Наредба № 41 от 4 август 2008 г. за условията и реда за провеждане на обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари и за условията и реда за провеждане на изпитите за придобиване на начална квалификация

Издадена от Министерството на транспорта

Обн. ДВ. бр.73 от 19 Август 2008г., изм. и доп. ДВ. бр.51 от 19 Юни 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.57 от 9 Юли 2021г., доп. ДВ. бр.48 от 2 Юни 2023г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за:
1. провеждане на курсове за начална квалификация на кандидатите за придобиване на карта за квалификация на водача;
2. провеждане на курсове за периодично обучение на кандидатите за придобиване на карта за квалификация на водача;
3. извършване на регистрация и издаване на удостоверение за регистрация на лицата, организиращи и провеждащи курсове за обучение на кандидатите за придобиване на карта за квалификация на водача;
4. организиране и провеждане на изпитите на кандидатите за придобиване на начална квалификация.

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 09.07.2021 г.) Водачите на моторни превозни средства, за управлението на които се изисква свидетелство за управление на моторно превозно средство от категории C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D или DE, когато с тези превозни средства се извършват обществени превози, превози за собствена сметка или пътна помощ, трябва да отговарят на изискването за квалификация на водача и да притежават карта за квалификация на водача за съответната категория или сертификат за водач на моторно превозно средство за обществен превоз на товари по шосе.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 09.07.2021 г.) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или оправомощено от него лице издава карта за квалификация на водача (приложение № 1) на лица, притежаващи удостоверение за професионална компетентност (приложение № 2), удостоверяващо началната квалификация или периодичното обучение на водача.
(3) Изискването за начална квалификация на водача е изпълнено, когато водачът притежава познания, придобити чрез посещения в курсове за обучение, и е положил успешно изпит.
(4) Водачите, придобили начална квалификация, подлежат на периодично обучение за усъвършенстване на познанията им на всеки 5 години.

Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 09.07.2021 г.) Карта за квалификация на водача, сертификат за водач на моторно превозно средство за обществен превоз на товари по шосе или свидетелство за управление на моторно превозно средство, в които е отразен хармонизираният код "95" на Европейския съюз, предвиден в приложение I към Директива 2006/126/ЕО, издадени от държава - член на Европейския съюз, се признават за документ, удостоверяващ преминаването на начална квалификация или продължаващо обучение.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 09.07.2021 г.) Водачи - граждани на държава, която е член на Европейския съюз, чието обичайно пребиваване, както е дефинирано в § 6, т. 46 от Закона за движението по пътищата, е в Република България, придобиват начална квалификация при условията и по реда на тази наредба.
(3) Водачи - граждани на държава, която не е член на Европейския съюз, придобиват начална квалификация при условията и по реда на тази наредба, ако предприятието, в което работят, е установено в Република България.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 09.07.2021 г.) Водачите на моторни превозни средства по ал. 2 и 3 преминават периодичното обучение в държавата - член на Европейския съюз, в която е обичайното им пребиваване или в която работят.

Чл. 4. (1) Водачи - граждани на държава, която е член на Европейския съюз, удостоверяват, че отговарят на изискванията за начална квалификация или периодично обучение:
1. с карта за квалификация на водача, или
2. (изм. - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 09.07.2021 г.) със свидетелство за управление на моторно превозно средство, на което е маркиран хармонизираният код "95" на Европейския съюз, предвиден в приложение I към Директива 2006/126/ЕО, отбелязан към съответните категории в свидетелството за управление, издадени от компетентния орган на съответната държава.
(2) Водачи - граждани на държава, която не е член на Европейския съюз, които работят в предприятие, установено в държава - член на Европейския съюз, удостоверяват, че отговарят на изискванията за начална квалификация или периодично обучение:
1. с документ по ал. 1, или
2. (изм. - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 09.07.2021 г.) при извършване на превоз на товари - със сертификат за водач на превозно средство, предвиден в Регламент (ЕО) № 1072/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно общите правила за достъп до пазара на международни автомобилни превози на товари (ОВ, L 300 от 2009 г.), при условие че в него е отразен кодът "95" на Европейския съюз.
3. (отм. - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 09.07.2021 г.)

Чл. 5. (1) (Предишен текст на чл. 5 - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 09.07.2021 г.) Карта за квалификация на водача не се изисква:
1. при извършване на превози на пътници и товари с превозни средства с конструктивна максимална скорост не по-висока от 45 km/h;
2. (изм. - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 09.07.2021 г.) при извършване на превози на пътници и товари, извършвани от Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Спешна медицинска помощ, Държавна агенция "Национална сигурност", свързани с изпълнението на нормативно определените им публични задачи, както и от съюзнически и/или чужди въоръжени сили, преминаващи през територията на Република България и пребиваващи на нея;
3. (доп. - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 09.07.2021 г.) при извършване на превози на пътници и товари при бедствия, аварии и други извънредни ситуации или включени в спасителни мисии, включително при управление на превозни средства, използвани за нетърговски превоз на хуманитарна помощ;
4. за управлението на превозни средства, използвани за обучение на кандидати за придобиване на свидетелство за управление на моторно превозно средство или карта за квалификация на водача;
5. за управлението на превозни средства, преминаващи през пътни изпитания за целите на техническото развитие, ремонт или поддръжка, или нови или възстановени превозни средства, които още не са пуснати на пазара;
6. (изм. - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 09.07.2021 г.) за управлението на превозни средства, използвани за нетърговски превоз на пътници или товари;
7. (изм. - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 09.07.2021 г.) за управлението на превозни средства, превозващи материали, оборудване или машини, необходими на водача за извършване на неговата работа, при условие че управлението на превозното средство не е основна дейност на водача;
8. (нова - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 09.07.2021 г.) за управление на превозни средства, за които се изисква свидетелство за управление категория D1 или D и които се управляват без пътници от персонала за поддръжка към или от център за поддръжка, разположен в близост до най-близката база за поддръжка, използвана от транспортния оператор, при условие че управлението на превозното средство не представлява основната дейност на водача на превозно средство.
(2) (Нова - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 09.07.2021 г.) Карта за квалификация на водача не се изисква за водачите на превозно средство, които се движат в селски райони с цел извършване на доставки за собствената си стопанска дейност и които не предлагат транспортни услуги, и превозът се извършва в редки случаи и не оказва въздействие върху безопасността на движението по пътищата.
(3) (Нова - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 09.07.2021 г.) Карта за квалификация на водача не се изисква за водачите на превозни средства, използвани или наети без водач от селскостопански, градинарски, горскостопански, земеделски или рибарски предприятия за превоз на товари в рамките на тяхната собствена дейност, освен когато управлението е част от основната дейност на водача на превозното средство или когато управлението на превозното средство надвишава разстоянието 50 km от мястото на установяване на предприятието, което притежава или е наело превозното средство.

Чл. 6. Превозните средства се управляват от водачи, които отговарят на изискванията за минимална възраст и начална квалификация, както следва:
1. (изм. - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 09.07.2021 г.) ревозни средства от категории С1 и С1Е - от водачи, навършили 18 години, които са придобили началната си квалификация в курсове за ускорено обучение по чл. 16, ал. 3;
2. (изм. - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 09.07.2021 г.) превозни средства от категории С и СЕ:
а) от водачи, навършили 18 години, които са придобили началната си квалификация в курсове за обучение по чл. 16, ал. 2, или
б) от водачи, навършили 21 години, които са придобили началната си квалификация в курсове за ускорено обучение по чл. 16, ал. 3;
3. (изм. - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 09.07.2021 г.) превозни средства от категории D1 и D1E - от водачи, навършили 21 години, които са придобили началната си квалификация в курсове за ускорено обучение по чл. 16, ал. 3;
4. (изм. - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 09.07.2021 г.) превозни средства от категории D и DE:
а) от водачи, навършили 21 години, които са придобили началната си квалификация в курсове за ускорено обучение по чл. 16, ал. 3, при извършване на превози по автобусни линии, чийто маршрут на движение е до 50 km, или които са придобили началната си квалификация в курсове за обучение по чл. 16, ал. 2;
б) от водачи, навършили 23 години, които са придобили началната си квалификация в курсове за ускорено обучение по чл. 16, ал. 3.

Глава втора.
РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА КУРСОВЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ВОДАЧИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КАРТА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ВОДАЧА

Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 09.07.2021 г.) Курсове за обучение на водачи за придобиване на начална квалификация и за усъвършенстване на познанията им (периодично обучение) се организират от търговци и юридически лица с нестопанска цел, от професионални училища, професионални гимназии, професионални колежи, средните училища с професионални паралелки, както и висшите училища, които притежават удостоверение за регистрация.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 09.07.2021 г.) Лицата по ал. 1 организират и извършват обучението в учебни центрове при условията и по реда, предвидени в тази наредба. Съдържанието на обучението, учебните планове и основните организационно-методически указания за обучението на водачите се определят с учебна документация, утвърдена от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".
(3) Регистрацията по ал. 1 се извършва от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", където се води регистър.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 09.07.2021 г.) Лицето по ал. 1 трябва да разполага с учебен кабинет, преподаватели, учебни площадки, превозни средства, средства за провеждане на практически упражнения, учебни помагала, дидактически материали и ако са налични, със симулатори за управление на МПС от съответната категория, които осигуряват извършването на обучението и спазването на учебната документация за обучение на кандидатите за придобиване на карта за квалификация на водача по ал. 2.
(5) (Нова - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 09.07.2021 г.) Лицата по ал. 1 извършват обучението само с преподаватели, в учебен кабинет, на учебна площадка и с учебни МПС, включени в списъка към удостоверението, издадено за съответния учебен център.

Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 09.07.2021 г.) За вписване в регистъра по чл. 7, ал. 3 лицата по чл. 7, ал. 1 подават заявление по образец (приложение № 3) до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", заплащат държавна такса и прилагат следните документи:
1. документ, удостоверяващ регистрация по законодателството на държава - член на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, преведен на български език, а за лицата на бюджетна издръжка - копие от акта за тяхното създаване;
2. адрес на помещенията, които се ползват за учебен кабинет, и на учебните площадки, информация за собственика и основанието за ползването им от заявителя и брой места за обучаваните и преподавателя; ако документът, удостоверяващ право на собственост или право на ползване, не подлежи на вписване или не е вписан в имотния регистър, се представя копие от съответния документ;
3. списък на преподавателите по образец (приложение № 4а);
4. свидетелства за съдимост на преподавателите, които не са български граждани, като Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" чрез оправомощени длъжностни лица извършва служебна проверка на обстоятелствата по чл. 12, т. 3 в Министерството на правосъдието за заявените преподаватели, които са български граждани;
5. копие на дипломите за завършено образование на преподавателите, а за преподавателите по практическо обучение - и копие на свидетелството за професионална квалификация "Инструктор за обучение на водачи на моторно превозно средство" - документите се представят, когато преподавателят се вписва за първи път в списъка към удостоверение за регистрация; Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" чрез оправомощени длъжностни лица извършва служебна проверка на обстоятелствата по чл. 12, т. 2 в Националния център за информация и документация за заявените лица, които притежават диплома, издадена от чуждестранни висши училища;
6. копие на трудова или осигурителна книжка, удостоверяващи професионалния опит на преподавателите по чл. 12, т. 4 и 5 - документът се представя за преподавател, който се вписва за първи път в списък към удостоверение за регистрация или за него липсват данни в информационната система, определена с наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 3 от Закона за движението по пътищата; за доказване на професионалния опит на преподавателите по практическо обучение за съответната категория Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" чрез оправомощени длъжностни лица извършва служебна проверка в информационната система, определена с наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 3 от Закона за движението по пътищата;
7. копие на свидетелствата за управление на МПС на преподавателите, които не са издадени от Министерство на вътрешните работи, а за издадените от министерството - посочва се номерът на свидетелството за управление на МПС; Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" чрез оправомощени длъжностни лица извършва служебна проверка на обстоятелствата по чл. 12, т. 1 в Министерството на вътрешните работи;
8. списък на превозните средства, с които ще се извършва обучението, съдържащ регистрационния номер, марката, модела, идентификационния номер; в зависимост от изискванията към ППС за съответната категория списъкът съдържа и данни за:
а) автомобила:
- допустима максимална скорост;
- дължина;
- широчина;
- наличие на антиблокираща спирачна система;
- широчина и височина на товарното отделение;
- наличие на педал на съединителя;
б) ремаркето:
- дължина, широчина;
- широчина и височина на товарното отделение;
- наличие на антиблокираща спирачна система;
9. документ за извършена проверка на техническата изправност на превозното средство, с който се допуска за движение по пътищата, отворени за обществено ползване (за ППС, на което е издаден такъв документ от МВР); за превозни средства, които са преминали периодичен преглед в контролно-технически пункт, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" чрез оправомощени лица извършва служебна проверка в системата, администрирана от агенцията;
10. копие на договор за наем или лизинг за превозните средства, с които ще се извършва обучението, когато не са собственост на лицето по чл. 7, ал. 1;
11. копие на застраховка на местата за сядане в превозните средства, с които ще се извършва обучението за категория С1 и С - всички места за сядане, за категория D1 и D - не по-малко от осем от местата за сядане.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 09.07.2021 г. (*)) Лицата по чл. 7, ал. 1 прилагат към заявлението за извършване на регистрация освен документите по ал. 1 и учебна документация, по която ще извършват обучението, както и масив от изпитни въпроси, които ще бъдат включвани в тестовете, и казуси за провеждане на изпитите за придобиване на начална квалификация. Учебната документация, масивът от изпитни въпроси и казусите се представят в два еднообразни екземпляра, като единият се връща на заявителя след тяхното утвърждаване.
(2а) (Нова - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 10.01.2023 г.) Лицата по чл. 7, ал. 1 прилагат към заявлението за извършване на регистрация, освен документите по ал. 1 и учебна документация, по която ще извършват обучението. Учебната документация се представя в два еднообразни екземпляра, като единият се връща на заявителя след нейното утвърждаване.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 09.07.2021 г.) Учебната документация по ал. 2 и 2а съответства на изискванията, предвидени в приложение № 3а от наредбата, и съдържа:
1. стандарт за обучение;
2. учебен план;
3. модули за обучение.
(4) Стандартът за обучение съдържа:
1. обща характеристика и съдържание на обучението;
2. описание на задължителната документация, която води и издава учебният център при организиране и провеждане на обучението;
3. организационно-методически изисквания към обучението;
4. описание на начина за установяване на съответствието на квалификацията на преподавателите с изискванията по раздел 5 от Приложение I от Директива 2003/59/ЕО;
5. описание на техническото оборудване в учебните кабинети и на дидактическите материали;
6. описание на системата за текущ контрол по време на обучението и съдържанието на изпитите.
(5) Учебният план съдържа разпределението на учебните часове по модули и по съответните теми в тях.
(6) В модулите за обучение се определят основните цели и подцели на обучението, описанието на учебното съдържание, преподавателските подходи, използваните дидактически материали и учебно-технически средства, системата за текущ контрол и оценяване.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 09.07.2021 г. (*)) Масивът от изпитни въпроси по ал. 2 съдържа не по-малко от 1000 въпроса и не по-малко от 300 отворени въпроса за първата част на изпита, и не по-малко от 50 казуса за втората част на изпита. Изпитните въпроси трябва да обхващат всички теми от учебната документация, така че чрез тях да могат да се проверяват знанията на водачите.
(7а) (Нова - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 10.01.2023 г.) Масивът от изпитни въпроси по ал. 2а съдържа не по-малко от 1000 въпроса и не по-малко от 300 отворени въпроса за първата част на изпита, и не по-малко от 50 казуса за втората част на изпита. Изпитните въпроси се утвърждават от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация". Въпросите трябва да обхващат всички теми от приложение № 3а, така че чрез тях да могат да се проверяват знанията на водачите.
(8) (Нова - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 09.07.2021 г.) Копията на документите, които се прилагат към заявлението за издаване на удостоверение за регистрация или за изменение или допълнение в регистъра и в удостоверението за регистрация, се заверяват с подпис на управителя на лицето по чл. 7, ал. 1 или на упълномощено от него лице по реда на чл. 18 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), което прилага съответните документи за упълномощаване.

Чл. 9. (1) При непълноти на представените документи по чл. 8 Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" писмено уведомява заявителя в 10-дневен срок от подаване на заявлението и дава срок за отстраняването на непълнотите.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 09.07.2021 г.) В 14-дневен срок от подаване на заявлението или от отстраняване на непълнотите по ал. 1 изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" или оправомощено от него длъжностно лице утвърждава учебната документация, извършва регистрацията и издава удостоверение за регистрация на лице, което отговаря на изискванията на наредбата, по образец съгласно приложение № 9.
(3) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" отказва със заповед регистрацията на лице, което не отговаря на някое от изискванията на наредбата или не е приложило изискваните документи към заявлението си.
(4) Заповедта по ал. 3 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 10. (1) В регистъра по чл. 7, ал. 3 се вписват:
1. пореден номер и дата на регистрацията;
2. наименование, седалище и адрес на управление на търговеца или на юридическото лице с нестопанска цел или адрес на професионалното училище, професионалната гимназия, професионалния колеж, средното общообразователно училище с професионални паралелки или висшето училище;
3. код по БУЛСТАТ, съответно ЕИК;
4. номер на издаденото удостоверение за регистрация;
5. (изм. - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 09.07.2021 г.) данни за:
а) превозните средства, които ще бъдат използвани за провеждане на обучението;
б) преподавателите, които ще извършват обучението;
в) кабинетите, които ще бъдат използвани за провеждане на обучението;
г) учебните площадки, които ще бъдат използвани за провеждане на обучението;
6. дата на заличаване на регистрацията и основанието за това.
(2) Искане за изменение и допълнение в регистъра и в удостоверението за регистрация се прави в 30-дневен срок от промяната на обстоятелствата, които подлежат на вписване.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 09.07.2021 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2023 г.) Лицата по чл. 7, ал. 1 подават заявление по образец (приложение № 4) за изменение или допълнение в регистъра и в удостоверението за регистрация, към което прилагат документите, удостоверяващи извършената промяна, и заплащат съответната държавна такса съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта и съобщенията.
(4) Изменението и допълнението в регистъра и в удостоверението за регистрация се извършват в срок до 14 дни от датата на подаване на заявлението по ал. 3.
(5) (Нова - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 09.07.2021 г.) "Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" предоставя достъп до информационната система, обслужваща дейността по обучението и изпитите за придобиване на удостоверение за професионална компетентност на преподавателите по теоретично обучение, включени в списъка към съответното удостоверение - за отразяване на присъствията и отсъствията на кандидатите. За всеки учебен център се предоставя по едно техническо устройство за всеки от преподавателите, включени в списъка към съответното удостоверение, за изпълнение на задълженията по чл. 15, ал. 3 - 5.
(6) (Нова - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 10.01.2023 г.) Чрез информационната система по ал. 5 се генерират изпитните въпроси в зависимост от вида на изпита преди всеки изпит, провеждан от лицата по чл. 7, ал. 1.

Чл. 11. (1) Правото да се организират курсове за обучение на водачи за придобиване на начална квалификация и за усъвършенстване на познанията им се прекратява и лицето по чл. 7, ал. 1 се заличава от регистъра:
1. по решение на органа, извършил регистрацията:
а) когато регистрацията е извършена въз основа на неистински документи или на документи с невярно съдържание;
б) при системни нарушения на условията и реда за извършване на обучението;
2. по молба на притежателя на удостоверението за регистрация;
3. с прекратяване на търговеца или на юридическото лице с нестопанска цел.
(2) Заличаването от регистъра се извършва с мотивирана заповед на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", която подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Глава трета.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Раздел I.
Изисквания към преподавателите и към превозните средства, с които се провежда обучението

Чл. 12. Преподавателите, които провеждат обучението, отговарят на следните изисквания:
1. притежават свидетелство за управление на моторно превозно средство;
2. имат най-малко средно образование;
3. не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
4. имат не по-малко от 3 години стаж в областта, в която ще преподават;
5. (изм. - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 09.07.2021 г.) имат не по-малко 5 години професионален опит като водачи на моторно превозно средство за съответната категория или като преподаватели по управление на МПС при обучение на кандидати за придобиване на правоспособност от съответната категория, притежаващи свидетелство за професионална квалификация "Инструктор за обучение на водачи на моторно превозно средство" - за преподавателите по практическо обучение.

Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 09.07.2021 г.) (1) Пътните превозни средства, с които се провежда практическото обучение за придобиване на удостоверение за професионална компетентност, трябва да отговарят на изискванията към превозните средства от съответните категории, определени с наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 4 от Закона за движението по пътищата.
(2) Учебната площадка трябва да е с размери и оборудване, които позволяват извършването на обучение по темите и целите от учебната документация.
(3) Помещението, използвано за учебен кабинет, трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да бъде собствено или наето;
2. да е оборудвано с не повече от 30 броя места за обучаваните и преподавателя, като са осигурени не по-малко от 1,5 m2 площ от помещението за всеки обучаван и преподавателя;
3. да е оборудвано с технически средства за провеждане на обучението.
(4) В учебния кабинет се осигуряват:
1. табло или платно за писане с площ не по-малка от 0,7 m2;
2. работно място (катедра, маса) за преподавателя;
3. работно място за всеки обучаван.
(5) Учебният кабинет се оборудва с учебно-технически средства за онагледяване на учебния процес и ако са налични - със симулатори за управление на МПС от съответната категория съгласно изискванията на учебната документация за съответното обучение.

Раздел II.
Начална квалификация и периодично обучение

Чл. 14. (1) Лицата по чл. 7, ал. 1 провеждат обучението при спазване на учебната документация по чл. 8, ал. 2.
(2) Дневната натовареност на преподавателите не може да бъде повече от 10 учебни часа.
(3) Дневната натовареност на обучаваните лица не може да бъде повече от 8 учебни часа, от които практическото обучение не може да бъде повече от 4 учебни часа.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 09.07.2021 г.) Продължителността на един учебен час е 60 минути.

Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2021 г.) (1) (В сила от 10.01.2023 г.) Кандидатите за придобиване на начална квалификация или за усъвършенстване на познанията им (периодично обучение) се записват от учебните центрове в регистър, администриран от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" в системата по чл. 10, ал. 5 преди започване на обучението.
(2) (В сила от 09.07.2021 г.) Кандидатите за придобиване на начална квалификация или за усъвършенстване на познанията им (периодично обучение) при записване за обучение в учебния център подават декларация по образец (приложение № 5а).
(3) (В сила от 10.01.2023 г.) Теоретичното обучение се провежда с предварително определена група или индивидуално. За провеждане на обучението учебният център изготвя в информационната система по чл. 10, ал. 5 график на занятията в кабинета съгласно изискванията на учебната документация по чл. 8, ал. 2.
(4) (В сила от 10.01.2023 г.) Преди провеждане на индивидуално обучение се изготвя график за съответния кандидат, в който се вписват датите и часовете, на които ще се провежда периодичното обучение или датите и часовете, на които ще се провежда обучението за придобиване на начална квалификация, за всеки следващ период от седем дни.
(5) (В сила от 10.01.2023 г.) По време на обучението преподавателят по съответната тема/цел отразява в електронния дневник в информационната система по чл. 10, ал. 5 присъствията и отсъствията на кандидатите.
(6) (В сила от 10.01.2023 г.) Когато поради технически причини, независещи от учебния център, прекъсне свързаността с информационната система по чл. 10, ал. 5, се допуска обучението да продължи в режим на работа без свързаност със системата.
(7) (В сила от 10.01.2023 г.) След осигуряване на свързаност със системата данните по ал. 5 се отразяват автоматично в електронния дневник.

Чл. 15а. (Нов - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 09.07.2021 г.) (1) Граждани на държава - член на Европейския съюз, се допускат до обучение за придобиване на начална квалификация, когато обичайното им пребиваване е в Република България.
(2) Граждани на държава, която не е член на Европейския съюз, се допускат до обучение за придобиване на начална квалификация или периодично обучение, ако са назначени на трудов договор в предприятие, което е установено в Република България. Водачите, които не са граждани на държава - член на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, за допускане до обучение трябва да притежават документ за продължително или постоянно пребиваване на територията на Република България, издаден съгласно Закона за българските лични документи.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2023 г.) Граждани на държава - член на Европейския съюз, се допускат до периодично обучение, когато обичайното им пребиваване е в Република България или ако са на трудов договор в предприятие, което е установено в Република България.
(4) Свидетелство за управление на МПС, издадено от държава - член на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или от Конфедерация Швейцария, се признава за документ за допускане до обучение по чл. 16, ал. 1 (като доказателство за притежавани категории).
(5) Свидетелство за управление на МПС, издадено от държава, която не е член на Европейския съюз или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, се признава за документ за допускане до обучение за придобиване на начална квалификация в случаите, определени в чл. 161 от Закона за движението по пътищата.

Чл. 16. (1) Обучението за придобиване на начална квалификация е теоретично и практическо и може да бъде проведено преди или след като кандидатът е придобил правоспособност за управление на моторно превозно средство от съответната категория.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 09.07.2021 г.) Продължителността на обучението за придобиване на начална квалификация е не по-малко от 280 часа, от които не по-малко от 20 часа - за управление на автомобил от съответната категория. Обучението се счита за преминато при присъствие на кандидата на не по-малко от 85 % от предвидените за всеки модул учебни часове.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 09.07.2021 г.) В предвидените в тази наредба случаи и без да се променят обемът и съдържанието на обучението за придобиване на начална квалификация, то може да бъде провеждано в курсове за ускорено обучение с продължителност не по-малко от 140 часа, от които не по-малко от 10 часа - за управление на автомобил от съответната категория. Обучението се счита за преминато при присъствие на кандидата на не по-малко от 85 % от предвидените за всеки модул учебни часове.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 09.07.2021 г.) Обучението по управление на автомобил може да включва управление на автомобил на специална площадка, оборудвана със съоръжения, които имитират различни пътни и атмосферни условия или на симулатор за управление на МПС от съответната категория. Продължителността на това обучение може да бъде:
1. не повече от 8 часа от часовете, предвидени за управление на автомобил по ал. 2;
2. не повече от 4 часа от часовете, предвидени за управление на автомобил по ал. 3.

Чл. 17. (1) Водачи на превозни средства, които се обучават за придобиване на начална квалификация за извършване на превоз на товари и притежават удостоверение за професионална компетентност за извършване на превоз на пътници, и обратното, се обучават само по темите, които са специфични за новата квалификация.
(2) Обучението по ал. 1 е с продължителност 70 часа, от които не по-малко от 5 часа - за управление на автомобил от съответната категория.
(3) Обучението за придобиване на квалификация по ал. 1, провеждано в курсове за ускорено обучение, е с продължителност 35 часа, от които не по-малко от 2 часа и половина - за управление на автомобил от съответната категория.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2021 г. (*)) Когато кандидат е отсъствал от някоя от темите, той може да премине обучението допълнително - с друга група или като индивидуално обучение. Преди провеждане на индивидуално теоретично обучение лицето по чл. 7, ал. 1 или оправомощено от него лице вписва в информационната система по чл. 10, ал. 5 имената на кандидата, датите и часовете, на които ще се провежда обучението.

л. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 09.07.2021 г.) Периодичното обучение се провежда на всеки пет години с цел усъвършенстване и актуализиране на знанията на водачите, свързани с тяхната работа. Обучението обхваща различни теми, като задължително се засягат темите, свързани с безопасността на движението по пътищата, здравословните и безопасни условия на труд, намаляването на въздействието на управлението на превозни средства върху околната среда чрез оптимизация на разхода на гориво.
(2) Водачите преминават курс за периодично обучение преди изтичане на срока на валидност на картата за квалификация на водача.
(3) Водачи, които притежават карта за квалификация на водача, чийто срок на валидност е изтекъл, както и водачите по чл. 4 от Директива 2003/59/ЕО, които са престанали да изпълняват професията, подлежат на периодично обучение, преди отново да започнат да упражняват професията.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2021 г. (*)) Периодичното обучение е с продължителност 35 часа, от които не по-малко от 5 часа - за управление на автомобил от съответната категория. Когато кандидат е отсъствал от някоя от темите, той може да премине обучението допълнително - с друга група или като индивидуално обучение. Преди провеждане на индивидуално теоретично обучение лицето по чл. 7, ал. 1 или оправомощено от него лице вписва в информационната система по чл. 10, ал. 5 имената на кандидата, датите и часовете, на които ще се провежда обучението.
(5) Периодичното обучение се провежда на отделни части, които се състоят от не по-малко от 7 часа, или се провежда в края на периода от пет години.
(6) (Нова - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 09.07.2021 г.) В случай че кандидатът реши да продължи обучението си в друг учебен център, преминатите до момента теми се вземат предвид.

Чл. 19. (1) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2021 г. (*)) Управителят на лицето по чл. 7, ал. 1 или оправомощено от него лице отбелязва в информационната система по чл. 10, ал. 5, че кандидатите са преминали съответното периодично обучение. След успешното завършване на обучението лицето по чл. 7, ал. 1 издава на водача удостоверение за професионална компетентност за превоз на пътници или товари чрез информационната система по чл. 10, ал. 5.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 09.07.2021 г.) Удостоверението за професионална компетентност, издадено за една от категориите превозни средства С, СЕ, C1 или C1E, удостоверява професионалната компетентност на водача за всяка от останалите категории, посочени в тази разпоредба, за която водачът притежава правоспособност за управление на моторно превозно средство.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 09.07.2021 г.) Удостоверението за професионална компетентност, издадено за една от категориите превозни средства D, DE, D1 или D1E, удостоверява професионалната компетентност на водача за всяка от останалите категории, посочени в тази разпоредба, за която водачът притежава правоспособност за управление на моторно превозно средство.

Чл. 19а. (Нов - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 09.07.2021 г.) (1) Лицата, получили удостоверение за регистрация за обучение на водачи за придобиване на начална квалификация и за усъвършенстване на познанията им, са длъжни да:
1. осигуряват провеждането на обучението на водачи за придобиване на начална квалификация или за усъвършенстване на познанията им в съответствие с условията и реда, определени в учебната документация и в тази наредба, и спазването на изискванията на учебната документация за обучение на водачи за придобиване на начална квалификация и за усъвършенстване на познанията им по чл. 8, ал. 2 при извършване на обучението;
2. не допускат обучение на водачи за придобиване на начална квалификация или за усъвършенстване на познанията им:
а) в кабинет, който не отговаря на изискванията, определени в чл. 13, ал. 3 - 5;
б) с моторно превозно средство, което не отговаря на изискванията, определени в чл. 13, ал. 1 и 2;
в) с преподавател, който не отговаря на изискванията, определени в чл. 12;
г) на учебна площадка, която не отговаря на изискванията, определени в чл. 13, ал. 2;
3. осигуряват воденето на регистъра на водачите за придобиване на начална квалификация и за усъвършенстване на познанията им и на документацията в съответствие с изискванията на учебната документация по чл. 8, ал. 2 и на тази наредба;
4. своевременно да издават и водят съответните документи във връзка с обучението (вкл. електронни документи);
5. при организиране на обучението да спазват изискванията за:
а) дневната натовареност на обучаваните;
б) дневната натовареност на преподавателите;
6. да не допускат издаването на удостоверение на лице, което не е преминало необходимото обучение и/или не е положило успешно съответните изпити;
7. да не допускат нарушение при воденето на документите във връзка с обучението.
(2) Преподавателят, който провежда обучение на водачи за придобиване на начална квалификация и за усъвършенстване на познанията им, е длъжен:
1. при извършване на обучението да спазва изискванията на учебната документация за обучение на водачи за придобиване на начална квалификация и за усъвършенстване на познанията им по чл. 8, ал. 2;
2. да съставя документите във връзка с обучението;
3. да вписва своевременно данните във връзка с обучението;
4. да спазва определената дневна натовареност на преподавателите;
5. при провеждане на обучението да спазва:
а) изискването за дневната натовареност на обучаваните;
б) графика за провеждане на теоретичното обучение;
в) продължителността на учебните часове.

