Наредба № 3 от 5 февруари 2007 г. за здравните изисквания към детските градини

Издадена от Министерството на здравеопазването
Обн. ДВ. бр.15 от 16 Февруари 2007 г., изм. ДВ. бр.36 от 10 Май 2011 г., изм. и доп. ДВ. бр.64 от 21 Август 2012 г., изм. ДВ. бр.85 от 6 Ноември 2012 г., изм. и доп. ДВ. бр.53 от 8 Юли 2022г.

Раздел I
Общи положения

Чл. 1. (1) С тази наредба се определят здравните изисквания към детските градини.
(2) Наредбата се прилага за всички детски градини независимо от вида на тяхната собственост.
Чл. 2. Здравните изисквания се отнасят до:
1. сградите и помещенията;
2. оборудването и обзавеждането на помещенията;
3. факторите на средата;
4. дейността в детската градина.

Чл. 3. (1) В детските градини се приемат деца от 3-годишна възраст до постъпването им в първи клас.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 64 от 2012 г.) В целодневните и седмичните детски градини могат да се откриват яслени групи за деца от 3-месечна до 3-годишна възраст при спазване на изискванията на Наредба № 26 от 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях (ДВ, бр. 103 от 2008 г.).

Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2012 г.) В детските градини целогодишно се приемат деца въз основа на писмено заявление, подадено от родителите.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2012 г.) Към заявлението се прилагат следните документи:
1. копие от акта за раждане на детето;
2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 53 от 2022 г., в сила от 16.07.2022 г.) здравно-профилактична карта на детето, попълнена от общопрактикуващия лекар или от друг лекар-специалист;
3. еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;
4. изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;
5. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2022 г., в сила от 16.07.2022 г.) данни от общопрактикуващия лекар или от друг лекар, извършил съответната задължителна имунизация, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);
6. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2022 г., в сила от 16.07.2022 г.) медицинска бележка, че детето е клинично здраво и не е било в контакт със заразно болен, издадена от общопрактикуващия лекар на детето или от друг лекар-специалист не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.
(3) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) При отсъствие на детето от детската градина за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен.

Раздел II
Здравни изисквания към сградите и помещенията

Чл. 5. Детските градини се разкриват и разполагат в райони, отдалечени от улици с интензивно движение, паркинги и промишлени предприятия, замърсяващи околната среда.

Чл. 6. (1) Теренът на детската градина трябва да включва не повече от 30 % застроена площ и не по-малко от 50 % озеленени площи.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2012 г.) Теренът се огражда с ограда, която се поддържа в изправност за недопускане влизането на външни лица и животни в двора на детската градина.

Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2012 г.) Детската градина трябва да има озеленен двор, площадки за игра, устроени съгласно изискванията на Наредба № 1 от 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра (ДВ, бр. 10 от 2009 г.), и физкултурна площадка с твърда настилка, с препоръчителна площ 2,5 m2 на дете.
(2) Тревата в озеленения двор да се коси редовно и обработва два пъти годишно с инсектициди за предпазване от кърлежи.
(3) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2022 г., в сила от 16.07.2022 г.) Пясъчниците в детските градини отговарят на изискванията за устройство, безопасност и поддържане, определени с Наредба № 1 от 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.
(3) Пясъкът в пясъчниците периодично се подменя и допълва и се обработва с инсектициди.
(4) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2022 г., в сила от 16.07.2022 г.) Пясъчниците на откритите площадки се откриват един час преди началото на използването им от децата и задължително се покриват след приключване на заниманията.
(5) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2022 г., в сила от 16.07.2022 г.) Пясъчниците ежедневно се почистват преди началото на използването им от децата, а пясъкът в тях периодично се допълва и подменя, за да не се допусне замърсяването му.
(6) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2022 г., в сила от 16.07.2022 г.) Най-малко два пъти в сезона на активно използване (рано напролет и в средата на лятото) се извършва прекопаване, разрохкване и дезинфекция на пясъка в пясъчниците.

Чл. 8. (Отм. - ДВ, бр. 64 от 2012 г.)

Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2012 г.) Детската градина се проектира в специално построени за целта сгради до два етажа или в такива, приспособени за отглеждане на деца от съответната възрастова група. По изключение се допуска детските градини да бъдат до три етажа, при условие че на третия етаж бъдат разположени административните помещения.
(2) Входовете в детските градини се проектират, както следва:
1. за всеки две яслени групи или четири градински групи - отделен вход и стълбище;
2. за единствена яслена група - при възможност отделен вход;
3. за административните служби - отделен вход;
4. за изолационното помещение - при възможност отделен вход.

Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2012 г.) В детската градина се изграждат следните помещения:
1. (изм. - ДВ, бр. 85 от 2012 г., в сила от 06.11.2012 г.) спалня и занималня;
2. (отм. - ДВ, бр. 85 от 2012 г., в сила от 06.11.2012 г.)
3. гардероб;
4. санитарен възел, състоящ се от тоалетна и умивалня;
5. физкултурно-музикален салон, по възможност разположен на първия етаж, с осигурена естествена и механична вентилация; спортните занимания могат да се провеждат и в специализирани спортни бази при осигурен транспорт;
6. плувен басейн по възможност; при наличие на плувен басейн същият следва да отговаря на изискванията на наредбата по чл. 34, ал. 2 във връзка с § 1, т. 9, буква "б" от допълнителните разпоредби на Закона за здравето;
7. административно-медицински помещения:
а) кабинет на директора;
б) методичен кабинет (учителска стая);
в) здравен кабинет, отговарящ на изискванията на наредбата по чл. 26, ал. 2 и чл. 34, ал. 2 във връзка с § 1, т. 9, букви "л" и "п" от допълнителните разпоредби на Закона за здравето;
г) изолационно помещение със санитарен възел;
д) гардероб, санитарен възел и душ за персонала;
8. перални помещения с отделен вход, които включват:
а) склад за мръсно бельо;
б) пералня;
в) сушилня и гладачна;
г) склад за чисто бельо;
д) гардероб, санитарен възел и душ за персонала на пералнята;
9. кухненски блок.
(2) Осигурява се непосредствена връзка между следните помещения на детската градина: гардероба с умивалнята и тоалетната, занималнята със спалнята.
(3) Детските градини се осигуряват с централно или локално отопление при спазване изискванията за факторите на средата, посочени в раздел IV.
(4) Височината на всички помещения в детската градина трябва да е не по-малка от 2,6 m.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2012 г., в сила от 06.11.2012 г.) Общата площ на помещенията спалня и занималня трябва да осигурява най-малко 4 m2 на всяко дете, а минималната площ на физкултурно-музикалния салон е 80 m2.

Чл. 11. (1) В детските градини се изгражда кухненски блок, който отговаря на изискванията на Наредба № 5 от 2006 г. за хигиената на храните (ДВ, бр. 55 от 2006 г.).
(2) (Доп. - ДВ, бр. 64 от 2012 г.) При невъзможност да се изгради кухненски блок, храната се доставя от кухня-майка, отговаряща на изискванията по ал. 1. Към всяка група се обособяват офиси за разпределяне на храната, отговарящи на изискванията на Наредба № 5 от 2006 г. за хигиената на храните.
(3) (Нова - ДВ, бр. 64 от 2012 г.) В детски градини с разкрити до две групи се допуска обособяване на един офис за разливане на храна, който се ползва от групите по определен график.
(4) (Нова - ДВ, бр. 64 от 2012 г.) При представяне от родителите на документ от магистър по медицина с придобита специалност педиатрия относно необходимостта от диетично хранене на детето в случаите, когато диетичната храна не може да бъде приготвена в детската градина, същата се доставя от специализирана кухня майка.

Чл. 12. Прозорците на занималните и спалните се проектират така, че:
1. в занималните и спалните да са на височина 0,6 m от пода и на минимално разстояние от тавана с възможност за поставяне на слънцезащитни устройства;
2. (доп. - ДВ, бр. 64 от 2012 г.) най-малко 50% от площта на всеки прозорец да е отваряема и обезопасена.

Чл. 13. Изложението на спалнята е на юг, югоизток или изток и по изключение на запад.

Раздел III
Здравни изисквания към оборудването и обзавеждането на помещенията

Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2012 г.) Занималнята се оборудва с маси и столове, съобразени с анатомо-физиологичните особености на децата от съответната възрастова група. Играчките в детската градина отговарят на изискванията, посочени в Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките, приета с ПМС № 300 от 2010 г. (ДВ, бр. 99 от 2010 г.).
(2) Към занималнята се обособява кът за хранене с маси и столове с височина, съобразена с анатомо-физиологичните особености на децата от съответната възрастова група.

Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2012 г.) Спалнята се оборудва с легла, които лесно се почистват, и са удобни за обслужване.

Чл. 16. (1) Подът на занималнята и спалнята се изграждат от материали с добри топлоизолационни свойства и се покриват с килим или друго тъканно покритие, позволяващо лесно почистване и дезинфекция.
(2) Стените на занималнята и спалнята са с гладко покритие, в светли тонове.

