Наредба № 40 от 14 януари 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари

Издадена от Министерството на транспорта и съобщенията, Министерството на вътрешните работи и Министерството на околната среда и водите
Обн. ДВ. бр.15 от 24 Февруари 2004 г., изм. ДВ. бр.12 от 6 Февруари 2007 г., изм. ДВ. бр.67 от 17 Август 2007 г., изм. ДВ. бр.16 от 26 Февруари 2010 г., попр. ДВ. бр.18 от 5 Март 2010 г., изм. ДВ. бр.100 от 20 Декември 2011 г., изм. и доп. ДВ. бр.87 от 4 Октомври 2013 г., доп. ДВ. бр.76 от 2 Октомври 2015 г., изм. и доп. ДВ. бр.76 от 19 Септември 2017 г., попр. ДВ. бр.77 от 26 Септември 2017 г., изм. и доп. ДВ. бр.33 от 17 Април 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.81 от 2 Октомври 2018г., изм. ДВ. бр.76 от 27 Септември 2019г., изм. ДВ. бр.103 от 10 Декември 2021г., изм. и доп. ДВ. бр.103 от 12 Декември 2023г.

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) (Предишен текст на чл. 1 - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.) С наредбата се определят:
1. задълженията на консултанта по безопасността при превоз на опасни товари;
2. редът за обучение на лицата, занимаващи се с превоз на опасни товари;
3. задълженията на водачите на моторни превозни средства (МПС), извършващи превоз на опасни товари;
4. изискванията към пътни превозни средства (ППС), превозващи опасни товари;
5. необходимите документи за извършване на превоз на опасни товари;
6. контролът при превозите на опасни товари;
7. (нова - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.) задълженията на участниците в превоза на опасни товари;
8. (нова - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.) изисквания, свързани с превоза, товаренето, разтоварването и обработката на опасни товари;
9. (нова - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.) изискванията към проектирането, конструкцията, одобряването, изпитванията, проверките и нанасянето на маркировки на опаковките, средноголемите контейнери за насипни товари (IBCs), големите опаковки и цистерните;
10. (нова - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.) смяната на вида транспорт и спиранията, наложени от обстоятелствата на превоза на опасни товари.
11. (нова - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) условията и редът за организиране и провеждане на изпитите за:
а) придобиване на свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари и за удължаване на срока на свидетелството;
б) придобиване на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари и удължаване на срока на удостоверението.
(2) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.) Превозите на опасни товари на територията на Република България или от територията на Република България до друга държава - член на Европейския съюз, и/или между Република България и трети страни се извършват при спазване изискванията на Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR) (обн., ДВ, бр. 73 от 1995 г., ратифицирана със закон, обн., ДВ, бр. 28 от 1995 г.).
(3) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.) Превозите на опасни товари по ал. 2 се извършват, без да се засягат правилата за достъп до пазара или правилата за превоз на товари.

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.) (1) Наредбата не се прилага за превозите на опасни товари, извършвани с ППС, принадлежащи или превози, извършвани под пряката и физическа отговорност или надзор на въоръжените сили.
(2) Наредбата не се прилага за превозите на опасни товари, които се извършват изцяло в рамките на затворена зона.

Чл. 3. Опасните товари се класифицират в класове съгласно част 2 на Приложение А на ADR.

Чл. 4. (1) При автомобилен превоз на опасни товари предприятията, товарите и пътните превозни средства трябва да отговарят на изискванията на ADR.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 12 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2023 г., в сила от 12.12.2023 г.) Превозите на опасни товари от клас 1 се извършват при спазване на изискванията и на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) Опасните товари от клас 7 се превозват при спазване на изискванията и на Закона за безопасно използване на ядрената енергия.

Чл. 4а. (Нов - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.) При смяната на вида транспорт и спиранията, наложени от обстоятелствата на превоза на опасни товари, се спазват изискванията на ADR, Правилника за международен железопътен транспорт на опасни товари (RID), Международния кодекс за превоз на опасни товари по море (IMDG), Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море (SOLAS), Технически инструкции на Международната организация за гражданско въздухоплаване (ICAO) за безопасен превоз на опасни товари по въздух и изискванията по тази наредба.

Чл. 5. За товаренето и разтоварването на взриво- и пожароопасни вещества и материали се спазват изискванията на Закона за Министерството на вътрешните работи.

Глава втора
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЛИЦАТА, ЗАНИМАВАЩИ СЕ С ПРЕВОЗИ НА ОПАСНИ ТОВАРИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 16 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 30.06.2009 Г.)

Раздел I
Задължения на консултантите по безопасността

(Нов - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.)

Чл. 6. (В сила от 25.08.2004 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.) Предприятията, извършващи превози на опасни товари и/или товарене и разтоварване на опасни товари, трябва да имат един или повече консултанти по безопасността при превоз на опасни товари.
(2) Консултантът по безопасността съдейства за предотвратяване и избягване на рискове и опасностите при превоз, товарене и разтоварване на опасни товари.
(3) Консултантът по безопасността може да бъде:
1. лице, наето по трудов или граждански договор;
2. ръководителят на предприятието;
3. лице, което изпълнява и други функции и задължения в предприятието.
(4) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.) Изискването по ал. 1 не се прилага за предприятия, които извършват дейности с количества опасни товари, по-малки от посочените в ADR, както следва:
1. раздел 1.1.3, глава 1.1 на приложение A от ADR;
2. точка 2.2.7.1.2, раздел 2.2.7, глава 2.2 на приложение A от ADR;
3. глава 3.3 на приложение A от ADR;
4. глава 3.4 на приложение A от ADR.

Чл. 7. (1) Консултантът по безопасността:
1. контролира спазването на изискванията за превоза на съответния опасен товар;
2. консултира служителите на предприятието при дейностите, свързани с превоза на опасни товари;
3. подготвя годишен доклад до ръководителя на предприятието относно дейността на предприятието по отношение на превоза на опасни товари.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) Докладите се съхраняват в предприятието пет години. Заверено копие на всеки доклад се изпраща в съответното регионално звено на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" до края на месец февруари на следващата година.
(3) В изпълнение на задълженията си по ал. 1 консултантът:
1. контролира изпълнението на процедурите по ADR, регламентиращи идентификацията на опасните товари, които се превозват;
2. при придобиването на транспортни средства за превоз на опасни товари контролира дали те отговарят на изискванията на глава 9.1 на приложение В на ADR за превоз на опасни товари;
3. проверява екипировката, съгласно изискванията на ADR, използвана във връзка с превоза, товаренето и разтоварването на опасни товари;
4. организира обучението на служителите, занимаващи се с превоз на опасни товари в предприятието и воденето на отчетите за това обучение;
5. предлага прилагането на авариен план в случай на произшествие или инцидент, които могат да повлияят на безопасността при превоза, товаренето или разтоварването на опасни товари;
6. разследва възникналите произшествия, инциденти или сериозни нарушения, свързани с превоза на опасни товари, и подготвя отчети за тях;
7. предлага мерки за избягване на повторно възникване на дадено произшествие, инцидент или сериозно нарушение;
8. следи за спазване на изискванията, свързани с превоза на опасни товари, при избора и използването на подизпълнители;
9. следи за наличието на подробни работни указания или инструкции на служителите, занимаващи се с превоза, товаренето или разтоварването на опасни товари;
10. предлага мерки за повишаване на познанията за рисковете, присъщи на превозването, товаренето или разтоварването на опасни товари;
11. проверява за наличието в пътното превозно средство на документите и екипировката за безопасност, които трябва да съпровождат превозвания товар, както и спазването на съответните разпоредби по отношение на тези документи и екипировка;
12. следи за спазването на изискванията на ADR за товаренето или разтоварването на опасни товари;
13. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2023 г., в сила от 12.12.2023 г.) в зависимост от степента на опасност, по негова преценка, информира съответната районна служба по Пожарна безопасност и защита на населението за вида на опасния товар, почасовото движение и местата за почивка;
14. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.) осигурява наличие на програма за сигурност, съгласно 1.10.3.2 на ADR;
15. (нова - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.) следи за изпълнението на предписанията, дадени от компетентните органи.

Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) (1) Ръководителят на предприятието по чл. 6, ал. 1 предоставя на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация":
1. трите имена и ЕГН на консултанта по безопасността при превоз на опасни товари в предприятието;
2. (доп. - ДВ, бр. 81 от 2018 г.) копие на договора с консултанта по безопасността при превоз на опасни товари в предприятието; не се изисква представянето на копие от трудовия договор на консултанта, когато той е сключен с работодател по смисъла на § 1, т. 1 от Кодекса на труда, като в тези случаи Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" извършва служебна проверка за сключен трудов договор в регистъра на уведомленията за сключване, изменение или прекратяване на трудовите договори и уведомления за промяна на работодател, воден в Националната агенция за приходите;
3. информация за дейността на предприятието, свързана с опасните товари (клас/класове на опасните товари, идентификационен номер (VIN код) и регистрационен номер на пътните превозни средства, с които се извършва превоз на опасни товари);
4. информация за превозените количества опасни товари в литри/килограми.
(2) При промяна на обстоятелствата по ал. 1, т. 1, 2 и 3 ръководителят на предприятието по чл. 6, ал. 1 уведомява писмено в едномесечен срок Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" чрез съответното регионално звено.
(3) Информацията по ал. 1, т. 4 се предоставя не по-късно от 4 месеца след края на календарната година.
(4) Едно и също лице, притежаващо удостоверение за консултант, може да бъде назначено за консултант на не повече от три предприятия по чл. 6, ал. 1.

Раздел II
Задължения на членовете на екипажа на моторните превозни средства, превозващи опасни товари

(Нов - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.)

Чл. 8б. (Нов - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.) (1) Членовете на екипажа на МПС, превозващи опасни товари, са длъжни:
1. да присъстват при натоварването на опасните товари;
2. да не приемат за превоз опасни товари, чиято опаковка е повредена, неуплътнена или без съответните етикети със знаци за опасност по приложение A, част 5, глава 5.2 на ADR;
3. да не допускат превозването на лица, които не са членове на екипажа;
4. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2023 г., в сила от 12.12.2023 г.) да са запознати с начина на работа с противопожарните уреди;
5. да не отварят опаковката или контейнерите, съдържащи опасни товари;
6. да не допускат в транспортните единици, превозващи опасни товари, да се използват преносими осветителни апарати с метални повърхности, които биха могли да причинят образуването на искри;
7. по време на операциите по обработка на опасните товари да не пушат в ППС или в близост до него;
8. (попр. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.) да спазват общите и допълнителните изисквания към съответния клас опасен товар, посочени в част 7 на приложение A и част 8 на приложение В на ADR, свързани с товарене и разтоварване на товара, паркирането и надзора върху ППС;
9. (попр. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.) да поставят или отстраняват от ППС съответните на товара и вида превоз табели в съответствие с изискванията на глава 5.3, част 5 на приложение А на ADR;
10. (попр. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) при произшествие или авария да вземат предписаните в писмените инструкции мерки за отстраняване или ограничаване на вредите по образец съгласно т. 5.4.3 от приложение А на ADR;
11. (попр. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 76 от 2017 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2023 г., в сила от 12.12.2023 г.) да не извършват превози на опасни товари, без да са оборудвани ППС с изправни пожарогасители, на които е извършено изискващото се обслужване, удостоверено със стикер или маркировка, указващи датата (месеца и годината) на следващото обслужване и друго оборудване в съответствие с раздели 8.1.4 и 8.1.5, глава 8.1, част 8 на приложение В на ADR.
(2) Водачите на МПС, превозващи опасни товари, са длъжни:
1. да не допускат двигателят да работи по време на операциите по товарене и разтоварване, освен ако той не се използва за задвижване на помпи или други съоръжения, свързани с тези дейности;
2. когато паркират ППС, да задействат спирачката за паркиране, а когато ремаркетата не са оборудвани с такава, да ги обездвижват с помощта на поне един клин за подлагане на колелата;
3. по време на превоза да следят за обстоятелството, че електрическото съединение по т. 9.2.2.6.3 на приложение В от ADR между теглещото превозно средство и ремаркета от категория О3 или О4, които са оборудвани с антиблокираща спирачна система, е постоянно свързано;
4. (нова - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) да не приемат за превоз опасен товар или да преустановят превоза на опасен товар при наличие на теч от цистерната или ППС.

Раздел III
Задължения на участниците в превоза на опасни товари

(Нов - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.)

Чл. 8в. (Нов - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.) (1) Участниците в превоза на опасни товари предприемат подходящи мерки в съответствие с естеството и размера на предвидимите опасности, за да се избегне щета или нараняване, и ако е необходимо, да се сведат до минимум техните последици от щетата или нараняването при превоза на опасни товари.
(2) Участниците в превоза на опасни товари спазват изискванията на ADR в своята сфера на дейност, като задълженията за безопасност на всеки от тях са посочени в глава 1.4, част 1, приложение А на ADR.

Глава трета.
ОБУЧЕНИЕ И ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ВОДАЧ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО ЗА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ И ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА НА СВИДЕТЕЛСТВОТО И ОБУЧЕНИЕ И ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ НА КОНСУЛТАНТ ПО БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ И ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА НА УДОСТОВЕРЕНИЕТО (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 76 ОТ 2017 Г.)

Раздел I
Разрешение за организиране на обучението

Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2023 г., в сила от 12.12.2023 г.) Курсове за обучение на водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари и/или курсове за обучение на консултанти по безопасността при превозите на опасни товари се организират от търговци и юридически лица с нестопанска цел с разрешение на министъра на транспорта и съобщенията или на упълномощено от него длъжностно лице.
(2) Обучението се извършва по учебна документация в съответствие с изискванията на ADR, утвърдена от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" (ИА "АА").
(3) Разрешение за организиране на курсове за обучение на водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари и/или на консултанти се издава, когато учебните кабинети, преподавателите, учебните помагала и средствата за провеждане на практическите упражнения отговарят на изискванията на тази наредба.
(4) Разрешението по ал. 1 се издава за срок 5 години.

Чл. 10. (Отм. - ДВ, бр. 76 от 2017 г.)

Чл. 11. (1) Помещението, използвано за учебен кабинет, може да бъде собствено или наето и да отговаря на следните изисквания:
1. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) светлата височина на помещението е не по-малка от 2,40 м и има естествена светлина през деня и изкуствено осветление вечер;
2. осигурени са не по-малко от 1 кв. м площ от помещението за всеки обучаван и 5 кв. м площ за преподавателя;
3. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) общата площ на помещението е не по-малка от 20 кв. м;
4. налице са условия за отопление, които позволяват в учебния кабинет да се поддържа температура не по-ниска от 18 °С;
5. има осигурен санитарен възел.
(2) В учебния кабинет се осигуряват:
1. учебна дъска с площ не по-малка от 0,7 кв. м;
2. работно място (катедра, маса) за преподавателя;
3. работно място (маса) за всеки обучаван;
4. аудиовизуална техника и/или дидактически материали за онагледяване на учебния процес;
5. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) учебни помагала и средства за провеждане на практическите упражнения съгласно учебната документация по чл. 9, ал. 2.

Чл. 12. Преподавателят отговаря на следните изисквания:
1. притежава свидетелство за управление на МПС;
2. има висше образование;
3. не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер;
4. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) притежава удостоверение за консултант по безопасността при превоза на опасни товари с вписани модули, необходими за темите, които ще преподава съгласно приложение № 1а.

Чл. 13. (Отм. - ДВ, бр. 76 от 2017 г.)

Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) (1) Учебните помагала съдържат подробно развити темите, посочени в раздел 1.8.3 (за консултанти) и глава 8.2 (за водачи) от ADR, в зависимост от обучението, което ще провежда учебният център.
(2) Учебната документация по чл. 9, ал. 2 включва учебна програма и график за разпределение на учебните часове по дни за всеки модул, за който учебният център ще провежда обучение, съобразени с изискванията на раздел 1.8.3 или глава 8.2 от ADR.
(3) Учебната програма и графикът по ал. 2 се изготвят поотделно за курсовете за придобиване на свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари, курсовете за удължаване срока на валидност на свидетелството и курсовете за придобиване на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари.
(4) В тримесечен срок от влизането в сила на всяко изменение и/или допълнение на приложения А и В на ADR учебните центрове представят в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" актуализирана и съобразена с измененията и/или допълненията учебна документация за утвърждаване от изпълнителния директор.

Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2023 г., в сила от 12.12.2023 г.) За издаване на разрешение лицата по чл. 9, ал. 1 подават в ИА "АА" заявление до министъра на транспорта и съобщенията или упълномощено от него длъжностно лице (приложение № 1б). Към заявлението се прилагат:
1. учебна документация в съответствие с изискванията на чл. 14, ал. 2 (в два екземпляра);
2. учебно помагало в съответствие с изискванията на чл. 14, ал. 1;
3. (доп. - ДВ, бр. 81 от 2018 г.) копие на документ за собственост или договор за наем или договор, който удостоверява правото да ползва по друг начин помещенията, които се ползват за учебен кабинет; за имоти по чл. 11, ал. 1 на територията на Република България документи не се представят, когато документите подлежат на вписване и са вписани в имотния регистър, като в тези случаи се извършва служебна проверка;
4. (доп. - ДВ, бр. 81 от 2018 г.) копие на дипломите за висше образование на преподавателите (и приложението към нея) - документът се представя, когато преподавателят се вписва за първи път в списъка към разрешение за извършване на обучение; Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" чрез оправомощени длъжностни лица извършва служебна проверка на обстоятелството по чл. 12, т. 2 в Националния център за информация и документация за заявените лица, които притежават диплома, издадена от чуждестранни висши училища;
5. (доп. - ДВ, бр. 33 от 2018 г.) свидетелства за съдимост на преподавателите - в оригинал. Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" чрез оправомощени длъжности лица извършва служебна проверка на обстоятелствата по чл. 12, ал. 3 в Министерството на правосъдието за заявените преподаватели, които са български граждани;
6. данни за преподавателите по образец (приложение № 1в);
7. документи за платена държавна такса за издаване на разрешение и за проверка на съответствието на учебния кабинет с изискванията на чл. 11 съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
(2) Копията на документите, които се прилагат към заявлението за издаване на разрешение или за промяна в списъка по ал. 7, се заверяват със свеж печат на лицата по чл. 9, ал. 1 и се представят заедно с оригиналите за сверяване от служител на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".
(3) В 10-дневен срок от датата на подаване на заявлението за издаване на разрешение за обучение служител от съответното регионално звено на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" в присъствието на представител на лицата по чл. 9, ал. 1 извършва проверка за установяване на годността на учебния кабинет. За направения оглед се съставя протокол за съответствие с изискванията на чл. 11 по образец (приложение № 1), който се прилага към подаденото заявление за издаване на разрешение за обучение.
(4) При несъответствие, непълнота и/или нередовност в представените документи по ал. 1 или когато документите не удостоверяват съответствието на лицето по чл. 9, ал. 1 с изискванията, определени с тази наредба, изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" уведомява лицето по чл. 9, ал. 1 за това и определя 14-дневен срок за отстраняването им. Срокът по ал. 3 спира да тече до датата на уведомяването на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" за отстраняването на непълнотата и/или нередовността, или на несъответствието.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2023 г., в сила от 12.12.2023 г.) В 30-дневен срок от подаване на заявлението по ал. 1 министърът на транспорта и съобщенията или упълномощено от него длъжностно лице издава разрешение (приложение № 1г) или мотивирано отказва издаването на разрешение, когато:
1. непълнотата и/или нередовността, или несъответствието с изискванията не са отстранени в срока по ал. 4;
2. заявлението за издаване на разрешение е подадено преди изтичането на една година от отнемането на разрешение за същата дейност на същото лице.
(6) Отказът за издаване на разрешение подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(7) Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" води регистър за издадените разрешения и изготвя списък към разрешението (приложение № 1д), който съдържа данни за преподавателите, с които се извършва обучението, и за учебните кабинети.
(8) Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" предоставя достъп до информационната система, обслужваща дейността по обучението и изпитите за придобиване на свидетелство за водачи на МПС за превоз на опасни товари и на удостоверение за консултанти по безопасността при превозите на опасни товари, на лицата по чл. 9, ал. 1 и на преподавателите, включени в списъка към съответното разрешение - за отразяване на присъствията и отсъствията на кандидатите. За всеки учебен център се предоставя едно техническо устройство за организиране на дейността по провеждане на обучението и изпитите по чл. 15г, ал. 2 и по едно техническо устройство за всеки от преподавателите, включени в списъка към съответното разрешение, за изпълнение на задълженията по чл. 15з.

Чл. 15а. (Нов - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2023 г., в сила от 12.12.2023 г.) При настъпване на промени в обстоятелствата, вписани в разрешението или удостоверени с документите по чл. 15, ал. 1, лицето по чл. 9, ал. 1 е длъжно в 14-дневен срок от настъпването им да заяви промените, като подаде в ИА "АА" заявление по образец (приложение № 1б) до министъра на транспорта и съобщенията или упълномощено от него длъжностно лице. Към заявлението се прилагат съответните документи по чл. 15, ал. 1 съобразно исканата промяна, както и документ за платена държавна такса съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
(2) Разглеждането на заявлението и вписването на промените в разрешението се извършват по реда на чл. 15, ал. 3 - 5.

Чл. 15б. (Нов - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) (1) Срокът на разрешението може да бъде продължен за нов период от 5 години, когато лицето по чл. 9, ал. 1 е направило писмено заявление за това най-малко един месец преди изтичането на срока на валидност на разрешението и отговаря на изискванията на тази наредба.
(2) Заявлението по ал. 1 (приложение № 1б), се подава в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", като към него се прилагат документите по чл. 15, ал. 1, т. 3, 5, 6 и 8.
(3) Разглеждането на заявлението се извършва по реда на чл. 15, ал. 3 - 5.

Чл. 15в. (Нов - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) (1) Правата, произтичащи от разрешението, се прекратяват:
1. с отнемането на разрешението;
2. с прекратяването на дейността на едноличния търговец;
3. с прекратяването на юридическото лице;
4. с изтичането на срока, за който е издадено;
5. по молба на неговия притежател.
(2) Разрешението се отнема, когато се установи, че е издадено въз основа на неистински документ или документ с невярно съдържание или при нарушения на условията и реда за извършване на обучението, определени в тази наредба.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2023 г., в сила от 12.12.2023 г.) Разрешението се отнема с мотивирана заповед на министъра на транспорта и съобщенията или на упълномощено от него длъжностно лице.
(4) Отнемането на разрешението подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(5) Лицата, чието разрешение е отнето, могат да кандидатстват за получаване на ново разрешение не по-рано от една година от датата на отнемането му.

Раздел I "а"
Провеждане на обучение (Нов - ДВ, бр. 76 от 2017 г.)

Чл. 15г. (Нов - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) (1) Лицата по чл. 9, ал. 1 провеждат обучение в съответствие със:
1. глава 8.2 от ADR - за водачите, превозващи опасни товари;
2. раздел 1.8.3 от ADR - за консултантите по безопасността при превозите на опасни товари.
(2) Управителите на лицата по чл. 9, ал. 1 или писмено упълномощени от тях лица:
1. вписват в информационната система данните на лицата, които ще се обучават
и/или ще полагат изпит за свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари и/или за удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари (по документ за самоличност);
2. организират групите и изготвят графика за обучението по модули в информационната система.
(3) Данните на лицата по чл. 15к, ал. 3 и 4
се вписват в регистъра на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" от служител на ИА "АА".
(4) На задължително обучение преди изпита подлежат кандидатите за:
1. придобиване на свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари;
2. удължаване на срока на свидетелството за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари;
3. придобиване на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари.

Чл. 15д. (Нов - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) (1) Обучението се провежда с предварително определена група или индивидуално. За провеждането му учебният център изготвя в информационната система график на занятията.
(2) Кандидат за удължаване на срока на валидност на свидетелството за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари може да бъде включен в група за обучение за придобиване на свидетелство. В последния случай кандидатът преминава пълния курс на обучение за придобиване на свидетелство по съответните модули.
(3) Дневната натовареност на преподавателите не може да надвишава 10 учебни часа.
(4) Дневната натовареност на обучаваните не може да надвишава 8 учебни часа.

Чл. 15е. (Нов - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) (1) Кандидатите за придобиване на свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари преминават обучение по модул "Основен".
В зависимост от квалификацията, която искат да придобият, кандидатите преминават съответното обучение и по един или повече от следните специализирани модули:
а) "Цистерни";
б) "Клас 1";
в) "Клас 7".
(2) Обучението за придобиване на свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари и за удължаване срока на валидност на свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари е с хорариум, както следва:
1. за придобиване на свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари за:
а) модул "Основен" - 19 учебни часа;
б) модул "Цистерни" - 13 учебни часа;
в) модул "Клас 1" - 8 учебни часа;
г) модул "Клас 7" - 8 учебни часа;
2. за удължаване на срока на валидност на свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари за:
а) модул "Основен" - 8 учебни часа;
б) модул "Цистерни" - 4 учебни часа;
в) модул "Клас 1" - 2 учебни часа;
г) модул "Клас 7" - 2 учебни часа.
(3) При обучението по ал. 2, т. 1 се допуска кандидатът да отсъства не повече от 2 учебни часа по модул "Основен" и 1 учебен час по модул "Цистерни".

Чл. 15ж. (Нов - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) (1) Кандидатите за придобиване на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари преминават обучение по всички теми, посочени в т. 1.8.3 от приложение А на ADR, за следните модули:
1. "Общи теми";
2. "Клас 1";
3. "Клас 2";
4. "Клас 7";
5. "Класове: 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 и 9";
6. "Товари с номер по ООН: 1202, 1203, 1223, 3475, и авиационно гориво с номер по ООН: 1268 или 1863".
(2) Обучението за придобиване на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари е с хорариум не по-малко от 64 часа. Допуска се кандидатът да отсъства не повече от 4 учебни часа.

Чл. 15з. (Нов - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) (1) Учебните часове са с продължителност 45 минути.
(2) Преподавателят по съответния модул отразява в електронния дневник в информационната система присъствията и отсъствията на кандидатите.
(3) Когато поради технически причини не е възможно отразяването на присъствията и отсъствията на кандидатите в електронния дневник, преподавателят своевременно ги нанася на хартиен носител.
(4) След отпадането на невъзможността по ал. 3 присъствията и отсъствията се нанасят и в електронния дневник.

Чл. 15и. (Нов - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) Когато е изминала повече от една година от датата на завършване на обучението по някой от модулите, за допускане до изпит за придобиване на свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари, за удължаване на срока на свидетелството или за придобиване на удостоверение за консултант по безопасността при превоза на опасни товари за същия модул кандидатът преминава ново обучение.

Раздел I "б".
Изпити за придобиване на свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари и удължаване на срока на свидетелството и изпити за придобиване на удостоверение на консултант по безопасността при превоз на опасни товари и удължаване на срока на удостоверението (изпити по ADR). Общи положения (Нов - ДВ, бр. 76 от 2017 г.)

Чл. 15к. (Нов - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) (1) Изпитите по ADR се организират и провеждат от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" в кабинети на ИА "АА", които отговарят на изискванията на чл. 12, ал. 4 от Наредба № 38 от 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и за провеждане на проверочните изпити:
1. изпитите за придобиване на свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари и удължаване на срока на свидетелството - в кабинети на регионалните звена на ИА "АА";
2. изпитите за придобиване на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари и за удължаване на срока на удостоверението - в изпитния център на ИА "АА" в София, ул. Ген. Й. В. Гурко № 5.
(2) До изпити по ADR се допускат лица:
1. преминали съответното задължително обучение в квалификационни курсове, организирани от лицата по чл. 9, ал. 1 в съответствие с учебната документация по чл. 9, ал. 2;
2. представили документ за самоличност (лична карта, международен паспорт или свидетелство за управление на моторно превозно средство, документ за продължително или постоянно пребиваване на територията на Република България);
3. платили държавната такса за явяване на изпит, определена в Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
4. явили се преди приключване на проверката на самоличността на кандидатите.
(3) Лицата, явяващи се на изпит за удължаване на срока на свидетелството за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари, представят и легализиран превод на свидетелството, ако то е издадено:
1. преди 31.12.2012 г., включително, от компетентен орган на страна по ADR;
2. след 1.01.2013 г. от компетентен орган на държава, която е страна по ADR, но не е членка на Европейския съюз или страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или Конфедерация Швейцария.
(4) Лицата, явяващи се на изпит за удължаване на срока на удостоверението за консултант по безопасността при превоз на опасни товари, представят и легализиран превод на удостоверението, ако то е издадено от компетентен орган на държава, която е страна по ADR, но не е членка на Европейския съюз или страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или Конфедерация Швейцария.

Чл. 15л. (Нов - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) (1) Кандидатите за придобиване на свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари и удължаване на срока на валидност на свидетелството и кандидатите за придобиване на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари се представят на изпит от управителите на лицата по чл. 9, ал. 1 или упълномощени от тях лица чрез информационната система.
(2) При повторно и следващо явяване на изпит по ал. 1, както и за явяване на изпит за удължаване на срока на удостоверението за консултант по безопасността при превоз на опасни товари кандидатите могат да подават документите си за явяване на изпит в регионалните звена на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".
(3) Кандидатите по ал. 2 подават заявление по образец (приложение № 1е или приложение № 1ж) в съответното регионално звено на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" не по-късно от 3 работни дни преди избраната дата за изпит, към което прилагат копие на легализирания превод на свидетелството, съответно удостоверението - в случаите по чл. 15к, ал. 3 и 4.

Чл. 15м. (Нов - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) (1) Изпитите за придобиване на свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари и за удължаване на срока на свидетелството се провеждат от служител на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", определен в деня на изпита чрез електронен жребий по реда на приложение № 1з.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2023 г., в сила от 12.12.2023 г.) Изпитите за придобиване на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари и за удължаване на срока на валидност на удостоверението се провеждат от комисия, назначена в деня на изпита от директора на дирекция "Водачи на моторни превозни средства" на ИА "АА". Комисията се състои от председател и член на комисията.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2023 г., в сила от 12.12.2023 г.) Отговорите на отворените въпроси и казусите от изпитите за придобиване на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари и за удължаване на срока на удостоверението се оценяват от комисия, различна от комисията, провела изпита по ал. 4, назначена от директора на дирекция "Водачи на моторни превозни средства" на ИА "АА".
(4) Служителите, които могат да бъдат включвани в комисиите по ал. 3, трябва да притежават удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари.
(5) Служителите, които могат да бъдат включвани в жребия по ал. 1 и в комисиите по ал. 2 и 3, се определят със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".

Чл. 15н. (Нов - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) (1) Изпитите за придобиване на свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари и за удължаване на срока на свидетелство се провеждат всеки четвъртък, който е на четна дата.
(2) Изпитите за придобиване на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари и за удължаване на срока на удостоверението се провеждат на сесии.
(3) Една и съща група за изпит може да включва кандидати за придобиване на свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари и кандидати за удължаване на срока на свидетелството, съответно кандидати за придобиване на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари и кандидати за удължаване на срока на удостоверението.

Чл. 15о. (Нов - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) Изпитите по ADR се организират и провеждат по реда, определен в приложение № 1з.

Раздел II.
Съдържание на изпита за придобиване на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари и за удължаване на срока на удостоверението (Загл. изм. - ДВ, бр. 76 от 2017 г.)

Чл. 16. (1) (Предишен текст на чл. 16, изм. - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) Консултантът трябва да притежава познания, придобити чрез посещения на курсове за професионално обучение, и удостоверение издадено от изпълнителния директор на ИА "АА" след успешно положен изпит.
(2) (Нова - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) Изпитът за придобиване на удостоверение за консултант по безопасността при превоза на опасни товари и за удължаване на срока на удостоверението е теоретичен и се състои от две части:
1. при първата част кандидатите решават тест с въпроси с вписване на отговор (отворени въпроси);
2. втората част се състои в решаване на казуси.
(3) (Нова - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) За изготвяне на тестове за провеждане на изпитите за придобиване на удостоверение за консултант по безопасността при превоза на опасни товари и за удължаване на срока на валидност на удостоверението изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" утвърждава масив от изпитни въпроси с вписване на отговор и казуси по съдържанието на темите, определени в т. 1.8.3 от приложение А на ADR. Изпитните въпроси и казусите по модулите "Клас 1" и "Клас 7" се съгласуват съответно с Министерството на вътрешните работи и Агенцията за ядрено регулиране.

