Наредба № 35 от 30 ноември 2012 г. за правилата и нормите за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на кабелни електронни съобщителни мрежи и прилежащата им инфраструктура

В сила от 14.12.2012 г.

Издадена от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Министерството на регионалното развитие и благоустройството

Обн. ДВ. бр.99 от 14 Декември 2012 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се определят правилата и нормите за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на нови кабелни електронни съобщителни мрежи и прилежащата им инфраструктура и при реконструкция и основен ремонт на съществуващи мрежи, за които се изисква разрешение за строеж съгласно глава осма, раздел ІІІ от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

 

Чл. 2. Наредбата се прилага за кабелни електронни съобщителни мрежи и прилежащата им инфраструктура в границите на урбанизираните територии и извън тях.

 

Чл. 3. Наредбата не се прилага за:
1. кабелни електронни съобщителни мрежи и прилежащата им инфраструктура, предназначени за осигуряване на движението на влаковете и за телеуправление на електроенергийни обекти на железниците;
2. кабелни електронни съобщителни мрежи и прилежащата им инфраструктура, изграждани като подводни във вътрешните морски води и териториалното море;
3. кабелни електронни съобщителни мрежи и прилежащата им инфраструктура, изграждани чрез оптичен съобщителен кабел на стълбовете на въздушните електропроводни линии за високо напрежение.

 

Чл. 4. Кабелните електронни съобщителни мрежи и прилежащата им инфраструктура се проектират, изграждат и въвеждат в експлоатация съгласно изискванията на действащото законодателство – ЗУТ, Закона за електронните съобщения (ЗЕС), Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Закона за пътищата (ЗП), Закона за железопътния транспорт, нормативните актове за тяхното прилагане и др.

 

Чл. 5. (1) Трасето на кабелната електронна съобщителна мрежа и прилежащата й инфраструктура се определя с подробния устройствен план, одобрен при условията и по реда на ЗУТ. При избора на трасе се използват данните от кадастралната карта и кадастралните регистри и от специализираните карти и регистри и информационни системи, както и от наличните планове по § 6, ал. 7 от преходните разпоредби на ЗУТ.
(2) Не се изисква разработване на подробен устройствен план в следните случаи:
1. за изтегляне на кабел в съществуваща подземна инфраструктура, заснета и нанесена в кадастралния план или в специализираната карта;
2. когато трасето на кабелната електронна съобщителна мрежа и прилежащата й инфраструктура е в обхвата на съществуващ път;
3. когато се окачва въздушен кабел върху съществуваща стълбовна мрежа, заснета и нанесена в кадастралния план или в специализираната карта.
(3) Когато трасето на кабелната електронна съобщителна мрежа и прилежащата й инфраструктура е извън обхвата на пътя, се изготвя подробен устройствен план – парцеларен план.

 

Чл. 6. (1) Кабелните електронни съобщителни мрежи и прилежащата им инфраструктура се категоризират в съответствие с чл. 137, ал. 1 ЗУТ и Наредба № 1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи (ДВ, бр. 72 от 2003 г.).
(2) Не се изисква разрешение за строеж съгласно чл. 151, ал. 1, т. 4 и 5 ЗУТ за следните видове монтажни работи:
1. текущ ремонт на кабелна съобщителна инсталация в сграда – за подобряването и поддържането й в изправност;
2. текущ ремонт на кабелни електронни съобщителни мрежи и прилежащата им инфраструктура извън сгради, при което не се променят трасето и техническите им характеристики.
(3) Не се изисква одобряване на инвестиционни проекти за издаване на разрешение за строеж за изграждане на кабелни електронни съобщителни мрежи и прилежащата им инфраструктура по чл. 147, ал. 1, т. 2 от ЗУТ, в т.ч. за:
1. изтегляне и/или окачване на съобщителни кабели в съществуваща законна съобщителна или техническа инфраструктура;
2. монтаж на кабелна съобщителна инсталация в съсобствена сграда или в общите части в сграда – етажна собственост;
3. изграждане на кабелна електронна съобщителна мрежа и прилежащата й инфраструктура от регулационната линия на имота, в който се изгражда, до входната точка на мрежата в сградата.
(4) За строежите по ал. 3, т. 1 се представят извадка от специализирана карта за съществуващата кабелна електронна съобщителна мрежа и прилежащата й инфраструктура или за друга техническа инфраструктура, договор за съвместно разполагане и/или ползване, както и становища на инженер-конструктор и инженер с професионална квалификация в областта на съобщенията, с чертежи, схеми, записка с техническите характеристики на кабелната електронна съобщителна мрежа и прилежащата й инфраструктура и указания за тяхното изпълнение.
(5) За строежите по ал. 3, т. 2 и 3 се представят договор със собственика за монтаж и становища на инженер-конструктор и инженер с професионална квалификация в областта на съобщенията, с чертежи, схеми, записка с техническите характеристики на кабелни електронни съобщителни мрежи и прилежащата им инфраструктура и указания за тяхното изпълнение.
(6) Инвестиционните проекти за изграждане на кабелни електронни съобщителни мрежи и прилежащата им инфраструктура се изработват от проектанти със съответната проектантска правоспособност по реда на Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране.
(7) Инвестиционният проект, въз основа на който се издава разрешението за строеж на кабелни електронни съобщителни мрежи и прилежащата им инфраструктура, се оценява за съответствие със съществените изисквания към строежите съгласно чл. 169, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4 ЗУТ.

