Наредба № 49 за изкуствено осветление на сградите

Издадена от Министерството на народното здраве
Обн. ДВ. бр.7 от 23 Януари 1976 г., изм. ДВ. бр.64 от 10 Август 1976 г.

Раздел I
Общи положения

Чл. 1. (1) Нормите за проектиране на изкуствено осветление се отнасят за нови и за реконструиране на съществуващи промишлени предприятия, обществени и жилищни сгради, а също за площадки на предприятия в работи, извършвани на открито.
(2) Проектирането на устройства за местно осветление, монтирани на машините и други промишлени устройства, също се осъществява в съответствие с тези норми.
Чл. 2. Нормите важат при проектиране на осветителни уредби с луминисцентни лампи, живачни лампи с високо налягане и коригиран спектър, металохалогенни лампи, натриеви лампи с високо налягане, ксенонови лампи с нажежаема спирала.
Чл. 3. (1) Системите на изкуственото осветление са два вида:
1. общо осветление;
2. комбинирано осветление.
(2) Общото осветление се подразделя на:
1. общо равномерно осветление - система осветление, предназначена за осветяване на дадено помещение при равномерно разпределение на светлинния поток, без да се вземе под внимание разположението на съоръженията;
2. общо локализирано осветление - система осветление, предназначена за осветяване на дадено помещение при разпределение на светлинния поток с оглед разположението на работните места.
(3) Комбинираното осветление е система осветление, състояща се от едно общо равномерно или локализирано осветление и допълнително местно осветление с концентриран към определени работни зони светлинен поток.
(4) Използуването само на местно осветление в сградите не се допуска.

Чл. 4. Изкуственото осветление е два вида: работно и аварийно - за продължаване на работата и за евакуация на хора.
Чл. 5. Във всички помещения е задължително да се осигури работно осветление.
Чл. 6. (1) Аварийно осветление за продължаване на работата се осигурява в случаите, когато внезапното изключване на работното осветление (при повреда) и свързаното с него нарушение на нормалното обслужване на машините и съоръженията води до:
1. взрив, пожар, отравяне на хора;
2. продължително нарушаване на технологичния процес;
3. нарушаване работата на такива обекти като: електрически станции, пунктове за управление на системите на водоснабдяване, канализация, топлофикация и климатизация на производствени помещения, помещения на дежурни пожарни постове, възли за радиопредаване и свръзки, диспечерски пунктове;
4. опасност от травматизъм на места с голямо струпване на хора;
5. нарушаване на нормалното обслужване на болни в операционни блокове, кабинети за бърза помощ и приемни на лечебни заведения.
(2) Най-малката осветеност на работни повърхности, изискващи обслужване при авариен режим, е 5% от осветеността на работното осветление при система на общо осветление, но не по-малко от 2 лукса в здания и не по-малко от 1 лукс за площадките на предприятия.
Чл. 7. (1) Аварийно осветление за евакуация на хора се монтира при следните случаи:
1. (изм. ДВ, бр. 64 от 1976 г.) в места, опасни за преминаване на хора, а също на основните проходи и на стълбите, които служат за евакуация на хора от производствени и обществени сгради, където работят или пребивават повече от 50 души, и по стълбите на 8 и повече етажни жилищни блокове, когато същите са без естествено осветление;
2. в производствени помещения с постоянно работещи в тях хора, където излизането от помещението при внезапно спиране на работното осветление (при повреда) е свързано с опасност от травматизъм поради продължаване на работата на производствените съоръжения, а също в производствени помещения с брой на работещите в тях повече от 50 души (независимо от степента на опасност от травматизъм) и в други помещения, където могат едновременно да се намират повече от 100 души.
(2) Аварийното осветление за евакуация на хора осигурява минимална осветеност на пода и основните проходи 0,5 лукс в помещенията и 0,2 лукс на откритите територии.
Чл. 8. (1) За аварийно осветление се използват лампи с нажежаема спирала.
(2) Осветителите за аварийно осветление се отличават от осветителите за работно осветление по типа, размерите или по-специално нанесените върху тях знаци. Не се допуска използуването на живачни лампи с високо налягане, металохалогенни, ксенонови и други лампи, при които след включването им под напрежение нормалната осветеност закъснява с повече от 0,5 секунди.
Чл. 9. Изходите от производствените помещения с площ 150 м2 и повече без естествено осветление и от други помещения, в които могат да се намират едновременно повече от 100 души, се снабдяват със светлинни указатели, присъединени към мрежата на аварийното осветление.
Чл. 10. Осветители за аварийно осветление за продължаване на работата и за евакуация на хора от помещения без естествено осветление, а също осветители за продължаване на работата в помещения с естествено осветление се присъединяват към него автоматично при внезапно изключване на работното осветление (при повреда).
Чл. 11. (1) Осветители за аварийно осветление за евакуация на хора от помещения с естествена светлина се присъединяват към мрежа независимо от мрежата на работното осветление, започвайки от табло с ниско напрежение на подстанцията или от въвода в сградата.
(2) Допуска се захранване на осветители за аварийно осветление от мрежата на работното осветление при наличие на автоматично превключване към източник на захранване на аварийно осветление при внезапно изключване на работното осветление (при повреда).

Раздел II
Базисни норми за осветеност на производствени и спомагателни помещения на промишлени предприятия и на сгради за преработка на селскостопанска продукция

Чл. 12. При определяне на нормите за осветеност на помещенията се има предвид скалата на осветеностите, дадена в приложение № 1.
Чл. 13. (1) Най-малката осветеност на работните повърхности в производствените помещения съответствува на нормите, дадени с приложение № 2.
(2) В случай че е невъзможно или технически нецелесъобразно използуването на газоразрядни лампи и се налага осветлението да се изпълни с лампи с нажежаема спирала, осветеността на работните повърхности се приема по нормите, дадени в приложение № 15.
Чл. 14. Нормите за осветеност, предвидени в приложения № 2 и № 15, се повишават с една степен по скалата на осветеностите (приложение № 1) при наличието на един или няколко от посочените по-долу случаи:
1. при работи I - VI разряд, ако разглежданият обект е разположен на разстояние от 0,5 до 1 метър до очите на работещия;
2. при работи I - IV разряд, ако напрегнатата зрителна работа се изпълнява непрекъснато повече от половин работен ден (напр. визуален контрол на изделията и др.);
3. при повишена опасност от травматизъм в места, където осветеността при система на общо осветление е 150 лукса и по-малко (напр. гилотинни ножици, циркуляр и др.);
4. при отсъствие на естествено осветление в помещение, в което постоянно пребивават хора, ако осветеността е до 500 лукса;
5. при работи I - IV разряд, ако обектите, които трябва да се различават, са поставени върху движеща се повърхност и различаването им е затруднено;
6. при специални повишени санитарни изисквания, например някои помещения на предприятия на хранителната промишленост и химикофармацевтичната промишленост, при нормирана осветеност от общото осветление 500 лукса и по-малко;
7. в помещения, специално предназначени за работа или производствено обучение на млади кадри, при нормирана осветеност 300 лукса и по-малко.
Чл. 15. Нормите за осветеност (приложение № 2) се снижават с една степен по скалата на осветеностите за производствени помещения, където се изпълняват работи I - VI разряд в случаите:
1. при кратковременно пребиваване на хора;
2. при наличие на съоръжения, изискващи постоянно обслужване.
Чл. 16. При система на общо осветление в производствените помещения, където се изпълняват работи I - V и VIII разряд, се използуват като правило газоразрядни лампи (луминисцентни лампи, живачни лампи с коригиран спектър, металохалогенни и натриеви лампи с високо налягане).
Чл. 17. (1) За работи от I до Vб разряд се използува като правило система на комбинирано осветление.
(2) Използуването на системата на общо осветление се допуска при техническа невъзможност или нецелесъобразност от изпълнението на местно осветление.
(3) Общото осветление в системата на комбинираното като правило се изпълнява с газоразрядни лампи независимо от типа на светлинния източник, използван за местно осветление.
Чл. 18. При система на комбинирано осветление осветеността на работната повърхност, създадена от осветителите за общо осветление, не може да бъде по-малка от 10 % от осветеността, нормирана за комбинирано осветление (приложение № 2), но не по-малко от 150 лукса при газоразрядни лампи и 50 лукса при лампи с нажежаема спирала. При това осветеността от осветителите за общо осветление в повече от 500 лукса при газоразрядни лампи и 100 лукса при лампи с нажежаема спирала се разрешава при наличие на обосновка.
Чл. 19. В цехове с пълно автоматизиране на технологичния процес се предвижда възможност за включване на допълнителни осветители за общото осветление и стационарни, респ. подвижни, осветители за местно осветление, осигуряващи необходимите нива на осветеност за провеждане на работи по ремонта и настройката съгласно приложение № 2.
Чл. 20. (1) За общо осветление на производствени помещения без естествено осветление и недостатъчно по условията на зрителна работа естествено осветление, предназначени за постоянно пребиваване на работещи, се използуват газоразрядни лампи независимо от приетата система на осветление.
(2) Използуването на лампи с нажежаема спирала се допуска само в случаи, когато е невъзможно да се използуват газоразрядни лампи.
(3) Осветеността на работната повърхност, създадена от осветители за общо осветление при системата на комбинирано осветление, е 20 % от осветеността, нормирана за комбинирано осветление (приложение № 2).
(4) Осветеността от общото осветление (независимо от приетата система на осветление) е не по-малко от 200 лукса при газоразрядни лампи и не по-малко от 100 лукса при лампи с нажежаема спирала.
Чл. 21. При проектиране на осветителни уредби се ползуват стойностите на коефициента на запаса, дадени в приложение № 3.
Чл. 22. За ограничаване на заслепяващото действие от осветителите за общо осветление с лампи с нажежаема спирала, с живачни, металохалогенни и луминисцентни лампи независимо от приетата система на осветление показателят на заслепяване не може да има стойности, по-големи от дадените в приложение № 4.
Чл. 23. Показателят на заслепяване за общо осветление не се ограничава в следните случаи:
1. за помещения, дължината на които не превишава двойната височина на окачване на осветителите над пода;
2. за помещения с височина до 2,5 м при изпълнение в тях на работи от VI до VIIIа разряд (или временно пребиваване на хора) независимо от характера на изпълняваните работи, а също така за всички площадки, предназначени за преминаване на хора или за обслужване на технологични и инженерни съоръжения при използуване на:
а) осветители със защитен ъгъл, не по-малък от 15° за лампи с нажежаема спирала с мощност до 150 вата, живачни лампи с коригиран спектър с мощност до 250 вата и за луминисцентни лампи със сумарна мощност до 80 вата;
б) осветители с матирани и млечни разсейватели без отражатели за лампи с нажежаема спирала до 100 вата;
в) открити лампи с нажежаема спирала с млечна колба и мощност до 60 вата и луминисцентни лампи с мощност до 40 вата;
3. за производствени помещения, в които се изпълняват работи от VIIIб, VIIIв и IXб разряд;
4. за спомагателни помещения със зрителна работа от X, XI и XII а, б, в разряд при използуване на осветители със защитен ъгъл, не по-малък от 15°, или осветители с разсейватели, габаритната яркост на които в зоната от от 60 до 90ш не превишава 4000 нита;
5. за помещения със зрителна работа, отнасяща се към разряди XIIIа и XIIIб.
Чл. 24. За осветление на стълби се допускат открити луминисцентни лампи със сумарна мощност до 40 вата в един осветител. Светещите части на лампите не трябва да се виждат под ъгъл до 10° под или над хоризонта.
Чл. 25. (1) За местно осветление се използуват осветители с непрозрачни отражатели, имащи защитен ъгъл, не по-малък от 30°.
(2) Допуска се използуване на осветители за местно осветление с отражатели, имащи ъгъл от 10 до 30° при разполагането им под нивото на очите на работещия.
Чл. 26. (1) За ограничаване на отразения блясък на повърхности с дифузно насочено, насочено-разсеяно и смесено отражение при изпълнение на работи от I до IV разряд средно установената яркост на работната повърхност не може да надвишава стойностите, дадени в приложение № 5 (формулите за определяне на средно установената яркост на работната повърхност са указани в § 4, точка 4).
(2) Необходимите мерки за ограничаване на отразения блясък на повърхности, имащи насочено, насочено-разсеяно и смесено отражение, при изпълнение на осветителни уредби за работи от I до IV разряд са указани в приложение № 16.
(3) При осветености, непревишаващи стойностите, дадени в приложение № 2, проверка на средната установена яркост на работните повърхности не се изисква:
1. на повърхности, имащи дифузно отражение (с изключение на работи от I разряд в случаи, когато площта на работната повърхност превишава 0,4 м2 и коефициентът на отражение превишава 0,5);
2. на повърхности, имащи насочено, насочено-разсеяно и смесено отражение при съблюдаване на мерките, указани в приложение № 16.
Чл. 27. (1) Осветителите за местно или локализирано осветление се разполагат така, че отразените светлинни лъчи да не попадат в очите на работещите и да осигуряват най-голяма видимост на наблюдаваните обекти.
(2) За местно осветление се употребяват осветители с малка яркост на изходното отверстие.
Чл. 28. Местоположението на точките от помещението, спрямо които се определят допустимите стойности на показателя на заслепяване, е посочено в приложение № 6.
Чл. 29. (1) При осветление на производствени помещения с газоразрядни лампи, захранвани с променлив ток 50 херца, коефициентът на пулсация не може да надвишава стойностите, дадени в приложение № 7.
(2) Коефициентът на пулсация на осветеността не се ограничава за разряди на зрителна работа:
1. непосочени в приложение № 7;
2. VIIIа и IXа при кратковременно пребиваване на хора в помещението и липса на възможност в него за възникване на стробоскопичен ефект.
(3) Допуска се повишаване на коефициента на пулсации на осветеността до 30 % в помещения, в които се изпълняват работи от VI и VII разряд, при отсъствие в тях на условия за възникване на стробоскопичен ефект.
Чл. 30. Най-малката осветеност на спомагателните помещения в промишлените сгради трябва да съответства на нормите, указани в приложение № 8.

