Наредба № 46 от 3 декември 2001 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за правоспособност за извършване на стопански риболов

В сила от 11.12.2001 г.

Издадена от Министерството на земеделието и горите

Обн. ДВ. бр.107 от 11 Декември 2001 г.

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. (1) С наредбата се уреждат условията и редът за издаване на свидетелство за правоспособност за извършване на стопански риболов.
(2) Свидетелството по ал. 1 се издава на лице, което е преминало курс на обучение и е положило успешно изпит.
(3) Не се изисква свидетелство за правоспособност по ал. 1 от лицата, които са завършили висше или средно образование по специалност, с която се придобива квалификация в областта на рибарството и аквакултурите.

Раздел II.
Условия и ред за провеждане на обучение и полагане на изпит за правоспособност

Чл. 2. Обучението за придобиване на правоспособност за извършване на стопански риболов се осъществява чрез провеждане на курсове.

 

Чл. 3. (1) Обучението в курсовете за правоспособност се провежда по следните предмети:
1. запознаване с нормативната уредба в областта на рибарството;
2. обща ихтиология;
3. риболовна техника;
4. техническа безопасност на труда.
(2) Минималният брой часове за обучение в курсовете за правоспособност е:
1. по ал. 1, т. 1 - 3 лекционни часа;
2. по ал. 1, т. 2 - 2 лекционни часа;
3. по ал. 1, т. 3 - 2 лекционни часа;
4. по ал. 1, т. 4 - 1 лекционен час.

 

Чл. 4. Програмата по чл. 3 се изготвя от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) и се одобрява от изпълнителния директор на ИАРА.

 

Чл. 5. (1) Курсовете за правоспособност се провеждат след издаване на заповед от изпълнителния директор на ИАРА.
(2) Курсовете на обучение за правоспособност се организират от ИАРА и се провеждат от териториалните й звена.
(3) За провеждане на курсовете по ал. 1 кандидатите се информират чрез обява в местни средства за масово осведомяване, информиране на браншовите организации в областта на рибарството, поставяне на обявления пред териториалните звена на ИАРА, в района на пристанищата, лодкостоянките и други подходящи места.

 

Чл. 6. За проведения курс на обучение се изготвя протокол, който се подписва от ръководителя на съответното териториално звено на ИАРА.

 

Чл. 7. (1) Обучението за правоспособност завършва с полагане на изпит под формата на тест.
(2) Изпитът по ал. 1 се провежда в срок един месец след края на обучението.
(3) За провеждане на изпит за правоспособност изпълнителният директор на ИАРА със заповед определя времето, мястото за провеждане и изпитната комисия, която е в състав: председател и двама членове - служители на специализираната администрация на ИАРА.

 

Чл. 8. Резултатите от изпита за правоспособност се оценяват с "издържал" и "неиздържал" и се отразяват в протокол.

 

Чл. 9. Лицата, които не са положили успешно изпита, имат право да се явят допълнително до два пъти на изпит в срок до една година от завършване на обучението след подаване на заявление по образец съгласно чл. 10, т. 1.

 

Чл. 10. Лицата, кандидатстващи за участие в курс за обучение и/или полагане на изпит за придобиване на правоспособност, подават в съответното териториално звено на ИАРА:
1. заявление по образец;
2. документ за внесена такса за участие в обучение и полагане на изпит за придобиване на правоспособност.

 

Раздел III.
Условия и ред за издаване на свидетелство за правоспособност

Чл. 11. (1) Свидетелство за правоспособност за извършване на стопански риболов се издава на лице, успешно положило изпит за придобиване на правоспособност.
(2) Свидетелствата за правоспособност се издават от изпълнителния директор на ИАРА в едномесечен срок от деня на провеждане на изпита.

 

Чл. 12. Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури води регистър на издадените свидетелства за правоспособност. Регистърът се съхранява безсрочно.

 

Чл. 13. Дубликат на изгубено, унищожено или повредено свидетелство за правоспособност се издава от ИАРА след подадено заявление, в което се описват обстоятелствата за искането за издаване на дубликат.

 

Заключителни разпоредби

 

§ 1. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".
§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 14, ал. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите.
§ 3. Изпълнението на наредбата се възлага на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