Наредба № 9 от 11.02.2003 г. за медицинското обслужване на корабите

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 17 от 21.02.2003 г., изм. и доп., бр. 26 от 28.03.2006 г., изм. и доп. ДВ. бр.15 от 22 Февруари 2022г.

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът за осъществяване на медицинското обслужване на корабите, плаващи под българско знаме.
(2) Наредбата не се прилага спрямо военни и гранично-полицейски кораби, кораби за спорт и развлечение, използвани с нетърговска цел, и за пристанищни влекачи.

Чл. 2. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 15 от 2022 г.) Медицинското обслужване обхваща осигуряването на необходимите лекарствени продукти и медицински изделия на борда на кораба, необходимостта от лекар в състава на екипажа, според категорията на кораба, броя на лицата на борда, района и далечината на плаване, както и необходимостта от оказване на медицинска помощ от брега.

Чл. 3. (1) (Предишен текст на чл. 3 - ДВ, бр. 15 от 2022 г.) За целите на тази наредба корабите се разделят на следните категории:
1. категория А - морски кораби, включително риболовни кораби, без ограничение в далечината на плаването;
2. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2022 г.) категория Б - морски кораби, включително риболовни кораби, които плават на разстояние не повече от 150 морски мили до най-близкото пристанище с подходящи медицински изделия и лекарствени продукти, с изключение на плаващите в акваторията на пристанищата или в близост до тях;
3. (изм. и доп. - ДВ, бр. 15 от 2022 г.) категория В - кораби, плаващи технически средства и лодки, плаващи в акваторията на пристанищата или в близост до тях, или неразполагащи с надстройка, освен рубка;
4. (нова - ДВ, бр. 15 от 2022 г.) категория Г - кораби, плаващи по вътрешните водни пътища.
(2) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2022 г.) Корабите от категория "Г" трябва да разполагат на борда си с корабната аптека в съответствие с Европейския стандарт за техническите изисквания към корабите от вътрешното корабоплаване (European Standard laying down Technical Requirements for Inland Navigation vessels ES-TRIN 2019/1) съгласно приложение № 2 към чл. 5 от Наредба № 22 от 11.10.2018 г. за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища (обн., ДВ, бр. 89 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 15 от 2020 г.).

Раздел II.
Лекарствени продукти и медицински изделия

(Загл. изм. - ДВ, бр. 15 от 2022 г.)

Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2022 г.) Всеки кораб трябва да разполага на борда си с лекарствени продукти и медицински изделия в зависимост от категорията му.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2022 г.) Количеството и видовете на лекарствените продукти и медицинските изделия трябва да бъдат съобразени с продължителността и района на плаване, видовете предвидени корабни работи по време на плаването, вида на товара и броя на лицата на борда.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2022 г.) Лекарствените продукти и медицинските изделия на борда на кораба се осигуряват от корабопритежателя за съответната категория кораб съгласно приложения № 1 и 2.
(4) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 15 от 2022 г.) Всеки кораб трябва да има на борда актуален списък на наличните количества и видове лекарствени продукти и медицински изделия, съдържащ и името на кораба, знамето, под което плава, и пристанището на регистрация. Списъкът се подписва от капитана на кораба и подлежи на проверка. За лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества или прекурсори, се съставя отделен списък на наличните количества и видове, който се подписва от капитана на кораба и подлежи на проверка.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2022 г.) Лекарствените продукти по приложения № 1 и 4 се закупуват по международно непатентно наименование (INN).
(6) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2022 г.) Лекарствените продукти се съхраняват в оригинални опаковки с информационната листовка за пациента и с остатъчен срок на годност при закупуване не по-малък от очакваната продължителност на рейса (курса).

Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2022 г.) Всеки спасителен плот и спасителна лодка на кораб, независимо от неговата категория, трябва да е оборудван с херметично затворена аптечка за първа помощ, съдържаща лекарствените продукти и медицинските изделия, изисквани в съответствие с разпоредбите на Международния кодекс за спасителни средства (LSA Code) (ДВ, бр. 85 от 2020 г.).

Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2022 г.) На всеки кораб с големина над 500 бруто тона, с екипаж 15 или повече лица, извършващ плаване с продължителност над 3 денонощия, се осигурява подходящо обзаведено помещение за оказване на медицинска помощ и съхранение на лекарствените продукти и медицинските изделия.

Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2022 г.) На всеки кораб, на борда на който се намират повече от 100 лица, включително екипажа, извършващ международно плаване с продължителност над 3 денонощия, се осигурява лекар, успешно завършил одобрен курс за начална морска подготовка по одобрена от Изпълнителна агенция "Морска администрация" (ИА "МА") програма съгласно наредбата по чл. 87, ал. 1 от Кодекса на търговското корабоплаване.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 15 от 2022 г.) Изискването по ал. 1 не се отнася за кораби, плаващи по вътрешните водни пътища независимо от продължителността на плаването.

Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2022 г.) Лекарствените продукти и медицинските изделия на борда на кораба са съпроводени с указания за употребата им.

Раздел III.
Лекарствени продукти, необходими при инциденти на борда на кораби, превозващи опасни товари

(Загл. изм. - ДВ, бр. 15 от 2022 г.)

Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2022 г.) (1) На борда на всеки кораб, превозващ опасни товари, посочени в приложение № 3, се осигуряват лекарствени продукти и медицински изделия в зависимост от неговата категория съгласно препоръките на Наръчника за оказване на първа медицинска помощ в случай на злополуки, дължащи се на опасни товари (MFAG), включен в Международния кодекс за превоз на опасни товари по море (IMDG code), както и противоотрови съгласно приложение № 4.
(2) Количествата лекарствени продукти и медицински изделия на борда на морските кораби се определят спрямо Наръчника за оказване на първа медицинска помощ (MFAG) в случай на злополуки, дължащи се на опасни товари, включен в Международния кодекс за превоз на опасни товари по море (IMDG code) (ДВ, бр. 73, 74, 75 и 76 от 2021 г.).

Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2022 г.) На борда на всеки ферибот, за който липсва предварителна информация относно вида на опасните товари, които ще се превозват, се осигуряват лекарствени продукти съгласно препоръките на Наръчника за оказване на първа медицинска помощ в случай на злополуки, дължащи се на опасни товари (MFAG), включен в Международния кодекс за превоз на опасни товари по море.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2022 г.) Когато продължителността на плаването е по-малка от два часа, на борда на ферибота се осигуряват половината от количествата на лекарствените продукти по ал. 1, необходими за оказване на спешна помощ.

Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2022 г.) Видът и количеството на лекарствените продукти, намиращи се на борда на кораба, се посочват в списъка по чл. 4, ал. 4.

