Наредба № 54 от 29.10.2016 г. за техническите изисквания и оценяване на съответствието на оборудването на морските кораби

Нормативна база
ЗАПАЗИ ЗА ПО-КЪСНО (0)

Издадена от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Обн. ДВ. бр.4 от 13 Януари 2017 г., изм. и доп. ДВ. бр.28 от 6 Април 2021г.

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. техническите изисквания към оборудването на морските кораби;
2. процедурите за оценяване на съответствието с техническите изисквания и начините на удостоверяване на съответствието;
3. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2021 г.) проверките на морското оборудване;
4. условията и редът за нотифициране на органи за извършване на оценяване на съответствието.
Чл. 2. (1) Изискванията по тази наредба се прилагат по отношение на:
1. оборудването на нови морски кораби, плаващи под българско знаме;
2. оборудването на съществуващи морски кораби, плаващи под българско знаме:
а) (изм. - ДВ, бр. 28 от 2021 г.) когато то се монтира за първи път на борда на кораба;
б) (изм. - ДВ, бр. 28 от 2021 г.) когато то се монтира на борда на кораба, за да замени предишно оборудване;
3. оборудване, което се предлага на българския пазар.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2021 г.) Наредбата се прилага независимо от това, къде се намира корабът към момента на монтиране на оборудването.

Чл. 3. Тази наредба не се прилага по отношение на оборудването на военните и граничнополицейските морски кораби и съоръженията, предназначени за проучване и експлоатация на естествени находища на петрол и природен газ на морското дъно.

Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2021 г.) Оборудването на морските кораби се пуска и/или предоставя на пазара, когато не застрашава живота и здравето на хората и околната среда, при условие че отговаря на изискванията на тази наредба, монтирано е и се поддържа правилно и се използва по предназначение.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2021 г.) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Морска администрация" (ИА "МА") издава или потвърждава свидетелствата за безопасност на морските кораби, ако оборудването, монтирано на борда на кораба, отговаря на изискванията на тази наредба.

Чл. 5. При прилагането на тази наредба Изпълнителна агенция "Морска администрация" е длъжна:
1. да осигури отсъствието на конфликт на интереси с органите за оценяване на съответствието;
2. да осигури запазване на обективността и безпристрастността на дейността си при нейното организиране и осъществяване;
3. да не извършва дейности, осъществявани от органите за оценяване на съответствието, или консултации във връзка с тях;
4. да запазва поверителността на получената информация;
5. да организира ефективно вътрешния процес на работа за надлежното изпълнение на задачите си.

Глава втора.
ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОБОРУДВАНЕТО НА МОРСКИТЕ КОРАБИ

Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2021 г.) Оборудването, монтирано на борда на морски кораб и/или предоставяно на пазара при условията на чл. 2, трябва да отговаря на техническите изисквания, определени в международните актове, по които Република България е страна, и се изпитва съгласно стандартите за изпитване, както следва:
1. международните и европейските стандарти за изпитване, приети от международните и европейските стандартизационни организации и Международната морска организация (ИМО);
2. при липса на приети международни и европейски стандарти за изпитване за конкретен елемент морско оборудване - съгласно хармонизирани технически спецификации и стандарти за изпитване, приети от Европейската комисия;
3. в изключителни случаи при сериозен пропуск или аномалия в съществуващ стандарт за конкретен елемент морско оборудване - съгласно хармонизирани технически спецификации и стандарти за изпитване, приети от Европейската комисия.
(2) Съответствието на оборудването на морските кораби с техническите изисквания към тях се оценява съгласно процедурите за оценка на съответствието, посочени в чл. 8.

Глава трета.
ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Чл. 7. Лице, което пуска на пазара оборудване на морски кораб, е длъжно да оцени съответствието на оборудването преди пускането му на пазара.

Чл. 8. (1) При оценяването на съответствието на оборудването на морските кораби с техническите изисквания се прилага процедура "Модул Б: Изследване на ЕО на типа" (приложение № 1); в зависимост от техническите изисквания, посочени в чл. 6, производителят или негов упълномощен представител, който пуска на пазара оборудването, прилага по избор една от следните допълнителни процедури:
1. процедура "Модул Г: Съответствие с типа въз основа на осигуряване качеството на производствения процес" (приложение № 2);
2. процедура "Модул Д: Съответствие с типа въз основа на осигуряване качеството на продукта" (приложение № 3);
3. процедура "Модул Е: Съответствие с типа въз основа на проверка на продукта" (приложение № 4).
(2) След оценка на съответствието по ал. 1 производителят или негов упълномощен представител съставя писмена декларация за съответствие с одобрен тип на български език по образеца, определен в приложение III на Решение № 768/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно обща рамка за предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Решение 93/465/ЕИО, която включва съответните елементи от приложимите процедури. Копие от декларацията се представя на нотифицирания орган, извършил оценяването на съответствието, и на борда на кораба, на който е монтирано оцененото морско оборудване.
(3) Когато се касае за единични бройки или оборудване в малки количества, процедурата за оценяване на съответствието може да бъде "Модул Ж: Съответствие въз основа на проверка на изделие" (приложение № 5).

Глава четвърта.
МОНТИРАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ, КОЕТО НЕ Е ОЦЕНЕНО ПО РЕДА НА ГЛАВА ТРЕТА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 28 ОТ 2021 Г.)

Раздел I.
Монтиране на оборудване, което представлява техническо нововъведение (Загл. изм. - ДВ, бр. 28 от 2021 г.)

Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2021 г.) Изпълнителният директор на ИА "МА" или оправомощено от него длъжностно лице със заповед разрешава монтиране на борда на морски кораб на оборудване, което не е оценено по реда на глава трета, когато се касае за техническо нововъведение.

Чл. 10. (1) За получаване на разрешение по чл. 9 корабособственикът подава заявление до ИА "МА". Когато корабът е нает по договор за беърбоут чартър, заявлението се подава от беърбоут чартьора.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат резултатите от предварителните изпитвания, удостоверяващи, че ефективността на новоинсталираното оборудване съответства най-малко на ефективността на оборудването, оценено по реда на глава трета.
(3) Изпълнителният директор на ИА "МА" или оправомощено от него длъжностно лице със заповед назначава комисия от служители на ИА "МА" - експерти в съответната област, която извършва проверка, като отчита резултатите от предварителните изпитвания.
(4) В заповедта по ал. 3 се определя и срокът за приключване на проверката.
(5) Ако комисията прецени, тя може да изиска провеждането на допълнителни изпитвания за сметка на заявителя.
(6) Комисията изготвя мотивиран доклад до изпълнителния директор на ИА "МА" или оправомощено от него длъжностно лице за резултатите от проверката.

Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2021 г.) Изпълнителният директор на ИА "МА" издава на корабособственика или беърбоут чартьора свидетелство за одобрение на оборудването на морски кораби (приложение № 7) на български и на английски език, с което разрешава монтирането на борда на кораба на оборудване, което представлява техническо нововъведение.
(2) В свидетелството по ал. 1 се вписват и наложените ограничения на употребата на оборудването.
(3) Свидетелството по ал. 1 е постоянно на борда на кораба, докато се използва оборудването, за което то се отнася.

Чл. 12. Изпълнителният директор на ИА "МА" или оправомощено от него длъжностно лице уведомява Европейската комисия и държавите - членки на Европейския съюз, за издадените свидетелства и проведените изпитвания, удостоверяващи годността на оборудването по чл. 9.

Чл. 13. При извършване на изпитвания на оборудване, което представлява техническо нововъведение, ИА "МА" не може да предоставя облекчени условия на български производители или да създава утежнени условия на производители от държава - членка на Европейския съюз, или други държави.

Чл. 14. При вписване на кораб, плавал под знамето на държава - членка на Европейския съюз, в регистъра на корабите на Република България ИА "МА" извършва преглед на оборудването, което представлява техническо нововъведение, за съответствие на ефективността на новоинсталираното оборудване с ефективността на оборудването, оценено по реда на глава трета.

Раздел II.
Монтиране на оборудване за изпитване или оценка (Загл. изм. - ДВ, бр. 28 от 2021 г.)

Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2021 г.) Изпълнителният директор на ИА "МА" или оправомощено от него длъжностно лице извън случаите по чл. 9 със заповед разрешава монтирането на оборудване, което не е оценено по реда на глава трета, за изпитване или оценка на нови модели на съществуващо оборудване при следните условия:
1. оборудването ще се използва за ограничен период от време;
2. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2021 г.) оборудването няма да се използва и не се монтира вместо оборудване, оценено по реда на глава трета;
3. оборудване, което е оценено по реда на глава трета, се намира на борда на кораба във всеки един момент в готовност за работа.

Чл. 16. (1) За получаване на разрешение по чл. 15 корабособственикът подава заявление до ИА "МА". Когато корабът е нает по договор за беърбоут чартър, заявлението се подава от беърбоут чартьора.
(2) Изпълнителният директор на ИА "МА" или оправомощено от него длъжностно лице със заповед назначава комисия от експерти на ИА "МА", която да извърши проверката.
(3) В заповедта по ал. 3 се определя и срокът за приключване на проверката.
(4) За резултатите от проверката комисията изготвя мотивиран доклад до изпълнителния директор на ИА "МА" или оправомощеното от него длъжностно лице.

Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2021 г.) Изпълнителният директор на ИА "МА" издава на корабособственика или беърбоут чартьора свидетелство за одобрение на оборудването на морски кораби (приложение № 7) на български и на английски език, с което разрешава монтирането на борда на кораба на оборудване за изпитване и оценка.
(2) В свидетелството по ал. 1 се вписват и наложените ограничения на употребата на оборудването.
(3) Свидетелството по ал. 1 е постоянно на борда на кораба, докато се използва оборудването, за което то се отнася.

Раздел III.
Монтиране на оборудване, което не е оценено по реда на глава трета, в пристанища извън територията на Европейския съюз (Загл. изм. - ДВ, бр. 28 от 2021 г.)

Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2021 г.) Корабособственикът или беърбоут чартьорът може да монтира в пристанища извън територията на Европейския съюз оборудване, което не е оценено по реда на глава трета, когато закупуването и монтирането на оценено оборудване би било твърде скъпо, ще доведе до неоснователно забавяне и монтираното оборудване е придружено от подробна техническа документация, която установява съответствието му с изискванията на приложимите международни актове и е издадена от държава - членка на ИМО, страна по съответните конвенции.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2021 г.) За монтирането на оборудването по ал. 1, включително за вида и техническите му характеристики, корабособственикът или беърбоут чартьорът незабавно уведомява ИА "МА".

Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2021 г.) Изпълнителната агенция "Морска администрация" или организации, признати по реда на чл. 73, ал. 3 от Кодекса на търговското корабоплаване, извършват проверка за съответствие на морското оборудване с техническите изисквания по чл. 6 най-късно при първото посещение на кораба в българско пристанище.

Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2021 г.) Ако при проверката се установи, че монтираното оборудване не отговаря на техническите изисквания, установени във вторичното право на Европейския съюз в тази област, инспекторите, извършили проверката, дават предписания за замяната му с оборудване, отговарящо на изискванията на тази наредба.

Раздел IV.
Монтиране на оборудване, което не е оценено по реда на глава трета и не се предлага на българския пазар (Загл. изм. - ДВ, бр. 28 от 2021 г.)

Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2021 г.) Изпълнителният директор на ИА "МА" или оправомощено от него длъжностно лице със заповед разрешава монтирането на оборудване, което не е оценено по реда на глава трета, когато се касае за оборудване, което не се предлага на българския пазар.

Чл. 22. (1) За получаване на разрешение по чл. 21 корабособственикът подава заявление до ИА "МА". Когато корабът е нает по договор за беърбоут чартър, заявлението се подава от беърбоут чартьора.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат доказателства, че такова морско оборудване, носещо маркировката "щурвал", не се предлага на българския пазар, както и техническата документация, придружаваща оборудването, което не е оценено по реда на глава трета.
(3) Изпълнителният директор на ИА "МА" или оправомощено от него длъжностно лице със заповед назначава комисия от служители на ИА "МА" - експерти в съответната област, която извършва проверка, като отчита съответствието на оборудването с изискванията на тази наредба.
(4) В заповедта по ал. 3 се определя и срокът за приключване на проверката.
(5) Комисията изготвя мотивиран доклад до изпълнителния директор на ИА "МА" или оправомощено от него длъжностно лице за резултатите от проверката.

Чл. 23. (1) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2021 г.) Изпълнителният директор на ИА "МА" издава на корабособственика или беърбоут чартьора временно свидетелство за одобрение на оборудването на морски кораби (приложение № 7) на български и на английски език, с което разрешава монтирането на борда на кораба на оборудване, което не се предлага на българския пазар.
(2) В свидетелството по ал. 1 се вписват сертифицираното оборудване, което се заменя, причината/обстоятелствата за неговото издаване, точните изисквания към проектирането, конструкцията и експлоатационните показатели, по отношение на които оборудването е одобрено, и приложените стандарти за изпитване в съответните процедури за одобрение.
(3) Свидетелството по ал. 1 е постоянно на борда на кораба, докато се използва оборудването, за което то се отнася.

Чл. 24. Изпълнителният директор на ИА "МА" или оправомощено от него длъжностно лице уведомява Европейската комисия и държавите - членки на Европейския съюз, за издадените свидетелства, удостоверяващи годността на оборудването по чл. 21.

Глава пета.
ПРОВЕРКИ НА МОРСКО ОБОРУДВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 28 ОТ 2021 Г.)

Чл. 25. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2021 г.) При първоначално вписване в регистъра на корабите на Република България на морски кораби, плавали под знаме на друга държава, ИА "МА" извършва проверка по чл. 80а, ал. 5, т. 2 от Кодекса на търговското корабоплаване за установяване на съответствието на монтираното оборудване с изискванията по чл. 6.

Чл. 26. (1) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2021 г.) Ако при проверката по чл. 25 се установи, че монтираното оборудване отговаря в достатъчна степен на изискванията по чл. 6, но не е маркирано съгласно изискванията на тази наредба, изпълнителният директор на ИА "МА" издава на корабособственика или беърбоут чартьора свидетелство за одобрение на оборудването на морски кораби (приложение № 7) на български и на английски език за удостоверяване безопасността на оборудването, ако оборудването отговаря на техническите изисквания към него.
(2) В свидетелството по ал. 1 се вписват и наложените ограничения на употребата на оборудването.
(3) Свидетелството по ал. 1 е постоянно на борда на кораба, докато се използва оборудването, за което то се отнася.

Чл. 27. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2021 г.) Когато при проверката по чл. 25 се установи, че монтираното оборудване не отговаря на техническите изисквания към него и не е маркирано, инспекторите, извършили проверката, предлагат налагането на коригиращи действия по реда на чл. 80г, ал. 2 от Кодекса на търговското корабоплаване.

Чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2021 г.) Проверките на морското оборудване, извършвани по реда на раздел IIа "Надзор на пазара на морско оборудване" от глава четвърта от Кодекса на търговското корабоплаване, не дублират елементи от процедурите за оценяване на съответствието на морското оборудване.

Чл. 29. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2021 г.) (1) Когато по реда на чл. 80г от Кодекса на търговското корабоплаване е установено несъответствие на морското оборудване с техническите изисквания към него, инспекторите, извършили проверката, предлагат налагане на коригиращи действия и следят за тяхното изпълнение.
(2) При неизпълнение на наложените коригиращи действия в срок от два месеца инспекторите предлагат налагане на ограничителни мерки по чл. 80г, ал. 1 от Кодекса на търговското корабоплаване и уведомяване на Европейската комисия и другите държави - членки на Европейския съюз, с посочване на съответна причина за несъответствието на морското оборудване, като:
1. неспазване на изискванията към проектирането, конструкцията и експлоатационните показатели на морското оборудване; или
2. неспазване на стандартите за изпитване; или
3. недостатъци в съответните стандарти за изпитване.

Чл. 30. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2021 г.) (1) Когато при проверката по чл. 29 е установено несъответствие на морското оборудване, което не е ограничено до територията на Република България или до корабите, плаващи под българско знаме, изпълнителният директор на ИА "МА" или оправомощено от него длъжностно лице уведомява Европейската комисия и другите държави - членки на Европейския съюз, по реда на чл. 80г, ал. 8 от Кодекса на търговското корабоплаване за резултатите от оценката на риска и наложените коригиращи действия чрез контактните точки на Република България по Европейската система за бърз обмен на информация за опасни стоки, пуснати на пазара (RAPEX) и по Информационната и комуникационна система за надзор на пазара (ICSMS).
(2) По реда на ал. 1 изпълнителният директор на ИА "МА" или оправомощено от него длъжностно лице незабавно уведомява Европейската комисия и другите държави - членки на Европейския съюз, и в случаите, когато инспекторите на ИА "МА" установят, че даден елемент от монтираното на борда на кораба морско оборудване представлява риск за морската безопасност, околната среда или здравето.

Глава шеста.
НОТИФИЦИРАНЕ НА ОРГАНИТЕ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Чл. 31. Лицето, което желае да извършва оценяване на съответствието на оборудването на морските кораби с техническите изисквания, трябва да отговаря на следните изисквания:
1. юридическо лице е съгласно действащото законодателство;
2. трета страна е, независима от организацията или от морското оборудване, което оценява;
3. може да докаже своята независимост и отсъствието на конфликт на интереси, в случай че принадлежи към стопанска асоциация или професионална федерация, представляващи предприятия, участващи в проектирането, производството, доставката, сглобяването, използването или поддръжката на морското оборудване, което той оценява;
4. не е, включително неговите органи на управление и наетият от него персонал, проектант, производител, снабдител, монтажник, купувач, собственик, ползвал и не извършва поддръжката на оборудването, чието оценяване ще извършва, нито е упълномощен представител на такива лица; това не изключва използването на оценявани продукти, които са необходими за дейностите на органа за оценяване на съответствието или използването на такива продукти за лични цели;
5. не участва в проектирането, производството или конструирането, предлагането на пазара, доставката, монтажа, използването и поддръжката на продуктите, чието оценяване ще извършва, нито представлява лицата, ангажирани в тези дейности; не се включва в никаква дейност, която може да е в противоречие с неговата независимост на преценката или интегритета по отношение на дейностите по оценяване на съответствието, за които е нотифицирано, особено в дейности по предоставяне на консултантски услуги;
6. гарантира, че дейности на негови поделения или подизпълнители не засягат поверителността, обективността или безпристрастността на дейността по оценяване на съответствието;
7. лицето и неговият персонал осъществяват дейностите по оценяване на съответствието с най-висока степен на професионален интегритет и необходимата техническа компетентност в определената област и са свободни от всякакъв натиск и влияние, особено от финансов характер, които могат да повлияят на тяхната преценка или на резултатите от техните дейности по оценяване на съответствието, особено по отношение на лица или групи лица с интереси в резултатите от тези дейности;
8. в състояние е да осъществи всички задачи по оценяване на съответствието, независимо дали тези задачи се изпълняват от самия орган за оценяване на съответствието или от негово име и на негова отговорност;
9. по всяко време и за всяка процедура за оценяване на съответствието, и за всеки вид, категория или подкатегория морско оборудване, във връзка с които е нотифицирано, разполага с необходимите:
а) персонал с технически знания, притежаващ достатъчен и подходящ опит за изпълнение на задачите по оценяване на съответствието;
б) описания на процедурите, в съответствие с които се извършва оценяване на съответствието, като се осигурява прозрачността на тези процедури и възможността за възпроизвеждането им;
в) подходящи политика и процедури, които правят разграничение между задачите, които изпълнява като нотифициран орган, и други дейности;
г) процедури за изпълнението на дейности, които надлежно отчитат големината на дадено предприятие, сектора, в който работи, неговата структура, степента на сложност на въпросното морско оборудване и масовия или серийния характер на производството;
10. разполага със средствата, необходими за изпълнение по подходящ начин на техническите и административните задачи, свързани с дейностите по оценяване на съответствието, и разполага с достъп до цялото необходимо оборудване и съоръжения;
11. има нает персонал, отговорен за провеждането на дейностите по оценяване на съответствието, който разполага със:
а) добро техническо и професионално обучение, обхващащо всички дейности по оценяване на съответствието, във връзка с които органът за оценяване на съответствието е нотифициран;
б) удовлетворително познаване на изискванията за оценките, които извършва, и подходящи правомощия за осъществяване на такива оценки;
в) подходящи знания и разбиране на приложимите изисквания и стандарти за изпитване и познания за приложимите разпоредби както на националните нормативни актовете, така и на вторичното право на Европейския съюз в тази област;
г) способност да изготвя сертификати, записи и доклади, които удостоверяват извършваните дейности и техните резултати;
12. може да гарантира своята безпристрастност и независимост, както и безпристрастността и независимостта на своите органи на управление и персонал;
13. възнаграждението на органите му на управление и на персонала му не е обусловено от броя на извършените проверки, нито от техния резултат;
14. има застраховка за вредите, които могат да настъпят вследствие на неизпълнение на задълженията му;
15. персоналът му е обвързан с изискването за опазване на професионалната тайна относно информацията, която получава при извършване на дейността, освен по отношение на контролните органи; гарантира защитата на собствеността;
16. отговаря на изискванията на стандарт EN ISO/IEC 17065:2012;
17. гарантира, че изпитвателните лаборатории, използвани за целите на оценяването на съответствието, отговарят на изискванията на стандарт EN ISO/IEC 17025:2005;
18. участва в съответните дейности по стандартизация и дейностите на координационната група на нотифицирания орган, създадена съгласно Директива 2014/90/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно морското оборудване и за отмяна на Директива 96/98/ЕО на Съвета (ОВ, L 257/146 от 28 август 2014 г.), наричана по-нататък "Директива 2014/90/ЕС", или гарантира, че неговите служители по оценяването са информирани за тях и прилагат като общи насоки административните решения и документи, които са изготвени в резултат от работата на тази група.

Чл. 32. (1) Лицето по чл. 31 подава заявление до изпълнителния директор на ИА "МА", към което прилага описание на дейностите по оценяване на съответствието, процедурите за оценяване на съответствието, за които кандидатства, и сертификат за акредитация или друг документ, който удостоверява, че лицето отговаря на изискванията по чл. 31.
(2) Когато лицето по чл. 31 е чуждестранно юридическо лице, документите по ал. 1 се представят придружени от легализиран превод на български език.

Чл. 33. (1) Изпълнителната агенция "Морска администрация" извършва предварителна оценка на пълнотата и съдържанието на документите по чл. 32.
(2) Предварителната оценка по ал. 1 се извършва от комисия, назначена със заповед на изпълнителния директор на ИА "МА", в срок до два месеца от подаването на документите по чл. 32. Изпълнителният директор на ИА "МА" може да удължи срока за извършване на предварителната оценка с един месец въз основа на мотивиран доклад от комисията.
(3) При оценката се извършва и проверка на място на дейността на организацията, като разходите за пътни, дневни и квартирни се поемат от заявителя.
(4) В срок до 1 месец изпълнителният директор на ИА "МА" се произнася по заявлението по чл. 32, ал. 1 с мотивирано решение, с което нотифицира или отказва да нотифицира заявителя като орган за извършване на оценяване на съответствието.
(5) Лицата се уведомяват за решението на изпълнителния директор на ИА "МА" по ал. 4 в 7-дневен срок от издаването му. Решението подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 34. (1) Изпълнителният директор на ИА "МА" или оправомощено от него длъжностно лице уведомява Европейската комисия и другите държави - членки на Европейския съюз, чрез инструмента за електронно нотифициране на Европейската комисия за:
1. лицата, които могат да извършват оценяване на съответствието (нотифицираните органи);
2. процедурите, по които лицата по т. 1 извършват оценяване на съответствието;
3. сертификата за акредитация или други документи, които удостоверяват компетентността на лицето за оценяване на съответствието и съществуващите условия.
(2) Всеки нотифициран орган получава уникален идентификационен номер, определен от Европейската комисия.

Чл. 35. (1) С признаването на едно лице за нотифициран орган за него възникват следните задължения:
1. да извършва оценяването на съответствието съгласно процедурите, предвидени в глава трета от настоящата наредба;
2. да не издава сертификат за съответствие, когато установи, че производител не е изпълнил задълженията, предвидени в глава трета, и да изиска незабавното предприемане на подходящи коригиращи мерки;
3. да изиска от производителя незабавното предприемане на коригиращи мерки, когато установи, че дадено морско оборудване, за което той е извършил оценяване на съответствието, е престанало да отговаря на изискванията, и при необходимост да спре временно действието на издадения от него сертификат или да го отмени;
4. в случай че производител не предприеме своевременно коригиращи мерки или с предприетите мерки не е отстранено констатирано несъответствие, нотифицираният орган ограничава, временно спира действието на сертификата или го отменя.
(2) Нотифицираният орган предоставя информация на:
1. Изпълнителната агенция "Морска администрация" за:
а) всеки отказ за издаване, ограничаване, временно спиране на действието или отнемане/отмяна на сертификат;
б) всички обстоятелства, които влияят върху обхвата и условията за нотифициране;
в) всяко искане на информация от компетентните органи във връзка с дейности по оценяване на съответствието;
г) дейностите по оценяване на съответствието в обхвата на неговото нотифициране, както и всякакви други извършвани дейности, включително трансгранични дейности и дейности по възлагане на подизпълнители;
2. Европейската комисия и другите държави - членки на Европейския съюз, при поискване относно всички въпроси, свързани с резултатите от оценяване на съответствието;
3. другите нотифицирани органи, които извършват дейности за оценяване на съответствието, обхващащи същото морско оборудване, за резултатите от оценяването на съответствието.
(3) Нотифицираният орган участва в работата на секторната група от нотифицирани органи, определена от Европейската комисия, пряко или чрез определени представители.

Чл. 36. (1) Нотифицираният орган може да започне да извършва дейност по оценяване на съответствието от датата, следваща изтичането на период от:
1. две седмици от нотифицирането, когато е приложен сертификат за акредитация;
2. два месеца от нотифицирането, когато е приложен друг документ, който удостоверява компетентността на лицето за оценяване на съответствието и съществуващите условия.
(2) Нотифицираният орган започва да извършва дейността по оценяване на съответствието само в случай, че в срока по ал. 1 не е постъпило възражение от Европейската комисия или друга държава членка.

Чл. 37. (1) Нотифициран орган може да възложи извършването на оценка на съответствието единствено на друго лице (подизпълнител), което отговаря на изискванията по чл. 30, и само със съгласието на клиента.
(2) При възлагане по ал. 1 нотифицираният орган своевременно уведомява ИА "МА".
(3) При възлагане по ал. 1 нотифицираният орган носи отговорност за извършеното от подизпълнителя оценяване на съответствието.
(4) Нотифицираният орган съхранява екземпляр от документите, удостоверяващи квалификацията на подизпълнителя и свързани с работата, извършена от него съгласно настоящата наредба, и при отправено искане ги предоставя на ИА "МА".

Чл. 38. (1) Изпълнителната агенция "Морска администрация" извършва проверка на нотифицираните органи, осъществяващи оценяване на съответствието за спазване на изискванията на чл. 31, най-малко веднъж на две години. Проверява се и на място дейността на лицето, като разходите за пътни, дневни и квартирни се поемат от проверяваното лице.
(2) Когато при проверката по ал. 1 бъде установено, че лице, извършващо оценяване на съответствието, е престанало да отговаря на изискванията по чл. 31, изпълнителният директор на ИА "МА" с мотивирано решение оттегля предоставеното право за извършване на оценяване на съответствието. Решението, с което се оттегля предоставеното право за извършване на оценяване на съответствието, може да бъде оспорено в 14-дневен срок от узнаването му по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(3) Процедурите по оценяване на съответствие на оборудване на морски кораб, започнати от нотифицирания орган до влизане в сила на решението по ал. 2, се довършват от друг посочен от ИА "МА" нотифициран орган.
(4) Всички документи, свързани с извършваното до влизане в сила на решението по ал. 2 оценяване на морско оборудване, се предават на посочения по реда на ал. 3 нотифициран орган, а ако такъв не е посочен - на ИА "МА".
(5) Изпълнителната агенция "Морска администрация" уведомява Европейската комисия и другите държави - членки на Европейския съюз, за лицата по ал. 2 и причините за оттегляне на предоставеното право за извършване на оценяване на съответствието чрез информационната система, предоставена от Европейската комисия за тази цел.

Чл. 39. Изпълнителният директор на ИА "МА" или оправомощено от него длъжностно лице уведомява Европейската комисия за всички промени във връзка с процедурите за оценка и нотифициране на органите за оценяване на съответствието и за мониторинга на такива органи и предоставя детайлна информация, включително данни за контакт за нотифицираните органи.

Чл. 40. (1) При постъпило от Европейската комисия искане ИА "МА" ѝ предоставя цялата информация, свързана с основанията за нотифициране или за запазването на компетентността на съответния нотифициран орган.
(2) При постъпило от Европейската комисия искане за предприемане на мерки поради това, че нотифицираният орган е престанал да отговаря на изискванията по чл. 30, ИА "МА" незабавно предприема проверка по реда на чл. 38.

Глава седма.
МАРКИРОВКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ И ПРАВИЛА ЗА МАРКИРАНЕ НА ОБОРУДВАНЕТО НА МОРСКИТЕ КОРАБИ. ЕЛЕКТРОНЕН ЕТИКЕТ

Чл. 41. (1) Морското оборудване се маркира за съответствие с маркировка "щурвал" съгласно приложение № 6 и/или с електронен етикет с подходяща и надеждна форма.
(2) При маркиране на оборудването се спазват пропорциите между отделните елементи на маркировката, така както са посочени в приложение № 6. Отделните елементи на маркировката не могат да бъдат с размер, по-малък от 5 мм, освен когато се касае за малки устройства.
(3) С електронен етикет вместо или в допълнение към маркировката "щурвал" може да се маркира всеки елемент от оборудването на морските кораби, за който това е предвидено в делегиран акт, който Европейската комисия приема на основание чл. 11, параграф 3 от Директива 2014/90/ЕС.
(4) Проектирането, полагането и използването на електронен етикет, както и неговите експлоатационни показатели трябва да отговарят на техническите критерии, определени в актовете за изпълнение, които Европейската комисия приема на основание чл. 11, параграф 4 от Директива 2014/90/ЕС.

Чл. 42. (1) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2021 г.) Маркировката за съответствие се нанася от производителя или негов упълномощен представител за територията на Република България или от вносителя или дистрибутора в случаите на чл. 51, ал. 3.
(2) Маркировката за съответствие се нанася след завършването на производствената фаза.

Чл. 43. (1) Маркировката за съответствие се нанася върху морското оборудване или върху неговата табела с данни, а когато това е невъзможно - върху опаковката и върху съпровождащите го документи.
(2) След маркировката за съответствие се нанася идентификационният номер на нотифицирания орган, извършил оценяване на съответствието, когато той е участвал в етапа на контрол на продукцията, както и годината на маркиране на оборудването.
(3) Идентификационният номер на нотифицирания орган се нанася от самия орган или по негови указания от производителя или от упълномощен представител на производителя.
(4) Маркировката за съответствие на оборудването на морските кораби трябва да е видима, четлива, незаличима и леснодостъпна за целия очакван период на експлоатация на оборудването.

Чл. 44. (1) Забранява се маркиране на оборудването на морските кораби, което може да въведе в заблуждение контролните органи и потребителите.
(2) Забранява се маркиране на оборудване, което не е в съответствие с изискванията на тази наредба, или на продукт, който не представлява морско оборудване или елемент от него.

Глава осма.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОПЕРАТОРИ

Чл. 45. (1) Всеки производител на морско оборудване е длъжен да изготви необходимата техническа документация и да осигури извършването на приложимите процедури за оценяване на съответствието на оборудването.
(2) Когато с процедурите за оценяване на съответствието е доказано съответствието на морското оборудване с приложимите изисквания, производителят изготвя декларация за съответствие съгласно чл. 8, ал. 2 и полага маркировката "щурвал" в съответствие с разпоредбите на глава седма.
(3) Производителят е длъжен да съхранява техническата документация и декларацията за съответствие по предходните алинеи в срок от минимум 10 години, но не по-кратък от очаквания период на експлоатация на съответното морско оборудване.

Чл. 46. Производител на серийно произведено морско оборудване е длъжен да осигури неговото съответствие, като отчита всяка промяна в проектирането или в характеристиките на оборудването, както и промените в изискванията на международните актове и стандартите за изпитване, въз основа на които е декларирано това съответствие. Когато е необходимо съгласно изискванията на процедурите за оценяване на съответствието, посочени в чл. 8, производителите извършват ново оценяване на съответствието.

Чл. 47. (1) Всеки производител е длъжен да осигури съответствието на произведеното от него морско оборудване със следните изисквания:
1. върху оборудването, а когато размерът или естеството му не го позволяват - върху опаковката му и/или в придружаващ го документ, по подходящ начин е нанесен типът, партидният или серийният номер или друг елемент, позволяващ неговото идентифициране;
2. върху оборудването, а когато е невъзможно - върху опаковката му и/или в придружаващ го документ, по подходящ начин е указано името, регистрираното търговско име или регистрираната търговска марка на производителя, както и неговият адрес, в който е посочена една точка за контакт с производителя;
3. оборудването се придружава от инструкции и цялата необходима информация за безопасното монтиране на борда и безопасното използване на продукта, включително ограниченията при използване, ако има такива, които могат лесно да бъдат разбрани от потребителите, заедно с всякаква друга документация, изисквана от международните актове или стандартите за изпитване.
(2) Всеки вносител е длъжен да укаже върху внесеното от него морско оборудване, а когато е невъзможно - върху опаковката му и/или в придружаващ го документ, по подходящ начин своето име, регистрираното търговско име или регистрираната търговска марка, както и адрес за контакт.

Чл. 48. (1) Производител, който счита или има основание да счита, че даден продукт, върху който е положил маркировка "щурвал", не е в съответствие с приложимите изисквания по отношение на проектирането, конструкцията и експлоатационните показатели и стандартите за изпитване, незабавно предприема необходимите коригиращи мерки, за да приведе оборудването в съответствие, да го изтегли или да го изземе, ако това е целесъобразно.
(2) Освен мерките по ал. 1, когато несъответствието на оборудването създава риск, производителят незабавно уведомява компетентните органи, като представя подробна информация за несъответствието и за предприетите съгласно предходната алинея мерки.

Чл. 49. (1) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2021 г.) Всеки производител, вносител и дистрибутор на морско оборудване е длъжен при обосновано искане от компетентен орган:
1. да предоставя своевременно цялата информация и документация, необходими за доказване на съответствието на продукта, на български език;
2. да предоставя достъп до своите помещения с цел наблюдение и контрол в съответствие с чл. 19 от Регламент (ЕО) № 765/2008 и осигури образци или достъп до образци.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2021 г.) По искане на органа производителите, вносителите и дистрибуторите на морско оборудване му сътрудничат при всяко действие, предприето за отстраняване на рисковете, свързани с оборудването, което са пуснали на пазара.
(3) (Нова - ДВ, бр. 28 от 2021 г.) Производителите, вносителите и дистрибуторите на морско оборудване предприемат коригиращи действия по отношение на оборудването в случаите по чл. 80г, ал. 6, чл. 80е, ал. 1 и чл. 80ж, ал. 1 от Кодекса на търговското корабоплаване.

Чл. 50. (1) Производителят гарантира, че морското оборудване, върху което е положил маркировката "щурвал", е проектирано и произведено в съответствие с техническите спецификации и стандартите за изпитване.
(2) Задълженията по тази глава възникват за производителя с полагането на маркировката "щурвал".
(3) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2021 г.) Всеки вносител или дистрибутор, който пуска морско оборудване на пазара или го монтира на борда на кораб, плаващ под българско знаме, под свое име или своя търговска марка или модифицира вече пуснато на пазара морско оборудване по начин, който може да засегне съответствието с приложимите изисквания, изпълнява задълженията на производителя по тази глава.
Чл. 51. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 28 от 2021 г.) Производител, чийто постоянен адрес или седалище не се намира на територията на поне една държава - членка на Европейския съюз, може да определи чрез писмено пълномощно физическо или юридическо лице, което има постоянен адрес или седалище на територията на Европейския съюз, за свой представител, който да действа от негово име и да изпълнява задълженията по чл. 45, ал. 3, чл. 49, ал. 1, т. 1, ал. 2 и 3.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 28 от 2021 г.) В пълномощното задължително се посочват пълното име на представителя и адресът за връзка с него, както и функциите, които е упълномощен да изпълнява на територията на Европейския съюз. Пълномощното позволява на упълномощения представител да извършва най-малко следното:
1. да съхранява EС декларацията за съответствие и техническата документация на разположение на органа за надзор на пазара на морското оборудване за срок минимум 10 години след полагането на маркировката "щурвал", но не по-кратък от очаквания период на експлоатация на съответното морско оборудване;
2. при обосновано искане от страна на компетентен орган да предоставя на този орган цялата информация и документация, необходими за доказване на съответствието на даден продукт;
3. да сътрудничи на компетентните органи, по тяхно искане, при всяко действие, предприето за отстраняване на рисковете, създадени от продукти, обхванати от неговото пълномощно.
(3) Производителят не може да упълномощи свой представител за изготвянето на техническата документация и за изпълнението на задълженията, които изрично са му вменени съгласно разпоредбите на тази глава.
Чл. 52. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2021 г.) Всеки производител, упълномощен представител, вносител и дистрибутор е длъжен за срок минимум 10 години, но не по-кратък от очаквания период на експлоатация на съответното морско оборудване, при поискване от компетентните органи да представя информация за:
1. всеки икономически оператор, който им е доставил морско оборудване;
2. всеки икономически оператор, на когото те са доставили морско оборудване.

Чл. 50. (1) Производителят гарантира, че морското оборудване, върху което е положил маркировката "щурвал", е проектирано и произведено в съответствие с техническите спецификации и стандартите за изпитване.
(2) Задълженията по тази глава възникват за производителя с полагането на маркировката "щурвал".
(3) Всеки вносител или разпространител, който пуска морско оборудване на пазара или го монтира на борда на кораб, плаващ под българско знаме, под свое име или своя търговска марка или модифицира вече пуснато на пазара морско оборудване по начин, който може да засегне съответствието с приложимите изисквания, изпълнява задълженията на производителя по тази глава.

Чл. 51. (1) Производител, чийто постоянен адрес или седалище не се намира на територията на поне една държава - членка на Европейския съюз, може да определи чрез писмено пълномощно физическо или юридическо лице, което има постоянен адрес или седалище на територията на Европейския съюз, за свой представител, който да действа от негово име и да изпълнява задълженията по чл. 45, ал. 3, чл. 49, ал. 1, т. 1 и ал. 2.
(2) В пълномощното задължително се посочват пълното име на представителя и адресът за връзка с него, както и функциите, които е упълномощен да изпълнява на територията на Европейския съюз.
(3) Производителят не може да упълномощи свой представител за изготвянето на техническата документация и за изпълнението на задълженията, които изрично са му вменени съгласно разпоредбите на тази глава.

Чл. 52. Всеки производител, упълномощен представител, вносител и разпространител е длъжен за срок минимум 10 години, но не по-кратък от очаквания период на експлоатация на съответното морско оборудване, при поискване от компетентните органи да представя информация за:
1. всеки икономически оператор, който им е доставил морско оборудване;
2. всеки икономически оператор, на когото те са доставили морско оборудване.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Акредитация" означава акредитация, както е дефинирана в чл. 2, т. 10 от Регламент (ЕО) № 756/2008.
2. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2021 г.) "Вносител" е всяко физическо или юридическо лице, установено в Европейския съюз, което пуска на пазара на Европейския съюз морско оборудване от трета държава.
3. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2021 г.) "Изземване" означава всяка мярка, целяща да постигне връщането на морското оборудване, което вече е монтирано на борда на кораби, плаващи под българско знаме, или е закупено с намерение да бъде монтирано на борда на такива.
4. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2021 г.) "Изтегляне" означава всяка мярка, целяща да се предотврати морско оборудване, което е във веригата на доставка, да бъде предоставено на пазара.
5. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2021 г.) "Икономически оператори" са производителят, упълномощеният представител, вносителят и дистрибуторът.
6. "Международни актове" означава следните конвенции, заедно с техните протоколи и кодекси със задължително прилагане, приети под егидата на ИМО, които са влезли в сила и определят специфични изисквания за одобрението от страна на държавата на знамето на оборудване, което трябва да бъде инсталирано на борда на кораби, както и резолюциите и циркулярните писма на ИМО, въвеждащи в действие въпросните конвенции в тяхната последна версия:
а) Конвенцията от 1972 г. за международните правила за предпазване от сблъскване на море (COLREG), в сила за Република България от 15 юни 1977 г., ратифицирана с Указ № 461 от 6 март 1975 г. на Държавния съвет (ДВ, бр. 17 от 2003 г.);
б) Международната конвенция от 1973 г. за предотвратяване на замърсяването от кораби (MARPOL), в сила за Република България от 12 март 1985 г., ратифицирана със закон, като Протоколът от 1997 г. е в сила за Република България от 19 май 2005 г. (ДВ, бр. 12 от 2005 г.);
в) Международната конвенция от 1974 г. за безопасността на човешкия живот на море (SOLAS), в сила за Република България от 2 февруари 1984 г., ратифицирана с Указ № 2250 от 28 юли 1983 г. на Държавния съвет (ДВ, бр. 12 от 2005 г.);
7. (доп. - ДВ, бр. 28 от 2021 г.) "Морски кораб" е всеки плавателен съд, който е конструиран да плава в морска среда, за който се прилагат международните актове по т. 6.
8. "Морско оборудване" означава оборудване на морски кораб или елемент от такова оборудване.
9. "Нотифициран орган" е лице, което е оправомощено от ИА "МА" да извършва оценяване на съответствието на морско оборудване.
10. "Орган за оценяване на съответствието" означава орган, който извършва дейности по оценяване на съответствието, включително калибриране, изпитване, сертифициране и инспектиране.
11. "Оценяване на съответствието" означава процесът, провеждан от нотифицираните органи в съответствие с глава трета от настоящата наредба, за доказване на степента, в която оборудването на морските кораби отговаря на техническите изисквания.
12. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2021 г.) "Предоставяне на пазара" означава всяка доставка на корабно оборудване на пазара на Европейския съюз в хода на търговска дейност, независимо дали срещу заплащане или безплатно.
13. "Продукт" означава оборудване на морски кораб (морско оборудване) или елемент от такова оборудване.
14. "Производител" означава всяко физическо или юридическо лице, което произвежда морско оборудване или което възлага проектирането или производството на морско оборудване и го предлага на пазара със своето име или търговска марка.
15. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2021 г.) "Пускане на пазара" означава първото предоставяне на морско оборудване на пазара на Европейския съюз.
16. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2021 г.) "Дистрибутор" означава всяко физическо или юридическо лице във веригата на доставка, различно от производителя или вносителя, което предоставя морско оборудване на пазара.
17. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2021 г.) "Упълномощен представител" означава всяко физическо или юридическо лице, установено в Европейския съюз, което е получило писмено пълномощно от производител да действа от негово име във връзка с определени задачи.
18. (нова - ДВ, бр. 28 от 2021 г.) "Стандарти за изпитване" са стандартите за изпитване за морско оборудване, определени от Международната морска организация (ММО), Международната организация по стандартизация (ISo), Международната електротехническа комисия (IEC), Европейския комитет по стандартизация (CEN), Европейския комитет за електротехническа стандартизация (CENELEC), Международния съюз по далекосъобщенията (ITU), Европейския институт за стандарти в далекосъобщенията (ETSI), Комисията, в съответствие с член 8 и член 27, параграф 6 от Директива 2014/90/ЕС, регулаторните органи, признати в споразуменията за взаимно признаване, по които Европейският съюз е страна.

§ 2. С тази наредба се въвеждат изискванията на Директива 2014/90/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно морското оборудване и за отмяна на Директива 96/98/ЕО на Съвета (ОВ, L 257/146 от 28 август 2014 г.).

§ 3. (1) Морското оборудване, инсталирано на или след датата на влизане в сила на тази наредба на борда на морски кораб, трябва да отговаря на техническите изисквания, определени в международните актове, по които Република България е страна, и се изпитва съгласно стандартите за изпитване, приети от международните и европейските стандартизационни организации и ИМО. Техническите изисквания и стандартите за изпитване на оборудването на морски кораби са изрично посочени в актовете за изпълнение, приети от Европейската комисия на основание чл. 35, параграф 2 от Директива 2014/90/ЕС.
(2) Морското оборудване, инсталирано преди датата на влизане в сила на тази наредба, трябва да отговаря на новите технически изисквания, определени в международните актове, по които Република България е страна, и се изпитва съгласно стандартите за изпитване, приети от международните и европейските стандартизационни организации и ИМО. Техническите изисквания и стандартите за изпитване на оборудването на морски кораби са изрично посочени в актовете за изпълнение, приети от Европейската комисия на основание чл. 35, параграф 3 от Директива 2014/90/ЕС.
(3) Морското оборудване, което не е включено в актовете за изпълнение, приети от Европейската комисия на основание чл. 35, параграфи 2 и 3 от Директива 2014/90/ЕС, трябва да отговаря на техническите изисквания и се изпитва съгласно стандартите за изпитване, определени в делегирани актове, които Европейската комисия приема на основание чл. 8, параграфи 2 и 3 от Директива 2014/90/ЕС.

§ 4. Изпълнителният директор на ИА "МА" отменя издадено по реда на раздел I от глава четвърта свидетелство за одобрение или по реда на раздел IV от глава четвърта временно свидетелство за одобрение, когато това се изисква от акт за изпълнение, приет от Европейската комисия на основание чл. 30, параграф 5 или чл. 32, параграф 8 от Директива 2014/90/ЕС.

§ 5. (1) При получена от друга държава - членка на Европейския съюз, информация за предприети мерки за ограничаване или забраняване на предлагането на несъответстващо морско оборудване или за неговото изземване или изтегляне от нейния национален пазар, тъй като икономическите оператори не са предприели необходимите действия за отстраняване на констатираните несъответствия, ИА "МА" предоставя на Европейската комисия и на другите държави членки информацията относно несъответствието на засегнатото морско оборудване, с която разполага.
(2) В срок 4 месеца от получаване на информацията по ал. 1, ако не е съгласна с предприетата национална мярка, ИА "МА" може да повдигне възражение срещу нея.

§ 6. Изпълнителната агенция "Морска администрация" уведомява Европейската комисия за предприетите действия в изпълнение на решение по чл. 27, параграф 1 от Директива 2014/90/ЕС чрез контактната точка на Република България по Информационната и комуникационна система за надзор на пазара (ICSMS).

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 7. Елемент от оборудването на морски кораб по чл. 41, ал. 3 може да се маркира за съответствие:
1. освен с маркировката "щурвал" и с електронен етикет в срок три години от приемането на актовете по чл. 41, ал. 4;
2. вместо маркировката "щурвал" с електронен етикет в срок пет години от приемането на актовете по чл. 41, ал. 4.

§ 8. Изискванията и стандартите за изпитване за морско оборудване, определени в Наредба № 54 от 2004 г. за техническите изисквания и оценяване съответствието на оборудването на морските кораби, продължават да се прилагат до влизането в сила на актовете за изпълнение, които Европейската комисия приема на основание чл. 35, параграф 2 от Директива 2014/9/ЕС.

§ 9. Наредбата се издава на основание чл. 72, ал. 3 от Кодекса за търговското корабоплаване.

§ 10. Тази наредба отменя Наредба № 54 от 2004 г. за техническите изисквания и оценяване съответствието на оборудването на морските кораби (обн., ДВ, бр. 76 от 2004 г.; изм., бр. 39 от 2009 г.; попр., бр. 44 от 2009 г.; изм., бр. 32 от 2010 г., бр. 94 от 2011 г., бр. 84 от 2012 г., бр. 104 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 77 от 2015 г.; изм., бр. 35 от 2016 г.).

Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1

Процедура за оценяване на съответствието "Модул Б: Изследване на ЕО на типа"

1. Изследването на ЕО на типа е тази част от процедурата за оценяване на съответствието, при която нотифициран орган изследва техническия проект на морското оборудване и проверява и удостоверява, че техническият проект на морското оборудване отговаря на съответните изисквания.
2. Изследването на ЕО на типа може да бъде извършено по един от следните начини:
- изследване на образец от готовия продукт (производствен тип), представителен за предвиденото производство;
- оценка на пригодността на техническия проект на морското оборудване чрез изследване на техническата документация и подкрепящите доказателства по точка 3, заедно с изследване на образци, които са представителни за предвиденото производство на една или повече критични части на продукта (комбинация от производствен тип и проектен тип).
3. Производителят подава заявление за изследване на ЕО на типа само до един нотифициран орган по свой избор.
Заявлението включва:
- името и адреса на производителя, а в случаите, когато заявлението е подадено от упълномощен представител, също така и неговото име и адрес;
- писмена декларация, че същото заявление не е подадено до някой друг нотифициран орган;
- техническата документация; техническата документация трябва да позволява да се оцени съответствието на морското оборудване с приложимите изисквания на международните актове и стандартите за изпитване и да включва достатъчен анализ и оценка на риска(овете); техническата документация определя приложимите изисквания и обхваща дотолкова, доколкото е необходимо за нуждите на оценяването, проектирането, производството и функционирането на морското оборудване; техническата документация съдържа, когато е приложимо, най-малкото следните елементи:
а) общо описание на морското оборудване,
б) идеен проект, технологични чертежи и схеми на компонентите, монтажните възли, системите и т.н.;
в) описания и обяснения, необходими за разбирането на тези чертежи и схеми, както и на функционирането на морското оборудване;
г) списък на изискванията и стандартите за изпитване, които са приложими към съответното морско оборудване в съответствие с настоящата наредба, заедно с описание на възприетите решения, позволяващи да се изпълнят приложимите изисквания;
д) резултати от направените проектни изчисления, проведените изследвания и др., и
е) протоколи от изпитванията;
- образци, които са представителни за предвиденото производство; нотифицираният орган може да поиска допълнителни образци, ако са необходими за осъществяване на програмата за изпитвания;
- подкрепящите доказателства за пригодност на решението в техническия проект; тези подкрепящи доказателства посочват всички използвани документи; когато е необходимо, подкрепящите доказателства включват резултатите от изпитванията, проведени от подходящата лаборатория на производителя или от друга изпитвателна лаборатория от името и на отговорността на производителя.
4. Нотифицираният орган:
- за морското оборудване:
4.1. изследва техническата документация и подкрепящите доказателства, за да оцени пригодността на техническия проект на морското оборудване;
- по отношение на образеца (образците):
4.2. удостоверява, че образецът(ите) е/са произведен(и) в съответствие с техническата документация, и определя елементите, които са проектирани в съответствие с приложимите разпоредби на съответните изисквания и стандарти за изпитване, както и елементите, които са проектирани, без да се приложат съответните разпоредби от тези стандарти;
4.3. провежда или възлага провеждането на подходящите изследвания и изпитвания в съответствие с настоящата директива;
4.4. съгласува с производителя мястото, където ще се проведат изследванията и изпитванията.
5. Нотифицираният орган съставя доклад от оценката, в който описва действията, предприети в съответствие с т. 4, и получените резултати. Без да се нарушават задълженията му по отношение на нотифициращите органи, нотифицираният орган разгласява изцяло или отчасти съдържанието на доклада само със съгласието на производителя.
6. Когато типът отговаря на изискванията на конкретните международни инструменти, приложими към съответното морско оборудване, нотифицираният орган издава на производителя сертификат за изследването на ЕО на типа. Сертификатът съдържа името и адреса на производителя, заключенията от изследването, условията (ако има такива) за неговата валидност и необходимите данни за идентифициране на одобрения тип. Сертификатът може да съдържа едно или повече приложения.
Сертификатът и приложенията към него съдържат цялата необходима информация, за да може съответствието на произведените продукти да бъде оценено спрямо изследвания тип и да се позволи контролът по време на експлоатация.
Когато типът не удовлетворява приложимите изисквания на международните инструменти, нотифицираният орган отказва да издаде сертификат за изследването на ЕО на типа и надлежно информира заявителя, като подробно описва причините за отказа си.
7. Ако одобреният тип е престанал да отговаря на приложимите изисквания, нотифицираният орган определя дали е необходимо допълнително изпитване или ново оценяване на съответствието.
Производителят информира нотифицирания орган, у когото се намира техническата документация, отнасяща се до изследването на ЕО на типа, за всички модификации на одобрения тип, които могат да повлияят на съответствието на морското оборудване с изискванията на съответните международни инструменти или с условията за валидност на сертификата. Такива модификации изискват допълнително одобрение под формата на допълнение към оригиналния сертификат за изследването на ЕО на типа.
8. Всеки нотифициран орган информира своите нотифициращи органи за сертификати за изследване на ЕО на типа и/или за допълнения към тях, които е издал или отнел, и периодично или при поискване предоставя на своите нотифициращи органи списък на сертификатите и/или допълненията към тях, които е отказал да издаде, прекратил временно или е ограничил по някакъв друг начин.
Всеки нотифициран орган информира другите нотифицирани органи за сертификатите за изследването на ЕО на типа и/или за допълненията към тях, които е отказал, отнел, прекратил временно или ограничил по някакъв друг начин, а при поискване - и за сертификатите и/или допълненията към тях, които е издал.
При поискване нотифицираният орган предоставя на комисията, държавите - членки на Европейския съюз, и другите нотифицирани органи копие от сертификатите за изследване на ЕО на типа и/или от допълнения към тях. При поискване нотифицираният орган предоставя на Европейската комисия и държавите - членки на Европейския съюз, копие от техническата документация и резултатите от изследванията, проведени от нотифицирания орган. Нотифицираният орган съхранява копие от сертификата за изследването на ЕО на типа, неговите приложения и допълнения, както и техническото досие, включващо документацията, представена от производителя, до изтичането на валидността на сертификата.
9. Производителят съхранява на разположение на националните органи копие от сертификата за изследването на ЕО на типа, неговите приложения и допълнения заедно с техническата документация в продължение на най-малко 10 години след полагането на маркировката "щурвал" върху последния произведен продукт и в никакъв случай за срок, по-кратък от очакваната продължителност на жизнения цикъл на въпросното морско оборудване.
10. Упълномощеният представител на производителя може да подаде заявлението, посочено в т. 3, и да изпълни задълженията, определени в т. 7 и 9, при условие че са посочени в пълномощното.

Приложение № 2 към чл. 8, ал. 1, т. 1

Процедура за оценяване на съответствието "Модул Г: Съответствие с типа въз основа на осигуряване качеството на производствения процес"

1. Съответствието с типа въз основа на осигуряване качеството на производствения процес е тази част от процедурата за оценяване на съответствието, чрез която производителят изпълнява задълженията, посочени в т. 2 и 5, гарантира и декларира единствено на своя отговорност, че морското оборудване е в съответствие с типа, описан в сертификата за изследването на ЕО на типа, и удовлетворява изискванията на международните инструменти, приложими към него.
2. Производство
Производителят използва одобрена система за качество на производството, инспекцията и изпитването на крайния продукт, както е определена в т. 3, и подлежи на наблюдение, както е определено в т. 4.
3. Система за качество
3.1. Производителят подава заявление за оценяване на системата за качество, която използва за съответното морско оборудване, до нотифициран орган по свой избор.
Заявлението включва:
- името и адреса на производителя, а в случаите, в които заявлението е подадено от упълномощения представител - и неговото име и адрес;
- писмена декларация, че същото заявление не е подадено до някой друг нотифициран орган;
- цялата приложима информация за предвидената категория морско оборудване;
- документацията относно системата за качество;
- техническата документация на одобрения тип и копие от сертификата за изследването на ЕО на типа.
3.2. Системата за качество гарантира съответствие на продуктите с типа, описан в сертификата за изследването на ЕО на типа, и с изискванията на международните инструменти, приложими към тях.
Всички елементи, изисквания и разпоредби, приети от производителя, се документират систематично и подредено под формата на писмени политики, процедури и инструкции. Документацията на системата за качество трябва да позволява еднозначно тълкуване на програмите, плановете, ръководствата и записите по качеството.
Тя включва, по-специално, подходящо описание на:
- целите за качество и организационната структура, отговорностите и правомощията на управата по отношение на качеството на продуктите;
- съответните техники, процеси и систематични действия, които ще бъдат използвани за производството, контрола на качеството и осигуряването на качеството;
- изследванията и изпитванията, които ще се извършват преди, по време и след производството, както и честотата, с която ще бъдат извършвани;
- записите по качеството, като протоколи от проверки, данни от изпитвания, данни от калибриране, доклади за квалификацията на засегнатия персонал и др., както и
- средствата за мониторинг на постигането на изискваното качество на продукта и ефективното функциониране на системата за качество.
3.3. Нотифицираният орган оценява системата за качество, за да определи дали отговаря на изискванията, посочени в т. 3.2.
В допълнение на опита със системи за управление на качеството екипът одитори трябва да има най-малко един член, който е с опит в оценяването в сферата на съответното морско оборудване и в приложимата технология за морско оборудване, както и познаване на приложимите изисквания на международните инструменти. Одитът включва посещение на помещенията на производителя за извършването на оценка. Екипът одитори преглежда техническата документация по т. 3.1, пето тире, с цел да установи способността на производителя да определи приложимите изисквания на международните инструменти и да проведе необходимите изследвания с цел да осигури съответствието на продукта с тези изисквания.
Производителят се уведомява за решението. Уведомлението включва заключенията от одита и мотивираното решение от оценката.
3.4. Производителят се задължава да изпълни изискванията, произтичащи от системата за качество, както е одобрена, и да я поддържа така, че тя да продължи да е пригодна и ефикасна.
3.5. Производителят редовно информира нотифицирания орган, одобрил системата за качество, за всякакви предстоящи промени в системата за качество.
Нотифицираният орган оценява предложените промени и решава дали променената система за качество ще продължи да удовлетворява изискванията, посочени в т. 3.2, или е необходима повторна оценка.
Той уведомява производителя за своето решение. Уведомлението съдържа заключенията от извършеното изследване и мотивираното решение от оценката.
4. Наблюдение под отговорността на нотифицирания орган
4.1. Целта на наблюдението е да се провери дали производителят надлежно изпълнява задълженията, произтичащи от одобрената система за качество.
4.2. За целите на оценката производителят предоставя на нотифицирания орган достъп до местата на производство, инспекция, изпитване и съхранение и му предоставя цялата необходима информация, по-специално:
- документацията на системата за качество;
- записите по качеството, като протоколи от проверки, данни от изпитвания, данни от калибриране, доклади за квалификацията на съответния персонал и др.
4.3. Нотифицираният орган извършва периодично одити, за да се увери, че производителят поддържа и прилага системата за качество, и представя на производителя доклад от одита.
4.4. В допълнение нотифицираният орган може да прави и внезапни посещения при производителя, освен в случаите, когато съгласно действащото законодателство и от съображения, свързани с отбраната или сигурността, към такива посещения се прилагат определени ограничения. По време на такива посещения нотифицираният орган може, ако е необходимо, да извърши или да възложи извършването на изпитвания на продуктите с цел да провери дали системата за качество функционира правилно. Нотифицираният орган предоставя на производителя доклад от посещението, а ако са били извършени изпитвания - и протоколи от изпитванията.
5. Маркировка за съответствие и декларация за съответствие
5.1. Производителят поставя маркировката "щурвал" и под отговорността на нотифицирания орган, посочен в т. 3.1 - идентификационния номер на нотифицирания орган, върху всеки отделен продукт, който е в съответствие с типа, описан в сертификата за изследването на ЕО на типа, и който отговаря на приложимите изисквания на международните инструменти.
5.2. Производителят изготвя писмена декларация за съответствие за всеки модел на продукта и я съхранява на разположение на националните органи в продължение най-малко на 10 години след полагането на маркировката "щурвал" върху последния произведен продукт и в никакъв случай за по-кратък срок от очакваната продължителност на жизнения цикъл на съответното морско оборудване. В декларацията за съответствие се посочва моделът морско оборудване, за което е изготвена.
Копие от декларацията за съответствие се предоставя на съответните органи при поискване.
6. Производителят съхранява на разположение на компетентните органи в продължение най-малко на 10 години след полагането на маркировката "щурвал" върху последния произведен продукт и в никакъв случай за срок, по-кратък от очакваната продължителност на жизнения цикъл на въпросното морско оборудване:
- документацията, посочена в т. 3.1;
- одобрената промяна по т. 3.5;
- решенията и докладите на нотифицирания орган, посочени в т. 3.5, 4.3 и 4.4.
7. Всеки нотифициран орган информира своите нотифициращи органи за издадените или отнетите одобрения на системи за качество и периодично или при поискване им предоставя списък с отказаните, прекратените временно или ограничените по някакъв друг начин одобрения на системи за качество.
Всеки нотифициран орган информира другите нотифицирани органи за одобренията на системи за качество, които е отказал, прекратил временно, отнел или ограничил по някакъв друг начин, и при поискване - за издадените одобрения на системи за качество.
8. Упълномощен представител
Задълженията на производителя, определени в т. 3.1, 3.5, 5 и 6, могат да бъдат изпълнявани от негов упълномощен представител, от негово име и на негова отговорност, при условие че са посочени в пълномощното.

Приложение № 3 към чл. 8, ал. 1, т. 2

Процедура за оценяване на съответствието "Модул Д: Съответствие с типа въз основа на осигуряване на качеството на продукта"

1. Съответствие с типа въз основа на осигуряване на качеството на продукта е онази част от процедурата за оценяване на съответствието, чрез която производителят изпълнява задълженията, определени в т. 2 и 5, и гарантира и декларира единствено на своя отговорност, че морското оборудване е в съответствие с типа, описан в сертификата за изследването на ЕО на типа, и удовлетворява изискванията на международните инструменти, приложими към него.
2. Производство
Производителят използва одобрена система за качество за крайна инспекция и изпитване на продукта, както е определена в т. 3, и подлежи на наблюдение, както е определено в т. 4.
3. Система за качество
3.1. Производителят подава заявление за оценяване на своята система за качество за съответното морско оборудване до нотифициран орган по свой избор.
Заявлението включва:
- името и адреса на производителя, а в случаите, в които заявлението е подадено от упълномощения представител - и неговото име и адрес;
- писмена декларация, че същото заявление не е подадено до някой друг нотифициран орган;
- цялата приложима информация за предвидената категория морско оборудване;
- документацията относно системата за качество, както и
- техническата документация на одобрения тип и копие от сертификата за изследването на ЕО на типа.
3.2. Системата за качество осигурява съответствие на продуктите с типа, описан в сертификата за изследването на ЕО на типа, и с изискванията на международните инструменти, приложими към тях.
Всички елементи, изисквания и разпоредби, приети от производителя, се документират систематично и подредено под формата на писмени политики, процедури и инструкции. Документацията на системата за качество трябва да позволява еднозначно тълкуване на програмите, плановете, ръководствата и записите по качеството.
Тя включва, по-специално, подходящо описание на:
- целите за качество и организационната структура, отговорностите и правомощията на управата по отношение на качеството на продуктите;
- изследванията и изпитванията, които ще се извършват след производството;
- записите по качеството, като протоколи от проверки, данни от изпитвания, данни от калибриране, доклади за квалификацията на засегнатия персонал и др.;
- средствата за мониторинг на ефективното функциониране на системата за качество.
3.3. Нотифицираният орган оценява системата за качество, за да определи дали отговаря на изискванията, посочени в т. 3.2.
В допълнение на опита със системи за управление на качеството екипът одитори трябва да има най-малко един член, който е с опит в оценяването в сферата на съответното морско оборудване и в приложимата технология за морско оборудване, както и познаване на приложимите изисквания на международните инструменти. Одитът включва посещение на помещенията на производителя за извършването на оценка. Екипът одитори преглежда техническата документация по т. 3.1, пето тире, с цел да установи способността на производителя да определи приложимите изисквания на международните инструменти и да проведе необходимите изследвания с цел да осигури съответствието на продукта с тези изисквания.
Производителят се уведомява за решението. Уведомлението включва заключенията от одита и мотивираното решение от оценката.
3.4. Производителят се задължава да изпълни задълженията, произтичащи от системата за качество, както е одобрена, и да я поддържа така, че тя да продължи да е пригодна и ефикасна.
3.5. Производителят редовно информира нотифицирания орган, одобрил системата за качество, за всякакви предстоящи промени в системата за качество.
Нотифицираният орган оценява предложените промени и решава дали променената система за качество ще продължи да удовлетворява изискванията, посочени в т. 3.2, или е необходима повторна оценка.
Той уведомява производителя за своето решение. Уведомлението съдържа заключенията от извършеното изследване и мотивираното решение от оценката.
4. Наблюдение под отговорността на нотифицирания орган
4.1. Целта на наблюдението е да се провери дали производителят надлежно изпълнява задълженията, произтичащи от одобрената система за качество.
4.2. За целите на оценката производителят предоставя на нотифицирания орган достъп до местата на производство, инспекция, изпитване и съхранение и му предоставя цялата необходима информация, по-специално:
- документацията на системата за качество;
- записите по качеството, като протоколи от проверки, данни от изпитвания, данни от калибриране, доклади за квалификацията на съответния персонал и др.
4.3. Нотифицираният орган извършва периодично одити, за да се увери, че производителят поддържа и прилага системата за качество, и представя на производителя доклад от одита.
4.4. В допълнение нотифицираният орган може да прави и внезапни посещения при производителя, освен в случаите, когато в съответствие с действащото законодателство и от съображения, свързани с отбраната или сигурността, към такива посещения се прилагат определени ограничения. По време на такива посещения нотифицираният орган може, ако е необходимо, да извърши или възложи извършването на изпитвания на продуктите с цел да провери дали системата за качество функционира правилно. Нотифицираният орган предоставя на производителя доклад от посещението, а ако са били извършени изпитвания - и протоколи от изпитванията.
5. Маркировка за съответствие и декларация за съответствие
5.1. Производителят поставя маркировката "щурвал" и под отговорността на нотифицирания орган, посочен в т. 3.1 - идентификационния номер на нотифицирания орган, върху всеки отделен продукт, който е в съответствие с типа, описан в сертификата за изследването на ЕО на типа, и който отговаря на приложимите изисквания на международните инструменти.
5.2. Производителят изготвя писмена декларация за съответствие за всеки модел на продукта и я съхранява на разположение на националните органи в продължение най-малко на 10 години след полагането на маркировката "щурвал" върху последния произведен продукт и в никакъв случай за срок, по-кратък от очакваната продължителност на жизнения цикъл на въпросното морско оборудване. В декларацията за съответствие се посочва моделът морско оборудване, за което е изготвена.
Копие от декларацията за съответствие се предоставя на съответните органи при поискване.
6. Производителят съхранява на разположение на компетентните органи в продължение най-малко на 10 години след полагането на маркировката "щурвал" върху последния произведен продукт и в никакъв случай за срок, по-кратък от очакваната продължителност на жизнения цикъл на въпросното морско оборудване:
- документацията, посочена в т. 3.1;
- одобрената промяна по т. 3.5;
- решенията и докладите на нотифицирания орган, посочени в т. 3.5, 4.3 и 4.4.
7. Всеки нотифициран орган информира своите нотифициращи органи за издадените или отнетите одобрения на системи за качество и периодично или при поискване им предоставя списък с отказаните, прекратените временно или ограничените по някакъв друг начин одобрения на системи за качество.
Всеки нотифициран орган информира другите нотифицирани органи за одобрения на системи за качество, които е отказал, прекратил временно или отнел, и при поискване - за издадените одобрения на системи за качество.
8. Упълномощен представител
Задълженията на производителя, определени в т. 3.1, 3.5, 5 и 6, могат да бъдат изпълнявани от негов упълномощен представител, от негово име и на негова отговорност, при условие че са посочени в пълномощното.

Приложение № 4 към чл. 8, ал. 1, т. 3

Процедура за оценяване на съответствието "Модул Е: Съответствие с типа въз основа на проверка на продукта"

1. Съответствие с типа въз основа на проверка на продукта е онази част от процедурата за оценяване на съответствието, чрез която производителят изпълнява задълженията, определени в т. 2, 5.1 и 6, и гарантира и декларира единствено на своя отговорност, че съответните продукти, за които се прилагат разпоредбите на т. 3, са в съответствие с типа, описан в сертификата за изследването на ЕО на типа, и че удовлетворяват изискванията на международните инструменти, приложими към тях.
2. Производство
Производителят взема всички необходими мерки за това производственият процес и неговият мониторинг да осигуряват съответствието на произвежданите продукти с одобрения тип, описан в сертификата за изследването на ЕО на типа, и с изискванията на международните инструменти, приложими към тях.
3. Проверка
Нотифициран орган, избран от производителя, извършва подходящи изследвания и изпитвания, за да провери съответствието на продуктите с одобрения тип, описан в сертификата за изследването на ЕО на типа, и със съответните изисквания на международните инструменти.
Изследванията и изпитванията за проверка на съответствието на продуктите със съответните изисквания се извършват по избор на производителя или чрез изследване и изпитване на всеки продукт, както е посочено в т. 4, или чрез изследване и изпитване на продуктите на статистическа основа, както е посочено в т. 5.
4. Проверка за съответствие чрез изследване и изпитване на всеки продукт
4.1. Всички продукти се изследват поотделно и се изпитват в съответствие с настоящата наредба с цел да се провери съответствието с одобрения тип, описан в сертификата за изследването на ЕО на типа, и с изискванията на международните инструменти.
4.2. Нотифицираният орган издава сертификат за съответствие по отношение на извършените изследвания и изпитвания и полага идентификационния си номер върху всеки одобрен продукт или възлага полагането му на своя отговорност.
Производителят съхранява сертификатите за съответствие на разположение за проверка от националните органи в продължение най-малко на 10 години след полагането на маркировката "щурвал" върху последния произведен продукт и в никакъв случай за срок, по-кратък от очакваната продължителност на жизнения цикъл на въпросното морско оборудване.
5. Статистическа проверка за съответствие
5.1. Производителят предприема всички необходими мерки за това производственият процес и мониторингът му да осигуряват еднородността на всяка произведена партида и представя продуктите си за проверка под формата на еднородни партиди.
5.2. От всяка партида се изготвя произволна проба. Всички продукти в пробата се изследват и изпитват поотделно в съответствие с настоящата наредба с цел да се осигури тяхното съответствие с приложимите изисквания на международните инструменти и да се определи дали партидата се приема, или отхвърля.
5.3. В случай че дадена партида е приета, всички продукти в нея се считат за одобрени, с изключение на онези продукти от пробата, които не са преминали удовлетворително изпитванията.
Нотифицираният орган издава сертификат за съответствие по отношение на извършените изследвания и изпитвания и полага идентификационния си номер върху всеки одобрен продукт или възлага полагането му на своя отговорност.
Производителят съхранява сертификатите за съответствие на разположение на националните органи в продължение най-малко на 10 години след полагането на маркировката "щурвал" върху последния произведен продукт и в никакъв случай за срок, по-кратък от очакваната продължителност на жизнения цикъл на въпросното морско оборудване.
5.4. В случай че дадена партида е отхвърлена, нотифицираният орган или компетентният орган предприемат подходящи мерки, за да се предотврати пускането на тази партида на пазара. В случай на често отхвърляне на партиди нотифицираният орган може да прекрати временно статистическата проверка и да предприеме подходящи мерки.
6. Маркировка за съответствие и декларация за съответствие
6.1. Производителят поставя изискваната маркировка за съответствие и на отговорността на нотифицирания орган, посочен в т. 3 - идентификационния номер на нотифицирания орган, върху всеки отделен продукт, който е в съответствие с одобрения тип, описан в сертификата за изследването на ЕО на типа, и който отговаря на приложимите изисквания на международните инструменти.
6.2. Производителят изготвя писмена декларация за съответствие за всеки модел на продукта и я съхранява на разположение на националните органи в продължение най-малко на 10 години след полагането на маркировката "щурвал" върху последния произведен продукт и в никакъв случай за срок, по-кратък от очакваната продължителност на жизнения цикъл на въпросното морско оборудване. В декларацията за съответствие се посочва моделът морско оборудване, за което е изготвена.
Копие от декларацията за съответствие се предоставя на съответните органи при поискване.
7. Ако нотифицираният орган даде своето съгласие, и на негова отговорност, производителят може да положи върху продуктите идентификационния номер на нотифицирания орган по време на производствения процес.
8. Упълномощен представител
Задълженията на производителя могат да бъдат изпълнявани от негов упълномощен представител, от негово име и на негова отговорност, при условие че са посочени в пълномощието. Задълженията на производителя по т. 2 и 5.1 не могат да бъдат изпълнявани от упълномощен представител.

Приложение № 5 към чл. 8, ал. 3

Процедура за оценяване на съответствието "Модул Ж: Съответствие въз основа на проверка на изделие"

1. Съответствие въз основа на проверка на изделие е процедурата за оценяване на съответствието, чрез която производителят изпълнява задълженията, определени в т. 2, 3 и 5, и гарантира и декларира единствено на своя отговорност, че съответният продукт, за който се прилагат разпоредбите на т. 4, е в съответствие с изискванията на международните инструменти, приложими към него.
2. Техническа документация
Производителят изготвя техническата документация и я предоставя на нотифицирания орган по т. 4. Документацията позволява да се оцени съответствието на продукта с приложимите изисквания и включва съответния анализ и оценка на риска(овете). Техническата документация определя приложимите изисквания и обхваща дотолкова, доколкото е необходимо за нуждите на оценяването, проекта, производството и функционирането на продукта. Техническата документация съдържа, когато е приложимо, най-малкото следните елементи:
- общо описание на продукта;
- идеен проект, технологични чертежи и схеми на компонентите, монтажните възли, системите и т.н.;
- описания и обяснения, необходими за разбирането на тези чертежи и схеми, както и на функционирането на продукта;
- списък на изискванията и стандартите за изпитване, които са приложими към съответното морско оборудване в съответствие с настоящата наредба, заедно с описание на възприетите решения, за да се изпълнят приложимите изисквания;
- резултати от направените проектни изчисления, проведените изследвания; и
- протоколи от изпитванията.
Производителят съхранява техническата документация на разположение на съответните национални органи в продължение най-малко на 10 години след полагането на маркировката "щурвал" върху последния произведен продукт и в никакъв случай за срок, по-кратък от очакваната продължителност на жизнения цикъл на въпросното морско оборудване.
3. Производство
Производителят взема всички необходими мерки за това производственият процес и неговият мониторинг да осигуряват съответствието на произведения продукт с приложимите изисквания на международните инструменти.
4. Проверка
Нотифициран орган, избран от производителя, извършва подходящи изследвания и изпитвания в съответствие с настоящата наредба с цел да провери съответствието на продукта с приложимите изисквания на международните инструменти.
Нотифицираният орган издава сертификат за съответствие по отношение на извършените изследвания и изпитвания на продукта и полага идентификационния си номер върху одобрения продукт или възлага полагането му на своя отговорност.
Производителят съхранява сертификатите за съответствие на разположение на националните органи в продължение най-малко на 10 години след полагането на маркировката "щурвал" върху последния произведен продукт и в никакъв случай за период, по-кратък от очакваната продължителност на жизнения цикъл на въпросното морско оборудване.
5. Маркировка за съответствие и декларация за съответствие
5.1. Производителят полага маркировката "щурвал" и на отговорността на нотифицирания орган, посочен в т. 4 - идентификационния номер на нотифицирания орган върху всеки продукт, който удовлетворява приложимите изисквания на международните инструменти.
5.2. Производителят изготвя писмена декларация за съответствие и я съхранява на разположение на националните органи в продължение най-малко на 10 години след полагането на маркировката "щурвал" върху последния произведен продукт и в никакъв случай за срок, по-кратък от очакваната продължителност на жизнения цикъл на въпросното морско оборудване. В декларацията за съответствие се посочва продуктът, за който е изготвена.
Копие от декларацията за съответствие се предоставя на съответните органи при поискване.
6. Упълномощен представител
Задълженията на производителя, определени в т. 2 и 5, могат да бъдат изпълнявани от негов упълномощен представител, от негово име и на негова отговорност, при условие че са посочени в пълномощното.

Приложение № 6 към чл. 41, ал. 1

маркировка щурвал

Приложение № 7 към чл. 11, ал. 1, чл. 17, ал. 1, чл. 23, ал. 1 и чл. 26, ал. 1

свидетелство за одобрение на оборудване на морски кораби

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