 

Чл. 7. (1) По време на строителството на кабелните електронни съобщителни мрежи и прилежащата им инфраструктура възложителят предприема мерки за недопускане на затруднения при ползването на имотите по предназначението им.
(2) Условията за изпълнението на ал. 1 се договарят със собственика или ползвателя на имотите.

 

Чл. 8. (1) По време на строителството на кабелните електронни съобщителни мрежи и прилежащата им инфраструктура възложителят предприема мерки за защита на околната среда, недопускане на щети или тяхното ограничаване.
(2) Възложителят отстранява за своя сметка в срок не по-дълъг от един месец след завършване на строителните и монтажните работи всички щети и повреди, нанесени на имота, на съоръженията и на техническата инфраструктура, като осигурява възстановяването на състоянието им във вида им преди започване на строителството.

 

Чл. 9. Устройствата, използвани в кабелните електронни съобщителни мрежи и прилежащата им инфраструктура, трябва да отговарят на изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост, приета с Постановление № 76 на Министерския съвет от 2007 г. (ДВ, бр. 32 от 2007 г.), и на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението, приета с Постановление № 182 на Министерския съвет от 2001 г. (ДВ, бр. 62 от 2001 г.).

 

Глава втора.
ПОДЗЕМНИ КАБЕЛНИ ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И ПРИЛЕЖАЩАТА ИМ ИНФРАСТРУКТУРА

Раздел I.
Общи изисквания

Чл. 10. (1) Подземните кабелни електронни съобщителни мрежи и прилежащата им инфраструктура могат да включват всички или някои от следните елементи: кабелни системи, електронни съобщителни устройства, съобщителни кабели, канали, шахти, тръби, колектори, с изключение на крайните електронни съобщителни устройства.
(2) Кабелните системи могат да се изграждат чрез:
1. директно полагане в изкоп на съобщителни кабели;
2. изтегляне на съобщителни кабели в защитни тръби;
3. изтегляне на съобщителни кабели в защитни тръби, положени в подземна инфраструктура;
4. полагане на съобщителни кабели в кабелни колектори;
5. полагане на съобщителни кабели в подземна инфраструктура с друго предназначение, при условие че е:
а) получено предварително съгласие от собственика на инфраструктурата и при съобразяване с нейните технически възможности и състояние;
б) сключен договор със собственика на инфраструктурата, с клаузи за спазване на изискванията за безопасна работа при полагане и експлоатация на съобщителния кабел.
(3) Не се допуска съвместно изтегляне на съобщителен кабел с дистанционно захранване и на съобщителен кабел без дистанционно захранване в една и съща канална тръба освен в случаите, когато единият е в допълнителна защитна тръба.

 

Чл. 11. При изграждането на нова подземна и при експлоатацията на съществуваща кабелна електронна съобщителна мрежа и прилежащата й инфраструктура се осигурява възможност за бъдещото им развитие, както и за съвместно използване от други предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги при условията и по реда на глава седемнадесета от ЗЕС.