Раздел IV.
Осигуряване на медицинско обслужване

Чл. 12. (1) Медицинското обслужване на борда на кораба се осигурява от корабопритежателя, като разходите, направени за членовете на екипажа, са за негова сметка.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2022 г.) Капитанът на кораба носи отговорност за изпълнението на изискванията за медицинското обслужване и за наличието на лекарствените продукти и медицинските изделия на борда на кораба.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2022 г.) Капитанът може да определи член от екипажа на кораба, който да бъде отговорен за изпълнението на изискванията за медицинското обслужване и за наличието на лекарствените продукти и медицинските изделия на борда на кораба, като това не изключва отговорността на капитана по ал. 2.
(4) Лицата по ал. 2 и 3 преминават специално обучение за осигуряване на медицинско обслужване на борда на кораб и полагат изпит. Успешно положилите изпит лица са длъжни в края на всеки период от 5 години да преминат опреснителен курс.
(5) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2022 г.) Корабопритежателят се снабдява с лекарствени продукти по реда на чл. 207, ал. 1, т. 5а, буква "г" от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2022 г.) (1) Лицата по чл. 12, ал. 2 и 3 преминават специализирано обучение за оказване на медицински грижи на борда на кораба съгласно наредбата по чл. 87, ал. 1 от Кодекса на търговското корабоплаване в съответствие с компетентностите, посочени в Правило VI/4, параграф 2 от Международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстването на моряците, 1978 (обн., ДВ, бр. 31 от 2005 г.; попр., бр. 86 и 91 от 2009 г.), както е изменена (Конвенция STCW), и Глава VI, Раздел A-VI/4, пар. 4 от Кодекса за подготовка и освидетелстване на моряците и носенето на вахта (Кодекс SТСW) (обн., ДВ, бр. 31 от 2005 г.; изм., бр. 33 от 2014 г. и бр. 90 от 2018 г.; попр., бр. 107 от 2018 г.).
(2) Успешно положилите изпит лица по чл. 12, ал. 2 и 3 са длъжни в края на всеки период от 5 години да преминат опреснителен курс, одобрен от ИА "МА".
(3) Алинея 1 не се прилага за корабите, плаващи по вътрешните водни пътища.

Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2022 г.) (1) Лекарствените продукти се съхраняват в съответствие с кратката характеристика на продукта, а медицинските изделия - според изискванията, определени от производителя, като се подменят в съответствие със срока им на годност.
(2) Лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества или прекурсори съгласно Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, се съхраняват в метален шкаф със секретно заключване в кабината на капитана на кораба.

Чл. 15. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 15 от 2022 г.) При спешни случаи, изискващи употреба на липсващи на борда лекарствени продукти и медицински изделия и по възможност след получаване на медицинска консултация/радиоконсултация, капитанът осигурява тяхното най-бързо доставяне.

Раздел V.
Медицински консултации чрез радио- и сателитни комуникации и медицинска помощ от брега

(Загл. изм. - ДВ, бр. 15 от 2022 г.)

Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2022 г.) За осигуряване на квалифицирана медицинска консултация в случай на необходимост от спешна медицинска помощ лицата по чл. 12, ал. 2 и 3 могат да искат медицинска консултация от разстояние от специализирана структура за медицинска радиоконсултация.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2006 г.) Специализираните структури за медицинска радиоконсултация се организират от многопрофилните транспортни болници към Министерството на транспорта, оборудвани с подходящи средства за комуникация, имащи връзка с бреговите радиостанции и Морския спасително-координационен център.
(3) Лекарският екип от специализираните структури се обучава за работа в специални условия, близки до тези на борда на кораб.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2022 г.) Информацията от медицинските консултации предоставена чрез радиовръзка е за служебно ползване, записва се на електронен носител и се съхранява в структурите по ал. 2 за период три години.

Чл. 17. (1) Спешна медицинска помощ на кораби, търпящи бедствие в обявения отговорен район за търсене и спасяване на Република България, се оказва след получаване на информация от бедстващия кораб в Морския спасително-координационен център.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2022 г.) При необходимост в операцията по оказване на медицинска помощ/евакуация се привличат сили и средства, включени в националния план за търсене и спасяване на човешки живот в българския морски отговорен район за търсене и спасяване на Република България.
(3) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2006 г.) (*) Изпълнителна агенция "Морска администрация" изпраща актуализирана информация за отговорния район за търсене и спасяване на Република България, в това число и с хеликоптери, до държавите членки и Комисията на ЕС, както и до капитаните на кораби, плаващи под българско знаме.
(4) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2006 г.) (*) Информацията по ал. 3 се изпраща до корабите по най-подходящия начин, включително и чрез Морския спасително-координационен център или бреговите радиостанции.

Раздел VI.
Контрол

Чл. 18. (1) (Доп. - ДВ, бр. 15 от 2022 г.) Изпълнителна агенция "Морска администрация" извършва ежегодна проверка на борда на всеки кораб, с изключение на корабите, плаващи по вътрешните водни пътища, която включва:
1. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2022 г.) проверка за съответствието на лекарствените продукти и медицинските изделия с изискванията на тази наредба;
2. проверка за съответствието на списъка по чл. 4, ал. 4 с приложения № 1 и 2;
3. проверка за съответствието на списъка по чл. 4, ал. 4 с приложение № 4, когато корабът превозва опасни товари;
4. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2022 г.) проверка за правилното съхранение на лекарствените продукти и медицинските изделия;
5. проверка за спазване на изискването по чл. 4, ал. 6.
(2) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2022 г.) Проверките по ал. 1 се извършват съгласно общата рамка за инспектиране на медицинските материали за съответната категория кораб, посочена в приложения № 5, 6 и 7.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 15 от 2022 г.) Аптечките за първа медицинска помощ, намиращи се в спасителните плотове, се проверяват ежегодно в рамките на проверките на спасителните плотове. По изключение тези проверки могат да се отложат най-много до пет месеца след изтичане на периода.
(4) (Предишна ал. 3, изм. и доп. - ДВ, бр. 15 от 2022 г.) Когато кораб от категория А, Б и В отговаря на изискванията по ал. 1, ИА "МА" издава свидетелство за корабната аптека съгласно наредбата по чл. 86 от Кодекса на търговското корабоплаване. Свидетелство за корабна аптека не се издава на кораб, плаващ по вътрешните водни пътища.
(5) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2022 г.) За корабите от категория Г изискуемите комплекти за оказване на първа помощ се проверяват съгласно приложение № 8. Броят на комплектите се вписва в корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба "опасни товари" са субстанции и вещества, посочени в приложение № 3, независимо в каква форма се намират на борда, включително и като отпадъци или останки от товара.