Глава четвърта.
ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАЧАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Чл. 20. (1) Изпитите за придобиване на начална квалификация се провеждат от лицето, провело обучението на кандидата, или от друго лице по чл. 7, ал. 1 чрез комисия, определена от него. Комисията се състои от председател и член.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 09.07.2021 г.) За провеждане на изпитите за придобиване на начална квалификация управителят на лицето по чл. 7, ал. 1 изготвя график в информационната система по чл. 10, ал. 5 с датите, броя на групите за изпити и часовете за провеждане на изпитите.
(3) (Нова - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 09.07.2021 г.) Графикът по ал. 2 се публикува в информационната система не по-късно от три дни преди провеждането му.
(4) (Нова - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 09.07.2021 г.) Групите за провеждане на изпитите се формират чрез информационната система, като учебните центрове вписват имената на кандидатите и данните на лицата, които ще участват в комисията за провеждане на изпита. Вписването на кандидатите в групите за изпит се преустановява един ден преди деня на провеждане на изпита (в края на работния ден).

Чл. 21. (1) До изпит за придобиване на начална квалификация се допускат лица, преминали обучението, предвидено в тази наредба.
(2) Изпитът е теоретичен и съдържанието му е съгласно изискванията на учебната документация.
(3) Лицата по чл. 17, ал. 1 полагат писмен теоретичен изпит, чието съдържание е ограничено до темите относно новата начална квалификация.

Чл. 22. (1) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 09.07.2021 г.) За провеждане на изпитите на кандидатите за придобиване на начална квалификация лицата по чл. 7, ал. 1 предварително изготвят изпитни протоколи.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2021 г. (*)) Броят на кандидатите, включени във всеки протокол, е в зависимост от броя на оборудваните места в кабинета. Протоколите се генерират от информационната система по чл. 10, ал. 5 преди всеки изпит и са съгласно приложение № 5б.
(3) Документацията, свързана с изпита, се съхранява пет години след датата на провеждането му.

Чл. 23. (1) Изпитът за придобиване на начална квалификация се състои от две части.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 09.07.2021 г.) Първата част на изпита се състои в решаване на тест, включващ 60 въпроса с избор на верен отговор от няколко възможности, и решаване на тест, съдържащ 20 отворени въпроса със записване на отговор. Тестовете за всеки кандидат са индивидуални и обозначени с уникален номер. За решаването на тестовете на кандидатите се предоставят общо 120 минути.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 09.07.2021 г.) Втората част на изпита се състои в решаване на два казуса, съдържащи най-малко по 4 въпроса, като максималният брой точки от всички казуси е 40 точки. Казусите са индивидуални за всеки кандидат, изпитван през деня. За решаването на казусите на кандидатите се предоставят общо 120 минути.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 09.07.2021 г.) Изпитът е положен успешно, когато кандидатът е отговорил правилно на повече от 50 въпроса от теста и на 15 от отворените въпроси от теста за първата част и е получил не по-малко от 60 % от точките, предвидени за правилни отговори на казусите за втората част.
(5) Кандидатите, които са положили успешно първата част на изпита, но не са положили успешно втората му част, при следващите им явявания полагат само втората част на изпита.
(6) Кандидатите, които са получили положителна оценка на отворените въпроси от теста за втората част на изпита, но не са получили необходимия брой точки при решаването на казусите, полагат само частта от изпита, която представлява решаване на казуси.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 10.01.2023 г.) Тестовете за провеждане на изпита се състоят от въпроси, включени в утвърдения от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" масив от изпитни въпроси. Комбинацията от въпроси в един изпитен тест трябва да обхваща всички изучавани теми. Тестовете се генерират от информационната система по чл. 10, ал. 5 преди всеки изпит за всеки кандидат поотделно.

Текст на ал. 7, валиден до 09.01.2023 г.
(7) Тестовете за провеждане на изпита се състоят от въпроси, включени в утвърдения от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" масив от изпитни въпроси по чл. 8, ал. 2. Комбинацията от въпроси в един изпитен тест трябва да обхваща всички изучавани теми. При съставянето не тестовете не се допуска повторно използване на една и съща комбинация от изпитни въпроси.

Чл. 24. (1) Преди започване на изпита председателят на изпитната комисия проверява самоличността на кандидатите.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 09.07.2021 г.) Кандидати, които не представят валиден документ за самоличност (лична карта, международен паспорт или свидетелство за управление), а за чужденците - документ за продължително или постоянно пребиваване на територията на Република България, или които се явяват след началото на изпита, не се допускат до изпит.
(3) (Нова - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 09.07.2021 г.) За недопуснатите кандидати в протокола се отбелязва "не се допуска" и се вписва причината за това.
(4) (Нова - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 09.07.2021 г.) Лица, включени в протокола, които са се явили след приключване на проверката на самоличността на кандидатите, не се допускат до изпит. 3а тези лица и за лицата, които не са се явили, в протокола се отбелязва "не се е явил".
(5) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 09.07.2021 г.) Преди началото на изпита председателят на изпитната комисия дава указания относно реда за провеждането му, оценяването и времето за решаване на тестовете и казусите.
(6) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 09.07.2021 г.) Кандидатите изтеглят тестовете, които ще решават, по реда, по който са записани в протокола. Тестовете остават при комисията, докато и последният кандидат изтегли изпитния си тест.
(7) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 09.07.2021 г.) Председателят на комисията записва на видно място началото и края на всяка част на изпита.
(8) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 09.07.2021 г.) Председателят и членът на комисията за провеждане на изпита проверяват тестовете от първата част на изпита, вписват резултатите в протокола и ги обявяват на кандидатите.
(9) (Нова - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 09.07.2021 г.) По време на теоретичния изпит освен комисията по чл. 20, ал. 1, определена за провеждане на теоретичните изпити и изпитваните, в кабинета могат да присъстват и служители на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", на които са възложени функции по осъществяване на методическо ръководство и контрол на дейността по провеждане на изпитите, и лица, определени със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".

Чл. 25. (1) До втората част на изпита се допускат кандидати, получили положителна оценка от първата част.
(2) След приключване на втората част на изпита председателят на комисията поставя в плик решените тестове и казуси, запечатва плика и се подписва върху него.

Чл. 26. (1) (Доп. - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 09.07.2021 г.) По време на изпита кандидатите работят самостоятелно. Не се допуска използването на допълнителни материали (учебници, учебни помагала, записки и/или технически устройства).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 09.07.2021 г.) При решаването на тестовете с избор на верен отговор от първата част на изпита верните отговори се отбелязват със знак "Х". Корекция, изтриване, зачертаване на погрешно нанесен отговор и предварителни отбелязвания върху отговорите в изпитните тестове не се допускат.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 09.07.2021 г.) Кандидатите нямат право да напускат залата, в която се провежда изпитът, преди да са предали окончателно изпитните си тестове и казуси на комисията. Кандидат, който веднъж е напуснал залата за изпит преди приключване на изпита, не се допуска повторно в същия изпит.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 09.07.2021 г.) Председателят на комисията може да отстрани от залата кандидат, който нарушава реда за провеждане на изпита. За кандидат, който е отстранен от изпит, в протокола се записва "отстранен".
(5) (Нова - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 09.07.2021 г.) Председателят на комисията отразява в информационната система по чл. 10, ал. 5 данните, вписани в протокола за кандидатите, които не са допуснати или са отстранени от изпит, както и тези, които са напуснали изпита преди неговото изтичане.

Чл. 27. (1) (Доп. - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 10.01.2023 г.) Комисията за провеждане на изпита проверява и оценява тестовете и казусите от втората част на изпита в 14-дневен срок от датата, на която е проведен изпитът, след което нанася резултатите в изпитния протокол и в информационната система по чл. 10, ал. 5.
(2) Лицето, провело изпита, е длъжно да предостави достъп на кандидатите до резултатите от изпита, включително изпитните им тестове и казуси, както и да им разясни резултатите.

Чл. 28. (1) (Доп. - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 10.01.2023 г.) Лицето по чл. 7, ал. 1 издава удостоверение за професионална компетентност на лицата, положили успешно изпита за придобиване на начална квалификация чрез информационната система по чл. 10, ал. 5.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 09.07.2021 г.) Удостоверение за професионална компетентност, издадено за една от категориите превозни средства С, СЕ, C1 или C1E, удостоверява професионалната компетентност на водача за всяка от останалите категории, посочени в тази разпоредба, за която водачът притежава правоспособност за управление на моторно превозно средство.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 09.07.2021 г.) Удостоверението за професионална компетентност, издадено за една от категориите превозни средства D, DE, D1 или D1E, удостоверява професионалната компетентност на водача за всяка от останалите категории, посочени в тази разпоредба, за която водачът притежава правоспособност за управление на моторно превозно средство.

Глава пета.
КАРТА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ВОДАЧА

Чл. 29. (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 09.07.2021 г.) (1) За издаване на карта за квалификация на водача кандидатите подават заявление, което се попълва служебно и се подписва от тях. За издаване на карта за квалификация на водача се заплаща съответната държавна такса. Към заявлението се представят:
1. удостоверение за професионална компетентност;
2. валидно свидетелство за управление на МПС, когато документът не е издаден от Република България; за свидетелствата за управление на МПС, издадени от Република България, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" извършва служебна проверка в регистъра на българските документи за самоличност, воден в МВР;
3. документ за платена цена по чл. 30, ал. 1;
4. снимка - за водачи - граждани на държава, която не е член на Европейския съюз; като снимката трябва да отговаря на следните изисквания:
а) размер - 45/35 mm;
б) изобразеното на тях лице е заснето фронтално;
в) височината на изобразеното лице от брадата до върха на главата е между 25/35 mm.
(2) При подаване на заявление за издаване на карта за квалификация на водача от лице, което притежава карта за квалификация на водача или свидетелство за управление на МПС, в която е отразен хармонизираният код "95" на Европейския съюз, предвиден в приложение I към Директива 2006/126/ЕО, издадени от друга държава - член на Европейския съюз, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" извършва служебна проверка.
(3) При подаване на заявление за замяна на карта за квалификация на водача поради повреда, загуба, унищожаване или кражба, освен съответните документи по ал. 1, се представят декларация по образец (приложение № 7) и:
1. в случай на кражба - доказателство за уведомяване на съответните компетентни органи за извършената кражба;
2. в случай на унищожаване - доказателство от компетентен орган, удостоверяващ обстоятелството.
(4) Копия от представените документи по ал. 1, т. 2 и 4 се прилагат към заявлението.
(5) Заявлението по ал. 1 се съхранява за срока на валидност на картата.

