Наредба за трудовите и непосредствено свързани с тях отношения между членовете на екипажа и на обслужващия персонал на кораба и корабопритежателя

(ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 19 ОТ 2018 Г.)

В сила от 22.01.2004 г.

Приета с ПМС № 226 от 14.10.2003 г.

Обн. ДВ. бр.93 от 21 Октомври 2003г., изм. ДВ. бр.96 от 30 Ноември 2005г., изм. и доп. ДВ. бр.32 от 8 Април 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.19 от 2 Март 2018г.

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2014 г., в сила от 08.04.2014 г., доп. - ДВ, бр. 19 от 2018 г.) С наредбата се уреждат трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения между членовете на екипажа и на обслужващия персонал на кораб, плаващ под българско знаме, и корабопритежателя, включващи условията за наемане на работа и за сключване на трудов договор, като работно време, възнаграждения, почивки, платен годишен отпуск, репатриране, социално-битови условия на борда и отговорност на корабопритежателя при болест и злополука на членовете на екипажа и на обслужващия персонал, които с оглед спецификата в областта на търговското корабоплаване се налага да бъдат уредени различно от общото трудово законодателство.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 19 от 2018 г.) С наредбата се уреждат и минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на борда на корабите за предотвратяване на рисковете при работа с оглед предпазване от трудови злополуки, професионални болести, аварии, инциденти и други опасности за живота и здравето на членовете на екипажа и на обслужващия персонал.

Чл. 2. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 19 от 2018 г.) Наредбата не се прилага по отношение на трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения на борда на военните и граничнополицейските кораби, на корабите, използвани за спортни цели, развлечение и отдих, на морските кораби с големина до 40 бруто тона и екипаж до четирима души включително и на корабите, плаващи по вътрешните водни пътища, с дължина до 20 метра и с екипаж до двама души.
(2) Разпоредбите на глава втора не се прилагат и по отношение на риболовните кораби.

Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2014 г., в сила от 08.04.2014 г.) Корабопритежателят е длъжен да комплектува корабите с необходимия по численост екипаж, за да се гарантира безопасно, ефективно и сигурно експлоатиране на корабите.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2018 г.) Не се допуска наемане на работа на борда на кораб на морски лица, които не отговарят на изискванията за заемане на съответната длъжност, установени в наредбата по чл. 87, ал. 1 от Кодекса на търговското корабоплаване (КТК).
(3) Капитанът на кораба създава организация за спазване на изискванията за работното време и почивките на борда на кораба по време на плаване и в пристанищата и за безопасни и здравословни условия на труд.
(4) (Нова - ДВ, бр. 32 от 2014 г., в сила от 08.04.2014 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 19 от 2018 г.) Корабопритежателите на морски кораби, плаващи под българско знаме, които за наемане на работа на морски лица ползват услугите на посредници, установени в държави, в които Морската трудова конвенция от 2006 г., приета в Женева на 23 февруари 2006 г. (ратифицирана със закон - ДВ, бр. 42 от 2009 г.) (обн., ДВ, бр. 76 от 2013 г.; попр., бр. 46 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 54 от 2017 г.), не се прилага, осигуряват чрез мерките, предвидени във вътрешните им процедури, че тези посредници отговарят на изискванията на конвенцията.

Глава втора.
ТРУДОВИ ОТНОШЕНИЯ

Раздел I.
Условия за наемане на работа и сключване на трудов договор

Чл. 4. (1) Минималната възраст за наемане на работа на борда на кораб е 18 години.
(2) Лица между 16 и 18 години се допускат на борда на кораба за провеждане на учебна плавателна практика.
(3) Не се допуска лица под 18 години да провеждат учебната си плавателна практика през нощта, освен когато програмата за обучение изисква изпълнение на задълженията им през нощта и при условие че това няма да навреди на здравето им.

Чл. 5. За наемане на работа на борда на кораб кандидатът трябва да отговаря на изискванията за:
1. минимална възраст по чл. 4;
2. квалификация, необходима за заемане на длъжността;
3. медицинска годност за заемане на длъжността и за плаване в съответния район.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.