Наредба № 3 от 7.03.2016 г. за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „планински водач“

Обн. ДВ. бр.21 от 18 Март 2016г., в сила от 19.09.2016 г., изм. и доп. ДВ. бр.46 от 11 Юни 2019г.

Глава първа.
Общи положения

Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г., в сила от 11.06.2019 г.) С тази наредба се определят изискванията за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията "Планински водач" и за признаване на такава правоспособност, придобита в държава - членка на Европейския съюз (ЕС), в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП), или в Конфедерация Швейцария.

Глава втора.
Изисквания за образование, практическа подготовка и професионална квалификация по професията "планински водач". Изисквания за придобиване на правоспособност и съответно за упражняване на професията "планински водач"

Раздел I.
Общи положения

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г., в сила от 11.06.2019 г.) Планински водач е лице, което води и придружава туристи в планинска и природна среда, като по време на осъществяването на избрания маршрут се грижи за сигурността на туристите и им дава информация за природно-географските особености и за забележителностите по него.
(2) Планинският водач води туристи по маршрути в планинска и природна среда, които са недостъпни за моторни превозни средства и достъпът на санитарен автомобил за оказване на спешна медицинска помощ е затруднен или невъзможен.
(3) Не е планински водач по смисъла на тази наредба лице, което води и придружава туристи при практикуването на:
1. орнитоложки, ботанически и други видове екотуризъм, свързан със специализирано наблюдение на флората и фауната, освен ако избраният маршрут не предполага пешеходен преход в планина съгласно ал. 2;
2. конен туризъм;
3. ловен и риболовен туризъм;
4. шосейно колоездене;
5. каякинг и рафтинг туризъм;
6. офроуд;
7. спелеотуризъм.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.