Наредба № 3 от 7.03.2016 г. за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „планински водач“

Обн. ДВ. бр.21 от 18 Март 2016г., в сила от 19.09.2016 г., изм. и доп. ДВ. бр.46 от 11 Юни 2019г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г., в сила от 11.06.2019 г.) С тази наредба се определят изискванията за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията "Планински водач" и за признаване на такава правоспособност, придобита в държава - членка на Европейския съюз (ЕС), в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП), или в Конфедерация Швейцария.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате