Наредба № 35 от 30 ноември 2012 г. за правилата и нормите за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на кабелни електронни съобщителни мрежи и прилежащата им инфраструктура

В сила от 14.12.2012 г.

Издадена от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Министерството на регионалното развитие и благоустройството

Обн. ДВ. бр.99 от 14 Декември 2012 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се определят правилата и нормите за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на нови кабелни електронни съобщителни мрежи и прилежащата им инфраструктура и при реконструкция и основен ремонт на съществуващи мрежи, за които се изисква разрешение за строеж съгласно глава осма, раздел ІІІ от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

 

Чл. 2. Наредбата се прилага за кабелни електронни съобщителни мрежи и прилежащата им инфраструктура в границите на урбанизираните територии и извън тях.

 

Чл. 3. Наредбата не се прилага за:
1. кабелни електронни съобщителни мрежи и прилежащата им инфраструктура, предназначени за осигуряване на движението на влаковете и за телеуправление на електроенергийни обекти на железниците;
2. кабелни електронни съобщителни мрежи и прилежащата им инфраструктура, изграждани като подводни във вътрешните морски води и териториалното море;
3. кабелни електронни съобщителни мрежи и прилежащата им инфраструктура, изграждани чрез оптичен съобщителен кабел на стълбовете на въздушните електропроводни линии за високо напрежение.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.