Наредба № 7 от 5 март 2007 г. за изискванията към квалификацията и здравословното състояние на лицата, които извършват вземане, експертиза, обработка, преработка, етикетиране и съхраняване на тъкани и клетки

Издадена от Министерството на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.23 от 16 Март 2007г., изм. и доп. ДВ. бр.66 от 28 Август 2012 г.

Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2012 г., в сила от 28.08.2012 г.) С тази наредба се определят изискванията към квалификацията и здравословното състояние на лицата, които извършват вземане, експертиза, обработка, преработка, етикетиране, съхраняване и присаждане на органи, тъкани и клетки.

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2012 г., в сила от 28.08.2012 г.) Дейности по вземане, експертиза и присаждане на органи, тъкани и клетки, както и по обработка, преработка, етикетиране и съхраняване на органи се извършват от лица, които:
1. притежават образователно-квалификационна степен магистър по медицина;
2. не са носители на причинителите на заболяванията, посочени в приложението;
3. притежават документ за успешно преминато обучение съгласно изискванията по наредбата.
(2) Дейности по обработка, преработка, етикетиране и съхраняване на тъкани и клетки се извършват от лица, които:
1. притежават образователно-квалификационна степен магистър по медицина, магистър по биологически науки или бакалавър по здравни грижи;
2. не са носители на причинителите на заболяванията, посочени в приложението;
3. притежават документ за успешно преминато обучение, съгласно изискванията на наредбата.
(3) Копие от документите, удостоверяващи квалификацията на лицата по ал. 1 и 2, се съхранява в служебното им досие.

Чл. 3. (1) Лицата, извършващи дейности по вземане, експертиза, обработка, преработка, етикетиране и съхранение, ежегодно преминават задължителен медицински преглед и изследвания за изключване на заболяванията по приложението.
(2) Медицински преглед и изследвания по ал. 1 преминават и всички лица преди назначаването им в лечебното заведение.
(3) Лицата, извършващи дейностите по вземане, експертиза, обработка, преработка, етикетиране и съхранение на тъкани и клетки, трябва да са преминали задължителните имунизации по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.).
(4) Медицинската документация, удостоверяваща обстоятелствата по ал. 1, 2 и 3, се съхранява в служебното досие на лицето.

Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2012 г., в сила от 28.08.2012 г.) (1) Лицата, които извършват дейности по вземане, експертиза, обработка, преработка, етикетиране, съхраняване и присаждане на органи, тъкани и клетки, преминават задължителен курс на обучение веднъж на две години.
(2) Новоназначени лица, които ще извършват дейности по вземане, експертиза, обработка, преработка, етикетиране, съхраняване и присаждане на органи на тъкани и клетки, преминават курса на обучение в срок до два месеца след назначаването им.

Чл. 5. (1) Курсът на обучение включва теоретични и практически занятия по програма, определена от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по трансплантация.
(2) Програмата е съобразена със спецификата на извършваната дейност и ежегодно се актуализира.
(3) Продължителността на курса на обучение е 30 академични часа за година.

Чл. 6. (1) Курсът на обучение се организира от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по трансплантация.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2012 г., в сила от 28.08.2012 г.) За провеждане на курса на обучение ръководителите на лечебните заведения, извършващи вземане, експертиза, обработка, преработка, етикетиране, съхраняване и присаждане на органи, тъкани и клетки, сключват договор с изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по трансплантация, в който се определят графикът за провеждане на обучението и броят на лицата, които ще бъдат включени в курса.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2012 г., в сила от 28.08.2012 г.) Разходите за провеждане на курса на обучение са за сметка на лечебните заведения, които осъществяват дейности по вземане, експертиза, обработка, преработка, етикетиране, съхраняване и присаждане на органи, тъкани и клетки.

Чл. 7. (1) Курсът на обучение приключва с тест за оценка на придобитите знания.
(2) Тестът се изготвя от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по трансплантация.
(3) Лицата, успешно издържали теста, получават удостоверение за успешно преминат курс на обучение.
(4) Удостоверението се издава от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по трансплантация в два екземпляра - един за лицето, преминало обучение, и един за Изпълнителната агенция по трансплантация.
(5) Изпълнителната агенция по трансплантация съхранява своя екземпляр от издадените удостоверения за срок 3 години.

Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2012 г., в сила от 28.08.2012 г.) Ръководителят на лечебно заведение, което извършва дейности по Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки (ЗТОТК), организира продължителна квалификация на лицата, които извършват вземане, експертиза, обработка, преработка, етикетиране, съхраняване и присаждане на органи, тъкани и клетки.
(2) Продължителната квалификация се извършва по график и програма, определени от ръководителя на лечебното заведение в началото на всяка календарна година.
(3) Продължителната квалификация обхваща теми за обучение по:
1. (изм. - ДВ, бр. 66 от 2012 г., в сила от 28.08.2012 г.) стандартните оперативни процедури за вземане, експертиза, обработка, преработка, етикетиране, съхраняване и присаждане на органи, клетки и тъкани, прилагани в лечебното заведение;
2. правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на лечебното заведение;
3. (изм. - ДВ, бр. 66 от 2012 г., в сила от 28.08.2012 г.) изискванията за качество и безопасност, които трябва да се прилагат при вземане, експертиза, обработка, преработка, етикетиране, съхраняване и присаждане на органи, тъкани и клетки;
4. изискванията за безопасност на труда;
5. изискванията на ЗТОТК и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
6. етични въпроси на трансплантацията.
(4) Продължителността на обучението за продължителна квалификация е не по-малко от 30 академични часа годишно.
(5) Ръководителят на лечебното заведение съставя протокол за проведената продължителна квалификация за всяко лице, който съдържа наименование на темата от проведената квалификация и продължителността на обучението по нея.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2012 г., в сила от 28.08.2012 г.) Обучение за продължителна квалификация се провежда всеки път когато се внедрява нова методика или технология за вземане, експертиза, обработка, преработка, етикетиране, съхраняване и присаждане на органи, тъкани и клетки, за запознаване на служителите с нея.

Допълнителни разпоредби

§ 1. (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2012 г., в сила от 28.08.2012 г.) По смисъла на наредбата "продължителна квалификация" е процес на непрекъснато обучение на служителите за осигуряване на актуални знания и умения, необходими за качествено извършване на дейности по вземане, експертиза, обработка, преработка, етикетиране, съхраняване и присаждане на органи, тъкани и клетки.

Заключителни разпоредби

§ 2. Лицата, които извършват дейности по вземане, експертиза, обработка, преработка, етикетиране и съхранение на тъкани и клетки преди влизане в сила на тази наредба, преминават на медицинските прегледи по чл. 3, ал. 1 в срок два месеца от обнародването на наредбата.

§ 3. Лицата, които извършват дейности по вземане, експертиза, обработка, преработка, етикетиране и съхранение на тъкани и клетки преди влизане в сила на тази наредба, преминават задължителния курс на обучение по чл. 4, ал. 1 в срок два месеца от обнародването на наредбата.

§ 4. Наредбата се издава на основание чл. 4, ал. 6 от Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 6 ОТ 2007 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА ОРГАНИ, ТЪКАНИ И КЛЕТКИ

(ОБН. - ДВ, БР. 66 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 28.08.2012 Г.)

§ 9. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Приложение към чл. 2, ал. 1, т. 2, ал. 2, т. 2 и чл. 3, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 66 от 2012 г., в сила от 28.08.2012 г.)

Код по МКБ-ХНаименование на заболяването
А15-А19Туберкулоза
A20Чума
(зал. - ДВ, бр. 66 от 2012 г., в сила от 28.08.2012 г.)(зал. - ДВ, бр. 66 от 2012 г., в сила от 28.08.2012 г.)
B18Хроничен вирусен хепатит
B20-B24Болест, предизвикана от вируса на човешкия имунодефицит (HIV)

 

📖 Още по темата

🔗 Списък на длъжности и дейности, за които се изисква първоначално и/или периодично обучение
🔗 Списък на дейности, за които се изисква правоспособност

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