§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2006 г.) (*) (1) Министърът на транспорта съвместно с министъра на здравеопазването определят представител на Република България в комитета по чл. 8 от Директива 92/29 EEC относно минималните здравни изисквания и изисквания за безопасност за повишаване на медицинското обслужване на борда на корабите, който взима участие в работата му.
(2) Представителят на Република България в комитета изразява становища по обсъжданите въпроси в съответствие с правилата за работа на комитета.

§ 1б. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2006 г.) (*) Изпълнителният директор на ИА "МА" изпраща на Европейската комисия информация за нормативните актове, включително и за техните изменения и допълнения, въвеждащи изискванията на Директива 92/29 ЕЕС за минималните здравни изисквания и изисквания за безопасност за повишаване на медицинското обслужване на борда на корабите.

§ 1в. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2006 г.) (*) Министърът на транспорта съвместно с министъра на здравеопазването информират Европейската комисия на всеки 5 години относно прилагането на наредбата, въвеждаща изискванията на Директива 92/29 EEC за минималните здравни изисквания и изисквания за безопасност за повишаване на медицинското обслужване на борда на корабите.

Заключителни разпоредби

§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 100а, ал. 2 от Кодекса на търговското корабоплаване.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 9 ОТ 2003 Г. ЗА МЕДИЦИНСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА КОРАБИТЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 26 ОТ 2006 Г.)

§ 4. Чл. 17, ал. 3 и 4 и § 1а, 1б и 1в влизат в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз.

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 9 ОТ 11.02.2003 Г. ЗА МЕДИЦИНСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА КОРАБИТЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 15 ОТ 2022 Г.)

§ 29. Наредбата въвежда изискванията на Директива (ЕС) 2019/1834 на Комисията от 24 октомври 2019 г. за изменение на приложения II и IV към Директива 92/29/ЕИО на Съвета във връзка с адаптации от чисто техническо естество (ОВ, L 279, 31/10/2019 г.).

Приложение № 1 към чл. 4, ал. 3
(Изм. - ДВ, бр. 15 от 2022 г.)

 Лекарствени продукти

Групи лекарствени продукти
АТС код
Международно непатентно наименование (INN)
Лекарствена форма и количество на активното вещество в дозова единица
К-во за категория кораби А
К-во за категория кораби Б
К-во за категория кораби В
1. Сърдечно-съдова система
1.1. Сърдечно-съдови аналептици – симпатикомиметици
R03CA01
Epinephrine
amp. 0,1 % 1 ml
10
5
2
1.2. Лекарствени продукти за лечение на исхемична болест на сърцето
C07AB03
Atenolole
tabl. 50 mg
60
30
-
C01DA02
Glyceryl trinitrate
tabl. 0,5 mg
100
50
50
C01DA08
Isosorbide dinitrate
tabl. 20 mg
60
40
10
1.3. Диуретици
C03CA01
Furosemide
tabl. 40 mg
50
12
-
C03CA01
Furosemide
amp. 20 mg/2 ml
10
5
-
1.4. Средства за лечение на кръвоизливи, включително утеротоници, ако на борда има жени
G02AB01
Methylergometrinе
fl. sol. 25 mg/10 ml
20
10
2
G02AB01
Methylergometrinе
amp. 0,2 mg/1 ml
10
5
-
1.5. Антихипертензивни средства
C02AC01
Clonidinе hydrochloride
amp. 0,15 mg/1 ml
10
5
-
C02AC01
Clonidinе hydrochloride
tabl. 0,15 mg
50
50
-
C02EA02
Enalapril
tabl. 10 mg
60
40
-
C07AB03
Nifedipine
dr. 10 mg
50
20
-
2. Храносмилателна система
2.1. Лекарствени продукти за смущения на стомаха и на дванадесетопръстника
A02BA02
Ranitidine hydrochloride
tabl. 150 mg
100
50
-
A02AB01
Aluminium hydroxide
or. susp. 2.18 g/ 350 mg – 170 ml
30
10
5
A02BC05
Esomeprazole
gastro-resistant tablet 20 mg
30
30
-
2.2. Антиеметици
A03FA01
Metoclopramidе
amp. 10 mg/2 ml
10
5
-
A03FA01
Metoclopramidе
tabl. 10 mg
200
100
40
2.3. Лаксативи
A06AB02
Bisacodyle
supp. 10 mg
24
12
-
2.4. Антидиарични средства
A07DA03
Loperamide
caps. 2 mg
120
60
6
2.5. Антихемороидални средства
Tribenoside
supp.
60
20
-
3. Аналгетици и антиспазмалгони
3.1. Аналгетици, антипиретици и противовъзпалителни средства
N02BB02
Metamizole
tabl. 500 mg
300
150
-
N02BE01
Paracetamole
tabl. 500 mg
200
100
10
N02BA01
Acetylsalicylic acid
tabl. 500 mg
200
100
-
3.2. Силни аналгетици
N02AA01
Morphine
аmp. 10 mg/1 ml
10
5
-
3.3. Спазмолитици
A03BB01
Butylscopolamine
amp. 20 mg/2 ml
20
10
-
A03AD02
Drotaverine
tabl. 40 mg
100
40
-
4. Нервна система
4.1. Анксиолитици
N05BA01
Diazepam
tabl. 5 mg
100
50
-
N05BA01
Diazepam
amp. 10 mg/2 ml
30
15
-
4.2. Невролептици
N05AD01
Haloperidol
amp. 5 mg/1 ml
5
2
-
4.3. Средства против морска болест
A04AA01
Ondansetrone
amp. 2 mg/2 ml
40
20
-
A04AA01
Ondansetrone
tabl. 4 mg
100
50
10
4.4. Антиепилептици
N03AA02
Phenobarbital
amp. 10 mg/2 ml
10
5
-
N03AA02
Phenobarbital
tabl. 100mg
50
20
-
5. Антиалергични и антианафилактични средства
5.1. Антихистаминови средства
R06AX27
Desloratadine
tabl. 5 mg
30
20
10
R06AE07
Cetirizine
tabl. 5 mg
20
10
10
5.2. Глюкокортикоиди
H02AB04
Methylprednizolone
amp. 80 mg + solv.
40
20
-
6. Дихателна система
6.1. Бронхолитици
R03CC02
Salbutamol
tabl. 4 mg
20
10
-
R03DA04
Aminophylline
tabl. 100 mg
30
-
-
6.2. Антитусивни средства
R05CD06
Ambroxol
tabl. 30 mg
60
20
-
6.3. Лекарствени продукти при простудни заболявания и синузити
R01AA07
Xylomethazolin
sol. 10 mg/10 ml
30
15
-
R05X00
Ascorbic acid 200 mg, Paracetamol 500 mg, Pheniramine maleate
25 mg
sc. gran. x 8
10
5
-
7. Противоинфекциозни
7.1. Антибиотици
J01CA04
Amoxicillin
caps. 500 mg
300
100
-
J01MA02
Ciprofloxacin
tabl. 250 mg
100
50
-
J01FA03
Mydecamicin
tabl. 400 mg
96
48
-
J01AA02
Doxycyclini
caps. 100 mg
15
-
-
J01DA06
Ceftriaxone
fl. 1 g + solv. i.m.
50
30
-
7.2. Противопаразитни
P02CA01
Mebendazol
tabl. 100 mg
30
12
-
P01BD01
Pyrimethaminе
tabl. 25 mg
24
12
-
J01XD01
Metronidazolе
tabl. 400 mg
40
20
-
7.3. Антитетанусни ваксини и имуноглобулини
J07AM01
Tetanus toxoide
amp. 0,5 ml
5
3
-
J06AA02
Tetanus antiserum
amp. 10 000 I.U.
50
30
-
J06BB04
Hepatitis B immunoglobulin
solution for infusion
50 IU/ml – 10 ml IU
1
7.4. Антималарични лекарствени продукти, наличието им на борда зависи от района на плаване
P01BA02
Hydroxychloroquine
film-coated tablet
200 mg
30
20
P01BA01
Chloroquine
film-coated tablet
250 mg
20
10
8. Разтвори за рехидратация, въглехидратни вливания и плазмени заместители
Солеви разтвори
B05CB01
Natrii chloride
sol.inf. 500 ml, 0,9
5
2
-
Други иригационни
B05CX01
Glucose monohydrate
sol.inf. 500 ml, 5 %
5
2
-
9. Лекарствени продукти за външна употреба
9.1. Лекарствени продукти за кожни болести
D08AC02
Chlorhexidine
sol. 500 ml, 20 %
3
1
1
D08AG02
Polyvidone
fl. liq. 100 ml
10
5
1
D06AA04
Tetracycline
ung. 20 g, 3 %
10
5
-
D01AC02
Myconazole
crеme 30 g, 2 %
10
5
-
D03AX03
Dexpanthenol
Cutaneous foam,
4.63 % – 130 g
10
5
2
9.2. Лекарствени продукти за очни болести
S01AA12
Tobramycin
coll. 5 ml, 0,3 %
5
2
-
S01CA01
Tobramycin – 3 mg/g,
Dexamethasone –
1 mg/g
coll. 5 ml
5
2
-
S01CC01
Doclofenac
coll. 1 mg/ml – 10 ml
2
1
-
Хипотонични капки, миотични капки
S01EA03
Apraclonidine
coll. 5 ml, 0,5 %
3
1
-
9.3. Лекарствени продукти за ушни болести
S03AA30
Neomycin sulfas
solv. 10 ml
3
1
-
S02DA00
Tetracaine 2,5 %; Phenazone
solv. 5 ml
3
1
1
9.4. Лекарствени продукти за инфекции на устата и гърлото
A01AB03
Chlorhexidine
sol. or. 115 ml, 0,1 %
3
1
-
9.5. Локални анестетици
N01BB52
Lidocaine
аmp. 2 ml, 2 %
5
3
-