 

Чл. 12. (1) Защитните и каналните тръби, когато са повече от една, се полагат успоредно като сноп.
(2) С цел гарантиране бъдещото ефективно използване на каналните тръби защитните тръби могат да се полагат едновременно в празна канална тръба.

 

Чл. 13. (1) Преминаване по мостове със съществуващи канални тръби или колектори се извършва, като съобщителният кабел се изтегля или полага в тях.
(2) Допуска се преминаването по мостове, на които няма вградени канални тръби или колектори, при условие че местата на укрепване на защитните тръби или на специалния метален профил, в които се изтегля съобщителният кабел, се определят при следните условия:
1. спазване на статическите, конструктивните и други изисквания за безопасна експлоатация на моста;
2. по време на експлоатацията на мрежата и в случай на авария не се засягат конструктивните елементи на моста, пътното платно, сигурността на пътното тяло и безопасността на движението;
3. съгласуване при издаване на разрешението за специално ползване по реда на наредбата по чл. 17.
(3) Защитните елементи продължават и извън моста до достигане на дълбочината под земята, на която е положен съобщителният кабел, и се покриват с бетон.
(4) При преминаване на мостове, състоящи се от няколко сегмента, на местата на съединяването им се предвижда кабелен резерв с оглед компенсиране на температурните промени.

 

Чл. 14. При пресичане с други подземни съоръжения се спазват изискванията на съответната нормативна уредба, регламентираща условията и реда за проектиране, изграждане и безопасна експлоатация на съоръженията, за които се отнася пресичането. Съобщителният кабел се поставя в защитна стоманена тръба или в допълнителна защитна тръба от поливинилхлорид с бетонен кожух или други предпазни материали.

 

Чл. 15. (1) При изграждане на подземна кабелна електронна съобщителна мрежа и прилежащата й инфраструктура се избягват мочурливи и блатисти терени, свлачища, както и терени, замърсени с битови, промишлени и други отпадъци.
(2) В свлачищни райони подземна кабелна електронна съобщителна мрежа и прилежащата й инфраструктура се изграждат след предварително разрешение по чл. 96, ал. 4 ЗУТ, издадено от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

 

Раздел II.
Изисквания при изграждане на подземни кабелни електронни съобщителни мрежи и прилежащата им инфраструктура извън границите на урбанизираните територии

Чл. 16. Земното покритие се определя с инвестиционния проект, но не може да бъде по-малко от 0,5 m, а при пътища от републиканската пътна мрежа – не по-малко от 0,9 m.

 

Чл. 17. Пресичането и ползването на пътната инфраструктура при изграждане и ремонт на кабелни електронни съобщителни мрежи и прилежащата им инфраструктура се разрешават по реда и при условията за специално ползване на пътищата съгласно ЗП и Наредбата за специално ползване на пътищата, приета с Постановление № 179 на Министерския съвет от 2001 г. (ДВ, бр. 62 от 2001 г.).

 

Чл. 18. (1) На места, където съобщителният кабел пресича водостоци, в района на водостока съобщителният кабел се изтегля в защитна стоманена тръба. Най-малкото земно покритие в мястото на пресичане е 1 m.
(2) На места, където съобщителният кабел пресича река, той се изтегля в защитна стоманена тръба или в тръба от полиетилен с висока плътност (НDРЕ) при насочен хоризонтален сондаж. Най-малкото земно покритие върху тръбата е 1 m.
(3) На места, където съобщителният кабел пресича потоци и дерета, при които има опасност от ерозия на дъното, се изграждат бетонни прагове успоредно на съобщителния кабел. Бетонните прагове се поставят непосредствено до съобщителния кабел от долната страна по посока на течението или склона.

 

Раздел III.
Изисквания при изграждане на подземни кабелни електронни съобщителни мрежи и прилежащата им инфраструктура в границите на урбанизираните територии

Чл. 19. (1) Подземната кабелна електронна съобщителна мрежа и прилежащата й инфраструктура се разполага в границите на урбанизираните територии под:
1. тротоари;
2. пешеходни улици;
3. улици без тротоар;
4. други територии при спазване на изискванията за тяхното местоположение.
(2) При изграждане на подземната кабелна електронна съобщителна мрежа и прилежащата й инфраструктура се спазват изискванията по чл. 74 ЗУТ.

