация, в размер 40 лв.
(2) При отработен непълен работен месец в подземни защитени обекти допълнителното възнаграждение по ал. 1 се изплаща пропорционално на фактически отработените дни.
(3) За фактически отработен ден се счита работният ден, в който поне половината от работното време е отработено при условията на ал. 1.
(4) Лицата, които получават допълнително възнаграждение по ал. 1, не получават допълнително възнаграждение по чл. 214, ал. 1, т. 2 и чл. 296, ал. 1, т. 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

Раздел IV.
Допълнително възнаграждение за участие в мероприятия по непосредствената защита на населението при бедствия на територията на Република България и за откриване, обезвреждане и унищожаване на боеприпаси и взривни вещества

Чл. 7. (1) Допълнително месечно възнаграждение за участие в мероприятия по непосредствената защита на населението при бедствия на територията на Република България се изплаща на военнослужещите и цивилните служители, включени в състава на групи, участващи в мероприятия по непосредствена защита на населението и за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия (в т.ч. участие в операции, свързани с разузнаване, транспортиране и/или унищожаване на боеприпаси и взривни вещества), както следва:
1. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2023 г., в сила от 01.06.2023 г.) на военнослужещите - 1000 лв.;
2. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 14.12.2010 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2023 г., в сила от 01.06.2023 г.) на цивилни служители - 1000 лв.
(2) Допълнителното възнаграждение по ал. 1 се изплаща за всеки фактически отработен ден. За такъв се счита работният ден, в който поне половината от работното време е отработено при условията на ал. 1.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г., в сила от 01.07.2011 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.) За всеки конкретен случай по ал. 1 се издава заповед съответно на началника на отбраната и на командирите на структури по чл. 60д, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
(4) Лицата, които получават допълнително възнаграждение по ал. 1, не получават допълнително възнаграждение по чл. 8.

Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2019 г., в сила от 03.09.2019 г.) Допълнително възнаграждение за откриване и унищожаване на боеприпаси и взривни вещества се изплаща на военнослужещите и цивилните служители, включени в състава на формирования за овладяване и/или преодоляване на последствия от бедствия (ФОППБ), непосредствено участващи в разузнаване (откриване, определяне на вида, типа и състоянието) и/или транспортиране и/или унищожаване на боеприпаси и взривни вещества на територията на страната, в размер 180 лв.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 70 от 2019 г., в сила от 03.09.2019 г.) Допълнително възнаграждение за дейностите по ал. 1 се изплаща пропорционално на членовете на ФОППБ, които непосредствено са участвали в разузнаването, и/или транспортирането и/или унищожаването на всеки пакет боеприпаси и взривни вещества.
(3) За един пакет боеприпаси и взривни вещества се приема:
1. (изм. - ДВ, бр. 70 от 2019 г., в сила от 03.09.2019 г.) количество стрелкови боеприпаси и боеприпаси с калибър до 30 мм, ръчни гранати без взривател или запалка, капсул-възпламенители, капсулни втулки, капсул-детонатори, пиропатрони и други боеприпаси и взривни вещества от този клас с обща маса на взривното вещество в тях до 2 килограма включително;
2. (доп. - ДВ, бр. 70 от 2019 г., в сила от 03.09.2019 г.) количество боеприпаси с калибър над 30 мм, ръчни гранати с взривател или запалка, ръчни гранатохвъргачни и противотанкови гранати, противотанкови управляеми ракети, ракети за преносим зенитно-ракетен комплекс, инженерни боеприпаси, взривно вещество, части от шашки, детониращи шнурове, неуправляеми и управляеми авиационни ракети и други боеприпаси и взривни вещества от този клас с обща маса на взривното вещество в тях до 10 килограма включително;
3. всеки един брой от авиационни, артилерийски, инженерни, морски и други боеприпаси и взривни вещества от този клас с маса на взривното вещество в него над 10 килограма.
(4) Не се изплаща допълнително възнаграждение за дейностите по ал. 1 за боеприпаси и взривни вещества, които са:
1. открити в районите на учебни центрове, учебни полигони и стрелбища на въоръжените сили;
2. разузнати и определени като инертни, учебни и други без взривни вещества.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г., в сила от 01.07.2011 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.) За всеки конкретен случай се издава заповед съответно на началника на отбраната и на командирите на структури по чл. 60д, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
(6) Лицата, които получават допълнително възнаграждение по ал. 1, не получават допълнително възнаграждение по чл. 7.

Чл. 9. (1) На военнослужещите и цивилните служители, които извършват разузнаване и унищожаване на боеприпаси в териториалните води на страната, се изплаща допълнително възнаграждение за:
1. всяка затралена бойна мина - 9 лв.;
2. всеки взривен боеприпас (морска мина) - 270 лв.
(2) На членовете на групи за подривяване на брегови обекти се изплаща допълнително възнаграждение на всеки член на групата, участващ непосредствено в дейността, в размер 18 лв. Допълнително възнаграждение не се изплаща в случаите на учебни упражнения.
(3) Допълнителното възнаграждение по ал. 1, т. 2 се изплаща пропорционално на членовете на подривната команда (група), които непосредствено са участвали в обезвреждането или унищожаването на боеприпас (морска мина).
(4) За разузнаването и унищожаването на инертен (учебен) боеприпас (заряд) допълнително възнаграждение не се изплаща.

Раздел IV “а”.
Допълнително възнаграждение за участие във военни учения и мероприятия в полеви условия

(Нов - ДВ, бр. 10 от 2014 г., в сила от 04.02.2014 г.)

Чл. 9а. (1) (Нов - ДВ, бр. 10 от 2014 г., в сила от 04.02.2014 г., предишен текст на чл. 9а, доп. - ДВ, бр. 11 от 2016 г., в сила от 09.02.2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 70 от 2019 г., в сила от 03.09.2019 г.) На военнослужещите и цивилните служители, участващи във военни учения и мероприятия в полеви условия на територията на страната и извън нея с непрекъсната продължителност повече от 24 часа, провеждани от военните формирования извън пунктовете за постоянна дислокация, се изплаща допълнително възнаграждение в размер на 0,50 лв. на час.
(2) (Нова - ДВ, бр. 11 от 2016 г., в сила от 09.02.2016 г.) Алинея 1 се отнася и за военнослужещи и цивилни служители, на които местослуженето/местоработата се намират на учебните полигони, където се провеждат ученията, ако същите са включени в заповедта за учението.
(3) (Нова - ДВ, бр. 84 от 2016 г., в сила от 25.10.2016 г.) Допълнителното възнаграждение по ал. 1 се изплаща за всеки час участие от началото до края на учението или мероприятието.

Раздел V.
Допълнително възнаграждение за носене на дежурство

Чл. 10. (1) Допълнително възнаграждение за носене на дежурство се изплаща на военнослужещите, назначени на длъжности, за които носенето на дежурство не се включва в основните функционални задължения, но изпълняват:
1. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2023 г., в сила от 01.06.2023 г.) бойно дежурство - 20 лв.;
2. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2023 г., в сила от 01.06.2023 г.) оперативно дежурство - 17 лв.;
3. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2023 г., в сила от 01.06.2023 г.) бойно дежурство на летците по "Air Polising" в системата за ПВО на НАТО - 150 лв.;
4. (нова - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 14.12.2010 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2023 г., в сила от 01.06.2023 г.) дежурство на екипажите от летателния състав за аварийно-спасително осигуряване в съответното военно формирование - 36 лв.;
5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 14.12.2010 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2023 г., в сила от 01.06.2023 г.) други видове дежурства, определени в уставите на въоръжените сили или заповеди на министъра на отбраната - 13 лв.;
6. (нова - ДВ, бр. 46 от 2023 г., в сила от 01.06.2023 г.) бойно дежурство на авиационния инженерно-технически състав по "Air Poliсing" в системата за ПВО на НАТО - 36 лв.
(2) Допълнителното възнаграждение по ал. 1 се определя за всяко 24-часово дежурство, което се носи в работни дни.
(3) Допълнителното възнаграждение на военнослужещите, назначавани за носене на дежурство с продължителност по-малка от 24 часа, се определя пропорционално на часовете на дежурството.

Чл. 11. Допълнителното възнаграждение за носене на дежурство по чл. 10 в почивни дни и в дни на официални празници се изплаща в увеличен размер, както следва:
1. когато дежурството обхваща часове само от почивни дни, се изплаща в размер, увеличен с 50 на сто, а в дните на официални празници - в размер, увеличен със 100 на сто;
2. когато дежурството обхваща часове от делничен и почивен ден и часовете от почивния ден са половината и повече от половината от продължителността на времетраенето на дежурството, размерът на възнаграждението се увеличава с 50 на сто;
3. когато дежурството обхваща часове от делничен или почивен ден и часове от официален празник и часовете от официалния празник са половината и повече от половината от продължителността на времетраенето на дежурството, размерът на възнаграждението се увеличава със 100 на сто, а когато часовете от официалния празник са по-малко - с 50 на сто.

Раздел V “а”.
Допълнително възнаграждение при поддържане на заповядана готовност от дежурните сили и средства за изпълнение на поставени задачи за аварийно-спасително осигуряване

(Нов - ДВ, бр. 70 от 2019 г., в сила от 03.09.2019 г.)

Чл. 11а. (Нов - ДВ, бр. 70 от 2019 г., в сила от 03.09.2019 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2023 г., в сила от 01.06.2023 г.) За времето, през което с писмена заповед и/или график, издадени от съответния командир (началник), военнослужещите от състава на дежурните сили от авиацията на Българската армия поддържат заповядана готовност за изпълнение на задачи за аварийно-спасително осигуряване и се намират извън местоработата си на място, определено в заповедта и/или графика, се изплаща допълнително възнаграждение за всеки час или част от него в размер 0,75 лв.
Чл. 11б. (Нов - ДВ, бр. 70 от 2019 г., в сила от 03.09.2019 г.) Допълнителното възнаграждение по чл. 11а в почивни дни и в дни на официални празници се изплаща в увеличен размер, както следва:
1. когато поддържането на готовността обхваща часове само от почивни дни, се изплаща в размер, увеличен с 50 на сто, а в дните на официални празници - в размер, увеличен със 100 на сто;
2. когато поддържането на готовността обхваща часове от делничен и почивен ден и часовете от почивния ден са половината и повече от половината от продължителността на времетраенето на поддържаната готовност, размерът на възнаграждението се увеличава с 50 на сто;
3. когато поддържането на готовността обхваща часове от делничен или почивен ден и часове от официален празник и часовете от официалния празник са половината и повече от половината от продължителността на времетраенето на поддържаната готовност, размерът на възнаграждението се увеличава със 100 на сто, а когато часовете от официалния празник са по-малко - с 50 на сто.

Раздел VI.
Допълнителни възнаграждения за извършване на медицинска помощ, лечебно-диагностична, профилактична, научноизследователска и преподавателска дейност във Военномедицинска академия

(Загл. изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 14.12.2010 г.)

Чл. 12. За работа в обособени самостоятелни звена за спешна медицинска помощ към Военномедицинската академия се изплаща допълнително месечно възнаграждение, както следва:
1. на лекарите и лекарите по дентална медицина - 36 лв.;
2. (изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г., в сила от 03.08.2012 г.) на медицинските сестри, акушерките и медицинските и рентгеновите лаборанти - 27 лв.;
3. (изм. - ДВ, бр. 11 от 2016 г., в сила от 09.02.2016 г.) на санитарите и шофьорите на линейки, обслужващи звената за спешна медицинска помощ - 18 лв.

Чл. 12а. (Нов - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 14.12.2010 г.) (1) За извършване на операционна, реанимационна и анестезиологична работа, включително в обособени самостоятелни звена за интензивно лечение във Военномедицинската академия, се изплаща допълнително месечно възнаграждение, както следва:
1. на лекарите и лекарите по дентална медицина - 36 лв.;
2. на медицинските сестри и акушерките - 27 лв.;
3. (изм. - ДВ, бр. 11 от 2016 г., в сила от 09.02.2016 г.) на санитарите - 18 лв.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2016 г., в сила от 09.02.2016 г.) Допълнителното възнаграждение по ал. 1 не се изплаща за времето:
1. през което не се извършва операционна, реанимационна и анестезиологична работа;
2. на превеждане на работа в друг сектор или в друго здравно заведение, където не се извършва операционна, анестезиологична или реанимационна работа.

Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 14.12.2010 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 11 от 2016 г., в сила от 09.02.2016 г., доп. - ДВ, бр. 84 от 2016 г., в сила от 25.10.2016 г.) На военнослужещите и цивилните служители с висше медицинско образование (лекари, лекари по дентална медицина и магистър фармацевти) с придобита медицинска специалност, както и на медицинските сестри с придобита специалност по анестезиология и интензивни грижи, операционна и превързочна техника и болнична хигиена/превенция и контрол, участващи непосредствено в лечебно-диагностичната, профилактичната, научноизследователската или преподавателската дейност, се изплаща допълнително месечно възнаграждение, както следва:
1. с една придобита специалност - 50 лв.;
2. с две и повече придобити специалности - 63 лв.
(2) На военнослужещите и цивилните служители с немедицинско образование - биолози, микробиолози, медицински психолози, физици, химици, биохимици, инженери и методисти по ЛФК, участващи непосредствено в лечебно-диагностичната, профилактичната и научноизследователската дейност, се изплаща допълнително месечно възнаграждение, както следва:
1. с една придобита специалност - 50 лв.;
2. с две и повече придобити специалности - 63 лв.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 11 от 2016 г., в сила от 09.02.2016 г.)

Раздел VII.
Допълнително възнаграждение за работа и съхранение на ключови материали и поддръжка на криптографски средства

Чл. 14. (1) Допълнително месечно възнаграждение за работа и съхранение на ключови материали и поддръжка на криптографски средства се изплаща на военнослужещите и цивилните служители, притежаващи разрешения или удостоверения и свидетелства за работа с криптографски средства, назначени на длъжности, чиито функционални задължения са свързани с непосредствена работа по експлоатиране, ремонт и съхранение на криптографски средства или ключови материали, в размер 18 лв.
(2) При отработен непълен работен месец възнаграждението по ал. 1 се изплаща пропорционално на отработените дни.

Раздел VIII.
Допълнително възнаграждение за специфични условия при изпълнение на военната служба в Националната гвардейска част

(Загл. изм. - ДВ, бр. 84 от 2016 г., в сила от 25.10.2016 г.)

Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г.) Допълнително месечно възнаграждение за специфични условия при изпълнение на военната служба в Националната гвардейска част се изплаща на военнослужещите при участие в провеждането на официални церемонни и във военни ритуали, както следва:
1. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2018 г., в сила от 12.06.2018 г.) на войници - 200 лв.;
2. (изм. - ДВ, бр. 11 от 2016 г., в сила от 09.02.2016 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2018 г., в сила от 12.06.2018 г.) на офицерски кандидати и сержанти - 200 лв.;
3. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2018 г., в сила от 12.06.2018 г.) на офицери - 100 лв.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г.)
(3) Военнослужещите, които получават допълнително възнаграждение по ал. 1, не получават допълнително възнаграждение по чл. 214, ал. 1, т. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

Раздел VIII “а”.
Допълнително възнаграждение за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на цивилните служители, свързани с присвоена/потвърдена класна специалност

(Нов - ДВ, бр. 10 от 2014 г., в сила от 04.02.2014 г.)

Чл. 15а. (Нов - ДВ, бр. 10 от 2014 г., в сила от 04.02.2014 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 70 от 2019 г., в сила от 03.09.2019 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2020 г., в сила от 11.02.2020 г.) На военнослужещите и цивилните служители (без летателния състав, ръководителите на полети и щатните водолази), които в изпълнение на функционалните си задължения участват непосредствено в експлоатацията и поддръжката на въоръжение, техника, боеприпаси, комуникационни, информационни и навигационни системи и свързаните с тях технически средства или осъществяват пряк контрол по изпълнението на посочените дейности, се изплаща допълнително месечно възнаграждение за присвоена/потвърдена класна специалност, както следва:
1. за майстор - 40 лв.;
2. за първи клас - 30 лв.;
3. за втори клас - 20 лв.
(2) Класната специалност се придобива последователно в следния ред: втори клас, първи клас и майстор, като изискванията за придобиването ѝ и длъжностните лица, които имат право да я присвояват/потвърждават, се определят с акт на министъра на отбраната.
(3) (*) Редът за придобиване, присвояване/потвърждаване на класна специалност на военнослужещите и цивилните служители по ал. 1 се определят със заповед на:
1. постоянния секретар на отбраната - за военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната;
2. съответния ръководител на структура - за военнослужещите и цивилните служители от структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната;
3. началника на отбраната - за военнослужещите и цивилните служители от Българската армия.
(4) Допълнителното възнаграждение за класна специалност на военнослужещите и цивилните служители по ал. 1 се изплаща, считано от датата на заповедта за присвояване/потвърждаване на съответната класна специалност.
(5) На военнослужещите и цивилни служители с присвоена/потвърдена повече от една класна специалност се изплаща допълнително месечно възнаграждение само за една от притежаваните класни специалности, което е по-благоприятно за тях.

Чл. 15б. (Нов - ДВ, бр. 70 от 2019 г., в сила от 03.09.2019 г.) (1) На военнослужещите и цивилните служители, които в изпълнение на основните си функционални задължения участват непосредствено в администрирането и развитието на информационни системи и платформи, компютърни мрежи и системи за киберотбрана или осъществяват пряк контрол по изпълнението на посочените дейности, се изплаща допълнително месечно възнаграждение за присвоена/потвърдена класна специалност, както следва:
1. за майстор - 300 лв.;
2. за първи клас - 200 лв.;
3. за втори клас - 100 лв.
(2) Класната специалност се придобива последователно в следния ред: втори клас, първи клас и майстор, като изискванията за придобиването ѝ и длъжностните лица, които имат право да я присвояват/потвърждават, се определят с акт на министъра на отбраната.
(3) Условията и редът за придобиване, присвояване/потвърждаване на класната специалност по ал. 1 се определят със заповед на министъра на отбраната.
(4) Допълнителното възнаграждение за класна специалност на военнослужещите и цивилните служители по ал. 1 се изплаща считано от датата на заповедта за присвояване/потвърждаване на съответната класна специалност.
(5) На военнослужещите и цивилните служители с присвоена/потвърдена повече от една класна специалност се изплаща допълнително месечно възнаграждение само за една от притежаваните класни специалности, което е по-благоприятно за тях.

