Наредба № 3 от 7.03.2016 г. за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията “планински водач”

Обн. ДВ. бр.21 от 18 Март 2016г., в сила от 19.09.2016 г., изм. и доп. ДВ. бр.46 от 11 Юни 2019г.

Глава първа.
Общи положения

Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г., в сила от 11.06.2019 г.) С тази наредба се определят изискванията за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията "Планински водач" и за признаване на такава правоспособност, придобита в държава - членка на Европейския съюз (ЕС), в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП), или в Конфедерация Швейцария.

Глава втора.
Изисквания за образование, практическа подготовка и професионална квалификация по професията “планински водач”. Изисквания за придобиване на правоспособност и съответно за упражняване на професията “планински водач”

Раздел I.
Общи положения

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г., в сила от 11.06.2019 г.) Планински водач е лице, което води и придружава туристи в планинска и природна среда, като по време на осъществяването на избрания маршрут се грижи за сигурността на туристите и им дава информация за природно-географските особености и за забележителностите по него.
(2) Планинският водач води туристи по маршрути в планинска и природна среда, които са недостъпни за моторни превозни средства и достъпът на санитарен автомобил за оказване на спешна медицинска помощ е затруднен или невъзможен.
(3) Не е планински водач по смисъла на тази наредба лице, което води и придружава туристи при практикуването на:
1. орнитоложки, ботанически и други видове екотуризъм, свързан със специализирано наблюдение на флората и фауната, освен ако избраният маршрут не предполага пешеходен преход в планина съгласно ал. 2;
2. конен туризъм;
3. ловен и риболовен туризъм;
4. шосейно колоездене;
5. каякинг и рафтинг туризъм;
6. офроуд;
7. спелеотуризъм.

Чл. 3. (1) Правоспособността за професията "Планински водач" се определя в следните подредени по възходящ ред нива:
1. "Планински водач" - първо ниво;
2. "Планински водач" - второ ниво ("Алпийски водач").
(2) "Планински водач" - първо ниво, може да придобие лице, което отговаря на изискванията по чл. 12, ал. 1 или 2. Нивото дава право на планинския водач да води туристи и групи в планините на страната посредством пешеходен туризъм, а в снежни условия - и със снегоходки, по маршрути, без използване на алпийска техника и съоръжения.
(3) Планинският водач по ал. 1, т. 1 може да придобие специализация за:
1. Планински водач със ски;
2. Планински водач с колело.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г., в сила от 11.06.2019 г.) Специализациите по ал. 3 се придобиват след:
1. доказан професионален опит с минимална продължителност 1 година по първо ниво с включена минимум едномесечна практика на терен; и
2. проведено обучение в институция за професионално образование и обучение по чл. 18 от Закона за професионалното образование и обучение и издадено Удостоверение за професионално обучение за актуализиране или разширяване на професионална квалификация.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г., в сила от 11.06.2019 г.) "Планински водач" - второ ниво, може да придобие лице, което е вписано в Националния туристически регистър (НТР), има минимум 2 години доказан професионален опит по първо ниво и специализация за водене по скални и алпийски маршрути, проведена в институция за професионално образование и обучение по чл. 18 от Закона за професионалното образование и обучение, и издадено Удостоверение за професионално обучение за актуализиране или разширяване на професионална квалификация. Нивото дава право на планинския водач да води туристи и групи по алпийски и катерачни маршрути в планините на страната с използване на съответната ски, алпийска техника и съоръжения съобразно придобитата специализация.

Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г., в сила от 11.06.2019 г.) Квалификация за професията "Планински водач" - първо ниво, се придобива с придобиването на степен на професионална квалификация при спазване на държавния образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията "Планински водач" по смисъла на Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) или с призната в Република България професионална квалификация от чуждестранна институция за професионално образование или обучение.
(2) Квалификацията по ал. 1 може да се придобие от всеки дееспособен български гражданин или гражданин на ЕС, на държава - страна по Споразумението за ЕИП, или на Конфедерация Швейцария, който е преминал успешно съответното обучение.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г., в сила от 11.06.2019 г.)

Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г., в сила от 11.06.2019 г.) Професията "Планински водач" може да се упражнява от лице, което отговаря на изискванията за образование, практическа подготовка и професионална квалификация, определени в тази наредба, придобило правоспособност за планински водач след вписване в НТР.

Чл. 6. Не може да бъде планински водач лице, което е:
1. осъждано с влязла в сила присъда за престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано;
2. поставено под запрещение.

Раздел II.
Изисквания за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за полагане на изпит за придобиване на правоспособност за упражняване на професията "Планински водач"

Чл. 7. (1) Планинският водач трябва да има придобито минимум средно образование.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г., в сила от 11.06.2019 г.) Придобитото средно образование се удостоверява с диплома за средно образование или с призната в Република България диплома от чуждестранно училище.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г., в сила от 11.06.2019 г.)

Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г., в сила от 11.06.2019 г.) Професионалната квалификация за професията "Планински водач" се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация или свидетелство за валидиране на професионална квалификация, или с призната в Република България професионална квалификация от чуждестранна институция за професионално образование или обучение.

Чл. 9. Дейностите, формиращи професионалната квалификация на планинските водачи, са:
1. осъществяване воденето на туристи по маршрут в планинска и природна среда;
2. осигуряване безопасността и сигурността на туристите;
3. ориентиране и придвижване в различни метеорологични условия и разнообразни терени;
4. работа с различни видове лична и групова екипировка.

Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г., в сила от 11.06.2019 г.) За придобиване на правоспособност за упражняване на професията "Планински водач" е необходимо лицата по чл. 7, ал. 1 да удостоверят проведена практическа подготовка с минимална продължителност 2 седмици в реална обстановка при планински водач, вписан в НТР, или към регистриран туроператор, вписан в НТР, предлагащ програми за планински/спортен и/или приключенски туризъм.

Чл. 11. (1) Изискванията и редът за придобиване на практическа подготовка и професионална квалификация за упражняване професията "Планински водач" не се прилагат за лице, което има висше образование по свързани със спортно-туристическата дейност специалности от професионално направление "Спорт" от област на висше образование "Здравеопазване и спорт" съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления (ДВ, бр. 64 от 2002 г.).
(2) Висшето образование по ал. 1 се удостоверява с диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висшето образование "бакалавър", издадена от акредитирано висше училище.

Раздел III.
Изисквания, необходими за придобиване на правоспособност по професията "Планински водач"

(Загл. изм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г., в сила от 11.06.2019 г.)

Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г., в сила от 11.06.2019 г.) Правоспособност по професията "Планински водач" може да придобие всеки дееспособен български гражданин или гражданин на ЕС, на държава - страна по Споразумението за ЕИП, или на Конфедерация Швейцария, който:
1. има образование съгласно чл. 7, ал. 1;
2. има професионална квалификация съгласно чл. 8;
3. е преминал практическа подготовка съгласно чл. 10;
4. е положил успешно изпит за придобиване на правоспособност;
5. не е лишен от правоспособност на планински водач;
6. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г., в сила от 11.06.2019 г.) не е осъждан с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран.
7. (отм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г., в сила от 11.06.2019 г.)
(2) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г., в сила от 11.06.2019 г.) Правоспособност по професията "Планински водач" може да придобие и всеки дееспособен български гражданин, който:
1. има образование съгласно чл. 11, ал. 1;
2. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г., в сила от 11.06.2019 г.) отговаря на изискванията по т. 4, 5 и 6 на ал. 1.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г., в сила от 11.06.2019 г.)
(4) (Отм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г., в сила от 11.06.2019 г.)

Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г., в сила от 11.06.2019 г.) Изпит за придобиване на правоспособност се полага от лицата по чл. 12, ал. 1 и 2.
(2) Изпитът за правоспособност се провежда в Министерството на туризма два пъти годишно.
(3) Изпитът за правоспособност се провежда от изпитна комисия по въпросник, утвърден от министъра на туризма след съгласуване с министъра на младежта и спорта.
(4) Критериите за оценка и областите от знания, застъпени във въпросника по ал. 2, се обявяват предварително на кандидатите, като се публикуват на официалната интернет страница на Министерството на туризма.

Чл. 14. (1) Министърът на туризма определя със заповед деня и часа на провеждане на изпита, състава на комисията за провеждане на изпита, както и допуснатите до изпит кандидати.
(2) Денят, часът и списъкът на допуснатите до изпит кандидати се обявяват в 14-дневен срок преди датата на провеждането на изпита в Министерството на туризма и се публикуват на официалната интернет страница на министерството.

Чл. 15. Изпитната комисия се състои от председател и до 6 членове. Като членове на комисията могат да бъдат включени представители на: Министерството на туризма, Министерството на образованието и науката, Министерството на младежта и спорта, на акредитирани висши училища и на браншови, продуктови и професионални туристически сдружения, вписани в НТР, по преценка на министъра на туризма.

Чл. 16. За участие в изпит за придобиване на правоспособност се допускат лица, които отговарят на изискванията на наредбата и са представили изискуемите се документи.

Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г., в сила от 11.06.2019 г.) За явяване на изпит за придобиване на правоспособност кандидатът подава писмено заявление-декларация съгласно чл. 147, ал. 2 от Закона за туризма, както и:
1. копие на диплома за завършено средно образование и копие на свидетелство за професионална квалификация, съответно на свидетелство за валидиране на степен на професионална квалификация, или копие на диплома за завършено висше образование, в случай че информацията не се съдържа в публичен регистър;
2. документ за практическата подготовка по чл. 10 (не се изисква за лицата с висше образование по специалност съгласно чл. 11);
3. снимка с размер 3,5 см x 4,5 см.

Чл. 18. (1) Изпитът за придобиване на правоспособност се оценява с "издържал" или "неиздържал". Резултатите от изпита се вписват в протокол, който се подписва от членовете на изпитната комисия и се съхранява в Министерството на туризма.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 46 от 2019 г., в сила от 11.06.2019 г.) При оценка "неиздържал" кандидатът има право да се яви повторно на изпит на една от следващите обявени дати за следващия изпит по чл. 13, ал. 2.

Чл. 19. (Отм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г., в сила от 11.06.2019 г.)

Раздел IV.
Придобиване на право за упражняване на професията "Планински водач"

Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г., в сила от 11.06.2019 г.) Лицата, които отговорят на изискванията на тази наредба и са издържали изпита за правоспособност за планински водачи, могат да упражняват професията "Планински водач" само след вписване в НТР по реда на чл. 147 от Закона за туризма. За вписването в НТР се събира такса съгласно чл. 4, т. 1 от Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма.
(2) Министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице издава на вписаното лице идентификационна карта съгласно приложение № 2.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г., в сила от 11.06.2019 г.) Идентификационната карта по ал. 2 дава възможност за ясна идентификация чрез снимка и съдържа:
1. пълното име на съответния планински водач, и
2. правоспособност и ниво по чл. 3, ал. 1, и/или
3. специализация по чл. 3, ал. 3 или ал. 5.
(4) Планинските водачи са длъжни при упражняване на професията да носят на видно място идентификационната си карта по начин, който да осигурява във всеки един момент идентификацията им.

Чл. 21. (1) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г., в сила от 11.06.2019 г.) При загуба или унищожаване на идентификационната карта по чл. 20, ал. 2 министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице издава дубликат на картата по заявление на съответния планински водач, към което се прилага документ за платена такса съгласно Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма.
(2) За издаване на дубликат по ал. 1 лицето подава заявление в 10-дневен срок от узнаване на загубата или от унищожаването на идентификационната карта. Издаването на дубликат се отразява в НТР.

Чл. 22. (Отм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г., в сила от 11.06.2019 г.)

Глава трета.
Вписване и заличаване от националния туристически регистър. Отразяване на промяната на вписаните обстоятелства  (отм. - ДВ, бр. 46 от 2019 Г., в сила от 11.06.2019 г.)

Чл. 23. (Отм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г., в сила от 11.06.2019 г.)
Чл. 24. (Отм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г., в сила от 11.06.2019 г.)
Чл. 25. (Отм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г., в сила от 11.06.2019 г.)
Чл. 26. (Отм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г., в сила от 11.06.2019 г.)
Чл. 27. (Отм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г., в сила от 11.06.2019 г.)
Чл. 28. (Отм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г., в сила от 11.06.2019 г.)

Глава четвърта.
Права и задължения на планинския водач (отм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г.,  в сила от 11.06.2019 г.)

Чл. 29. (Отм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г., в сила от 11.06.2019 г.)
Чл. 30. (Отм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г., в сила от 11.06.2019 г.)
Чл. 31. (Отм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г., в сила от 11.06.2019 г.)

Глава пета.
Планински водачи от Европейския съюз

Раздел I.
Общи положения

Чл. 32. (1) Планински водач от Европейския съюз е гражданин на ЕС, на държава - страна по Споразумението за ЕИП, или на Конфедерация Швейцария, придобил правоспособност за планински водач съгласно законодателството на някоя от тези държави.
(2) При осъществяване на професионалната си дейност в Република България планинският водач от ЕС има правата и задълженията на планински водач.

Чл. 33. (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г., в сила от 11.06.2019 г.) Планински водач от ЕС може да упражнява професията "Планински водач" на територията на Република България след признаване на правоспособност и/или квалификация за "Планински водач" и вписване в НТР.

Чл. 34. (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г., в сила от 11.06.2019 г.) В случаите на лишаване, включително временно, от правоспособност или от правото да упражнява дейността на планински водач от съответно компетентния орган на държавата, в която той я е придобил, лицето губи правото да упражнява професията "Планински водач" на територията на Република България.

Раздел II.
Признаване на правоспособност за упражняване на професията "Планински водач", придобита в държава - членка на Европейския съюз, на Европейското икономическо пространство, или в Швейцария (Загл. изм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г., в сила от 11.06.2019 г.)

Чл. 35. (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г., в сила от 11.06.2019 г.) (1) Орган по признаването на правоспособност за упражняване на професията "Планински водач" е министърът на туризма.
(2) Правото за упражняване на професията "Планински водач" се удостоверява с един от следните документи, издадени от компетентен орган в държава - членка на ЕС, на ЕИП, или в Швейцария:
1. диплома за завършено професионално образование;
2. документ за професионална квалификация;
3. документ, удостоверяващ придобита правоспособност.
(3) Лицата, които искат признаване на правоспособност по реда на този раздел, подават заявление-декларация до министъра на туризма съгласно чл. 147, ал. 2 от Закона за туризма, към която прилагат документ/и по ал. 1.
(4) Министърът на туризма може да изиска от лицето, което иска признаване, да приложи към документите по ал. 3 допълнителни доказателства за съдържанието и продължителността на завършеното образование и обучение.
(5) Всички документи във връзка с признаването на правоспособност по реда на този раздел може да се представят на всеки от официалните езици на Европейския съюз, придружени с официален превод на български език.
(6) Преписката се разглежда по реда на главна пета от Закона за признаване на професионални квалификации.
(7) Министърът на туризма не може да откаже признаване на правоспособност на български гражданин или на гражданин на държава - членка на ЕС, на ЕИП и Швейцария, получил съответната правоспособност в тези държави, поради липса на достатъчна квалификация, когато лицето, което иска признаване:
1. притежава диплома за завършено професионално образование или друг документ, които се изискват в някоя от държавите - членки на ЕС, на ЕИП, или в Швейцария за упражняване на професията "Планински водач" на нейна територия и които са получени в тези държави, или
2. е упражнявало тази професия в държавата членка или няколко държави членки по установяване в продължение най-малко на една през последните 10 години, когато професията не е регулирана в тези държави членки.
(8) Когато образованието или обучението на лицето, което иска признаване, обхваща теоретични и/или практически области, които съществено се различават спрямо националните изисквания, министърът на туризма дава възможност на лицето, което иска признаване, да избере дали да премине стаж за приспособяване, или да се яви на изпит за признаване на правоспособност.
(9) Условията и редът за провеждане на стажа и неговата оценка, както и на изпита за признаване на правоспособност се определят със заповед на министъра на туризма по реда на глава пета от Закона за признаване на професионални квалификации.

Раздел III.
Временно или еднократно упражняване на професията "Планински водач" на територията на Република България

Чл. 36. (1) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г., в сила от 11.06.2019 г.) Планински водач от ЕС може свободно да предоставя съответните туристически услуги в Република България, ако е:
1. законно установен в друга държава членка с цел упражняване на професията "Планински водач" на нейна територия;
2. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г., в сила от 11.06.2019 г.) упражнявал тази професия в държавата членка или няколко държави членки по установяване в продължение най-малко на една през последните 10 години, когато професията не е регулирана в тези държави членки.
(2) Изискването по ал. 1, т. 2 не се прилага, когато професията или образованието и обучението, изисквани за упражняването ѝ, са регулирани в държавата членка по установяване.

Чл. 37. (1) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г., в сила от 11.06.2019 г.) Разпоредбите на този раздел се прилагат само в случаите, когато планински водач от ЕС ще упражнява професията "Планински водач" еднократно или временно.
(2) Еднократният или временният характер на упражняването на професията подлежи на преценка за всеки конкретен случай по отношение на срока, честотата, редовността и непрекъснатостта на предоставянето ѝ.

Чл. 38. (1) (Доп. - ДВ, бр. 46 от 2019 г., в сила от 11.06.2019 г.) При временно или еднократно упражняване на професията "Планински водач" на територията на Република България преди извършване на първото действие планинският водач от ЕС е длъжен да уведоми писмено министъра на туризма чрез уведомление-декларация.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г., в сила от 11.06.2019 г.) Заедно с уведомлението-декларация по ал. 1 се представят:
1. копие на документа на заявителя за неговата самоличност и гражданство;
2. удостоверение, издадено от компетентния орган на съответната държава членка, че заявителят е законно установен на територията ѝ с цел упражняване на професията "Планински водач", както и че към момента на издаване на удостоверението не му е наложена забрана, включително временна, за упражняване на професията;
3. копие на документа, удостоверяващ правоспособността в държавата, в която е придобита;
4. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г., в сила от 11.06.2019 г.) доказателства, потвърждаващи упражняването на съответната дейност в продължение най-малко на една през последните 10 години - в случаите по чл. 36, ал. 1, т. 2.
(3) При несъответствие или промяна в обстоятелствата, удостоверени с документите по ал. 2, заявителят подава документи, доказващи промяната в едномесечен срок от настъпването ѝ.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г., в сила от 11.06.2019 г.)
(5) (Отм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г., в сила от 11.06.2019 г.)

Чл. 39. (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г., в сила от 11.06.2019 г.) Информация за планинските водачи по чл. 38, ал. 1 и за срока за упражняване на професията се публикува в НТР.

Глава шеста.
Контрол. Административнонакзателни разпоредби

Чл. 40. (1) Комисията за защита на потребителите извършва контрол на планинските водачи за спазване изискванията на наредбата.
(2) За констатираните нарушения се съставят актове за установяване на административно нарушение по реда на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).
(3) За налагане на административни наказания председателят на Комисията за защита на потребителите издава наказателни постановления по реда на ЗАНН.
(4) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателни постановления се извършва по реда, предвиден в ЗАНН.

Чл. 41. На лицата, упражняващи професията "Планински водач", без да са вписани в Списъка на правоспособните планински водачи, част от НТР, се налагат глоби съгласно чл. 219 ЗТ.

Чл. 42. На лицата, упражняващи професията "Планински водач", без да носят своята идентификационна карта, се налагат глоби съгласно чл. 220 ЗТ.

Чл. 43. За нарушения на наредбата, извън случаите по чл. 41 и 42, се налагат глоби и имуществени санкции съгласно чл. 229 ЗТ.

Заключителни разпоредби

§ 1. (В сила от 18.03.2016 г.) (1) Практикуващите планински водачи към момента на влизане в сила на тази наредба, които са придобили степен на професионална квалификация по професията "Планински водач" по реда на Закона за професионално образование и обучение, се вписват в Списъка на правоспособните планински водачи, част от НТР, въз основа на заявление до министъра на туризма. Към заявлението се прилагат:
1. снимка с размер 3,5 см x 4,5 см;
2. документи, че са налице обстоятелства по ал. 1, както следва:
а) копие на диплома за завършено средно образование, и
б) копие на свидетелство за професионална квалификация или свидетелство за валидиране на степен на професионална квалификация;
3. свидетелство за съдимост;
4. медицинско свидетелство;
5. документ за платена такса за вписване съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3 ЗТ.
(2) В Списъка на правоспособните планински водачи, част от НТР, се вписват и лица с висше образование по свързани със спортно-туристическата дейност специалности от професионално направление "Спорт" от област на висше образование "Здравеопазване и спорт" съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления въз основа на заявление до министъра на туризма, към което се прилагат:
1. снимка с размер 3,5 см x 4,5 см;
2. копие на диплома за завършено висше образование;
3. свидетелство за съдимост;
4. медицинско свидетелство;
5. документ за платена такса за вписване съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3 ЗТ.
(3) Заявленията с приложените документи по ал. 1 и 2 се подават в срок до шест месеца от обнародването на наредбата в "Държавен вестник".
(4) Заявлението с приложените документи по ал. 1 и 2 се разглеждат в 14-дневен срок от датата на постъпването им.
(5) В случай че представените документи отговарят на изискванията по ал. 1, съответно по ал. 2, министърът на туризма издава в срока по ал. 4 заповед за вписване в Списъка на правоспособните планински водачи, част от НТР.
(6) В случай на констатирана непълнота и/или нередовност в представените документи по ал. 1 или 2 лицата се уведомяват писмено в 7-дневен срок от разглеждането им, като им се предоставя 14-дневен срок за отстраняването на непълнотите и/или нередовностите от деня на получаване на уведомлението. Срокът по ал. 4 спира да тече до датата на отстраняване на непълнотата, съответно нередовността.
(7) Ако в указания срок от получаване на уведомлението по ал. 6 заявителят не отстрани непълнотите и/или нередовностите, министърът на туризма със заповед прекратява производството, за което заявителят се уведомява писмено.
(8) На вписаните по ал. 1 и 2 планински водачи министърът издава идентификационна карта съгласно чл. 148, ал. 1 ЗТ.
(9) След изтичането на срока по ал. 3 заявленията се подават и разглеждат по общия ред.
§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 146, ал. 2 от Закона за туризма.
§ 3. Наредбата влиза в сила в 6-месечен срок от обнародването ѝ в "Държавен вестник" с изключение на § 1, който влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 2016 Г. ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО, ПРАКТИЧЕСКАТА ПОДГОТОВКА И ПРОФЕСИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИЯТА "ПЛАНИНСКИ ВОДАЧ"
(ОБН. - ДВ, БР. 46 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 11.06.2019 Г.)

§ 31. Започнатите и неприключили производства по подадени до влизане в сила на настоящата наредба заявления се довършват по досегашния ред.
§ 32. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 19

(Отм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г., в сила от 11.06.2019 г.)

Приложение № 2 към чл. 20, ал. 2
(Изм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г., в сила от 11.06.2019 г.)

Образец на идентификационна карта

Идентификационна карта на планински водач

Приложение № 3 към чл. 24, ал. 1
(Отм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г., в сила от 11.06.2019 г.)

Приложение № 4 към чл. 38, ал. 4
(Отм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г., в сила от 11.06.2019 г.)

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