 

Чл. 20. (1) На местата, където съобщителният кабел пресича улица, се изграждат шахти от двете страни на улицата.
(2) Съобщителният кабел се поставя в защитна стоманена тръба, която продължава от двете страни на улицата на разстояние не по-малко от 1 m, освен в случаите, когато е направен бетонен кожух и полагането на съобщителния кабел се извършва със сондиране.
(3) При пресичане с други подземни съоръжения съобщителният кабел се поставя в защитна стоманена тръба.
(4) Дължината на защитната тръба по ал. 3 продължава най-малко 1 m от двете страни от мястото на пресичане, освен ако в специален закон не е предвидено друго.
(5) Когато в урбанизираните територии няма техническа възможност за спазването на изискването по ал. 4, се допуска дължината на тръбата да продължава най-малко 0,5 m от двете страни от мястото на пресичане, освен ако в специален закон не е предвидено друго.

 

Чл. 21. Подземната кабелна електронна съобщителна мрежа и прилежащата й инфраструктура се изграждат чрез бетонен колектор в следните случаи:
1. броят на каналните тръби в снопа е по-голям от 16;
2. съобщителният кабел е подложен на въздействието на променливо натоварване;
3. при пресичане или непосредствено сближение с други подземни технически проводи и съоръжения, създаващи опасност от деформация или нараняване на съобщителния кабел.

 

Чл. 22. (1) Стените на бетонния колектор са с дебелина не по-малка от:
1. за вертикалните стени и горната плоча – 0,10 m;
2. за долната стена – 0,08 m.
(2) При специфични условия на изграждане дебелината на бетонното покритие над снопа от канални тръби може да превишава 0,10 m.

 

Чл. 23. (1) Проходимият кабелен колектор е с минимална светла височина 1,80 m и с минимална широчина на обслужващия коридор 0,80 m, измерена между върховете на две срещуположни лавици или конзоли.
(2) Разстоянието във вертикална посока между конзолите (лавиците) е от 0,15 до 0,30 m.

 

Чл. 24. При изграждане на подземни кабелни електронни съобщителни мрежи и прилежащата им инфраструктура земното покритие върху най-горния ред съобщителни кабели, канални тръби или защитни тръби е не по-малко от:
1. 0,50 m под тротоари, пешеходни улици, алеи и озеленени площи;
2. 0,40 m под тротоари за подземна кабелна електронна съобщителна мрежа и прилежащата й инфраструктура, изградена с бетонен колектор;
3. 1,30 m от кота настилка;
4. 1,70 m под железопътна линия от кота глава на релсата.

 

Чл. 25. Съобщителният кабел се въвежда в кабелна шахта или сграда посредством предварително вграден въводен маншон или чрез подходящ конструктивен отвор в стената на шахтата или сградата.

 

Чл. 26. (1) При изграждането на подземни кабелни електронни съобщителни мрежи и прилежащата им инфраструктура в урбанизирани територии се допуска използването на надземни кабелни разпределителни шкафове.
(2) Шкафовете по ал. 1 се разполагат на подходящи места в сградата или на тротоара непосредствено до фасадата на сградата така, че да не нарушават естетичния вид на улицата и да не затрудняват движението.
(3) Блоковете за дистанционно захранване на активните елементи се монтират в самостоятелно отделение на шкафа.

 

Чл. 27. (1) Кабелните шахти се разполагат по оста на подземната кабелна инфраструктура.
(2) Кабелните шахти се изграждат:
1. на праволинейни участъци от трасето;
2. при разклонение на трасето;
3. при изменение на посоката на трасето;
4. при преминаване по мостове, през реки и други теренни препятствия.
(3) Кабелните шахти се изграждат на местата, където има електронни съобщителни устройства.

 

Чл. 28. Нивото на капаците на шахтите в урбанизирани територии трябва да съвпада с нивото на тротоара или пешеходната зона. В озеленените площи нивото на капака се изгражда най-малко на 0,15 m над нивото на терена.

