Наредба № 8 от 23.02.2021 г. за условията и реда за контрол върху продуктите за растителна защита, търговията, преопаковането, съхранението и употребата им

Издадена от министъра на земеделието, храните и горите

Обн. ДВ. бр.18 от 2 Март 2021г., В сила от 02.03.2021 г. 

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за контрол върху:
1. продуктите за растителна защита (ПРЗ);
2. търговията на ПРЗ;
3. преопаковането на ПРЗ;
4. съхранението на ПРЗ;
5. употребата на ПРЗ.

Глава втора
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ

Раздел I
Официален контрол

Чл. 2. (1) Официалният контрол по чл. 1 се осъществява от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) в съответствие с процедурите по чл. 21 от Закона за управление на агрохранителната верига (ЗУАХВ) и съгласно чл. 24 от Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета от 15март 2017г. относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита, за изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, (ЕО) № 396/2005, (ЕО) № 1069/2009, (ЕО) № 1107/2009, (ЕС) № 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (ЕС) 2016/429 и (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета, регламенти (ЕО) № 1/2005 и (ЕО) № 1099/2009 на Съвета и директиви 98/58/ЕО, 1999/74/ЕО, 2007/43/ЕО, 2008/119/ЕО и 2008/120/ЕО на Съвета, и за отмяна на регламенти (ЕО) № 854/2004 и (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 89/608/ЕИО, 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО, 91/496/ЕИО, 96/23/ЕО, 96/93/ЕО и 97/78/ЕО на Съвета и Решение 92/438/ЕИО на Съвета (Регламент относно официалния контрол) (ОВ, L 95, 7.4.2017 г., стр. 1) (Регламент (ЕС) № 2017/625).
(2) При изпълнение на служебните си задължения инспекторите по растителна защита на БАБХ, осъществяващи контрол, се легитимират със служебна карта.
(3) Инспекторите по растителна защита преминават ежегодно обучения, свързани с предмета на контрола, по програма, утвърдена от изпълнителния директор на БАБХ.

Чл. 3. (1) При осъществяване на контрола по чл. 1 контролните органи на БАБХ извършват планови и внезапни проверки, както и проверки при наличие на данни за нарушение, за съответствие с изискванията на наредбата по чл. 47 от Закона за защита на растенията (ЗЗР), наредбата по чл. 104, ал. 1, т. 3 от ЗЗР и наредбата по чл. 9, ал. 4 от ЗЗР, когато е приложимо.
(2) Изпълнителният директор на БАБХ в срок не по-късно от 31 януари утвърждава национални планове за контрол на пазара и върху употребата на ПРЗ, част от Многогодишен национален план за контрол по чл. 48 от ЗУАХВ, за текущата календарна година.
(3) Плановете по ал. 2 се изпращат в 7-дневен срок отутвърждаванетоим на директорите на областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ).
(4) Въз основа на националнитe планове за контрол на пазара и върху употребата на ПРЗ директорите на ОДБХ в срок до седем работни дни изготвят регионални планове за контрол на пазара и върху употребата на ПРЗ за извършване на планови проверки на обектите съгласно чл. 1, т. 1 – 3 и земеделските стопанства на територията на съответната ОДБХ.
(5) Внезапните проверки се извършват по всяко време, включително в почивни и празнични дни, без предварително уведомяване на лицата, които извършват търговия с ПРЗ и преопаковане на ПРЗ, или земеделски стопани, които употребяват ПРЗ, в съответствие с чл. 9, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 2017/625.
(6) Проверките при наличие на данни за нарушение се извършват в срок до 2 работни дни от постъпването на данни за извършено нарушение и отразяването му в дневник за подадените жалби и сигнали.
(7) За извършените проверки по ал. 1 ОДБХ изготвят ежемесечни справки, които се изпращат до пето число на следващия месец в Централното управление (ЦУ) при БАБХ, където се обобщават.
(8) Докладите от проверките по ал. 6 се изпращат в ЦУ на БАБХ в 3-дневен срок от датата на извършване на проверката.

