Наредба № Н-14 от 27.08.2009 г. за начина на провеждане, обхвата и организацията на контролните проверки на пътя и в предприятията и за класифицирането на превозвачите и на лицата, извършващи превози за собствена сметка

Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Обн. ДВ. бр.71 от 4 Септември 2009г., изм. ДВ. бр.13 от 16 Февруари 2010г., изм. и доп. ДВ. бр.20 от 9 Март 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.22 от 22 Март 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.34 от 20 Април 2018г.

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. видът и мястото на извършване на контролни проверки;
2. организацията и извършването на контролните проверки;
3. обхватът и елементите на контролните проверки;
4. събирането, обобщаването и предаването на информация за резултатите от контролните проверки;
5. системата за класифициране на превозвачите и на лицата, извършващи автомобилни превози на пътници и товари за собствена сметка.

 

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Тази наредба се прилага при извършването на контролни проверки на обществените превози и на превозите за собствена сметка на пътници и товари, извършвани с превозни средства с българска и чуждестранна регистрация от категории М2, М3, N2, N3, О3 и О4.
1. (зал. - ДВ, бр. 34 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.)
2. (зал. - ДВ, бр. 34 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.)
Чл. 3. Тази наредба не се прилага по отношение на:
1. пътни превозни средства с конструктивна максимална скорост до 40 km/h;
2. пътни превозни средства, използвани от структурите на Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" и Главна дирекция "Охрана" от специализираната администрация на Министерството на правосъдието, когато превозът се извършва в изпълнение на задачи, възложени на тези служби и е под техен контрол;
3. пътни превозни средства, превозващи хуманитарни помощи с нетърговска цел;
4. пътни превозни средства, извършващи превози на пътници и товари при природни бедствия или спасителни операции;
5. специализирани пътни превозни средства, използвани за медицински цели;
6. специализирани пътни превозни средства за оказване на пътна помощ, извършващи дейност в радиус до 100 km от тяхната база;
7. пътни превозни средства, преминаващи изпитания за целите на техническото разработване, ремонт или поддържане, както и нови или сглобени от отделни възли и агрегати пътни превозни средства, които не са въведени в експлоатация;
8. пътни превозни средства или състави от превозни средства с допустима максимална маса до 7,5 t, използвани за превоз на товари с нетърговска цел;
9. пътни превозни средства, които представляват музеен или исторически интерес, използвани за превоз на пътници и товари с нетърговска цел.

Раздел II.
Видове и място на извършване на контролните проверки

Чл. 4. В зависимост от поставената цел контролните проверки могат да бъдат комплексни или тематични.

 

Чл. 5. (1) (Предишен текст на чл. 5 - ДВ, бр. 13 от 2010 г.) Контролните проверки по чл. 4 могат да се извършват:
1. на пътя;
2. в предприятията, извършващи обществени превози или превози за собствена сметка на пътници и товари.
(2) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2016 г., в сила от 22.03.2016 г.) Проверките по ал. 1 включват ежегодно голяма и представителна извадка от транспортни работници, водачи, предприятия, извършващи обществени превози или превози за собствена сметка, и превозни средства от всички транспортни категории, попадащи в обхвата на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, за изменение на Регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) № 2135/98 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета (OB, L 102 от 2006 г.) (Регламент (ЕО) № 561/2006) и Регламент (ЕС) № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 г. относно тахографите в автомобилния транспорт, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт (OB, L 60 от 2014 г.) (Регламент (ЕС) № 165/2014).

 

Чл. 6. Контролните проверки на пътя се извършват на различни места и през различни часове на денонощието.

 

Чл. 7. Контролните проверки на предприятията се извършват както в помещенията на предприятието, така и чрез представяне на документи, свързани с елементите на проверката.

 

Раздел III.
Организация и извършване на контролните проверки

Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2016 г., в сила от 22.03.2016 г.) Контролните проверки за осъществяване на автомобилните превози в съответствие с изискванията на Закона за автомобилните превози, подзаконовите нормативни актове по прилагането му и регламенти (ЕО) № 561/2006 и (ЕС) № 165/2014 се организират и извършват от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" (ИА "АА").

 

Чл. 9. (1) (Предишен текст на чл. 9 - ДВ, бр. 34 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Непосредственото извършване на контролните проверки се осъществява от служителите на ИА "АА" с контролни функции.
(2) (Нова - ДВ, бр. 34 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Възнаграждението на служителите по ал. 1 не е пряко обвързано от резултатите от първоначалните или от по-подробната крайпътна техническа проверка.

 

Чл. 10. (1) Контролните проверки на пътя се извършват по предварително изготвени и утвърдени графици.
(2) Проверките по ал. 1 се организират и провеждат по начин, осигуряващ изпълнението на изискванията по чл. 4, т. 1 от Директива 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. относно минималните условия за изпълнение на регламенти (ЕИО) № 3820/85 и (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно социалното законодателство, свързано с дейностите по автомобилния транспорт, и за отмяна на Директива 88/559/ЕИО на Съвета (ОВ L 102 от 11.04.2006 г., стр. 35 - 44, специално издание на български език: Глава 07, Том 15, стр. 187 - 195).
(3) При определянето на пътните участъци, на които ще се извършват контролните проверки на пътя, се вземат предвид интензивността на автомобилното движение, условията на видимост, наличието на паркинг или сервиз, наличието на достатъчно място за извършване на проверката без създаване на опасности или пречки за останалите участници в движението.
(4) За осигуряване на безопасността на движението могат да се използват преносими пътни знаци и конуси, които се поставят на пътното платно по предварително изготвена и съгласувана със съответните служби на Министерството на вътрешните работи временна организация на движението.

 

Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2016 г., в сила от 22.03.2016 г.) Най-малко шест пъти годишно ИА "АА" извършва съвместни проверки с компетентните служби на другите държави - членки на Европейския съюз, на водачи и превозни средства, попадащи в обхвата на регламенти (ЕО) № 561/2006 и (ЕС) № 165/2014.
(2) Проверките по ал. 1 се извършват по план, утвърден от изпълнителния директор на ИА "АА" и съответните компетентни органи на другите държави - членки на Европейския съюз.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2016 г., в сила от 22.03.2016 г.) Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" подпомага компетентните органи на другите държави - членки на Европейския съюз, при осъществяването на проверки за спазване изискванията на регламенти (ЕО) № 561/2006 и (ЕС) № 165/2014 чрез предоставяне на информация и извършване на допълнителни проверки.
(4) (Нова - ДВ, бр. 34 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" е компетентен орган съгласно Директива 2014/47/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. относно крайпътната техническа проверка на изправността на търговски превозни средства, които се движат на територията на Съюза, и за отмяна на Директива 2000/30/ЕО (ОВ, L 127/134 от 29 април 2014 г.) да приема, обобщава и изпраща данни и осигурява координация със звената за контакт, определени от другите държави членки.
(5) (Нова - ДВ, бр. 34 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" предоставя по електронен път на Европейската комисията преди 31 март 2021 г. и преди 31 март на всяка втора година след това данните, събрани във връзка с проверените на територията на Република България превозни средства през предходните две календарни години. Тези данни съдържат:
1. броя на проверените превозни средства;
2. категорията на проверените превозни средства;
3. държавата на регистрация на всяко проверено превозно средство;
4. в случаите на по-подробни проверки проверените области и неизправните елементи в съответствие с приложение № 1, т. 17.
(6) (Нова - ДВ, бр. 34 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Първият доклад по ал. 5 обхваща период от две години считано от 1 януари 2019 г.

 

Чл. 12. (1) Контролните проверки в предприятията се извършват за текущата, а при необходимост - и за предходната година.
(2) Предприятията, на които ще се извършват контролни проверки, се определят на базата на:
1. утвърден план-график;
2. изминал период от предишната проверка;
3. извършени нарушения;
4. наблюдения на пътя;
5. информация за допускани нарушения, подадени от предприятия, учреждения, организации или граждани.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2016 г., в сила от 22.03.2016 г.) При установени нарушения на регламенти (ЕО) № 561/2006 и (ЕС) № 165/2014 задължително се извършва контролна проверка в предприятието.
(4) Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" може да извършва контролни проверки на предприятията чрез изискване на документи, свързани с елементите на проверката.
(5) Документите по ал. 4 се представят в седемдневен срок от получаване на уведомлението за проверката в съответната териториална структура на ИА "АА".

 

Чл. 12а. (Нов - ДВ, бр. 20 от 2012 г.) (1) При прилагане на принудителните административни мерки по чл. 106а, ал. 1, т. 1 - 3 от Закона за автомобилните превози свалената табела с регистрационния номер и отнетият документ, удостоверяващ регистрацията на превозното средство, заедно с копие на заповедта за спиране от движение по чл. 106а, ал. 1, т. 1 - 3 от Закона за автомобилните превози се съхраняват:
1. (изм. - ДВ, бр. 22 от 2016 г., в сила от 22.03.2016 г.) в регионалното звено на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", на чиято територия се намира компетентният орган, който води на отчет регистрацията на превозните средства - при прилагане на мерките по чл. 106а, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за автомобилните превози;
2. (изм. - ДВ, бр. 22 от 2016 г., в сила от 22.03.2016 г.) в регионалното звено на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", на чиято територия е установено нарушението - при прилагане на мярката по чл. 106а, ал. 1, т. 3 от Закона за автомобилните превози.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2016 г., в сила от 22.03.2016 г.) Съхраняването на табелите с регистрационните номера се осъществява в помещение, достъп до което имат само служители, определени от ръководителя на регионалното звено на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".
(3) В тридневен срок от издаване на заповедта за спиране от движение по чл. 106а, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за автомобилните превози копие от заповедта и информация за свалената табела и за отнетия документ, удостоверяващ регистрацията на превозното средство, се изпращат на компетентния орган, който води на отчет регистрацията на превозното средство, за сведение и отразяване на информацията в регистъра на превозните средства.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2016 г., в сила от 22.03.2016 г.) Регионалните звена на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" водят дневник за съхраняваните от тях табели с регистрационни номера и документи, удостоверяващи регистрацията на превозното средство.
(5) След отпадане на основанието за спиране от движение на превозното средство отнетите документи и табелата с регистрационния номер се връщат на собственика му или на упълномощено от него лице с изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа. Информация за това обстоятелство се изпраща на компетентния орган, който води на отчет регистрацията на ППС.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2016 г., в сила от 22.03.2016 г.) Когато в 30-дневен срок от отпадане на основанието за спиране от движение на превозното средство табелата с регистрационния номер и документът, удостоверяващ регистрацията на превозното средство, не бъдат получени от собственика му или от упълномощено от него лице, ръководителят на регионалното звено на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" ги изпраща на компетентния орган, който води на отчет регистрацията на ППС.

 

Раздел IV.
Обхват и елементи на контролните проверки

Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Контролните проверки обхващат:
1. техническата изправност на превозните средства, като общият брой на първоначалните крайпътни технически проверки през всяка календарна година трябва да е не по-малко от 5 % от общия брой на регистрираните в Република България превозни средства от категории М2, М3, N2, N3, О3 и О4;
2. изработените от водачите работни дни, като не по малко от тридесет на сто от общия брой работни дни се проверяват на пътя и не по малко от петдесет на сто - в помещенията на предприятията;
3. наличието на необходимите документи за съответния вид превоз.

 

Чл. 14. (1) Контролните проверки на пътя включват няколко или всички елементи, посочени в приложение № 1.
(2) Проверките по ал. 1 задължително включват елементите, посочени в приложение № 2.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2012 г.) Резултатите от контролните проверки на пътя се отразяват в протокол от крайпътна техническа проверка по образец съгласно приложение № 3, а при проверка на пътно превозно средство, превозващо опасен товар - и в контролен лист по образец съгласно приложение № 4.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2012 г.) Копие от протокола от крайпътна техническа проверка се връчва на водача на провереното превозно средство срещу подпис, а при превози на опасни товари - и копие от контролния лист.
(5) Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" организира и осигурява снабдяването на длъжностните лица, осъществяващи контролни функции, с необходимото оборудване и със списък на основните елементи на проверката на пътя, посочени в приложение № 2.
(6) Проверките по ал. 1 се извършват така, че да не се допуска неравнопоставеност, основана на:
1. държава на регистрация на превозното средство;
2. държава на местожителство на водача;
3. държава на създаване на предприятието;
4. начална и крайна точка на пътуването;
5. тип на тахографа - аналогов или дигитален.

 

Чл. 14а. (Нов - ДВ, бр. 20 от 2012 г.) (1) Проверките на елементи 1 и 8, определени в т. 17 от приложение № 1 към чл. 14, ал. 1, се извършват по правилата на приложение № 1а.
(2) Проверките на останалите елементи, извън посочените в ал. 1, определени в т. 17 от приложение № 1 към чл. 14, ал. 1, се извършват в съответствие с изискванията на приложение № 5 към чл. 31, ал. 1 от Наредба № Н-32 от 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства (ДВ, бр. 104 от 2011 г.).
(3) (Нова - ДВ, бр. 34 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Въз основа на резултатите от проверките по ал. 1 и 2 проверяващият преценява дали моторното превозно средство и/или ремаркето следва да бъдат подложени на по-подробна крайпътна техническа проверка. По-подробната техническа проверка обхваща тези елементи, изброени в т. 17 от приложение № 1 към чл. 14, ал. 1, които се считат за необходими и от значение за безопасността на движението, като се взема предвид по-специално изправността на спирачките, гумите, колелата, шасито и вредното въздействие, както и препоръчителните методи, приложими за проверка на тези елементи.
(4) (Нова - ДВ, бр. 34 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Когато удостоверението за техническа изправност или протоколът от крайпътна техническа проверка показват, че на един от изброените в т. 17 от приложение № 1 към чл. 14, ал. 1 елементи е извършена проверка през предходните три месеца, този елемент не се проверява, освен ако такава проверка е оправдана поради очевидна неизправност.

 

Чл. 14б. (Нов - ДВ, бр. 34 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) (1) По-подробната крайпътна техническа проверка по чл. 14а, ал. 3 се извършва от проверяващи, които отговарят на изискванията по чл. 13 от Наредба № Н-32 от 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства.
(2) По-подробната техническа проверка се извършва чрез подвижна станция за проверка или предназначено за крайпътна проверка съоръжение или в контролно-технически пункт.
(3) Подвижните станции за проверка и предназначените за крайпътна проверка съоръжения трябва да разполагат с подходящо оборудване за извършване на по-подробна крайпътна техническа проверка, което включва оборудването, необходимо за оценяване на състоянието на спирачките и спирачната ефективност, кормилната уредба, окачването и вредното въздействие на превозното средство, съгласно изискванията на Наредба № Н-32 от 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства.
(4) Когато подвижната станция за проверка или предназначеното за крайпътна проверка съоръжение не включват оборудването, необходимо за проверка на посочен в първоначалната проверка елемент, превозното средство се насочва към контролно-технически пункт или предназначено за крайпътна проверка съоръжение, което може да извърши подробна проверка на този елемент.
(5) Когато по-подробните технически проверки трябва да се извършат в контролно-технически пункт или предназначено за крайпътна проверка съоръжение, те се извършват във възможно най-кратки срокове в най-близкия пункт или съоръжение.
Чл. 14в. (Нов - ДВ, бр. 34 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) (1) За всеки подлежащ на проверка елемент от т. 17 в приложение № 1 към чл. 14, ал. 1 по време на крайпътната техническа проверка се използва списъкът с възможни неизправности и тяхната степен на сериозност, посочени в част I от приложение № 5 към Наредба № Н-32 от 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства.
(2) Неизправностите, открити по време на крайпътни технически проверки, се категоризират в една от групите, посочени в част I от приложение № 5 към Наредба № Н-32 от 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства.
(3) Превозно средство с неизправности в повече от една от посочените в ал. 2 групи неизправности се класифицира в групата, съответстваща на по-сериозната неизправност. Превозно средство, което има няколко неизправности в рамките на едни и същи области, може да бъде класифицирано в следващата по сериозност група неизправности, ако се счете, че комбинираното въздействие на тези неизправности води до по-висок риск за безопасността на движението по пътищата.
(4) Когато при осъществяване на контрол се констатира значителна или опасна неизправност, тя трябва да се отстрани, преди превозното средство да се използва отново по пътищата, отворени за обществено ползване.
Чл. 15. (1) Контролните проверки в предприятията включват задължително елементите, посочени в приложение № 5.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2012 г.) Резултатите от контролните проверки в предприятията се отразяват в констативен протокол.
(3) Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" организира и осигурява снабдяването на длъжностните лица, осъществяващи контролни функции, с необходимото оборудване и със списък на основните елементи на проверките в предприятията, посочени в приложение № 5.
(4) При извършване на контролни проверки в предприятията задължително се вземат предвид сигналите и данните относно дейността на проверяваното предприятие, получени от други държави - членки на Европейския съюз.

