Наредба № 7 от 11 октомври 2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност по заваряване

Издадена от Министерството на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.100 от 25 Октомври 2002г., изм. ДВ. бр.95 от 28 Октомври 2003г., изм. ДВ. бр.37 от 5 Май 2006г., изм. ДВ. бр.9 от 3 Февруари 2009 г.

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.) С тази наредба се уреждат условията и редът за обучение за придобиване на правоспособност по заваряване, и за признаване на такава правоспособност, придобита в държава - членка на Европейския съюз (ЕС), на Европейското икономическо пространство (ЕИП), или в Швейцария.
За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар

1 мнение за “Наредба № 7 от 11 октомври 2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност по заваряване”

 1. Въпрос: Документите на заварчиците преди 2006 г. валидни ли са след последната актуализация?
  В В § 10. от Заключителните разпоредби КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 7 ОТ 2002 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ И ПРИЗНАВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ПО ЗАВАРЯВАНЕ пише следното:

  § 10. Документите, издадени преди влизане в сила на тази наредба по реда на раздел V или на § 1, имат действие за неопределен срок.

  Отговор:
  Параграф 10 посочва две основания, които вече са отменени:
  – раздел V e “ Признаване на правоспособност по заваряване, придобита в държава – членка на ЕС, на ЕИП, или в Швейцария“
  – § 1 е отменен 2009 г. и отново се отнася до документите за правоспособност по заваряване, издадени от институции на други държави.

  За да бъде валидно удостоверението за правоспособност, то трябва да бъде издадено на основание Наредба № 7 от 11 октомври 2002 г. Това може да е документ и от преди 2006 година, но не по-рано от 2002 г. – приложим е § 2 от преходните и заключителни разпоредби.

  Разбира се, ако става въпрос за „сертификат за одобряване на изпълнителския персонал по заваряване“ по чл. 5, то там има срок на сертификата, който обикновено е две години (зависи от процеса, по който е сертификата).

  Отговор