Чл. 4. (1) За извършените проверки по чл. 3, ал. 1 се съставят доклади по образец, част от стандартните оперативни процедури (СОП) за съответните видове контрол, утвърдени от изпълнителния директор на БАБХ, които се публикуват на интернет страницата на БАБХ. Докладите се подписват от инспектора по растителна защита и от проверяваното лице, което получава екземпляр от доклада.
(2) При установено несъответствие с нормативните изисквания се съставя констативен протокол по образец, утвърден от изпълнителния директор на БАБХ. В зависимост от тежестта на установено несъответствие в разпоредителната част на констативния протокол се дава предписание и срок за неговото изпълнение или се съставя акт за установяване на административно нарушение.
(3) При неизпълнение на предписанието в констативния протокол се съставя акт за установяване на административно нарушение.

Чл. 5. (1) При установяване на несъответствия с нормативните изисквания контролните органи предприемат мерките, посочени в чл. 121 – 123 от ЗЗР и Регламент (ЕС) 2017/625, или налагат административните наказания, посочени в глава осма от ЗУАХВ.
(2) В случаите на поставяне под възбрана на партида/и от ПРЗ или на налични количества от тях същите се описват в констативния протокол и се запечатват с лента с логото на БАБХ. Описаните в протокола и запечатани ПРЗ се оставят на отговорно пазене на специално обособено място в обекта.
(3) Когато при последваща проверка от ОДБХ се установят липси от възбранените по ал. 2 ПРЗ, липсващите продукти се считат за продажба на неразрешени ПРЗ и спрямо отговорното лице се предприемат действия съгласно ЗЗР и ЗУАХВ.
(4) В случаите на изземване на партида/и от ПРЗ същите се описват в протокол за изземване съгласно СОП за изземване на ПРЗ при контролната дейност.
(5) Подлежащите на обезвреждане ПРЗ се обезвреждат съгласно Закона за управление на отпадъците.

Раздел II
Ред за вземане и доставяне на проби в лаборатория

Чл. 6. (1) При извършване на официален контрол инспекторите вземат контролни проби по чл. 120, ал. 3 от ЗЗР при спазване на изискванията, посочени в СОП, утвърдени от изпълнителния директор на БАБХ и разработени в съответствие с действащото право на ЕС и националната нормативна уредба.
(2) Взетите проби се опаковат и маркират по начин, който осигурява запазване на тяхната идентичност.
(3) Взетите проби се поставят в подходящи еднократни опаковки (контейнери, бутилки, пликове и др.).
(4) Затварянето на еднократната опаковка на пробата се извършва по начин, който гарантира запазване на нейната идентичност и предоставя сигурна защита от замърсяване, повреда или изтичане. На опаковката се поставя етикет, който обхваща мястото на затваряне така, че пробата да не може да бъде отворена, без да се наруши неговата цялост.
(5) При вземане на пробите по ал. 1 се съставя протокол в 3 екземпляра по образец, утвърден от изпълнителния директор на БАБХ, в съответствие със СОП.

Чл. 7. Взетите проби за целите на официалния контрол се изпитват в официални лаборатории, които отговарят на изискванията на чл.120, ал. 4 и 5 от ЗЗР и чл. 51 от ЗУАХВ.

Чл. 8. (1) Взетите проби се доставят до лабораторията по чл. 7 със служебен транспорт или чрез ползване на независими транспортни услуги от юридически лица, извършващи куриерска дейност.
(2) Транспортирането на пробите до лабораторията се извършва в най-кратък срок в съответствие със СОП.
(3) Пробите се съхраняват по начин, посочен в СОП.

Чл. 9. (1) След получаване на проба по чл. 8, ал. 1 във възможно най-кратък срок лабораторията изготвя от нея аналитична проба и отделя необходимия брой аналитични части в зависимост от използвания метод за изпитване, включително и за контролна експертиза.
(2) Арбитражни проби за целите на контролна експертиза се формират и съхраняват в лабораторията, в която са постъпили пробите, не по-малко от 14 дни, като се съхраняват при условия, които осигуряват запазване на състоянието, в което са получени, в случаи на необходимост при оспорване на резултатите от първоначалното изпитване.
(3) При установено несъответствие разходите за изпитването се заплащат от притежателя на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита съгласно чл. 120, ал. 6 от ЗЗР в срок до 7 дни от уведомяването за лабораторния резултат.

