Наредба № 4018 от 16.09.2005 г. за работното време на авиационния персонал

Издадена от министъра на транспорта
Обн. ДВ. бр.78 от 30 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.83 от 22 Октомври 2010г.

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2010 г.) С тази наредба се определят изискванията за работното време и почивката на лицата от авиационния персонал, притежаващи свидетелство за правоспособност, извън лицата от авиационния персонал по чл. 20 - чл. 20г от Наредба № 37 от 2007 г. за условията и реда за издаване на свидетелства на авиационните оператори за търговски въздушен превоз и контрола върху тях (обн., ДВ, бр. 88 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 38 от 2009 г.).

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.