                  

 Приложение № 2 към чл. 4, ал. 3
(Изм. - ДВ, бр. 15 от 2022 г.)

Медицински изделия

Категории кораби
А
Б
В
1. Медицински изделия за ресусцитация
 – Балон за обдишване амбу (или еквивалентно изделие; снабден с големи, средни и малки по големина маски)
2
1
 – Устройство за подаване на кислород с редуцир вентил, който позволява използването на промишления кислород от кораба, или кислородна бутилка
2
1
 – Механична аспирационна помпа за почистване на горните дихателни пътища
2
1
2. Медицински изделия за превръзки и хирургичен шев
 – Турникети
10
6
2
 – Кожен съшивател за еднократна употреба или комплект за хирургичен шев с игли
6
3
 – Лепливи еластични бинтове
10
6
1
 – Марли
20
10
 – Тръбни марли за превръзка на пръсти
20
 – Стерилни марлени компреси
20
10
2
 – Стерилен чаршаф за пострадали от изгаряния
8
3
 – Триъгълна кърпа
10
6
 – Ръкавици за еднократна употреба
100
50
20
 – Самозалепващи превръзки
20
10
5
 – Стерилни компресивни бинтове
10
5
1
 – Ленти за безшевно затваряне на рани или бинтове с цинков оксид
20
10
5
 – Неабсорбиращи се хирургични конци с игли
20
 – Импрегнирани марли с вазелин
30
10
3. Инструменти
 – Хирургични скалпели за еднократна употреба
20
 – Кутия за инструменти от подходящ материал
2
1
 – Хирургични ножици
2
1
 – Хирургична пинсета
6
4
 – Хемостатични клампи
6
3
 – Иглодържател
2
 – Бръсначи за еднократна употреба
10
4. Медицински изделия за преглед и наблюдение
 – Шпатули за еднократна употреба
40
20
 – Тест-ленти за анализ на урината
40
 – Температурни листове
50
 – Листове за медицинска евакуация
100
40
 – Стетоскоп
4
2
 – Сфигмоманометър
4
2
 – Медицински термометър
6
3
 – Хипотермичен медицински термометър
2
2
 – Бърз тест за малария, наличието му на борда зависи от района на плаване
20
10
5. Медицински изделия за инжекции, инфузии, пункции и катетеризация
 – Медицински изделия за дрениране на пикочния мехур (подходящ за мъже и жени)
30
 – Комплект за интравенозна инфузия
20
10
 – Спринцовки и игли за еднократна употреба
100
50
6. Общи медицински изделия
 – Лични предпазни средства за медицински и сестрински грижи
20
10
 – Подлога
2
 – Гумена грейка за топла вода
6
 – Шише за урина
20
 – Торбичка за лед
2
7. Медицински изделия за обездвижване и наместване
 – Комплект от шини с различни размери за крайниците
6
4
 – Яка за обездвижване на врата
4
2
8. Дезинфекция, дезинсекция и профилактика
 – Вещество за дезинфекция на водата
100
 – Течен инсектицид
30
 – Инсектицид на прах
30

  

Приложение № 3 към чл. 9
(Изм. - ДВ, бр. 15 от 2022 г.)

Опасни товари

Опасните товари са субстанции и веществата, изброени в настоящото приложение, които трябва да се вземат под внимание независимо под каква форма се превозват на борда, включително под формата на отпадъци или остатъци от товар.
– Избухливи вещества и предмети.
– Газове: под налягане, в течно състояние или разтворени под налягане.
– Леснозапалителни течности.
– Леснозапалителни твърди вещества.
– Вещества, които могат да се самозапалят.
– Вещества, които при контакт с вода лесно изпускат възпламеними газове.
– Горивни вещества.
– Органични пероксиди.
– Токсични вещества.
– Инфекциозни вещества.
– Радиоактивни вещества.
– Корозионни вещества.
– Различни опасни вещества, т.е. всички други вещества, за които опитът е показал или може да покаже, че са опасни, така че разпоредбите трябва да се прилагат за тях.

Забележка. С оглед подробното прилагане на настоящото приложение корабособствениците могат да правят справки в Международния кодекс за превоз на опасни товари по море (IMDG code)                            

Приложение № 4 към чл. 9

(Изм. - ДВ, бр. 15 от 2022 г.)

Противоотрови

1. Лекарствени продукти
– Общи
– Сърдечно-съдови
– Храносмилателна система
– Нервна система
– Дихателна система
– Противоинфекциозни
– За външна употреба
2. Медицинско изделие
– Необходимо за подаване на кислород (включващо необходимото за поддръжката му).

Забележка. За подробното прилагане корабособствениците могат да правят справки с Наръчника за оказване на първа медицинска помощ (MFAG) в случай на злополуки, дължащи се на опасни товари, включен в Международния кодекс за превоз на опасни товари по море (IMDG code).

Приложение № 5 към чл. 18, ал. 2
(Ново - ДВ, бр. 15 от 2022 г.)

Обща рамка за инспектиране на лекарствените продукти и медицинските изделия на кораби категория „A“

I. Данни за кораб
Име:.................................................................................
Знаме:..............................................................................
Пристанище на домуване:.............................................
II. Медицински материали

1. ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ
Групи лекарствени продукти
АТС код
Международно непатентно наименование (INN)
Лекарствена форма и количество на активното вещество в дозова единица
Необхо-
дими колич-
ества
Налични коли-
чества на борда
Забележки (в частност срок на годност)
1.1. Сърдечно-съдова система
1.1.1. Сърдечно-съдови аналептици – симпатикомиметици
R03CA01
Epinephrine
amp. 0,1 % 1 ml
10
1.1.2. Лекарствени продукти за лечение на исхемична болест на сърцето
C07AB03
Atenolole
tabl. 50 mg
60
C01DA02
Glyceryl trinitrate
tabl. 0,5 mg
100
C01DA08
Isosorbide dinitrate
tabl. 20 mg
60
1.1.3. Диуретици
C03CA01
Furosemide
tabl. 40 mg
50
C03CA01
Furosemide
amp. 20 mg/2 ml
10
1.1.4. Средства за лечение на кръвоизливи, включително утеротоници, ако на борда има жени
G02AB01
Methylergometrinе
fl. sol. 25 mg/10 ml
20
G02AB01
Methylergometrinе
amp. 0,2 mg/1 ml
10
1.1.5. Антихипертензивни средства
C02AC01
Clonidinе hydrochloride
amp. 0,15 mg/1 ml
10
C02AC01
Clonidinе hydrochloride
tabl. 0,15 mg
50
C02EA02
Enalapril
tabl. 10 mg
60
C07AB03
Nifedipine
dr. 10 mg
50
1.2. Храносмилателна система
1.2.1. Лекарствени продукти за смущения на стомаха и на дванадесетопръстника
A02BA02
Ranitidine hydrochloride
tabl. 150 mg
100
A02AB01
Aluminium hydroxide
or. susp. 2.18 g/
350 mg – 170 ml
30
A02BC05
Esomeprazole
gastro-resistant tablet 20 mg
30
1.2.2. Антиеметици
A03FA01
Metoclopramidе
amp. 10 mg/2 ml
10
A03FA01
Metoclopramidе
tabl. 10 mg
200
1.2.3. Лаксативи
A06AB02
Bisacodyle
supp. 10 mg
24
1.2.4. Антидиарични средства
A07DA03
Loperamide
caps. 2 mg
120
1.2.5. Антихемороидални средства
Tribenoside
supp.
60
1.3. Аналгетици и антиспазмалгони
1.3.1. Аналгетици, антипиретици и противовъзпалителни средства
N02BB02
Metamizole
tabl. 500 mg
300
N02BE01
Paracetamole
tabl. 500 mg
200
N02BA01
Acetylsalicylic acid
tabl. 500 mg
200
1.3.2. Силни аналгетици
N02AA01
Morphine
аmp. 10 mg/1 ml
10
1.3.3. Спазмолитици
A03BB01
Butylscopolamine
amp. 20 mg/2 ml
20
A03AD02
Drotaverine
tabl. 40 mg
100
1.4. Нервна система
1.4.1. Анксиолитици
N05BA01
Diazepam
tabl. 5 mg
100
N05BA01
Diazepam
amp. 10 mg/2 ml
30
1.4.2. Невролептици
N05AD01
Haloperidol
amp. 5 mg/1 ml
5
1.4.3. Средства против морска болест
A04AA01
Ondansetrone
amp. 2 mg/2 ml
40
A04AA01
Ondansetrone
tabl. 4 mg
100
1.4.4. Антиепилептици
N03AA02
Phenobarbital
amp. 10 mg/2 ml
10
N03AA02
Phenobarbital
tabl. 100 mg
50
1.5. Антиалергични и антианафилактични средства
1.5.1. Антихистаминови средства
R06AX27
Desloratadine
tabl. 5 mg
30
R06AE07
Cetirizine
tabl. 5 mg
20
1.5.2. Глюкокортикоиди
H02AB04
Methylprednizolone
amp. 80 mg + solv.
40
1.6. Дихателна система
1.6.1. Бронхолитици
R03CC02
Salbutamol
tabl. 4 mg
20
R03DA04
Aminophylline
tabl. 100 mg
30
1.6.2. Антитусивни средства
R05CD06
Ambroxol
tabl. 30 mg
60
1.6.3. Лекарствени продукти при простудни заболявания и синузити
R01AA07
Xylomethazolin
sol. 10 mg/10 ml
30
R05X00
Ascorbic acid 200 mg,
Paracetamol 500 mg,
Pheniramine maleate 25 mg
sc. gran. x 8
10
1.7. Противоинфекциозни
1.7.1. Антибиотици
J01CA04
Amoxicillin
caps. 500 mg
300
J01MA02
Ciprofloxacin