Чл. 29а. (Нов - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 09.07.2021 г.) (1) Заявлението по чл. 29, ал. 1 за издаване на карта за квалификация на водача може да бъде подадено във всяко регионално звено на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" в областните градове или в седалището на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" - гр. София, или по електронен път чрез автоматизираната информационна система за електронни услуги на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".
(2) Заявлението за издаване на карта за квалификация на водача се подава от водача, а когато не е по електронен път, може да се подаде от упълномощен по реда на чл. 18 от АПК негов пълномощник.
(3) Когато към заявлението не са приложени всички изискуеми документи и/или в заявлението и/или приложените към него документи са установени непълноти или нередовности, или заявителят не се е подписал на определеното място, изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" уведомява заявителя за това и определя 10-дневен срок за отстраняването на посочените несъответствия.

Чл. 29б. (Нов - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 09.07.2021 г.) Картата за квалификация на водача се издава на водач, който притежава валидно свидетелство за управление на моторно превозно средство от съответната категория, както е определено в чл. 15а, ал. 4 и 5. При издаване на картата се проверява валидността на свидетелството за управление за съответната категория превозно средство.

Чл. 29в. (Нов - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 09.07.2021 г.) Картата за квалификация на водача се изработва по образец (приложение № 1) и се издава със срок на валидност, съответен на валидността на квалификацията, чиято валидност изтича последна.

Чл. 29г. (Нов - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 09.07.2021 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2023 г.) Министърът на транспорта и съобщенията или оправомощено от него длъжностно лице издават картата за квалификация на водача в 30-дневен срок от получаване на заявлението или от отстраняване на нередовностите в него или отказват да издадат карта за квалификация на водача, когато:
1. в заявлението за издаване на картата е подадена невярна или неточна информация;
2. заявителят не отговаря на изискванията.
(2) Отказът по ал. 1 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2023 г.) Министърът на транспорта и съобщенията или оправомощено от него длъжностно лице със заповед може да обяви за невалидна карта за квалификация на водача, когато:
1. картата е издадена въз основа на документ с невярно съдържание или на неистински или подправен документ;
2. когато се установи, че обучението или изпитът за удостоверяване на квалификацията на водача не са проведени или са извършени в нарушение на тази наредба;
3. картата е изгубена, открадната, унищожена или повредена.

Чл. 29д. (Нов - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 09.07.2021 г.) Притежателят на карта за квалификация на водача е длъжен:
1. при получаване на новата карта за квалификация да върне предходно издадената карта в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" или регионално звено на агенцията;
2. в случай че неговата карта е била изгубена, унищожена или открадната, в 7-дневен срок да подаде декларация в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" (приложение № 7);
3. в случай че картата е повредена, да я предаде в съответното регионално звено на агенцията по адреса на постоянно местожителство, посочен в документа за самоличност.

Чл. 29е. (Нов - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 09.07.2021 г.) (1) Картата за квалификация на водача може да бъде получена лично от заявителя или от упълномощен по реда на чл. 18 от АПК негов пълномощник, ако заявлението за издаване е подадено лично. При получаване на картата пълномощникът представя съответния документ за упълномощаване.
(2) Картата за квалификация на водача се получава от регионалното звено на агенцията, в което е подадено заявлението за издаването ѝ, или от деловодството на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" в седалището ѝ в гр. София, както и от всяко едно регионално звено на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", когато това е заявено от кандидата в заявлението за издаване.
(3) Със заявлението за издаване на картата за квалификация, когато заявлението се подава лично, заявителят може да посочи адрес, на който да му бъде предоставена картата за квалификация на водача, като в този случай заявителят заплаща цената за доставката с куриер.
(4) При получаване на картата за квалификация на водача, с изключение на случаите по ал. 3, се подписва двустранен приемно-предавателен протокол (приложение № 8). Протоколът се попълва в два еднообразни екземпляра - по един за всяка страна.
(5) Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" води и поддържа регистър за издадените карти за квалификация на водача, който съдържа:
1. информация за подадените заявления;
2. номерата на издадените карти, дата на издаване и срока на валидност;
3. трите имена и единен граждански номер, постоянен и настоящ адрес на лицата, на които са издадени картите;
4. свидетелство за управление на лицето към датата на подаване на заявлението - №, притежавани категории, срок на валидност;
5. снимка на лицето, на което е издадена картата;
6. учебен център, обучил лицето, вид и период на обучението;
7. номер и дата на издаденото удостоверение за професионална компетентност;
8. издаваща държава и наименование на издаващия орган - при замяна на карта, издадена от друга държава;
9. информация за промяната на статуса на издадените карти за квалификация и дата на промяна на статуса.
(6) Информацията по ал. 5 се съхранява на електронен носител.

Чл. 30. (1) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 09.07.2021 г.) Картите за квалификация на водача се изработват и доставят на водачите срещу платена от тях цена от лице, регистрирано като търговец, определено след провеждане на процедура за избор на изпълнител, проведена по реда на Закона за обществените поръчки.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 09.07.2021 г.)

Чл. 31. (Отм. - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 09.07.2021 г.)

Чл. 32. (Отм. - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 09.07.2021 г.)

Чл. 33. (Отм. - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 09.07.2021 г.)

Чл. 34. (Отм. - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 09.07.2021 г.)

Чл. 35. (Отм. - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 09.07.2021 г.)

Чл. 36. (Отм. - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 09.07.2021 г.)

Чл. 37. (Отм. - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 09.07.2021 г.)

Чл. 38. (Отм. - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 09.07.2021 г.)

Чл. 39. (Отм. - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 09.07.2021 г.)

Чл. 40. (Отм. - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 09.07.2021 г.)

Чл. 41. (Отм. - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 09.07.2021 г.)

Чл. 42. (Отм. - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 09.07.2021 г.)

Чл. 43. (Отм. - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 09.07.2021 г.)

Глава шеста.
КОНТРОЛ И САНКЦИИ (Нова - ДВ, БР. 57 от 2021 г., в сила от 09.07.2021 г. )

Чл. 44. (Нов - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 09.07.2021 г.) (1) Контролът по прилагането на тази наредба се осъществява от Изпълнителната агенция "Автомобилна администрация".
(2) За констатираните нарушения контролните органи съставят актове за установяване на административни нарушения.
(3) Лицата, получили удостоверение за регистрация за обучение за начална квалификация и за усъвършенстване на познанията на водачите, осигуряват на контролните органи по чл. 91 от Закона за автомобилните превози достъп за извършване на проверка на материалната база и представят поисканите им документи, свързани с обучението на водачите за придобиване на начална квалификация и за усъвършенстване на познанията им.
(4) В професионалните училища, професионалните гимназии, професионалните колежи и средните училища с професионални паралелки контролът по прилагането на наредбата се осъществява съвместно с представител на съответното регионално управление на образованието.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. Изискването за начална квалификация се прилага:
1. за водачите, придобили правоспособност за управление на моторно превозно средство от подкатегории D1, D1+E и категории D или D+E след 10 септември 2008 г.;
2. за водачите, придобили правоспособност за управление на моторно превозно средство от подкатегории C1, C1+E и категории C или C+E след 10 септември 2009 г.

§ 2. (1) Водачите, придобили правоспособност за управление на моторно превозно средство от подкатегории D1, D1+E и категории D или D+E преди 10 септември 2008 г., подлежат на периодично обучение.
(2) Водачите, придобили правоспособност за управление на моторно превозно средство от C1, C1+E и категории C или C+E преди 10 септември 2009 г., подлежат на периодично обучение.
(3) Водачите по ал. 1, придобили правоспособност за управление на моторно превозно средство:
1. преди 31 декември 1970 г., преминават първия курс на периодично обучение до 31 декември 2009 г.
2. от 1 януари 1971 г. до 31 декември 1980 г., преминават първия курс на периодично обучение до 31 декември 2010 г.
3. от 1 януари 1981 г. до 31 декември 1990 г., преминават първия курс на периодично обучение до 31 декември 2011 г.
4. от 1 януари 1991 г. до 31 декември 2000 г., преминават първия курс на периодично обучение до 31 декември 2012 г.
5. от 1 януари 2001 г. до 10 септември 2008 г., преминават първия курс на периодично обучение до 10 септември 2013 г.
(4) Водачите по ал. 2, придобили правоспособност за управление на моторно превозно средство:
1. преди 31 декември 1970 г., преминават първия курс на периодично обучение до 31 декември 2010 г.
2. от 1 януари 1971 г. до 31 декември 1980 г., преминават първия курс на периодично обучение до 31 декември 2011 г.
3. от 1 януари 1981 г. до 31 декември 1990 г., преминават първия курс на периодично обучение до 31 декември 2012 г.
4. от 1 януари 1991 г. до 31 декември 2000 г., преминават първия курс на периодично обучение до 31 декември 2013 г.
5. от 1 януари 2001 г. до 10 септември 2009 г., преминават първия курс на периодично обучение до 10 септември 2014 г.

§ 3. В Наредба № 11 от 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари (обн., ДВ, бр. 108 от 2002 г.; изм., бр. 83 и 85 от 2005 г.; бр. 26, 28, 46 и 95 от 2006 г.; бр. 36 от 2007 г.) се правят следните допълнения:
1. В чл. 57а, ал. 2 се създава т. 5:
"5. документ, удостоверяващ професионалната квалификация на водача:
а) копие на карта за квалификация на водача, или
б) копие на свидетелство за управление на моторно превозно средство, на което е маркиран кода на Общността по чл. 10, параграф 2 от Директива 2003/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2003 г. относно начална квалификация и продължаващо обучение на водачи на някои пътни превозни средства за превоз на товари или пътници, за изменение на Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета и Директива 91/439/ЕИО на Съвета и за отмяна на Директива 76/914/ЕИО на Съвета (ОВ, L 226/2003 г.) - Директива 2003/59/ЕО, издадени от компетентния орган на съответната държава, или
в) копие на национално удостоверение за професионална квалификация, признато за валидно на територията на държавите - членове на Европейския съюз."
2. (изм. - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 09.07.2021 г.) В преходните и заключителните разпоредби се създава § 9:
"§ 9. Изискването по чл. 57а, ал. 2, т. 5 се прилага от влизането в сила на изискванията за начална квалификация и периодично обучение на водачите така, както е предвидено в § 1 и 2 от наредбата по чл. 7б, ал. 9 и чл. 7г, ал. 4 от Закона за автомобилните превози."

§ 4. Тази наредба се издава на основание чл. 7б, ал. 5 и чл. 7г, ал. 4 от Закона за автомобилните превози и въвежда изискванията на Директива 2003/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2003 г. относно начална квалификация и продължаващо обучение на водачи на някои пътни превозни средства за превоз на товари или пътници, за изменение на Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета и Директива 91/439/ЕИО на Съвета и за отмяна на Директива 76/914/ЕИО на Съвета (ОВ, L 226/2003 г.)

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 41 ОТ 4 АВГУСТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА ВОДАЧИТЕ НА АВТОМОБИЛИ ЗА ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ И ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАЧАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

(ОБН. - ДВ, БР. 57 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 09.07.2021 Г.)