Раздел IX.
Допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба и за специфични условия на труд на летателния състав, ръководителите на полети и авиационния инженерно-технически състав

(Загл. доп. - ДВ, бр. 70 от 2019 г., в сила от 03.09.2019 г.)

Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г., в сила от 01.07.2011 г.) (1) На летателния състав, изпълняващ летателна програма съгласно утвърдени планове по летателна подготовка, при изпълнение на два полета за предходното полугодие, което се удостоверява със сведение (протокол), издадено от командира/началника на военното формирование, осигуряващо изпълнението на съответната летателна програма, се изплаща ежемесечно допълнително възнаграждение, както следва:
1. на пилоти на свръхзвукови самолети - 378 лв.;
2. на пилоти на дозвукови самолети и бойни вертолети - 351 лв.;
3. на пилоти на транспортни и учебни самолети и вертолети - 333 лв.
(2) При изпълнение на условията по ал. 1 членовете на екипажи на многоместни самолети (вертолети) получават част от възнаграждението на командира на самолета (вертолета), както следва:
1. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2023 г., в сила от 01.06.2023 г.) втори пилот, пилот-оператор, щурман-летец, борден инженер (борден техник и авиомеханик), медицински персонал - борден - 70 на сто;
2. бордни радиотелеграфисти, бордни инженери (механици - load masters), бордни механици по десантно оборудване, бордни домакини (стюард, стюардеса), бордни фотографи, бордни оператори, бордни стрелци, бордни спасители, бордни съпроводители, бордни инженери (техници) за облитане на свързочните и радиотехническите средства - 30 на сто.
(3) Допълнителното възнаграждение по ал. 1 и 2 не се изплаща при неизпълнение на два полета за предходното полугодие.
(4) Когато неизпълнението на два полета през предходното полугодие се дължи на недостиг на ГСМ, резервни части и консумативи, недостатъчен ресурс на авиационната техника, приучване на нова авиационна техника, временна забрана за летателна служба от Централната военномедицинска комисия към Военномедицинската академия, временна забрана за експлоатация на типа авиационна техника поради разследване на причините за сериозен инцидент или авиационно произшествие, което се удостоверява със служебна бележка, издадена от командира/началника на военното формирование, осигуряващо изпълнението на съответната летателна програма, допълнителното възнаграждение по ал. 1 и 2 се изплаща при изпълнение на два полета за текущото полугодие, считано от месеца, през който е изпълнен вторият полет за това полугодие.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.) На новоназначения за първи път летателен състав, обявен със заповед на съответния командир или ръководител по чл. 18, допълнителното възнаграждение по ал. 1 и 2 се изплаща, считано от месеца, през който е изпълнен втори полет през текущото полугодие.
(6) (Доп. - ДВ, бр. 11 от 2016 г., в сила от 09.02.2016 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.) На летателния състав - парашутисти, изпълняващ парашутни скокове съгласно утвърдени планове по летателна подготовка, при изпълнение на минимум 80 % от предвидените в годишния летателен план парашутни скокове за предходната година, което се удостоверява със сведение (протокол), издадено от съответния командир или ръководител на съответната структура, отговарящи за изпълнението на съответната летателна програма, се изплаща ежемесечно допълнително възнаграждение 306 лв. В случай че парашутистът не е успял да изпълни минимум 80 % от годишния си летателен план за предходната година поради медицинска забрана в резултат на възникнали инциденти, свързани с неговото здраве (по обективни причини, независещи от неговата воля), същият започва да получава допълнителното възнаграждение, след като изпълни минимум 80 % от летателния си план за текущата година.
(7) За новоназначения летателен състав - парашутисти, изпълняващ парашутни скокове, допълнителното възнаграждение по ал. 6 се изплаща, считано от месеца, през който са изпълнени 80 % от предвидените в годишния летателен план парашутни скокове за текущата година.
(8) (Нова - ДВ, бр. 70 от 2019 г., в сила от 03.09.2019 г.) На ръководители на полети от Българската армия, изпълняващи програма съгласно утвърдени годишни планове за подготовка като ръководители на полети, се изплаща допълнително месечно възнаграждение, както следва:
а) на ръководители на полети "Бойно управление" - 150 лв.;
б) на ръководители на полети "Кула", ръководители на полети "Подход", ръководители на полети "Контрол" - 120 лв.
(9) (Нова - ДВ, бр. 70 от 2019 г., в сила от 03.09.2019 г.) На парашутистите-спасители се изплаща допълнително възнаграждение като летателен състав - парашутисти, а при изпълнение на задачи като членове на екипажа на многоместни самолети (вертолети) - и допълнително възнаграждение по чл. 20, ал. 2, т. 2, буква "б".

Чл. 17. (1) (Предишен текст на чл. 17 - ДВ, бр. 11 от 2016 г., в сила от 09.02.2016 г.) На слушателите от летателния състав, зачислени във военните академии (курсове) в страната и в чужбина, се изплаща допълнително възнаграждение в размер 100 на сто през първата и 50 на сто през следващите години на обучение, при условие че са изпълнили утвърдената им за предходната година летателна програма.
(2) (Нова - ДВ, бр. 11 от 2016 г., в сила от 09.02.2016 г.) На сержантите - кадети от летателния състав, обучавани в сержантски колеж в страната или в чужбина, се изплаща допълнително възнаграждение в размер 100 на сто за времето на обучението им в колежа, при условие че са изпълнили утвърдената им за предходната година летателна програма.

Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г., в сила от 01.07.2011 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2019 г., в сила от 03.09.2019 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.) Летателният състав по чл. 16 от Българската армия, както и от структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната се обявява в началото на календарната година със заповед на съответния командир или ръководител, като новоназначеният летателен състав се обявява от датата на назначаването.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 11 от 2016 г., в сила от 09.02.2016 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2019 г., в сила от 03.09.2019 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.) Летателният състав по чл. 16 от Министерството на отбраната, командирите на структури по чл. 60д, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и ръководителите на структури на пряко подчинение на министъра на отбраната, които са летателен състав, се обявяват в началото на календарната година със заповед на министъра на отбраната, като новоназначеният летателен състав се обявява от датата на назначаването.

Чл. 19. На военнослужещите и цивилните служители, на които се изплаща допълнително възнаграждение по чл. 16, не се изплащат допълнителни възнаграждения по чл. 214, ал. 1, т. 2 и чл. 296, ал. 1, т. 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

Чл. 20. (1) На летателния състав се изплаща допълнително възнаграждение за поддържане на висока натренираност и лична боеспособност.
(2) Допълнителното възнаграждение по ал. 1 се изплаща за всяко изпълнено с положителна оценка упражнение по бойно използване от програмите за бойна подготовка на летателните екипажи, утвърдени със заповед на началника на отбраната, за рода авиация, сложни видове летателни подготовки в съответните метеорологични условия и парашутни скокове, планирани в годишния план-график, както следва:
1. на пилотите:
а) денем при прости метеорологични условия - 9 лв.;
б) денем при сложни метеорологични условия и нощем при прости метеорологични условия - 11 лв.;
в) нощем при сложни метеорологични условия - 13 лв;
2. на членовете на екипажа на многоместни самолети (вертолети) се изплаща част от възнаграждението на командира на самолета (вертолета) за изпълнено упражнение по бойно използване и сложни видове подготовки, както следва:
а) (изм. - ДВ, бр. 46 от 2023 г., в сила от 01.06.2023 г.) втори пилот, пилот-оператор, щурман-летец, борден инженер (борден техник и авиомеханик), медицински персонал - борден - 70 на сто;
б) бордни радиотелеграфисти, бордни инженери (механици - load masters), бордни механици по десантно оборудване, бордни домакини (стюард, стюардеса), бордни фотографи, бордни оператори, бордни стрелци, бордни спасители, бордни съпроводители, бордни инженери (техници) за облитане на свързочните и радиотехническите средства - 30 на сто;
3. на парашутистите, бордните спасители и бордните съпроводители се изплаща за всеки парашутен скок:
а) денем - 15 лв.;
б) нощем - 18 лв.
(3) За всеки изпълнен скок летателният състав с изключение на парашутистите получава допълнително възнаграждение по ал. 2, т. 3.
(4) (Нова - ДВ, бр. 70 от 2019 г., в сила от 03.09.2019 г.) На лицата, които изпълняват десантиране от въздухоплавателно средство по способите "бързо въже", "рапел", "бордова лебедка" и "въжена стълба", се изплаща допълнително възнаграждение в размер 9 лв. за деня на изпълнение на задачата.
(5) (Нова - ДВ, бр. 70 от 2019 г., в сила от 03.09.2019 г.) На лицата, които изпълняват дейности по евакуация (извличане) чрез "въжено-спасителна система", "бордова лебедка" и "въжена стълба", се изплаща допълнително възнаграждение в размер 9 лв. за деня на изпълнение на задачата.

Чл. 21. (1) За всяка изпълнена инструкторска задача (полет) се заплаща, както следва:
а) на инструкторите пилоти:
1. денем - 5 лв.;
2. нощем - 7 лв.;
б) на инструкторите от многоместни самолети (вертолети) - щурмани, бордни инженери, бордни радисти и др. - 3 лв.
(2) Три полета по кръга се считат за една задача.

Чл. 22. (1) Допълнително възнаграждение се изплаща на летателния, инженерно-техническия състав и ръководителя на полети за изпитание на летателен апарат след ремонт във военно-ремонтен завод, лидерни и ресурсни изпитания, парашути за скокове, изделия за специално парашутно оборудване, авиационно въоръжение и боеприпаси и друго бордово оборудване, ремонтирано (произведено) от промишлеността (от внос).
(2) Командирът на авиобазата или военното формирование издава заповед за провеждане на летателните изпитания, в която поименно се определят военнослужещите, чиято дейност при извършване на изпитанието е свързана с повишен риск и отговорност.
(3) Допълнителното възнаграждение по ал. 1 се изплаща въз основа на протокол за завършени летателни изпитания. Протоколът се подписва от представител на военноремонтен завод (друга организация), командира на екипажа и при необходимост от парашутист, както и от офицер от авиационния инженерно-технически състав. Същият се утвърждава от председателя на комисията за провеждане на изпитанията.
(4) На личния състав, обявен в заповедта на командира на авиобазата или на военното формирование, след завършване на изпитанията се изплаща еднократно допълнително възнаграждение, както следва:
1. на нещатен пилот-изпитвач (командир на екипаж) - 360 лв.;
2. на парашутист, борден спасител, борден съпроводител - 360 лв.;
3. на членове на екипажа - 180 лв.;
4. на ръководител на полетите - 90 лв.;
5. на инженерно-техническия състав, носещ отговорност за изпитвания агрегат или система - 45 лв.

Чл. 23. (1) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2012 г., в сила от 01.11.2012 г., доп. - ДВ, бр. 70 от 2019 г., в сила от 03.09.2019 г.) За продължителност на летателната дейност на летателния състав (пилоти, щурмани-летци и парашутисти и членовете на екипажа на многоместни самолети или вертолети (инженер - борден, старши борден техник, старши техник - борден, техник на вертолет - борден, техник на самолет - борден) се изплаща ежемесечно допълнително възнаграждение, както следва:
1. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г.) на пилотите от реактивната авиация, прослужили 15 години на щатна пилотска длъжност - по 1/3 от размера на основното им месечно възнаграждение и от размера на допълнителното им възнаграждение за продължителна служба;
2. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г.) на пилотите от витловата и вертолетната авиация (първи, втори пилот и пилот-оператори), щурманите летци и парашутистите, прослужили 15 години на щатна летателна длъжност - по 1/6 от размера на основното им месечно възнаграждение и от размера на допълнителното им възнаграждение за продължителна служба;
3. (нова - ДВ, бр. 70 от 2019 г., в сила от 03.09.2019 г.) на членовете на екипажа на многоместни самолети или вертолети (инженер - борден, старши борден техник, старши техник - борден, техник на вертолет - борден, техник на самолет - борден), прослужили 15 години на щатна летателна длъжност - по 1/12 от размера на основното им месечно възнаграждение и от размера на допълнителното им възнаграждение за продължителна служба.
(2) Право на възнаграждение по ал. 1 имат военнослужещите, заемащи длъжности по ал. 1, чиито функционални задължения са свързани с извършване на летателна дейност, и изпълняващи утвърден летателен план.
(3) Възнагражденията по ал. 1 се изплащат от месеца, следващ месеца на прослужване на 15 години на щатна пилотска (летателна) длъжност, и се изплащат за всеки следващ месец, прослужен на такава длъжност.

Чл. 24. (1) (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2023 г., в сила от 13.10.2023 г.)
(2) Допълнителните възнаграждения по чл. 23 се изплащат въз основа на заповед на съответния командир (началник) на военното формирование или ръководител на съответната структура, а за правоимащите командири (началници) на военни формирования или ръководители - въз основа на заповед на висшестоящия командир (началник).
(3) Ежегодно през октомври длъжностните лица по ал. 2 утвърждават списъци на военнослужещите, на които ще се изплаща възнаграждението през следващата бюджетна година, и заеманите от тях длъжности. В списъците се включват и военнослужещи, които през бюджетната година придобиват право на възнаграждение по чл. 23, като се посочва месецът, от който същите придобиват това право.
(4) Копие от утвърдените списъци по ал. 3 се представят във финансовите органи на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, в дирекция "Планиране, програмиране и бюджет" - МО, и в дирекция "Финанси" - МО.

Чл. 25. (1) На авиационния инженерно-технически състав (АИТС) се изплаща допълнително възнаграждение при:
1. осигуряване на летателна смяна и/или технически ден и/или предварителна подготовка на авиационната техника за полети - 20 лв.;
2. инспекция на авиационната техника - 40 лв.;
3. изпълнен човекочас за работа по авиационната техника и/или оборудването и/или въоръжението, извън случаите по т. 1 и 2 - 1,20 лв. на отработен час.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 14.12.2010 г.) Общата сума от допълнителното възнаграждение по ал. 1, т. 1, 2 и 3 за ескадрилите за оперативна подготовка и периодично обслужване и войскови ремонт на авиационната техника в авиобазите, базата за предно разполагане и Военновъздушна учебна база "Г. Бенковски" и авиационно-техническия състав от състава на авиобазата на Военноморските сили за един месец не може да надвишава 150 лв.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 14.12.2010 г.) Извън случаите по ал. 2 общата сума от допълнителното възнаграждение по ал. 1, т. 1, 2 и 3 на АИТС от Военновъздушните сили и Военноморските сили за един месец не може да надвишава 120 лв.
(4) Допълнителното възнаграждение по ал. 1 се изплаща ежемесечно въз основа на заповед на съответния командир (началник) на военно формирование или ръководител на съответна структура на основание протокол за фактически извършените дейности.
(5) Авиационният инженерно-технически състав по ал. 1 се обявява в заповед на съответния командир (началник) на военно формирование или ръководител на съответна структура в началото на учебната година.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г., в сила от 01.07.2011 г.) Авиационният инженерно-технически състав, назначен в други военни формирования, получава допълнително възнаграждение със заповед на съответния командир (началник) на военно формирование или на командира на Военновъздушните сили след допускане до експлоатация на авиационната техника.
(7) Със заповед на командира на военното формирование или началника на вида въоръжена сила се спира изплащането на допълнителните възнаграждения по ал. 1 за срок от 1 до 12 месеца, когато поради виновно поведение на АИТС са допуснати:
1. повреда, авария или катастрофа на авиационна техника;
2. преждевременно снемане от експлоатация на авиационен двигател от самолета (вертолета), авиационна апаратура и въоръжение;
3. неизпълнение на полетна задача по време на бойно дежурство или войскови и летателни учения;
4. груби нарушения на мерките за безопасност или допуснати авиационни инциденти, застрашили целостта на авиационната техника и живота на летателния и инженерно-техническия състав;
5. неудовлетворителна оценка на техническото състояние на авиационната техника.

Чл. 26. (1) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2019 г., в сила от 03.09.2019 г.) На летателния състав и ръководителите на полети се изплаща допълнително месечно възнаграждение за присвоена/потвърдена класна специалност, както следва:
1. на пилоти:
а) (изм. - ДВ, бр. 10 от 2014 г., в сила от 04.02.2014 г.) трети клас - 83 лв.;
б) (изм. - ДВ, бр. 10 от 2014 г., в сила от 04.02.2014 г.) втори клас - 120 лв.;
в) (изм. - ДВ, бр. 10 от 2014 г., в сила от 04.02.2014 г.) първи клас на пилотите от изтребителната, разузнавателната, военнотранспортната (транспортни самолети и вертолети) и военноморската противоподводна авиация - 184 лв.;
г) (изм. - ДВ, бр. 10 от 2014 г., в сила от 04.02.2014 г.) първи клас на пилотите от изтребително-бомбардировъчната, щурмовата, вертолетната (бойни вертолети), спомагателната авиация и Военновъздушна учебна база - 175 лв.;
2. (изм. - ДВ, бр. 70 от 2019 г., в сила от 03.09.2019 г.) на втори пилоти, пилоти оператори, щурмани - летци, парашутисти, бордни спасители, бордни съпроводители и ръководители на полети "Бойно управление":
а) (изм. - ДВ, бр. 10 от 2014 г., в сила от 04.02.2014 г.) трети клас - 56 лв.;
б) (изм. - ДВ, бр. 10 от 2014 г., в сила от 04.02.2014 г.) втори клас - 93 лв.;
в) (изм. - ДВ, бр. 10 от 2014 г., в сила от 04.02.2014 г.) първи клас - 130 лв.;
3. (доп. - ДВ, бр. 70 от 2019 г., в сила от 03.09.2019 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2023 г., в сила от 01.06.2023 г.) на бордни инженери (техници и авиомеханици), бордни радиотелеграфисти, бордни инженери (механици - load masters), бордни механици по десантно оборудване, бордни домакини (стюард, стюардеса), бордни фотографи, бордни оператори, борден стрелец, бордни инженери (техници) за облитане на свързочните и радиотехническите средства, медицински персонал - борден и ръководители на полети "Кула", "Подход" и "Контрол":
а) (изм. - ДВ, бр. 10 от 2014 г., в сила от 04.02.2014 г.) трети клас - 42 лв.;
б) (изм. - ДВ, бр. 10 от 2014 г., в сила от 04.02.2014 г.) втори клас - 66 лв.;
в) (изм. - ДВ, бр. 10 от 2014 г., в сила от 04.02.2014 г.) първи клас - 103 лв.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 70 от 2019 г., в сила от 03.09.2019 г.) Редът за класиране, представяне, присвояване и потвърждаване на класната специалност на летателния състав и ръководителите на полети се определя със заповед на началника на отбраната.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 70 от 2019 г., в сила от 03.09.2019 г.) Допълнителното възнаграждение за класна специалност на летателния състав и ръководителите на полети се изплаща считано от датата на заповедта за присвояване (потвърждаване) на класната специалност.
(4) Потвърждаването на класна специалност се извършва ежегодно в края на учебната година. Заповедта за потвърждаване се издава до 1 месец след завършване на учебната година, с което се осъществява непрекъснатост на класната специалност.
(5) (Нова - ДВ, бр. 70 от 2019 г., в сила от 03.09.2019 г.) Летателен състав, назначен на щатни длъжности за ръководители на полети, получава допълнително възнаграждение по ал. 1 само за летателен състав при наличие на условията за неговото получаване.

Чл. 27. (1) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2019 г., в сила от 03.09.2019 г.) При допускане на авиационни произшествия и груби нарушения в летателната дейност поради грешки и нарушения от летателния състав или ръководителите на полети изплащането на допълнителното възнаграждение за съответната класна специалност се спира за срок от 1 месец до 1 година със заповед на командира (началника), присвоил същата.
(2) При превеждане в по-ниска класна специалност със заповед на началника на вида въоръжени сили или командира (началника) на военното формирование, присвоил същата, допълнителното възнаграждение се изплаща от датата на заповедта.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 70 от 2019 г., в сила от 03.09.2019 г.) При завършване на учебната година, ако притежаваната класна специалност не бъде потвърдена, допълнителното възнаграждение се спира или се изплаща възнаграждение за съответната по-ниска класна специалност. В период до 4 месеца след започване на новата учебна година летателният състав и ръководителите на полети има право да се яви пред комисия за потвърждаване на притежаваната от него класна специалност.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 70 от 2019 г., в сила от 03.09.2019 г.) Заплащането на допълнителното възнаграждение за класна специалност се прекратява при преназначаване на длъжност, която не е от летателния състав и ръководителите на полети.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 70 от 2019 г., в сила от 03.09.2019 г.) Летателен състав и ръководители на полети с потвърдена в продължение на 12 години класна специалност - I клас, запазва размера на получаваното допълнително възнаграждение за класна специалност, без да потвърждава същата до края на военната си служба.
(6) Допълнителното възнаграждение за класна специалност се изплаща и за времето на:
1. обучение във военни академии и висши военни училища;
2. приучване на нова авиационна (парашутна) техника в страната или в чужбина с изпълнение на летателни задачи в продължение на две години; размерът на допълнителното възнаграждение е за усвоявания тип самолет (вертолет);
3. ползване на платен годишен отпуск и участие в спортна лагер-школа;
4. наложена от Централната военномедицинска комисия (ЦВМК) лекарска забрана за летателна дейност.
(7) (Доп. - ДВ, бр. 70 от 2019 г., в сила от 03.09.2019 г.) При завършване на учебната година, когато летателен състав и ръководители на полети не е потвърдил класната си специалност поради лекарска забрана по ал. 6, т. 4, допълнително възнаграждение за класна специалност се изплаща до 12 месеца от датата на налагане на забраната от ЦВМК. При потвърждаването на класната специалност в следващата учебна година допълнителното възнаграждение се изплаща от датата на спирането ѝ. Ако в тези случаи летателен състав и ръководители на полети бъдат приведени в по-ниска класна специалност, от датата на изтичане на лекарската забрана му се изплаща допълнително възнаграждение за по-ниската класна специалност.

Чл. 28. В заповедите за присвояване и за потвърждаване на класната специалност за летателния състав I клас командирите (началниците) на военни формирования определят за какъв род авиация е присвоена (потвърдена) класната специалност.

Раздел X.
Допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба и за специфични условия на труд на плавателния и водолазния състав

Чл. 29. (1) Допълнително възнаграждение за специфични условия при изпълнение на военната служба и за специфични условия на труд на плавателния и водолазния състав се изплаща ежемесечно на военнослужещите и цивилните служители, назначени на длъжност от плавателния състав, както следва:
1. (отм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г., в сила от 03.08.2012 г.)
2. (изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г., в сила от 03.08.2012 г.) на водолазите, допуснати до работа под вода - 224 лв.;
3. на плавателния състав на надводните кораби - 172 лв.;
4. (нова - ДВ, бр. 59 от 2012 г., в сила от 03.08.2012 г.) на водолазите от екипажите на надводните кораби - 252 лв.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г., в сила от 01.07.2011 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2023 г., в сила от 01.06.2023 г.) Допълнителното възнаграждение по ал. 1 се изплаща на военнослужещите и цивилните служители, които заемат плавателни (водолазни) длъжности, предвидени в длъжностните разписания на военните формирования на Военноморските сили, на Сухопътните войски и на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров", по списъци, утвърдени съответно от командирите на Военноморските сили, на Сухопътните войски и на началника на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров".
(3) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2016 г., в сила от 09.02.2016 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2019 г., в сила от 03.09.2019 г.) Парашутист-водолазите получават възнаграждението по ал. 1, т. 2 и допълнително възнаграждение по чл. 16, ал. 6.
(4) Екипажите на миночистачите при провеждане на бойно тралене и подривните команди (групи) при изпълнение на бойна задача получават допълнително възнаграждение в размер 1,30 лв. за всеки час от изпълнението на бойната задача.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 11 от 2016 г., в сила от 09.02.2016 г.) На военнослужещите и цивилните служители, които не заемат плавателни длъжности, когато плават с корабите или подводниците на Военноморските сили и ВВМУ "Н. Й. Вапцаров", им се заплаща допълнително възнаграждение по ал. 1 за всеки проплаван час. Часовата ставка за всеки проплаван час се изчислява на база на броя на работните дни в месеца, като продължителността на работния ден се приема за 24 часа.
(6) При извършване на аварийно-спасителни операции допълнителното възнаграждение по ал. 1 се завишава с 20 на сто за времето на операцията.
(7) На военнослужещите и цивилните служители, на които се изплаща допълнително възнаграждение по ал. 1, не се изплащат допълнителни възнаграждения по чл. 214, ал. 1, т. 2 и чл. 296, ал. 1, т. 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

Чл. 30. (1) На военнослужещите и цивилните служители от плавателния състав се изплаща допълнително месечно възнаграждение:
1. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2023 г., в сила от 01.06.2023 г.) за всеки проплаван час като част от плавателния състав - 2,70 лв.;
2. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2023 г., в сила от 01.06.2023 г.) за всеки проплаван час под вода като част от плавателния състав на подводниците - 9 лв.
(2) (Нова - ДВ, бр. 46 от 2023 г., в сила от 01.06.2023 г.) При плавания в зоната на пролива Дрейк, Антарктическата зона и Зоната на Арктическите води допълнителното възнаграждение по ал. 1 се завишава със 100 на сто за времето на плаване в тях.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 11 от 2016 г., в сила от 09.02.2016 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 46 от 2023 г., в сила от 01.06.2023 г.) Допълнително възнаграждение по ал. 1 се изплаща на военнослужещите и цивилните служители извън плавателния състав, когато плават с корабите на Военноморските сили и на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров".
(4) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г., в сила от 01.07.2011 г., предишна ал. 3, доп. - ДВ, бр. 46 от 2023 г., в сила от 01.06.2023 г.) Допълнителното възнаграждение по ал. 1 и 2 се изплаща при плаване (рейд) извън пунктовете за базиране и пристанища въз основа на заповед на съответния командир (началник) на военно формирование, а за щаба на Военноморските сили - въз основа на заповед на командира на Военноморските сили.