tabl. 250 mg
100
J01FA03
Mydecamicin
tabl. 400 mg
96
J01AA02
Doxycyclini
caps. 100 mg
15
J01DA06
Ceftriaxone
fl. 1 g + solv. i.m.
50
1.7.2. Противопаразитни
P02CA01
Mebendazol
tabl. 100 mg
30
P01BD01
Pyrimethaminе
tabl. 25 mg
24
J01XD01
Metronidazolе
tabl. 400 mg
40
1.7.3. Антитетанусни ваксини и имуноглобулини
J07AM01
Tetanus toxoide
amp. 0,5 ml
5
J06AA02
Tetanus antiserum
amp. 10 000 I.U.
50
J06BB04
Hepatitis B immunoglobulin
solution for infusion 50 IU/ml – 10 ml IU
1
1.7.4. Антималарични лекарствени продукти, наличието им на борда зависи от района на плаване
P01BA02
Hydroxychloroquine
film-coated tablet
200 mg
30
P01BA01
Chloroquine
film-coated tablet
250 mg
20
1.8. Разтвори за рехидратация, въглехидратни вливания и плазмени заместители
Солеви разтвори
B05CB01
Natrii chloride
sol.inf. 500 ml, 0,9
5
Други иригационни
B05CX01
Glucose monohydrate
sol.inf. 500 ml, 5 %
5
1.9. Лекарствени продукти за външна употреба
1.9.1. Лекарствени продукти за кожни болести
D08AC02
Chlorhexidine
sol. 500 ml, 20 %
3
D08AG02
Polyvidone
fl. liq. 100 ml
10
D06AA04
Tetracycline
ung. 20 g, 3 %
10
D01AC02
Myconazole
crеme 30 g, 2 %
10
D03AX03
Dexpanthenol
Cutaneous foam, 4.63 % – 130 g
10
1.9.2. Лекарствени продукти за очни болести
S01AA12
Tobramycin
coll. 5 ml, 0,3 %
5
S01CA01
Tobramycin – 3 mg/g, Dexamethasone –
1 mg/g
coll. 5 ml
5
S01CC01
Doclofenac
coll. 1 mg/ml – 10 ml
2
Хипотонични капки
миотични капки
S01EA03
Apraclonidine
coll. 5 ml, 0,5 %
3
1.9.3. Лекарствени продукти за ушни болести
S03AA30
Neomycin sulfas;
solv. 10 ml
3
S02DA00
Tetracaine 2,5 %; Phenazone
solv. 5 ml
3
1.9.4. Лекарствени продукти за инфекции на устата и гърлото
A01AB03
Chlorhexidine
sol. or. 115 ml, 0,1 %
3
1.9.5. Локални анестетици
N01BB52
Lidocaine
аmp. 2 ml, 2 %
5
2. МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ
2.1. Медицински изделия за ресусцитация
 – Балон за обдишване амбу (или еквивалентно изделие; снабден с големи, средни и малки по големина маски)
2
 – Устройство за подаване на кислород с редуцир вентил, който позволява използването на промишления кислород от кораба, или кислородна бутилка
2
 – Механична аспирационна помпа за почистване на горните дихателни пътища
2
2.2. Медицински изделия за превръзки и хирургичен шев
 – Турникети
10
 – Кожен съшивател за еднократна употреба или комплект за хирургичен шев с игли
6
 – Лепливи еластични бинтове
10
 – Марли
20
 – Тръбни марли за превръзка на пръсти
20
 – Стерилни марлени компреси
20
 – Стерилен чаршаф за пострадали от изгаряния
8
 – Триъгълна кърпа
10
 – Ръкавици за еднократна употреба
100
 – Самозалепващи превръзки
20
 – Стерилни компресивни бинтове
10
 – Ленти за безшевно затваряне на рани или бинтове с цинков оксид
20
 – Неабсорбиращи се хирургични конци с игли
20
 – Импрегнирани марли с вазелин
30
2.3. Инструменти
 – Хирургични скалпели за еднократна употреба
20
 – Кутия за инструменти от подходящ материал
2
 – Хирургични ножици
2
 – Хирургична пинсета
6
 – Хемостатични клампи
6
 – Иглодържател
2
 – Бръсначи за еднократна употреба
10
2.4. Медицински изделия за преглед и наблюдение
 – Шпатули за еднократна употреба
40
 – Тест-ленти за анализ на урината
40
 – Температурни листове
50
 – Листове за медицинска евакуация
100
 – Стетоскоп
4
 – Сфигмоманометър
4
 – Медицински термометър
6
 – Хипотермичен медицински термометър
2
 – Бърз тест за малария, наличието му на борда зависи от района на плаване
20
2.5. Медицински изделия за инжекции, инфузии, пункции и катетеризация
 – Медицински изделия за дрениране на пикочния мехур (подходящ за мъже и жени)
30
 – Комплект за интравенозна инфузия
20
 – Спринцовки и игли за еднократна употреба
100
2.6. Общи медицински изделия
 – Лични предпазни средства за медицински и сестрински грижи
20
 – Подлога
2
 – Гумена грейка за топла вода
6
 – Шише за урина
20
 – Торбичка за лед
2
2.7. Медицински изделия за обездвижване и наместване
 – Комплект от шини с различни размери за крайниците
6
 – Яка за обездвижване на врата
4
2.8. Дезинфекция, дезинсекция и профилактика
 – Вещество за дезинфекция на водата
100
 – Течен инсектицид
30
 – Инсектицид на прах
30
3. ПРОТИВООТРОВИ
3.1. Общи
3.2. Сърдечно-съдова система
3.3. Храносмилателна система
3.4. Нервна система
3.5. Дихателна система
3.6. Противоинфекциозни
3.7. За външна употреба
3.8. Други
3.9. Необходимо за подаване на кислород (включващо необходимото за поддръжката му)