 

Чл. 29. (1) При изтеглянето на съобщителен кабел през шахти не се допуска пресичане с други кабели и препречване на свободните отвори на тръбната мрежа.
(2) Отворите на снопа от тръби в кабелни шахти, колектори и кабелни помещения се затварят със запушващи елементи (тапи), осигуряващи херметичност.

 

Чл. 30. Минималното разстояние между кабелна шахта и бензиностанция, газостанция, складове за съхранение на опасни товари, специално определени места за товарене и разтоварване на опасни товари в район на железопътна гара или друго взривоопасно и пожароопасно външно съоръжение е най-малко 50 m.

 

Чл. 31. Конструкцията на кабелната шахта се изчислява за най-неблагоприятно вертикално натоварване от единични возила и натиск, предизвикан от подвижни товари.

 

Чл. 32. Конструкцията на кабелните шахти осигурява защита от проникване на вода, както и възможност за нейното отстраняване по естествен начин.

 

Глава трета.
ВЪЗДУШНИ КАБЕЛНИ ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И ПРИЛЕЖАЩАТА ИМ ИНФРАСТРУКТУРА

Чл. 33. Въздушните кабелни електронни съобщителни мрежи и прилежащата им инфраструктура могат да включват всички или някои от следните елементи: електронни съобщителни устройства, стълбове и съобщителни кабели, с изключение на крайните електронни съобщителни устройства.

 

Чл. 34. (1) Въздушни кабелни електронни съобщителни мрежи и прилежащата им инфраструктура се изграждат по един от следните начини:
1. чрез окачване на съобщителен кабел по носещо въже или чрез самоносещ съобщителен кабел, монтиран на стълбовна конструкция;
2. чрез окачване на съобщителен кабел по носещо въже или на самоносещ съобщителен кабел между две сгради;
3. чрез укрепване на съобщителен кабел по стени;
4. чрез извеждане на съобщителен кабел на стена или стълб от изкоп или въвеждане на съобщителен кабел в изкоп.
(2) Не се допуска окачване на съобщителен кабел, носещо въже или самоносещ съобщителен кабел по дървета, храсти, улуци на сгради, куки и изолатори на електрозахранващата мрежа.

 

Чл. 35. При окачване на съобщителен кабел между две сгради и/или чрез укрепване по стени се запазват естетичният вид на сградата и архитектурните й особености.

 

Чл. 36. (1) Не се допуска при изграждане на въздушна кабелна електронна съобщителна мрежа и прилежащата й инфраструктура да се използват стълбовете на: въздушните електропроводни линии за напрежение над 400 V, градския електротранспорт и електрифицираните железопътни линии.
(2) Допуска се окачване на електронни съобщителни устройства и съобщителни кабели на стълбове, предназначени за улично осветление, в случай че захранващите проводници са монтирани вътре в стълба.
(3) Допуска се окачване на електронни съобщителни устройства и съобщителни кабели на стълбовете на въздушните електропроводни линии за напрежение до 400 V при спазване на следните изисквания:
1. кабелната електронна съобщителна мрежа е секционирана при всяко нейно отклонение към кабелната инсталация в сградата чрез галванични изолатори за напрежение 400 V и разрядници;
2. кабелната електронна съобщителна мрежа и прилежащата й инфраструктура има изградена самостоятелна заземителна инсталация със съпротивление на заземяване не по-голямо от 10 ? и са предприети мерки за изравняване на потенциалите със заземителната инсталация на въздушната електропроводна линия.
(4) окачване на електронни съобщителни устройства и съобщителни кабели на стълбове на електроразпределителната мрежа за напрежение до 400 V или на стълбове, предназначени за улично осветление, може да бъде извършено само след:
1. получено предварително съгласие от собственика на стълбовната линия, при съобразяване с нейните технически възможности и състояние;
2. сключен договор със собственика на стълбовната линия, в който изрично са включени задължения за осигуряване спазването на изискванията за безопасна работа при изграждане и експлоатация на въздушната кабелна електронна съобщителна мрежа и прилежащата й инфраструктура.

 

Чл. 37. (1) Електронните съобщителни устройства от въздушната кабелна електронна съобщителна мрежа се монтират върху стълб или стена на височина не по-малка от 2,50 m от земята, при условие че:
1. са разположени в подходящи кутии, осигуряващи защита от директен допир и атмосферни влияния;
2. имат изградена заземителна инсталация.
(2) Допуска се окачване на електронни съобщителни устройства и съобщителни кабели на стълбове на електронна съобщителна инфраструктура или друга техническа инфраструктура на друг собственик след сключването на договор или получаването на разрешение при условията на чл. 295 ЗЕС.

 

Чл. 38. Изграждането на въздушна кабелна електронна съобщителна мрежа и прилежащата й инфраструктура чрез укрепване на съобщителен кабел и/или монтиране на устройства върху стена може да бъде извършено в кабелни канали или по друг начин, при който не се нарушава архитектурният вид на сградата, само след получаване на предварително писмено съгласие от собственика на сградата по реда на ЗЕС.

 

Чл. 39. (1) При изграждане на стълбовна линия се използват дървени, метални или стоманобетонни стълбове.
(2) Стълбовете се поддържат в добро техническо състояние и естетичен вид.

 

Чл. 40. Разстоянието между стълбовете (опорите) на въздушната мрежа е не по-голямо от 40 m. При пресичане на улица, път или неелектрифицирана железопътна линия разстоянието между стълбовете (опорите) е не по-голямо от 35 m.

 

Глава четвърта.
КАБЕЛНИ ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И ПРИЛЕЖАЩАТА ИМ ИНФРАСТРУКТУРА В СГРАДИ

Чл. 41. Кабелните електронни съобщителни мрежи и прилежащата им инфраструктура в сгради могат да включват всички или някои от следните елементи: кабелна съобщителна инсталация, електронни съобщителни устройства, линии и съобщителни кабели. Кабелните електронни съобщителни мрежи и прилежащата им инфраструктура в сгради не включват крайни електронни съобщителни устройства.

 

Чл. 42. При предварително изградена електронна съобщителна инфраструктура в сгради съобщителните кабели се изтеглят в нея.

 

Чл. 43. Не се изисква разрешение за строеж за изграждане на линията, свързваща входната точка на сградата с крайното устройство на абоната, както и за линията, свързваща абонатния разклонител (отклонител) с крайното устройство на абоната.

 

Чл. 44. (1) Кабелната съобщителна инсталация в сграда се изгражда чрез:
1. изтегляне на съобщителен кабел в предвидената за целта инфраструктура;
2. полагане на кабел в друга вътрешна инфраструктура при спазване на изискванията за безопасност;
3. изтегляне на съобщителен кабел в тръба под мазилката;
4. полагане на съобщителен кабел в профил за кабелиране на сгради, закрепен върху стените;
5. закрепване на съобщителен кабел върху стените, когато няма техническа възможност за изграждане по т. 1 – 4, като се запазват естетичният вид на сградата и архитектурните й особености.
(2) Изпълнението на кабелната съобщителна инсталация в съществуваща сграда се извършва със съгласието на собственика, съответно – собствениците в съсобствена сграда или на общи части в сграда – етажна собственост, притежаващи най-малко една втора от собствеността в сградата, въз основа на представена проектна документация за монтажните работи, които ще бъдат извършени.

 

Чл. 45. Не се разрешава изтегляне в една и съща тръба на съобщителен кабел и на силнотоков кабел, освен ако съобщителният кабел не е изцяло диелектричен оптичен кабел.

 

Чл. 46. Преминаването на съобщителен кабел през пожароопасни помещения или части от тях, както и през помещения или части от тях, в които може да се образува експлозивна атмосфера, се извършва при спазване изискванията на Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (ДВ, бр. 96 от 2009 г.).

 

Чл. 47. Съобщителни кабели може да преминават успоредно на отоплителна или газова инсталация на разстояние не по-малко от 0,30 m.

 

Чл. 48. (1) Въводите в сградите са подземни и въздушни.
(2) Допуска се изграждане на въздушен въвод в сгради в урбанизирани територии с население до 10 000 жители и/или с ниско жилищно застрояване.
(3) Разстоянието от въздушния въвод на сградата до най-близкия стълб е не повече от 20 m.
(4) Въздушен въвод в сграда от подземна кабелна електронна съобщителна мрежа се изгражда, като съобщителният кабел от повърхността до въвеждането му в сградата на ниво от първия до втория етаж се защитава с тръба.

 

Чл. 49. (1) Въводът в сграда с един вход е един. При сгради с повече от един вход може да се изграждат повече от един въводи.
(2) При изграждане на въвод се осигурява възможност за съвместно разполагане и/или ползване.
(3) Въводите и входните точки за достъп до сградата се изграждат на места, за които е осигурен достъп на техническия персонал.
(4) Разстоянието между въвода и силнотоков кабел е не по-малко от 0,50 m.
(5) Отворът за въвеждане на съобщителен кабел в сградата се предвижда на достъпно място и възможно най-близко до входната точка за достъп до сградата.

 

Глава пета.
МАРКИРОВКА НА КАБЕЛНИТЕ ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И ПРИЛЕЖАЩАТА ИМ ИНФРАСТРУКТУРА

Чл. 50. Кабелните електронни съобщителни мрежи и прилежащата им инфраструктура се означават с трайна маркировка с табелки, репери и сигнална лента.

 

Раздел I.
Маркировка с табелки

Чл. 51. (1) Табелки се поставят в подземните кабелни електронни съобщителни мрежи и прилежащата им инфраструктура в границите на урбанизираните територии, както следва:
1. във всяка шахта;
2. в кабелните колектори на всеки 20 – 50 m и на всяко място за достъп;
3. на всички кабелни муфи.
(2) Табелките се поставят по начин, осигуряващ добра видимост.

 

Чл. 52. На табелките се изписват видът на мрежата, наименованието на предприятието – собственик на подземната кабелна електронна съобщителна мрежа и прилежащата й инфраструктура, и номерът на линията от проекта на мрежата.

 

Раздел II.
Маркировка с реперни стълбчета

Чл. 53. С реперни стълбчета се означава трасето на кабелната електронна съобщителна мрежи и прилежащата й инфраструктура извън границите на урбанизираните територии, в урбанизирани територии с неблагоустроени улици или в урбанизирани територии, в които не са изградени канални мрежи.

 

Чл. 54. Реперни стълбчета се поставят:
1. по трасето на кабелната електронна съобщителна мрежа и прилежащата й инфраструктура на всеки 500 m;
2. в точките на промяна на направлението на трасето;
3. над всички шахти и пресичания на препятствия (реки, пътища, канали и др.); когато пресичанията са по-дълги от 10 m, реперните стълбчета се поставят от двете страни на пресичането.

 

Чл. 55. Когато трасето на кабелната електронна съобщителна мрежа и прилежащата й инфраструктура преминава през земеделски земи, реперните стълбчета се поставят извън тях на подходящо място в обхвата на пътя. Когато трасето е отдалечено от пътя на повече от 50 m, маркировката се дублира и по трасето на съобщителния кабел с активни или пасивни маркери.

 

Чл. 56. Реперните стълбчета се ориентират така, че предната им страна да е успоредна на трасето на кабелната електронна съобщителна мрежа и прилежащата й инфраструктура.

 

Чл. 57. (1) Реперните стълбчета се боядисват с бяла боя, устойчива на атмосферни влияния. Най-отгоре се поставя червена ивица с височина 0,10 m.
(2) Височината на реперните стълбчета е 1,10 m.

 

Чл. 58. (1) На всяко реперно стълбче най-отгоре се поставя надпис за вида на съобщителния кабел и разстоянието до кабела или до шахтата в метри. Размерът на буквите е с височина 0,07 m. Всички останали надписи са с височина 0,05 m.
(2) Надписите се правят с черна боя на стената, която има най-добра видимост от пътя.

 

Чл. 59. На реперно стълбче, което маркира смяна на направлението на трасето, под надписа за вида на съобщителния кабел се означават символично двете направления с ъгълче, отговарящо приблизително на трасето.

 

Чл. 60. На реперно стълбче, което маркира шахти, се изписват видът и номерът на шахтата, а на стената откъм нея се нанася разстоянието в метри до центъра й.

 

Чл. 61. Местата на реперните стълбчета и техните означения се нанасят на екзекутивните чертежи.

 

Раздел III.
Маркировка със сигнална лента

Чл. 62. Сигнална лента се използва за информиране при последващи изкопни работи за наличие на кабелна електронна съобщителна мрежа и прилежащата й инфраструктура.

 

Чл. 63. Сигнална лента се полага над съобщителни кабели, положени в изкоп, извън границите на урбанизирани територии, както и в урбанизирани територии, в които не са изградени кабелни канали. Сигналната лента се полага на дълбочина, равна на половината разстояние между повърхността на терена и съобщителните кабели.

 

Чл. 64. (1) Сигналната лента е изработена от еластична пластмаса, позволяваща удължаване до скъсване не по-малко от 300 %, с жълт цвят и широчина в зависимост от широчината на изкопа, но не по-малка от 0,08 m.
(2) Материалът на лентата й осигурява експлоатационна годност не по-кратка от времето на експлоатация на съобщителния кабел.
(3) При полагане на оптичен съобщителен кабел без метални елементи по дължината на лентата могат да бъдат интегрирани метални елементи.

 

Чл. 65. Върху сигналната лента през 1 m се поставя надпис "ВНИМАНИЕ ОПТИЧЕН СЪОБЩИТЕЛЕН КАБЕЛ" или "ВНИМАНИЕ СЪОБЩИТЕЛЕН КАБЕЛ" с височина на буквите 0,05 m.

 

Допълнителни разпоредби

 

§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Кабелни електронни съобщителни мрежи" са електронните съобщителни мрежи, изградени с оптични кабели или съобщителни кабели с метален проводник, основно предназначени за предоставяне на фиксирана гласова телефонна услуга и/или телевизионни сигнали (включително IP телевизия), и/или за предоставяне на услугата "достъп до интернет".
2. "Кабелна съобщителна инсталация в сграда" е инсталацията, предназначена за осигуряване на достъп на всеки един потенциален абонат до кабелната електронна съобщителна мрежа в сградата.
3. "Входна точка за достъп до сградата" е интерфейсът между външната и вътрешната част на кабелната мрежа по отношение на сградата, всяка от които може да е притежание на различни собственици.
4. "Канална тръба" е тръба от бетон, стомана или друг подходящ материал, предназначена за директно полагане в изкоп, в която се полагат защитни тръби.
5. "Защитна тръба" е тръба от стомана, защитена срещу корозия, от полиетилен с висока плътност (High Density Polyethylene – HDPE), бетон или друг подходящ материал, която се полага в изкоп и е предназначена за осигуряване на допълнителна механична и/или електрическа защита на изтегления в нея съобщителен кабел.
6. "Въвод" е част от електронната съобщителна инфраструктура, осигуряваща прехода между елементите й извън и вътре в сградата.
7. "Кабелна шахта" е съоръжение, осигуряващо подземно затворено пространство с изход към повърхността, предназначена за достъп до съобщителните кабели при изтегляне, монтаж, ремонт и поддържане.
8. "Муфа" е елемент, осигуряващ защита на съединението на два или повече съобщителни кабела срещу въздействията на околната среда.
9. "Кабелен колектор" е подземно непроходима, полупроходима или проходима конструкция, предназначена за полагане на съобщителни кабели едностранно или двустранно.
10. "Водосток" е съоръжение в пътното и железопътното строителство, което служи за отводняване на земното тяло на пътя или железопътната линия.

 

Преходни и Заключителни разпоредби

 

§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 286, ал. 5 ЗЕС.
§ 3. Наредбата отменя Наредба № 17 от 2005 г. за правилата за изграждане на кабелни далекосъобщителни мрежи и съоръженията към тях (ДВ, бр. 53 от 2005 г.).
§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".
§ 5. (1) Започналите производства по одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж се довършват по досегашния ред.
(2) За започнато производство по одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж се счита датата на внасяне на инвестиционния проект за одобряване от компетентния орган. За започнато производство се счита и наличието на съгласуван идеен инвестиционен проект.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