Чл. 31. (1) Допълнително месечно възнаграждение по чл. 30 не се изплаща в случаите, когато:
1. корабът не е изпълнил плана за бойната подготовка за месеца;
2. корабът е получил слаба оценка на единичните курсови задачи;
3. допускът до самостоятелно управление не е сдаден в определения срок;
4. допускът за самостоятелно управление е отнет;
5. корабът е извън строя за повече от 5 денонощия по вина на личния състав.
(2) Изплащането или прекратяването на изплащането на допълнителното месечно възнаграждение по ал. 1 се извършва въз основа на заповед на командира (началника), който приема курсовата задача.

Чл. 32. (1) На щатните водолази за работа под вода се изплаща допълнително възнаграждение за всеки отработен час под вода, както следва:
1. при дишане на сгъстен въздух:
а) (изм. - ДВ, бр. 46 от 2023 г., в сила от 01.06.2023 г.) на малки дълбочини (до 20 м) - 15 лв.;
б) (изм. - ДВ, бр. 46 от 2023 г., в сила от 01.06.2023 г.) на средни дълбочини (от 20 до 54 м) - 30 лв.;
в) (изм. - ДВ, бр. 46 от 2023 г., в сила от 01.06.2023 г.) дълбоководни (на дълбочини над 54 м) - 40 лв.;
2. при дишане на други дихателни газови смеси:
а) (изм. - ДВ, бр. 46 от 2023 г., в сила от 01.06.2023 г.) на малки дълбочини (до 20 м) - 30 лв.;
б) (изм. - ДВ, бр. 46 от 2023 г., в сила от 01.06.2023 г.) на средни дълбочини (от 20 до 54 м) - 40 лв.;
в) (изм. - ДВ, бр. 46 от 2023 г., в сила от 01.06.2023 г.) дълбоководни (на дълбочини над 54 м) - 50 лв.
(2) При аварийно-спасителна работа размерите на допълнителните възнаграждения по ал. 1 се удвояват.
(3) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2012 г., в сила от 03.08.2012 г.) При провеждане на имитационни водолазни спускания в хипербарни условия се изплаща 50 на сто от размера на допълнителните възнаграждения по ал. 1.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 59 от 2012 г., в сила от 03.08.2012 г.) Допълнителните възнаграждения, определени по реда на ал. 1, не се изплащат по време на учебни спускания (спусканията по време на курсове за придобиване на водолазна квалификация) под вода.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 59 от 2012 г., в сила от 03.08.2012 г.) Изплащането на допълнителното възнаграждение на лицата по ал. 1 се извършва, ако са определени в заповед на началника на Военноморските сили или на Сухопътните войски.
(6) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2012 г., в сила от 03.08.2012 г.) На военнослужещите и цивилните служители, на които се изплащат допълнителни възнаграждения по ал. 1, не се изплащат допълнителни възнаграждения по чл. 214, ал. 1, т. 2 и чл. 296, ал. 1, т. 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

Чл. 32а. (Нов - ДВ, бр. 12 от 2020 г., в сила от 11.02.2020 г.) (1) На водолазния състав се изплаща допълнително възнаграждение при изпълнение на водолазни спускания с експериментален характер, при изпитване и валидиране на нови режими за декомпресия и рекомпресия, при изпитания на новопридобита техника и при технически изпитания на водолазна техника след заводски ремонт и ресурсни изпитвания.
(2) Командирът на военното формирование издава заповед за провеждане на изпитанията, в която писмено се определят военнослужещите, чиято дейност при извършване на изпитанията е свързана с повишен риск и отговорност.
(3) Допълнителните възнаграждения по ал. 1 се изплащат въз основа на протокол за завършени изпитвания. Протоколът се подписва от членовете на комисия, назначена със заповедта по ал. 2, и се утвърждава от командира на военното формирование.
(4) На личния състав, обявен в заповедта по ал. 2, след завършване на изпитанията се заплаща допълнително възнаграждение, както следва:
1. на водолаз за всеки отработен час под вода - възнагражденията по чл. 32, ал. 1 се удвояват;
2. на ръководителя на водолазното спускане за всяко водолазно спускане, което ръководи - част от възнаграждението по т. 1, в размер 25 на сто;
3. на останалия водолазен състав, участващ във водолазния разчет, за всяко водолазно спускане, което са осигурявали от повърхността - част от възнаграждението по т. 1, в размер 10 на сто.
(5) На водолазния състав, на който се изплащат допълнителни възнаграждения по ал. 1 и 4, не се изплащат допълнителни възнаграждения по чл. 214, ал. 1, т. 2 и чл. 296, ал. 1, т. 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

Чл. 32б. (Нов - ДВ, бр. 12 от 2020 г., в сила от 11.02.2020 г.) (1) На водолазния състав от Българската армия се изплаща допълнително възнаграждение за присвоена/потвърдена основна водолазна квалификация, както следва:
1. инструктор-водолаз - 56 лв.;
2. старши инструктор-водолаз - 83 лв.;
3. водолазен специалист - 112 лв.
(2) Водолазната квалификация се придобива последователно в следния ред: инструктор-водолаз, старши инструктор-водолаз и водолазен специалист.
(3) Изискванията за придобиването ѝ, длъжностните лица, които имат право да я присвояват/потвърждават, както и редът за придобиване, присвояване/потвърждаване на водолазната квалификация се определят със заповед на началника на отбраната.
(4) Допълнителното възнаграждение за водолазна квалификация на военнослужещите и цивилните служители по ал. 1 се изплаща считано от датата на заповедта за присвояване/потвърждаване на съответната квалификация.

Раздел XI.
Допълнително възнаграждение за специфични условия при изпълнение на военната служба, свързани със статуса на военнослужещите, изпълняващи държавна служба с особено предназначение за подготовка и осъществяване на въоръжена защита на страната

(Отм. - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г.)

Чл. 33. (Отм. - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г.)

Раздел XII.
Допълнително възнаграждение за изпълнение на военната служба на военнослужещите и за работа на цивилните служители в зона на непосредствен риск

(Нов - ДВ, бр. 56 от 2014 г., в сила от 08.07.2014 г.)

Чл. 34. (Нов - ДВ, бр. 56 от 2014 г., в сила от 08.07.2014 г., изм. - ДВ, бр. 11 от 2016 г., в сила от 09.02.2016 г.) (1) На военнослужещите, участващи в операции и мисии извън територията на страната, се изплаща допълнително възнаграждение за изпълнение на военната служба в зона на непосредствен риск в размер 50 на сто от основното месечно възнаграждение.
(2) На военнослужещите и цивилните служители, командировани за изпълнение на служебни задачи при българските контингенти, участващи в операции и мисии извън територията на страната, се изплаща допълнително възнаграждение за изпълнение на военната служба/за работа в зона на непосредствен риск в размер 50 на сто от основното месечно възнаграждение/основната месечна заплата.
(3) Размерът на допълнителното възнаграждение по ал. 1 и 2 се определя, като месечният му размер по ал. 1 и 2 се раздели на броя на календарните дни в месеца и получената сума се умножи по броя на дните на фактическото пребиваване в зоната на непосредствен риск.

Раздел XIII.
Допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на цивилните служители в състава на многонационални формирования или на длъжности в международни организации или в други международни инициативи на територията на страната

(Нов - ДВ, бр. 86 от 2014 г., в сила от 17.10.2014 г., загл. изм. - ДВ, бр. 101 от 2015 г., в сила от 22.12.2015 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2018 г., в сила от 20.11.2018 г.)

Чл. 35. (Нов - ДВ, бр. 86 от 2014 г., в сила от 17.10.2014 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2015 г., в сила от 22.12.2015 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2018 г., в сила от 20.11.2018 г.) На военнослужещите и цивилните служители, изпълняващи военна служба/командировани за изпълнение на длъжности в Центъра за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия като международна военна организация на територията на страната, се изплаща допълнително месечно възнаграждение в размер 300 лв.
(2) На военнослужещите и цивилните служители, изпълняващи военна служба/командировани за изпълнение на длъжности в Щабния елемент за интегриране сили на НАТО (Force Integration Unit (NFIU) като многонационално военно формирование на територията на страната, се изплаща допълнително месечно възнаграждение в размер 300 лв.
(3) (Нова - ДВ, бр. 84 от 2016 г., в сила от 25.10.2016 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2018 г., в сила от 20.11.2018 г.) На военнослужещите и цивилните служители, изпълняващи военна служба/командировани за изпълнение на длъжности в Националния мобилен модул по КИС (DCM-F) като военно формирование от командната структура на НАТО на територията на страната, се изплаща допълнително месечно възнаграждение в размер 300 лв.
(4) (Нова - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 14.10.2022 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2023 г., в сила от 01.06.2023 г.) На военнослужещите, изпълняващи военна служба на длъжности в многонационално формирование на територията на страната "Бойна група за изпълнение на дейности по усилена бдителност на Алианса (Enhanced Vigilance Activities (eVA)", се изплаща допълнително месечно възнаграждение в размер на 600 лв.
(5) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 84 от 2016 г., в сила от 25.10.2016 г., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 14.10.2022 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2023 г., в сила от 13.10.2023 г.) Допълнителните възнаграждения по ал. 1 - 4 са с постоянен характер по смисъла на § 1, т. 19 от допълнителните разпоредби на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Специфични условия при изпълнение на военната служба" и "специфични условия на труд" са такива условия, при които се извършват дейности от военнослужещите и цивилните служители, обусловени от характера и условията на службата или работата, свързани със:
а) изпълняваните мисии и задачи на въоръжените сили по гарантиране на националната сигурност и отбраната на страната и изпълнението на задължения, произтичащи от международни договори, по които Република България е страна, и степента на усложненост на условията при изпълнението им;
б) повишени професионални изисквания относно подготовката за изпълнение на специфичните мисии и задачи.
2. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 14.12.2010 г.) "Летателен състав" са:
а) военнослужещи и цивилни служители, назначени на длъжности по длъжностните разписания на Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, притежаващи летателна правоспособност, придобита във висши военни училища (школи) и курсове в страната или в чужбина, във функционалните задължения на които е предвидено да поддържат летателната (парашутната) си подготовка в съответствие с утвърдения график;
б) военнослужещите от висшия команден състав, притежаващи летателна военноотчетна специалност и летателна правоспособност, придобита във висши военни училища (школи) и курсове в страната или в чужбина, които лично изпълняват (участват в) полети, както и парашутистите, които изпълняват парашутни скокове.
3. Сложни видове летателни подготовки са:
а) зона сложен и висш пилотаж;
б) излитане под минимума;
в) кацане на установения минимум на времето на летището;
г) кацане на уширен пътен участък;
д) облитане на авиационна техника;
е) полет за аварийно-спасителни работи и санитарни задачи;
ж) полет за разузнаване на времето;
з) кацане с един изключен двигател;
и) полет, свързан с пресичане на държавната граница;
й) полет за обозначаване на въздушни цели;
к) полет за планово облитане на средства за КИНП и РЛС;
л) полет с повече от 40 мин полетно време за картографиране;
м) изпълнение на демонстрационни полети и топогеодезическо заснемане;
н) кацане на площадки с ограничени размери и непознати и/или необозначени площадки;
о) изпълнение на специални полети;
п) кацане на водни повърхности;
р) полет с очила за нощно виждане;
с) полети над море на отдалечение 12 мили от брега;
т) (нова - ДВ, бр. 46 от 2023 г., в сила от 01.06.2023 г.) полет за търсене и спасяване;
у) (нова - ДВ, бр. 46 от 2023 г., в сила от 01.06.2023 г.) полет за медицинска евакуация.
4. "Авиационен инженерно-технически състав" са военнослужещи с военноотчетна специалност за инженерно-технически състав, назначени на длъжности по длъжностните разписания на Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, както и цивилни служители, назначени на такива длъжности, предвидени по длъжностните разписания на военните формирования или съответните структури, утвърдени от министъра на отбраната или оправомощено от него длъжностно лице, осъществяващи експлоатацията, ремонта, поддържането на техническото състояние на авиационната техника и въоръжение и техните агрегати, възли и детайли, средствата за наземно обслужване и контролно-проверовъчната апаратура, осигуряващи безаварийно изпълнение на нальота.
5. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г., в сила от 01.07.2011 г.) "Плавателен и водолазен състав" са военнослужещи и цивилни служители, назначени на длъжности в щабовете на корабни дивизиони и екипажите на корабите по длъжностните разписания на военните формирования на Военноморските сили, както и водолазите от военните формирования от Сухопътните войски. Длъжностите, включени в плавателния и водолазния състав, се утвърждават от командирите на Военноморските сили и Сухопътните войски.
6. "Ръководител на съответна структура" е министърът на отбраната или оправомощени от него длъжностни лица - за администрацията на Министерството на отбраната, както и ръководителите на структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната по чл. 78 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България - за ръководените от тях структури.
7. (нова - ДВ, бр. 56 от 2014 г., в сила от 08.07.2014 г.) "Зона на непосредствен риск" е територията на чуждата/чуждите държава/и и/или земното и/или морското, и/или въздушното пространство, където се провежда мисията или операцията.
8. (нова - ДВ, бр. 11 от 2016 г., в сила от 09.02.2016 г.) "Парашутист-водолаз" е специалист по разузнаване и специални операции, назначен на длъжност по длъжностните разписания на военните формирования на Военноморските сили, в основните функционални задължения на който е записано да изпълнява парашутни скокове и водолазни спускания. Списъкът на тези длъжности се утвърждава ежегодно от командира на Военноморските сили.
9. (нова - ДВ, бр. 70 от 2019 г., в сила от 03.09.2019 г.) "Ръководители на полети" (РП) са военнослужещи и цивилни служители, притежаващи военноотчетна специалност/специалност "щурман - управление на въздушното движение", "щурман - ръководител на полети", "щурман-насочвач" или "ръководител на полети", придобита във висше военно училище (школа, колеж, курс) в страната или в чужбина, които са назначени на щатни длъжности за ръководители на полети (РП "Кула", РП "Подход", РП "Бойно управление" и РП "Контрол"), както и на длъжности по длъжностните разписания в Българската армия, изпълняващи контролни функции, свързани с подготовката и работата на ръководителите на полети, притежаващи правоспособност и допуснати да осъществяват обслужване на въздушното движение и бойно управление на военните въздухоплавателни средства и притежават медицинско експертно решение за годност за ръководител на полети.
10. (нова - ДВ, бр. 70 от 2019 г., в сила от 03.09.2019 г.) "Ръководство на полети" са действията на ръководителите на полети, насочени към точно, сигурно и непрекъснато регулиране движението на въздухоплавателните средства на земята и управлението им във въздуха, с цел екипажите на военните въздухоплавателни средства да изпълняват своевременно летателните задачи и да се осигури високо ниво на безопасност на полетите.
11. (нова - ДВ, бр. 70 от 2019 г., в сила от 03.09.2019 г.) "Обслужване на въздушното движение" (ОВД) е общ термин, с който се означава полетно-информационно обслужване; аварийно оповестително обслужване; консултативно обслужване на въздушното движение; контрол на въздушното движение, включващо: контрол на района, контрол на подхода, контрол на летищното движение.
12. (нова - ДВ, бр. 70 от 2019 г., в сила от 03.09.2019 г.) "Бойно управление" (БУ) е управление на военните въздухоплавателни средства (ВоВС) за изпълнение на летателни задачи (мисии), свързани с реално/симулирано използване на бойните възможности на ВоВС.
13. (нова - ДВ, бр. 70 от 2019 г., в сила от 03.09.2019 г.) "Парашутист-спасител" е специалист по парашутно-спасителни и аварийно-спасителни дейности, назначен на длъжност по длъжностните разписания на военните формирования, в основните функционални задължения, на който е предвидено да изпълнява парашутни скокове и да участва като член на екипажа в изпълнение на летателни задачи по аварийно-спасителни работи, търсене и спасяване, бойно търсене и спасяване, авиомедицинска евакуация, стрелба от вертолет.
14. (нова - ДВ, бр. 46 от 2023 г., в сила от 01.06.2023 г.) "Медицински персонал - борден" са военнослужещи, назначени на следните длъжности: "Началник на медицински пункт - борден/парашутист", "Старши лекар (борден/парашутист)", "Лекар (борден/парашутист)", "Заместник-началник на медицински пункт - борден/парашутист", "Старша медицинска сестра - борден", "Медицинска сестра - борден/Медицинска сестра - борден (специализант)" и "Фелдшер (борден/парашутист)".
15. (нова - ДВ, бр. 46 от 2023 г., в сила от 01.06.2023 г.) "Зоната на пролива Дрейк" включва акваторията от паралела на нос Хорн до Южните Шетландски острови.
16. (нова - ДВ, бр. 46 от 2023 г., в сила от 01.06.2023 г.) "Антарктическата зона" включва морските пространства, намиращи се на юг от паралела 60° южна ширина.
17. (нова - ДВ, бр. 46 от 2023 г., в сила от 01.06.2023 г.) "Зона на Арктическите води" включва морските пространства, намиращи се на север от паралела 60° северна ширина.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 214, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1 и чл. 296, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

§ 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.) Допълнителните възнаграждения по чл. 5, 5а и 6 се изплащат въз основа на списъци на военните формирования и обекти, които се утвърждават ежегодно към 1 ноември на текущата година за следващата календарна година от министъра на отбраната по предложение на началника на отбраната.
(2) Лицата, чиито постоянни работни места се намират във военни формирования и обекти, при които са налице условия за едновременно получаване на възнаграждения за работа в подземни защитени обекти, и/или са разположени във височинен район, получават всяко от полагащите им се допълнителни възнаграждения независимо едно от друго.

§ 4. Ръководителите на служби "Военна полиция" и "Военна информация" в едномесечен срок от влизането в сила на тази наредба да представят на министъра на отбраната проекти на актове по чл. 214, ал. 4 и чл. 296, ал. 4 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

§ 5. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването ѝ в "Държавен вестник", с изключение на разпоредбите на чл. 16, ал. 4 и 5, които влизат в сила от 01.07.2010 г.