Раздел III
Осветление на площадките на промишлените предприятия в работните места, разположени извън зданията

Чл. 31. Най-малката осветеност на работните повърхности на местата на производствени работи, разположени извън здания, съответства на нормите, предвидени в приложение № 9.
Чл. 32. Най-малката осветеност на площадките на предприятията на нивото на земята или пътното покритие трябва да съответства на нормите, предвидени в приложение № 10.
Чл. 33. За осветление на площадките на промишлени предприятия и местата за производство при постоянни работи извън зданията се използуват газоразрядни лампи с високо налягане и коригиран спектър и лампи с нажежаема спирала (халогенни или нормални с общо предназначение).
Чл. 34. Отношението на най-голямата към най-малката осветеност за вътрешнозаводските пътища, проходите, предзаводските площадки и железопътните линии не може да превишава 15:1, а на пешеходните пътеки - 25:1.
Чл. 35. (1) За ограничаване заслепяващото действие на уредби за външно осветление на площадките на промишлените предприятия и местата за производство при работи, разположени извън зданията, височината за окачване на осветителите е:
1. за автомобилни пътища и железопътни линии на площадките на предприятията - не по-малка от указаната в приложение № 11;
2. за останалите части на площадките на промишлените предприятия, а също на местата за производствени работи - не по-малка от 3,5 м над земята при различни светлинни източници, ако защитният ъгъл на осветителя е равен или по-голям от 15ш.
(2) При необходимост от използуване на осветители със защитен ъгъл, по-малък от 15°, височината на окачване не може да бъде по-малка от указаната в приложение № 11.
(3) Височината на окачване на осветители със защитен ъгъл, не по-малък от 15° (и осветители с разсейватели без отражатели), на площадки за преминаване на хора или обслужване на технологични (или инженерни) съоръжения, пешеходни пътеки и на входовете на здания не се ограничава.
(4) При използуване на прожектори отношението на осовата сила на светлината в кандели към квадрата на височината на окачването в метри не може да превишава 300.

Раздел IV
Норми за осветление на обществени и жилищни сгради

Чл. 36. По условията на зрителна работа помещенията на обществените здания се разделят на следните групи: I - помещения, предназначени за изпълнение на точни зрителни работи при фиксирано направление на зрителната линия на работещите към работната повърхност; II - помещения, в които се осъществяват наблюдаване на обекти и обзор на окръжаващото пространство; III - помещения, в които се осъществява обзор на окръжаващото пространство.
Чл. 37. Най-малката осветеност на работните повърхности и наблюдаваните обекти в помещения от I и II група съответства на нормите в приложения № 2 и № 15.
Чл. 38. Най-малката осветеност на условната работна повърхност в помещения от III група от общото осветление съответства на нормите, указани в приложение № 12.
Чл. 39. (1) За ограничаване заслепяващото действие на уредби за общо осветление (независимо от приетата система на осветление) в помещенията на обществените сгради показателят на дискомфорта не трябва да бъде по-голям от указания в приложение № 13.
(2) Показателят на дискомфорта се определя на челната стена на централната надлъжна ос на помещението на височина 1,5 м от пода.
Чл. 40. Показателят на дискомфорта не се определя за помещения, при които 1 £ 2h, и за помещения за кратковременно пребиваване на хора, а също за гардеробни, коридори, стълбища, санитарни възли.
Чл. 41. Коефициентът на пулсация на осветеността за работни места в помещения от I и II група с продължително пребиваване на работещи не може да превишава стойностите, дадени в приложение № 7.
Чл. 42. За осветителни уредби в помещения от I и II група при изпълнение на зрителни работи от I до IV разряд с повърхности, имащи насочено, разсеяно и смесено отражение, се съблюдават изискванията на чл. 26 и необходимите мерки за ограничаване на отразения блясък от приетата система на осветление.
Чл. 43. Най-малката осветеност на работната повърхност при система на общо осветление, а също най-големите допустими стойности на показателя на дискомфорта и коефициента на пулсация на осветеността за помещения на обществени и жилищни сгради са дадени в приложение № 14.
Чл. 44. (1) За осветление на обществени сгради се използуват предимно луминисцентни лампи с бяла или топло бяла светлина (ако няма специални изисквания към цветопредаването, за изпълнение на които е целесъобразно използуването на други типове луминисцентни лампи).
(2) Когато за осветление на обществени сгради по изключение се използуват лампи с нажежаема спирала, нормираните стойности, дадени в приложения № 2, 12 и 14, се снижават с 2 степени по скалата на осветеността.
Чл. 45. (1) Средната осветеност на жилищни стаи в квартири и общежития, хотели, школи-интернати, детски домове и ясли при съвместно действие на всички осветители, монтирани в помещението, е 75 лукса, а в кухни на квартири и общежития - 100 лукса.
(2) В квартири най-малката осветеност на пода на коридора е 50 лукса, а в санитарните възли - 30 лукса.
Чл. 46. (1) За осветление на стаите в квартири и общежития, кухни, коридори и санитарни възли се използуват луминисцентни лампи с бяла или топло бяла светлина и лампи с нажежаема спирала.
(2) За осветление на спални помещения на детски ясли и градини, интернати и др. се използуват като правило лампи с нажежаема спирала. При използуването им нормените стойности, дадени в чл. 45, се снижават с 2 степени по скалата на осветеностите.

Допълнителни разпоредби

§ 1. (1) Работна повърхност е повърхността на масата, части от съоръженията или изделията, на които се извършва работа и за които се нормира осветеността.
(2) Условна работна повърхност е условно приетата хоризонтална повърхност, разположена 0,8 м над пода.
§ 2. Обект на различаване (детайл) е разглежданият предмет или отделна част от него (напр. нишка от тъкан, точка, линия, петно, драскотина или други дефекти на изделието), които трябва да се различават в процеса на работа.
§ 3. (1) Фон е повърхност, намираща се непосредствено до обекта на различаване, на която той се разглежда.
(2) Фонът се счита:
1. светъл - при коефициент на отражение на повърхността, по-голям от 0,4;
2. среден - при коефициент на отражение на повърхността от 0,2 до 0,4;
3. тъмен - при коефициент на отражение на повърхността, по-малък от 0,2.
§ 4. (1) Яркост на точка на повърхността в дадено направление L е отношението на интензитета на светлината в даденото направление на безкрайно малък елемент от повърхността към площта на проекцията на този елемент върху плоскост, перпендикулярна на даденото направление.
(2) Яркост на участък на работната повърхност се определя по формулите:
1. за повърхности с дифузно отражение:

Ln = Erд/p ;

2. за повърхности с насочено отражение:

Ln = lcr3 ;

3. за повърхности с насочено разсеяно и смесено отражение:

Ln = Lcr3 + Erд/p ;

4. средната установена яркост на работната повърхност се определя по формулата:

Lср = (L1S1 + L2S2 + ... + LnSn) / S1 + S2 + ... + Sn

където L1, L2 ... Ln са яркости на отделните участъци на работната повърхност и направление към очите на работещия в нит: S1, S2 ... Sn - площи на същите участъци в кв.метра; rд - коефициент на дифузно отражение на работната повърхност; Lc - яркост на светещата повърхност на осветителя в направление към очите на работещите в нит: E - осветеност на работната повърхност в лукс; r3 - коефициент на огледално отражение на работната повърхност в направление на зрителната линия на работещия.

