Наредба № 8121з-1010 от 24 август 2015 г. за униформеното облекло и работното облекло за служебно ползване в МВР

Издадена от министъра на вътрешните работи
Обн. ДВ. бр.68 от 4 Септември 2015г., изм. ДВ. бр.2 от 6 Януари 2017г., доп. ДВ. бр.34 от 23 Април 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.77 от 1 Октомври 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.91 от 15 Ноември 2022г., изм. и доп. ДВ. бр.79 от 15 Септември 2023г.

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. структурите, чиито служители изпълняват служебните си задължения в униформено облекло, видът на униформеното облекло, редът за предоставянето, носенето и сроковете за ползването му, както и другите принадлежности, върху които са поставени символи и отличителни знаци на структурите на МВР и са свързани с изпълнението на служебните задължения на държавните служители;
2. структурите, чиито служители, полицейски органи и органи по пожарна безопасност и защита на населението изпълняват служебните си задължения в работно облекло за служебно ползване, видът на работното облекло, редът за носенето и сроковете за ползването му;
3. видът и моделът на униформеното облекло за курсантите от Академията на МВР (АМВР) и сроковете за ползването му.

Чл. 2. (1) Униформеното облекло се ползва от служителите при изпълнение на служебните им задължения и се отличава за отделните структури и длъжности на държавните служители.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2022 г.) Работното облекло за служебно ползване по чл. 3, ал. 2, т. 1 и 2 се използва от полицейските органи и органите по пожарна безопасност и защита на населението при изпълнение на служебни задължения с летателни и плавателни средства, мотоциклет, велосипед, ски, кон, водачите на служебни кучета към всички структури, при изпълнение на специални задачи, пожарогасителни и спасителни дейности, както и тренировъчна дейност.
(3) Работното облекло за служебно ползване по чл. 3, ал. 2, т. 3 се ползва от курсантите от АМВР за срока на обучение.
(4) (Нова - ДВ, бр. 77 от 2019 г., в сила от 01.10.2019 г.) Държавните служители могат да изпълняват служебните си задължения и в униформено облекло за тестови цели.

Раздел II.
Вид и цвят на униформеното и на работното облекло

Чл. 3. (1) Видът на униформеното облекло, получавано като лично вещево доволствие, е:
1. строева/парадна униформа;
2. специална униформа.
(2) Видът на работното облекло за служебно ползване е:
1. тактическа униформа;
2. специално облекло;
3. униформено облекло за курсанти от АМВР.
(3) Елементите на видовете униформено и работно облекло се определят съгласно приложение № 1.
(4) Пагоните и емблемите за облеклото, както и останалите принадлежности, върху които са поставени символи и отличителни знаци на структурите на МВР, се определят съгласно приложение № 2.
(5) Сроковете за ползване на елементите на униформеното и на работното облекло за служебно ползване се определят съгласно приложение № 3.

Чл. 3а. (Нов - ДВ, бр. 77 от 2019 г., в сила от 01.10.2019 г.) Видът на униформеното облекло за тестови цели е по чл. 3, ал. 1 и включва елементи, утвърдени със заповед на министъра на вътрешните работи.

Чл. 4. Цветът на униформеното облекло за служителите, заемащи висша ръководна длъжност главен секретар на МВР, висша ръководна длъжност със специфично наименование главен комисар и ръководна длъжност със специфично наименование старши комисар в МВР, както и за задграничните представители на МВР, е черен.

Чл. 5. Цветът на униформеното облекло на държавните служители от МВР, с изключение на служителите по чл. 4, съобразно съответната структура е:
1. тъмносин за:
а) (изм. - ДВ, бр. 91 от 2022 г.) служителите от Главна дирекция "Национална полиция" (ГДНП), с изключение на служителите от сектор "Специални тактически действия";
б) служителите от областните дирекции на МВР (ОДМВР), с изключение на служителите от секторите/групите "Миграция";
2. зелен - за служителите от Главна дирекция "Гранична полиция" (ГДГП) и създадените в нея дирекции, териториални звена, отдели, сектори и други звена от по-нисък ранг, с изключение на служителите по т. 3, буква "д";
3. черен за:
а) служителите от звено "Комендатура" към Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП);
б) (отм. - ДВ, бр. 91 от 2022 г.)
в) (изм. - ДВ, бр. 91 от 2022 г.) служителите от Главна дирекция "Жандармерия, специални операции и борба с тероризма (ГДЖСОБТ);
г) служителите от дирекция "Вътрешна сигурност";
д) (изм. - ДВ, бр. 91 от 2022 г.) служителите от базите "Гранични полицейски кораби" (БГПК), Специализиран отряд "Въздушно наблюдение" (СОВН), служителите с висше морско образование в отдели "Гранично наблюдение" и "Национален координационен център" на ГДГП в секторите "Гранично наблюдение" и "Регионален координационен център" на РДГП, с изключение на държавните служители от сектор/група "Анализ и прогнози";
е) служителите от дирекция "Миграция" и секторите/групите "Миграция" в ОДМВР;
ж) служителите от отдел "Специализирани полицейски сили" (СПС) при Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР) и сектори и групи СПС при ОДМВР;
з) (отм. - ДВ, бр. 91 от 2022 г.)
и) (изм. - ДВ, бр. 91 от 2022 г.) служителите от секторите "Специални тактически действия" (ССТД) и групите "Специални тактически действия" (ГСТД);
к) служителите и курсантите от АМВР;
4. графитеносив (за строева/парадна униформа) и тъмносин (за специална униформа) - за служителите от ГДПБЗН и създадените в нея дирекции, териториални звена, отдели, сектори и други звена от по-нисък ранг;
5. (нова - ДВ, бр. 77 от 2019 г., в сила от 01.10.2019 г.) жълт - за яке специално зимно от униформеното облекло за тестови цели за държавните служители от отдели/сектори и други звена от по-нисък ранг "Пътна полиция" при ГДНП и СДВР/ОДМВР.

Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2022 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2023 г.) Служителите от ГДБОП, дирекция "Специални операции и борба с тероризма" (ДСОБТ), ССТД, ГСТД, групите за охрана на държавната граница (ГОДГ), мобилните гранично-полицейски групи и взводове при граничните полицейски управления (МГПГ и МГПВ при ГПУ), СПС при СДВР, СПС при ОДМВР, секторите "Патрулно-постова дейност и масови мероприятия" към ДЖ при ГДЖСОБТ и водачите на служебни кучета към всички структури могат да използват работно облекло за служебно ползване с камуфлиран цвят.

Раздел III.
Ред за предоставяне на униформено облекло

Чл. 7. (1) За служителите, изпълняващи служебните си задължения в униформено облекло по чл. 3, ал. 1, със заповед на министъра на вътрешните работи ежегодно се определя лимит, на базата на който се осигурява униформено облекло.
(2) Работното облекло за служебно ползване по чл. 3, ал. 2 се осигурява от бюджета на МВР.

Чл. 8. (1) Униформеното облекло по чл. 3, ал. 1 е лично вещево доволствие и се получава лично от служителя срещу подпис във вещевата книжка.
(2) Ежегодно до 30 април на календарната година дирекция "Управление на собствеността и социални дейности" (ДУССД) изпраща на структурите по чл. 37 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР) бланки на лични вещеви заявки за заявяване от служителите на вещево имущество за следващата календарна година.
(3) Попълнените лични (за София и София-област) и обобщените вещеви заявки на структурите по чл. 37 ЗМВР се връщат в ДУССД в срок до 30 юни на календарната година.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2019 г., в сила от 01.10.2019 г.) Униформеното облекло се предоставя при условията и по реда на наредбата по чл. 181, ал. 5 във връзка с ал. 2 ЗМВР.
(5) (Нова - ДВ, бр. 77 от 2019 г., в сила от 01.10.2019 г.) Със заповед на министъра на вътрешните работи се определят структурите по чл. 37 ЗМВР, на които се предоставя униформено облекло за тестови цели.
(6) (Нова - ДВ, бр. 77 от 2019 г., в сила от 01.10.2019 г.) Униформеното облекло за тестови цели се предоставя на определените със заповед от ръководителите на структури по чл. 37 ЗМВР служители, изпълняващи служебните си задължения в униформено облекло, получено срещу подпис в партидна книга, ведно с анкетна карта, осигурени от ДУССД.

Чл. 9. (1) В случаите на повреждане на униформено облекло при осъществяване на служебни правомощия се съставя протокол (приложение № 4).
(2) На основание утвърдения от съответния ръководител протокол се отпуска безвъзмездно ново униформено облекло.

Раздел IV.
Структури, чиито държавни служители изпълняват служебните си задължения в униформено облекло

Чл. 10. (1) (Доп. - ДВ, бр. 91 от 2022 г.) В ГДНП, ГДЖСОБТ, ГДГП, ГДПБЗН и създадените в тях дирекции, териториални звена, отдели, сектори и други звена от по-нисък ранг, в дирекция "Миграция" и ОДМВР в униформено облекло изпълняват служебните си задължения полицейските органи и органите по пожарна безопасност и защита на населението, с изключение на:
1. служителите на длъжност "разследващ полицай";
2. служители на длъжности в структури и звена, определени със заповед на главния секретар на МВР.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 91 от 2022 г.) Директорите и заместник-директорите на ГДНП, ГДЖСОБТ, ГДГП, ГДПБЗН и дирекция "Миграция" могат да изпълняват служебните си задължения без униформено облекло съгласно заповед на главния секретар на МВР.
(3) Директорите на ОДМВР могат да изпълняват служебните си задължения без униформено облекло съгласно заповед на главния секретар на МВР.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 91 от 2022 г.) Директорите на дирекции и териториални звена в ГДНП, ГДЖСОБТ, ГДГП и ГДПБЗН могат да изпълняват служебните си задължения без униформено облекло съгласно заповед на директора на съответната главна дирекция съгласувано с главния секретар на МВР.