Чл. 17. (1) Санитарният възел се оборудва с умивалници, чийто горен ръб е на отстояние 0,5 m от пода, а в яслената група на отстояние 0,4 m от пода. Умивалниците се снабдяват с миещи препарати и средства за подсушаване на ръце.
(2) В умивалнята се осигурява ниско корито за измиване на краката на децата с подвижен душ.
(3) Тоалетните чинии се разполагат в тоалетни клетки с преградни стени с височина 1 m и долен ръб на отстояние 0,2 m от пода.
(4) Санитарният възел се осигурява със съдове за резервна вода.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2012 г.) Подовете и стените на санитарните възли се изграждат от строителни продукти, които отговарят на изискванията на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с Постановление № 325 на Министерския съвет от 2006 г. (ДВ, бр. 106 от 2006 г.), и позволяват измиване и дезинфекция.

Чл. 18. Терасите се обезопасяват и оборудват със сенници за ползването им за игри или сън на открито.

Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2012 г.) (1) Пералнята и сушилнята се устройват и оборудват с необходимите уреди и машини така, че да не се допуска контакт на мръсното с чистото бельо.
(2) Изпирането и дезинфекцията на бельото се извършват само по термодезинфекционен и химиотермодезинфекционен перилен метод.
(3) Не се допуска едновременно изпиране на бельо от различни групи.
(4) Бельо, замърсено с биологични материали, се третира отделно.
(5) При невъзможност да се осигури собствена пералня се допуска ползване на обществена такава, отговаряща на изискванията на наредбата по чл. 34, ал. 2 във връзка с § 1, т. 9, буква "е" от допълнителните разпоредби на Закона за здравето.

Чл. 20. Всички прозорци и врати се обезопасяват и се осигуряват с предпазни мрежи срещу насекоми.

Раздел IV
Здравни изисквания към факторите на средата

Чл. 21. (1) Температурата на въздуха в помещенията на детската градина трябва да е между 18 - 21°С, с денонощни колебания 2,5 - 3°С при централно отопление и до 4°С при локално отопление.
(2) Отоплението през различните сезони на годината се регулира съобразно температурата на атмосферния въздух с цел да не се създават условия за прегряване или измръзване на децата.
(3) За отчитане на оптималната температура всяко помещение се снабдява с термометър.

Чл. 22. Влажността на въздуха в помещенията трябва да е в границите от 30 до 60%. В помещенията се поставят уреди за измерване на влажността.

Чл. 23. Допустимите граници на движението на въздуха са от 0,15 до 0,25 m/s, а кратността на обмяната на въздуха е 1 1/2 пъти в час. За осигуряване на постоянен приток на чист въздух в помещението е необходимо редовно проветряване.

Чл. 24. (1) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2012 г.) Съотношението между остъклената част на прозорците към площта на пода трябва да е 1:3 за занималните и спалните и 1:4 за тоалетните и коридорите.
(2) Мебелите и стените са в светли тонове с цел осигуряване на по-добро осветление.
(3) Изкуственото осветление трябва да е достатъчно по сила и равномерно разпределено. Минималната осветеност за занималнята трябва да е 300 Lх за луминесцентно и 150 Lх за обикновено осветление, а за спалнята - 150 Lх за луминесцентно и 75 Lх за обикновено осветление.
(4) Осветителните тела се обезопасяват.

Чл. 25. Контролът по спазването на изискванията към факторите на средата се осъществява от медицинския специалист в детската градина.

Раздел V
Здравни изисквания към дейността в детската градина

Чл. 26. (Нов - ДВ, бр. 53 от 2022 г., в сила от 16.07.2022 г.) (1) На децата се осигурява ежедневно препоръчителният за възрастта минимум физическа активност в подходяща за съответната възраст форма.
(2) Децата прекарват на открито минимум по два часа на ден освен при лоши метеорологични условия (дъжд, силен снеговалеж, силен вятър, екстремални стойности на температурата на атмосферния въздух през студения и топлия период на годината или друга метеорологична обстановка, застрашаваща здравето и живота на децата) и/или влошено качество на атмосферния въздух.
(3) За децата в детската градина се допуска използването на електронни устройства с видеодисплеи, мултимедийни проектори и телевизор само с образователни цели, описани в плана за обучение, както следва:
1. за деца от 3 - 5 години не повече от два пъти седмично с продължителност на експозицията до 10 - 15 минути;
2. за деца от 6 - 7 години не повече от два пъти седмично с продължителност на експозицията до 15 - 20 минути.
(4) Дейностите по ал. 3 се провеждат във физкултурно-музикалния салон по график за всяка група при задължително спазване на изискванията за превенция на нарушения в зрението и опорно-двигателния апарат и последвани от подходящи за възрастта форми на физическа активност (упражнения, подвижни игри, спортни занимания, танци, разходки и игри на открито и др.).