§ 5. (1) Контраст на обекта на различаване спрямо фона се определя по формулата:

K = | (Lо + Lф) / Lф | ,

където L0 е яркост на наблюдавания обект в нит; Lф - яркост на фона в нит;
(2) Контрастът се счита:
1. голям - при стойности на K, по-големи от 0,5 (обект и фон рязко се различават по яркост);
2. среден - при стойности на K от 0,2 до 0,5 (обект и фон забележимо се отличават по яркост);
3. малък - при стойност на K, по-малки от 0,2 (обект и фон малко се отличават по яркост).

§ 6. Показател на заслепяване е критерий за оценка на заслепяващото действие, създадено от осветителната уредба за общото осветление, значението на които се определя по формулата:

P = (S - 1) 1000

S = v1 / v2 ,

където P е показател на заслепяване; S - коефициент на заслепяване; v1 - видимост на обекта при екраниране на заслепяващия източник на светлина; v2 - видимост на обекта при наличие на заслепяващия източник на зрението.

§ 7. Отразен блясък е характеристика на отражението на светещата част от работната повърхност в направление на очите на работещия, определяща снижаване на видимостта вследствие на прекомерно увеличение яркостта на работната повърхност и воализиращото действие, снижаващо контраста между наблюдавания ефект и фона.

§ 8. Стробоскопичен ефект е неправилно зрително възприятие на въртящи се или движещи се обекти при съвпадане на кратността на честотните характеристики на движението на обектите и изменението на светлинния поток във времето при осветителните уредби, изпълнени с газоразрядни лампи, захранвани с променлив ток.

§ 9. (1) Коефициентът на пулсации на осветеността е критерий за оценка на относителната големина на колебанието на осветеността в резултат на изменението на светлинния поток във времето на газоразрядните лампи при захранването им с променлив ток.
(2) Коефициентът на пулсации на осветеността се определя по формулата:
Eмакс - Eмин
Rn = ____________________- 100,
2Eср

където Eмакс, Eмин, Eср са съответно максималната, минималната и средната осветеност в лукс.

§ 10. Показател на дискомфорта е качествена характеристика на осветлението, определяща степента на допълнителна напрегнатост на зрителната работа, предизвикана от наличието на големи разлики в яркостите на едновременно видими повърхности в осветеното помещение.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 11. Базисните санитарно-хигиенни норми се считат за минимални норми на осветеност.
§ 12. Наредбата за изкуствено осветление на сградите се издава от Министерството на народното здраве на основание чл. 20 от Закона за народното здраве (ДВ, бр. 88 от 1973 г.).
§ 13. Отменят се Нормите за вътрешно осветление на жилищни, обществени и промишлени сгради от 1969 г.
§ 14. Наредбата влиза в сила от 1.I.1976 г. за новостроящи се реконструиращи се осветителни уредби и от 1.I.1978 г. за намиращи се в експлоатация осветителни уредби на промишлени, обществени и жилищни сгради.

Приложение № 1 към чл. 12

Скала на нормените осветености в лукс
0,235030010003000
0,357540012504000
0,51010050015005000
12015060020006000
23020075025007500

Приложение № 2 към чл. 13, ал. 1

Норми за осветеност на работните повърхности в производствени помещения

Характеристика на зрителната работа по степен на точност.

Най-малък размер на обекта за различавана

 

Разряд на зрителна работаПодразряд на зрителна работаКонтраст на обекта с фонаХарактеристика на фонаКомбинирано осветлениеСамо общо осветление
осветеност, лукс
1234567
Най-голяма точност под 0,15 мм Iамалъктъмен50001500
бмалъксреден40001250
средентъмен
вмалъксветъл30001000
среденсреден
голямтъмен
гсреденсветъл 1500
голямсветъл
голямсреден
Много голяма точност от 0,15 до 0,3 мм IIамалъктъмен40001250
бмалъксреден3000750
средентъмен
вмалъксветъл 2000 500
среденсреден
голямтъмен
гсреденсветъл 1000 300
голямсветъл
Голяма точност от 0,3 до 0,5 мм IIIамалъктъмен2000500
бмалъксреден1000300
средентъмен
вмалъксветъл 750 300
среденсреден
голямтъмен
гголямсреден  400  200
среденсветъл
голямсветъл
Средна точност от 0,5 до 1 мм IVамалъктъмен750300
бмалъксреден500200
средентъмен
вмалъксветъл 400 150
среденсреден
голямтъмен
гсреденсветъл 300 150
голямсветъл
голямсреден
Малка точност от 1 до 5 мм Vамалъктъмен300200
бмалъксреден 200 150
средентъмен
вмалъксреден-100
среденсреден
голямтъмен
гсреденсветъл - 100
голямсветъл
голямсреден
Груба работа над 5 ммVI-независимо от фона и контраста-100
Работа със самосветещи материали или предметиVII-също-100
Общо наблюдение за хода на производствения процес:
- постоянно наблюдениеасъщо-75
- периодично наблюдение на състоянието на съоръженията при постоянен престой на хораVIIIбсъщо-50
- наблюдение на състоянието на съоръженията при периодично посещение на хора в помещениетовсъщо-50
Работа в складове с големи предмети и насипни материали:
- механизирани складовеIXасъщо-50
- немеханизирани складовебсъщо-50

Приложение № 3 към чл. 21

Осветяеми обектиКоефициент на запаса
при газоразрядни лампипри лампи с нажежаема спирала
1234
1.Производствени помещения с въздушна среда, съдържаща 10 мг/куб. м и повече прах, дим и сажди:
а) при тъмен прах2,01,7
б) при светъл прах1,81,5
2.Производствени помещения с въздушна среда, съдържаща от 5 до 10 мг/куб. м прах, дим и сажди:
а) при тъмен прах1,81,5
б) при светъл прах1,61,4
3.Производствени помещения с въздушна среда, съдържаща до 5 мг/куб. м прах, дим и сажди:
спомагателни помещения с нормална въздушна среда и помещения на обществени и жилищни сгради 1,5 1,3

Приложение № 4 към чл. 22

РазрядПоказател на заслепяване
при постоянно пребиваване на хорапри периодично пребиваване на хора
I, II20-
III, IV, V, VII40

 

60

 

VI, VIIIa, IXa,
X, XI, XIIa6080

Приложение № 5 към чл. 26, ал. 1

Площ на работната повърхност, кв.мДопустима средноустановена яркост на работната повърхност, нит
По-малко от 0,012500
От 0,01 до 0,021800
От 0,2 до 0,051300
от 0,5 до 0,151000
от 0,15 до 0,40700
над 0,40500

Приложение № 6 към чл. 28

Светлоизточници, използувани при общо осветлениеПреимуществено направление на зрителната линия на работещите в помещениетоМестоположение на точките в помещението, за което се определя допустимата стойност на показателя на заслепяванеНаправление, в което се определя показателят на заслепяване
Луминесцентни лампипо протежение на редовете на осветителитепод крайния осветител на средния редпо протежение на редовете на осветителите
напречно на редовете на осветителите (до стената)в средата на крайния ред на осветителитенапречно на редовете на осветителите
нефиксирано направление на зрителната линия на работещитеа) в помещения, където l < 5h, в средата на крайния ред на осветителите (до стената)напречно на редовете на осветителите
б) в помещения, където l > 5h, под крайния осветител на средния редпо протежение на редовете на осветителите
Лампи с нажежаема спирала или живачни лампификсирано направление на зрителната линия на работещияпод крайния осветител на средния редв направление на зрителната линия на работещия
нефиксирано направление на зрителната линия на работещияпо протежение на дългата страна на помещението
Забележка. l е дължината на помещението в метри, h - височината на осветителя над пода в метри.
Приложение № 7 към чл. 29, ал. 1
Система на осветление Допустим коефициент на пулсация на осветеността в % за разряди на зрителна работа
I и IIIIIIV, V, VI, VII, VIII, IХа и Х
Общо осветление101510
Комбинирано осветление:
а) общо202020
б) местно101520
Приложение № 8 към чл. 30
Осветеност на спомагателни помещения в промишлени сгради
Наименование на помещениетоРазряд на зрителната работаПодразряд на зрителната работаОсвететеност, луксПовърхност, за която се нормира осветеността
Столове, бюфети, здравпунктове Х 200на 0,8 м от пода в хоризонтална повърхност
Помещения за отдихХI150също
Входно помещение, пропуска100също
Вестибюли, главни коридори и гардеробниХIIб75на пода
 Проходи и второстепенни коридорив50също
Стълби
- главниг75стъпалата
- второстепеннид50също
Умивални, пушилни и др.ХIIIа75на пода
Бани, гардеробни за работно облекло, помещения за сушене на работно облекло и др.б50на пода

Приложение № 9 към чл. 31

Норми на осветеност на работните повърхности на местата за
производствени работи, разположени извън здания

Разряд на зрителната работаХарактеристика на зрителната работа  Осветеност, лукс
 ХIVточни работи при отношение на най-малкия размер на различавания обект към разстоянието до окото на наблюдателя, по-малко от 0,00550
 ХVработи със средна точност при отношение на най-малкия размер на различавания обект към разстоянието до окото на наблюдателя от 0,005 до 0,0230
 ХVIработи с малка точност при отношение на най-малкия размер на различавания обект към разстоянието до окото на наблюдателя от 0,02 до 0,05, а също така и работи, изискващи само общо наблюдение на хода на производствения процес10
 ХVIIгруби работи, изискващи различаване на обекти при отношение на най-малките им размери към разстоянието до окото на наблюдателя 0,05 и повече5
 ХVIIIработи, изискващи различаване на големи предмети, намиращи се в непосредствена близост на работника или свързани само с общия обзор на работната повърхност2
Приложение № 10 към чл. 32
Норми на осветеност на площадките на предприятията
Разряд на зрителната работаОсветявани обекти Осветеност на хоризонталната повърхност, лукс
 ХIХавтомобилни пътища с интензивност на движението на автомобилите в двете направления (в денонощие):
а) от 1000 до 3000 (I категория път)3
б) от 200 до 1000 (III категория път)2
в) по-малко от 200 (III категория път)1
ХХХпожарни проходи, пътища за стопански нужди, проходи към здания0,5
ХХIпешеходни и велосипедни алеи с движение:
а) интензивно2
б) обикновено1
в) незначително0,5
ХХIIстълбища в мостове за преминаване (на площадките и стъпалата)3
ХХIIIпешеходни алеи и площадки за отдих в градина0,5
ХХIVпредзаводски участъци (площадки, прелези, входове, транспортни спирки), неотнасящи се към територията на града 2
ХХVжелезопътни линии:
а) стрелка1
б) отделни стрелкови задвижвания1
в) железопътни линии, прелези0,5
Приложение № 11 към чл. 35, ал. 1, т. 1
Височина на окачване на осветители за външно осветление за ограничаване на заслепяването
Използувани осветители Максимален светлинен поток на лампи в осветители, поставени на един стълб,

лумен

 

Най-малка височина на окачване на осветителите,

метри

с лампи с нажежаема спирала и натр. лампис живачни и металхалогенни лампис луминeсцентни лампи
Осветители с лампи с нажежаема спирала, живачни и металхалогенни лампи, имащи условен защитен ъгъл, не по-малък от 15°, и осветители с лумин.лампи независимо от величината на защитния ъгъл5000 и по-малко666
от 5000 до 10000666,5
от 10000 до 200006,577,5
от 20000 до 300007,58,59
от 30000 до 4000091010,5
повече от 4000010,51112
Осветители с лампи снажежаема спирала, живачни и металхалогенни лампи, имащи условен защитен ъгъл, по-малък от 15°, и осветители с широко светоразпределение с огледални и призматични системи5000 и по-малко77,56
от 5000 до 1000088,56,5
от 10000 до 2000099,57,5
от 20000 до 3000010,5119
от 30000 до 400001212,510
повече от 4000013,51412
Приложение № 12 към чл. 38
Норми за осветеност на помещения в обществени сгради от III група
Разряди на зрителната работа в категория на изискванията към осветлениетоИзисквания към осветителната уредбаОсветеност на условна работна повърхност от общо осветление, лукс
Ao - високисъздаване на тържественост и възможност за ясноразличаване лицата на хора, намиращи се на значително разстояние (например в президиума на зализа заседания) 500
Бо - повишениясно различаване на детайли от архитектурно-художественото оформление на интериора и лица нахора, намиращи се на незначително разстояние (например в концертни зали, зрителни зали на театри) 300
Во - нормалнисъздаване на впечатление за наситеност на помещенията със светлина; недопустимост на възникванена впечатление за сумрак (например в зрителни залина клубове, фоайе на театри) 200
Го - умерениобезпечаване на възможност за свободно ориентиране в помещението (например в зрителни зали на кинотеатри,вестибюли на административни здания)  75

Приложение № 13 към чл. 39, ал. 1

Изисквания към осветлениетоУсловия на зрителна работаДопустим показател на дискомфорта
Ак - високипреимуществено направление на зрителната линия нагоре, под ъгъл 45° към хоризонта (в болница и др.)  25
Бк - повишенивисока точност при изпълняваните зрителни работи (конструктивни бю- ра, читални, музеи, картинни галерии и др.) 40
Вк - нормалниобщ обзор на околното пространство без необходимост от отчетливо различаване на малки обекти (зрителни зали, фоайе, вестибюли) 60

Приложение № 14 към чл. 43

Наименование на помещениетоГрупа на помещениетоПлоскост, за която се нормира минималната осветеност, вис. над пода, мМинимална осветеност при общо осветление, луксДопустим показател на дискомфортаДопустим коефициент ва пулсация, %
I. Административно-канторски помещения
 1. Кабинети , работни стаиIX-0,83004010
2.Машинописно и машиносметачно бюроIX-0,84004010
 3.Проектно-конструкторско и чертожно бюроI0,85004010
 4.Операционни зали на банки и пощови отделенияIX-0,83004010
 5.Архиви
а) на работните масиIX-0,8300
б) на стелажиB-175
-
 6.Зали за заседанияIIна пода2006015
II. Учебни заведения
 7.Аудитории, класни стаи, учебни кабинетиI4010
а) на дъскатаB300
б) на работни-
те маси и чиновеX-0,8300
8.ЛабораторииIX-0,83004010
 9.Кабинети затехническо чертане и рисуванеI4010
а) на дъскатаB300
б) на работните масиX-0,8500
10.Кабинети и стаи на преподавателиIX-0,82004015
11.Актови залиIIIна пода2006020
III. Библиотеки
12.Читални залиIX-0,83004010
 13.Зала за открит достъп до книгите (на стелажите)IB-1754020
 14.Стая за каталозиIв картот.1504020
-
 15.Книгохранилища (на стелажите)IB-17560-
IV. Театри, кинотеатри, клубове, изложбени зали
 16.Зали за представителни заседанияIIX-0,85006015
 17.Зрителни зали на театри, концертни залиIIIX-0,830060-
 18.Зрителни зали на клубове, фоайе на театри, изложбени залиIIIна пода20060-
 19.Зрителни зали на кинотеатриIIIX-0,87560-
 20.Фоайе на кинотеатриIIIна пода15060-
21.ГримьорнаIB - огледала2004015
V. Санаториуми и помещения за медицинско обслужване (с изключение на помещенията на болници и поликлиники)
22.Кабинети на лекаритеIX-0,82004010
23.Процедурни кабинетиIX-0,81504015
24.Стаи за изолация, боксовеIX-0,81504015
25.РегистратуриIX-0,82004015
VI. Детски ясли и градини
26.ПриемниIIX-0,82004010
27.Групови, игрални, столовиIIX-0,82004010
28.СпалниIIпода752510
VII. Магазини
 29.Търговски зали на магазини: книжарници, готово облекло, обувки, тъкани, парфюмерии, галантерии, ел. материали, хранителни стоки без самообслужванеIIX-0,83006020
30.Продоволствени магазини със самообслужванеIIX-0,84006020
 31.Търговски зали на магазини: мебели, съдове, спортни принадлежности, ел.битови машини и др.IIX-0,82006020
VIII. Предприятия за обществено хранене
32.СтоловиIIX-0,820060-
33.КухниIX-0,82004015
34.Приготвяне на
храната и миялниIX-0,82004015
IX. Бани, перални, бръснарски салони
 35.Съблекални и душовеIIна пода75--
36.Бръснарски салониIB-12004015
37.Помещения за пране
а) механичнопода1004020
б) ръчнопода1504020
 38.Помещения за сушене и гладене
а) механичноIX-0,82004020
б) ръчноX-0,83004020
X. Спомагателни помещения
39.Вестибюли и гардероби
а) в училища, театри, кина, центр. хотелиIIIпода15060-
б) във вузове и клубовепода10060-
в) в общежития, административни сградипода7560-
40.Стълби
а) в обществени сградиIIIпода75--
б) в жил. сгради, хотелипода50--
41.Коридори и проходи
а) в училищаIIIпода75--
б) в общ. сгради, хотели без коридори в болници и квартириIIIпода50--
 42.Санитарни възли (без санитарни възли вквартири)IIIпода75--

Приложение № 15 към чл. 13, ал. 2

Норми за осветеност на работните повърхности в производствените помещения, когато по изключение се налага използуването на лампи с нажежаема спирала

Характеристика на зрителната работа по степен на точностНай-малък размер на обекта за различаване, ммРазряд на зрителната работаПодразряд на зрителната работаКонтраст на обекта за различаване и фонаХарактеристика на фонаОсветеност
комбинирано осветление, лукссамо общо осветление, лукс
Най-голяма точностпо-малко от 0,15Iамалъктъмен4000300
бмалъксреден3000300
средентъмен
вмалъксветъл2000300
среденсреден
голямтъмен
гсреденсветъл1250300
голямсветъл
голямсреден
Много висока точностот 0,15 до 0,3IIамалъксреден3000300
бмалъксреден2500300
средентъмен
вмалъксветъл1500300
среденсреден
голямтъмен
гсреденсветъл750200
голямсветъл
голямсреден
Висока точностот 0,3 до 0,5IIIамалъктъмен1500300
бмалъксреден750200
малъктъмен
вмалъксветъл600200
среденсреден
гобямтъмен
гсреденсветъл400150
голямсреден
голямсветъл
Средна точностот 0,5 до 1,0IVамалъктъмен600200
бмалъксреден500150
средентъмен
вмалъксветъл400100
среденсреден
голямтъмен
гсреденсветъл300100
голямсветъл
голямсреден
Малка точностот 1,0 до 5,0Vамалъктъмен300150
бмалъксреден200100
средентъмен
вмалъксветъл-50
среденсреден
голямтъмен
гсреденсветъл-50
голямсветъл
голямсреден
Груба точностповече от 5,0VI-независимо от характеристиката на фона и контраста на обекта с фона-50
Работа със самосветещи материали или изделия в горещи цехове-VII-независимо от характеристиката на фона и контраста на обекта с фона-150
Общо наблюдение за хода на производствения процес
- постоянно наблюдениеVIIIасъщото-30
- периодично наблюдение на състоянието на съоръженията при постоянен престой на хорабсъщото-20
- наблюдение на състоянието на съоръженията при периодично посещение на хора в помещениетовсъщото-5
Работа в складове с големи предмети и насипни материали:
- на механизирани складовеIXанезависимо от характеристиката на фона и контраста на обекта с фона-20
- на немеханизирани складовебсъщото-5

Приложение № 16 към чл. 26, ал. 2

Необходими мерки за ограничаване на отразения блясък на повърхности, имащи насочено, насочено-разсеяно и смесено отражение при изпълнение на осветителни уредби за работи от I до IV разряд

Характеристика на работатаСветлинни източници в осветителя, предназначен за осветяване на работната повърхностОсветителЯркост на светещата повърхност на осветителя, хил.нитРазположение на осветителя спрямо работната повърхност и работещияСъотношение на яркостта на обекта и фона
Работи с метални или светли пластмасови непрозрачни повърхности (например различаване на драскотини, пукнатини и други дефекти на повърхността на изделието и детайлителуминисцентни лампизакритот 2,5 до 4,0светещата повърхност на осветителя трябва огледално да се отразява от работната повърхност в направление на очите на работещияяркостта на обекта на различаване е по-малка от яркостта на фона
Работи с тъмни повърхности от пластмаса, керамика и други материалилампи с нажежаема спиралапряка светлина без разсейванеот 70 до 100огледалното отражение на светещата повърхност на осветителя от работната повърхност не трябва да съвпада със зрителната линия на работещияяркостта на обекта на различаване е по-голяма от яркостта на фона
Работи, изискващи различаване на дифузноотразяващи обекти на дифузен фон през слой прозрачен материал (например различаване на показания на измервателни прибори, работа с изделия, покрити с лак, и др.какъвто и да екакъвто и да ене се нормираогледалното отражение на светещата повърхност на осветителя от слоя процрачен материал не е необходимо да съвпада с линията на зрението на работещиякакъвто и да е
Работи с обект на различаване и работни повърхности, имащи насочен-разсеяно или смесено отражение (например работа с туш или четене на текст на гланцова хартия)какъвто и да екакъвто и да ене се нормираогледалното отражение на светещата повърхност на осветителя от работната повърхност не е необходимо да съвпада с линията на зрението на работещиякакъвто и да е

 

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