Чл. 11. В ГДБОП в униформено облекло изпълняват служебните си задължения държавните служители от звено "Комендатура".

Чл. 12. В дирекция "Вътрешна сигурност" в униформено облекло изпълняват служебните си задължения служители на длъжности в структури и звена, определени със заповед на министъра на вътрешните работи по предложение на директора на дирекция "Вътрешна сигурност".

Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2022 г.) Държавните служители от ДСОБТ, ССТД и ГСТД изпълняват служебните си задължения в облеклото по чл. 3, ал. 2, т. 1 или 2 при специални задачи и тренировъчна дейност съобразно конкретната оперативна обстановка по разпореждане на директорите на съответните структури.

Чл. 14. В Академията на МВР в униформено облекло изпълняват служебните си задължения началниците на курсове, държавните служители на длъжност "сътрудник по охраната" в сектор "Секретариат и комендатура" и служителите от група "Дежурна част" в ЦСПП, както и държавните служители от духовия оркестър в сектор "Музейно дело и оркестър".

Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2022 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2023 г.) Държавните служители от отдел "Гранично наблюдение" (ГН) към дирекция "Граничен контрол" (ДГК) при ГДГП, ССТД, ГСТД, ГОДГ, МГПГ и МГПВ при ГПУ, СПС при СДВР, СПС при ОДМВР, секторите "Патрулно-постова дейност и масови мероприятия" към дирекция "Жандармерия" (ДЖ) при ГДЖСОБТ и водачите на служебни кучета към всички структури изпълняват служебните си задължения в униформено облекло, а в тактическа униформа и работно облекло при специални задачи и тренировъчна дейност съобразно конкретната оперативна обстановка по разпореждане на директорите на съответните структури.

Чл. 16. (1) (Доп. - ДВ, бр. 91 от 2022 г.) Главният секретар на МВР със своя заповед може да възложи на директорите на ГДНП, ГДЖСОБТ, ГДГП, ГДПБЗН и ДМ изпълнението на поставени задачи в униформено облекло.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 91 от 2022 г.) Директорите на ГДНП, ГДЖСОБТ, ГДГП и ГДПБЗН със свои заповеди могат да възложат изпълнение на поставени задачи без униформено облекло съответно на директорите на ДЖ, РДГП и регионалните дирекции "Пожарна безопасност и защита на населението" (РДПБЗН) след съгласуване с главния секретар на МВР.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 91 от 2022 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2023 г.) Директорите на ГДНП, ГДЖСОБТ, ГДГП, ГДПБЗН, ДМ, ДЖ при ГДЖСОБТ, ОДМВР, РДГП и РДПБЗН със свои заповеди могат да възложат на служителите си изпълнение на поставени задачи без униформено облекло след съгласуване с главния секретар на МВР.
(4) В случаите по ал. 2 и 3 служителят получава парична сума за облекло, когато изпълнението на служебните задължения без униформа е с продължителност 12 месеца. В тези случаи копие от заповедта по ал. 2 и 3 се предоставя във финансовото звено, от което се получава сумата. Финансовото звено информира вещевото звено за получената от служителя парична сума.

Чл. 17. Държавните служители по чл. 16, ал. 1 носят униформено облекло при:
1. честване на официални празници, приеми и други представителни мероприятия;
2. участие в посрещане на чуждестранни делегации;
3. представяне пред президента на Република България, председателя на Народното събрание, министър-председателя на Република България и пред министъра на вътрешните работи;
4. участие в тържествена заря;
5. полагане на венци;
6. участие в паради, в строя и вън от строя;
7. назначаване в състава на почетен караул;
8. полагане на клетва и връчване на знамена, медали, ордени и правителствени награди.

Раздел V.
Ред и правила за носене на униформеното облекло

Чл. 18. Носенето на униформеното облекло и отличителните знаци в МВР включва:
1. реда и правилата за носенето на униформено облекло и отличителни знаци в МВР при осъществяване на функционални задължения по направления на дейности;
2. носенето на униформата при ритуали от различен характер извън ежедневните служебни задължения.

Чл. 19. (1) Униформеното зимно облекло се носи за времето от 1 октомври до 30 април, а униформеното лятно облекло - от 1 май до 30 септември.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2022 г.) Директорите на главни дирекции, дирекции, ОДМВР, РДПБЗН, ректорът на АМВР и началниците на самостоятелни звена в МВР в зависимост от метеорологичните условия за сезона могат да променят със своя заповед сроковете по ал. 1.

Чл. 20. Парадната зимна и парадната лятна униформа се носят при:
1. честване на официални празници, приеми и други представителни мероприятия;
2. участие в посрещане на чуждестранни делегации;
3. представяне пред президента на Република България, председателя на Народното събрание, министър-председателя на Република България и пред министъра на вътрешните работи;
4. участие в тържествена заря;
5. полагане на венци;
6. участие в паради, в строя и вън от строя;
7. назначаване в състава на почетен караул;
8. полагане на клетва и връчване на знамена, медали, ордени и правителствени награди.

Чл. 21. Строевата зимна и строевата лятна униформа се носят при:
1. изпълнение на ежедневните служебни задължения, ако не е разпоредено от ръководителите по чл. 16, ал. 3 носенето на друга униформа;
2. дежурство в структурите и извън тях, ако не е разпоредено от ръководителите по чл. 16, ал. 3 носенето на друга униформа;
3. провеждане на занятия и учения;
4. строеви прегледи и инспекторски проверки;
5. лично представяне пред преките началници.

Чл. 22. Специалната зимна и специалната лятна униформа се носят при:
1. изпълнение на ежедневните служебни задължения, ако не е разпоредено от ръководителите по чл. 16, ал. 3 носенето на друга униформа;
2. дежурство в структурните звена и извън тях, ако не е разпоредено от ръководителите по чл. 16, ал. 3 носенето на друга униформа;
3. участие в специализирани полицейски операции, полеви занятия, учения и граничен контрол.

Чл. 23. Държавните служители, изпълняващи служебните си задължения в строево облекло могат да заявят и да получат при необходимост специална униформа за изпълнение на служебните си задължения.

Чл. 24. При студено време може да се носи канадка (шуба), всесезонна със сваляща се подплата.

Чл. 25. За парадна униформа се приема строевата униформа - костюм, риза, вратовръзка, фуражка или шапка, дамска с периферия, и обувки половинки - цвят черен.

Чл. 26. (Доп. - ДВ, бр. 91 от 2022 г.) Работните облекла за служебно ползване, посочени в чл. 3, ал. 2, се носят при изпълнение на специални задачи, задачи по гранично наблюдение, тренировъчна и учебна дейност съобразно разпореденото от съответния ръководител.

Чл. 27. Сроковете за ползване на елементите на видовете униформено облекло по чл. 3, ал. 1 се определят съгласно приложение № 3.

Чл. 27а. (Нов - ДВ, бр. 77 от 2019 г., в сила от 01.10.2019 г.) (1) Периодът от време, през който държавните служители от съответните структури по чл. 37 ЗМВР изпълняват служебните си задължения в униформено облекло за тестови цели, се оповестява публично от ДУССД съвместно с дирекция "Пресцентър и връзки с обществеността" (ДПВО), като се публикува информация на интернет страницата на МВР.
(2) След изтичане на тестовия период по ал. 1 униформеното облекло за тестови цели се връща в структурното звено, на което се числи с попълнена анкетна карта.
(3) Униформеното облекло за тестови цели с попълнена анкетна карта се връща на ДУССД, след което подлежи на бракуване.

Чл. 28. (1) Срокът за ползване на работното облекло за служебно ползване е съгласно приложение № 3.
(2) След изтичане на сроковете за ползване на работното облекло за служебно ползване същото се връща в структурното звено, на което се числи. Работното облекло, което не е годно за по-нататъшно ползване, подлежи на бракуване.
(3) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2022 г.) Допуска се бракуване на работно облекло и снаряжение за служебно ползване преди изтичане на срока за ползване, посочен в приложение № 3 към чл. 3, ал. 5, в случай че на същите са установени увреждания, непозволяващи използването им по предназначение.

Чл. 29. (1) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2019 г., в сила от 01.10.2019 г.) Дирекция "Управление на собствеността и социални дейности" съвместно с ДПВО изготвя албум и текстово описание на всички видове униформени облекла и отличителни знаци. Албумът се публикува на интернет страницата на МВР и се актуализира при промяна на униформеното облекло или отличителните знаци.
(2) Униформеното облекло и отличителните знаци се предоставят от ДУССД и се носят от държавните служители съобразно образците, заложени в албума по ал. 1.
(3) Униформеното облекло се носи закопчано, а фуражката (шапката или пилотката) - наложена върху главата.
(4) Дължината на полите за дамския състав е под коляното.
(5) (Нова - ДВ, бр. 77 от 2019 г., в сила от 01.10.2019 г.) Дирекция "Управление на собствеността и социални дейности" съвместно с ДПВО изготвя албум и текстово описание на видовете униформени облекла за тестови цели, които се публикуват на интернет страницата на МВР.
(6) (Нова - ДВ, бр. 77 от 2019 г., в сила от 01.10.2019 г.) Униформените облекла за тестови цели се предоставят от ДУССД и се носят от определените държавни служители съобразно образците, посочени в албума по ал. 5.

Чл. 30. (1) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2022 г.) Директорите на главни дирекции и техните териториални структури, дирекции, ОДМВР и ректорът на АМВР организират провеждането на строеви прегледи при сезонната смяна на униформеното облекло.
(2) Строеви прегледи се извършват при необходимост и при провеждането на церемонии, културни и публични прояви и официалните празници.

