Наредба № 40 от 14 януари 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари

Издадена от Министерството на транспорта и съобщенията, Министерството на вътрешните работи и Министерството на околната среда и водите
Обн. ДВ. бр.15 от 24 Февруари 2004 г., изм. ДВ. бр.12 от 6 Февруари 2007 г., изм. ДВ. бр.67 от 17 Август 2007 г., изм. ДВ. бр.16 от 26 Февруари 2010 г., попр. ДВ. бр.18 от 5 Март 2010 г., изм. ДВ. бр.100 от 20 Декември 2011 г., изм. и доп. ДВ. бр.87 от 4 Октомври 2013 г., доп. ДВ. бр.76 от 2 Октомври 2015 г., изм. и доп. ДВ. бр.76 от 19 Септември 2017 г., попр. ДВ. бр.77 от 26 Септември 2017 г., изм. и доп. ДВ. бр.33 от 17 Април 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.81 от 2 Октомври 2018г., изм. ДВ. бр.76 от 27 Септември 2019г., изм. ДВ. бр.103 от 10 Декември 2021г.

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) (Предишен текст на чл. 1 - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.) С наредбата се определят:
1. задълженията на консултанта по безопасността при превоз на опасни товари;
2. редът за обучение на лицата, занимаващи се с превоз на опасни товари;
3. задълженията на водачите на моторни превозни средства (МПС), извършващи превоз на опасни товари;
4. изискванията към пътни превозни средства (ППС), превозващи опасни товари;
5. необходимите документи за извършване на превоз на опасни товари;
6. контролът при превозите на опасни товари;
7. (нова - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.) задълженията на участниците в превоза на опасни товари;
8. (нова - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.) изисквания, свързани с превоза, товаренето, разтоварването и обработката на опасни товари;
9. (нова - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.) изискванията към проектирането, конструкцията, одобряването, изпитванията, проверките и нанасянето на маркировки на опаковките, средноголемите контейнери за насипни товари (IBCs), големите опаковки и цистерните;
10. (нова - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.) смяната на вида транспорт и спиранията, наложени от обстоятелствата на превоза на опасни товари.
11. (нова - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) условията и редът за организиране и провеждане на изпитите за:
а) придобиване на свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари и за удължаване на срока на свидетелството;
б) придобиване на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари и удължаване на срока на удостоверението.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.