 

Раздел V.
Събиране, обобщаване и предаване на информация за резултатите от контролните проверки

Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2016 г., в сила от 22.03.2016 г.) За извършените контролни проверки по чл. 5 ръководителите на регионални звена на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" изготвят и изпращат до трето число на следващия месец на Главна дирекция "Автомобилна инспекция" към ИА "АА":
1. (изм. - ДВ, бр. 20 от 2012 г.) отчет - за извършените проверки на предприятия, извършващи превоз на пътници и товари;
2. (изм. - ДВ, бр. 20 от 2012 г.) отчет - за извършените проверки на предприятия, извършващи превоз на опасни товари;
3. (изм. - ДВ, бр. 20 от 2012 г.) отчет - за извършените проверки и съставените актове при извършване на контрол на пътя.
4. (заличена - ДВ, бр. 13 от 2010 г.)
5. (нова - ДВ, бр. 20 от 2012 г.) отчет за броя на съставените актове, издадените наказателни постановления, приложените принудителни административни мерки и сумата от глобите по влезли в сила наказателни постановления.

 

Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2016 г., в сила от 22.03.2016 г.) Главна дирекция "Автомобилна инспекция" води статистика на извършените контролни проверки по месеци и по години и до пето число на следващия месец изготвя и представя на изпълнителния директор на ИА "АА":
1. (изм. - ДВ, бр. 20 от 2012 г.) отчет - за броя на извършените проверки и съставените актове в предприятия, извършващи превоз на пътници и товари;
2. (изм. - ДВ, бр. 20 от 2012 г.) отчет - за извършените проверки и съставените актове в предприятия, извършващи превоз на опасни товари;
3. (изм. - ДВ, бр. 20 от 2012 г.) отчет - за извършените проверки и съставените актове при извършване контрол на пътя.
4. (заличена - ДВ, бр. 13 от 2010 г.)
5. (нова - ДВ, бр. 20 от 2012 г.) отчет за броя на съставените актове, издадените наказателни постановления, приложените принудителни административни мерки и сумата от глобите по влезли в сила наказателни постановления.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2016 г., в сила от 22.03.2016 г.) Главният директор на Главна дирекция "Автомобилна инспекция" осигурява съхраняването на данните, събрани в хода на проверките по чл. 5.

 

Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2016 г., в сила от 22.03.2016 г.) Най-малко веднъж на шест месеца ИА "АА" представя на компетентните органи на държавите - членки на Европейския съюз, информацията по чл. 22, т. 2 на Регламент (ЕО) № 561/2006.
(2) Данните по ал. 1 се представят на съответния компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, и в случаите, когато е направено официално искане за това.
(3) (Нова - ДВ, бр. 20 от 2012 г.) На всеки 2 години до 31 март Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията уведомява Европейската комисия за броя на проверените превозни средства, както и за проверените елементи и установените неизправности.
(4) (Нова - ДВ, бр. 20 от 2012 г.) На всеки 2 години до 30 септември, като използва стандартния формуляр, установен в Решение на Комисията от 22 септември 2008 г. за изготвяне на стандартния отчетен формуляр, посочен в чл. 17 от Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета (OB L 289, 5 ноември 2009 г.), Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията предоставя на Европейската комисия необходимата информация.

 

Раздел VI.
Класифициране на превозвачите и лицата, извършващи автомобилни превози на пътници и товари за собствена сметка, (предприятията) в зависимост от риска

Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2010 г.) (1) Класифицирането на превозвачите и на лицата, извършващи превози на пътници и товари за собствена сметка, в зависимост от риска се извършва по система, която се основава на броя и вида на извършените през последната календарна година нарушения.
(2) В зависимост от риска, който се създава за безопасността на движението по пътищата, нарушенията се разделят на:
1. леки нарушения (ЛН) с коефициент на тежест 1;
2. сериозни нарушения (СН) с коефициент на тежест 2;
3. много сериозни нарушения (МСН) с коефициент на тежест 3.
(3) Нарушенията, попадащи според тежестта им в обхвата на категории ЛН, СН и МСН, са посочени в приложение № 16.
(4) Степента на риск на превозвачите и на лицата, извършващи превози на пътници и товари за собствена сметка, се определя по формулата:
където:
е степента на риск на превозвачите и на лицата, извършващи превози на пътници и товари за собствена сметка;
Nлн - броят на извършените през последната календарна година леки нарушения;
Nсн - броят на извършените през последната календарна година сериозни нарушения;
Nмсн - броят на извършените през последната календарна година много сериозни нарушения;
(изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) S - среден брой на водачите, наети на работа през годината.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) В зависимост от резултата "R" превозвачите и лицата, извършващи превози на пътници и товари за собствена сметка, се разделят в следните три групи:
1. (изм. - ДВ, бр. 20 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) първа група с ниска степен на риск, когато резултатът "R" е по-малък или равен на 3;
2. (изм. - ДВ, бр. 20 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) втора група със средна степен на риск, когато резултатът "R" е по-голям от 3, но е по-малък или равен на 8;
3. (изм. - ДВ, бр. 20 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) трета група с висока степен на риск, когато резултатът "R" е по-голям от 8.
4. (изм. - ДВ, бр. 20 от 2012 г., зал. - ДВ, бр. 34 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.)

 

Чл. 19а. (Нов - ДВ, бр. 34 от 2018 г., в сила от 20.05.2019 г.) За пътните превозните средства, които се експлоатират от превозвачите и от лицата, извършващи превози за собствена сметка, се прилага система за оценка на риска съгласно приложение № 17.
Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2016 г., в сила от 22.03.2016 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) До 31 януари всяка календарна година ръководителите на регионалните звена на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" изготвят справка за предприятията, попадащи в първа, втора и трета рискова група.
(2) За изготвянето на справката по ал. 1 се използва електронна система, в която се съдържа информация за съставените актове и издадените наказателни постановления.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2016 г., в сила от 22.03.2016 г.) Екземпляр от справката се изпраща на Главна дирекция "Автомобилна инспекция" при ИА "АА".

 

Чл. 21. (1) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2016 г., в сила от 22.03.2016 г.) Главният директор на Главна дирекция "Автомобилна инспекция" при ИА "АА" организира обобщаването и анализирането на получените от регионалните звена на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" справки и изготвянето на списъци на предприятията по рискови групи и по седалище на предприятията, като взема предвид и наказанията, наложени за нарушения, извършени извън областта по седалището на предприятието.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2016 г., в сила от 22.03.2016 г.) Окончателните списъци на предприятията, включени в списъците с рискови групи, се изпращат на съответните регионални звена на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" и се оповестяват в интернет страницата на ИА "АА".

 

Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2016 г., в сила от 22.03.2016 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Ръководителите на регионалните звена на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" организират контролната дейност така, че да осигурят:
1. (изм. - ДВ, бр. 20 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 34 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) най-малко една проверка на всеки пет години на предприятията, които са класифицирани в първа група и са показали трайна тенденция за поддържане на ниска степен на риска;
2. най-малко една проверка през текущата година на предприятията, които са класифицирани във втора група;
3. най-малко две проверки през текущата година на предприятията, които са класифицирани в трета група.
4. (зал. - ДВ, бр. 34 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.)
(2) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Проверките на предприятията с висока степен на риск следва да бъдат максимално пълни и щателни.

 

Допълнителни разпоредби

 

§ 1. (Нов - ДВ, бр. 34 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) По смисъла на тази наредба:
1. "Проверяващ" е лице, оправомощено от компетентен орган да извършва първоначални и/или по-подробни крайпътни технически проверки.
2. "Подвижна станция за проверка" е транспортируема система с оборудване за проверки, необходима за извършване на по-подробни крайпътни технически проверки, с персонал от проверяващи, които са компетентни да извършват по-подробни крайпътни технически проверки.
3. "Предназначено за крайпътна проверка съоръжение" е установена зона за извършване на първоначални и/или по-подробни крайпътни технически проверки, която може да разполага с постоянно инсталирано оборудване за проверка.
4. "Крайпътна техническа проверка" означава неочаквана техническа проверка на техническата изправност на търговско превозно средство, която се извършва от компетентните органи на държава членка или под прекия им надзор.
§ 2. (Предишен § 1 - ДВ, бр. 34 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) (1) (Предишен текст на § 1 - ДВ, бр. 13 от 2010 г.) Наредбата въвежда разпоредбите на Директива 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. относно минималните условия за изпълнение на регламенти (ЕИО) № 3820/85 и (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно социалното законодателство, свързано с дейностите по автомобилния транспорт, и за отмяна на Директива 88/559/ЕИО на Съвета (ОВ L 102 от 11.04.2006 г., стр. 35 - 44, специално издание на български език: Глава 07, Том 15, стр. 187 - 195).
(2) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2010 г.) Наредбата въвежда изискванията на:
1. Директива 2009/4/ЕО на Комисията от 23 януари 2009 г. относно контрамерки за установяване и предотвратяване на манипулирането на записите на тахографи, за изменение на Директива 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно минималните условия за изпълнение на регламенти (ЕИО) № 3820/85 и (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно социалното законодателство, свързано с дейностите по автомобилния транспорт, и за отмяна на Директива 88/559/ЕИО на Съвета (ОВ L 21, 24.01.2009 г.);
2. Директива 2009/5/ЕО на Комисията от 30 януари 2009 г. за изменение на Приложение III към Директива 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно минималните условия за изпълнение на регламенти (ЕИО) № 3820/85 и (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно социалното законодателство, свързано с дейностите по автомобилния транспорт (ОВ L 29, 31.01.2009 г.);
3. (нова - ДВ, бр. 20 от 2012 г.) Директива 2010/47/ЕС на Комисията от 5 юли 2010 г. за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 2000/30/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно крайпътните технически проверки на движещите се на територията на Общността търговски превозни средства;
4. (нова - ДВ, бр. 34 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Директива 2014/47/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. относно крайпътната техническа проверка на изправността на търговски превозни средства, които се движат на територията на Съюза, и за отмяна на Директива 2000/30/ЕО (ОВ, L 127/134 от 29 април 2014 г.).

 

Заключителни разпоредби

 

§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 91а, ал. 11 от Закона за автомобилните превози.

 

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-14 ОТ 2009 Г. ЗА НАЧИНА НА ПРОВЕЖДАНЕ, ОБХВАТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА КОНТРОЛНИТЕ ПРОВЕРКИ НА ПЪТЯ И В ПРЕДПРИЯТИЯТА И ЗА КЛАСИФИЦИРАНЕТО НА ПРЕВОЗВАЧИТЕ И НА ЛИЦАТА, ИЗВЪРШВАЩИ ПРЕВОЗИ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА

(ОБН. - ДВ, БР. 22 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 22.03.2016 Г.)

 

§ 12. Навсякъде в наредбата думите:
1. "Главна дирекция "Контролна дейност - ДАИ" и "Директорът" се заменят съответно с "Главна дирекция "Автомобилна инспекция" и "Главният директор";
2. "областния отдел" и "областни отдели" се заменят съответно с "регионалното звено на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" и "регионални звена на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация";
3. "Областните отдели" и "областните отдели" се заменят съответно с "Регионалните звена на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" и "регионалните звена на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация";
4. "Началниците" и "началниците" се заменят с "Ръководителите" и "ръководителите", а думите "началника" и "началникът" се заменят съответно с "ръководителя" и "ръководителят".

 

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-14 ОТ 2009 Г. ЗА НАЧИНА НА ПРОВЕЖДАНЕ, ОБХВАТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА КОНТРОЛНИТЕ ПРОВЕРКИ НА ПЪТЯ И В ПРЕДПРИЯТИЯТА И ЗА КЛАСИФИЦИРАНЕТО НА ПРЕВОЗВАЧИТЕ И НА ЛИЦАТА, ИЗВЪРШВАЩИ ПРЕВОЗИ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА

(ОБН. - ДВ, БР. 22 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 22.03.2016 Г.)

 

§ 13. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-14 ОТ 2009 Г. ЗА НАЧИНА НА ПРОВЕЖДАНЕ, ОБХВАТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА КОНТРОЛНИТЕ ПРОВЕРКИ НА ПЪТЯ И В ПРЕДПРИЯТИЯТА И ЗА КЛАСИФИЦИРАНЕТО НА ПРЕВОЗВАЧИТЕ И НА ЛИЦАТА, ИЗВЪРШВАЩИ ПРЕВОЗИ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА
Приложение № 1 към чл. 14, ал. 1

 

(Доп. - ДВ, бр. 13 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 22 от 2016 г., в сила от 22.03.2016 г.)

 

Елементи на проверката на пътя

 

1. (изм. - ДВ, бр. 22 от 2016 г., в сила от 22.03.2016 г.) Дневното и седмичното време на управление, прекъсванията, дневните и седмичните почивки; тахографските листа за предходните дни, които трябва да се намират в превозното средство съгласно изискванията на чл. 36 от Регламент (ЕС) № 165/2014, и/или данните за същия период, съхранени върху картата на водача и/или в паметта на тахографа и/или на разпечатки.
2. (отм. - ДВ, бр. 22 от 2016 г., в сила от 22.03.2016 г.)
3. Моментните скорости на превозното средство за последните 24 h от използването на превозното средство, както са записани от тахографа.
4. Правилното използване и функциониране на тахографа (определяне на възможните злоупотреби с тахографа и/или картата на водача и/или тахографските листа).
5. (изм. - ДВ, бр. 22 от 2016 г., в сила от 22.03.2016 г.) График за работата на водачите и разписание на линията (за вътрешни пътнически превози по редовни линии и международни пътнически превози по редовни линии, когато маршрутът на линията не надвишава 50 км).
6. Име и адрес на предприятието, извършващо превоза.
7. Име, адрес и гражданство на водача, извършващ превоза.
8. Наличие на трудов договор, граждански договор или друга правна връзка между водача и предприятието, по силата на която се осъществява превозът.
9. Собственост на превозното средство, с което се осъществява превозът; наличие на друго правно основание, по силата на което превозното средство се ползва от превозвача.
10. Собственост на товара и документи, удостоверяващи собствеността (само за превоз на товари).
11. Идентификационни данни за товародателя и товарополучателя (само при превоз на товари).
12. Превозни документи за товара - товарителница, фактура и други (само при превоз на товари).
13. Самоличност на пътниците в превозното средство; документи за самоличност (само при превоз на пътници, включително таксиметров).
14. Превозни документи на пътниците в превозното средство, когато такива се изискват от нормативните актове, посочени в чл. 8 (само при превоз на пътници).
15. Документи или копия от документи, удостоверяващи правото на предприятието и на водача да извършват съответната транспортна дейност (когато такива се изискват по силата на действащите нормативни актове, посочени в чл. 8, и водачът е длъжен да ги носи по време на превоза по силата на тези нормативни актове).
16. Други документи, които водачът е длъжен да притежава и носи по време на превоза и да представя на контролните органи при проверка по силата на действащите нормативни актове, посочени в чл. 8.
17. (изм. - ДВ, бр. 20 от 2012 г.) Техническо състояние на превозното средство, когато нормативните актове, посочени в чл. 8, определят изисквания спрямо него, включително изисквания за годност, ако има такива; проверяват се един, няколко или всички от следните елементи:
(0) идентификация;
(1) спирачно оборудване;
(2) кормилно управление;
(3) видимост;
(4) светлини, осветление и сигнални устройства;
(5) оси, колела, гуми и окачване;
(6) шаси и приставки на шасито;
(7) друго оборудване, вкл. тахограф и ограничител на скоростта;
(8) вредно въздействие, вкл. емисии и разлив на гориво и/или масло;
(9) (нова - ДВ, бр. 22 от 2016 г., в сила от 22.03.2016 г.) допълнителни проверки за превозни средства от категории М2 и М3, превозващи пътници;
(10) (нова - ДВ, бр. 22 от 2016 г., в сила от 22.03.2016 г.) обезопасяване на товара.
18. Тип на тахографа (дигитален или аналогов) или таксиметровия апарат, марка, модел и индивидуализиращи белези, наличие на табели, които се изискват от действащите нормативни актове, и други изисквания, на които трябва да отговаря тахографът или таксиметровият апарат съгласно нормативните актове, посочени в чл. 8.
19. Наличие на устройства или приспособления, даващи възможност от тахографа или таксиметровия апарат да бъдат записани и отчетени неверни данни.
20. Наличие, вид, състояние и индивидуализиращи белези на тахографски лист, съответно карта на водач за дигиталните тахографи; друга информация от тахографския лист или картата на водача относно начина на ползване на тахографа.
21. Наличие на опасен товар (само при превоз на товари) или на предназначение за превоз на такъв товар на превозното средство.
22. Техническо състояние на превозното средство, предназначено или използвано за превоз на опасни товари; проверяват се един, няколко или всички от следните елементи:
а) брутна маса/обем на опасния товар за ППС (в килограми и литри);
б) вид на съда, в който се превозва товарът (неподвижна цистерна, сменяема цистерна, контейнер, контейнер-цистерна, батерия-съдове и др.), съответно дали се превозва в насипно състояние, във вид на малки пратки или по друг начин;
в) транспортно-съпроводителни документи (освен изброените в останалите точки) - писмени инструкции, разрешения за превоз, изискуеми от нормативните актове по чл. 8 или от друг действащ нормативен акт, който следва да бъде приложен в съответния случай;
г) вид на товара и наличие на смесено натоварване;
д) вид на пътното превозно средство;
е) обработка и съхранение на товара;
ж) наличие на изтичане на опасния товар или повреда на опаковките;
з) UN номер/етикиране на пратките/UN код на опаковките;
и) маркиране на ППС и/или контейнера;
й) табели при превоз в цистерни или в насипно състояние;
к) пожарогасители (един или два при необходимост);
л) спирателен клин (по един за превозното средство);
м) предупредителни знаци (най-малко два броя);
н) предпазна жилетка;
о) ръчна лампа;
п) защитна екипировка за водача (в съответствие с писмените инструкции).
23. Наличие на правоспособност на лицата, които се намират на борда на превозното средство, превозващо опасен товар (само при превоз на опасни товари, когато такава правоспособност се изисква от действащите нормативни актове); наличие на документи, удостоверяващи тази правоспособност; наличие на други лица освен членовете на екипажа на борда на превозното средство при превоз на опасни товари.
24. Наличие, вид, използване и състояние на табели, знаци и други, когато има съответно изискване съгласно някой от нормативните актове, посочени в чл. 8.
25. Други елементи, когато в някой от нормативните актове по чл. 8 има съответното изискване.
26. При възможност и с оглед на съображенията за безопасност проверка на монтирания на превозното средство тахограф с цел установяване на монтирането и/или използването на устройство(-а) за унищожаване, потискане, подправяне или промяна на данни, за внасяне на смущения в електронния обмен на данни между елементите на тахографа или възпрепятстващи или променящи по такъв начин данните преди криптиране.

 

Приложение № 1a към чл. 14а, ал. 1
(Ново - ДВ, бр. 20 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2016 г., в сила от 22.03.2016 г.)
Правила за преглед или проверка на спирачното оборудване и вредно въздействие по време на крайпътна техническа проверка
I. Увод
В това приложение се определят правилата за изпитване и/или проверка на спирачните системи и емисиите на отработили газове по време на крайпътна техническа проверка. Използването на оборудване не е задължително при крайпътни проверки. То би повишило обаче качеството на проверките и е препоръчително, когато е възможно.
Елементите, които могат да бъдат проверени само чрез използване на оборудване, са отбелязани с (О).
Когато е посочен визуален метод за проверка, това означава, че в допълнение към огледа на елементите инспекторът следва при необходимост също и да манипулира с тях, да направи оценка на издавания шум или да използва други подходящи средства за проверка, без да се прилага оборудване.
II. Изисквания към проверката
Крайпътните технически проверки могат да обхващат изброените по-долу елементи, като се използват посочените методи. Като неизправности са посочени недостатъци, които е възможно да бъдат установени.
Забележка.
(a) Под "изисквания" се имат предвид изискванията за типово одобрение към датата на първоначалната регистрация или при първоначалното въвеждане в експлоатация, както и задълженията за модернизиране или изискванията на националното законодателство на държавата на регистрация.

 

Приложение № 2 към чл. 14, ал. 2 и 5
(Доп. - ДВ, бр. 13 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2016 г., в сила от 22.03.2016 г.)

 

І. Списък на основните елементи на проверката на пътя (предоставя се на служителите, осъществяващи контрол на пътя)
1. (изм. - ДВ, бр. 22 от 2016 г., в сила от 22.03.2016 г.) Дневното и седмичното време на управление, прекъсванията, дневните и седмичните почивки; тахографските листа за предходните дни, които трябва да се намират в превозното средство съгласно изискванията на чл. 36 от Регламент (ЕС) № 165/2014, и/или данните за същия период, съхранени върху картата на водача и/или в паметта на тахографа и/или на разпечатки.
2. (отм. - ДВ, бр. 22 от 2016 г., в сила от 22.03.2016 г.)
3. Моментните скорости на превозното средство за последните 24 h от използването на превозното средство, както са записани от тахографа.
4. Правилното използване и функциониране на тахографа (определяне на възможните злоупотреби с тахографа и/или картата на водача и/или тахографските листа).
5. График на дежурствата и разписание на линията (за вътрешни пътнически превози по редовни линии и международни пътнически превози по редовни линии, дължината на които не надвишава 100 km, при положение че началната и крайната им точки се намират на разстояние не повече от 50 km по права линия от границата между две държави - членки на Европейския съюз).
6. При възможност и с оглед на съображенията за безопасност проверка на монтирания на превозното средство тахограф с цел установяване на монтирането и/или използването на устройство(-а) за унищожаване, потискане, подправяне или промяна на данни, за внасяне на смущения в електронния обмен на данни между елементите на тахографа или възпрепятстващи или променящи по такъв начин данните преди криптиране.

 

ІІ. Списък на оборудването, с което трябва да бъдат снабдени контролните органи при проверка на пътя
1. Оборудване, което може да извлича данни от тахографа и картата на водача за дигитални тахографи, да разчита и анализира данните и/или да ги предава до централната база данни за анализ.
2. Оборудване за проверка на тахографските листа.
3. Технически средства за проверка размерите на превозните средства, тяхната маса и натоварване на ос, както и за проверка на техническата им изправност.
4. Специално оборудване за анализ със специализиран софтуер за проверка и потвърждаване на цифровия подпис, с който са подписани данните, както и със специализиран софтуер за анализ, възпроизвеждащ подробно скоростния профил на превозните средства преди проверката на тахографите им.

 

Приложение № 3 към чл. 14, ал. 3
(Изм. - ДВ, бр. 20 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2016 г., в сила от 22.03.2016 г.)

 

ПРОТОКОЛ ОТ КРАЙПЪТНА ТЕХНИЧЕСКА ПРОВЕРКА № ....................

 

1. Място на проверката .........................................................................................................

а) вид на пътя .........................................................................................................................

2. Дата ................................................................................................................ 201 ......... г.

3. Час .......................................................................................................................................

4. Обозначение за националност на МПС ................................, рег. № ............................

а) обозначение за националност на ремаркето/полуремаркето ..........., рег. № ................

5. VIN номер на МПС ............................................. на ремаркето/полуремаркето ............

а) вид на тахографа:

аналогов 0  дигитален 0

6. Категория на пътното превозно средство/ състава от пътни превозни средства

а) N 2(а) (от 3,5 до 12 т)0
б) N 3(а) (над 12 т)0
в) О 3(а) (от 3,5 до 10 т)0
г) О 4(а) (над 10 т)0
д) M 2(а) (над 9 места (б), до 5 т)0
е) M 3(а) (над 9 места (б), над 5 т)0
ж) Т 50
з) друга категория ППС0

7. Показание на километража при проверката: ...................................................................

8. Предприятие, извършващо превоза:

а) наименование и адрес ......................................................................................................;

б) номер на лиценза (в)..........................................................................................................

9. Име, фамилия на водача ....................................................................................................

10. Списък на проверяваните елементи

    Елементи

Проверен (г)

Неизправен (д)

(0) Идентификация (е)

(1) Спирачно оборудване (е)

(2) Кормилна уредба (е)

(3) Видимост (е)

(4) Осветително оборудване и електрическа система (е)

(5) Оси, колела, гуми, окачване (е)

(6) Шаси и приставки на шасито (е)

(7) Друго оборудване, вкл. тахограф и ограничител на скоростта (е)

(8) Вредно въздействие, вкл. емисии и разлив на гориво и/или масло (е)

(9) Допълнителни проверки за ППС от категории М2 и

М3 (е)

(10) Обезопасяване на товара (е)

Със знак "Х" се маркират съответните полета.

11. Резултат от проверката:

Изправен                                                                                                                              0

Неизправен                                                                                                                          0

Забрана за ползване на ППС поради опасни неизправности

(приложен ПАМ)                                                                                                                 0

12. Разни/бележки: ................................................................................................................

13. Служебно лице, извършило проверката:

......................................................................................................................................................

(подпис и печат на служителя)

Получих протокол от проверката на пътя №

......................................................................................................................................................

(подпис на провереното лице)

(а)

Категория на провереното ППС в съответствие с чл. 2 от Директива 2014/47/ЕС

(б)

Брой места, включително мястото на водача (позиция S.1 от свидетелството за регистрация)

(в)

Ако тези данни са налице

(г)

"Проверен" означава, че поне един или повече от подлежащите на проверка елементи от тази група, както са изброени в приложение II или III към Директива 2014/47/ЕC, са били проверени и са били открити незначителни или никакви неизправности

(д)

Неизправни елементи със значителни или опасни неизправности, посочени на подложката на кочана с протоколите

(е)

Методи за проверка и оценка на неизправностите съгласно приложения II и III към Директива 2014/47/ЕС

0. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО
0.1. Табели за регистрационния номер
0.2. Идентификационен номер на превозното средство/шаси/сериен номер
1. СПИРАЧНО ОБОРУДВАНЕ
1.1. Механично състояние и функциониране
1.1.1. Ос на спирачния педал
1.1.2. Състояние на педала и ход на задвижващото спирачно устройство
1.1.3. Вакуумпомпа или компресор и резервоари
1.1.4. Предупредителен индикатор или манометър за ниско налягане
1.1.5. Ръчен клапан за контрол на спирачката
1.1.6. Механизъм за задействане на ръчната спирачка, контрол на лоста, храповик, електронна ръчна спирачка
1.1.7. Спирачни клапани (педално управлявани, разтоварващи, регулиращи клапани)
1.1.8. Съединения за спирачки на ремаркета (електрически и пневматични)
1.1.9. Резервоар за сгъстен въздух
1.1.10. Спирачни сервомеханизми, главен спирачен цилиндър (хидравлични системи)
1.1.11. Твърди спирачни въздухопроводи
1.1.12. Гъвкави спирачни маркучи
1.1.13. Спирачни накладки за дискови и челюстни спирачки
1.1.14. Спирачни барабани, спирачни дискове
1.1.15. Спирачни жила, щанги, лостове, предавки
1.1.16. Задвижващи спирачни механизми (включително спирачни пружини и хидравлични цилиндри)
1.1.17. Товаросензорен клапан
1.1.18. Устройства за регулиране на хлабината и съответни индикатори
1.1.19. Допълнителна спирачна уредба (когато е монтирана или се изисква)
1.1.20. Автоматично действие на спирачките на ремаркето
1.1.21. Цялостна спирачна система
1.1.22. Контролни съединения
1.1.23. Инерционна спирачка
1.2. Показатели и ефективност на крачната спирачка
1.2.1. Работа
1.2.2. Ефективност
1.3. Показатели и ефективност на вторичната (аварийната) спирачка
1.3.1. Работа
1.3.2. Ефективност
1.4. Показатели и ефективност на ръчната спирачка
1.4.1. Работа
1.4.2. Ефективност
1.5. Показатели на допълнителната спирачна уредба с продължително действие
1.6. Антиблокираща спирачна система
1.7. Електронна спирачна система (EBS)
1.8. Спирачна течност
2. КОРМИЛНО УПРАВЛЕНИЕ
2.1. Механично състояние
2.1.1. Състояние на кормилния механизъм
2.1.2. Закрепване на кормилната кутия
2.1.3. Състояние на кормилното задвижване
2.1.4. Функциониране на кормилното задвижване
2.1.5. Сервоуправление
2.2. Кормило и кормилна колона
2.2.1. Състояние на кормилото
2.2.2. Кормилна колона и кормилни демпфери
2.3. Кормилна хлабина
2.4. Регулиране на кормилото
2.5. Въртяща опора за управляемата ос на ремаркето
3. ВИДИМОСТ
3.1. Полезрение
3.2. Състояние на стъклата
3.3. Огледала за виждане назад
3.4. Чистачки на предното стъкло
3.5. Устройство за миене на стъклата
3.6. Система срещу изпотяване на стъклата
4. ЛАМПИ, СВЕТЛООТРАЖАТЕЛИ, ЕЛЕКТРИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ
4.1. Предни фарове
4.1.1. Състояние и функциониране
4.1.2. Регулиране
4.1.3. Превключване
4.1.4. Съответствие с изискванията
4.1.5. Устройства за регулиране на височината
4.1.6. Устройство за чистене на предните фарове
4.2. Предни и задни габаритни светлини, странични габаритни светлини и светлини за обозначаване на най-външния габарит
4.2.1. Състояние и функциониране
4.2.2. Превключване
4.2.3. Съответствие с изискванията
4.3. Стопове
4.3.1. Състояние и функциониране
4.3.2. Превключване
4.3.3. Съответствие с изискванията
4.4. Пътепоказател и аварийни светлини
4.4.1. Състояние и функциониране
4.4.2. Превключване
4.4.3. Съответствие с изискванията
4.4.4. Честота на мигане
4.5. Предни и задни фарове против мъгла
4.5.1. Състояние и функциониране
4.5.2. Регулиране
4.5.3. Превключване
4.5.4. Съответствие с изискванията
4.6. Светлини за заден ход
4.6.1. Състояние и функциониране
4.6.2. Превключване
4.6.3. Съответствие с изискванията
4.7. Лампа на задната регистрационна табела
4.7.1. Състояние и функциониране
4.7.2. Съответствие с изискванията
4.8. Задни светлоотражатели, странични светлоотражатели и задни табели за обозначаване
4.8.1. Състояние
4.8.2. Съответствие с изискванията
4.9. Сигнални устройства, задължителни за осветително оборудване
4.9.1. Състояние и функциониране
4.9.2. Съответствие с изискванията
4.10. Електрически връзки между теглещото превозно средство и ремаркето или полуремаркето
4.11. Електрическа инсталация
4.12. Незадължителни лампи и светлоотражатели
4.13. Акумулатор
5. ОСИ, КОЛЕЛА, ГУМИ И ОКАЧВАНЕ
5.1. Оси
5.1.1. Оси
5.1.2. Шенкели
5.1.3. Лагери на колелата
5.2. Колела и гуми
5.2.1. Главина на колелата
5.2.2. Колела
5.2.3. Гуми
5.3. Система на окачване
5.3.1. Ресори/пружини, стабилизатор
5.3.2. Амортисьори
5.3.3. Карданни валове, надлъжни реактивни щанги, кобилици и напречни рамена
5.3.4. Шарнири на окачването
5.3.5. Въздушно окачване
6. ШАСИ И ПРИСТАВКИ НА ШАСИТО
6.1. Шаси или рама и приставки
6.1.1. Общо състояние
6.1.2. Тръби и шумозаглушители на системата за отвеждане на отработили газове
6.1.3. Резервоар за гориво и тръби (включително резервоар за гориво за отопление и тръби)
6.1.4. Брони, странични защити и защита срещу вклиняване на превозно средство, идващо отзад
6.1.5. Опора за резервно колело
6.1.6. Механично прикачване и оборудване за теглене
6.1.7. Трансмисия
6.1.8. Опорни елементи за двигателя
6.1.9. Работа на двигателя
6.2. Кабина и каросерия
6.2.1. Състояние
6.2.2. Рама
6.2.3. Врати и панти на вратите
6.2.4. Под
6.2.5. Седалка на водача
6.2.6. Други седалки
6.2.7. Органи за управление
6.2.8. Стъпала за кабината
6.2.9. Други вътрешни и външни приспособления и оборудване
6.2.10. Калобрани, устройства за предотвратяване на пръскането
7. ДРУГО ОБОРУДВАНЕ
7.1. Предпазни колани
7.1.1. Надеждност на монтажа
7.1.2. Състояние
7.1.3. Ограничител на натоварването от предпазните колани
7.1.4. Обтегачи за предпазните колани
7.1.5. Въздушна възглавница
7.1.6. Допълнителни предпазни системи
7.2. Пожарогасител
7.3. Ключалки и устройство против кражба
7.4. Предупредителен триъгълник
7.5. Аптечка
7.6. Фиксиращи клинове (трупчета) за колелата
7.7. Звуково предупредително устройство
7.8. Скоростомер
7.9. Тахограф
7.10. Устройство за ограничаване на скоростта
7.11. Километропоказател
7.12. Електронно управление на стабилността
8. ВРЕДНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ
8.1. Система за намаляване на шума
8.2. Емисии на отработили газове
8.2.1. Емисии от бензинови двигатели
8.2.1.1. Оборудване за контрол на емисиите от отработили газове
8.2.1.2. Газови емисии
8.2.2. Емисии от дизелови двигатели
8.2.2.1. Оборудване за контрол на емисиите от отработили газове
8.2.2.2. Димност
8.4. Други елементи, свързани с околната среда
8.4.1. Изтичане на течности
9. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОВЕРКИ ЗА ППС ОТ КАТЕГОРИИ М2 И М3
9.1. Врати
9.1.1. Входни и изходни врати
9.1.2. Аварийни изходи
9.2. Система срещу изпотяване на стъклата и срещу обледеняване
9.3. Вентилационна и отоплителна система
9.4. Седалки
9.4.1. Седалки за пътници (включително седалки за придружаващ персонал и системи за обезопасяване на деца, когато е приложимо)
9.4.2. Седалка на водача
9.5. Вътрешно осветление и устройства за показване на местоназначението
9.6. Проходи, пространство за правостоящи пътници
9.7. Стълби и стъпала
9.8. Система за комуникация с пътниците
9.9. Надписи
9.10. Изисквания за превоз на деца
9.10.1. Врати
9.10.2. Сигнално и специално оборудване
9.11. Изисквания относно превоза на лица с намалена подвижност
9.11.1. Врати, рампи и подемници
9.11.2. Система за обездвижване на инвалидните колички
9.11.3. Сигнално и специално оборудване

 

Приложение № 4 към чл. 14, ал. 3

КОНТРОЛЕН ЛИСТ

(за ППС превозващи опасни товари /ADR/)

Място на проверката и вид на пътя :...............................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................... Дата: .................................................Час: ................................................................................................................................................................
Националност на ППС (знак на държавата): ............. Рег. №: ......................................................................................................................................................................................................................................
Националност на ремаркето/полуремаркето: ........... Рег. №: ......................................................................................................................................................................................................................................
Вид на ППС: а) товарен автомобил (ТА) б) ТА с ремарке в) влекач с полуремарке
Предприятие превозвач (име, адрес и националност): ...............................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Водач: 1) ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2) ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(име, фамилия) (име, фамилия)
Изпращач (име, адрес, място на натоварване): .....................................................................................................................................................................................................................................................
Товарополучател (име, адрес, място на разтоварване): ................................................................................................................................................................................................................................................
Брутна маса / обем на опасния товар за ППС: ................. кг/литри
Освободени количества по т. 1.1.3 и т. 3.4 от ADR надвишени. а) да б) не
Превозът се извършва в: а) неподвижна цистерна б) сменяема цистерна в) контейнер-цистерна
г) батерия - съдове д) насипно състояние е) контейнер ж) дребни пратки
Транспортно-съпроводителни документи*:проверенустановено нарушениеотпада
1. Превозен документ
2. Писмени указания
3. Дву- или многостранна спогодба/др. разрешение за превоза
4. Удостоверение за одобрение на ППС за превоз на определени опасни товари
5. ADR свидетелство за водач превозващ опасни товари
Товар: съгласно придружаващите го писмени указанияпроверенустановено нарушениеотпада
а) Товар допуснат до превоз
б) Превоз в насипно състояние
в) Превоз в цистерни
г) Превоз в контейнери
д) Вид на ППС, допуснато до превоз на товара
е) Забрана за съвместно натоварване
ж) Обработка и съхранение на товара
з) Изтичане на опасен товар или повредени опаковки
и) UN номер/етикиране на пратките/UN код на опаковката
й) Маркиране на ППС и/или контейнера
к) Табели при превоз в цистерни или в насипно състояние
Основно оборудване за безопасност съгласно ADR:проверенустановено нарушениеотпада
а) Пожарогасители (един или няколко при необходимост)
б) Спирателен клин (минимум два броя за ППС)
в) Светлоотразителни и предупредителни знаци (най-малко два броя)
г) Светлоотразителна предпазна жилетка (за всеки член от екипажа на ППС)
д) Ръчно фенерче с неметален корпус
е) Оборудване съгласно писмените инструкции
* със знак "Х" се попълват съответните полета
6. Рискова категория в зависимост от установеното нарушение
Рискова категория I: Рискова категория II: Рискова категория III:
(В случай че са установени няколко нарушения, се отразява само рисковата категория на най-сериозното от тях).
Други / Забележки: .....................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Контролен орган: ................................. Проверяващ: .....................................................
(име и личен печат)

 

Приложение № 5 към чл. 15, ал. 1 и 3
(Доп. - ДВ, бр. 13 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2016 г., в сила от 22.03.2016 г.)

 

І. Списък на основните елементи на проверката в предприятията (предоставя се на служителите, осъществяващи контрол в предприятията).
1. (изм. - ДВ, бр. 22 от 2016 г., в сила от 22.03.2016 г.) Дневното и седмичното време на управление, прекъсванията, дневните и седмичните почивки; тахографските листа за предходните дни, които трябва се намират в превозното средство съгласно изискванията на чл. 36 от Регламент (ЕС) № 165/2014, и/или данните за същия период, съхранени върху картата на водача и/или в паметта на тахографа и/или на разпечатки.
2. (отм. - ДВ, бр. 22 от 2016 г., в сила от 22.03.2016 г.)
3. Моментните скорости на превозното средство за последните 24 h от използването на превозното средство, както са записани от тахографа.
4. Правилното използване и функциониране на тахографа (определяне на възможните злоупотреби с тахографа и/или картата на водача и/или тахографските листа).
5. График на дежурствата и разписание на линията (за вътрешни пътнически превози по редовни линии и международни пътнически превози по редовни линии, дължината на които не надвишава 100 km, при положение, че наличната и крайната им точка се намират на разстояние не повече от 50 km по права линия от границата между две държави - членки на Европейския съюз).
6. Седмичните почивки и времето на управление между тези почивки.
7. Спазването на двуседмичното ограничение за времето на управление.
8. Данните от тахографските листа, тахографа, картата на водача и разпечатките.

 

ІІ. Списък на оборудването, с което трябва да бъдат снабдени контролните органи при проверка в предприятията.
1. Оборудване, което може да извлича данни тахографа и картата на водача за дигитални тахографи, да разчита и анализира данните и/или да ги предава до централната база данни за анализ.
2. Оборудване за проверка на тахографските листа.
3. Специално оборудване за анализ със специализиран софтуер за проверка и потвърждаване на цифровия подпис, с който са подписани данните, както и със специализиран софтуер за анализ, възпроизвеждащ подробно скоростния профил на превозните средства преди проверката на тахографите им.

 

Приложение № 6 към чл. 15, ал. 2, т. 1
(Изм. - ДВ, бр. 13 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 20 от 2012 г.)

 

Приложение № 7 към чл. 15, ал. 2, т. 2
(Изм. - ДВ, бр. 13 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 20 от 2012 г.)

 

Приложение № 8 към чл. 16, т. 1
(Изм. - ДВ, бр. 13 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 20 от 2012 г.)

 

Приложение № 9 към чл. 16, т. 2
(Изм. - ДВ, бр. 13 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 20 от 2012 г.)

 

Приложение № 10 към чл. 16, т. 3
(Изм. - ДВ, бр. 13 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 20 от 2012 г.)

 

Приложение № 11 към чл. 16, т. 4
(Зал. - ДВ, бр. 13 от 2010 г.)

 

Приложение № 12 към чл. 17, ал. 1, т. 1
(Изм. - ДВ, бр. 13 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 20 от 2012 г.)

 

Приложение № 13 към чл. 17, ал. 1, т. 2
(Изм. - ДВ, бр. 13 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 20 от 2012 г.)

 

Приложение № 14 към чл. 17, ал. 1, т. 3
(Изм. - ДВ, бр. 13 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 20 от 2012 г.)

 

Приложение № 15 към чл. 17, ал. 1, т. 4
(Зал. - ДВ, бр. 13 от 2010 г.)

 

Приложение № 16 към чл. 19, ал. 3
(Изм. - ДВ, бр. 13 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2016 г., в сила от 22.03.2016 г.)

Нарушения в съответствие с чл. 19, ал. 3 ( чл. 9, параграф 3 от Директива 2006/22/ЕО) Таблицата по-долу съдържа насоки за общия обхват на нарушенията на регламенти (ЕО) № 561/2006 и (ЕС) № 165/2014, разделени в категории според тежестта им

1. Групи от нарушения на Регламент (ЕО) № 561/2006*

(Време за управление и време за почивка)

 

Правно
основание

Вид на нарушение

Ниво на сериозност**

МСН

СН

ЛН

Екипаж

1.

Чл. 5

Не се спазва минималната възраст за водачите и придружителите

X

Период на управление

2.

Чл. 6.1

Дневното време за управление надхвърля 9 часа10 h ≤...< 11 h

X

3.

11 h ≤...

X

4.

Превишаване дневното време от 9 часа с 50 % или повече, шофиране без прекъсване или без никаква почивка от най-малко 4,5 часа13 h 30 ≤...

без прекъсване/почивка

X

5.

Удължаване дневното време на управление до 10 часа повече от 2 пъти седмично11 h ≤...< 12 h

X

6.

12 h ≤ ...

X

7.

Превишаване дневното време от 10 часа с 50 % или повече, шофиране без прекъсване или без никаква почивка от най-малко 4,5 часа15 h ≤...

без прекъсване/
почивка

X

8.

Чл. 6.2

Превишаване на седмичното работно време60 h ≤...< 65 h

X

9.

65 h ≤...< 70

X

10.

Превишаване на седмичното време на управление с 25 % или повече70 h ≤ ...

X

11.

Чл. 6.3

Превишаване максималното общо време на управление през 2 последователни седмици100 h ≤...< 105 h

X

12.

105 h ≤ ...<112 h 30

X

13.

Превишаване максимално общо време на управление през 2 последователни седмици с 25 % или повече112 h 30 ≤ ...

 

X

Почивки

14.

Чл. 7

Превишаване времето на управление, преди да се направи почивка от 45 минути5 h ≤ ...< 6 h

X

15.

6 h ≤...

X

Период на почивка

16.

Чл. 8.2

Недостатъчна дневна почивка от поне 11 часа, ако намалена дневна почивка не е позволена8 h 30 ≤...< 10 h

X

17.

...< 8 h 30

X

18.

Недостатъчно намалена дневна почивка от поне 9 часа, ако се допуска7 h ≤...< 8 h

X

19.

...< 7 h

X

20.

Недостатъчно разделена дневна почивка от поне 3 часа + 9 h3 h + [7 h ≤...< 8 h]

X

21.

3 h + [...< 7 h]

X

22.

Чл. 8.5

Недостатъчна дневна почивка от поне 9 часа за екипно управление7 h ≤...< 8 h

X

23.

...< 7 h

X

24.

Чл. 8.6

Недостатъчна намалена седмична почивка - поне 24 часа22 h ≤ ...< 24 h

X

25.

20 h < 22 h

X

26.

...< 20 h

Х

27.

Недостатъчна седмична почивка от 45 часа, когато намалена седмична почивка не е позволена42 h ≤ ...< 45 h

X

28.

36 h < 42 h

X

29.

....< 36 h

Х

12-дневна законова дерогация

30.

Чл. 8.6a

Превишаване на 12 последователни 24-часови периода след предходна нормална седмична почивка

X

31.

Чл. 8.6a (b)(ii)

Седмичната почивка, взета след 12 последователни 24-часови периода, е по-малко от 45 часа

X

32.

Чл. 8.6a (b)(ii)

Седмичната почивка, взета след 12 последователни 24-часови периода, е по-малко от 69 часа

X

33.

Чл. 8.6a (d)

Управление в периода между 22,00 и 6,00 ч., повече от 3 часа преди почивката от 45 минути, при екипно управление

X

Работна организация

34.

Чл. 10.1

Връзка между заплащането и изминатото разстояние или обема на превозените товари

X

35.

Чл. 10.2

Организация на работата на водача без или със дадени неправилни указания

X

 

2. Групи от нарушения на Регламент (ЕС) № 165/2014***

(Оборудване за запис)

 

Правно основание

Вид на нарушенията

Ниво на сериозност**

МСН

СН

ЛН

Монтаж на тахографа

1.

Чл. 3 и

чл. 22

Тахографът не е от одобрен тип

X

Използване на тахографа, картата на водача или на тахографските листи

2.

Чл. 27

Даден водач може да е титуляр на не повече от една валидна карта

X

3.

Управление с карта на водача, която е била фалшифицирана (счита се за управление без карта на водача)

X

4.

Управление с карта на водача, на която водачът не е титуляр (счита се за управление без карта на водача)

X

5.

Управление с карта на водача, която е била получена въз основа на неверни данни и/или подправени документи (счита се за управление без карта на водача)

X

6.

Използването на дефектна или с изтекъл срок карта на водача

X

7.

Чл. 32.1

Тахографът не функционира правилно (пример: тахографът не е правилно проверен, калибриран и пломбиран)

X

8.

Чл. 32.1 и чл. 33Тахографът се използва неправилно (пример: умишлена, доброволна или принудителна злоупотреба, липса на указания за правилна употреба и т.н.)

X

9.

Чл. 32.3

С помощта на манипулация устройството може да изменя данните от уредите за регистриране на движението

X

10.

Фалшифициране, прикриване, потискане или унищожаване на данни, записани на тахографските листове или съхранявани и свалени от тахографа и/или картата на водача

X

11.

Чл. 33.2

Предприятието не съхранява тахографските листове, разпечатките и данните

X

12.

Записите и данните не се съхраняват най-малко една година

X

13

Чл. 34.1

Неправилно използване на тахографски листове/карти на водача

X

14.

Нерегламентирано отнемане на листове или карти на водачи, което оказва въздействие върху записа на съответните данни

X

15.

Тахографски лист или карта на водача, използвани за покриване на период, по-дълъг от този, за който са предназначени, което води до загуба на данни

X

16.

Чл. 34.2

Използване на замърсени тахографски листи, повредени карти и/или данни, които не се разчитат

X

17.

Чл. 34.3

Не се използва ръчно въвеждане, когато това се изисква

X

18.

Чл. 34.4

Поставяне на лист или карта на водача в неправилния слот (при екипно управление)

X

19.

Чл. 34.5

Неправилно използване на превключвателния механизъм

X

Представяне на информация

20.

Чл. 36

Водачът не е в състояние да представи записаните данни от движението по искане на оправомощен служител или на контролен орган

Х

21.

Чл. 36.1

Не може да представи записите от текущия ден и предходните 28 дни

Х

22.

Не може да представи записите от картата на водача, ако водачът притежава една карта

Х

23.

Не може да представи ръчни записи и разпечатки, направени през текущия ден и предходните 28 дни

Х

24.

Чл. 36.2

Не може да представи карта на водача

Х

Неизправности

25.

Чл. 37.1

Оборудването не е ремонтирано от одобрен монтьор или сервиз

X

26.

Чл. 37.2

Водачите не са отбелязали цялата необходима информация за периодите от време, които не са регистрирани, когато тахографът не е бил годен или е бил неизправен

X

 

* Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, за изменение на регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) № 2135/98 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета.

** МСН - много сериозно нарушение, СН - сериозно нарушение, ЛН - леко нарушение.

*** Регламент (ЕС) № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 г. относно тахографите в автомобилния транспорт, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт.

 

Приложение № 17 към чл. 19а
(Ново - ДВ, бр. 34 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.)

 

Елементи на системата за оценка на риска
Системата за оценка на риска предоставя база за целенасочен подбор на превозни средства, експлоатирани от предприятия, показващи чести нередности във връзка със спазване на изискванията за поддръжката на превозните средства и техническата им изправност, като се отчитат резултатите както от периодичните прегледи за проверка на техническата изправност, така и от крайпътните технически проверки.
Системата за оценка на риска разглежда следните параметри за определяне на степента на риска на съответното предприятие:
- брой на неизправностите;
- сериозност на неизправностите;
- брой на крайпътните технически проверки или периодичните и доброволните прегледи за проверка на техническата изправност;
- коефициент за време.
1. Неизправностите се класират според сериозността им, като се използват следните нива на сериозност:
- опасна неизправност = 40;
- значителна неизправност = 10;
- незначителна неизправност = 1.
2. Развитието на състоянието на дадено предприятие (или превозно средство) се отразява чрез прилагане на по-ниско претегляне на "стари" резултати от проверки (неизправности) от тези за "по-новите" резултати, като се прилагат следните коефициенти:
- година 1 = последните 12 месеца = коефициент 3;
- година 2 = месеци 13 - 24 = коефициент 2;
- година 3 = месеци 25 - 36 = коефициент 1.
Това се прилага само за изчисляването на общата степен на риска.
3. Степента на риска се изчислява по следната формула:
а) формула за общата степен на риска:

където:

RR е общата степен на риска (резултат);
DYi - общият брой на неизправностите за година 1, 2, 3;
DY1 - (#DD x 40) + (#MaD x 10) + (#MiD x 1) в година 1
#... - броят на ...;
DD - опасните неизправности;
MaD - значителните неизправности;
MiD - незначителните неизправности;
C - контролните действия (крайпътни технически проверки или периодични и доброволни прегледи за проверка на техническата изправност) в година 1, 2, 3;
б) формула за годишната степен на риска:

където:

AR е годишният риск (резултат);
#... - броят на...;
DD - опасните неизправности;
MaD - значителните неизправности;
MiD - незначителните неизправности;
C - контролните действия (крайпътни технически проверки или периодични и доброволни прегледи за проверка на техническата изправност).
Годишният риск се използва за оценка на развитието на дадено предприятие във времето.
Класификацията на предприятията (превозните средства), базирана на общата степен на риска, се извършва така, че да се постигне следното разпределение сред изброените предприятия (превозни средства):
- < 30 % - малък риск;
- 30 % - 80 % - среден риск;
- > 80 % - висок риск

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