Чл. 27. (Нов - ДВ, бр. 53 от 2022 г., в сила от 16.07.2022 г.) Директорите на детски градини по чл. 3, ал. 2 осигуряват за работещите в яслените групи необходимите условия за системно повишаване на квалификацията им по реда на Наредба № 26 от 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях.

Чл. 28. (1) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2020 г., предишен чл. 26 - ДВ, бр. 53 от 2022 г., в сила от 16.07.2022 г.) В детските градини се приготвя храна, съобразена с изискванията на Наредба № 6 от 2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2012 г.) Седмичното меню се изготвя с участието на медицински специалист и/или технолог по хранене.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 64 от 2012 г.) От дневното меню се заделят проби, които се маркират и съхраняват в хладилник при температура от 0 до 4°С в продължение на 48 h като пробите от петъчното меню се съхраняват до понеделник на обяд.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2012 г.) В детските заведения се използват храни, които отговарят на изискванията за качество и безопасност съгласно Закона за храните и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. Храните се придружават с документи, доказващи тяхната безопасност, съгласно действащото законодателство.

Чл. 29. (Предишен чл. 27 - ДВ, бр. 53 от 2022 г., в сила от 16.07.2022 г.) (1) Разпространението на заразни заболявания в детската градина се предотвратява чрез:
1. минимум двукратно дневно проветряване на помещенията, в отсъствие на децата;
2. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2012 г.) ежедневно изтупване на спалното бельо, ежеседмично на завивките и килимите и ежемесечно на дюшеците (матраците);
3. термодезинфекция на спалното бельо при всяко изпиране и последващо изглаждане с гореща ютия;
4. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2012 г.) ежедневно извършване на дезинфекция на подовете, измиване с вода и сапун на играчките, масите, и при необходимост на столовете, леглата и стените; при дезинфекция с биоциди, съдържащи хлор, се прилагат предпазни мерки за предотвратяване неблагоприятното въздействие на отделящия се във въздуха хлор - достатъчно добро проветряване, при необходимост избърсване и изплакване на дезинфекцираните повърхности и предмети;
5. неколкократно ежедневно измиване и дезинфекция на тоалетните; при извършване на дезинфекция на гърнетата на децата от яслените групи се използва специална престилка с отличителен знак, като след обслужване на всяко дете помощник-възпитателите задължително измиват и дезинфекцират ръцете си;
6. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2012 г.) задължително измиване на ръцете на децата преди хранене и след използване на тоалетната;
7. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2012 г.) дезинфекция на приборите и съдовете за хранене след всяка употреба;
8. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2012 г.) използване на индивидуални кърпи за ръце и чаши за вода за всяко дете;
9. ежедневно наблюдение на здравословното състояние на децата.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2020 г.) Дезинфекцията се извършва с биоциди, разрешени за предоставяне на пазара по реда на Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди (ОВ, L 167, 27.06.2012 г.) или на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, при спазване на условията на издаденото разрешение и на изискванията, посочени на етикета.

Заключителни разпоредби

§ 1. (Доп. - ДВ, бр. 64 от 2012 г.) Наредбата се издава на основание чл. 34, ал. 2, във връзка с § 1, т. 9, буква "о" от допълнителните разпоредби на Закона за здравето.
ганите на държавния здравен контрол.
§ 3. Съществуващите детски градини се привеждат в съответствие с изискванията на наредбата в срок до една година от влизането й в сила.

Преходни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 2007 Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ
(ОБН. - ДВ, БР. 64 ОТ 2012 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 85 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 06.11.2012 Г.)

§ 18. (Отм. - ДВ, бр. 85 от 2012 г., в сила от 06.11.2012 г.)

Преходни и заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 2007 Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

(ОБН. - ДВ, БР. 85 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 06.11.2012 Г.)

§ 3. Съществуващите детски градини се привеждат в съответствие с изискванията на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2007 г. за здравните изисквания към детските градини (ДВ, бр. 64 от 2012 г.) и тази наредба в срок до една година от влизането й в сила, с изключение на изискванията по чл. 9 и чл. 10, ал. 4 и 5, които се съобразяват при наличие на технически възможности.
§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник"

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар