Наредба № Н-14 от 27.08.2009 г. за начина на провеждане, обхвата и организацията на контролните проверки на пътя и в предприятията и за класифицирането на превозвачите и на лицата, извършващи превози за собствена сметка

Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Обн. ДВ. бр.71 от 4 Септември 2009г., изм. ДВ. бр.13 от 16 Февруари 2010г., изм. и доп. ДВ. бр.20 от 9 Март 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.22 от 22 Март 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.34 от 20 Април 2018г.

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. видът и мястото на извършване на контролни проверки;
2. организацията и извършването на контролните проверки;
3. обхватът и елементите на контролните проверки;
4. събирането, обобщаването и предаването на информация за резултатите от контролните проверки;
5. системата за класифициране на превозвачите и на лицата, извършващи автомобилни превози на пътници и товари за собствена сметка.

 

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Тази наредба се прилага при извършването на контролни проверки на обществените превози и на превозите за собствена сметка на пътници и товари, извършвани с превозни средства с българска и чуждестранна регистрация от категории М2, М3, N2, N3, О3 и О4.
1. (зал. - ДВ, бр. 34 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.)
2. (зал. - ДВ, бр. 34 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.)
Чл. 3. Тази наредба не се прилага по отношение на:
1. пътни превозни средства с конструктивна максимална скорост до 40 km/h;
2. пътни превозни средства, използвани от структурите на Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" и Главна дирекция "Охрана" от специализираната администрация на Министерството на правосъдието, когато превозът се извършва в изпълнение на задачи, възложени на тези служби и е под техен контрол;
3. пътни превозни средства, превозващи хуманитарни помощи с нетърговска цел;
4. пътни превозни средства, извършващи превози на пътници и товари при природни бедствия или спасителни операции;
5. специализирани пътни превозни средства, използвани за медицински цели;
6. специализирани пътни превозни средства за оказване на пътна помощ, извършващи дейност в радиус до 100 km от тяхната база;
7. пътни превозни средства, преминаващи изпитания за целите на техническото разработване, ремонт или поддържане, както и нови или сглобени от отделни възли и агрегати пътни превозни средства, които не са въведени в експлоатация;
8. пътни превозни средства или състави от превозни средства с допустима максимална маса до 7,5 t, използвани за превоз на товари с нетърговска цел;
9. пътни превозни средства, които представляват музеен или исторически интерес, използвани за превоз на пътници и товари с нетърговска цел.
За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.