§ 46. С наредбата се въвеждат изисквания на Директива (ЕС) 2018/645 на Европейския парламент и на Съвета от 18 април 2018 г. за изменение на Директива 2003/59/ЕО относно начална квалификация и продължаващо обучение на водачи на някои пътни превозни средства за превоз на товари или пътници и на Директива 2006/126/ЕО относно свидетелства за управление на превозни средства.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 41 ОТ 4 АВГУСТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА ВОДАЧИТЕ НА АВТОМОБИЛИ ЗА ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ И ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАЧАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

(ОБН. - ДВ, БР. 57 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 09.07.2021 Г.)

§ 47. (1) Лицата по чл. 7, ал. 1, притежаващи удостоверение за регистрация, следва да приведат учебната си документация в съответствие с чл. 8, ал. 3, чл. 14, ал. 4, чл. 16, ал. 2 и 3, чл. 17, ал. 4, изречение първо и чл. 18, ал. 4, изречение първо в срок до 6 месеца от датата на обнародване на наредбата в "Държавен вестник".
(2) Учебната документация се изпраща до Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" за нейното утвърждаване в срока по ал. 1. Учебната документация се връща на учебния център след утвърждаването ѝ в сроковете по чл. 9, ал. 2.
(3) Правото да се организират курсове за обучение на водачи за придобиване на начална квалификация и за усъвършенстване на познанията им се прекратява и лицето по чл. 7, ал. 1 се заличава от регистъра, когато не е изпълнено изискването по ал. 2.

§ 48. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник", с изключение на § 9, т. 3 относно чл. 10, ал. 6, § 13 относно чл. 15, ал. 1, ал. 3 и ал. 5 - 7, § 16 относно чл. 17, ал. 4, изречение второ, § 17, т. 2 относно чл. 18, ал. 4, изречение второ, § 18, т. 1 относно чл. 19, ал. 1, изречение второ, § 21, т. 2 относно чл. 22, ал. 2, изречение второ, § 22, т. 4 относно чл. 23, ал. 7, § 25 относно чл. 27, ал. 1 и § 26, т. 1 относно чл. 28, ал. 1, които влизат в сила 18 месеца след обнародването на наредбата в "Държавен вестник".

§ 49. В едномесечен срок от влизане в сила на § 13 относно чл. 15, ал. 1, ал. 3 и ал. 5 - 7 управителите на лицата по чл. 7, ал. 1 или оправомощени от тях лица въвеждат в информационната система по чл. 10, ал. 5 информацията от регистъра по чл. 15, ал. 1 за кандидатите за придобиване на карта за квалификация на водача, които се обучават и не са завършили обучението си, както и за тези, които са го завършили и не са положили изпит.

§ 50. Разпоредбите на § 7 относно чл. 8, ал. 2 и 7 се прилагат до изтичането на 18 месеца от датата на обнародване на наредбата в "Държавен вестник".

§ 51. Разпоредбите на § 7 относно чл. 8, ал. 2а и 7а влизат в сила 18 месеца след датата на обнародване на наредбата в "Държавен вестник".

§ 52. Сертификатите за водач на превозно средство, издадени в съответствие с чл. 5 от Регламент (ЕО) № 1072/2009, и по-специално параграф 7 от него, с цел удостоверяване на съответствието с изискванията за обучение на Директива 2003/59/ЕО, както и картите за квалификация на водача, които са издадени преди 23 май 2020 г., в които не е посочен кодът "95" на Съюза, се приемат като доказателство за квалификация до изтичане на срока им на валидност.

§ 53. Навсякъде в наредбата:
1. Думите "съответната регионална дирекция "Автомобилна администрация" се заменя със "съответното регионално звено на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".
2. Думите "министъра на транспорта" и "министърът на транспорта" се заменят с "министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията" и "министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията", а думите "Министерството на транспорта" се заменят с "Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 36 ОТ 15.05.2006 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКА ГОДНОСТ И УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА КАНДИДАТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС, НА ВОДАЧИ НА МПС И НА ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ИЗПИТНИ КОМИСИИ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

(ОБН. - ДВ, БР. 48 ОТ 2023 Г.)

§ 4. В Наредба № 41 от 4.08.2008 г. за условията и реда за провеждане на обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари и за условията и реда за провеждане на изпитите за придобиване на начална квалификация (обн., ДВ, бр. 73 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 51 от 2018 г. и бр. 57 от 2021 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 10, ал. 3 думите „Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „Министерството на транспорта и съобщенията“.
2. В чл. 15а, ал. 3 съюзът „и“ се заличава.
3. В приложение № 5а към чл. 15, ал. 2 след думите „ЕГН“ се поставя наклонена черта и се добавя „ЛНЧ“, думите „лична карта“ се заменят с „документ за самоличност“, след думата „постоянен“ се поставя наклонена черта и се добавя „настоящ“ и думите „декларирам, че съм съгласен личните ми данни да“ се заменят с „информиран съм, че личните ми данни ще“.
4. Навсякъде в наредбата думите „министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „министърът на транспорта и съобщенията“.

Приложение № 1 към чл. 2, т. 2

(Изм. - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 09.07.2021 г.)

Карта за квалификация на водача

Физическите характеристики на картата за квалификация на водача отговарят на международните стандарти ISO 7810 и 7816-1. Методите за проверка на физическите характеристики на картата за осигуряване съответстват на международните стандарти ISO 10373.
Нивото на сигурност на картата е най-малкото сравнимо с нивото на сигурност на свидетелството за управление на превозно средство.
(изм. - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 09.07.2021 г.) Думите "образец на Европейския съюз" на български език и заглавието "карта за квалификация на водач на превозно средство" на другите официални езици на Европейския съюз, отпечатани в синьо, формират фона на картата.

karta-vodach

1. Картата има две страни:
Страна 1 съдържа:
а) заглавие "карта за квалификация на водач на превозно средство", отпечатано с главни букви на български език (официалния език или езици на държавата членка, която издава картата);
б) наименованието на държавата членка, която издава картата (по избор);
в) отличителния знак на държавата членка, която издава картата, отпечатан негативно в син четириъгълник и обкръжен с 12 жълти звезди и отличителния знак BG; отличителните знаци са, както следва:
г) информация, специфична за картата, номерирана, както следва:
1. фамилия на притежателя;
2. имена на притежателя;
3. дата и място на раждане на притежателя;
4a. дата на издаване;
4b. дата на валидност;
4c. наименование на издаващия орган (може да бъде отпечатан на страна 2);
4d. номер, различен от номера на свидетелството за управление на МПС за административни цели;
5а. номер на свидетелството за управление на МПС;
5b. сериен номер;
6. снимка на притежателя;
7. подпис на притежателя;
8. адрес по местоживеене или пощенски адрес на притежателя;
9. (изм. - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 09.07.2021 г.) категория на превозно средство, за които водачът отговаря на изискванията за начална квалификация и периодично обучение;
д) (изм. - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 09.07.2021 г.) заглавието "Образец на Европейския съюз" на езика или езиците на държавата член на Европейския съюз, която издава картата, и подзаглавието "карта за квалификация на водач на моторно превозно средство" на останалите официални езици на Съюза, отпечатани в син цвят, така че да образуват фона на картата.

Страна 2 съдържа:
а) информация, специфична за картата, номерирана, както следва:
9. (изм. - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 09.07.2021 г.) категория на превозно средство, за които водачът отговаря на изискванията за начална квалификация и периодично обучение;
10. (изм. - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 09.07.2021 г.) хармонизирания код "95" на Европейския съюз, предвиден в приложение I към Директива 2006/126/ЕО, за начална квалификация или периодично обучение:
"95. Водач на превозно средство, притежаващ начална квалификация или преминал периодично обучение със срок на валидност до ... (напр., 95.01.01.2012)."
Непосредствено след числото 95, се записва датата, до която водачът отговаря на изискването за професионална квалификация, независимо дали това е начална квалификация или периодично обучение;
11. вид на обучението - картата се издава на основание:
280 - начална квалификация по чл. 16, ал. 2;
140 - начална квалификация в курс за ускорено обучение по чл. 16, ал. 3;
70 - начална квалификация по чл. 17, ал. 2;
35 - начална квалификация в курс за ускорено обучение по чл. 17, ал. 3;
P35 - периодично обучение по чл. 18.
б) обяснение на номерираните вписвания на страни 1 и 2 на картата.
Картата се изготвя в двуезична версия.

Приложение № 2 към чл. 2, ал. 2

(Изм. - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 09.07.2021 г.)


Забележка (изм. - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 09.07.2021 г.): Номерата на удостоверенията по чл. 28, ал. 1 съдържат номера на удостоверението за регистрация за извършване на обучението на лицето по чл. 7, ал. 1, тире и след него като шестцифрено число е номерът, под който кандидатът е записан в регистъра по чл. 15, ал. 1 (3 - 000126).

Приложение № 3 към чл. 8, ал. 1

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 51 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 09.07.2021 г.)

ДО

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР

НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ

"АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"

ЗАЯВЛЕНИЕ

Наименование на лицето: .........................................................................................................,

БУЛСТАТ/ЕИК ..........................................................................................................................

Адрес: .........................................................................................................................................,

тел.: ........................................................, електронен адрес: ....................................................

Управител: ............................................................................., ЕГН ...........................................

Моля да бъде издадено удостоверение за регистрация за обучение на кандидатите за придобиване на карта за квалификация на водача.