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-15 ОТ 2010 Г. ЗА УСЛОВИЯТА, РАЗМЕРИТЕ И РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВОЕННАТА СЛУЖБА НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И ЗА СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД НА ЦИВИЛНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ

(ОБН. - ДВ, БР. 98 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 14.12.2010 Г.)

§ 10. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-15 ОТ 2010 Г. ЗА УСЛОВИЯТА, РАЗМЕРИТЕ И РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВОЕННАТА СЛУЖБА НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И ЗА СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД НА ЦИВИЛНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ

(ОБН. - ДВ, БР. 49 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 28.06.2011 Г.)

§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-15 ОТ 2010 Г. ЗА УСЛОВИЯТА, РАЗМЕРИТЕ И РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВОЕННАТА СЛУЖБА НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И ЗА СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД НА ЦИВИЛНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ

(ОБН. - ДВ, БР. 82 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2011 Г.)

§ 9. Наредбата влиза в сила от 1 юли 2011 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-15 ОТ 2010 Г. ЗА УСЛОВИЯТА, РАЗМЕРИТЕ И РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВОЕННАТА СЛУЖБА НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И ЗА СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД НА ЦИВИЛНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ

(ОБН. - ДВ, БР. 59 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 03.08.2012 Г.)

§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-15 ОТ 2010 Г. ЗА УСЛОВИЯТА, РАЗМЕРИТЕ И РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВОЕННАТА СЛУЖБА НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И ЗА СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД НА ЦИВИЛНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ

(ОБН. - ДВ, БР. 80 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 01.11.2012 Г.)

§ 2. Наредбата влиза в сила от 1 ноември 2012 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-15 ОТ 2010 Г. ЗА УСЛОВИЯТА, РАЗМЕРИТЕ И РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВОЕННАТА СЛУЖБА НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И ЗА СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД НА ЦИВИЛНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ

(ОБН. - ДВ, БР. 10 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 04.02.2014 Г.)

§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".
§ 5. В тримесечен срок от влизането в сила на тази наредба лицата по чл. 15а, ал. 3, т. 1, 2 и 3 да представят на министъра на отбраната изискванията за придобиване на класна специалност на лицата по чл. 15а, ал. 1.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-15 ОТ 2010 Г. ЗА УСЛОВИЯТА, РАЗМЕРИТЕ И РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВОЕННАТА СЛУЖБА НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И ЗА СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД НА ЦИВИЛНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ

(ОБН. - ДВ, БР. 56 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 08.07.2014 Г.)

§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-15 ОТ 2010 Г. ЗА УСЛОВИЯТА, РАЗМЕРИТЕ И РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВОЕННАТА СЛУЖБА НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И ЗА СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД НА ЦИВИЛНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ

(ОБН. - ДВ, БР. 86 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 17.10.2014 Г.)

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-15 ОТ 2010 Г. ЗА УСЛОВИЯТА, РАЗМЕРИТЕ И РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВОЕННАТА СЛУЖБА НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И ЗА СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД НА ЦИВИЛНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ

(ОБН. - ДВ, БР. 101 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 22.12.2015 Г.)

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-15 ОТ 2010 Г. ЗА УСЛОВИЯТА, РАЗМЕРИТЕ И РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВОЕННАТА СЛУЖБА НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И ЗА СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД НА ЦИВИЛНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ

(ОБН. - ДВ, БР. 11 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 09.02.2016 Г.)

§ 15. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-15 ОТ 2010 Г. ЗА УСЛОВИЯТА, РАЗМЕРИТЕ И РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВОЕННАТА СЛУЖБА НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И ЗА СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД НА ЦИВИЛНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ

(ОБН. - ДВ, БР. 31 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 19.04.2016 Г.)

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-15 ОТ 2010 Г. ЗА УСЛОВИЯТА, РАЗМЕРИТЕ И РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВОЕННАТА СЛУЖБА НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И ЗА СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД НА ЦИВИЛНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ

(ОБН. - ДВ, БР. 84 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 25.10.2016 Г.)

§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-15 ОТ 2010 Г. ЗА УСЛОВИЯТА, РАЗМЕРИТЕ И РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВОЕННАТА СЛУЖБА НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И ЗА СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД НА ЦИВИЛНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ

(ОБН. - ДВ, БР. 10 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2018 Г.)

§ 2. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2018 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-15 ОТ 2010 Г. ЗА УСЛОВИЯТА, РАЗМЕРИТЕ И РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВОЕННАТА СЛУЖБА НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И ЗА СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД НА ЦИВИЛНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ

(ОБН. - ДВ, БР. 49 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 12.06.2018 Г.)

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-15 ОТ 2010 Г. ЗА УСЛОВИЯТА, РАЗМЕРИТЕ И РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВОЕННАТА СЛУЖБА НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И ЗА СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД НА ЦИВИЛНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ

(ОБН. - ДВ, БР. 66 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 10.08.2018 Г.)

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-15 ОТ 2010 Г. ЗА УСЛОВИЯТА, РАЗМЕРИТЕ И РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВОЕННАТА СЛУЖБА НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И ЗА СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД НА ЦИВИЛНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ

(ОБН. - ДВ, БР. 96 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 20.11.2018 Г.)

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-12 ОТ 2010 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА И ОБЕЗЩЕТЕНИЯТА НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 8 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2019 Г.)
§ 7. Наредбата влиза в сила от 1.01.2019 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-15 ОТ 2010 Г. ЗА УСЛОВИЯТА, РАЗМЕРИТЕ И РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВОЕННАТА СЛУЖБА НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И ЗА СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД НА ЦИВИЛНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ

(ОБН. - ДВ, БР. 70 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 03.09.2019 Г.)
§ 17. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-5 ОТ 25.01.2018 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЕМАНЕ НА СЛУШАТЕЛИ ВЪВ ВОЕННА АКАДЕМИЯ "ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ"

(ОБН. - ДВ, БР. 67 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 08.08.2020 Г.)

§ 9. В Наредба № Н-15 от 27.04.2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия (обн., ДВ, бр. 36 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 98 от 2010 г., бр. 49 от 2011 г.; изм., бр. 82 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 59 от 2012 г.; изм., бр. 80 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 10 от 2014 г., бр. 56 от 2014 г.; доп., бр. 86 от 2014 г.; изм., бр. 101 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 11 от 2016 г.; доп., бр. 31 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 84 от 2016 г.; доп., бр. 10 от 2018 г.; изм., бр. 49, 66 и 96 от 2018 г., бр. 8 от 2019 г.; изм. и доп., бр. 70 от 2019 г., бр. 12 от 2020 г.) в чл. 1, ал. 2 думите „служба „Военна информация“ се заменят със „Служба „Военно разузнаване“.

§ 13. Наредбата влиза в сила от 8 август 2020 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-10 ОТ 31.03.2010 Г. ЗА ИЗГОТВЯНЕ, УТВЪРЖДАВАНЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ РАЗПИСАНИЯ И ДЛЪЖНОСТНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ

(ОБН. - ДВ, БР. 81 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 01.09.2021 Г.)

§ 10. В Наредба № Н-15 от 2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия (обн., ДВ, бр. 36 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 98 от 2010 г., бр. 49 и 82 от 2011 г., бр. 59 и 80 от 2012 г., бр. 10, 56 и 86 от 2014 г.; изм., бр. 101 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 11, 31 и 84 от 2016 г.; доп., бр. 10, 49, 66 и 96 от 2018 г., бр. 8 и 70 от 2019 г. и бр. 12 от 2020 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 7, ал. 3 думите „командващия на Съвместното командване на силите и командирите на видовете въоръжени сили“ се заменят с „и на командирите на структури по чл. 60д, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България“.
2. В чл. 8, ал. 5 думите „командващия на Съвместното командване на силите и командирите на видовете въоръжени сили“ се заменят с „и на командирите на структури по чл. 60д, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България“.
3. В чл. 16, ал. 5 и 6 думата „командващ“ се заличава.
4. В чл. 18:
а) в ал. 1 думата „командващ“ се заличава;
б) в ал. 2 думите „командващият на Съвместното командване на силите, командирите на видовете въоръжени сили, командирът на Съвместното командване на специалните операции“ се заменят с „командирите на структури по чл. 60д, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България“.

§ 24. Наредбата влиза в сила от 1 септември 2021 г., с изключение на § 1, 2, 4 и 6, които влизат в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-15 ОТ 2010 Г. ЗА УСЛОВИЯТА, РАЗМЕРИТЕ И РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВОЕННАТА СЛУЖБА НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И ЗА СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД НА ЦИВИЛНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ

(ОБН. - ДВ, БР. 82 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 14.10.2022 Г.)

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-15 ОТ 2010 Г. ЗА УСЛОВИЯТА, РАЗМЕРИТЕ И РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВОЕННАТА СЛУЖБА НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И ЗА СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД НА ЦИВИЛНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ

(ОБН. - ДВ, БР. 46 ОТ 2023 Г., В СИЛА ОТ 01.06.2023 г.)

§ 16. Наредбата влиза в сила от 1.06.2023 г.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