Място и дата: …
Подпис на капитана: …
Одобрение от компетентното лице или орган: …

Приложение № 6 към чл. 18, ал. 2
(Ново - ДВ, бр. 15 от 2022 г.)

Обща рамка за инспектиране на лекарствените продукти и медицинските изделия на кораби категория „Б“

I. Данни за кораб
Име: …
Знаме: …
Пристанище на домуване: …
II. Медицински материали

1. ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ
Групи лекарствени продукти
АТС код
Международно
непатентно наименование (INN)
Лекарствена форма и количество на активното
 вещество в дозова
единица
Необхо-
дими количе-
ства
Налични количеств
а на борда
Забележки (в частност срок на годност)
1.1. Сърдечно-съдова система
1.1.1. Сърдечно-съдови аналептици – симпатикомиметици
R03CA01
Epinephrine
amp. 0,1 % 1 ml
5
1.1.2. Лекарствени продукти за лечение на исхемична болест на сърцето
C07AB03
Atenolole
tabl. 50 mg
30
C01DA02
Glyceryl trinitrate
tabl. 0,5 mg
50
C01DA08
Isosorbide dinitrate
tabl. 20 mg
40
1.1.3. Диуретици
C03CA01
Furosemide
tabl. 40 mg
12
C03CA01
Furosemide
amp. 20 mg/2 ml
5
1.1.4. Средства за лечение на кръвоизливи, включително утеротоници, ако на борда има жени
G02AB01
Methylergometrinе
fl. sol. 25 mg/10 ml
10
G02AB01
Methylergometrinе
amp. 0,2 mg/ 1ml
5
1.1.5. Антихипертензивни средства
C02AC01
Clonidinе hydrochloride
amp. 0,15 mg/1ml
5
C02AC01
Clonidinе hydrochloride
tabl. 0,15 mg
50
C02EA02
Enalapril
tabl. 10 mg
40
C07AB03
Nifedipine
dr. 10 mg
20
1.2. Храносмилателна система
1.2.1. Лекарствени продукти за смущения на стомаха и на дванадесетопръстника
A02BA02
Ranitidine hydrochloride
tabl. 150 mg
50
A02AB01
Aluminium hydroxide
or. susp. 2.18 g/
350 mg – 170 ml
10
A02BC05
Esomeprazole
gastro-resistant tablet 20 mg
30
1.2.2. Антиеметици
A03FA01
Metoclopramidе
amp. 10 mg/2 ml
5
A03FA01
Metoclopramidе
tabl. 10 mg
100
1.2.3. Лаксативи
A06AB02
Bisacodyle
supp. 10 mg
12
1.2.4. Антидиарични средства
A07DA03
Loperamide
caps. 2 mg
60
1.2.5. Антихемороидални средства
Tribenoside
supp.
20
1.3. Аналгетици и антиспазмалгони
1.3.1. Аналгетици, антипиретици и противовъзпалителни средства
N02BB02
Metamizole
tabl. 500 mg
150
N02BE01
Paracetamole
tabl. 500 mg
100
N02BA01
Acetylsalicylic acid
tabl. 500 mg
100
1.3.2. Силни аналгетици
N02AA01
Morphine
аmp. 10 mg/1 ml
5
1.3.3. Спазмолитици
A03BB01
Butylscopolamine
amp. 20 mg/2 ml
10
A03AD02
Drotaverine
tabl. 40 mg
40
1.4. Нервна система
1.4.1. Анксиолитици
N05BA01
Diazepam
tabl. 5 mg
50
N05BA01
Diazepam
amp. 10 mg/2 ml
15
1.4.2. Невролептици
N05AD01
Haloperidol
amp. 5 mg/1 ml
2
1.4.3. Средства против морска болест
A04AA01
Ondansetrone
amp. 2 mg/2 ml
20
A04AA01
Ondansetrone
tabl. 4 mg
50
1.4.4. Антиепилептици
N03AA02
Phenobarbital
amp. 10 mg/2 ml
5
N03AA02
Phenobarbital
tabl. 100 mg
20
1.5. Антиалергични и антианафилактични средства
1.5.1. Антихистаминови средства
R06AX27
Desloratadine
tabl. 5 mg
20
R06AE07
Cetirizine
tabl. 5 mg
10
1.5.2. Глюкокортикоиди
H02AB04
Methylprednizolone
amp. 80 mg + solv.
20
1.6. Дихателна система
1.6.1. Бронхолитици
R03CC02
Salbutamol
tabl. 4 mg
10
1.6.2. Антитусивни средства
R05CD06
Ambroxol
tabl. 30 mg
20
1.6.3. Лекарствени продукти при простудни заболявания и синузити
R01AA07
Xylomethazolin
sol. 10 mg/10 ml
15
R05X00
Ascorbic acid 200 mg,
Paracetamol 500 mg,
Pheniramine maleate 25 mg
sc. gran. x 8
5
1.7. Противоинфекциозни
1.7.1. Антибиотици
J01CA04
Amoxicillin
caps. 500 mg
100
J01MA02
Ciprofloxacin
tabl. 250 mg
50
J01FA03
Mydecamicin
tabl. 400 mg
48
J01DA06
Ceftriaxone
fl. 1 g + solv. i.m.
30
1.7.2. Противопаразитни
P02CA01
Mebendazol
tabl. 100 mg
12
P01BD01
Pyrimethaminе
tabl. 25 mg
12
J01XD01
Metronidazolе
tabl. 400 mg
20
1.7.3. Антитетанусни ваксини и Имуноглобулини
J07AM01
Tetanus toxoide
amp. 0,5 ml
3
J06AA02
Tetanus antiserum
amp. 10 000 I.U.
30
J06BB04
Hepatitis B immunoglobulin
solution for infusion 50 IU/ml – 10 ml IU
1.7.4. Антималарични лекарствени продукти, наличието им на борда зависи от района на плаване
P01BA02
Hydroxychloroquine
film-coated tablet 200 mg
20
P01BA01
Chloroquine
film-coated tablet 250 mg
10
1.8. Разтвори за рехидратация, въглехидратни вливания и плазмени заместители
Солеви разтвори
B05CB01
Natrii chloride
sol.inf. 500 ml, 0,9
2
Други иригационни
B05CX01
Glucose monohydrate
sol.inf. 500 ml, 5 %
2
1.9. Лекарствени продукти за външна употреба
1.9.1. Лекарствени продукти за кожни болести
D08AC02
Chlorhexidine
sol. 500 ml, 20 %
1
D08AG02
Polyvidone
fl. liq. 100 ml
5
D06AA04
Tetracycline
ung. 20 g, 3 %
5
D01AC02
Myconazole
crеme 30 g, 2 %
5
D03AX03
Dexpanthenol
Cutaneous foam, 4.63 % – 130 g
5
1.9.2. Лекарствени продукти за очни болести
S01AA12
Tobramycin
coll. 5 ml, 0,3 %
2
S01CA01
Tobramycin – 3 mg/g, Dexamethasone –
1 mg/g
coll. 5 ml
2
S01CC01
Doclofenac
coll. 1 mg/ml – 10 ml
1
Хипотонични капки миотични капки
S01EA03
Apraclonidine
coll. 5 ml, 0,5 %
1
1.9.3. Лекарствени продукти за ушни болести
S03AA30
Neomycin sulfas;
solv. 10 ml
1
S02DA00
Tetracaine 2,5 %; Phenazone
solv. 5 ml
1
1.9.4. Лекарствени продукти за инфекции на устата и гърлото
A01AB03
Chlorhexidine
sol. or. 115 ml, 0,1 %
1
1.9.5. Локални анестетици
N01BB52
Lidocaine
аmp. 2 ml, 2 %
3
2. МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ
2.1. Медицински изделия за ресусцитация
 – Балон за обдишване амбу (или еквивалентно изделие; снабден с големи, средни и малки по големина маски)
1
 – Устройство за подаване на кислород с редуцир вентил, който позволява използването на промишления кислород от кораба, или кислородна бутилка
1
 – Механична аспирационна помпа за почистване на горните дихателни пътища
1
2.2. Медицински изделия за превръзки и хирургичен шев
 – Турникети
6
 – Кожен съшивател за еднократна употреба или комплект за хирургичен шев с игли
3
 – Лепливи еластични бинтове
6
 – Марли
10
 – Стерилни марлени компреси
10
 – Стерилен чаршаф за пострадали от изгаряния
3
 – Триъгълна кърпа
6
 – Ръкавици за еднократна употреба
50
 – Самозалепващи превръзки
10
 – Стерилни компресивни бинтове
5
 – Ленти за безшевно затваряне на рани или бинтове с цинков оксид
10
 – Импрегнирани марли с вазелин
10
2.3. Инструменти
 – Кутия за инструменти от подходящ материал
1
 – Хирургични ножици
1
 – Хирургична пинсета
4
 – Хемостатични клампи
3
2.4. Медицински изделия за преглед и наблюдение
 – Шпатули за еднократна употреба
20
 – Листове за медицинска евакуация
40
 – Стетоскоп
2
 – Сфигмоманометър
2
 – Медицински термометър
3
 – Хипотермичен медицински термометър
2
 – Бърз тест за малария, наличието му на борда зависи от района на плаване
10
2.5. Медицински изделия за инжекции, инфузии, пункции и катетеризация
 – Комплект за интравенозна инфузия
10
 – Спринцовки и игли за еднократна употреба
50
2.6. Общи медицински изделия
 – Лични предпазни средства за медицински и сестрински грижи
10
2.7. Медицински изделия за обездвижване и наместване
 – Комплект от шини с различни размери за крайниците
4
 – Яка за обездвижване на врата
2
2.8. Дезинфекция, дезинсекция и профилактика
3. ПРОТИВООТРОВИ
3.1. Общи
3.2. Сърдечно-съдова система
3.3. Храносмилателна система
3.4. Нервна система
3.5. Дихателна система
3.6. Противоинфекциозни
3.7. За външна употреба
3.8. Други
3.9. Необходимо за подаване на кислород (включващо необходимото за поддръжката му)