Прилагам следните документи:

o документ - удостоверяващ регистрация по законодателството на държава - член на Европейския съюз, или държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство; за лицата на бюджетна издръжка - копие от акта за тяхното създаване;

o декларация, че за тях не е открита процедура за обявяване в несъстоятелност;

o адрес на помещенията, които ще се ползват за учебен кабинет, и на учебните площадки, информация за собственика и основанието за ползването им и брой места за обучаваните и преподавателя; ако документът, удостоверяващ право на собственост или право на ползване, не подлежи на вписване или не е вписан в имотния регистър, се представя копие от съответния документ;

o списък на преподавателите по образец (приложение № 4а);

o свидетелства за съдимост на преподавателите - прилага се, когато съответното лице не е български гражданин;

o копие на дипломите за завършено образование на преподавателите - документът се прилага за преподавател, който се вписва за първи път в списък; документът не се прилага в случаите по чл. 8, ал. 1, т. 6;

o копие на свидетелството за професионална квалификация "Инструктор за обучение на водачи на моторно превозно средство" (за преподавателите по практическо обучение) - документът се прилага за преподавателя, който се вписва за първи път в списък;

o копие на трудова или осигурителна книжка, удостоверяващи професионалния опит на преподавателите - документът се представя за преподавател, който се вписва за първи път в списък, или за преподавател по управление на МПС, за когото не може да се установи необходимият професионален опит по служебен път съгласно чл. 8, ал. 1, т. 8;

o копие на свидетелствата за управление на МПС на преподавателите, които не са издадени от Министерството на вътрешните работи, а за издадените от министерството се посочва номерът на свидетелството за управление на МПС; Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" чрез оправомощени длъжностни лица извършва служебна проверка на обстоятелствата по чл. 12, т. 1 в Министерството на вътрешните работи;

o списък на превозните средства, с които ще се извършва обучението, съдържащ информацията по чл. 8, ал. 1, т. 9;

o копие на документ за собственост или договор за наем или лизинг за превозните средства, с които ще се извършва обучението;

o копие на свидетелствата за регистрация (документите се представят за ППС, които се вписват за първи път в списък, или за ППС, в данните за които има промяна след предходното им представяне в ИААА) и документ за извършена проверка на техническата изправност на превозното средство, с който се допуска за движение по пътищата, отворени за обществено ползване (за ППС, на което е издаден такъв документ от МВР);

o копие на застраховка на местата за сядане в превозните средства, с които ще се извършва обучението за категории С1 и С - всички места за сядане, за категории D1 и D - не по-малко от осем места за сядане;

o учебна документация за начално обучение и учебна документация за периодично обучение за превоз на пътници;

o учебна документация за начално обучение и учебна документация за периодично обучение за превоз на товари;

o масив от изпитни въпроси за изготвяне на тестовете и казуси за провеждане на изпитите на кандидатите за придобиване на карта за квалификация на водача за превоз на пътници;

o масив от изпитни въпроси за изготвяне на тестовете и казуси за провеждане на изпитите на кандидатите за придобиване на карта за квалификация на водача за превоз на товари.

Желая да получа резултата от административната услуга:

o на гише в централно управление;

o на гише в регионално звено на ИААА в гр. .......................;

o по куриер за сметка на получателя.

Забележка:

Копията на документите се заверяват с подпис на управителя на лицето по чл. 7, ал. 1 или оправомощено от него лице.

ДЕКЛАРАЦИЯ: Информиран съм, че личните ми данни ще бъдат обработвани на основание нормативната уредба на Република България и Европейския съюз, за вписване в регистъра по чл. 10, ал. 5 от Наредба № 41 от 2008 г. за условията и реда за провеждане на обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари и за условията и реда за провеждане на изпитите за придобиване на начална квалификация.

Дата: ...............Подпис: ............................

Приложение № 3а към чл. 8, ал. 3

(Ново - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 09.07.2021 г.)

ТЕМИ И ЦЕЛИ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО
Тема 1. Обучение за напреднали по рационално управление на превозно средство на базата на изискванията за безопасност
Цел 1.1. Да знае характеристиките на предавателната система, за да я използва по възможно най-добър начин:
- криви, свързани с въртящия момент, мощност и специфична консумация на двигателя, област на оптимално използване на оборотомера, обвивни диаграми на отношението на предавателната кутия;
Цел 1.2. Да познава техническите характеристики и работата на регулаторите за безопасност, за да контролира превозното средство, да минимизира износването и да предотвратява неправилното функциониране:
- граници на използване на спирачки и забавители, комбинирано използване на спирачки и забавители, по-добро използване на отношението скорост/предавка, използване на инерцията на превозното средство, използване на начини за забавяне и спиране по наклонени надолу участъци, действие в случай на отказ, използване на електронни и механични устройства като електронна стабилизираща програма (ESP), усъвършенствани системи за аварийно спиране (AEBS), антиблокираща спирачна система (ABS), системи за контрол на теглителната сила (TCS) и бордови системи за наблюдение (IVMS), както и други устройства за подпомагане или автоматизиране на дейността на водача, които са одобрени за употреба;
Цел 1.3. Способност да оптимизира разхода на гориво:
- оптимизация на разхода на гориво чрез прилагане на знанията по точки 1.1 и 1.2, значение на предвиждането на транспортния поток, подходяща дистанция спрямо други превозни средства и използване на инерцията на превозното средство, стабилна скорост, плавен стил на управление и подходящо налягане на гумите, както и запознатост с интелигентните транспортни системи, които подобряват ефикасното управление и подпомагат планирането на маршрута;
Цел 1.3а. Способност да предвижда и оценява рисковете в пътното движение и да се съобразява с тях:
- да е запознат и да умее да се съобразява с различните пътни условия, пътното движение и атмосферните условия, да предвижда предстоящи събития; да разбира как да подготвя и да планира пътуването по време на необичайни атмосферни условия; да е запознат с използването на свързаното спасително оборудване и да разбира кога пътуването трябва да бъде отложено или отменено поради извънредни атмосферни условия;
- да се съобразява с рисковете на пътното движение, включително опасно поведение при участие в пътното движение или разсейване при управление на превозно средство (поради използването на електронни устройства, хранене, пиене и т.н.);
- да разпознава опасните ситуации и да се съобразява с тях, и да бъде в състояние да се справя с произтичащия от тях стрес, по-специално по отношение на размерите и масата на превозните средства и уязвимите участници в пътното движение, като пешеходци, велосипедисти и водачи на двуколесни МПС;
- да разпознава евентуалните опасни ситуации и правилно да тълкува как те може да се превърнат в ситуации, в които сблъсъкът е неизбежен, и да подбира и изпълнява действия, които способстват за повишаване на безопасността в такава степен, че все пак сблъсъкът да може да се предотврати, в случай че евентуалните опасности настъпят;
Цел 1.4. Способност да товари превозното средство при спазване на правилата за безопасност и правилно използване на превозното средство (категории С1, С1Е, С, СЕ):
- сили, които оказват въздействие на превозното средство в движение, използване на предавателното отношение в съответствие с товара на превозното средство и профила на пътя, използване на автоматични предавателни системи, изчисляване на полезния товар на превозното средство или състава от превозни средства, изчисляване на общ обем, разпределение на товара, последствия от претоварване на оста, стабилност и център на тежестта на превозното средство, видове опаковки и палети;
- основни категории товари, които се нуждаят от прикрепване, техники за затягане и прикрепване, използване на закрепващи ленти, проверка на устройства за прикрепване, използване на оборудване за манипулиране, поставяне и махане на покривало;
Цел 1.5. Способност да осигури комфорт и безопасност на пътниците (категории D1, D1E, D, DE):
- коригиращи надлъжни и странични движения, разделяне на пътя, разположение върху пътя, плавно спиране, движение на каросерията, използване на специфични инфраструктури (обществени зони, платна на пътя със специално предназначение), разрешаване на противоречия между изискването за безопасно управление на превозно средство и други роли на водача на превозно средство, взаимодействие с пътници, особености на някои групи пътници (хора с увреждания, деца);
Цел 1.6. Способност да товари превозното средство при надлежно отчитане на правилата за безопасност и правилно използване на превозното средство:
- сили, които оказват въздействие на превозното средство в движение, използване на предавателното отношение в съответствие с товара на превозното средство и профила на пътя, използване на автоматични предавателни системи, изчисляване на полезния товар на превозното средство или състава от превозни средства, разпределение на товара, последствия от претоварване на оста, стабилност и център на тежестта на превозното средство.
Тема 2. Прилагане на правната уредба
Цел 2.1. Да познава социалната среда на автомобилния транспорт и уреждащата го правна уредба:
- максимални работни периоди, характерни за транспортния отрасъл; принципи, прилагане и последици на регламенти (ЕО) № 561/2006 ( 7 ) и (ЕС) № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета;
- санкции за неизползване, неправилно използване или подправяне на тахографа;
- познаване на социалната среда на автомобилния транспорт: права и задължение на водачите на превозно средство по отношение на началната квалификация и продължаващото обучение;
Цел 2.2. Да познава правната уредба относно превоза на товари (категории С1, С1Е, С, СЕ):
- разрешителни за извършване на превоз, документи, които трябва да се носят в превозното средство, забрана за ползване на определени пътища, пътни такси, задължения по типови договори за превоз на товари, изготвяне на документи, които съставляват договора за транспорт, международни транспортни разрешения, задължения по Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на товари, изготвяне на международна товарителница, преминаване през граница, спедитори, специални документи, които придружават товарите;
Цел 2.3. Да знае правната уредба за превоз на пътници (категории D1, D1E, D, DE):
- превоз на специфични групи пътници, безопасно оборудване на борда на автобуси, обезопасителни колани, товар на превозно средство.
Тема 3. Здравна, пътна и екологична безопасност, предоставяне на услуги, логистика
Цел 3.1. Да осведоми водачите на превозно средство за рисковете на пътя и за произшествия при работа:
- типове произшествия при работа в транспортния сектор, статистика на пътнотранспортни произшествия, участие на товарни автомобили/междуградски автобуси, човешки, материални и финансови последици;
Цел 3.2. Способност за предотвратяване на престъпления и трафик на нелегални имигранти:
- обща информация, последствия за водачи на превозно средство, превантивни мерки, списък за проверка, законодателство за отговорността на превозвача;
Цел 3.3. Способност за предотвратяване на физически рискове:
- ергономични принципи; движения и пози, които представляват опасност, физическа годност, упражняване на манипулиране, лична защита;
Цел 3.4. Осведоменост за важността на физическите и умствените способности:
- принципи на здравословно балансирано хранене, въздействие на алкохол, наркотици и други вещества, които могат да повлияят върху поведението, симптоми, причини, ефекти на умора и стрес, основната роля на основния цикъл работа/почивка;
Цел 3.5. Способност на оценка на аварийни ситуации:
- поведение при аварийна ситуация: оценка на ситуацията, избягване на усложнения на произшествието, повикване на помощ, помагане на пострадалите и даване на първа помощ, реакция в случай на пожар, евакуиране на намиращите се в товарния автомобил/пътниците в автобуса, осигуряване на безопасността на всички пътници, реакция в случай на агресия; основни принципи на изготвяне на отчет за произшествие;
Цел 3.6. Способност за възприемане на поведение, което подпомага подобряването на имиджа на компанията:
- поведение на водача на превозно средство и имидж на компанията: важност за компанията на стандарта на обслужването, предоставено от водача на превозно средство, ролите на водача на превозно средство, хората, с които водачът на превозно средство ще бъде в контакт, поддръжка на превозно средство, организация на работата, търговски и финансови ефекти при възникване на конфликт;
Цел 3.7. Да познава икономическата среда на автомобилния превоз и организацията на пазара (категории С1, С1Е, С, СЕ):
- автомобилният транспорт във връзка с другите видове транспорт (конкуренция, товароизпращачи), различни автомобилни транспортни дейности (превоз за сметка на насрещната страна, за собствена сметка, спомагателни транспортни дейности), организация на основните типове транспортни дружества и спомагателни транспортни дейности, различни транспортни специализации (камиони цистерни, контролирана температура, опасни товари, превоз на животни и т.н.), развитие на отрасъла (диверсификация на предоставяните услуги, автомобилен транспорт - железопътен транспорт, подизпълнение и т.н.);
Цел 3.8. Да познава икономическата среда на автомобилния превоз на пътници и организацията на пазара (категории D1, D1E, D, DE):
- автомобилният превоз на пътници във връзка с другите видове пътнически транспорт (железопътен транспорт, лични автомобили), различни дейности, включващи автомобилен превоз на пътници, осведоменост относно уврежданията, преминаване на граници (международен транспорт), организация на основните типове транспортни дружества за автомобилен превоз на пътници.