Раздел III
Второ експертно становище и контролна експертиза

Чл. 10. (1) За резултата от изпитването ОДБХ надлежно уведомява проверяваното лице.
(2) В срок до три работни дни от получаване на протокола от изпитване проверяваното лице на основание чл. 35 от Регламент (ЕС) 2017/625 може да подаде писмено заявление до изпълнителния директор на БАБХ чрез директора на ОДБХ, на чиято територия е взета пробата, с което има право да заяви:
1. второ експертно становище за оценка и преглед на документацията по вземането на проби и извършените изпитвания и/или
2. когато е целесъобразно, контролна експертиза на арбитражната проба в друга лаборатория, различна от лабораторията, извършила първоначалното изпитване, определена със заповед на изпълнителния директор на БАБХ, при спазване на изискванията на чл. 29, ал. 4 от ЗУАХВ.
(3) Изпълнителният директор на БАБХ уведомява лабораторията, извършила изпитването, за постъпилото заявление за изготвяне на второ експертно становище и/или за изпитване на арбитражната проба в друга лаборатория.
(4) Изпълнителният директор на БАБХ със заповед определя комисия от служители с подходяща квалификация за изготвяне на второ експертно становище по ал. 2, основаващо се на преглед на документацията и проверка на фактологията по вземането на пробите и извършването на изпитването. Становището се изготвя в три екземпляра – по един за изпълнителния директор на БАБХ, проверяваното лице и комисията.
(5) Комисията по ал. 4 представя второто експертно становище по ал. 2, т. 1 на изпълнителния директор на БАБХ и на проверяваното лице в срок до 3 работни дни от изготвянето му.
(6) В случаите по ал. 2, т. 2 изпълнителният директор на БАБХ разрешава извършването на контролна експертиза в национална референтна лаборатория или в друга национална референтна лаборатория в Европейския съюз, или в друга акредитирана лаборатория, различна от лабораторията, извършила първоначалното изпитване.
(7) В случаите по ал. 2, т. 2 комисията по ал. 4 на основание на протокола от лабораторното изпитване на арбитражната проба изготвя становище, което се представя на изпълнителния директор на БАБХ за одобрение.
(8) Одобреното становище се изпраща на проверяваното лице.
(9)Становищата по ал. 5 и 7 са окончателни и не подлежат на оспорване.
(10) Всички разходи по ал. 2, свързани с второто експертно становище или за извършването на контролна експертиза, включително транспорт, опаковане, съхранение, изпитване и др., са за сметка на лицето, подало заявлението по ал. 2.

Глава трета
КОНТРОЛ ВЪРХУ ПРЕОПАКОВАНЕТО НА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

Чл. 11. (1) При контрол в обекти за преопаковане на ПРЗ инспекторите по растителна защита проверяват:
1. вида на ПРЗ, които се преопаковат, материала и вместимостта на опаковката, включително на изходната опаковка, от която се преопаковат;
2. дневника на преопакованите ПРЗ;
3. дневника на доставените ПРЗ, предназначени за преопаковане;
4. наличието на валиден сертификат по чл. 83 от ЗЗР на лицата, извършващи дейността в обекта; проверката се извършва по служебен път чрез регистъра на БАБХ;
5. документите за доставка за наличните в обекта ПРЗ;
6. удостоверението по чл. 96, ал. 4 от ЗЗР;
7. преопакованите ПРЗ за съответствие с изискванията за опаковане и етикетиране;
8. срока на годност на наличните в обекта ПРЗ;
9. съответствието на опаковките и етикетите с одобрените при разрешаването на продуктите за пускане на пазара и употреба;
10. наличието на договор по чл. 98, т. 1 от ЗЗР или писмено уведомление до ЦУ на БАБХ, когато притежателят на разрешението за пускане на пазара на ПРЗ и на удостоверението за преопаковане са едно и също лице.
(2) При проверката по ал. 1 инспекторите могат да изискват представяне на заверени копия от документи.
(3) При проверка на ПРЗ за съответствие с показателите, одобрени при разрешаването им, контролните органи вземат проби по реда на чл. 6.