Чл. 31. (1) (Доп. - ДВ, бр. 77 от 2019 г., в сила от 01.10.2019 г.) Не се разрешава смесване на видовете униформи и използването на униформено облекло или част от него, предназначено за други държавни служители, както и смесване на отделните елементи от образците на униформено облекло, заложени в албумите по чл. 29, ал. 1 и 5.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2022 г.) Директорите на главни дирекции и техните териториални структури, дирекции, ОДМВР и ректорът на АМВР разпореждат използването на други елементи към униформените облекла с оглед тактическото обезпечаване на задачите.

Чл. 32. (1) Върху строевия/парадния костюм може да се носи "Почетен знак", който се поставя над горния десен джоб на сакото.
(2) Значки за завършени обучения в учебни заведения се носят над горния десен джоб на сакото, а значки за придобита класна специалност - под тях.

Чл. 33. Служителите от МВР, изпълняващи служебните си задължения в униформено облекло, са задължени да спазват установения ред и правила за неговото носене. Забранява се продажбата, преотстъпването, предоставянето, заемането и залагането на униформени облекла, символи и отличителни знаци, въведени за структурите на МВР, на други лица, институции и организации.

Чл. 34. (1) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2022 г.) Директорите на главни дирекции и техните териториални структури, дирекции, СДВР/ОДМВР и ректорът на АМВР със заповед възлагат на служители от ръководния състав (коменданти) по направления на дейност контролни функции за правилното носене и доброто състояние на униформеното облекло.
(2) Служителите по ал. 1 контролират за правилното носене и доброто състояние на униформеното облекло на щатните и командированите държавни служители. При констатирани нарушения комендантът писмено докладва на директора за служителя, извършил нарушението.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Вид униформено облекло" е разновидност на униформените облекла, определена съобразно конкретното предназначение на облеклото и принадлежността на униформения служител към определена структура на МВР и изпълняваните от него служебни задължения.
2. "Лично вещево доволствие" е ежегодно полагащо се униформено облекло, разпоредено с лимит от министъра на вътрешните работи в ежегодна заповед.
3. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2022 г.) "Работно облекло за служебно ползване" е облекло, което се предоставя извън личното вещево доволствие и се връща след определения срок. Използва се от полицейските органи и органите по пожарна безопасност и защита на населението при изпълнение на служебни задължения с летателни или плавателни средства, мотоциклет, велосипед, ски, кон, от водачите на служебни кучета към всички структури и при изпълнение на специални задачи, пожарогасителна и спасителна дейност, тренировъчна дейност и задачи по гранично наблюдение. Същото е предназначено да осигури специална защита и/или удобство при изпълнение на специфични задачи, както и при участие в операции.
4. "Друго вещево имущество и снаряжение" е оборудването към униформеното облекло на държавните служители.
5. (нова - ДВ, бр. 77 от 2019 г., в сила от 01.10.2019 г.) "Униформено облекло за тестови цели" е облекло, което се предоставя извън личното вещево доволствие на държавните служители в МВР, изпълняващи служебните си задължения в униформено облекло, за определен период от време, с цел тестване на неговата ергономичност, модел и функционалност.
§ 2. (Доп. - ДВ, бр. 91 от 2022 г.) При провеждане на специализирани полицейски операции (СПО) за охрана на държавната граница с продължителност над 30 календарни дни след разпореждане на министъра на вътрешните работи по предложение на директорите на ГДНП, ГДЖСОБТ и ГДГП, съгласувано с ДУССД, служителите от ГДГП, ГДЖСОБТ и ОДМВР, участващи в СПО, могат да изпълняват служебните си задължения в работно облекло с камуфлиран цвят.
§ 3. При необходимост от изменение на видовете и цветовете на униформените облекла и отличителни знаци за отделните структури предложенията се правят след съгласуване с ДУССД.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 4. Наредбата се издава на основание чл. 151, ал. 4 във връзка с чл. 181, ал. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи.
§ 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2017 г., в сила от 06.01.2017 г.) Всички униформени облекла по утвърдения към момента на влизане в сила на Наредба № Iз-1429 от 2011 г. за униформеното облекло, отличителните знаци и принадлежностите, свързани с изпълнението на служебните задължения на държавните служители в Министерството на вътрешните работи (ДВ, бр. 44 от 2011 г.) образец се износват в срок до 31.12.2018 г.
(2) Държавните служители на МВР, изпълняващи служебните си задължения в униформено облекло, могат да носят и двата вида образци на униформеното облекло без смесване на отделните елементи от тях до изтичане на определения в ал. 1 срок.
§ 6. Техническите спецификации за провеждане на обществените поръчки за отделните униформени облекла и принадлежностите се разработват от експертен съвет на ДУССД.
§ 6а. (Нов - ДВ, бр. 77 от 2019 г., в сила от 01.10.2019 г.) Техническите спецификации за провеждане на обществени поръчки за видовете униформени облекла за тестови цели се разработват и утвърждават от работна група, назначена със заповед на министъра на вътрешните работи, в която участват представители от структурите по чл. 37 ЗМВР и представители на синдикалните организации в Министерството на вътрешните работи.
§ 6б. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2022 г.) Подготовката, въвеждането и предоставянето на униформено облекло за тестови цели се извършва по преценка на министъра на вътрешните работи с негова заповед.
§ 7. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 2 от 2017 г., в сила от 06.01.2017 г.) Предоставянето на лично вещево доволствие за 2011 г., 2012 г., 2013 г., 2014 г. и 2015 г. се осъществява до 31 декември 2017 г.
§ 8. Заповедта по чл. 10, ал. 1, т. 2 се издава в едномесечен срок от влизане в сила на наредбата по предложение на директорите на ГДНП, ГДГП, ГДПБЗН и дирекция "Миграция".
§ 9. Отменя се Наредба № Iз-1429 от 2011 г. за униформеното облекло, отличителните знаци и принадлежностите, свързани с изпълнението на служебните задължения на държавните служители в Министерството на вътрешните работи (ДВ, бр. 44 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 71 от 2011 г., бр. 23 от 2012 г., бр. 66 от 2013 г., бр. 4 и 32 от 2014 г. и бр. 24 от 2015 г.).

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8121з-1010 ОТ 2015 Г. ЗА УНИФОРМЕНОТО ОБЛЕКЛО И РАБОТНОТО ОБЛЕКЛО ЗА СЛУЖЕБНО ПОЛЗВАНЕ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

(ОБН. - ДВ, БР. 2 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 06.01.2017 Г.)

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8121з-1010 ОТ 2015 Г. ЗА УНИФОРМЕНОТО ОБЛЕКЛО И РАБОТНОТО ОБЛЕКЛО ЗА СЛУЖЕБНО ПОЛЗВАНЕ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Приложение № 1 към чл. 3, ал. 3

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 91 от 2022 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2023 г.)

Униформено облекло за държавните служители от МВР

І. Униформено облекло за служителите, заемащи висша ръководна длъжност главен секретар на МВР, висша ръководна длъжност със специфично наименование главен комисар и ръководна длъжност със специфично наименование старши комисар в МВР:
1. Парадна униформа - мъжка:
а) кожено манто;
б) палто;
в) костюм (сако и панталон);
г) фуражка;
д) риза с един джоб, с дълъг ръкав - цвят бял;
е) риза строева, с къс ръкав - цвят бял;
ж) риза-яке с къс ръкав - цвят бял;
з) вратовръзка;
и) колан кожен - цвят черен;
й) ръкавици кожени - цвят черен;
к) обувки половинки гладки - цвят черен;
л) обувки полуботуши - цвят черен;
м) акселбант (за парадна униформа);
н) кортик (за парадна униформа).
2. Парадна униформа - дамска:
а) кожено манто;
б) палто;
в) костюм (сако и пола);
г) шапка дамска с периферия;
д) блуза дамска с един джоб, с дълъг ръкав - цвят бял;
е) блуза строева с къс ръкав - цвят бял;
ж) риза-яке с къс ръкав - цвят бял;
з) дамска вратовръзка;
и) ръкавици кожени - цвят черен;
й) обувки половинки дамски - цвят черен;
к) обувки полуботуши дамски - цвят черен;
л) акселбант (за парадна униформа);
м) кортик (за парадна униформа).
3. Специална зимна униформа - мъжка:
а) канадка (шуба) всесезонна;
б) костюм специален зимен (яке, топла подплата и панталон);
в) шапка зимна с козирка;
г) ръкавици кожени - цвят черен;
д) колан текстилен - цвят черен;
е) обувки специални зимни - цвят черен.
4. Специална лятна униформа - мъжка:
а) костюм специален летен (риза и панталон);
б) яке лятно с хастар;
в) шапка лятна с козирка;
г) тениска с къс ръкав - цвят черен;
д) колан текстилен - цвят черен;
е) обувки специални летни - цвят черен.
5. Специална зимна униформа - дамска:
а) канадка (шуба) всесезонна;
б) костюм специален зимен (яке, топла подплата и панталон);
в) шапка зимна с козирка;
г) ръкавици кожени - цвят черен;
д) колан текстилен - цвят черен;
е) обувки специални зимни - цвят черен.
6. Специална лятна униформа - дамска:
а) костюм специален летен (риза и панталон);
б) яке лятно с хастар;
в) шапка лятна с козирка;
г) тениска с къс ръкав - цвят черен;
д) колан текстилен - цвят черен;
е) обувки специални летни - цвят черен.

