Наредба № 31 от 26 юли 1999 г. за изискванията, условията и реда за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство

Издадена от Министерството на транспорта и Министерството на образованието и науката
Обн. ДВ. бр.69 от 3 Август 1999 г., изм. ДВ. бр.2 от 7 Януари 2000 г., изм. ДВ. бр.53 от 30 Юни 2000 г., изм. ДВ. бр.9 от 30 Януари 2001 г., изм. ДВ. бр.16 от 12 Февруари 2002 г., изм. ДВ. бр.82 от 27 Август 2002 г., изм. ДВ. бр.17 от 2 Март 2004 г., изм. ДВ. бр.42 от 21 Май 2004 г., изм. ДВ. бр.46 от 6 Юни 2006 г., изм. ДВ. бр.57 от 13 Юли 2007 г.- Решение № 6880 от 2 юли 2007 г. по адм. дело № 10967 от 2006 г.

Глава първа
Общи положения

Чл. 1. Тази наредба определя изискванията, условията и реда за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства (МПС) от категориите по чл. 149 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП).
Чл. 2. (1) Правоспособността за управление на МПС се придобива след задължително обучение в присъствена форма, в съответствие с изискванията, при условията и по реда, предвидени в тази наредба.
(2) Придобитите при задължителното обучение знания, умения и поведение се проверяват чрез изпит при условията и по реда, предвидени в тази наредба.
(3) На лицата, положили успешно изпита, се издава свидетелство за управление по реда на чл. 159 от Закона за движението по пътищата, с което се удостоверява правоспособността за управление на МПС от съответната категория.

Чл. 3. (1) Всеки кандидат за обучение трябва да отговаря на изискванията за физическа и психологическа годност, предявявани към водачите на МПС от категорията, за която ще се обучава.
(2) По време на обучението кандидатът трябва да придобие знания и умения за безопасно управление и да усвои поведението, изисквано от водачите на МПС от категорията, за която се обучава.

Чл. 4. (1) Обучението за придобиване на правоспособност за управление на МПС се извършва от физически лица - търговци по смисъла на Търговския закон, или юридически лица, или от техните клонове, вписани в търговския регистър като такива, притежаващи разрешение, издадено при условията и по реда, предвидени в тази наредба.
(2) Разрешение за обучение за придобиване на правоспособност за управление на МПС се издава за всеки клон на физическото или юридическото лице поотделно.

Глава втора
Изисквания към водачите на МПС

Раздел I
Изисквания за физическа годност

Чл. 5. (1) Физическата годност на водачите и на кандидатите за водачи на МПС се установява с медицински преглед, при който се проверява дали лицето, подложено на преглед, отговаря на медицинските изисквания към водачите за съответната категория МПС.
(2) Към водачите на МПС от категориите "M", "A", "B", "B+E", "Ткт" (група 1) и от категориите "C","C+E", "D", "D+E", "Ттб", "Ттм" (група 2) се предявяват различни медицински изисквания съгласно приложение № 1.
(3) Резултатите от прегледа и заключението за годността на кандидата за придобиване на правоспособност за управление на МПС от съответната категория се нанасят в "Карта за медицински преглед на водач на МПС" (приложение № 2) със срок на валидност една година.

Чл. 6. (1) Медицинският преглед на водачите и на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от група 1 обхваща само установяване състоянието на зрението.
(2) Проверка за съответствие с останалите медицински изисквания към водачите на МПС от група 1 се извършва:
1. на водачи на МПС, към които е приложена принудителната административна мярка по реда на чл. 171, т. 1, буква "а" ЗДвП;
2. на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС, за които по време на обучението или при изпита се установят признаци на заболяване, което е в противоречие с медицинските изисквания.
(3) Медицинският преглед на водачите и на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от група 2 обхваща всички изисквания от приложение № 1.
(4) Медицинският преглед на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС се извършва преди започване на обучението.

Чл. 7. Организацията на медицинските прегледи на водачите и на кандидатите за обучение и редът за даване на заключение за тяхната годност се определят с инструкция, утвърдена от министъра на здравеопазването.

Чл. 8. (1) Спорните и особени случаи при установяване физическата годност на водачите и на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС се решават от транспортните областни лекарски експертни комисии (ТОЛЕК) и транспортната централна лекарска експертна комисия (ТЦЛЕК).
(2) Заключенията на ТОЛЕК подлежат на обжалване пред ТЦЛЕК.
(3) (Отменена като незаконосъобразна с Решение № 6880/2007 г. на ВАС - ДВ, бр. 57 от 2007 г., в сила от 13.07.2007 г.)
(4) Лице, получило заключение за физическата си годност за водач на МПС от ТОЛЕК или ТЦЛЕК, при необходимост се освидетелства отново от същата комисия.
(5) Резултатите от медицинските прегледи и заключението на ТОЛЕК и ТЦЛЕК се записват в протокол (приложения № 3 и 4).

Раздел II
Изисквания за психологическа годност
(Отм. - ДВ, бр. 46 от 2006 г.)

Чл. 9. (Отм. - ДВ, бр. 46 от 2006 г.)
Чл. 10. (Отм. - ДВ, бр. 46 от 2006 г.)
Чл. 11. (Отм. - ДВ, бр. 46 от 2006 г.)
Чл. 12. (Отм. - ДВ, бр. 46 от 2006 г.)

Раздел III
Изисквания за знания, умения и поведение
(Отм. - ДВ, бр. 17 от 2004 г.)

Чл. 13. (Отм. - ДВ, бр. 17 от 2004 г.)

Глава трета
Условия и ред за издаване на разрешение за обучение на водачи на МПС (ОТМ. - ДВ, БР. 82 ОТ 2002 Г.)

Чл. 14. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2002 г.)
Чл. 15. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2002 г.)
Чл. 16. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2002 г.)
Чл. 17. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2002 г.)
Чл. 18. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2002 г.)
Чл. 19. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2002 г.)
Чл. 20. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2002 г.)
Чл. 21. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2002 г.)
Чл. 22. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2002 г.)

Глава четвърта
Организация на обучението (ОТМ. - ДВ, БР. 82 ОТ 2002 Г.)

Чл. 23. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2002 г.)
Чл. 24. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2002 г.)
Чл. 25. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2002 г.)
Чл. 26. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2002 г.)
Чл. 27. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2002 г.)
Чл. 28. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2002 г.)
Чл. 29. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2002 г.)
Чл. 30. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2002 г.)
Чл. 31. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2002 г.)

Глава пета
Изпити (ОТМ. - ДВ, БР. 42 ОТ 2004 Г.)

Раздел I
Общи положения
(Отм. - ДВ, бр. 42 от 2004 г.)

Чл. 32. (Отм. - ДВ, бр. 42 от 2004 г.)
Чл. 33. (Отм. - ДВ, бр. 42 от 2004 г.)
Чл. 34. (Отм. - ДВ, бр. 42 от 2004 г.)
Чл. 35. (Отм. - ДВ, бр. 42 от 2004 г.)
Чл. 36. (Отм. - ДВ, бр. 42 от 2004 г.)
Чл. 37. (Отм. - ДВ, бр. 42 от 2004 г.)

Раздел II
Изпитна документация
(Отм. - ДВ, бр. 42 от 2004 г.)

Чл. 38. (Отм. - ДВ, бр. 42 от 2004 г.)
Чл. 39. (Отм. - ДВ, бр. 42 от 2004 г.)
Чл. 40. (Отм. - ДВ, бр. 42 от 2004 г.)

Раздел III
Изпитни комисии
(Отм. - ДВ, бр. 42 от 2004 г.)

Чл. 41. (Отм. - ДВ, бр. 42 от 2004 г.)
Чл. 42. (Отм. - ДВ, бр. 42 от 2004 г.)
Чл. 43. (Отм. - ДВ, бр. 42 от 2004 г.)
Чл. 44. (Отм. - ДВ, бр. 42 от 2004 г.)

Раздел IV
Организация и ред за провеждане на изпита
(Отм. - ДВ, бр. 42 от 2004 г.)

Чл. 45. (Отм. - ДВ, бр. 42 от 2004 г.)
Чл. 46. (Отм. - ДВ, бр. 42 от 2004 г.)
Чл. 47. (Отм. - ДВ, бр. 42 от 2004 г.)
Чл. 48. (Отм. - ДВ, бр. 42 от 2004 г.)
Чл. 49. (Отм. - ДВ, бр. 42 от 2004 г.)
Чл. 50. (Отм. - ДВ, бр. 42 от 2004 г.)
Чл. 51. (Отм. - ДВ, бр. 42 от 2004 г.)
Чл. 52. (Отм. - ДВ, бр. 42 от 2004 г.)
Чл. 53. (Отм. - ДВ, бр. 42 от 2004 г.)
Чл. 54. (Отм. - ДВ, бр. 42 от 2004 г.)
Чл. 55. (Отм. - ДВ, бр. 42 от 2004 г.)

Глава шеста
Контрол и санкции

Чл. 56. Контролът по прилагането на тази наредба се осъществява от инспекторатите по образованието в съответните областни административни центрове и регионалните отдели на ДАИ към Министерството на транспорта.