Приложение № 4 към чл. 10, ал. 3

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 51 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 09.07.2021 г.)

ДО

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР

НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ

"АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"

ЗАЯВЛЕНИЕ

Наименование на лицето: .........................................................................................................,

БУЛСТАТ/ЕИК ..................................................................................................................

Адрес: .........................................................................................................................................,

тел.: ........................................................, електронен адрес: ....................................................

Управител: ............................................., ЕГН ...........................................

Моля да бъде извършена ПРОМЯНА в удостоверение за регистрация № ......../....... г.

o в обстоятелствата за издаване на удостоверението;

o в списъка на преподавателите;

o в списъка на превозните средства.

Прилагам следните документи:

o документ - удостоверяващ регистрация по законодателството на държава - член на Европейския съюз, или държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство; за лицата на бюджетна издръжка - копие от акта за тяхното създаване;

o декларация, че за тях не е открита процедура за обявяване в несъстоятелност;

o адрес на помещенията, които ще се ползват за учебен кабинет, и на учебните площадки, информация за собственика и основанието за ползването им и брой места за обучаваните и преподавателя; ако документът, удостоверяващ право на собственост или право на ползване, не подлежи на вписване или не е вписан в имотния регистър, се представя копие от съответния документ;

o списък на преподавателите по образец (приложение № 4а);

o свидетелства за съдимост на преподавателите - прилага се, когато съответното лице не е български гражданин;

o копие на дипломите за завършено образование на преподавателите - документът се прилага за преподавател, който се вписва за първи път в списък; документът не се прилага в случаите по чл. 8, ал. 1, т. 6;

o копие на свидетелството за професионална квалификация "Инструктор за обучение на водачи на моторно превозно средство" (за преподавателите по практическо обучение) - документът се прилага за преподавателя, който се вписва за първи път в списък;

o копие на трудова или осигурителна книжка, удостоверяващи професионалния опит на преподавателите - документът се представя за преподавател, който се вписва за първи път в списък, или за преподавател по управление на МПС, за когото не може да се установи необходимият професионален опит по служебен път съгласно чл. 8, ал. 1, т. 8;

o копие на свидетелствата за управление на МПС на преподавателите, които не са издадени от Министерството на вътрешните работи, а за издадените от министерството - се посочва номерът на свидетелството за управление на МПС; Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" чрез оправомощени длъжностни лица извършва служебна проверка на обстоятелствата по чл. 12, т. 1 в Министерството на вътрешните работи;

o списък на превозните средства, с които ще се извършва обучението, съдържащ информацията по чл. 8, ал. 1, т. 9;

o копие на документ за собственост или договор за наем или лизинг за превозните средства, с които ще се извършва обучението;

o копие на свидетелствата за регистрация (документите се представят за ППС, които се вписват за първи път в списък, или за ППС, в данните за които има промяна след предходното им представяне в ИААА) и документ за извършена проверка на техническата изправност на превозното средство, с който се допуска за движение по пътищата, отворени за обществено ползване (за ППС, на което е издаден такъв документ от МВР);

o копие на застраховка на местата за сядане в превозните средства, с които ще се извършва обучението за категории С1 и С - всички места за сядане, за категории D1 и D - не по-малко от осем места за сядане;

o учебна документация за начално обучение и учебна документация за периодично обучение за превоз на пътници;

o учебна документация за начално обучение и учебна документация за периодично обучение за превоз на товари;

o масив от изпитни въпроси за изготвяне на тестовете и казуси за провеждане на изпитите на кандидатите за придобиване на карта за квалификация на водача за превоз на пътници;

o масив от изпитни въпроси за изготвяне на тестовете и казуси за провеждане на изпитите на кандидатите за придобиване на карта за квалификация на водача за превоз на товари.

Желая да получа резултата от административната услуга:

o на гише в централно управление;

o на гише в регионално звено на ИААА в гр. ..........................................................................;

o по куриер за сметка на получателя.

Забележка:

Копията на документите се заверяват с подпис на управителя на лицето по чл. 7, ал. 1 или оправомощено от него лице.

ДЕКЛАРАЦИЯ: Информиран съм, че личните ми данни ще бъдат обработвани на основание нормативната уредба на Република България и Европейския съюз, за вписване в регистъра по чл. 10, ал. 5 от Наредба № 41 от 2008 г. за условията и реда за провеждане на обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари и за условията и реда за провеждане на изпитите за придобиване на начална квалификация.

Дата: .......................Подпис: ............................

Приложение № 4а към чл. 8, ал. 1, т. 3

(Ново - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 09.07.2021 г.)

Приложение № 5 към чл. 15, ал. 1

(Предишно Приложение № 5 към чл. 15, ал. 3 - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 09.07.2021 г.)

ДатаИме, презиме, фамилияЕГНМясто на ражданеНастоящ адресОбразованиеПритежавани категорииОбучение за пътници / товариНачална квалификация / Периодично обучениеТеоретично обучение група №, индивидуалноСрок на обучениетоПо теория за модулПреподаватели по управлениеИзпит 1, 2, 3...(да, не, не се явил, недопуснат, отстранен)Удостоверение №, дата на издаване, дубликат
1234Пр.№ДатаРезултат

Приложение № 5а към чл. 15, ал. 2

(Ново - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 09.07.2021 г., доп. - ДВ, бр. 48 от 2023 г.)

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният/ата .....................................................................................................,

ЕГН/ЛНЧ ................................, документ за самоличност № ...............................................,

изд. на ....................................... г., МВР - гр. .........................................................................,

постоянен/настоящ адрес: гр. (с.) .............................................................................................,

област .................................................., ж.к./ул. .......................................................................

...................................................., тел. ...................................................................................,

желая да премина:

0 обучение за начална квалификация за придобиване на карта за квалификация на водач на МПС за превоз на товари/пътници (ненужното се зачертава);

0 периодично обучение за придобиване на карта за квалификация на водач на МПС за превоз на товари/пътници (ненужното се зачертава).

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ отговарям на изискванията към кандидатите, определени в Наредба № 41, и:

0 съм гражданин на държава - член на Европейския съюз, и съм установил обичайното си пребиваване в Република България;

0 съм гражданин на държава, която не е член на Европейския съюз, и предприятието, в което съм назначен на трудов договор, е установено в Република България;

0 притежавам свидетелство за управление на МПС от следните категории:

- кат. ............................................., придобита на ...............................................................;

- кат. ............................................., придобита на ...............................................................;

- кат. ............................................., придобита на ...............................................................;

- кат. ............................................., придобита на ...............................................................;

0 притежавам удостоверение за професионална компетентност за извършване на превоз на товари/пътници (ненужното се зачертава) № ...................../............. 20...... г., издадено от ............................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................;

0 притежавам карта за квалификация на водача на МПС за превоз на товари/пътници № ................................................................................................................

(ненужното се зачертава).

0 ИНФОРМИРАН съм, че личните ми данни ще бъдат обработвани на основание нормативната уредба на Република България и Европейския съюз, за вписване в регистъра по чл. 15, ал. 1 от Наредба № 41 от 2008 г. за условията и реда за провеждане на обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари и за условията и реда за провеждане на изпитите за придобиване на начална квалификация.

Гр. .......................

Дата: ...................                                                                            Декларатор: ......................

(подпис)

Приложение № 5б към чл. 22, ал. 2

(Ново - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 09.07.2021 г.)

ПРОТОКОЛ № ......................./..................... г.

за провеждане на изпит за придобиване на начална квалификация за водач на МПС за превоз на пътници/товари, група № ........

Начало: ............... Кабинет: .................

Комисия, провела изпита:

1. Председател: ......................................

2. Член:

Приложение № 6 към чл. 29, ал. 1 (Отм. - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 09.07.2021 г.)

Приложение № 7 към чл. 29, ал. 3

(Ново - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 09.07.2021 г.)

ДЕКЛАРАЦИЯ

от ........................................................................................................................................,

трите имена на заявителя физическо лице или на представляващия търговеца)

ЕГН .................., л.к. № .........................., издадена на ..................................... от ..........

С настоящото декларирам, че на ...............................  г. картата за квалификация на

водача, издадена на .................................................... г., валидна до ......................  г., е:

0 изгубена;

0 открадната;

0 унищожена.

Прилагам копие на:

o в случай на кражба - документ за уведомяване на съответните компетентни органи за извършената кражба;
o в случай на унищожаване - документ от компетентен орган, удостоверяващ обстоятелството.

Гр. ...........................................                              Декларатор: ........................................

Дата: ......................................г.                                                               (подпис)

Приложение № 8 към чл. 29е, ал. 4

(Ново - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 09.07.2021 г.)

ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

Днес, .............................. г.,

Долуподписаният ................................................................., ЕГН ..............................

(име, презиме, фамилия)

Пълномощник ......................................................................., ЕГН .............................,

(име, презиме, фамилия)

получих от регионално звено "Автомобилна администрация" - гр. ................... , плик

с ненарушена цялост, съдържащ 1 брой карта за квалификация на водача № ...............

Долуподписаният ..........................................................................................................

(име, презиме, фамилия, служител на регионално звено "АА")

Гр. ..........................................                                         Приел: ........................................

(име, фамилия, подпис)

Дата: .................................... г.                                     Предал: ........................................

(име, фамилия, подпис)

Приложение: Пълномощно (ако се получава от упълномощено лице).

Забележка: Приемно-предавателният протокол се попълва в два еднообразни екземпляра по един за всяка страна.

Приложение № 9 към чл. 9, ал. 2

(Ново - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 09.07.2021 г.)

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
И СЪОБЩЕНИЯТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ
№ ........

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 7б, АЛ. 9 ОТ ЗАКОНА ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ИЗДАВА НАСТОЯЩОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА:

................................................................................................................................................. ,

(наименование)

БУЛСТАТ: .............................................................................................................................. ,

АДРЕС: ................................................................................................................................... ,

ЕГН: ........................................................................................................................................ ,

ТЕЛ.: ....................................................................................................................................... ,

ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА КУРСОВЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАЧАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ И ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ПОЗНАНИЯТА НА ВОДАЧИ НА АВТОМОБИЛИ ЗА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ И ЗА ПРЕВОЗИ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА

ИЗДАДЕНО НА: ............... г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

(подпис, печат)

 

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