ІІ. Униформено облекло за служителите, заемащи ръководна длъжност със специфично наименование - комисар, старши и главен инспектор, изпълнителска длъжност със специфично наименование инспектор и младши изпълнителска длъжност със специфично наименование младши експерт и младши инспектор, получавано като лично вещево доволствие:
1. Строева/парадна униформа - мъжка с цвят и надпис за съответната структура:
а) канадка (шуба) всесезонна;
б) пуловер шпиц с дълъг ръкав;
в) яке лятно с хастар;
г) костюм (сако и панталон);
д) панталон - зимен;
е) панталон - летен;
ж) фуражка;
з) чохъл - за пътна полиция;
и) риза с един джоб, с дълъг ръкав;
й) риза строева с дълъг ръкав;
к) риза строева с къс ръкав;
л) риза-яке с къс ръкав;
м) вратовръзка;
н) колан кожен - цвят черен;
о) ръкавици кожени - цвят черен;
п) обувки полуботуши - цвят черен;
р) обувки половинки пролетно-есенни - цвят черен;
с) обувки половинки летни - цвят черен.
2. Строева/парадна униформа - дамска с цвят и надпис за съответната структура:
а) канадка (шуба) всесезонна с надпис;
б) пуловер шпиц с дълъг ръкав;
в) яке лятно с хастар;
г) костюм (сако и пола);
д) панталон - зимен;
е) панталон - летен;
ж) пола - зимна;
з) пола - лятна;
и) шапка дамска с периферия;
й) дамска блуза с един джоб, с дълъг ръкав;
к) дамска блуза строева с дълъг ръкав;
л) дамска блуза строева с къс ръкав;
м) вратовръзка;
н) колан кожен - цвят черен;
о) ръкавици кожени - цвят черен;
п) обувки полуботуши - цвят черен;
р) обувки половинки - цвят черен.
3. Специална зимна униформа - мъжка с цвят и надпис за съответната структура:
а) костюм специален зимен (яке, топла подплата и панталон);
б) канадка (шуба) всесезонна;
в) шапка зимна с козирка;
г) шапка зимна плетена - цвят черен;
д) фланелка с дълъг ръкав - цвят черен;
е) пуловер с бие по врата, с дълъг ръкав;
ж) светлоотразителна жилетка;
з) колан текстилен - цвят черен;
и) ръкавици кожени - цвят черен;
й) обувки специални зимни - цвят черен.
4. Специална лятна униформа - мъжка с цвят и надпис за съответната структура:
а) костюм специален летен (риза и панталон);
б) яке лятно с хастар;
в) шапка лятна с козирка;
г) тениска с къс ръкав;
д) лятна трикотажна блуза с къс ръкав;
е) колан текстилен - цвят черен;
ж) обувки специални летни - цвят черен;
з) мушама противодъждовна;
и) светлоотразителна жилетка.
5. Специална зимна униформа - дамска с цвят и надпис за съответната структура:
а) костюм специален зимен (яке, топла подплата и панталон);
б) канадка (шуба) всесезонна;
в) шапка зимна с козирка;
г) шапка зимна плетена - цвят черен;
д) фланелка с дълъг ръкав - цвят черен;
е) пуловер с бие по врата, с дълъг ръкав;
ж) светлоотразителна жилетка;
з) колан текстилен - цвят черен;
и) ръкавици кожени - цвят черен;
й) обувки специални зимни - цвят черен.
6. Специална лятна униформа - дамска с цвят и надпис за съответната структура:
а) костюм специален летен (риза и панталон);
б) яке лятно с хастар;
в) шапка лятна с козирка;
г) тениска с къс ръкав - цвят черен;
д) лятна трикотажна блуза с къс ръкав;
е) колан текстилен - цвят черен;
ж) обувки специални летни - цвят черен;
з) мушама противодъждовна;
и) светлоотразителна жилетка.
Забележки: Костюм специален зимен и летен от специалната униформа за държавните служители от "Пътна полиция" е със светлоотразителни ленти. Към фуражката на строевата униформа на същите служители се слага чохъл.
Костюм специален зимен и летен от специалната униформа за държавните служители от ГДПБЗН е със светлоотразителни ленти.