Чл. 16а. (Нов - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) (1) Тестът на всеки кандидат е индивидуален, обозначен с уникален номер и съдържа изпитни въпроси по всички модули, за които кандидатът се явява на изпит.
(2) Тестът съдържа 10 въпроса от модул "Общи теми" и въпроси от специализираните модули, за които кандидатът се явява на изпит:
1. за придобиване на квалификация само за един модул ("Клас 1", "Клас 2", "Клас 7", "Класове: 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 и 9" или "Товари с номер по ООН: 1202, 1203, 1223, 3475, и авиационно гориво по номер на ООН: 1268 или 1863") - 10 въпроса от съответния модул; времето за решаване на теста е 80 минути;
2. за придобиване на квалификации за повече от един модул - по 5 въпроса от всеки модул, за който кандидатът се явява на изпит; времето за решаване на теста е 40 минути за въпросите от модул "Общи теми" и по 20 минути за въпросите от всеки от модулите.
(3) Когато кандидатът притежава квалификация по модул "Общи теми" и се явява на изпит за придобиване на квалификация:
1. само по един модул - решава 10 въпроса от съответния модул; времето за решаване на теста е 40 минути;
2. по повече от един модул - решава по 5 въпроса от всеки от модулите; времето за решаване на теста е по 20 минути за въпросите от всеки от модулите.

Чл. 16б. (Нов - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) (1) При втората част на изпита за придобиване на удостоверение за консултант кандидатът решава по два казуса за всеки модул, за който се явява на изпит.
(2) Времето за решаване на казусите е общо 120 минути.

Чл. 16в. (Нов - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) (1) Съдържанието на първата част на изпита за удължаване на срока на удостоверението за консултант по безопасността на превоза на опасни товари е идентично със съдържанието на изпита за придобиване на удостоверението.
(2) При втората част на изпита за удължаване на срока на удостоверението кандидатът решава по един казус за всеки от модулите, за които се явява на изпит. Времето за решаване на казусите е 60 минути за всеки модул.

Чл. 16г. (Нов - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) (1) Оценка се поставя за всеки от модулите поотделно.
(2) За положителна оценка за модул при първата част на изпита е необходимо броят на точките от правилните отговори на въпросите да е не по-малко от 70 % от общия брой точки за отговорите на въпросите от съответния модул.
(3) За положителна оценка за модул при втората част на изпита е необходимо общият брой на точките от правилните отговори на казусите за модула да е не по-малък от 70 % от общия брой на точките за съответните казуси.
(4) Когато кандидатът е получил отрицателна оценка на теста, решенията на казусите за съответния модул не се оценяват.
(5) Изпитът за придобиване и за удължаване на срока на удостоверението за консултант е издържан успешно, когато кандидатът е получил положителна оценка от първата част на изпита и положителна оценка от втората част от изпита за съответния модул.

Чл. 16д. (Нов - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) (1) Когато при първата част на изпита за придобиване на удостоверение за консултант по безопасността на превоза на опасни товари или за удължаване на срока на удостоверението кандидатът е издържал успешно изпита за модул "Общи теми", но има отрицателна оценка за някой от специализираните модули, при повторно и всяко следващо явяване кандидатът решава само въпросите от съдържанието на темите за модула, за който се явява на изпит.
(2) Когато кандидатът е издържал успешно първата част на изпита за придобиване на удостоверение за консултант по безопасността при превоза на опасни товари или за удължаване на срока на удостоверението, при повторно и всяко следващо явяване полага само втората част на изпита.
(3) Когато е изминала повече от една година от успешното полагане на изпита за модул "Общи теми", за допускане до изпит за придобиване на квалификация по специализираните модули кандидатите подлежат на нов изпит за модул "Общи теми".
(4) За придобиване на квалификация по нов модул кандидат, притежаващ валидно удостоверение за консултант по безопасността при превоза на опасни товари:
1. полага изпит само по новия модул, или
2. полага нов изпит по модул "Общи теми" и изпит по модула, за който желае да придобие квалификация.

Чл. 16е. (Нов - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" анулира резултата от изпита на кандидат:
1. за когото се установи, че за допускане до изпит е представил неистински документ или документ с невярно съдържание;
2. не е решил самостоятелно изпитния си тест;
3. за когото се установи, че процедурата за запазване на анонимност при провеждане на изпита му е нарушена (върху изпитния тест или листа с казусите са поставени отличителни знаци, имена, подписи, символи или други белези).

Чл. 17. (Отм. - ДВ, бр. 76 от 2017 г.)

Чл. 18. (1) Удостоверението по чл. 16 се издава в зависимост от положения изпит за една или няколко от следните групи опасни товари:
1. клас 1;
2. клас 2;
3. клас 7;
4. класове 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 и 9;
5. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) товари с номер по ООН: 1202, 1203, 1223, 3475, и авиационно гориво с номер по ООН: 1268 или 1863.
(2) Кандидатите полагат изпит за съответните групи опасни товари, като след придобиване на удостоверението могат да бъдат консултанти само за тези групи опасни товари.
(3) В удостоверението се посочват групите опасни товари, за които консултантът е компетентен.

Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) (1) Удостоверението на консултант по безопасността при превоз на опасни товари се издава със срок 5 години от датата на успешно положения изпит (датата на вписване на положителната оценка в протокола от проведения изпит) - когато кандидатът се е явил на изпит само за един специализиран модул, или от датата на първия успешно положен изпит за един от специализираните модули - когато кандидатът се е явил на изпит за няколко модула.
(2) В удостоверението се вписват всички модули, за които кандидатът е придобил квалификация. Когато след издаването на удостоверението консултантът придобие квалификация и по други (нови) модули, те се добавят в удостоверението, без да се променя срокът му на валидност.
(3) Ново удостоверение с нов срок на валидност 5 години се издава, когато кандидатът е:
1. положил успешно нов изпит по модул "Общи теми" в срока на валидност на удостоверението;
2. положил успешно изпит за удължаване на срока на валидност на удостоверението, като срокът на новото удостоверение започва да тече от датата на изтичане на срока на предишното и в него се вписват само модулите, за които кандидатът успешно е положил изпит за удължаване на срока.

Чл. 20. Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" води регистър на издадените удостоверения за консултанти по безопасността.

Раздел III.
Съдържание на изпита за придобиване на свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари и за удължаване на срока на валидност на свидетелството (Загл. изм. - ДВ, бр. 76 от 2017 г.)
Раздел III.
Изискване към водачите на моторни превозни средства, превозващи опасни товари

Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2013 г., в сила от 04.10.2013 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) (1) Водачите, извършващи превози на опасни товари, трябва да притежават свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари, издадено след успешно положен изпит.
(2) Едно лице може да притежава само едно валидно свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари.

Чл. 22. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) Водачите преминават основен курс на обучение по темите, определени в т. 8.2.2.3.2 от ADR (модул "Основен").
(2) След завършване на основния курс водачите полагат изпит.

Чл. 23. (1) (Доп. - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) Водачите, извършващи превоз на опасни товари в цистерни, опасни товари от клас 1 и клас 7, трябва да са завършили специализирани курсове за превоз на опасни товари по съответния модул - "Цистерни", "Клас 1" или "Клас 7". Темите за обучение са определени в приложение № 4, раздели II, III и IV.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) Водачите се допускат до изпит за специализиран курс за превоз в цистерни, за превоз на опасни товари от клас 1 и клас 7 след успешно положен изпит по модул "Основен".
(3) (Доп. - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) След завършване на специализирания курс водачите полагат изпит по модул "Цистерни", "Клас 1" или "Клас 7".

Чл. 23а. (Нов - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) (1) За изготвяне на тестове за провеждане на изпитите за придобиване и удължаване на срока на свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" утвърждава масив от изпитни въпроси за модулите, определени в т. 8.2.2.3.2 от ADR. Изпитните въпроси по модулите "Клас 1" и "Клас 7" се съгласуват съответно с Министерството на вътрешните работи и Агенцията за ядрено регулиране.
(2) Тестът на всеки кандидат е индивидуален, обозначен с уникален номер и съдържа изпитни въпроси по всички модули, за които се явява кандидатът.
(3) Тестовете на хартиен носител, използвани в случай на технически проблем, съдържат въпросите за всички модули, като кандидатите решават само въпросите за модулите, за които се явяват на изпит.
(4) Решените тестове се оценяват по електронен начин, като оценка се поставя за всеки модул поотделно.

Чл. 23б. (Нов - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) (1) Съдържанието на тестовете за придобиване на свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари е в зависимост от модулите, за които кандидатът се явява на изпит:
1. за модул "Основен" - 30 въпроса, като оценка "ДА" се поставя, когато кандидатът е допуснал не повече от 6 грешни отговора; времето за решаване на теста е 60 минути;
2. за модули "Цистерни", "Клас 1" или "Клас 7" - по 15 въпроса за всеки от модулите, като оценка "ДА" се поставя, когато кандидатът е допуснал не повече от 3 грешни отговора; времето за решаване на теста е 30 минути.
(2) Съдържанието на тестовете за удължаване на срока на валидност на свидетелството за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари е в зависимост от модулите, за които кандидатът притежава квалификация, и модулите, за които е преминал обучение:
1. за модул "Основен" - 15 въпроса, като оценка "ДА" се поставя за не повече от 3 грешни отговора; времето за решаване на теста е 30 минути;
2. за модули "Цистерни", "Клас 1" или "Клас 7" - 10 въпроса, като оценка "ДА" се поставя за не повече от 2 грешни отговора; времето за решаване на теста е 20 минути.
(3) По време на изпита кандидатите имат право да ползват таблица за смесено товарене (приложение № 4а).

Чл. 24. (Отм. - ДВ, бр. 76 от 2017 г.)

Чл. 25. (1) (Доп. - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) Изпитите са писмени и обхващат темите, определени в приложение № 4. Изпитите за придобиване на свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари и изпитите за удължаване на срока на свидетелството са теоретични и се състоят в решаване на тест по електронен начин. Електронните устройства за решаване на тестовете осигуряват запазване на решените тестове и прилагане към тях на три снимки в произволно избрани моменти от изпита на кандидата. Записите се съхраняват 2 години.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 76 от 2017 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) Изпитът се провежда при спазване на изискванията на т. 8.2.2.7 на Приложение Б на ADR.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 76 от 2017 г.)
(5) (Нова - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) До изпит за придобиване на свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари за модулите "Цистерни", "Клас 1" или "Клас 7" се допускат само кандидати, които имат валиден успешно положен изпит за модул "Основен". Валидността на модул "Основен" е 5 години.
(6) (Нова - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) Кандидатът за придобиване на свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари или за удължаване на срока на валидност на свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари за модулите "Цистерни", "Клас 1" или "Клас 7" може да положи нов изпит за модул "Основен", независимо че има валиден такъв.
(7) (Нова - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) До изпит за удължаване на срока на свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари се допускат само кандидати, които имат валидно свидетелство, в което е вписан модулът, за който ще се явяват на изпит.

Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) (1) Свидетелството за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари се издава със срок на валидност 5 години, който започва да тече от датата на последния успешно положен изпит по модул "Основен".
(2) В свидетелството се вписват всички модули, за които кандидатът е придобил квалификация. Когато след издаването на свидетелството водачът придобие квалификация и по други (нови) модули, те се добавят в свидетелството, без да се променя срокът му на валидност.
(3) Ново свидетелство с нов срок на валидност 5 години се издава, когато кандидатът е:
1. положил успешно нов изпит по модул "Основен" в срока на валидност на свидетелството, като:
а) когато до изтичане на валидността на свидетелството остава по-малко от една година, срокът на новото свидетелство започва да тече от датата на изтичане на срока на предишното свидетелство на същия водач;
б) когато до изтичане на валидността на свидетелството остава повече от една година, срокът на новото свидетелство започва да тече от датата на последния успешно положен изпит по модул "Основен" от водача.

Чл. 26а. (Нов - ДВ, бр. 87 от 2013 г., в сила от 04.10.2013 г., отм. - ДВ, бр. 76 от 2017 г.)

Чл. 27. (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2013 г., в сила от 04.10.2013 г.) ADR свидетелство се издава на български и на английски език, доколкото друго не е уговорено в споразуменията между държавите, на чиято територия се извършва превозът.

Чл. 27а. (Нов - ДВ, бр. 87 от 2013 г., в сила от 04.10.2013 г.) Свидетелствата на водачи, превозващи опасни товари, се изработват срещу платена за тях цена от лице, определено при условията и по реда на Закона за обществените поръчки.

Чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2013 г., в сила от 04.10.2013 г.) Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" води регистър на издадените ADR свидетелства на водачи, превозващи опасни товари.

Раздел III "а".
Издаване на свидетелствата за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари и на удостоверенията за консултант по безопасността при превоз на опасни товари. Издаване на дубликати (Нов - ДВ, бр. 76 от 2017 г.)

Чл. 28а. (Нов - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) (1) Свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари или удостоверение на консултант по безопасността при превоз на опасни товари се издават на кандидат, който е преминал успешно предвиденото в тази наредба задължително обучение и/или е положил успешно съответния изпит.
(2) За издаване на свидетелство кандидатите подават заявление по образец (приложение № 11) до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", към което се прилагат:
1. Снимка, отговаряща на следните изисквания:
а) размер 45 а 35 мм;
б) изобразеното на тях лице е заснето фронтално;
в) височината на изобразеното лице от брадата до върха на главата е между 25 в 35 мм.
2. Документ за платена цена по чл. 27а.
3. В случай на загубено или повредено свидетелство - декларация, в която се посочват обстоятелствата.
4. В случай на откраднато свидетелство - документ от компетентен орган, доказващ обстоятелството.
(3) Заявлението по ал. 2 може да бъде подадено във всяко регионално звено на ИА "АА" в областните градове или в седалището на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" - София, ул. Ген. Й. В. Гурко № 5, по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис или по пощата, включително с куриер.
(4) Когато към заявлението не са приложени всички изискуеми документи и/или в заявлението и/или приложените към него документи са установени непълноти или нередовности, или заявителят не се е подписал на определеното място, изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" уведомява заявителя за това и определя 10-дневен срок за отстраняването на посочените несъответствия.
(5) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" или упълномощено от него длъжностно лице издава свидетелството в 10-дневен срок от получаване на заявлението или от отстраняване на нередовностите в него или отказва да издаде свидетелство, когато:
1. кандидатът не отговаря на изискванията на тази наредба;
2. несъответствията не са отстранени в срока по ал. 4.
(6) Отказът по ал. 5 се мотивира и подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(7) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" или упълномощено от него длъжностно лице издава удостоверение на консултант по безопасността при превоз на опасни товари въз основа на резултатите от успешно положения изпит на съответния кандидат, отразени в протокола от изпита, в 30-дневен срок от успешното полагане на изпита.
(8) Свидетелството и удостоверението могат да бъдат получени лично от заявителя или упълномощен негов представител. При получаване на свидетелството, съответно удостоверението, пълномощникът представя нотариално заверено пълномощно или адвокатска карта. Упълномощаването следва да е изрично за получаване на съответния документ.
(9) Свидетелството и удостоверението могат да бъдат получени от деловодството на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" - София, ул. Ген. Й. В. Гурко № 5, или от заявено от кандидата регионално звено на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".
(10) Свидетелството за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари може да бъде получено на посочен от заявителя адрес срещу заплащане от негова страна на цената за доставката.
(11) При получаване на удостоверението се представя документ за платена държавна такса за издаване на удостоверението, определена в Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
(12) При получаване на свидетелството се връща предишното свидетелство, ако има такова. Когато е заявено получаване чрез куриер, предишното свидетелство се прилага към заявлението за издаване. При получаване на удостоверението предишното удостоверение, издадено на същото лице, се връща, ако някой от класовете, за които се издава новото, се съдържат и в предишното удостоверение.

Чл. 28б. (Нов - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) (1) Дубликат на свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари се издава и получава въз основа на заявление по образец (приложение № 11) по реда на чл. 28а.
(2) За издаване на дубликат на удостоверение кандидатите подават заявление по образец (приложение № 5и). Към заявлението се прилага документ за платена държавна такса за издаване на дубликат на удостоверение, определена в Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
(3) Когато свидетелството или удостоверението са откраднати, към заявлението по ал. 1 и 2 се прилага документ от компетентен орган, удостоверяващ това обстоятелство.

 

Раздел IV
Изисквания към персонала

Чл. 29. (1) Лицата, наети на работа от работодател, извършващ превози и/или товарене и разтоварване на опасни товари, които класифицират, пакетират, маркират, етикетират, товарят, разтоварват, предават или приемат за превоз опасни товари, или подготвят превозните документи на опасни товари, преминават курс на обучение за изискванията при превоза и безопасна работа с опасни товари.
(2) Лица, които не са преминали обучение по ал. 1, не се допускат до работа с опасни товари.
Чл. 30. (1) Обучението се провежда в работно време от консултантите по безопасността или други лица с подходящо образование и опит, като разходите не могат да бъдат за сметка на обучаваните.
(2) Работодателят определя с писмена заповед обхвата, продължителността и съдържанието на обучението, както и лицата, които провеждат обучението.
(3) В зависимост от отговорностите и задълженията на лицата по чл. 29 обучението включва:
1. въведение в общите изисквания за превоз на опасни товари;
2. детайлно обучение в съответствие със специфичните задължения и отговорности на персонала, свързани с превоз на опасни товари;
3. информация за произтичащите от товарите рискове и опасности - при превоза на опасни товари, при произшествия или инцидент, както и при манипулации с тях;
4. действията, които трябва да се предприемат в случай на произшествие.
(4) Работодателят периодично осигурява опреснително обучение на персонала, но не по-рядко от един път в годината.

Чл. 31. (1) Лицето, провело обучението, издава служебна бележка за преминато обучение, която се съхранява в личното досие на работника или служителя.
(2) Копие от служебната бележка се връчва на лицето, преминало обучението.
Чл. 32. В случаите, когато превозът на опасни товари включва и комбиниран транспорт, персоналът трябва да бъде обучен и за изискванията, валидни за другите видове транспорт.
Чл. 33. Лицата, получили удостоверение за консултант по безопасността, могат да извършват дейностите по чл. 29 и без да са преминали обучението по този раздел.

Глава четвърта
ИЗИСКВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ПРЕВОЗА, ТОВАРЕНЕТО, РАЗТОВАРВАНЕТО И ОБРАБОТКАТА НА ОПАСНИ ТОВАРИ

(Изм. - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.)

Чл. 34. (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.) (1) Превозът на опаковани опасни товари се извършва в съответствие с глава 7.1 и 7.2, част 7, приложение A на ADR.
(2) Превозът на опасни товари в насипно състояние се извършва в съответствие с глава 7.1 и 7.3, част 7, приложение A на ADR.
(3) Превозът на опасни товари в цистерни се извършва в съответствие с глава 7.1 и 7.4, част 7, приложение A на ADR.
(4) При дейностите по товарене, разтоварване и обработка на опасните товари се спазват и разпоредбите на глава 7.5, част 7, приложение A на ADR.

Чл. 35. (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.) При превозите и операциите по товарене, разтоварване и обработка на бензини освен разпоредбите на чл. 34 се спазват и разпоредбите на Наредба № 16 от 1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини (ДВ, бр. 75 от 1999 г.).

Глава пета
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ПРЕВОЗВАЩИ ОПАСНИ ТОВАРИ

Раздел I
Общи изисквания

Чл. 36. (1) Видът, конструктивното и допълнителното оборудване на ППС от категория N и O, предназначени за превоз на опасни товари, трябва да отговарят на вида превоз съгласно общите и специфичните за отделните класове изисквания на част 9, Приложение Б на ADR.
(2) Пътно превозно средство, натоварено с опасен товар, не може да има повече от едно ремарке или полуремарке.
Чл. 37. (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.) Пътните превозни средства, посочени в част 9 на Приложение В на ADR, подлежат на ежегодни прегледи за проверка на годността им за превоз на опасни товари.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) Ежегодните прегледи по ал. 1 се извършват от лицата, получили разрешение за извършване на периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства (ППС) от пункт V категория, по реда на Наредба № Н-32 от 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства (обн., ДВ, бр. 104 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 99 от 2012 г., бр. 73 от 2014 г. и бр. 40 от 2016 г.).

Чл. 38. (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.) Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" издава на превозвача, ползвателя или собственика на ППС "Удостоверение за одобрение на ППС, превозващи определени опасни товари" по образец съгласно приложение № 7 със срок на валидност една година при съответствие с изискванията на ADR.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) Удостоверението по ал. 1 е бяло с розова диагонална ивица и се издава на български, като заглавието на удостоверението и всички забележки, вписани под № 11, са написани и на английски език. Удостоверението важи и за превоз на опасни товари на територията на Република България.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2018 г.) За издаване на удостоверението по ал. 1 превозвачът, ползвателят или собственикът подава заявление в седалището на ИА "АА" или в регионално звено на ИА "АА", към което прилага следните документи на български език:
1. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2017 г., отм. - ДВ, бр. 33 от 2018 г.)
2. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.) документация, както следва:
а) за пътното превозно средство - документация за съответствие на ППС с изискванията на приложение B, част 9 на ADR;
б) за цистерните:
ба) досие на цистерната;
бб) (изм. - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) сертификати за оценяване на съответствието и за ново оценяване на съответствието, както и докладите от периодичните и междинните проверки и извънредните прегледи, издадени от нотифициран орган, на транспортируемите оборудвания под налягане, използвани за превоз на газове, така както са определени в т. 2.2.2.1.1, глава 2.2, част 2, приложение А на ADR и на вещества с ООН (UN) № 1051, 1052, 1790, 1745, 1746 и 2495 от ADR;
3. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2017 г., отм. - ДВ, бр. 33 от 2018 г.)
4. (нова - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) документ за платена държавна такса съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
(4) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2018 г.) Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" извършва служебна проверка за регистрация на превозните средства в регистъра на пътните превозни средства, воден в Министерството на вътрешните работи.
(5) (Нова - ДВ, бр. 76 от 2017 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 33 от 2018 г.) Не се изисква протоколът по ал. 3, т. 1 от първия преглед на нов влекач, одобрен съгласно т. 9.1.2.2 от ADR, за теглене на полуремарке, за който производителят, негов надлежно упълномощен представител или организация, призната от компетентния орган, са издали декларация за съответствие с изискванията на глава 9.2 от ADR.
(6) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 77 от 2017 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 33 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2023 г., в сила от 14.03.2024 г.) Удостоверението по ал. 1 се издава в 15-дневен срок от подаване на документите.
(7) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 76 от 2017 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 33 от 2018 г.) Удостоверението по ал. 1 се издава за ППС, които отговарят на изискванията на част 9, Приложение Б на ADR.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2007 г., предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 76 от 2017 г., предишна ал. 7 - ДВ, бр. 33 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2023 г., в сила от 14.03.2024 г.) Валидността на удостоверението по ал. 1 може да бъде продължавана с 1 година след успешно преминаване на ежегодния преглед за проверка на годността на ППС за превоз на опасни товари от лицата по чл. 37, ал. 2. Ако прегледът се извърши в рамките на един месец преди датата на изтичане на валидността на удостоверението, срокът се продължава от датата, на която изтича валидността на удостоверението. При промяна на данните от удостоверението по ал. 1 продължаването на срока на валидност се извършва от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", като в удостоверението се вписва новият срок на валидност.
(9) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 77 от 2017 г., предишна ал. 8 - ДВ, бр. 33 от 2018 г.) Удостоверението по ал. 1 се връща в ИА "АА" от лицето, на което е било издадено удостоверението:
1. когато превозното средство е спряно от движение;
2. при изтичане срока на валидност на удостоверението.
(10) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2007 г., предишна ал. 8, изм. - ДВ, бр. 76 от 2017 г., предишна ал. 9 - ДВ, бр. 33 от 2018 г.) При промяна на данните от удостоверението по ал. 1 Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" издава ново удостоверение за одобрение на пътни превозни средства, превозващи определени опасни товари, с новите данни за срока на валидност на върнатото удостоверение.
(11) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2023 г., в сила от 14.03.2024 г.) Удостоверението по ал. 1 може да бъде получено от заявителя или упълномощено от него лице по реда на чл. 18 от Административнопроцесуалния кодекс в седалището на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", в регионално звено на агенцията или на посочен от заявителя адрес чрез лицензиран пощенски оператор за сметка на заявителя.

Чл. 39. (1) Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" води регистър на издадените удостоверения за одобрение на ППС за превоз на опасни товари.
(2) При поискване данни от регистъра се предоставят на съответните структурни звена на МВР.

Раздел II
Маркиране и етикетиране на ППС

Чл. 40. (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) (1) Всяко пътно превозно средство, с което се извършва превоз на опасни товари, се сигнализира с оранжеви табели за опасен товар и се обозначава със знаци за опасност, когато това се изисква, съгласно част 5 на приложение А от ADR.
(2) Сигнализацията с оранжеви табели и знаци за опасност върху пътното превозно средство трябва да бъде добре видима, четлива и устойчива по време на превоз.
(3) Идентификационният номер за опасност и номерът на веществото (номер по ООН), изобразени на оранжевите табели, трябва да издържат на огън най-малко 15 минути.

Чл. 41. (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) Сигнализацията с оранжеви табели, която не се отнася до превозваните опасни товари или до остатъците от такива товари, трябва да бъде премахната или закрита.
В случай че табелите се закрият, покритието да е пълно и да издържа на огън поне 15 минути.

Чл. 42. (1) (Предишен текст на чл. 42 - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.) На празно и почистено от опасни товари ППС или на ППС, в което няма товар, който може да се класифицира като опасен, е забранено поставянето на маркировка и етикети, указващи наличието на опасен товар. В случаите по чл. 41 трайно нанесените маркировки и/или етикети се закриват по подходящ начин.
(2) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2023 г., в сила от 12.12.2023 г.) Почистването на цистерни от опасни товари се извършва от лица, притежаващи документ за дейност с отпадъци по чл. 35. За почистването тези лица издават финансов бон и фактура, в която се посочва номерът на почистената цистерна.

Глава пета “а”
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТИРАНЕТО, КОНСТРУКЦИЯТА, ОДОБРЯВАНЕТО, ИЗПИТВАНИЯТА, ПРОВЕРКИТЕ И НАНАСЯНЕТО НА МАРКИРОВКИ НА ОПАКОВКИТЕ, СРЕДНОГОЛЕМИТЕ КОНТЕЙНЕРИ ЗА НАСИПНИ ТОВАРИ (IBCs), ГОЛЕМИТЕ ОПАКОВКИ И ЦИСТЕРНИТЕ

(Нова - ДВ, БР. 16 ОТ 2010 г., в сила ОТ 30.06.2009 г.)

Чл. 42а. При превозите на опасни товари се използват опаковките, средноголемите контейнери за насипни товари (IBCs), големите опаковки и цистерните, които отговарят на изискванията към проектирането, конструкцията, одобряването, изпитванията, проверките и нанасянето на маркировки, определени в приложение А, част 6:
1. глава 6.1 от ADR - за опаковките;
2. глава 6.2 от ADR - за съдове под налягане, аерозолни спрейове и малки газови съдове (газови гилзи) и сменяеми елементи за горивни батерии, съдържащи втечнени запалими газове;
3. глава 6.3 от ADR - за опаковки за инфекциозни вещества от категория A на клас 6.2;
4. глава 6.4 от ADR - за пакети и материали от клас 7;
5. глава 6.5 от ADR - за средноголемите контейнери за насипни товари (IBCs);
6. глава 6.6 от ADR - за големите опаковки;
7. глава 6.7 от ADR - за преносимите цистерни и за многоелементните газови контейнери, удостоверени по изискванията на ООН (UN MEGCs);
8. глава 6.8 от ADR - за неподвижно монтираните цистерни (автоцистерни), демонтируемите цистерни, контейнерите-цистерни, разменните цистерни с метални резервоари, батерийните превозни средства и многоелементните газови контейнери;
9. глава 6.9 от ADR - за неподвижно монтираните цистерни (автоцистерни), демонтируемите цистерни, контейнерите-цистерни и разменните цистерни, конструирани от фиброармирана пластмаса;
10. глава 6.10 от ADR - за цистерни за отпадъци, работещи под вакуум;
11. глава 6.11 от ADR - за контейнерите за насипни товари;
12. глава 6.12 от ADR - за цистерните, контейнерите за насипни товари и специалните отделения на мобилните производствени единици за експлозиви (MEMUs).

Глава шеста
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ

Чл. 43. (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.) (1) Освен документите, които се изискват по силата на други нормативни актове, при превозите на опасни товари в транспортната единица следва да се намират и при поискване от контролните органи да се предоставят следните документи:
1. превозни документи по раздел 5.4.1, глава 5.4, част 5 на Приложение A от ADR за всички опасни товари и свързаната с него информация, а когато е приложимо - и опаковъчното удостоверение за контейнер по раздел 5.4.2, глава 5.4, част 5 на Приложение A от ADR;
2. писмени инструкции по приложение № 1а;
3. документ за легитимиране със снимка за всеки член от екипажа.
(2) Освен документите по ал. 1, когато това се изисква по силата на ADR, при превозите на опасни товари в транспортната единица трябва да се намират и при поискване от контролните органи да се предоставят и следните документи:
1. удостоверение по чл. 38, ал. 1, а в случаите на превози на опасни товари с ППС с чужда регистрация - удостоверение по глава 9.1.3, част 9 на приложение B от ADR, издадено от компетентния орган по ADR на съответната страна по регистрация на ППС;
2. (изм. - ДВ, бр. 87 от 2013 г., в сила от 04.10.2013 г.) ADR свидетелство на водач, превозващ опасни товари, за съответния клас;
3. копие на удостоверението за одобрение, издадено от компетентния орган, когато това се изисква по силата на т. 5.4.1.2.1, букви "c" или "d" или т. 5.4.1.2.2.3, раздел 5.4.1, глава 5.4, част 5 на приложение A от ADR.

Глава шеста “а”
ОБЛЕКЧЕНИЯ, МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ, СВЪРЗАНИ С ПРЕВОЗА НА ОПАСНИ ТОВАРИ

(Нова - ДВ, БР. 16 ОТ 2010 г., В СИЛА ОТ 30.06.2009 г.)

Чл. 43а. (Нов - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2023 г., в сила от 12.12.2023 г.) При превоз на опасни товари, извършен на територията на Република България, министърът на транспорта и съобщенията може да разреши използването на езици, различни от предвидените в ADR.

Чл. 43б. (Нов - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2023 г., в сила от 12.12.2023 г.) При условие, че безопасността не се излага на риск, министърът на транспорта и съобщенията може да поиска разрешение от Европейската комисия за въвеждане на облекчения при прилагане на разпоредбите на ADR при превоз на територията на Република България на малки количества опасни товари, с изключение на веществата със средно или високо ниво на радиоактивност.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2023 г., в сила от 12.12.2023 г.) При условие, че безопасността не се излага на риск, министърът на транспорта и съобщенията може да поиска разрешение от Европейската комисия за въвеждане на облекчения при прилагане на разпоредбите на ADR при превоз на опасни товари на територията на Република България, ако опасните товари се превозват на кратки разстояния.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2023 г., в сила от 12.12.2023 г.) Министърът на транспорта и съобщенията иска разрешения за въвеждане на облекчение по ал. 1 и 2 по предложение на:
1. изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" - за превозите от класове, различни от 1 и 7 от ADR;
2. министъра на вътрешните работи - за превозите от клас 1 от ADR;
3. председателя на Агенцията за ядрено регулиране - за превозите от клас 7 от ADR.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2023 г., в сила от 12.12.2023 г.) Предложенията за въвеждане на облекчения по ал. 1 и 2 се отправят до министъра на транспорта и съобщенията след извършването на проучване и анализ на състоянието на дейностите по превозите на опасни товари.

Чл. 43в. (Нов - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.) За всеки отделен случай Европейската комисия проверява дали са изпълнени условията по чл. 43б , ал. 1 и 2 и решава дали да разреши облекчението.

Чл. 43г. (Нов - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.) (1) Облекченията по чл. 43б, ал. 1 и 2 се предоставят за срок до шест години от датата на влизане в сила на разрешението по чл. 43в.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2023 г., в сила от 12.12.2023 г.) Министърът на транспорта и съобщенията предлага продължителността на облекченията.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2023 г., в сила от 12.12.2023 г.) Министърът на транспорта и съобщенията може да поиска удължаване на разрешението по чл. 43в.

Чл. 43е. (Нов - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2023 г., в сила от 12.12.2023 г.) В случай на произшествие или инцидент на територията на Република България, ако прилаганите разпоредби за безопасност са недостатъчни за ограничаване на рисковете, свързани с превоза на опасните товари, и ако има неотложна необходимост от предприемане на действие, министърът на транспорта и съобщенията нотифицира Комисията за мерките, на етапа на планирането им, които предлага да бъдат предприети.

Глава седма
КОНТРОЛ

Чл. 44. (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.) (1) Контролът при превоза на опасни товари се осъществява от длъжностните лица по чл. 91 от Закона за автомобилните превози на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" и от други компетентни институции в кръга на техните правомощия.
(2) Длъжностните лица по ал. 1 извършват проверки за спазването на изискванията на наредбата и ADR от страна на изпращача, превозвача, получателя, товарача, опаковача, пълнача, оператор на контейнер-цистерна или на преносима цистерна, консултанта по безопасността, водача и другите членове на екипажа на ППС.
(3) Длъжностните лица по чл. 44, ал. 1 осъществяват контрол по прилагане на наредбата съобразно своите компетенции.
(4) Лицата по ал. 2 са длъжни да оказват съдействие на длъжностните лица по ал. 1, извършващи проверки на пътя и в предприятията.
(5) Длъжностните лица по ал. 1, съобразно своите компетенции, проверяват необходимите документи и вземат проби от опасните товари или опаковки за изследване, без това да застрашава безопасността.
(6) При установяване от страна на длъжностните лица по ал. 1, че изискванията на ADR не са изпълнени, те могат да забранят изпращането или да прекратят превоза, докато установените нарушения бъдат отстранени, или да предпишат други подходящи мерки, включително и спиране от движение.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) Спирането от движение може да се извърши на най-близкото безопасно място, избрано от длъжностните лица от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".

Чл. 45. (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.) При извършване на проверки на пътя длъжностните лица от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съставят контролен лист по образец съгласно приложение № 8.
(2) (Новa - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) Определянето на рисковата категория в зависимост от установеното нарушение в контролния лист по ал. 1 се извършва съгласно приложение № 9.
(3) (Нова - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) При констатиране на нарушения от рискова категория 1 и 2 се прилагат принудителните административни мерки, предвидени в чл. 106, ал. 1 и 2 от Закона за автомобилните превози.
(4) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 12 от 2007 г., предишна ал. 3- ДВ, бр. 76 от 2017 г.) Копие от контролния лист се връчва на водача на МПС.

Чл. 46. Длъжностните лица могат да вземат проби за анализ от превозвания товар с цел разкриване на нарушения на изискванията за превоз на опасни товари.

Чл. 47. (1) (Предишен текст на чл. 47, изм. - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) Длъжностните лица от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" могат да присъстват при провеждане на курсове за обучение на водачи на моторно превозно средство за извършване на превоз на опасни товари и/или консултанти по безопасността при превозите на опасни товари и осъществяват контрол по спазване на изискванията, определени в учебната документация и тази наредба.
(2) (Нова - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) Контролните органи проверяват:
1. учебния кабинет - за съответствие с изискванията на чл. 11;
2. учебната документация, използвана при обучението;
3. спазването на учебната документация, утвърдена от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".
(3) (Нова - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) Лицата, получили разрешение за обучение на водачи на моторно превозно средство за превоз на опасни товари и/или консултанти по безопасността при превоз на опасни товари, осигуряват на контролните органи по чл. 44, ал. 1 достъп за извършване на проверка на материалната база и при поискване предоставят цялата документация, свързана с обучението на кандидатите за придобиване на свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари и/или консултанти по безопасността при превоз на опасни товари.
(4) (Нова - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) При извършване на проверки на теоретичните занятия и практическите упражнения при провеждане курсове за обучение на водачи на моторно превозно средство за превоз на опасни товари и/или консултанти по безопасността при превоз на опасни товари контролните органи по чл. 44, ал. 1 имат право да проверяват документите за самоличност на присъстващите кандидати.

Чл. 48. За констатираните нарушения длъжностните лица по чл. 91 от Закона за автомобилните превози съставят актове за установяване на административни нарушения.

Чл. 48а. (Нов - ДВ, бр. 12 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2023 г., в сила от 12.12.2023 г.) Министерство на транспорта и съобщенията ежегодно изпраща на Комисията към Европейския съюз доклад не по-късно от 6 месеца след края на календарната година, изготвен по образец (приложение № 10). В доклада се включват сведения за:
1. установения или приблизително изчисления при проверките обем на опасните товари, транспортирани по пътната мрежа (в превозени тонове или в тон/километри);
2. броя на извършените проверки;
3. броя на проверените автомобили според регистрацията им (автомобили, регистрирани в страната, в други държави - членки на Европейския съюз, или в трети страни);
4. брой и вид на регистрираните нарушения;
5. вид и брой на наложените санкции.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Предприятия" са физически или юридически лица, включително юридически лица с нестопанска цел, извършващи превоз на опасни товари и/или товарене и разтоварване на опасни товари, както и тези, които държат на временен склад, натрупват, опаковат или поемат доставката на такива товари като част от транспортната операция.
2. "Проверка" е всяка проверка, инспекция или формалност, извършена от компетентните органи във връзка с изискванията за безопасност при превоза на опасни товари.
3. (нова - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.) "ADR" е Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе така, както е последно изменена.
4. (нова - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.) "Пътно превозно средство" е всяко моторно превозно средство (МПС), предназначено за движение по пътищата, притежаващо най-малко четири колела и максимална конструктивна скорост не по-малка от 25 km/h, и техните ремаркета, с изключение на МПС, движещо се по релси, самоходните машини и тракторите за селското и горското стопанство, чиято скорост не превишава 40 km/h при превоз на опасни товари.
5. (нова - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.) "Участници в превоз на опасни товари" са изпращач, превозвач, получател, товарач, опаковач, пълнач, оператор на контейнер-цистерна или на преносима цистерна така, както са посочени в 1.2.1 на ADR.
6. (нова - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.) "Затворена зона" е обособена територия със специален режим на пропускане и охрана, като например: летища, мини, кариери или други.

7. (нова - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) "Клин за подлагане на колелата" е приспособление за застопоряване на гумите, размерът на който съответства на максималната маса на превозното средство и диаметъра на гумите.
8. (нова - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) "Екипаж на превозното средство" са лица, които придружават водача по време на превоза на опасни товари по причини, свързани с безопасността, сигурността, обучението или експлоатацията.
9. (нова - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) "Номер по ООН" е четирицифрен идентификационен номер на опасното вещество или изделие.
10. (нова - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) "Ново оценяване на съответствието" е процедурата, извършвана по искане на собственика или оператора за последващо оценяване на съответствието на транспортируемото оборудване под налягане, произведено и пуснато на пазара преди 1.01.2007 г.
11. (нова - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) "Нотифициран орган" е проверяващ орган, който отговаря на изискванията на ADR и на условията по чл. 20 и 26 от Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на транспортируемо оборудване под налягане и е нотифициран в съответствие с чл. 24 от същата наредба.
12. (нова - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) "Оценка на съответствието" е процес на проверка на съответствието на даден продукт съгласно разпоредбите на точки 1.8.6 и 1.8.7 на ADR по отношение на одобрението на типа, производствения надзор и първоначалния контрол и изпитване.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 14, ал. 1 от Закона за автомобилните превози.
§ 3. Наредбата влиза в сила 3 месеца след обнародването й в "Държавен вестник", с изключение на чл. 6, който влиза в сила 6 месеца след обнародването.
§ 4. Издадените до влизане в сила на тази наредба ADR свидетелства на водачите на моторни превозни средства запазват действието си до изтичане на срока на тяхната валидност.
§ 5. (Нов - ДВ, бр. 67 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2011 г., доп. - ДВ, бр. 76 от 2015 г., в сила от 02.10.2015 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2017 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2019 г., в сила от 27.09.2019 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2021 г., в сила от 10.12.2021 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 103 от 2023 г., в сила от 12.12.2023 г.) Терминът "договаряща страна" в приложения А и Б на ADR, приложими от 1 януари 2023 г., когато те са приложение I, раздел I.1 на Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 2008 г. относно вътрешния превоз на опасни товари (ОВ, L 260 от 30.9.2008 г.), трябва да се разбира като "държава - член на Европейския съюз", където това е уместно.

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 40 ОТ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АВТОМОБИЛЕН ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ
(Обн. - ДВ, бр. 16 ОТ 2010 г., в сила ОТ 30.06.2009 г.)

§ 26. Наредбата транспонира изискванията относно превоза на опасни товари по шосе на Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 2008 г. относно вътрешния превоз на опасни товари.

Преходни и заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 40 ОТ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АВТОМОБИЛЕН ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ
(Обн. - ДВ, бр. 16 ОТ 2010 Г., в сила ОТ 30.06.2009 г.)

§ 27. Наредбата влиза в сила на 30 юни 2009 г.
§ 28. (1) Сертификатите и удостоверенията, издадени в съответствие с разпоредбите на Директива 94/55/ЕО, остават валидни до датата на изтичане на сроковете им на действие.
(2) Алинея 1 не се прилага за удостоверения за одобрение на ППС, превозващи определени опасни товари по чл. 38, ал. 1, издадени на автоцистерни за превоз на бензини, които не отговарят на изискванията на приложение IV от Директива 94/63/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 1994 г. относно ограничаването на емисиите на летливи органични съединения (ЛОС), изпускани при съхранението и превоза на бензини от терминали до бензиностанции (ОВ, L 365 от 1994 г.), така, както е последно изменена с Регламент (ЕО) № 1137/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 г. за адаптиране към Решение 1999/468/ЕО на Съвета на някои актове, за които се прилага процедурата, предвидена в чл. 251 от Договора, във връзка с процедурата по регулиране с контрол Адаптиране към процедурата по регулиране с контрол - част първа (ОВ, L 311 от 2008 г.).
(3) В случаите по ал. 2 удостоверенията са валидни до 31.12.2009 г.
§ 29. Терминът "договаряща страна" в приложения А и В на ADR трябва да се разбира като "държава - член на Европейския съюз".

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 40 ОТ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АВТОМОБИЛЕН ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ
(Обн. - ДВ, бр. 100 ОТ 2011 г.)

§ 2. (Доп. - ДВ, бр. 87 от 2013 г., в сила от 04.10.2013 г.) Наредбата въвежда изискванията относно превозите на товари по шосе на Директива 2010/61/ЕС на Комисията от 2 септември 2010 г. за първоначално изменение с цел привеждане в съответствие с научно-техническия прогрес на приложенията към Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно вътрешния превоз на опасни товари (ОВ, L 233 от 3 септември 2010 г.) и на Директива 2012/45/ЕС на Комисията от 3 декември 2012 г. за привеждане за втори път в съответствие с научно-техническия прогрес на приложенията към Директива 2008/68/ЕО относно вътрешния превоз на опасни товари (ОВ, L 332 от 2012 г.).

Преходни и заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 40 ОТ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АВТОМОБИЛЕН ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ
(Обн. - ДВ, бр. 87 ОТ 2013 Г., в сила от 04.10.2013 г.)

§ 9. Издадените ADR удостоверения на водачи, превозващи опасни товари, преди влизане в сила на тази наредба са валидни до изтичането на срока на тяхната валидност.
§ 10. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 40 ОТ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АВТОМОБИЛЕН ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ
Допълнителни разпоредби
(Обн. - ДВ, бр. 76 ОТ 2015 г., в сила от 02.10.2015 г.)

§ 2. Наредбата въвежда изискванията относно превозите на товари по шосе на Директива 2014/103/ЕС на Комисията от 21 ноември 2014 г. за привеждане за трети път в съответствие с научно-техническия прогрес на приложенията към Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно вътрешния превоз на опасни товари (OB L 335, 22.11.2014 г.).

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 40 ОТ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АВТОМОБИЛЕН ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ

(ОБН. - ДВ, БР. 76 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 27.09.2019 Г.)

§ 2. Наредбата въвежда изискванията относно превозите на товари по шосе на Директива (ЕС) 2018/1846 на Комисията от 23 ноември 2018 г. за изменение на приложенията към Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно вътрешния превоз на опасни товари, за да се вземе предвид научно-техническият прогрес (OB, L 299, 26.11.2018 г.).

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 40 ОТ 14.01.2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АВТОМОБИЛЕН ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ

(ОБН. - ДВ, БР. 103 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 10.12.2021 Г.)

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 40 ОТ 14.01.2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АВТОМОБИЛЕН ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ

(ОБН. - ДВ, БР. 103 ОТ 2023 Г., В СИЛА ОТ 12.12.2023 Г.)

§ 10. Наредбата въвежда изискванията относно превозите на товари по шосе на Делегирана директива (ЕС) 2022/2407 на Комисията от 20 септември 2022 г. за изменение на приложенията към Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета с цел отчитане на научно-техническия прогрес (ОВ, L 317 от 9.12.2022 г.).

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 40 ОТ 14.01.2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АВТОМОБИЛЕН ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ

(ОБН. - ДВ, БР. 103 ОТ 2023 Г., В СИЛА ОТ 12.12.2023 Г.)

§ 11. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник" с изключение на § 4 относно чл. 38, ал. 6, 8 и 11, който влиза в сила 3 месеца след обнародването на наредбата в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 15, ал. 3

(Изм. - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г., предишно Приложение № 1 към чл. 13, ал. 3, изм. - ДВ, бр. 76 от 2017 г.)

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ“
ПРОТОКОЛ № ....................................../.......................г.
за съответствие на учебен кабинет за обучение с изискванията на чл. 11 от Наредба № 40 от 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари и утвърдената учебна документация по чл. 9, ал. 2
Днес, .......................................... г., комисия в състав:
Председател: ........................................................................................ – служител на регионалното звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“
Членове: 1. ...................................................................................... – служител на регионалното звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“
2. .............................................................................................................  – представител на лицето по чл. 9,
по искане на: .........................................................................................................................................................
                                       (фирма, организация)
ЕИК/БУЛСТАТ: ........................................................................................, тел. .................................................
Адрес: ........................................................................................................................................................................,
направи преглед на учебен кабинет на адрес: ......................................................................................................................................................................................
............................................, площ на кабинета .................. кв. м.
№ по ред
Изисквания
Съответства
ДА
НЕ
1.
Светла височина на помещението не по-малко от 2,40 м
2.
Естествено осветление през светлата част на денонощието и изкуствено  осветление за тъмната част от денонощието
3.
Осигурени условия за отопление на помещението
4.
Работни места за преподавателя и ......................... бр. кандидати
5.
Учебна дъска
6.
Аудио-визуална техника
7.
Дидактически материали, предвидени в учебната документация
8.
Санитарен възел
9.
Учебни помагала и средства за провеждане на практическото обучение,  предвидени в учебната документация
Заключение на комисията: учебният кабинет е ГОДЕН/НЕГОДЕН за обучение на ................................
                                                                                                             (водачи, консултанти)
Забележки на комисията: ........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
Възражения на заявителя: ........................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
Комисия:
Председател: ....................................................
Членове:       1. .................................................
2. .................................................“

 

Приложение № 1а към чл. 12, т. 4

(Ново - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г., предишно Приложение № 1а към чл. 8б, т. 7, изм. - ДВ, бр. 76 от 2017 г.)

Удостоверения за консултант, придобити до 16.05.2016 г.
 
ВОДАЧИ
КОНСУЛТАНТИ
Всички
Основен
Цистерни
Клас 1
Клас 7
Общи теми
Клас 1
Клас 2
Клас 7
Класове: 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 и 9
Товари с номер по ООН: 1202, 1203, 1223, 3475, и авиационно гориво ООН: 1268 или 1863
Клас 1
 
 
x
 
 
x
 
 
 
 
Клас 2
 
 
 
 
 
 
x
 
 
 
Клас 7
 
 
 
х
 
 
 
x
 
 
Класове: 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 и 9
x
 
 
 
x
 
 
 
x
х
Клас 2, Класове: 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 и 9
x
x
 
 
x
 
x
 
x
х
Клас 2, Товари с ООН: 1202, 1203, 1223, 3475, и авиационно гориво ООН: 1268 или 1863
 
x
 
 
 
 
 
 
 
х
Всички класове
x
x
x
x
x
x
x
x
x
х
Удостоверения за консултант, придобити след 16.05.2016 г.
 
ВОДАЧИ
КОНСУЛТАНТИ
Всички
Основен
Цистерни
Клас 1
Клас 7
Общи теми
Клас 1
Клас 2
Клас 7
Класове: 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 и 9
Товари с номер по ООН: 1202, 1203, 1223, 3475, и авиационно гориво ООН: 1268 или 1863
Клас 1
x
 
x
 
x
x
 
 
 
 
Клас 2
x
 
 
 
x
 
x
 
 
 
Клас 7
x
 
 
x
x
 
 
x
 
 
Класове: 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 и 9
x
 
 
 
x
 
 
 
x
 
Клас 2, Класове: 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 и 9
x
x
 
 
x
 
x
 
x
x
Клас 2, Товари с ООН: 1202, 1203, 1223, 3475, и авиационно гориво ООН: 1268 или 1863
x
x
 
 
x
 
 
 
 
x
Всички класове
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Приложение № 1б към чл. 15, ал. 1

(Ново - ДВ, бр. 76 от 2017 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 81 от 2018 г.)
ДО

МИНИСТЪРА НА ТРАНСПОРТА,

ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

 

от фирма: ...................................................., ЕИК на търговеца/БУЛСТАТ .......................

Адрес: ......................................................................................., тел.: ....................................

Управител: ..............................................................................., ЕГН: ...................................

 

Моля да ми бъде извършена следната административна услуга:

◊ издаване на разрешение;

◊ промени в обстоятелствата, вписани в разрешението или удостоверени с документите по чл. 15, ал. 1;

◊ продължаване на срока на разрешението за нови 5 години.

За извършване на обучение на:

◊ водачи на МПС за превоз на опасни товари;

◊ консултанти по безопасността при превоз на опасни товари.

Представям следните данни и документи:

◊ ЕИК на търговеца или БУЛСТАТ на юридическото лице с нестопанска цел или документ, удостоверяващ регистрация по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, а за лицата на бюджетна издръжка - копие от акта за тяхното създаване;

◊ учебна документация в съответствие с изискванията на чл. 14, ал. 2 (в два екземпляра);

◊ учебно помагало в съответствие с изискванията на чл. 14, ал. 1;

◊ помещенията, които ще се ползват за учебен кабинет: …………………………….. (посочват се идентификационни данни за имотите), се ползват на основание …………………………….., във връзка с което прилагам копие на документ за собственост/договор за наем/друг документ, който удостоверява правото да се ползват помещенията (документ по чл. 11, ал. 1 не се прилага, когато подлежи на вписване и е вписан в имотния регистър);

◊ копие на дипломите за висше образование на преподавателите (и приложението към нея) - документът се представя, когато преподавателят се вписва за първи път в списъка към разрешение за извършване на обучение, извън случаите по чл. 15, ал. 1, т. 4, изречение второ;;

◊ копие на свидетелствата за управление на МПС на преподавателите (документът се представя за преподавателите, които за първи път се вписват в списък към разрешение, или за преподавателите, в чиито свидетелства за управление на МПС има промяна на данните след предходното им представяне в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"); не се изисква представянето на копие на свидетелствата, които са издадени от органите на Министерството на вътрешните работи; в тези случаи Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" извършва служебна проверка на обстоятелствата по чл. 12, т. 1 в регистъра на българските документи за самоличност, воден в Министерството на вътрешните работи;

◊ свидетелства за съдимост на преподавателите в оригинал - прилагат се за лицата, които не са български граждани;;

◊ списък на преподавателите по образец (приложение № 1в);

◊ документи за платена държавна такса за издаване на разрешение и за проверка на съответствието на учебния кабинет с изискванията на чл. 11 съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

 

Забележка. Копията на документите се заверяват със свеж печат на лицето по чл. 2, ал. 1 и подпис на управителя.

Оригиналите на документите се представят за сверка.

 

Дата: .........................                                                                Подпис: ...............................

Приложение № 1в към чл. 15, ал. 1, т. 6

(Ново - ДВ, бр. 76 от 2017 г.)
СПИСЪК НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ
№ по ред
Име,  презиме, фамилия
ЕГН
Удостоверения  за консултант  по модули
(№/валидност  на модула)
 Свидетелство за управление  №/дата на издаване
Диплома за  вис­ше образование №/
дата на издаване
Класификация за модули и теми
водачи
консултанти

Приложение № 1г  към чл. 15, ал. 5

(Ново - ДВ, бр. 76 от 2017 г.)
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ  И СЪОБЩЕНИЯТА
РАЗРЕШЕНИЕ
№ ......................................
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 14а, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА ИЗДАВА НАСТОЯЩОТО РАЗРЕШЕНИЕ НА:
...........................................................................................................................................................................................
(наименование на фирмата)
БУЛСТАТ/ЕИК: ...........................................................................................................................................................
АДРЕС: .............................................................................................................................................................................
УПРАВИТЕЛ: ................................................................................................................................................................
ТЕЛ.: .................................................
ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА КУРСОВЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА:
ВОДАЧИ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕВОЗ НА  ОПАСНИ ТОВАРИ И/ИЛИ КОНСУЛТАНТИ ПО БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ ПРЕВОЗИТЕ
НА ОПАСНИ ТОВАРИ
ИЗДАДЕНО НА: ................................................. г.
ВАЛИДНО ДО: ................................................... г.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ“
                                                              (подпис, печат)
(упълномощен със Заповед № .............../..................  г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията)“

Приложение № 1д към чл. 15, ал. 7

(Ново - ДВ, бр. 76 от 2017 г.)
СПИСЪК
към разрешение № ......................./............................. г.
Фирма: ........................................................................................... БУЛСТАТ/ЕИК: .................................................,
адрес: ............................................................................................., тел.: .......................................................................,
управител: ..................................................................................., ЕГН: .....................................................................
ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА КУРСОВЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ВОДАЧИ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ И/ИЛИ КОНСУЛТАНТИ ПО БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ ПРЕВОЗИТЕ НА ОПАСНИ ТОВАРИ
I. Учебен кабинет:
1. Адрес: ..........................................................................................................................................................................
Протокол за годност: № ................./........................ г., брой места: ..................., площ: ........................ кв. м.
II. Преподаватели:
№ по ред
Име,  презиме,  фамилия
 ЕГН
Удостоверения за консултант по модули
(№/валидност на модула)
 Свидетелство за управление  №/дата на издаване
Диплома за  висше образование №/дата на издаване
Класификация за модули и теми
водачи
консултанти
Списъкът е издаден на: ................................................... г.
Разрешението е валидно до: .......................................... г.

Приложение № 1е  към чл. 15л, ал. 3

(Ново - ДВ, бр. 76 от 2017 г.)
ДО
РЪКОВОДИТЕЛЯ НА РЕГИОНАЛНОТО ЗВЕНО
НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ“
гр. ..............................................
ЗАЯВЛЕНИЕ
от ......................................................................................................................................................................................
ЕГН .............................................................., тел. ........................................................................................................
Желая да положа изпит за:
  придобиване на свидетелство за водач на МПС за превоз на опасни товари;
  удължаване срока на валидност на свидетелство за водач на МПС за превоз на опасни товари.
Желая да положа изпит за квалификация по следните модули:
  модул „Основен“;
  модул „Цистерни“;
  модул „Клас 1“;
  модул „Клас 7“.
Желая да положа изпит:
1. на .................................../20 .......... г.;
2. в регионалното звено на ИА „АА“ в гр. ........................................
Уведомен съм, че:
  изпитът ще се проведе на ......................../20 ...... г. от ...................... ч. в кабинета на регионалното звено на ИА „АА“ в гр. .........................................................;
  в деня на изпита трябва да представя на председателя на комисията документите за платени държавни такси за явяване на заявените изпити за съответните модули (съгласно Тарифа № 5).
  Прилагам легализиран превод на свидетелството за водач на МПС за превоз на опасни товари,  издадено от компетентен орган на страна по Спогодба ADR (което не е издадено от държава – членка на Европейския съюз, или от друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или от Конфедерация Швейцария) – когато се изисква.
Дата: .........................                        Подпис: ..............................

Приложение № 1ж към чл. 15л, ал. 3

(Ново - ДВ, бр. 76 от 2017 г.)
ДО
РЪКОВОДИТЕЛЯ НА РЕГИОНАЛНОТО ЗВЕНО
НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ“
гр. ...............................................
ЗАЯВЛЕНИЕ
от ......................................................................................................................................................................................
ЕГН .............................................................., тел. ........................................................................................................
Желая да положа изпит за:
  придобиване на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари;
  удължаване на срока на валидност на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари.
Желая да положа изпит на ........................./20 ..... г. за квалификация по следните модули:
  модул „Общи теми“;
  модул „Клас 1“;
  модул „Клас 2“;
  модул „Клас 7“;
  модул „Класове: 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 и 9“;
  модул „Товари с номер по ООН: 1202, 1203, 1223, 3475, и авиационно гориво, класифицирано под номер на ООН: 1268 или 1863“.
Прилагам легализиран превод на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари, издадено от компетентен орган на страна по Спогодба ADR (което не е издадено от държава – членка на Европейския съюз, или от друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или от Конфедерация Швейцария) – когато се изисква.
Уведомен съм, че:
  изпитът ще се проведе на ............................/20 ........ г. от .................... ч. в регионалното звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ в гр. .............................................................................;
  в деня на изпита трябва да представя на председателя на комисията документите за платени държавни такси за явяване на заявените изпити за съответните модули (съгласно Тарифа № 5).
Удостоверението за консултант по безопасността при превоз на опасни товари желая да получа от:
  регионалното звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ в гр. .........................;
  деловодството на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, София, ул. Ген. Й. В. Гурко № 5.
Дата: ..............................          Подпис: ..............................

Приложение № 1з към чл. 15м, ал. 1

(Ново - ДВ, бр. 76 от 2017 г.)
РЕД ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ВОДАЧ НА МПС ЗА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ И УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА КОНСУЛТАНТ ПО БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ
Част І
ОРГАНИЗИРАНЕ НА ИЗПИТИТЕ
Раздел I
Графици за провеждане на изпитите
1. Изпитите по ADR се провеждат по електронен график, изготвен от:
а) съответното регионално звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ – за изпитите за придобиване на свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари и за удължаване на срока на свидетелството;
б) дирекция „Пътни превозни средства и водачи“ на ИА „АА“ – за изпитите за придобиване на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари и за удължаване на срока на удостоверението.
2. Графикът по т. 1, буква „а“ се публикува в информационната система в четвъртък, три седмици преди провеждането на съответния изпит.
3. Графикът по т. 1, буква „б“ се изготвя за предстоящите изпити за период от три месеца и се публикува в информационната система и на електронната страница на ИА „АА“ в интернет не по-късно от един месец преди първия планиран изпит за съответното тримесечие.
4. В графиците се формират групи за изпит. Броят на кандидатите в групите за изпит е в зависимост от броя на оборудваните места в кабинета за провеждане на изпита, но е не повече от 16 – за изпитите по т. 1, буква „а“, и не повече от 28 – за изпитите по т. 1, буква „б“. При наличие на по-голям брой технически средства за провеждане и оценяване на изпитите се допуска в групите за изпит по т. 1, буква „а“ да се вписват до 24 кандидати.
5. Групите за изпит се формират, като учебните центрове вписват в електронния график кандидатите, които предлагат за изпит, в незаетите места на предпочитаните от тях дати. Когато в графика е обявена повече от една комисия за изпит, запълването на групите е последователно – една от обявените групи е отворена за вписване на кандидати, като вписването в следващата група е възможно само след запълване на предходната.
6. Един и същи служител на ИА „АА“ може да проведе изпит на не повече от 3 групи кандидати за придобиване на свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари и за удължаване на срока на свидетелството в един и същи ден.
7. Изпитът по т. 1, буква „б“ за всяка група кандидати се провежда в два последователни дни.
8. Вписването на кандидатите в групите за изпит за придобиване на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари и удължаване на срока на удостоверението се преустановява три дни преди деня на провеждане на изпита (в края на работния ден).
8.1. Вписването на кандидатите в групите за изпит за придобиване на свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари и за удължаване на срока на свидетелството се преустановява в деня, предхождащ деня на провеждане на изпита (в края на работния ден).
9. Когато желаещите да се явят на изпит в определен ден кандидати са повече, отколкото са първоначално предвидените възможности за това:
а) за изпитите по т. 1, буква „а“ се определя допълнителна дата за изпит, която е в първия работен ден след първоначално планираната дата;
б) за изпитите по т. 1, буква „б“ се определят допълнителни дати.
10. Служител на съответното регионално звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ проверява съответствието на данните от заявлението и документа за самоличност на кандидатите по чл. 15л, ал. 2. Заявленията се регистрират в деловодната система на ИА „АА“.
11. Служителят по т. 10 определя датата за явяване на изпит съвместно с кандидата, регистрира кандидата в информационната система и го включва в съответния изпитен протокол.
Раздел IІ
Документи за провеждане на изпитите
12. За провеждане на изпитите съответното регионално звено на ИА „АА“ чрез информационната система изготвя протоколи. За всяка група се изготвя отделен протокол.
13. Технически и очевидни фактически грешки в личните данни на кандидатите се отразяват със забележка в протокола на хартиен носител от лицето, определено за провеждане на изпита. Копие на протокола с нанесените корекции се изпраща в дирекция „Пътни превозни средства и водачи“ на ИА „АА“ за отразяване в информационната система.
14. Протоколите от проведените изпити се съхраняват 50 години от датата на провеждане на съответния изпит.
15. За провеждане на изпитите за придобиване на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари и за удължаване на срока на валидност на удостоверението служител на дирекция „Пътни превозни средства и водачи“ на ИА „АА“ комплектува протокола с необходимите за провеждане на изпитите тестове и казуси. Документите за провеждане на изпита се запечатват в плик.
16. Решените изпитни тестове и казуси и другите документи, свързани с изпита, се съхраняват 1 година в дирекция „Пътни превозни средства и водачи“ на ИА „АА“.
17. Решените изпитни тестове на хартиен носител по т. 29 и 30 се съхраняват 1 година в регионалното звено, провело изпита.
17.1. Документите за платена такса за явяване на изпит се прилагат към протокола, в който кандидатът е записан за изпит, и се съхраняват 5 години от датата на провеждане на изпита.
Част ІІ
РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ
Раздел І
Общи разпоредби
18. Преди изтегляне на жребия по чл. 15м, ал. 1 ръководителят на съответното регионално звено на ИА „АА“ или определен от него служител отбелязват в информационната система лицата, които могат да бъдат определяни за провеждане на изпитите за съответния ден.
19. За изтегления жребий се изготвя протокол, който съдържа имената на служителите, участвали в него, и номерата на протоколите за изпитите на съответната дата в регионалното звено на ИА „АА“. Протоколът се подписва от лицето, изтеглило жребия, и се утвърждава от ръководителя на съответното регионално звено.
20. Преди започване на изпитите лицето, определено за неговото провеждане, съответно председателят на комисията:
а) се представя на изпитваните;
б) записва на учебната дъска номера на протокола и датата, на която се провежда изпитът, и номера на съответния телефон за подаване на сигнали за корупция;
в) проверява документа за самоличност на всеки от кандидатите по реда на записването им в протокола за изпит и ако установи техническа грешка в данните, нанася корекция в протокола на хартиен носител;
г) проверява и събира документите за платени такси съгласно Тарифа №  5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
21. По време на изпитите лицето, определено за тяхното провеждане, съответно председателят на комисията:
а) следи за реда при провеждането на изпита;
б) следи за работата на системата за видео­наблюдение по чл. 12, ал. 4 от Наредба № 38.
22. По време на изпитите:
а) в изпитната зала присъстват само изпитваните, лицето или комисията, определени да проведат изпита, други служители на ИА „АА“, определени по надлежния ред за осъществяване на контрол или методическо ръководство върху дейността по изпитите;
б) не се допускат действия, които нарушават нормалното провеждане на изпита;
в) не се допуска излизане на кандидатите от изпитния кабинет след проверката на самоличността, без да са предали изпитните си тестове и казуси;
г) изпитваните работят самостоятелно.
23. Изпитът на кандидат се прекратява и се поставя отрицателна оценка, когато:
а) при решаването на теста/казуса кандидатът използва печатни материали, различни от позволените, или когато върху тях са направени допълнителни вписвания;
б) нарушава реда за провеждане на изпита;
в) при решаването на теста не работи самостоятелно или използва непозволени средства при решаване на теста.
24. При прекъсване на записа на системата за видеонаблюдение по чл. 12, ал. 4 от Наредба № 38 изпитите не се провеждат или се прекратяват.
Раздел ІІ
Провеждане на изпитите за свидетелство за водач на МПС за превоз на опасни товари
25. Лицето, определено за провеждане на изпитите за свидетелство за водач на МПС за превоз на опасни товари, получава протоколите за провеждане на изпитите, техническото устройство за присвояване и проверка на резултатите и ваучерите и съответния брой електронни устройства за решаване на тестовете.
26. В случаите по чл. 31 и 32 на лицата, определени за провеждане на изпитите, се предоставят тестове на хартиен носител, съответни на броя на електронните тестове за съответната група за изпит, и специален плик, в който се поставят тестовете и протоколите при невъзможност за провеждане на изпита с електронно устройство.
27. Лицето, определено за провеждане на изпита:
а) предоставя на кандидатите ваучерите за допускане до изпит и дава указания да разкрият внимателно номера на ваучера;
б) ориентира номера на ваучера към съответния кандидат;
в) предоставя на кандидата електронно устройство за решаване на тестовете;
г) дава указания за съдържанието на изпита и описва теста, който кандидатите ще решават (броя на въпросите, въпросите имат по един верен отговор);
д) уведомява кандидатите, че на въпрос, на който не е отбелязан отговор, се приема, че е отговорено неправилно (това не се отнася за въпросите, които не са предвидени за модула, за който се явява съответният кандидат – за тестовете на хартиен носител);
е) уведомява кандидатите, че преди предаването на теста могат да правят корекции на отбелязаните отговори;
ж) съобщава допустимия брой грешни отговори;
з) съобщава на изпитваните времето за решаване на теста;
и) дава указания, съответно уведомява кандидатите:
аа) да попълнят единния си граждански номер в определеното за това поле на екрана и да стартират програмата за запознаване със системата;
бб) за преустановяването на възможността за решаване на тестовете автоматично след изтичане на определеното време за решаването им;
вв) за възможността да предават тестовете преди изтичане на времето за решаването им;
гг) за връщането на електронните устройства след изтичане на времето, определено за решаване на тестовете;
к) уведомява за началото на изпита и стартира възможността за решаване на електронните тестове;
л) уведомява за края на изпита, когато изтече времето, определено за провеждането му, или когато всички изпитвани са предали изпитните си тестове.
28. Кандидатите могат да се запознаят с резултатите от изпита чрез номера на ваучера в информационната система.
29. При прекъсване на работата на електронното устройство за решаване на тестовете (когато няма резервно устройство) кандидатът изчаква до възстановяване на работата на устройството. Когато до 20 минути от началото на изпита работата на електронното устройство за решаване на тестовете не е възстановена, на кандидата се предоставя тест на хартиен носител.
30. При невъзможност за стартиране на работата на електронното устройство за решаване на тестове или при прекъсване на работата му лицето, определено да проведе изпита:
а) отразява в информационната система, че съответният кандидат ще решава тест на хартиен носител (чрез техническото устройство за при­свояване и проверка на тестовете и ваучерите);
б) предоставя възможност на кандидата да изтегли тест на хартиен носител и ориентира тес­та към имената на кандидата (присвоява теста);
в) дава следните указания за решаването на теста:
аа) верният отговор се отбелязва със знака „Х“;
бб) не се допуска изтриване или зачертаване на погрешно нанесен отговор;
вв) не се допускат предварителни отбелязвания върху отговорите;
г) след приключване на решаването проверява/сканира теста и съобщава резултата на кандидата.
31. При технически проблем, поради който е невъзможно провеждането на изпитите по електронен начин (невъзможност за стартиране или прекъсване на работата на техническото устройство за присвояване на ваучерите и оценяване на тестовете), лицето, определено за провеждане на изпита:
а) поканва кандидатите да изтеглят тестове по реда, по който са записани в протокола на хартиен носител; вписва в протокола срещу името на съответния кандидат номера на теста, който той е изтеглил;
б) след като кандидатите са решили изпитните тестове или след изтичане на определеното за решаване време, събира тестовете и ги поставя в специалния плик заедно с неприсвоените ваучери и протоколите от проведения изпит и запечатва плика (при работещи камери, без да напуска залата);
в) предава на ръководителя на регионалното звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ специалния плик (с тестовете и ваучерите).
32. В случаите по т. 29 и 30 лицето, определено за провеждане на изпита, не по-късно от следващия работен ден изготвя доклад за конкретния случай до ръководителя на съответното регионално звено на ИА „АА“.
33. За оценяването на тестовете по т. 29 се съставя комисия от трима служители, като председател на комисията е ръководителят на съответното регионално звено на ИА „АА“, един от членовете на комисията е лицето, провело изпита, а третият служител се определя чрез жребий.
34. Комисията отваря специалните пликове при работещи камери в помещението, оборудвано с камери за видеонаблюдение на изпитите.
35. Комисията ориентира тестовете на основание вписаните в протокола номера към съответните кандидати, присвоява ваучери, като вписва в протокола номерата на ваучерите срещу имената на съответните кандидати и сканира решените тестове. Ваучерите се поставят в плик заедно с протокола и при поискване от съответния кандидат му се предоставя ваучерът с номера, вписан срещу неговото име.
36. Използваните специални пликове се съхраняват към документите от проведения изпит.
37. Когато хартиен тест не може да бъде оценен в регионалното звено на ИА „АА“ (запълване или изтриване на квадратчета за нанасяне на отговорите на въпросите, разкъсани, смачкани или зацапани тестове, неприсвоен или неправилно присвоен номер на теста), специалният плик и докладът на лицето, провело изпита, се изпращат в дирекция „Пътни превозни средства и водачи“ на ИА „АА“ за извършване на проверка.
38. Ръководителят на съответното регионално звено на ИА „АА“ утвърждава изпитните протоколи в деня на провеждане на изпита.
Раздел ІІІ
Провеждане на изпитите за удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари
39. Председателят на комисията за провеждане на изпита разпечатва плика по т. 15 в деня на изпита в присъствието на кандидатите за изпит и члена на комисията.
40. При провеждане на всяка от двете части на изпита председателят на комисията:
а) дава указания за реда за провеждане на изпита и запазването на анонимността на решените тестове и казуси (да не се вписват данни, знаци или символи върху пликовете, тестовете и казусите);
б) предоставя на кандидатите един малък плик, един голям плик и формуляр за личните данни и данните за изпита;
в) описва теста, съответно казусите, за които кандидатите се явяват на изпит;
г) съобщава необходимия за положителна оценка процент верни отговори за съответната част от изпита;
д) съобщава на изпитваните времето за решаване на теста, съответно за решаване на казусите;
е) предоставя на кандидатите да изтеглят изпитните си тестове при първата част на изпита, съответно предоставя на кандидатите да изтеглят казусите при втората част на изпита.
41. Преди началото на всяка от двете части на изпита кандидатите попълват собственоръчно формуляра с данните, поставят попълнените и подписаните формуляри в малкия плик и го запечатват.
42. По време на изпита кандидатите нямат право да използват други печатни материали и технически средства освен:
а) приложения А и В на ADR, ако върху тях не са направени допълнителни вписвания;
б) калкулатор.
43. При поискване от кандидат председателят на комисията му предоставя допълнително бели листове за решаване на казусите, подписани от председателя и члена на комисията.
44. Решаването на изпитните тестове, съответно решаването на казусите при втората част от изпита започва, след като председателят на комисията обяви началния час за работа на кандидатите.
45. Председателят на комисията обявява последните 5 минути преди изтичане на времето за работа.
46. След приключване на определеното време за решаване на изпитните тестове, съответно за решаване на казусите, всеки кандидат поставя малкия плик и изпитния си тест или решените казуси в големия плик, запечатва плика и го предава на комисията.
47. След приключване на всяка от двете части на изпита поотделно комисията поставя протокола от изпита и всички пликове на кандидатите в общ плик, запечатва го и се подписва върху него.
48. Пликът по т. 47 се съхранява в касата в залата с постоянно видеонаблюдение в изпитния център на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.
Раздел ІV
Оценяване на тестовете и казусите
49. Комисията по оценяването на тестовете и казусите, които кандидатите за придобиване на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари и удължаване на срока на удостоверението са решавали по време на изпита, в присъствието на директора на дирекция „Пътни превозни средства и водачи“ на ИА „АА“ разпечатва плика с документите от проведения изпит. Разпечатват се пликовете на всеки кандидат, като:
а) върху малкия плик и върху решения от кандидата тест се вписва един и същи пореден номер;
б) върху малкия плик и върху листа за нанасяне на оценките на решените от кандидата казуси се вписва един и същи пореден номер.
50. Тестовете и казусите се предоставят на комисията по оценяването. Изпитните протоколи и малките пликове остават на съхранение при директора на дирекция „Пътни превозни средства и водачи“ на ИА „АА“.
51. Комисията по оценяването проверява решените от кандидатите тестове и казуси и ги оценява. Комисията ориентира решените тестове и казуси към съответния кандидат след разпечатване на малките пликовете. Формулярите с данните се прикрепват към тестовете/казусите с идентичен номер.
52. Председателят на комисията по оценяването нанася оценките на кандидатите в изпитния протокол и в информационната система.
53. Протоколите с нанесените резултати от изпитите за придобиване на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари и удължаване на срока на удостоверението се разпечатват от информационната система и се утвърждават от изпълнителния директор на ИА „АА“.
54. Резултатите от проведените изпити за придобиване на свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари и за удължаване на срока на свидетелството се нанасят автоматично от информационната система.
55. Протоколите с нанесените резултати от изпитите за придобиване на свидетелство се разпечатват от информационната система и се утвърждават от ръководителя на съответното регионално звено на ИА „АА“.
56. За всеки кандидат, включен в протокола, трябва да има поставена оценка от изпита или да бъде отбелязана причината, поради която няма такава. За кандидати, които не са се явили, не са допуснати или са отстранени от изпит, в протокола се записва съответно „не се е явил“, „не е допуснат“ или „отстранен“.
57. Резултатите от изпита по придобиване на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари и удължаване на срока на удостоверението се публикуват на електронната страница на ИА „АА“ не по-късно от 30 дни от дата на провеждане на изпита.
58. Кандидатите, които желаят да разгледат изпитната си работа, подават заявление до изпълнителния директор на ИА „АА“

 

Приложение № 2 към чл. 16

(Отм. - ДВ, бр. 76 от 2017 г.)

Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2

(Отм. - ДВ, бр. 76 от 2017 г.)

Приложение № 4 към чл. 22, ал. 1

(Отм. - ДВ, бр. 76 от 2017 г.)

Приложение № 4а към чл. 23б, ал. 3

(Ново - ДВ, бр. 76 от 2017 г.)

Таблица за смесено товарене

Приложение № 5 към чл. 26, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 87 от 2013 г., в сила от 04.10.2013 г., отм. - ДВ, бр. 76 от 2017 г.)

Приложение № 5и към чл. 28б, ал. 2

(Ново - ДВ, бр. 76 от 2017 г.)

ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР
НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ“

ЗАЯВЛЕНИЕ
за издаване на дубликат на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари

от ......................................................................................................................................................................................,
ЕГН ...................................................................................................., тел. ...................................................................

Желая да ми бъде издаден дубликат на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари.
Прилагам документ за платена такса за явяване на изпит съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Забележки:
1. В случай на загубено или унищожено удостоверение към заявлението се прилага и декларация, свободен текст, в която се посочват обстоятелствата.
2. В случай на откраднато удостоверение лицето прилага и документ от компетентен орган, доказващ обстоятелството.

Подпис: .............................................
Дата: ..................................................

 

Приложение № 6 към чл. 37, ал. 1
(Отм. - ДВ, бр. 12 от 2007 г.)

Приложение № 7 към чл. 38, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2018 г.)

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА,
CERTIFICATE OF APPROVAL FOR VEHICLES
ПРЕВОЗВАЩИ ОПРЕДЕЛЕНИ ОПАСНИ ТОВАРИ
CARRYING CERTAIN DANGEROUS GOODS
Това удостоверение потвърждава, че указаното по-долу моторно превозно средство отговаря на условията, предписани от Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR).This certificate testifies that the vehicle specified below fulfills the conditions prescribed by the European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR).
1. Certificate №:

Удостоверение №:

2. Vehicle manufacturer:

Производител на ППС:

3. Vehicle Identification №:

Идентификационен № на ППС:

4. Registration № (if any):

Регистрационен номер:

5. Name and business address of carrier, operator or owner/Име и служебен адрес на превозвача, оператора или собственика:
/
6. Description of vehicle/Описание на ППС: 1
7. Vehicle designation(s) according to 9.1.1.2 of ADR / Предназначение(я) на ППС съгласно 9.1.1.2 от ADR:2
EX/IIEX/IIIFLATMEMU
8. Endurance braking system/Износоустойчива спирачна система:3
Not applicable / Не се прилага
The effectiveness according to 9.2.3.1.2 of ADR is sufficient for a total mass of the transport unit of __ t /
Ефективността съгласно 9.2.3.1.2 от ADR е достатъчна за обща маса на транспортната единица от __ тона 4
9. Description of the fixed tank(s)/battery-vehicle (if any)/ Описание на неподвижно монтираната цистерна(и)/батерийно ППС:9.1. Manufacturer of the tank / Производител на цистерната:9.2 .Approval number of the tank/battery-vehicle / № на одобряването на цистерната/батерийното ППС:9.3. Tank manufacturer's serial number/Identification of elements of battery-vehicle/Сериен № на производителя на цистерната/Идентификация на елементите на батерийното ППС:9.4. Year of manufacture/ Година на производство:9.5. Tank code according to 4.3.3.1 or 4.3.4.1 of ADR/ Код на цистерната според 4.3.3.1 или 4.3.4.1 от ADR:9.6. Special provisions TC and TE according to 6.8.4 of ADR (if applicable)/ 6Специални разпоредби ТС и ТЕ, съгласно 6.8.4 от ADR(ако се прилагат) 6
10. Dangerous goods authorized for carriage:/ Разрешени за превоз опасни товари
The vehicle fulfills the conditions required for the carriage of dangerous goods assigned to the vehicle designation(s)
in № 7
ППС отговаря на условията, изисквани за превоз на опасните товари, определени за предназначението(ята) в т. 7
10.1 In the case of an EX/II or EX/III vehicle /
За ППС с предназначение ЕХ/II или ЕХ/III 3
goods of Class 1 including compatibility group J /
товари от клас 1, вкл. група на съвместимост J
goods of Class 1 excluding compatibility group J /
товари от клас 1 без тези от група J
10.2 In the case of a tank-vehicle/battery-vehicle 3 / За цистерни / батерийни ППС 3:
only the substances permitted under the tank code and any special provisions specified in № 9 may be carried /5
Могат да се превозват само вещества, разрешени за този код на цистерната и съгласно всички специални разпоредби, посочени в т. 9
or / или
only the following substances (Class, UN number, and if necessary packing group and proper shipping name) may be carried /
Могат да се превозват само следните вещества (клас, UN № и ако е нужно - опаковъчна група и съответното превозно наименование): Class 2, 3, Code, UN №
Only substances which are not liable to react dangerously with the materials of the shell, gaskets, equipment and
protective linings (if applicable) may be carried / Могат да се превозват само вещества, които не са способни
да реагират опасно с материала на цистерната, уплътненията, екипировката и предпазната обшивка
(ако трябва да има такава).
11. Remarks /Забележки:
12. Valid until / Валидно до:Stamp of issuing service /
Печат на издаващия органPlace, Date, Signature /
Място на издаването, дата, подпис:
1 - According to the definitions for power-driven vehicles and for trailers of categories N and O as defined in Annex 7 of the Consolidated Resolution on the Construction of Vehicles (R.E.3) or in Directive 97/27/EC / Според определенията за МПС с двигатели с вътрешно горене и за ремаркета от категории N и О, както са дефинирани в Приложение 7 на Консолидираната резолюция з конструкцията на автомобилите (R.E.3) или в Директива 97/27/ЕС.

2 - Strike out what is not appropriate / Да се зачеркне неподходящото.

3 - Mark the appropriate / Да се отбележи подходящото.

4 - Enter appropriate value. A value of 44 t will not limit the "egistration / in-service maximum permissible mass" indicated in the registration document(s)/ Попълнете съответната величина. Веичината "44 тона" няма да ограничи посочените в регистрационния документ данни в "Регистрация / максимална допустима маса при експлоатация".

5 - Substances assigned to the tank code specified in № 9 or to another tank code permitted under the hierarchy in 4.3.3.1.2 or 4.3.4.1.2, taking account of the special provision(s), if any / За веществата, определени за кода на цистерната, специфицирана в т. 9, или за код, допустим съгласно йерархията в 4.3.3.1.2 или 4.3.4.1.2, трябва да се имат предвид специалните разпоредби (ако има такива).