Глава четвърта
КОНТРОЛ ПРИ СЪХРАНЕНИЕТО НА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА В СКЛАДОВЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ТЪРГОВЦИ, ЛИЦА, КОИТО ПРЕОПАКОВАТ, И ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ

Чл. 12. При проверка в складове на производители, търговци, лица, които преопаковат, и земеделски стопани контролните органи на БАБХ:
1. проверяват удостоверението за търговия, съответно преопаковане при производители, търговци и лица, които преопаковат ПРЗ;
2. изискват документи за доставка на наличните в склада ПРЗ;
3. извършват проверка на съхраняваните ПРЗ в складовото помещение за спазване на изискванията на глава шеста, раздел ІІ на Наредба № 3 от 2017 г. за условията и реда за производство, пускане на пазара, търговия, преопаковане, транспортиране и съхранение на продукти за растителна защита (ДВ, бр. 64 от 2017 г.) (Наредба № 3 от 2017 г.);
4. извършват проверка за съответствие на складовото помещение с изискванията на глава шеста, раздел І на Наредба № 3 от 2017 г.;
5. проверяват съхранението на ПРЗ от първа професионална категория на употреба, в случай че такива са налични;
6. извършват проверка за подреждането и обозначаването на ПРЗ съобразно тяхното предназначение;
7. проверяват съхранението и обозначаването на негодни ПРЗ, в случай че такива са налични;
8. проверяват документацията по предаване на негодни ПРЗ за обезвреждането им от фирма, вписана в регистъра на лицата, притежаващи документи за извършване на дейности с опасни отпадъци на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС).
Чл. 13. (1) При проверка в складовете на производители за съхранение на произведени количества неразрешени ПРЗ контролните органи на БАБХ проверяват съответствието с изискванията на Наредба № 3 от 2017 г. и Наредба № 1 от 2017 г. за съхранение, транспортиране и износ на неодобрени активни вещества (ДВ, бр. 5 от 2017 г.).
(2) Проверките в складове на производители на неразрешени ПРЗ или неодобрени активни вещества се осъществяват съгласно СОП за контрол върху съхранение и транспорт на неодобрени активни вещества и неразрешени продукти за растителна защита на територията на Република България.

Глава пета
КОНТРОЛ ВЪРХУ ПУСКАНЕТО НА ПАЗАРА И ТЪРГОВИЯТА НА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА В СКЛАДОВЕ И СЕЛСКОСТОПАНСКИ АПТЕКИ

Чл. 14. (1) При контрол в обектите за търговия контролните органи на БАБХ проверяват:
1. удостоверението по чл. 91, ал. 1 от ЗЗР за търговия с ПРЗ;
2. дневника на продадените ПРЗ от професионална категория на употреба в обекта;
3. дневника на доставените в обекта ПРЗ от професионална категория на употреба;
4. първичните счетоводни документи за доставените и налични в обекта ПРЗ;
5. поставено ли е на видно място в обектите удостоверението по т. 1;
6. предлаганите за продажба ПРЗ за съответствие с изискванията на чл. 79, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от ЗЗР за етикетиране и опаковане;
7. складовото помещение за спазване на изискванията на глава трета, раздел ІІ на Наредба № 3 от 2017 г.
(2) При контрола по ал. 1 могат да се вземат проби от ПРЗ по реда на чл. 6.

Глава шеста
КОНТРОЛ ВЪРХУ УПОТРЕБАТА НА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

Раздел I
Контрол върху употребата на продукти за растителна защита при земеделски стопани

Чл. 15. Контролните органи на БАБХ извършват ежегоден контрол на база анализ на риска на не по-малко от 1 % от регистрираните земеделски стопани по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.) за спазване изискванията на ЗЗР и подзаконовите нормативни актове, издадени по прилагането му.

Чл. 16. Българската агенция по безопасност на храните администрира и поддържа уеб базирана платформа за отразяване на проведените растителнозащитни мероприятия и торене, проследяване движението на ПРЗ и торове до краен потребител.

Чл. 17. При извършване на контрол върху употребата на ПРЗ при земеделския стопанин контролните органи на БАБХ при спазване на СОП за контрол върху употребата на ПРЗ от земеделски стопанин проверяват:
1. дневника за проведените растителнозащитни мероприятия и торене;
2. първичните счетоводни документи, които предоставят информация за закупените, употребени и налични към момента на проверката ПРЗ;
3. наличието на валиден сертификат по чл. 83 от ЗЗР на лицата, които използват ПРЗ от професионална категория на употреба; проверката се извършва по служебен път чрез регистъра на БАБХ;
4. наличието на договор с фирма, вписана в регистъра на лицата, притежаващи документи за извършване на дейности с опасни отпадъци на ИАОС;
5. доказателствата за съответствие на данните по т. 1 и чл. 16 с наличните оригинални документи;
6. фактическото прилагане на ПРЗ на терен;
7. доказателствата за съответствие с изискванията на наредбата по чл. 104, ал. 1, т. 3 от ЗЗР при прилагане на ПРЗ чрез фумигация или третиране на семена за посев;
8. протокола от изпитване за остатъци от пестициди на растителнапроба ототглежданата култура, взета за целите на самоконтрола.