ІІІ. Работно облекло и снаряжение за служебно ползване за държавните служители от МВР:
1. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2022 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2023 г.) Тактическо облекло за държавните служители от ГДЖСОБТ; ГДБОП; служителите от отдел ГН към ДГК при ГДГП; МГПГ и МГПВ при ГПУ; ССТД; ГСТД; СПС при СДВР; групите СПС при ОДМВР и водачите на служебни кучета към всички структури.
1.1. Тактическа зимна униформа:
а) костюм зимен с протектори (яке с топла подплата и панталон);
б) яке и панталон за допълнително камуфлиране при зимни условия;
в) фланелка с дълъг ръкав;
г) пуловер с висока яка, дълъг ръкав;
д) тактически гащеризон - цвят черен;
е) тактическо елече;
ж) термобельо - комплект (фланелка и клин);
з) шапка зимна - цвят черен и камуфлиран;
и) шапка зимна плетена;
й) (изм. - ДВ, бр. 91 от 2022 г.) барета - цвят тъмночервен за ДСОБТ и черен за останалите звена;
к) маска - цвят черен;
л) тактически ръкавици - цвят черен и камуфлиран;
м) колан текстилен;
н) обувки специални зимни - тактически, цвят черен;
о) протектори;
п) мушама със съответния цвят;
р) тактическа раница - цвят черен.
1.2. Тактическа лятна униформа:
а) костюм специален летен - тактически - цвят черен и камуфлиран;
б) тактически гащеризон - цвят черен;
в) шапка лятна с козирка;
г) обувки специални летни - тактически, цвят черен.
1.3. (нова - ДВ, бр. 91 от 2022 г.) Държавните служители от ДСОБТ, освен посочените в т. 1.1 и 1.2, могат да използват и тактическа униформа:
а) риза тактическа;
б) панталон тактически;
в) яке с мембрана парка;
г) панталон с мембрана;
д) термобельо долно ниво 2;
е) термобельо горно ниво 2;
ж) термобельо долно ниво 1;
з) термобельо горно ниво 1;
и) яке софтшел;
й) яке полар флийс;
к) риза бойна - комбатшърт;
л) шапка боне с периферия;
м) шапка с козирка;
н) шапка зимна;
о) ръкавици тактически;
п) обувки тактически;
р) колан тактически.
2. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2022 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2023 г.) Камуфлирано облекло - за държавните служители от ГДЖСОБТ; ГДБОП; ССТД; ГСТД; СПС при СДВР и групите СПС при ОДМВР; водачите на служебни кучета към всички структури, МГПГ и МГПВ при ГПУ; за държавните служители от ГОДГ - само облеклото по т. 2.1 и 2.2:
2.1. Камуфлирано зимно облекло:
а) костюм зимен камуфлиран (яке и панталон с топла подплата);
б) шапка зимна камуфлирана.
2.2. Камуфлирано лятно облекло:
а) костюм летен камуфлиран (риза и панталон);
б) шапка лятна камуфлирана.
2.3. Камуфлирано облекло за специализирания екип на снайпер-контрол:
а) костюм зимен (яке и панталон, с топла подплата) - цвят камуфлиран;
б) сезонна индивидуална маскировка (гили);
в) протектори - меки.
3. Специално облекло и снаряжение за държавни служители на МВР:
3.1. Специално облекло и снаряжение за държавни служители на МВР, на които е зачислен служебен мотоциклет:
3.1.1. Специално зимно облекло:
а) костюм - яке и панталон с топла сваляща се подплата;
б) маска зимна за носене под предпазна каска (шлем);
в) ръкавици - зимни;
г) ботуши зимни за мотористи.
д) (отм. - ДВ, бр. 91 от 2022 г.)
е) (отм. - ДВ, бр. 91 от 2022 г.)
3.1.2. Специално лятно облекло:
а) костюм - яке и панталон с допълнителна подплата;
б) маска лятна за носене под предпазна каска (шлем);
в) ботуши летни за мотористи.
г) (отм. - ДВ, бр. 91 от 2022 г.)
д) (отм. - ДВ, бр. 91 от 2022 г.)
3.2. Специално облекло и снаряжение за държавните служители, осъществяващи ескорт:
а) яке със сваляща се топла подплата и панталон;
б) ръкавици специални;
в) ботуши летни;
г) ботуши зимни;
д) протектори;
е) шлем.
3.3. Специално облекло (лятна униформа) и снаряжение за държавните служители, осъществяващи патрулно-постова дейност на велосипеди:
а) яке и панталон;
б) лятна трикотажна блуза с къс ръкав;
в) къс панталон;
г) маратонки;
д) очила защитни;
е) каска велосипедна;
ж) ръкавици за велосипедисти (без пръсти);
з) светлоотразителна жилетка с надпис "Полиция" на гърба.
3.4. Специално облекло (специална униформа) за държавните служители, осъществяващи патрулно-постова дейност със ски:
а) грейка (яке с надпис "Полиция" и клин);
б) термобельо;
в) шапка зимна плетена;
г) ръкавици.
3.5. Специално облекло (зимно/лятно) и снаряжение за държавните служители от конен ескадрон:
а) костюм (яке от памучен плат и брич ластичен);
б) клин за езда летен;
в) светлоотразителен елек с надпис "Полиция" - предни джобове (горни и долни);
г) ръкавици за езда - летни;
д) ботуши специални от естествена кожа за езда;
е) ботуши специални с топла подплата;
ж) предпазна каска за езда - тока;
з) юздечка комплект с поводи;
и) шпори;
й) стремена;
к) стременици;
л) валтрап (поници);
м) трензели;
н) нагайка;
о) седло за кон;
п) опаси;
р) юзди.
3.6. Специално облекло и снаряжение за държавните служители водачи на служебни кучета:
а) костюм камуфлиран зимен (яке и панталон с топла подплата);
б) шапка зимна камуфлирана;
в) костюм камуфлиран летен (риза и панталон);
г) шапка лятна камуфлирана;
д) намордник;
е) (доп. - ДВ, бр. 91 от 2022 г.) нагръдник с надпис "Полиция" или "Жандармерия";
ж) нашийник;
з) поводи.
3.7. Специално оборудване и снаряжение за охрана на масови мероприятия:
а) (доп. - ДВ, бр. 91 от 2022 г.) светлоотразителни жилетки с надпис "Полиция" или "Жандармерия";
б) каски с протектор;
в) светлоотразителни попони за коне;
г) протектори (гамаши) за коне;
д) протектор-визьор (козирка за нос) за коне.
3.8. Специално облекло и обувки за държавните служители от плавателния състав:
а) щормово облекло комплект (яке с качулка, гащеризон и обувки неопренови) - цвят черен;
б) ръкавици специални с пет пръста;
в) тактически ръкавици - цвят черен, за 30 % от плавателния състав;
г) тактическа раница - цвят черен;
д) тактически елечета за 30 % от плавателния състав;
е) термобельо - комплект, за 30 % от плавателния състав;
ж) протектори за 30 % от плавателния състав;
з) шапка зимна, плетена - цвят черен, за 30 % от плавателния състав;
и) обувки тип "кубинки" зимни с гъвкава гумена подметка - цвят черен;
й) обувки летни тип "еспадрила" с гъвкава гумена подметка - цвят черен;
к) ботуши топли за 10 % от плавателния състав;
л) ботуши гумени за 10 % от плавателния състав.
3.9. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2022 г.) Специално облекло за летателен състав, изпълняващ летателна програма:
а) яке от лицева кожа, подплатено с копринен хастар;
б) подбоне;
в) обувки летателни черни от лицева кожа;
г) обувки летателни от кожа и текстил;
д) яке летателно лятно;
е) яке летателно зимно;
ж) гащеризон летателен;
з) зимна подплата за летателен гащеризон;
и) термобельо комплект (фланелка и клин);
й) пилотка летателна черна;
к) ръкавици летателни;
л) ръкавици от лицева кожа без подплата.
3.10. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2022 г.) Специално облекло за авиоинженери и авиотехници, неизпълняващи летателни програми:
а) яке работно зимно;
б) панталон работен зимен;
в) яке - риза работна;
г) панталон работен летен;
д) шапка зимна и шал;
е) шапка лятна с козирка;
ж) фланелка с къси ръкави;
з) термобельо комплект (фланелка и клин);
и) обувки летателни черни от лицева кожа;
й) обувки летателни от кожа и текстил;
к) светлоотразителна жилетка;
л) колан текстилен.
3.11. Специално облекло и снаряжение за водолази:
а) плавници;
б) маска - за водолази;
в) шнорхел;
г) водолазен колан;
д) тежести (общо 20 кг);
е) водолазен нож;
ж) водолазен костюм - мокър;
з) водолазен костюм - сух;
и) бельо за мокър костюм;
й) бельо за сух костюм;
к) декомпенсаторна жилетка;
л) (отм. - ДВ, бр. 91 от 2022 г.)
м) (отм. - ДВ, бр. 91 от 2022 г.)
н) (отм. - ДВ, бр. 91 от 2022 г.)
о) водолазна чанта;
п) обозначителен буй;
р) сигнално въже.
3.12. Специално облекло за работа в плитки води:
а) сух костюм с боти;
б) безшевни ръкавици с пет пръста;
в) боне;
г) полугащеризон тип "рибарски";
д) дъждобран.
3.13. Униформено облекло за курсантите от Академията на МВР:
3.13.1. Строева/парадна униформа - мъжка:
а) канадка (шуба) всесезонна;
б) костюм (сако и панталон);
в) фуражка;
г) риза с един джоб, с дълъг ръкав - цвят бял;
д) риза строева с къс ръкав - цвят бял;
е) вратовръзка;
ж) обувки половинки пролетно-есенни - цвят черен.
3.13.2. Строева/парадна униформа - дамска:
а) канадка (шуба) всесезонна;
б) костюм (сако и пола);
в) шапка дамска с периферия;
г) дамска блуза с един джоб, с дълъг ръкав - цвят бял;
д) дамска блуза строева с къс ръкав - цвят бял;
е) вратовръзка;
ж) обувки половинки - цвят черен.
3.13.3. Специална зимна униформа - мъжка:
а) костюм специален зимен (яке, топла подплата и панталон);
б) шапка зимна с козирка;
в) фланелка с дълъг ръкав - цвят черен;
г) колан текстилен - цвят черен;
д) обувки специални зимни - цвят черен.
3.13.4. Специална лятна униформа - мъжка:
а) костюм специален летен (риза и панталон);
б) шапка лятна с козирка;
в) тениска с къс ръкав;
г) лятна трикотажна блуза;
д) обувки специални летни - цвят черен.
3.13.5. Специална зимна униформа - дамска:
а) костюм специален зимен (яке, топла подплата и панталон);
б) шапка зимна с козирка;
в) фланелка с дълъг ръкав - цвят черен;
г) колан текстилен - цвят черен;
д) обувки специални зимни - цвят черен.
3.13.6. Специална лятна униформа - дамска:
а) костюм специален летен (риза и панталон);
б) шапка лятна с козирка;
в) тениска с къс ръкав - цвят черен;
г) лятна трикотажна блуза с къс ръкав;
д) обувки специални летни - цвят черен.
3.14. (нова - ДВ, бр. 91 от 2022 г.) Специално облекло за парашутисти:
а) яке, кожа с хастар;
б) комбиниран летателен костюм зимно/летен със сваляща се подплата;
в) обувки високи с равна подметка;
г) термобельо - горно и долно;
д) термоблуза - полар;
е) летателни ръкавици с пет пръста - зимни и летни;
ж) гащеризони, термоизолиращи - зимни;
з) гащеризон - летен, олекотен;
и) многофункционална парашутна каска.
3.15. (нова - ДВ, бр. 91 от 2022 г.) Специално облекло за работа в лаборатория:
а) лабораторно работно облекло, състоящо се от две части: туника и панталон - мъжки и дамски вариант;
б) лабораторно сабо.
3.16. (нова - ДВ, бр. 91 от 2022 г.) Специално облекло и снаряжение за служебно ползване за държавните служители, осъществяващи пожарогасителна и спасителна дейност:
а) защитно облекло за пожарникари;
б) защитно облекло за пожарникари за гасене на пожари в открити местности;
в) защитно облекло за технически операции;
г) каски за пожарникари;
д) каски за пожарникари за гасене на пожари в открити местности;
е) каски за провеждане на спасителни операции;
ж) качулки за пожарникари;
з) обувки за пожарникари;
и) ръкавици за пожарникари;
й) ръкавици за извършване на технически операции;
к) колани за пожарникари;
л) работно облекло за служители, оказващи долекарска помощ.
3.17. (нова - ДВ, бр. 91 от 2022 г.) Специално облекло и снаряжение за служебно ползване за държавните служители, осъществяващи височинна дейност чрез алпийски способ:
а) работен гащеризон - летен и зимен;
б) алпийски обувки;
в) ръкавици за алпийска дейност.
3.18. (нова - ДВ, бр. 91 от 2022 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2023 г.) Специализирано многокомпонентно камуфлирано облекло - за служителите от ГОДГ, ГДБОП, ДСОБТ, ССТД, ГСТД, МГПГ и МГПВ при ГПУ, СПС при СДВР, СПС при ОДМВР, секторите "Патрулно-постова дейност и масови мероприятия" към ДЖ при ГДЖСОБТ и водачите на служебни кучета към всички структури:
а) полушуба камуфлирана;
б) панталон камуфлиран зимен;
в) панталон камуфлиран летен;
г) риза камуфлирана зимна;
д) риза камуфлирана лятна;
е) топла подплата за панталон камуфлиран зимен;
ж) топла подплата за полушуба камуфлирана;
з) шапка камуфлирана зимна;
и) шапка камуфлирана лятна;
й) шапка поларена зимна;
к) обувки зимни;
л) обувки летни.

Приложение № 2 към чл. 3, ал. 4

(Доп. - ДВ, бр. 34 от 2019 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 91 от 2022 г.)

Пагони, емблеми и други отличителни знаци

І. Отличителни знаци за служителите, заемащи висша ръководна длъжност главен секретар на МВР, висша ръководна длъжност със специфично наименование главен комисар и ръководна длъжност със специфично наименование старши комисар в МВР:
1. Пагони - "тунел" и "твърди", както следва:
1.1. Пагони за строева/парадна униформа - твърди пагони с трапецовидна форма, с широчина 55 мм, с бродирани релефни златисти звезди с червен контур, както следва: 4 за висша ръководна длъжност главен секретар на МВР, 3 за висша ръководна длъжност със специфично наименование главен комисар и 2 за ръководна длъжност със специфично наименование старши комисар, и бродиран герб на червена основа със златисто лъвче. Основата на пагона е жакардово тъкана, със златист цвят, като по двете надлъжни страни на пагона има червен кант от основата на пагона.
1.2. Пагони за палто - твърди пагони с трапецовидна форма, с широчина 55 мм, с бродирани релефни златисти звезди с червен контур, както следва: 4 за висша ръководна длъжност главен секретар на МВР, 3 за висша ръководна длъжност със специфично наименование главен комисар и 2 за ръководна длъжност със специфично наименование старши комисар, и бродиран герб на червена основа със златисто лъвче. Основата на пагона е жакардово тъкана, със златист цвят, като по двете надлъжни страни на пагона има червен кант от основата на пагона.
1.3. Пагони за специална униформа (зимна/лятна) - тунел пагони на черен фон, с широчина 55 мм, по дължината на пагона в двата края са избродирани плътни златисти ивици, върху черния фон на пагона са избродирани златисти орнаменти и върху тях златисти звезди, съответно 4 звезди за висша ръководна длъжност главен секретар на МВР, 3 за висша ръководна длъжност със специфично наименование главен комисар и 2 за ръководна длъжност със специфично наименование старши комисар.
1.4. Пагони за риза - тунел пагони на червена основа със златист фон, с широчина 55 мм, със златисти релефни бродирани звезди с червен кант, съответно звездите са 4 за висша ръководна длъжност главен секретар на МВР, 3 за висша ръководна длъжност със специфично наименование главен комисар и 2 за ръководна длъжност със специфично наименование старши комисар.
2. Емблема - бродирана, с размери 80 x 90 мм, в средата на емблемата е изобразен черен щит върху два кръстосани меча. Върху щита е изобразен златист изправен лъв, обърнат наляво, държащ сноп пръчки, привързани в средата. Над щита, между двата ефеса на кръстосаните мечове, е разположена дъгообразно надолу стилизирана златиста лента, върху която има надпис с черни букви "МВР". От двете страни на емблемата са избродирани стилизирани трикольори.
3. Украса на сако за строева/парадна униформа и палто - петлици във вид на стилизирани дъбови клонки в златист цвят, бродирани, които се пришиват в края на яката.
4. Кокарди:
4.1. Кокарда - в елипсовидна форма, на която е изобразен трикольор с лъвче в златист цвят.
4.2. Кокарда текстилна за шапка (зимна/лятна) с козирка - жакардово тъкана в неправилна елипсовидна форма, по средата кокардата има силуетно изображение на щит с два меча и изправен лъв в средата, обърнат наляво, държащ сноп пръчки, привързани в средата. От двете страни е разположен трикольор и около него - златисти лаврови клонки. Над щита е разположен златист надпис "МВР". Цялата композиция е на черен фон.
5. Подкокарда - в полуовална форма с избродирани златисти лаврови клонки на черен фон.
6. Монограм за вратовръзка - бродиран, в горната част - корона, в долната - щит с лъвче, над щита - факли. Цялата композиция е в златист цвят.
7. Акселбант - в златист цвят.
8. Кортик.
ІІ. Отличителни знаци към униформеното облекло на държавните служители от МВР:
1. Пагони - пагоните на всички видове облекла са два вида - "тунел" и "твърди", в основния цвят на униформата в зависимост от длъжността и специфичното наименование, както следва:
1.1. Пагони за специални облекла за ръководна длъжност със специфично наименование комисар - жакардово тъкани тунел пагони, с размери 100 x 50 мм, с изразен фигурален мотив ромб от сребриста ефектна металопластична нишка и ефект в съответния цвят на униформата от полиестерна коприна, с две ивици в цвета на униформата, с ширина по 5 мм, разположени надлъжно, с разстояние между тях 18 мм.
В пространството между двете успоредни ивици са разположени три метални звезди, с разстояние между центровете на звездите 25 мм и разстояние от центъра на крайната звезда до външния контур 25 мм. Металните звезди са в жълт цвят, студено щамповани от месинг, с диаметър на описаната окръжност 23,2 мм.
1.2. Пагони за специални облекла за служителите на ръководна длъжност със специфично наименование старши и главен инспектор - жакардово тъкани тунел пагони, с размери 100 x 50 мм, с изразен фигурален мотив ромб от сребриста ефектна металопластична нишка и ефект в съответния цвят на униформата от полиестерна коприна, с две ивици в цвета на униформата, с ширина по 5 мм, разположени надлъжно, с разстояние между тях 18 мм.
В пространството между двете успоредни ивици са разположени една или две метални звезди, съответно за старши и главен инспектор. При една звезда центърът ѝ е разположен на 50 мм от външния край на контура, а при две звезди разстоянието между центровете им е 30 мм, разстоянието от центъра на звездите до външния контур е 35 мм. Металните звезди са в жълт цвят, студено щамповани от месинг, с диаметър на описаната окръжност 23,2 мм. Върхът на звездите сочи назад.
1.3. Пагони за специални облекла за служителите на изпълнителска длъжност със специфично наименование инспектор - жакардово тъкани тунел пагони, с размери 100 x 50 мм, с изразен фигурален мотив ромб от сребриста ефектна металопластична нишка и ефект в съответния цвят на униформата от полиестерна коприна, с една ивица в цвета на униформата, с ширина от 5 мм, разположена надлъжно.
На цветната ивица хоризонтално са разположени две метални звезди за изпълнителска длъжност със специфично наименование инспектор VI и V степен, три за изпълнителска длъжност със специфично наименование инспектор IV и III степен или четири за изпълнителска длъжност със специфично наименование инспектор II и I степен. Разстоянието между центровете на звездите е 30 мм (за две звезди), 25 мм (за три звезди) и 20 мм (за четири звезди) и разстояние от центъра на крайната звезда до външния контур съответно 35 мм, 25 мм и 20 мм. Металните звезди са в жълт цвят, студено щамповани от месинг, с диаметър на описаната окръжност 16 мм. Върхът на звездите сочи назад.
1.4. Пагони за специални облекла за младши изпълнителска длъжност със специфично наименование младши експерт - жакардово тъкани тунел пагони с размери 100 x 50 мм с една ивица, разположена напречно, с широчина 20 мм, отстояща на 10 мм от външния край на пагона. Ивицата е от сребриста металопластична нишка на фон, съответстващ на цвета на униформата.
1.5. Пагони за специални облекла за младши изпълнителска длъжност със специфично наименование младши инспектор (със степен III, II и I) - жакардово тъкани тунел пагони, с размери 100 x 50 мм, с една, две или три ъгловидни ивици, с широчина 10 мм. Ивиците са от сребриста металопластична нишка на фон, съответстващ на цвета на униформата.
1.6. Пагони за строеви облекла за ръководна длъжност със специфично наименование комисар до младши изпълнителска длъжност със специфично наименование младши инспектор - жакардово тъкани, с размери 130 x 50 мм, с твърда вложка от нетъкан текстилен материал, с изразен фигурален мотив ромб от сребриста ефектна металопластична нишка и ефект в цвета на униформата от полиестерна коприна. По дизайн и символика съответстват на пагоните, описани в т. 1.1 - 1.5. От двете страни по дължина на пагоните - 3 мм фонов бордюр. Откъм трапецовидната страна има отвор за метално копче.
1.7. Пагони за строеви облекла за ръководна длъжност със специфично наименование комисар - жакардово тъкани, в пространството между двете успоредни ивици са разположени три метални звезди, с разстояние между центровете на звездите 30 мм и разстояние от центъра на крайната звезда до външния контур 30 мм. Металните звезди са в жълт цвят, студено щамповани от месинг, с диаметър на описаната окръжност 23,2 мм. Върхът на звездите сочи назад.
1.8. Пагон за строеви облекла за ръководна длъжност със специфично наименование старши и главен инспектор - жакардово тъкани, по дължината в пространството между двете успоредни ивици са разположени една или две метални звезди, съответно за старши и главен инспектор. При една звезда центърът ѝ е разположен на 60 мм от външния край на контура, а при две звезди разстоянието между центровете им е 40 мм, разстоянието от центъра на звездите до външния контур - 40 мм. Металните звезди са в жълт цвят, студено щамповани от месинг, с диаметър на описаната окръжност 23,2 мм. Върхът на звездите сочи назад.
1.9. Пагоните за строеви облекла за изпълнителска длъжност със специфично наименование инспектор - жакардово тъкани, върху централната ивица в съответния цвят на униформата са разположени хоризонтално две метални звезди за изпълнителска длъжност със специфично наименование инспектор VI и V степен, три за изпълнителска длъжност със специфично наименование инспектор IV и III степен или четири за изпълнителска длъжност със специфично наименование инспектор II и I степен. Разстоянието между центровете на звездите е 40 мм (за две звезди), 30 мм (за три звезди) и 24 мм (за четири звезди) и разстояние от центъра на крайната звезда до външния контур съответно 40 мм, 30 мм и 24 мм. Металните звезди са в жълт цвят, студено щамповани от месинг, с диаметър на описаната окръжност 16 мм. Върхът на звездите сочи назад.
1.10. Пагони за строеви облекла за младши изпълнителска длъжност със специфично наименование младши експерт - жакардово тъкани, с размери 130 x 50 мм, с твърда вложка от нетъкан текстилен материал с една ивица, с широчина 20 мм, отстояща на 10 мм от външния край на пагона. Ивицата е от сребриста металопластична нишка на фон, съответстващ на цвета на униформата.