6 - Not required when the authorized substances are listed in No. 10.2. / Не се изискват, когато в т. 10.2 са посочени само разрешените вещества за превоз

13. Extensions of validity / Удължаване на валидността
Validity extended until /
Валидността е удължена до:
Stamp of issuing service, place, date, signature /
Печат на издаващия орган, място на издаването, дата, подпис:

________________________________________________________________

NOTE: This certificate shall be returned to the issuing service when the vehicle is taken out of service; if the vehicle is transferred to another carrier, operator or owner, as specified in № 5; on expiry of the validity of the certificate; and if there is a material change in one or more essential characteristics of the vehicle.
ЗАБЕЛЕЖКА: Това удостоверение трябва да се върне на издаващия го орган когато автомобилът е спрян от движение; ако автомобилът е прехвърлен на друг превозвач, оператор или собственик, както е посочено в т. 5; при изтичане на срока на валидност на удостоверението; и ако има промяна на материала на една или повече от основните конструктивни характеристики на автомобила.

Приложение № 8 към чл. 45, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 12 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2013 г., в сила от 04.10.2013 г.)

КОНТРОЛЕН ЛИСТ

Място на извършване на проверката (населено място, № на шосе, км) ...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
Дата... .................... Час .................................................................................................................................................................................................................
Националност на МПС (знак на държавата) ................                      Рег. № ..........................................................................................................................................................................................
Националност на ремаркето/полуремаркето ...........                          Рег. № .............................................................................................................................................................................................
Вид на ППС: товарен автомобил (ТА) ТА с ремарке влекач с полуремарке
Предприятие превозвач (име и адрес) ..................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
Националност .................................................................................................................................................................................................................................
Водач (име, фамилия) ........................................................................................................................................................................................................................
Втори водач (име, фамилия) ..................................................................................................................................................................................................................
Изпращач (име, адрес, място на натоварване) .............................................................................................................................................................................................
Товарополучател (име, адрес, място на разтоварване) .............................................................................................................................................
Брутна маса/обем на опасния товар за ППС .......................................................... кг/литри
Освободени количества по т. 1.1.3 и т. 3.4 от ADR* надвишени да не
Превозът се извършва в*:
неподвижна цистерна сменяема цистерна контейнер-цистерна
батерия-съдове насипно състояние контейнер дребни пратки

Транспортно-съпроводителни документи:
1. Превозен документ проверен / установено нарушение / отпада
2. Писмени инструкции проверен / установено нарушение / отпада
3. Дву- или многостранна спогодба / др. разрешение за превоза
проверен / установено нарушение / отпада
4. Удостоверение за одобрение на ППС за превоз на определени опасни товари
проверен / установено нарушение / отпада
5. ADR свидетелство на водач, превозващ опасни товари
проверен / установено нарушение / отпада
Товар:
Товар, допуснат до превоз проверен / установено нарушение / отпада
Превоз в насипно състояние проверен / установено нарушение / отпада
Превоз в цистерни проверен / установено нарушение / отпада
Превоз в контейнери проверен / установено нарушение / отпада
Вид на ППС, допуснато до превоз на товара проверен / установено нарушение / отпада
Забрана за съвместно натоварване проверен / установено нарушение / отпада
Обработка и съхранение на товара проверен / установено нарушение / отпада
Изтичане на опасен товар или повредени опаковки проверен / установено нарушение / отпада
UN номер / етикетиране на пратките / UN код на опаковката
проверен / установено нарушение / отпада
Маркиране на ППС и/или контейнера проверен / установено нарушение / отпада
Табели при превоз в цистерни или в насипно състояние
проверен / установено нарушение / отпада
Основно оборудване за безопасност съгласно ADR:
Пожарогасители (един или няколко при необходимост)
проверен / установено нарушение /
Клин за подлагане на колелата при спряло превозно средство (минимум два броя) проверен / установено нарушение /
Светлоотразителни предупредителни знаци (най-малко два броя) проверен / установено нарушение /
Светлоотразителна предпазна жилетка (за всеки член от екипажа на превозното средство) проверен / установено нарушение /
Ръчно фенерче с неметален корпус проверен / установено нарушение /
Оборудване съгласно писмените инструкции за аварийни ситуации в зависимост от превозвания опасен товар.
6. Рискова категория в зависимост от установеното нарушение
Рискова категория I: Рискова категория II: Рискова категория III:
(В случай че са установени няколко нарушения, се отразява само рисковата категория на най-сериозното от тях).
Други / Забележки .......................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................
Контролен орган ......................                                                                         Проверяващ ..........................................................................................

(име и личен печат)

__________________________________________________________

* Забележка. Излишното се задрасква.

Приложение № 9 към чл. 45, ал. 2

(Ново - ДВ, бр. 12 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2013 г., в сила от 04.10.2013 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2023 г., в сила от 12.12.2023 г.)

Рискови категории

Рискова категория I: Не са спазени съответните разпоредби на ADR и са създадени предпоставки за смъртни случаи, сериозни телесни увреждания на хората и значително замърсяване на околната среда.

Вид нарушение:
1. Превозваните опасни товари са забранени за превоз.
2. Изтичане/разлив на опасни вещества.
3. Неправилен или неподходящ начин на превоз на опасните товари.
4. Превоз на неопаковани опасни товари в контейнери, несъответстващи на превозвания опасен товар.
5. Превоз на някои опасни товари в превозни средства без удостоверение за одобрение.
6. Дължината на превозното средство не е в съответствие с одобрените стандарти и представлява сериозна опасност (в противен случай е в рискова категория II).
7. Използвани са опаковки, които не са одобрени по ADR.
8. Опаковките не отговарят на съответните опаковъчни инструкции.
9. Не са спазени изискванията за смесено опаковане.
10. Не са спазени правилата за безопасност и укрепване на товара.
11. Не са спазени правилата за смесено товарене на опаковки.
12. Не са спазени изискванията за допустима степен на пълнене на цистерните и на опаковките.
13. Не са спазени изискванията по отношение "превоз на вещества в ограничени количества" за транспортна единица.
14. Превоз на опасни товари без наличието на:
- транспортно-съпроводителни документи;
- маркировки и етикети на опаковките;
- сигнализация на транспортната единица с табели и знаци за опасност.
15. Превоз на опасни товари в превозно средство без съответната сигнализация по ADR.
16. Липсва информация за превозваните опасни вещества (UN номер, наименование по ADR, опаковъчна група).
17. (изм. - ДВ, бр. 87 от 2013 г., в сила от 04.10.2013 г.) Водачът не притежава валидно ADR свидетелство на водач, превозващ опасни товари.
18. Използват се средства за осветяване, които не са в съответствие с изискванията на ADR.
19. Не се спазва забраната за пушене.
В случаите, когато са установени нарушения по т. 1 - 19, се прилага мярка "спиране на превозното средство от движение и преместването му на безопасно място до отстраняване на нарушението".

Рискова категория II: Не са спазени съответните разпоредби на ADR и са създадени предпоставки за смъртни случаи и/или замърсяване на околната среда.

Вид нарушение:
1. Транспортната единица е с повече от едно ремарке/полуремарке.
2. Дължината на превозното средство не е в съответствие с одобрените стандарти, но не представлява сериозна опасност.
3. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2023 г., в сила от 12.12.2023 г.) Пожарогасителите са без пломби, неизправни или без извършено обслужване, което да е удостоверено със стикер или маркировка, указваща датата (месеца и годината) на следващото обслужване.
4. В превозното средство липсва основното оборудване за безопасност съгласно ADR и оборудването съгласно писмените инструкции за аварийни ситуации.

5. Не са спазени сроковете за проверки на опаковките (IBCs или големи опаковки).
6. Превозват се повредени опаковки и повредени празни непочистени опаковки.
7. Превоз на опаковани опасни товари в контейнери, несъответстващи на превозвания опасен товар.

8. Установен е теч на опасни вещества от пътното превозно средство поради нарушена цялост на цистерните/контейнер-цистерните, включително празните и непочистените.
9. Превоз на комбинирани опаковки във външни опаковки, които не са правилно затворени.
10. Поставени са етикети, маркировки и табели, които не са в съответствие с превозвания товар.
11. Писмените инструкции не са в съответствие с ADR и не отговарят на превозвания товар.
12. Превозното средство е оставено без надзор или е неправилно паркирано.
В случаите, когато са установени нарушения по т. 1 - 12, се прилага мярка "преместване на превозното средство на безопасно място до отстраняване на неизправността".

Рискова категория III: Не са спазени съответните разпоредби на ADR, но не са създадени предпоставки за смъртни случаи или замърсяване на околната среда.
Вид нарушение:
1. Размерът на табелите, етикетите, буквите, фигурите или символите им не са в съответствие с изискванията на ADR.
2. В транспортно-съпроводителните документи липсва информацията, посочена в т. 16 на рискова категория I.
3. (изм. - ДВ, бр. 87 от 2013 г., в сила от 04.10.2013 г.) ADR свидетелството не е на борда на превозното средство, но има доказателства, че водачът притежава такова.
В случаите, когато са установени нарушения по т. 1 - 3, не е необходимо да се вземат мерки на пътя за отстраняване на неизправността, тъй като това може да се извърши и на по-късен етап в предприятието.
Определянето на подходящата рискова категория е в зависимост от специфичните обстоятелства и по преценка на контролния орган.

Приложение № 10 към чл. 48а

(Ново - ДВ, бр. 12 от 2007 г.)

ОТЧЕТ ЗА НАРУШЕНИЯТА И НАКАЗАНИЯТА

Държава:Година:
Проверки при превоз на опасни товари по шосе
Място на регистрация на ПС (1)Общ брой
страната, където се извършва проверкатадруги страни - членки на ЕСтрети страни
Брой на проверените транспортни единици на база съдържание на товара (и ADR)
Брой на транспортните единици, които не са в съответствие с изискванията на ADR
Брой на задържаните транспортни единици
Брой на установените нарушения в зависимост от рисковата категория (2)Рискова категория I
Рискова категория II
Рискова категория III
Брой на наложените наказания в зависимост от вида импредупреждение
глоба
друго
Общо количество на превозените опасни товари при проверките............................tили......................t/km

(1) Страната, в която е регистрирано превозното средство.
(2) В случай че са установени повече от едно нарушения за една транспортна единица, се отразява само рисковата категория на най-сериозното от тях.

Приложение № 11 към чл. 28а, ал. 2

(Ново - ДВ, бр. 87 от 2013 г., в сила от 04.10.2013 г., предишно Приложение № 11 към чл. 26а, ал. 1, изм. и доп. - ДВ, бр. 76 от 2017 г.)

Заявление за издаване на ADR свидетелство на водач, превозващ опасни товари

ДО

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР

НА ИА "АВТОМОБИЛНА

АДМИНИСТРАЦИЯ"

ЗАЯВЛЕНИЕ

за издаване на ADR свидетелство на водач, превозващ опасни товари

от .................................................................................................................................................

снимка

(трите имена на кирилица, попълват се с главни печатни букви на ръка, като данните

се вземат от документ за самоличност, издаден от МВР)

подпис

..........................................................................................................................................................................................

(трите имена на латиница, попълват се с главни печатни букви на ръка, като данните се вземат от документ за самоличност, издаден от МВР)

Дата на раждане...............................................................................................................................................................
ЕГН ..................................................................................................................................................................................
Националност .................................................................................................................................................................
Телефонен номер: ...........................................................................................................................................................
МОЛЯ ДА МИ БЪДЕ ИЗДАДЕНО ADR СВИДЕТЕЛСТВО НА ВОДАЧ, ПРЕВОЗВАЩ ОПАСНИ ТОВАРИ, ЗА СЛЕДНИТЕ МОДУЛИ:
0 класове 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 и 9 (основен);
0 цистерни;
0 клас 1;
0 клас 7

(в квадратчетата се отбелязват модулите, за които кандидатът успешно е издържал изпита).

ПОПЪЛВА СЕ В СЛУЧАЙ, ЧЕ ЛИЦЕТО ПРИТЕЖАВА ADR СВИДЕТЕЛСТВО НА ВОДАЧ, ПРЕВОЗВАЩ ОПАСНИ ТОВАРИ:
1. Желая да заменя притежаваното от мен ADR свидетелство на водач, превозващ опасни товари, поради успешно положен изпит за допълнителен модул:
0 цистерни;
0 клас 1;
0 клас 7

(в квадратчетата се отбелязват модулите, за които кандидатът успешно е издържал изпита)

2. Желая да заменя притежаваното от мен ADR свидетелство на водач, превозващ опасни товари, поради успешно положен изпит за удължаване срока на валидност за модул:
0 класове 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 и 9 (основен);
0 цистерни;
0 клас 1;
0 клас 7

(в квадратчетата се отбелязват модулите, за които кандидатът успешно е издържал изпита).

3. Желая да заменя притежаваното от мен ADR свидетелство на водач, превозващ опасни товари, поради:
0 промяна на името;
0 промяна на снимката;
0 промяна на данни от личната карта;
0 друго (посочва се причината)
...........................................................................................................................................................................................
4. Желая да заменя притежаваното от мен ADR свидетелство на водач, превозващ опасни товари, издадено от друга страна по спогодба ADR, с издадено такова от Република България:
Страна, издала свидетелството: ...................................................................................................................................
Компетентен орган, издал свидетелството: ................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
Номер на свидетелството: .............................................................................................................................................
Валидност на свидетелството: .....................................................................................................................................
ПОПЪЛВА СЕ В СЛУЧАЙ, ЧЕ ПРИТЕЖАВАНОТО ADR СВИДЕТЕЛСТВО НА ВОДАЧ, ПРЕВОЗВАЩ ОПАСНИ ТОВАРИ, Е ИЗГУБЕНО, ПОВРЕДЕНО ИЛИ ОТКРАДНАТО:
0 ADR свидетелството на водач, превозващ опасни товари, е изгубено;
0 ADR свидетелството на водач, превозващ опасни товари, е повредено;
0 ADR свидетелството на водач, превозващ опасни товари, е откраднато.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ

Към заявлението прилагам:

1. Снимка, отговаряща на следните изисквания:

а) размер 45 x 35 мм;

б) изобразеното на тях лице е заснето фронтално;

в) височината на изобразеното лице от брадата до върха на главата е между 25 x 35 мм.

2. Документ за платена цена по чл. 27а.

3. В случай на загубено или повредено свидетелство - декларация, в която се посочват обстоятелствата.

4. В случай на откраднато свидетелство - документ от компетентен орган, доказващ обстоятелството.

Приемно-предавателна част към заявлението

Свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари желая да получа от:
1. деловодството на ИА "Автомобилна администрация" гр. София0
2. регионалното звено на "Автомобилна администрация" гр. ........................................................................0
3. чрез куриерска фирма ....................................................... на следния адрес: ................................................0

Получател ................................................................................................................................................................................,

ул. ............................................................................. № ........., бл. .................., вх. ....................., ет. ..........., ап...........,
ПК .................... гр./с. ........................................................................., държава ...................................................
При искане за получаване на посочен от заявителя адрес таксата за куриерската услуга за доставката на свидетелството се заплаща от заявителя при получаване на доставката.
Приемно-предавателен протокол при получаване в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"
Днес, ......................................,
ПРИЕЛ: .......................................................................................................................................................................,

(име, презиме, фамилия на притежателя на ADR свидетелство)

ЕГН: ..................................................................................................................................................................................,

(име, презиме, фамилия на упълномощеното лице)

ЕГН: ................................................................................................................................................................................,
получих ADR свидетелство на водач, превозващ опасни товари, с № ........................, издадено на ............................ 20 ......... г. от :
0 деловодството на ИА "Автомобилна администрация" - гр. София;
0 регионалното звено на "Автомобилна администрация" - гр. ............................................................................
ПРЕДАЛ: ..................................................................................................................................................................

(име, презиме и фамилия на служителя, предал свидетелството)

гр. ........................................................

предал: .....................................................

дата .....................................................

приел: ......................................................

 

Приложение: Копие на пълномощно (в случай че се получава от упълномощено лице).
0 За заплатената по чл. 27а цена за издаване на картата желая да бъде издадена фактура на следното юридическо лице:
Наименование на фирмата ...................................................................................................................................................
Адрес .......................................................................................................................................................................................
IBAN .......................................................................................................................................................................................
ЕИК/БУЛСТАТ ......................................................................................................................................................................
МОЛ ........................................................................................................................................................................................

 

Приложение: Пълномощно (в случай че се получава от упълномощено лице).

 

 

[/s2If]

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