Чл. 18. (1) Контролните органи на БАБХ осъществяват контрол върху употребата на ПРЗ при първичното производство на растения и растителни продукти и върху остатъчните вещества от ПРЗ в растенията и растителните продукти в прибраната продукция преди предлагането й на пазара.
(2) Контролът по ал. 1 се извършва в съответствие с Националния план за контрол върху употребата на ПРЗ, за текущата календарна година или при сигнал за замърсяване в местата за производство, преди прибиране на реколтата и в базите за съхранение, складове, тържища и пунктове за манипулации преди предлагане на пазара.
(3) Контролът по ал. 1 обхваща проверка на записите в дневника за проведените растителнозащитни мероприятия и торене.
(4) На база анализ на риска могат да се вземат проби от растения или растителни продукти за идентификация на употребените ПРЗ или за остатъци от пестициди.
(5) Вземане на проби от растения и растителни продукти за идентификация на употребените ПРЗ се извършва съгласно утвърдена от изпълнителния директор на БАБХ СОП за вземане на проби от растения и растителни продукти за идентификация на употребените ПРЗ с цел установяване на съответствие с посочените в дневника за проведените растителнозащитни мероприятия и торене ПРЗ и дали са разрешени за пускане на пазара и употреба при съответната култура.
(6) Вземане на проби от продукти от растителен произход за остатъци от пестициди се извършва съгласно утвърдена от изпълнителния директор на БАБХ СОП за вземане на проби от растения и растителни продукти за остатъци от пестициди.
(7) Пробите се вземат в достатъчно количество, което позволява да бъде поискано второ експертно становище или контролна експертиза в съответствие с чл. 35, параграф1 от Регламент (ЕС) 2017/625 и чл. 10.

Чл. 19. (1) При установяване в растения и растителни продукти на остатъчни вещества от пестициди над максимално допустимите граници, посочени в приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 23 февруари 2005 г. относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни или фуражи от растителен или животински произход и за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета (OB, L 70 oт 16.03.2005 г.), се предприемат някои от следните мерки:
1. определя се срок за беритба съобразно карантинните срокове на използваните ПРЗ от неприбраната продукция;
2. когато продукцията е на съхранение в склад при производителя, се съставя предписание за съхранението й до изтичане на карантинните срокове на използваните ПРЗ;
3. след изтичане на сроковете по т. 1 и 2 се извършва последващо изпитване на продукцията и при получени съответстващи резултати с нормативните изискваниятяможе да се реализира на пазара.
(2) Когато мерките по ал. 1, т. 1 и 2 са неприложими, растенията и растителните продукти се унищожават от и за сметка на земеделския стопанин по реда на чл. 123, ал. 1, т. 2 от ЗЗР.
(3) Когато продукцията е реализирана на пазара, се предприемат действия по ЗУАХВ и по Закона за храните.
Чл. 20. (1) При ограничена и контролирана употреба на ПРЗ, разрешени по реда на чл. 53 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (OB, L 309 oт 24.11.2009 г.) и на чл. 62 и 63 от ЗЗР, контролните органи на БАБХ проверяват за изпълнение на условията, определени в заповедта на изпълнителния директор на БАБХ, за ограничена и контролирана употреба на ПРЗ.
(2) Неизпълнението на условията, определени в заповедта на изпълнителния директор на БАБХ, се счита за употреба на неразрешени ПРЗ и спрямо отговорното лице се предприемат действия съгласно ЗЗР и ЗУАХВ.

Раздел II
Контрол върху въздушното пръскане

Чл. 21. (1) Областните дирекции по безопасност на храните контролират изпълнението на условията, при които е издадено разрешението за въздушно пръскане или при постъпване на сигнали за нерегламентирано въздушно пръскане, чрез извършване на проверки съгласно СОП за контрол на земеделски стопанин при употребата на ПРЗ чрез въздушно пръскане, утвърдена със заповед на изпълнителния директор на БАБХ.
(2) Физическите проверки на място по време на въздушно пръскане се извършват в мястото на приготвяне на работния разтвор и в мястото на зареждането му в резервоара на системата за пръскане на въздухоплавателното средство.
(3) При установяване на нередности и несъответствия инспекторите по растителна защита имат право да преустановят провеждането на въздушното пръскане.