1.11. Пагони за строеви облекла за младши изпълнителска длъжност със специфично наименование младши инспектор - жакардово тъкани, с размери 130 x 50 мм, с твърда вложка от нетъкан текстилен материал с една, две или три ъгловидни ивици, с широчина 10 мм, изобразяващи съответно III, II и I степен. Ивиците са от сребриста металопластична нишка на фон, съответстващ на цвета на униформата.
1.12. При пагоните за държавните служители от ГДПБЗН ивиците са от златиста металопластична нишка на сив фон с изразен фигурален мотив ромб от златиста ефектна металопластична нишка и сив ефект от полиестерна коприна. Дизайнът и символиката отговарят на описаните в т. 1.1 - 1.11, като звездите са студено щамповани от месинг с диаметър на описаната окръжност 16 мм и 23,2 мм, в сребрист цвят. Върхът на звездите сочи назад.
2. Емблема - отличителен наръкавен знак, утвърден от министъра на вътрешните работи, за съответната структура, както следва:
2.1. Емблема за ГДНП - жакардово тъкана, във формата на щит, с размери 75 x 100 мм. В средата - изправен лъв с меч от сребриста металопластична нишка на тъмносин фон. Отляво надпис "РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ", отдясно - надпис "НАЦИОНАЛНА ПОЛИЦИЯ" на бял фон. В горната и долната част - стилизирани трикольори.
2.2. Емблема за дирекция "Миграция" - жакардово тъкана, във формата на щит, с размери 75 x 100 мм. В средата - изправен лъв с меч от сребриста металопластична нишка на черен фон. Отляво в долната част - надпис "ДИРЕКЦИЯ", отдясно - надпис "МИГРАЦИЯ", в средата - надпис "МВР" на бял фон. В горната и долната част - стилизирани трикольори.
2.3. Емблема за дирекция "Жандармерия" - жакардово тъкана, във формата на щит, с размери 75 x 100 мм. В средата - изправен лъв с меч от сребриста металопластична нишка на черен фон. Под щита - надпис "Дирекция "Жандармерия" на бял фон. В горната и долната част - стилизирани трикольори.
2.4. Емблема за ГДБОП - жакардово тъкана, в неправилна изпъкнала (стилизирана) елипсовидна форма, с размери надлъжно 100 мм и по хоризонтала - 80 мм, представляваща овален щит в тъмножълт цвят, с вълнообразен външен червен кант. В средата на щита на тъмносин (петролносиньо) фон е изобразен изправен жълт лъв, обърнат надясно, държащ стилизиран щит, представляващ трибагреник с наклонени надясно ивици. В средата на зелената ивица е разположен сноп от вързани пръчки. Тъмносиният фон е ограден от жълта елипсовидна ивица с черен кант, като в горната част е разположен надпис "МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ", а в долната част по средата - надпис "ГДБОП".
2.5. Емблема за ГДГП - жакардово тъкана, във формата на щит, с размери 75 x 100 мм. В средата - изправен лъв с меч от сребриста металопластична нишка на масленозелен фон, а за служителите, носещи униформено облекло с черен цвят - на черен фон. Отляво, в долната част - надпис "ГРАНИЧНА", отдясно - надпис "ПОЛИЦИЯ", в средата - надпис "МВР" на бял фон. В горната и долната част - стилизирани трикольори.
2.6. Емблема за СОВН - жакардово тъкана, с неправилна елипсовидна форма с размери 80 x 95 мм. В средата - щит с контурна фигура на витло, кръстосани мечове и крила на птица от златиста или сребриста металопластична нишка на черен фон. Съответно златиста металопластична нишка за ръководна длъжност със специфично наименование комисар, за ръководна длъжност със специфично наименование старши и главен инспектор и за изпълнителска длъжност със специфично наименование инспектор. Сребриста металопластична нишка за младши изпълнителска длъжност със специфично наименование младши експерт и за младши изпълнителска длъжност със специфично наименование младши инспектор. В горната част - стилизиран транспарант с надпис "СОВН". В долната част - стилизирани дъбови листа. От двете страни - трикольори. По периферията - непрекъсната линия и бордюр за пришиване.
2.7. Емблема за дирекция "Вътрешна сигурност" - жакардово тъкана, във формата на щит, с размери 75 x 100 мм. В средата - изправен лъв с меч от сребриста металопластична нишка на черен фон. Отляво в долната част - надпис "ДИРЕКЦИЯ", отдясно - надпис "ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ", в средата - надпис "МВР" на бял фон. В горната и долната част - стилизирани трикольори.
2.8. На ръкавите на сакото от строевата униформа на държавните служители от СОВН - ГДГП на разстояние 80 мм от края на ръкава и на 15 мм от края на копчетата се пришиват сребристи ленти (текстил) с дължина 120 мм, широчина 17 мм и разстояние 5 мм между тях, като броят на лентите от една до четири се определя от длъжността в екипажа, както следва:
- 4 ленти - командир на хеликоптер;
- 3 ленти - втори пилот;
- 2 ленти - борден инженер/борден техник;
- 1 лента - техник на хеликоптер.
2.9. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2022 г.) Емблема за ДСОБТ - жакардово тъкана, във формата на щит, с размери 115 x 85 мм ± 2 мм. На черен фон - щит с български трибагреник с наклонени надясно ивици. В основата на щита - два кръстосани меча, на мястото на кръстосването - изобразен оптичен прицел. От вътрешната страна на остриетата на мечовете - изобразен лъв. Над главата на лъва - нагъната лента с надпис на широката част "МВР - ДСОБТ". Щитът е окантен с жълт или сив кант по формата на емблемата. Цвят на лентите, щита, мечовете, лъва и нагънатата лента - жълт или сив.
2.9а. (нова - ДВ, бр. 91 от 2022 г.) Емблема за ССТД - жакардово тъкана, във формата на щит, с размери 100 х 80 мм ± 2 мм. На черен фон - щит. В центъра е разположен щит, като в горния край в средата е изобразен свит юмрук, непосредствено под него е изобразена мишена с четири вътрешни кръга. Върху мишената е изобразен прицел в червен цвят. Зад щита е изобразен меч. Под щита е изобразен трибагреник в три цвята - бял, зелен и червен, във вид на лента, която в средата е разделена от долната част на меча. От двете страни на щита са изобразени лъвчета. Под трибагреника са изобразени два броя дъбови клонки. В горната част на емблемата има надпис "ССТД - МВР". В долната част на емблемата е поставен дъговиден надпис "СПЕЦИАЛНИ ТАКТИЧЕСКИ ДЕЙСТВИЯ". Надписът и елементите, за които не е упоменат изричен цвят, се изработват в сиво.
2.10. Емблема за АМВР - на левия ръкав - жакардово тъкана, във формата на шестоъгълник, с размери 75 x 100 мм. В средата - лъвче от златиста металопластична нишка на червен фон като щит върху кръстосани меч и факел. Около щита - различни по дължина лъчи от сребриста металопластична нишка, които заедно с меча и факела образуват осмоъгълник. В долната част - дъговиден надпис "АКАДЕМИЯ НА МВР". Композицията е на черен фон.
2.11. Емблема за факултет "Полиция" - на десния ръкав - жакардово тъкана, във формата на щит, с размери 75 x 100 мм. В средата - изправен лъв с меч от сребриста металопластична нишка на тъмносин фон. Отляво - надпис "ФАКУЛТЕТ", отдясно - надпис "ПОЛИЦИЯ" на бял фон. В горната и долната част - стилизирани трикольори.
2.12. Емблема за факултет ПБЗН - на десния ръкав - жакардово тъкана, в неправилна форма, с размери 90 x 110 мм. В средата - изправен лъв от златиста металопластична нишка на фона на трикольор във формата на щит, върху кръстосани струйник и сечиво, от двете страни - стилизирани пламъци. В долната част - надпис "МВР" и полувенец, а в горната част - надпис "ФАКУЛТЕТ ПБЗН" от златиста металопластична нишка. Външно по контура - непрекъсната линия от златиста металопластична нишка и бордюр за пришиване. Цялата композиция е на сив фон.
2.13. Емблема за участници в чуждестранни мисии - жакардово тъкана, в неправилна форма, с размери 95 x 115 мм. В горната част - надпис "REPUBLIC OF BULGARIA POLICE" на два реда с черни букви на златист фон. В долната част - инициали "BG" на фон като трикольор с наклонени цветни полета. Всички елементи на емблемата с изключение на трикольора са от златиста металопластична нишка.
2.14. Емблема на ГДПБЗН:
Елемент 1 - емблема жакардово тъкана с неправилна форма, с размери 90 x 110 мм. В средата - изправен лъв от златиста металопластична нишка на фона на трикольор във формата на щит, върху кръстосани струйник и киркобрадва, от двете страни стилизирани пламъци. В долната част надпис "МВР" и полувенец, а в горната - "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО" от златиста металопластична нишка. Цялата композиция е на сив фон. Външно по контура непрекъсната линия от златиста металопластична нишка и бордюр за пришиване.
Елемент 2 - емблема жакардово тъкана с кръгла форма, с диаметър 60 мм. Основен цвят - оранжев. В кръга е вписан син равностранен триъгълник. Външно по контура непрекъсната линия от син цвят и бордюр за пришиване.
2.15. На всички облекла с изключение на риза обикновена, на левия ръкав, а за факултет "Полиция" и ПБЗН на АМВР - и на десния ръкав, на 90 мм под раменния шев се поставя утвърдената емблема за съответната структура.
2.16. На всички строеви/парадни униформи на държавните служители с морска квалификация и компетентност на сакото се поставя наръкавен знак - петолъчна звезда и галуни, като галуните се зашиват на разстояние 80 мм от края на ръкава и на 15 мм от края на копчетата. Размерите на галуна са с дължина 120 мм, широчина на "тесен" галун - 10 мм, широчина на "среден" галун - 17 мм, широчина на "широк" галун - 30 мм, като разстоянието между галуните е 5 мм. Петолъчната звезда е с размери 23 мм, която се поставя върху подлепена текстилна основа (черен цвят) в кръг с диаметър 32 мм и се зашива на 20 мм над галуна/галуните по средата. Броят и размерите на галуните в наръкавния знак съответстват на заеманата длъжност.
3. Нагръден знак:
(изм. - ДВ, бр. 91 от 2022 г.) На предната лява част на якето, ризата и пуловера на линията на гърдите се поставя правоъгълен сребрист надпис за съответната структура, изписан на български език, в основния цвят на униформата, с размери 130 x 40 мм ± 2 мм, както следва:
3.1. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2022 г.) Нагръден знак за държавни служители от съответните структури:

На български езикНа английски език
ОХРАНИТЕЛНА
ПОЛИЦИЯ
ПЪТНА ПОЛИЦИЯ
ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ
ЖАНДАРМЕРИЯ
ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА
НАСЕЛЕНИЕТО
МИГРАЦИЯ
ГДБОП
SECURITY POLICE
TRAFFIC POLICE
BORDER POLICE
GENDARMERY
FIRE SАFЕTY
CIVIL PROTECTION
MIGRATION
POLICE

3.2. Нагръден знак за служителите от СОВН - ГДГП - отляво на сакото на строевата униформа непосредствено над капачето на джоба се пришива знак за принадлежност към авиационния персонал - крилца сребристи (текстил) с размери 90/27 мм.
4. (доп. - ДВ, бр. 34 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2022 г.) Надписи:
4.1. На предната лява част на артикулите от униформеното облекло на линията на гърдите се поставя сваляем знак в основния цвят на униформата със светлоотразителен надпис на български език за съответната структура, с размери 130 x 40 мм ± 2 мм.
4.2. На гърба на артикулите от униформеното облекло се поставя сваляем светлоотразителен надпис на български език за съответната структура, с размери 280 x 70 мм ± 2 мм.
4.3. За служителите от ГДПБЗН над съответния надпис за структурата с размери 280 x 70 мм ± 2 мм се поставя сваляем надпис "BULGARIA". На десния ръкав за служителите от ГДПБЗН на 90 мм под раменния шев се поставя сваляем надпис "FIRE SАFЕTY & CIVIL PROTECTION" с размери 80 x 22 мм ± 2 мм. Под него на разстояние 12 мм ± 2 мм се поставя националното знаме на България с размери 80 x 48 мм ± 2 мм.
4.4. На левия и десния ръкав на артикулите от униформеното облекло се поставя сваляема наръкавна емблема в основния цвят на униформата със светлоотразителен надпис на български език за съответната структура.
4.5. При охрана на масови мероприятия на светлоотразителните жилетки за служебно ползване на предна лява част се поставят надписи на кирилица "Антиконфликт" или "Диалог", а на гърба - надпис на кирилица "Полиция".
4.6. На предната лява част на артикулите от работното облекло за служебно ползване, на линията на гърдите се поставя сваляем надпис на български език за съответната структура, с размери 120 х 25 мм ± 2 мм.
4.7. На гърба на артикулите от работното облекло за служебно ползване се поставя сваляем светлоотразителен надпис на български език за съответната структура, с размери 280 x 70 мм ± 2 мм.
4.8. На гърба на работното облекло за служебно ползване за служителите от ДСОБТ може да се постави сваляем надпис на английски език "SPECIAL OPERATIONS", с размери 280 х 70 мм ± 2 мм.
5. Кокарди - метална или текстилна:
5.1. Кокарда със силуетно изображение на щит на фона на националния трикольор. В средата е изобразено лъвче в профил. Около щита симетрично по периферията са разположени лъчи.
5.2. Над кокардата на фуражката на служителите от СОВН - ГДГП се монтира знак за принадлежност към авиационния персонал - крилца сребристи (метални) с размер 90/27 мм.
6. Подбрадници:
За шапки и фуражки - жакардово тъкани ленти с орнаменти на черен фон, прикачени с формени копчета тип "габър" в сребрист/златист цвят, съгласно утвърден образец за МВР.
Дължина - 250 мм за шапки, 300 мм за фуражки.
Подбрадници за дамска шапка - жакардово тъкани сребристи/златисти ленти.
7. Вложки за козирки/периферии:
Вложка за козирки/периферии на фуражка и шапка с козирка - жакардово тъкани, дъгообразни орнаменти във вид на стилизирани дъбови клонки, единични - за изпълнителска длъжност със специфично наименование инспектор, двойни - за ръководна длъжност със специфично наименование комисар и за ръководна длъжност със специфично наименование старши и главен инспектор, от сребриста/златиста металопластична нишка, с размери 230 x 60 мм. Вложката се залепва върху горната повърхност на козирката.
Вложка за периферия на дамска шапка - жакардово тъкани дъгообразни орнаменти във вид на стилизирани дъбови клонки, единични или двойни.
Периферията на фуражки, шапки с козирки и дамски шапки е изчистена, без бродерии, за младши изпълнителска длъжност със специфично наименование младши експерт и за младши изпълнителска длъжност със специфично наименование младши инспектор.

Приложение № 3 към чл. 3, ал. 5

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 91 от 2022 г.)

Срокове за ползване на униформено облекло за държавните служители от МВР (в години)

І. Срокове за ползване на униформено облекло за държавните служители от МВР, получавано като лично вещево доволствие:
1. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2022 г.) За строева/парадна униформа - мъжка и дамска:
а) канадка (шуба) всесезонна - 1 година;
б) пуловер шпиц, с дълъг ръкав - 1 година;
в) яке лятно с хастар - 1 година;
г) костюм (сако и панталон) - 1 година;
д) панталон - зимен - 6 месеца;
е) панталон - летен - 6 месеца;
ж) пола - зимна - 6 месеца;
з) пола - лятна - 6 месеца;
и) фуражка - 1 година;
й) шапка дамска с периферия - 1 година;
к) чохъл за фуражка - за пътна полиция - 1 година;
л) риза с един джоб с дълъг ръкав - 6 месеца;
м) риза строева с дълъг ръкав - 6 месеца;
н) риза строева с къс ръкав - 6 месеца;
о) риза-яке с къс ръкав - 6 месеца;
п) дамска блуза с един джоб с къс ръкав - 6 месеца;
р) дамска блуза строева с дълъг ръкав - 6 месеца;
с) дамска блуза строева с къс ръкав - 6 месеца;
т) вратовръзка - 1 година;
у) колан кожен - цвят черен - 1 година;
ф) ръкавици кожени - цвят черен - 1 година;
х) обувки боти - цвят черен - 1 година;
ц) обувки половинки пролетно-есенни - цвят черен - 1 година;
ч) обувки половинки летни - цвят черен - 1 година.
2. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2022 г.) За специална зимна униформа - мъжка и дамска:
а) костюм специален зимен (яке и панталон) със сваляща се подплата - 1 година;
б) канадка (шуба) всесезонна - 1 година;
в) шапка зимна с козирка - 1 година;
г) шапка зимна плетена с надпис за съответната структура - цвят черен - 1 година;
д) фланелка с дълъг ръкав с надпис за съответната структура - цвят черен - 6 месеца;
е) пуловер с бие по врата, с дълъг ръкав - 1 година;
ж) светлоотразителна жилетка с надпис за съответната структура - 6 месеца;
з) колан текстилен - цвят черен - 1 година;
и) ръкавици кожени - цвят черен - 1 година;
й) обувки специални зимни - цвят черен - 1 година.
3. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2022 г.) За специална лятна униформа - мъжка и дамска:
а) костюм специален летен (риза и панталон) - 6 месеца;
б) яке лятно с хастар - 1 година;
в) шапка специална лятна с козирка - 1 година;
г) тениска с къс ръкав с надпис за съответната структура - цвят черен - 6 месеца;
д) лятна трикотажна блуза с надпис и цвят за съответната структура - 6 месеца;
е) колан текстилен - цвят черен - 1 година;
ж) обувки специални летни - цвят черен - 1 година;
з) мушама противодъждовна с цвят и надпис за съответната структура - 1 година;
и) светлоотразителна жилетка с надпис за съответната структура - 6 месеца.
ІІ. Срокове за ползване на работното облекло за служебно ползване за държавните служители от МВР:
1. За тактическо облекло (тактическа зимна и тактическа лятна униформа) - 3 години.
2. За камуфлирано облекло - 3 години.
3. За специално облекло:
3.1. За специално облекло (зимно и лятно) и снаряжение за държавни служители на МВР, на които е зачислен служебен мотоциклет, за държавните служители, осъществяващи ескорт, за държавните служители, осъществяващи патрулно-постова дейност със ски, за държавните служители от конен ескадрон, за държавните служители от плавателния състав, за летателния състав, изпълняващ летателна програма, за авиоинженери и авиотехници, неизпълняващи летателни програми - 5 години.
3.2. За специално облекло (лятна униформа) и снаряжение за държавните служители, осъществяващи патрулно-постова дейност на велосипеди - 4 години.
3.3. За специално облекло и снаряжение за държавните служители водачи на служебни кучета и за държавните служители, осъществяващи охрана на масови мероприятия - 3 години.
3.4. За специално облекло за водолази и за работа в плитки води - 8 години.
3.5. За униформено облекло за курсантите от Академията на МВР - костюм специален летен (риза и панталон), шапка специална лятна и тениска с къс ръкав се предоставят по два броя за четири години, а всички останали артикули се предоставят по един брой/чифт за срока на обучение.
3.6. (нова - ДВ, бр. 91 от 2022 г.) За специално облекло за парашутисти - 5 години.
3.7. (нова - ДВ, бр. 91 от 2022 г.) За специално облекло за работа в лаборатория - 3 години.
3.8. (нова - ДВ, бр. 91 от 2022 г.) За специално облекло и снаряжение за служебно ползване за държавните служители, осъществяващи пожарогасителна и спасителна дейност - 5 години.
3.9. (нова - ДВ, бр. 91 от 2022 г.) За специално облекло и снаряжение за служебно ползване за държавните служители, осъществяващи височинна дейност чрез алпийски способ - 5 години.
3.10. (нова - ДВ, бр. 91 от 2022 г.) За специализирано многокомпонентно камуфлирано облекло - 3 години.

Приложение № 4 към чл. 9, ал. 1
(Изм. - ДВ, бр. 91 от 2022 г.)

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