Място и дата: …
Подпис на капитана: …
Одобрение от компетентното лице или орган: …

Приложение № 7 към чл. 18, ал. 2
(Ново - ДВ, бр. 15 от 2022 г.)

Обща рамка за инспектиране на лекарствените продукти и медицинските изделия на
кораби категория “В”

I. Данни за кораб
Име: …
Знаме: …
Пристанище на домуване: …
II. Медицински материали

1. ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ
Групи лекарствени продукти
АТС код
Международно непатентно наименование (INN)
Лекарствена форма и количество на активното вещество в дозова единица
Необхо-
дими количе-
ства
Налични количе-
ства на борда
Забележки (в частност
 срок на
годност)
1.1. Сърдечно-съдова система
1.1.1. Сърдечно-съдови аналептици – симпатикомиметици
R03CA01
Epinephrine
amp. 0,1 % 1 ml
2
1.1.2. Лекарствени продукти за лечение на исхемична болест на сърцето
C01DA02
Glyceryl trinitrate
tabl. 0,5 mg
50
C01DA08
Isosorbide dinitrate
tabl. 20 mg
10
1.1.3. Средства за лечение на кръвоизливи, включително утеротоници, ако на борда има жени
G02AB01
Methylergometrinе
fl. sol. 25 mg/10 ml
2
1.2. Храносмилателна система
1.2.1. Лекарствени продукти за смущения на стомаха и на дванадесетопръстника
A02AB01
Aluminium hydroxide
or. susp. 2.18 g/350 mg – 170 ml
5
1.2.2. Антиеметици
A03FA01
Metoclopramidе
tabl. 10 mg
40
1.2.3. Антидиарични средства
A07DA03
Loperamide
caps. 2 mg
6
1.3. Аналгетици и антиспазмалгони
1.3.1. Аналгетици, антипиретици и противовъзпалителни средства
N02BE01
Paracetamole
tabl. 500 mg
10
1.4. Нервна система
1.4.1. Средства против морска болест
A04AA01
Ondansetrone
tabl. 4 mg
10
1.5. Антиалергични и антианафилактични средства
1.5.1. Антихистаминови средства
R06AX27
Desloratadine
tabl. 5 mg
10
R06AE07
Cetirizine
tabl. 5 mg
10
1.6. Лекарствени продукти за външна употреба
1.6.1. Лекарствени продукти за кожни болести
D08AC02
Chlorhexidine
sol. 500 ml, 20 %
1
D08AG02
Polyvidone
fl. liq.100 ml
1
D03AX03
Dexpanthenol
Cutaneous foam, 4.63 % – 130 g
2
1.6.2. Лекарствени продукти за ушни болести
S02DA00
Tetracaine 2,5 %; Phenazone
solv. 5 ml
1
2. МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ
2.1. Медицински изделия за превръзки и хирургичен шев
 – Турникети
2
 – Лепливи еластични бинтове
1
 – Стерилни марлени компреси
2
 – Ръкавици за еднократна употреба
20
 – Самозалепващи превръзки
5
 – Стерилни компресивни бинтове
1
 – Ленти за безшевно затваряне на рани или бинтове с цинков оксид
5
3. ПРОТИВООТРОВИ
3.1. Общи
3.2. Сърдечно-съдова система
3.3. Храносмилателна система
3.4. Нервна система
3.5. Дихателна система
3.6. Противоинфекциозни
3.7. За външна употреба
3.8. Други
3.9. Необходимо за подаване на кислород (включващо необходимото за поддръжката му)

Място и дата: …
Подпис на капитана: …
Одобрение от компетентното лице или орган: …

Приложение № 8 към чл. 18, ал. 5
(Ново - ДВ, бр. 15 от 2022 г.)

Изискуеми комплекти за оказване на първа помощ за кораби от категория “Г”

I. Данни за кораб
Име: …
Знаме: …
Пристанище на домуване: …
II. Медицински изделия

Необходими количества
Налични количества на борда
Забележки (в частност срок на годност)
КОМПЛЕКТ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ
ролка лейкопласт: 5 м x 2.5 см
1
еластични лепенки за рани: 10 x 6 см
4
еластични лепенки за пръсти: 2 x 12 см
2
непромокаеми лепенки за пръсти: 4 x 7 см
2
непромокаеми лепенки за рани: 1.9 x 7.2 см
2
непромокаеми лепенки за рани: 2.5 x 7.2 см
4
марли: 6 x 8 см
1
марли: 8 x 10 см
2
марля: 10 x 12 см
1
марля: 40 x 60 см
1
марля: 60 x 80 см
1
стерилни лепенки: 10 x 10 см
6
бинт: 6 см x 4 м
2
бинт: 8 см x 4 м
3
триъгълни превръзки 96 x 96 x 136 см
2
почистващи кърпички
2
ръкавици за еднократна употреба
4
одеяло за спешни случаи: 210 x 160 см
1
ножица
1
автоматизиран външен дефибрилатор (само за пътнически кораби)
1

Място и дата: …
Подпис на капитана: …
Одобрение от компетентното лице или орган: …

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