Чл. 57. Контролните органи проверяват лицата по чл. 4, получили разрешение за обучение на водачи, за законосъобразността на тяхната дейност, за състоянието на материалната база, за изпълнението на учебните програми и съставят актове за установяване на административни нарушения.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 1. Тази Наредба се издава на основание чл. 152 и 153 от Закона за движение по пътищата (ДВ, бр. 20 от 1999 г.).
§ 2. Наредбата влиза в сила от 1.IX.1999 г. и отменя Наредба № 19 от 1996 г. за подготовката, изпитите, отчета и изискванията към водачите на МПС (ДВ, бр. 101 от 1996 г.).
§ 3. (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2000 г., в сила от 1.01.2000 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2000 г., в сила от 1.07.2000 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2002 г., в сила от 26.12.2001 г.) Срокът на разрешенията, издадени от министъра на образованието и науката по реда на тази наредба, се удължава съответно с шест месеца.
§ 4. Лица, които при влизането в сила на тази наредба имат права като преподаватели и/или учители по реда на Наредба № 19 от 1996 г. за подготовката, изпитите, отчета и изискванията към водачите на МПС, запазват правата си за срок една година.
§ 5. Изискването по чл. 43, ал. 2, т. 2 не се прилага спрямо кандидатите за получаване на удостоверение за професионално обучение по реда на чл. 43, ал. 2, които са преподаватели по практика в учебните заведения, подготвящи лица с професионална квалификация "Инструктор за обучение на водачи на МПС".
§ 6. Спрямо кандидатите за получаване, на удостоверение за професионално обучение по реда на чл. 43, ал. 2, които като служители на Министерството на вътрешните работи са провеждали изпит на водачи на МПС и имат стаж като такива най-малко 3 години, разпоредбата на чл. 43, ал. 2, т. 2 се прилага от 1.IХ.2000 г.
§ 7. Трудовият стаж като преподаватели по теория и практика за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС на бивши служители на Министерството на отбраната се доказва със служебна бележка, издадена от Министерството на отбраната.
§ 8. До 1.I.2003 г. по изискването на чл. 37, т. 4 относно допустимата максимална маса на МПС от категория "С", използвани с учебна цел, може да се прилага максимално допустима маса от 7000 кг.
§ 9. До 1.I.2003 г. по изискването на чл. 37, т. 5, букви "а" и "б" относно допустимата максимална маса на МПС от категория "С+Е", използвани с учебна цел, може да се прилага максимално допустима маса 15 000 кг.

Приложение № 1 към чл. 5, ал. 2

Медицински изисквания към водачите на моторни превозни средства

I. Заболявания и състояния, при наличието на които свидетелство за управление на МПС се издава само след освидетелстване от ТОЛЕК или ТЦЛЕК

Неврологични заболявания
1. Заболявания и състояния след прекарани заболявания на:
а) централната нервна система - съдови, възпалителни, травми, наследствено дегенеративни, тумори (първични и метастатични), интоксикации и състояния след интоксикации от екзогенен и ендогенен характер;
б) периферната нервна система и нервно-мускулния апарат - с трайни увреждания, водещи до ограничения на функционалната годност, включително:
- парализи и парези;
- координационни нарушения;
- тонусни промени и хиперкинези;
- смущения във висшите корови функции;
- други огнищни увреждания на нервната система;
- интоксикации и състояния след интоксикации от екзогенен и ендогенен характер.
2. Епилепсия - във всичките й форми, по клинични и етиологични признаци, при наличие на пристъпни състояния през последните три години, предшестващи датата на медицинското освидетелстване.

Психиатрични заболявания
3. Ендогенни психози - клинично изявени, непрекъснато протичащи, без възможности за социална и трудова адаптация.
4. Хроничен алкохолизъм и неалкохолни наркомании с трайна промяна на личността. (Заболяването се смята за доказано след амбулаторно или стационарно изследване, лечение и диспансерно наблюдение, като степента на болестното отклонение се определя от лекар експерт, а вземането на решение е индивидуално.)
5. Олигофрения (Заболяването се смята за доказано след амбулаторно или стационарно изследване, лечение и диспансерно наблюдение, като степента на болестното отклонение се определя от лекар експерт, а вземането на решение е индивидуално.) (умерена, тежка и дълбока).
6. Тежки разстройства на личността и неврози с изразени психични нарушения, които повлияват трайно на поведението и адаптационните възможности.

Хирургически заболявания
7. Увреждане на дихателната система:
а) фистула след пиоторакс с деформация на гръдния кош, с ограничение на дихателните функции повече от 40 %;
б) деформация на гръдния кош след ревматичен плеврит; хемоторакс с резекция на ребра, смущаващи дишането и кръвообращението.
8. Аневризми на големите кръвоносни съдове.
9. Нефректотомия с недостатъчни функции на другия бъбрек.

Вътрешни заболявания
10. Открита, декомпенсирана и субкомпенсирана туберкулоза на белите дробове и други органи и системи.
11. Артериална хипертония III степен. Малигенна хипертония.
12. Заболявания на сърдечния мускул и перикарда с разстройство в коронарното или общото кръвообращение.
13. Ритъмни и проводни нарушения с разстройство в коронарното и общото кръвообращение.
14. Аневризма на аортата, клинично изразена с притискане и смущения в кръвообращението.
15. Злокачествени новообразувания и системни заболявания в стадий на лечение или с данни за метастази.
Кожни заболявания
16. Болест на Реклингхаузен (неврофиброматоза).
17. Тежко протичащи генодерматози, като: епидермолизис булоза хередитария, морбус Меледа, ихтиозис вулгарис и др.
18. Акродерматис континца супоратива (Халоно).
19. Микозис фунгоидес.
20. Лупус еритиматозис дисимината - система тизатус.
21. Всички форми на невросифилис.
Други заболявания
22. Заболяване от СПИН, вкл. и заразоносители - доказано.

II. Заболявания и състояния, при наличието на които се налагат ограничения за получаването на свидетелство за управление на МПС, в зависимост от категорията на МПС

Наименование на заболяванията и състояниятаМПС от група 1 категории "М", "А", "В", "В+Е", "Ткт"МПС от група 2 категории "С", "С+Е", "D", "D+Е", "Ттб", "Ттм"
  Очни заболявания
1.Тежки конгенитални, възпалителни и дегенеративни заболявания на очната ябълка и придатъците й, довели до трайни и невъзвратими разстройства на очните функции - при изискванията на т. 6разрешенозабранено
2.Едноочие, функционално или анатомично, при нормални функции на окото, което се използва и при условията най-малко 3 г. след получаване на едноочиеторазрешено само за кат. "В" и "В+Е"забранено
3.Глаукома - компенсирана - при условията на т. 6разрешенозабранено
4.Вродени разстройства на цветоусещането:
 а) аномална трихромазия (цветна аномалия);разрешено само за кат. "С"
 б) дихромазия и монохромазиязабраненозабранено
5.Придобити разстройства на цветоусещането в зависимост от степентаиндивидуалнозабранено
6.Зрителна острота1 при нормални други очни функции2:
 а) сумата от зрителните остроти на двете очи да е равна на 2,0, като на по-слабото око е не по-малко от 1,0 с помощта на корекция до ± 2 диоптъра включително;разрешеноразрешено
 б) сумата от зрителните остроти на двете очи да е равна на 1,8, като на по-слабото око е не по-малко от 0,8 с помощта на корекция до ± 3 диоптъра включително;разрешеноиндивидуално
 в) сумата от зрителните остроти на двете очи да е равна на 1,6, като на по-слабото око е равна на 0,6 с помощта на корекция ± 6 диоптъра включителноразрешенозабранено
  Ушни, носни и гърлени заболявания
7.Злокачествени образувания на ОРЛ органитеиндивидуалноиндивидуално
8.Възприемане сумарно с двете уши (без слухов апарат), средна аудиометрична загуба на честотите от 500 до 4000 херца:
а) шепотна реч от 6 м и над 6 м, говорна реч над 6 м, аудиометрична загуба не повече от 0 до 30 децибела за честотите от 200 до 500 херца;разрешеноразрешено
б) шепотна реч от 4 м и над 4 м, говорна реч от 6 м и над 6 м, аудиометрична загуба не повече от 30 децибела за честотите от 500 до 2000 херца;разрешеноиндивидуално
в) шепотна реч - без значение, говорна реч - не по-малко от 4 м, аудиометрична загуба - не повече от 40 децибела и повече от честотите 500 - 1000 и 2000 херца;разрешеноиндивидуално
г) шепотна реч - без значение, говорна реч - по-малко от 2 м, аудиометрична загуба - не повече от 60 децибела за честотите 500 - 1000 и 2000 херцаиндивидуалнозабранено
9.Периферен, централен и комбиниран отоневрологичен синдроминдивидуалноиндивидуално
10.Спонтанен нистагъм, установен без помощни средства, а при хоризонталния - при отклонение на очните ябълки над 50°, установен с очилата на Френцел или чрез нистагмографиндивидуалноиндивидуално
  Неврологични заболявания
11.Заболявания на периферната нервна система, нервно-мускулния апарат и състояние след заболявания на периферната нервна системаиндивидуалноиндивидуално
12.Съдови заболявания на нервната система и състояние след прекарани съдови заболявания на нервната системаиндивидуалноиндивидуално
13.Възпалителни заболявания на нервната система и състояние след прекарани възпалителни заболявания на нервната системаиндивидуалноиндивидуално
14.Наследствено-дегенеративни заболявания на нервната система и заболявания на нарушено развитие на нервната система, черепната система и гръбначния стълбиндивидуалноиндивидуално
15.Тумори на нервната системаиндивидуалноиндивидуално
16.Травми на нервната система и състояние след травма на нервната системаиндивидуалноиндивидуално
17.Епилепсияиндивидуалноиндивидуално
18.Заболявания на нервната система при остри и хронични заболявания на кръвта и кръвотворните органи, отделителната система, гастроинтестиналната система, бронхо-белодробната система, както и при системни заболяванияиндивидуалноиндивидуално
19.Интоксикации - остри и хронични, ендогенни и екзогенни. Състояния след интоксикации на нервната системаиндивидуалноиндивидуално
 Психични заболявания3
20.Ендогенни психози - в състояние на ремисия, без клинично изразена промяна на личността4индивидуалноза "С" индивидуално; останалите - забранено
21.Афективни психози - депресивен тип с наличие на продължителен светъл период без необходимост от поддържаща терапия4индивидуалноиндивидуално
22.Лека олигофрения4индивидуалнозабранено
23.Алкохолна злоупотреба -  без промяна на личността, абстинентни явления и психични разстройстваиндивидуалноза "С" индивидуално; останалите - забранено
24.Невротични разстройства и личностна дисхармония - без поддържаща терапия при добра трудова и социална адаптация4индивидуалноза "С" индивидуално; останалите - забранено
  Хирургически заболявания
25.Увреждане на храносмилателната система - дивертикул и стеноза на хранопровода, стеноза на пилора, язва на стомахаразрешеноиндивидуално
26.Увреждане на коремната стена - големи евентрации, ограничаващи подвижността на тялотоиндивидуалнозабранено
27.Увреждане на кръвоносната система:
а) разширение на вените с хронически тромбофлебит и язви; тежки форми на хемороиди със или без фистулиразрешеноиндивидуално
б) състояния след оперативно лечение на: разширени вени на долните крайници без трофични промени; хемороиди и фистулозни парапроктитиразрешеноиндивидуално
28.Увреждане на пикочно-половата система:
а) хидронефроза на двата бъбрека;индивидуалноиндивидуално
б) едностранна хидронефроза;разрешеноиндивидуално
в) непоправима стеноза на уретрата; туберколоза на тестикула; варикоцеле и хедроцеле; херния - бедрена и слабиннаразрешеноиндивидуално
29.Увреждане на кожата - цикатрикси, ограничаващи подвижността на шията, горните и долните крайницииндивидуалноиндивидуално
30.Костни увреждания на гръбначния стълб:
а) малум поти; фрактура на гръб, стълб;индивидуалноиндивидуално
б) фрактура на гръбначния стълб с леко изразена деформация; компенсирана сколиоза или кифоза, несмущаващи движението; спондилолистезис (сакрализация и лумбализация), спина бифида;разрешеноиндивидуално
в) деформация на гръбначния стълб, сколиоза, кифоза, лордоза, смущаващи движението; спондилоартроза без радикулитни смущенияразрешеноиндивидуално
31.Увреждане на таза:
а) сериозно ограничаващо движението:разрешенозабранено
б) при леко смущение на движениеторазрешеноиндивидуално
32.Увреждане на горните крайници:
а) фрактура на лопатката и ключицата с ограничени движения в раменната става или смущения в нервно-артеро-венозната система;индивидуалноза "С" индивидуално; останалите - забранено
б) фрактура на хемеруса с костна деформация, мускулна атрофия и нервно-съдови смущения;индивидуалноза "С" индивидуално; останалите - забранено
в) псевдоартроза;индивидуалнозабранено
г) анкилоза на раменната или лакътната става;разрешеноза "С" индивидуално; останалите - забранено
д) хронически артрити на раменни стави с ограничение на движенията; халтава; лакътна става; фрактура на антебрахиума с деформация и смущения в пронация и супинация;индивидуалноза "С" индивидуално; останалите - забранено
е) фрактура на улната или радиуса или на двете кости едновременно в дисталния им край с ограничения на движенията в китката; фрактура олекранона с ограничена подвижност на ставатаза "М" и "А" индивидуално; останалите - разрешеноиндивидуално
33.Увреждания на китката и пръстите на горните крайници:
а) анкилоза на пръстите с контрактура: загуба на два или три пръста или при пълна контрактура: при пълна екстензионна и рефлекторна фрактура на кой да е от първите 4 пръста и костна анкилоза; ограничена подвижност на първите 4 пръста; фрактури на метакарпуса, предизвикващи ограничения на движението най-малко на 3 пръста;индивидуалноза "С" индивидуално; останалите - забранено
б) фрактура на Бенет, при полегнало положение на палеца;за "М" и "А" индивидуално; останалите - разрешеноиндивидуално
в) загуба на двете фаланги на палеца; контрактура на китката вследствие сухожилна травмаза "М" и "А" индивидуално; останалите - разрешеноза "С" индивидуално; останалите - забранено
34.Увреждане на долните крайници:
а) лошо заздравяла фрактура на колифеморис със значителна деформация на бедрото, предизвикваща скъсяване на крайника над 4 см и ограничаваща движенията;индивидуалнозабранено
б) псевдоартроза на фемора или круса;индивидуалнозабранено
в) анкилоза на коляното;индивидуалнозабранено
г) луксация на коляното и увреждане на външния лигамент и круциата;индивидуалнозабранено
д) анкилоза на тазобедрената става; фрактура на круса с изразена деформация и ограничени движения в глезенната става; псевдоартроза; анкилоза на глезенната става; еквинизъм; варус или валгус;индивидуалноза "С" индивидуално; останалите - забранено
е) ампутация на пръстите;разрешеноиндивидуално
ж) фрактура на пателата с артрозни изменения; хроническа артроза на коляното; хронически артрити на ставата;разрешеноиндивидуално
з) сухожилни увреждания на коляното; хроническа артроза на колянотоиндивидуалноиндивидуално
35.Ампутация на ръка или кракиндивидуалнозабранено
36.Специфични заболявания на костите:
а) хронически остеомиелит със или без фистула;разрешеноиндивидуално
б) туберкулоза на коя да е ставаиндивидуалноза "С" индивидуално; останалите - забранено
37.Елефантиазис на долните крайници и доброкачествени и злокачествени тумори на костно-ставния апарат с нарушения на движениетоиндивидуалноза "С" индивидуално; останалите - забранено
38.Хронични тромбози на артерии на горни и долни крайнициза "М" и "А" индивидуално; останалите - забраненозабранено
39.Хронични венозни тромбози на горни и долни крайнициза "М" и "А" разрешено; останалите - индивидуалнозабранено
40.Хронична лимфостаза на горни и долни крайницииндивидуалнозабранено
41.Пулмоектомия или лобектомия по повод на карциноминдивидуалноиндивидуално
42.Операции по повод рак на коремните органииндивидуалноиндивидуално
 Вътрешни заболявания
 43.Захарен диабет:
а) при лечение с инсулин;индивидуалноиндивидуално
б) при лечение с други антидиабетични средстваиндивидуалноиндивидуално
44.Други заболявания на обмяната на веществата и еднокринната система:
а) рязко изразени форми;индивидуалнозабранено
б) леко изразени формиразрешеноиндивидуално
45.Заболявания с остро протичане до оздравяванетоиндивидуално
46.Компенсирана туберкулоза на белите дробове и други органиразрешеноиндивидуално
47.Хронически заболявания на белите дробове, плеврата и дихателните пътища с нетуберкулозна етиология:
а) при резки функционални нарушения или чести обостряния;забраненозабранено
б) при умерени функционални нарушения без чести обострянияразрешеноиндивидуално
48.Нервноциркулаторна дистония с вазомоторни реакции от хипертоничен тип; нарушения в сърдечния ритъм от неврогенен характериндивидуалноиндивидуално
49.Артериална хипертонияразрешеноиндивидуално
50.Заболяване на клапанния апарат на сърцето, включително и съдово-клапно протезиране в устойчива компенсацияразрешеноиндивидуално
51.Заболяване на сърдечния мускул след инфекция или интоксикация без разстройства в общото кръвообращениеразрешеноиндивидуално
52.Исхемична болест на сърцето:
а) състояние след остри форми или след хирургични интервенции на коронарните съдове;индивидуалноиндивидуално
б) хронични форми с установена компенсацияиндивидуалнозабранено
53.Сърдечни заболявания, протичащи с нарушения в сърдечния ритъм и проводимостта, без отклонения в хемодинамиката. Състояние след имплантация на кардиостимулаториндивидуалнозабранено
54.Състояние след възпалителни заболявания на перикарда в устойчива хемодинамична компенсацияиндивидуалноиндивидуално
55.Язва на стомаха и дванадесетопръстника, хроничен холецистит, хепатит, колит, панкреатит:
а) при значително нарушени функции;разрешеноиндивидуално
б) при незначително нарушени функции без склонност към чести обострянияразрешеноиндивидуално
56.Хронични заболявания на бъбреците от различна етиология с бъбречна недостатъчностиндивидуалнозабранено
57.Камъни в бъбреците, жлъчния мехур, пикочните пътища с повтарящи се пристъпииндивидуалноиндивидуално
58.Заболявания на ставите:
а) със значително нарушени функции на крайниците;индивидуалнозабранено
б) с незначително нарушени функции на крайницитеразрешеноиндивидуално
59.Злокачествени новообразувания и системни заболявания в трайна или продължителна ремисияразрешеноиндивидуално
  Акушеро-гинекологични заболявания
60.Изпадане на стените на влагалището и маткатаза "М" и "А" индивидуално; останалите - разрешеноиндивидуално
61.Пикочно-полови и ректо-вагинални фистули. Тумори на половите органи. Значително разширяване на вените на влагалищетоиндивидуалноиндивидуално
 Кожни заболявания
62.Тежко протичащи кожни заболявания - пемфигус вулгарис, прогресивна склеродермия, дерматомиозит, луповисцерит (системен), генерализиран псориазис вулгарис, еритродермия, елефатиазис, акродерматитис, континуа супоративаиндивидуалноиндивидуално
63.Лупус еритиматозис дисконтисиндивидуалноиндивидуално
64.Сифилис - заразна форма, подлежаща на стационарно лечениеиндивидуалноиндивидуално
65.Туберкулоза на кожата - всички формииндивидуалноиндивидуално
66.Алергични дерматози:
а) хронична уртикария, хроническа екзема и невродермит с доказана алергия към бензин, нафта, грес, инхалаторна алергия към газ пропан-бутан, еритема ексудатива мултиформе, генерализирана афтоза (Тюрен), дерматитис херпесиформе (Тюринг);индивидуалноиндивидуално
б) остри екземи, неподдаващи се на лечениеиндивидуалноиндивидуално

1) Зрителната острота се коригира с очила или контактни лещи. Водачите са длъжни да ги използват при управлението на МПС, както и да носят резервни.
2) Под нормални очни функции да се разбира зрителна острота минимум 1,0 за всяко око; зрително поле: назално - 55°; темпорално - 90°; горе - 45°; долу - 60°; зрителна адаптация, установена с адаптометър; цветоусещане, изследвано с цветните таблици у нас и контролирано с аномалоскоп; стереоскопично зрение; нормална очна подвижност във всички главни посоки 45°.
3) Индивидуалната оценка се прави на основание данните за здравословното състояние на лицето в миналото, настоящето и вероятната прогноза за бъдещето. Мотивираното мнение за годността за управление на МПС се дава от лекарска комисия при районната психиатрична диспансерна служба по местоживеене на лицето. Преосвидетелстването се извършва през 5 години.
4) Заболяването се смята за доказано след амбулаторно или стационарно изследване, лечение и диспансерно наблюдение, като степента на болестното отклонение се определя от лекар експерт, а вземането на решение е индивидуално.
Забележки:
- При вродено или придобито намаление на слуха и липса на реакция на единия или двата лабиринта се дава право за управление на МПС от категория "В" (вкл. на глухи лица) при компенсация на лабиринтната лезия от централната нервна система. За водачите на МПС от категория "С" компенсацията на вестибуларната лезия е необходимо да се докаже със стабилографско изследване.
- За водачите на МПС от категориите "А", "В" и "М", които ще управляват МПС, приспособени според физическия им недостатък, индивидуалната преценка се дава от компетентните транспортни медицински експертни комисии (ТОЛЕК и ТЦЛЕК). В заключението за годност конкретно се отбелязва органът (органите), чиято функция следва да се компенсира от приспособлението: например лява (дясна) ръка, китка, палец на ръката, ляв (десен) крак, два долни крайника и т.н.
- Индивидуалната оценка се прави на основание данните за здравословното състояние на лицето в миналото, настоящето и вероятната прогноза за бъдещето.
- При даване на индивидуална преценка за кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС и на водачите на МПС - прекарали или боледуващи от нарушения във функциите на вестибуларния анализатор, независимо от категорията на МПС се изискват нормални резултати от стабилографското изследване.
- При наличие на повече от едно заболяване, всяко от които изисква индивидуална преценка, заключението за годност се дава от компетентните транспортни медицински експертни комисии (ТОЛЕК и ТЦЛЕК), лекарска консултативна комисия, а спорните случаи се решават по реда на чл. 8.

Приложение № 2 към чл. 6, ал. 4

..............................................................................................................................................................................................................................
(здравно заведение)

гр. ...............................................................................................

К А Р Т А

ЗА МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД НА ВОДАЧ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО
№ ............. /............... 200 .... г.

Г-н (г-жа).........................................................................................................................................................................................

(трите имена по паспорт)

ЕГН .................................................................... л. п. серия ................ № ..............................., издаден на ..................................................................
от ................................... РПУ; адрес .................................................................................................................................................................................
Анамнестични данни: .......................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
Данни от преглед на:
а) очи

ДО ............................................................................................................................................................................................

острота на зрението                                                                                       цветоусещане.....................................................

ЛО ............................................................................................................................................................................................

б) уши, нос, гърло

ДУ .............................................................................                                       ДУ.............................................................................

Слух: разговорна реч                                                                           шепотна реч ...................................................................

ЛУ .............................................................................                                       ЛУ.............................................................................

в) неврологичен статус .....................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
г) хирургичен статус .........................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
д) вътрешен статус ............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
е) други ...............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

ГОДЕН за водач на моторно превозно средство от категория............................................................................................................................................................................................................................
Негоден / за решение от ТОЛЕК
Мотиви: ..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
Освидетелстващ лекар: ....................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................

(трите имена и служба на лекаря)

Подпис на освидетелстващия лекар:..............................................................

Приложение № 3 към чл. 8, ал. 5

ТРАНСПОРТНА ОБЛАСТНА ЛЕКАРСКА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ (ТОЛЕК)

гр. .......................................................................................................

ПРОТОКОЛ

№ ................ / ................ 200 .... г.
за освидетелстване

Г-н (г-жа) ..............................................................................................................................................................................................................

(трите имена по паспорт)

ЕГН .............................................. л. п. серия ................ № ....................., издаден на ..................................................................................................

от ............................ РПУ; адрес ........................................................................................................................................................................................

Данни за освидетелстване: ...............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
а) острота на зрението ........................................ цветоусещане ....................................................................................................................................
б) острота на слуха ............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
в) заключение на хирурга.................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
г) заключение на терапевта..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
д) заключение на невролога ............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
е) заключение на психиатъра...........................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................

ОБЩО ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ГОДЕН за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория. . . . . . . . . . . . . . .
Изисквания за допълнително оборудване на МПС: ..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
Подлежи на нов преглед след .................. години.
Негоден / за решение от ТЦЛЕК.
Мотиви: ..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................

КОМИСИЯ:

1. ............................................................................                                           5. ............................................................................

2. ............................................................................                                           6. ............................................................................

3. ............................................................................                                           7. ............................................................................

4. ............................................................................                                           8. ............................................................................

Председател на ТОЛЕК: ...........................................................

Приложение № 4 към чл. 8, ал. 5

ТРАНСПОРТНА ЦЕНТРАЛНА ЛЕКАРСКА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ ................ / ................ 200 .... г.
за освидетелстване

Г-н (г-жа) ..............................................................................................................................................................................................................

 (трите имена по паспорт)

ЕГН  ...................................................л. п. серия ................ № ....................., издаден на .............................................................................................................................................................................................................................................
от ............................ РПУ; адрес .......................................................................................................................................................................................
Притежава свидетелство за управление на МПС от категория. ...................., издадено на .....................................................................................
Причини за освидетелстване: .........................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
Диагноза на основното и придружаващите страдания (поставена след преглед от членовете на ТЦЛЕК-карта за медицински преглед и по здравна документация): ..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
Приложени документи: ...................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................

ОБЩО ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ГОДЕН за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория......................................

Изисквания за допълнително оборудване на МПС:

..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
Подлежи на нов преглед след .................. години.

Негоден за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория . . . . . . . . . .
Мотиви:

..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................

КОМИСИЯ:

1. ............................................................................                                           5. ............................................................................

2. ............................................................................                                           6. ............................................................................

3. ............................................................................                                           7. ............................................................................

4. ............................................................................                                           8. ............................................................................

Председател на ТЦЛЕК: ..............................

Приложение № 5 към чл. 9, ал. 1
(Отм. - ДВ, бр. 46 от 2006 г.)

Приложение № 6 към чл. 10, ал. 1
(Отм. - ДВ, бр. 46 от 2006 г.)

Приложение № 7 към чл. 15, ал. 3
(Отм. - ДВ, бр. 82 от 2002 г.)

Приложение № 8 към чл. 17, ал. 4 и чл. 18, ал. 2
(Отм. - ДВ, бр. 82 от 2002 г.)

Приложение № 9 към чл. 19, ал. 1, т. 3
(Отм. - ДВ, бр. 82 от 2002 г.)

Приложение № 10 към чл. 21, ал. 2, т. 1
(Отм. - ДВ, бр. 82 от 2002 г.)

Приложение № 11 към чл. 22, ал. 1
(Отм. - ДВ, бр. 82 от 2002 г.)

Приложение № 12 към чл. 30
(Отм. - ДВ, бр. 82 от 2002 г.)

Приложение № 13 към чл. 31
(Отм. - ДВ, бр. 82 от 2002 г.)

Приложение № 14 към чл. 39, ал. 1, т. 1
(Отм. - ДВ, бр. 42 от 2004 г.)

Приложение № 15 към чл. 40, ал. 1
(Отм. - ДВ, бр. 42 от 2004 г.)

Приложение № 16 към чл. 43, ал. 1
(Отм. - ДВ, бр. 42 от 2004 г.)

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