Раздел III
Контрол върху предоставянето на специализирани растителнозащитни услуги (фумигация, третиране на семена за посев и консултантски услуги)

Чл. 22. При осъществяване контрол на лицата, които извършват дейност по фумигация като специализирана растителнозащитна услуга, контролните органи на БАБХ проверяват:
1. обозначени ли са третираните обекти със забранителни табели за достъп до обекта поради обработка със силно отровни вещества през целия карантинен срок или дегазация на обекта;
2. разрешени ли са използваните ПРЗ за фумигация;
3. стокови разписки и други документи за доставка на закупените/използваните ПРЗ;
4. протоколи за извършените дейности по фумигация;
5. наличие на валиден сертификат по чл. 83 от ЗЗР на лицето, което контролира процеса по фумигация, и договора с него, когато е приложимо; проверката се извършва по служебен път чрез регистъра на БАБХ;
6. документ за завършено обучение за фумигация на изпълнителите на дейността по фумигация съгласно изискванията на чл. 113, ал. 1, т. 2 от ЗЗР;
7. наличие на валиден сертификат по чл. 83 от ЗЗР на лицето, което извършва фумигацията, и договора с него, когато е приложимо; проверката се извършва по служебен път чрез регистъра на БАБХ.

Чл. 23. При контрол на лицата, които извършват третиране с ПРЗ на семена за посев като специализирана растителнозащитна услуга, инспекторите по растителна защита проверяват:
1. наличие на валиден сертификат по чл. 83 от ЗЗР на лицето, което контролира третирането на семена за посев, и договора с него, когато е приложимо; проверката се извършва по служебен път чрез регистъра на БАБХ;
2. наличие на валиден сертификат по чл. 83 от ЗЗР на лицето, което извършва третирането на семената за посев, и договора с него, когато е приложимо; проверката се извършва по служебен път чрез регистъра на БАБХ;
3. стокови разписки и други документи за закупените/използваните ПРЗ;
4. специализираните обекти и площадките за извършване третиране на семена, машините и оборудването на тях отговарят ли на изискванията на наредбата по чл. 104, ал. 1, т. 3 от ЗЗР;
5. спазват ли се изискванията за задължително почистване и измиване на машините след всяко третиране съгласно указанията, посочени в етикета на ПРЗ;
6. спазват ли се изискванията за използване на лични предпазни средства за защита от операторите при третиране на семената;
7. спазват ли се изискванията за съхранение на третираните семена, опаковането им и поставяне на надпис на опаковките;
8. спазват ли се изискванията за ограничен достъп.

Чл. 24. (1) Българската агенция по безопасност на храните осъществява контрол върху лицата, предоставящи консултантски услуги за интегрирано управление на вредителите по смисъла на чл. 118, ал. 1 от ЗЗР и наредбата по чл. 9, ал. 4 от ЗЗР.
(2) При осъществяване на контрол върху дейността на консултантите за интегрирано управление на вредителите по отношение на спазване изискванията за предоставяне на услугите инспекторите по растителна защита проверяват:
1. наличие на валиден сертификат по чл. 83 от ЗЗР на лицето, което извършва консултантски услуги; проверката се извършва по служебен път чрез регистъра на БАБХ;
2. договора със земеделския стопанин в частта му относно местонахождението на земеделските площи в агроекологичните райони, вида на културите и срока на договора;
3. заверени копия от консултациите за интегрирано управление на вредителите;
4. оборудването за диагностика на вредителите;
5. протоколи от взети проби за лабораторно изпитване при съмнение за вида на вредителя.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 120, ал. 1 от Закона за защита на растенията.
§ 2. В Наредба № 104 от 2006 г. за контрол върху предлагането на пазара и употребата на продукти за растителна защита (ДВ, бр. 81 от 2006 г.) чл. 1 – 33 и чл. 43 – 48 се отменят.
§ 3. Изпълнението на наредбата се възлага на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните.
§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар