Наредба № 3 от 31 юли 2017 г. за условията и реда за производство, пускане на пазара, търговия, преопаковане, транспортиране и съхранение на продукти за растителна защита

Издадена от министъра на земеделието, храните и горите

Обн. ДВ. бр.64 от 8 Август 2017г., в сила от 08.08.2017 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за:
1. производство, пускане на пазара, търговия, преопаковане, транспортиране и съхранение на продукти за растителна защита (ПРЗ);
2. издаване на удостоверение за търговия или преопаковане на ПРЗ.

Глава втора.
ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

Чл. 2. Продуктите за растителна защита се произвеждат от лица, които са търговци по смисъла на Търговския закон и разполагат със:
1. обект за производство, който отговаря на изискванията на чл. 104, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и на Закона за устройство на територията (ЗУТ);
2. склад за съхранение на ПРЗ, който отговаря на изискванията на глава шеста, раздел I.

Чл. 3. (1) Производителите на ПРЗ подават в Централното управление (ЦУ) на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) уведомление по чл. 49, ал. 1 от Закона за защита на растенията (ЗЗР) ежегодно в срок до 31 март на хартиен и електронен носител за продуктите, произведени през предходната година.
(2) Ежегодно в срок до 31 март производителите на ПРЗ подават в ЦУ на БАБХ уведомление съгласно приложение № 1 на хартиен и електронен носител за количествата на всички произведени и изнесени неразрешени ПРЗ през предходната година.

Чл. 4. Ежегодно преди започване на производство на всеки неразрешен продукт производителите на ПРЗ подават в ЦУ на БАБХ уведомление съгласно приложение № 2.

Чл. 5. Производителите на ПРЗ водят и съхраняват документация на произведените продукти съгласно чл. 67, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309/1 от 24 ноември 2009 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕО) № 1107/2009".

Глава трета.
ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА НА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

Раздел I.
Общи условия

Чл. 6. (1) Продуктите за растителна защита се пускат на пазара в оригинални опаковки или преопаковани с етикет на български език.
(2) Продукт за растителна защита се преопакова в опаковки с размер и материал на опаковката, одобрени при разрешаването на продукта за пускане на пазара и употреба.
(3) Етикетът на ПРЗ съдържа информация съгласно Регламент (ЕС) № 547/2011 на Комисията от 8 юни 2011 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за етикетиране на продукти за растителна защита (ОВ, L 155/176 от 11 юни 2011 г.), като задължително се посочва срокът на годност на продукта.
(4) Когато ПРЗ се придружават от листовка, същата се прикрепя трайно към опаковката на продукта по начин, който не позволява отстраняването ѝ. Ако ПРЗ се предлагат във втора опаковка, листовката може да бъде вложена в нея.
(5) Притежателите на разрешение за пускане на пазара и употреба на ПРЗ подават в ЦУ на БАБХ уведомление по чл. 49, ал. 2 ЗЗР ежегодно в срок до 31 март на хартиен и електронен носител за пуснатите на пазара ПРЗ през предходната година.
(6) Продуктите за растителна защита, разрешени за паралелна търговия, се въвеждат с оригиналните опаковки и етикети, с които ПРЗ са пуснати на пазара в държавата членка по произход.
(7) Притежателят на разрешение за паралелна търговия на ПРЗ подава уведомление по чл. 61, ал. 6 ЗЗР в 7-дневен срок преди въвеждане на продукта, разрешен за паралелна търговия. Уведомлението е съгласно приложение № 3.

Чл. 7. (1) Срокът на годност на ПРЗ може да бъде удължен преди изтичането му за конкретна партида от продукта, ако физичните, химичните и техническите показатели на ПРЗ съответстват на същите показатели, одобрени при разрешаване на ПРЗ за пускане на пазара и употреба.
(2) Съответствието по ал. 1 се установява въз основа на лабораторен анализ, извършен в Централната лаборатория за химични изследвания и контрол и/или от акредитирани лаборатории съгласно чл. 12, параграф 2 от Регламент (ЕО) 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните (ОВ, L 165/1 от 30 април 2004 г.).
(3) За удължаване на срока на годност по ал. 1 в ЦУ на БАБХ се подава заявление по образец, утвърден от изпълнителния директор на БАБХ, и документ за платена такса съгласно тарифата по чл. 3, ал. 4 от Закона за Българската агенция по безопасност на храните.
(4) Инспектор по растителна защита взема проба за лабораторен анализ от заявената партида при условията и по реда, определени в наредбата по чл. 120, ал. 1 ЗЗР.
(5) Разходите за извършване на лабораторен анализ по ал. 2 и транспортните разходи са за сметка на заявителя.
(6) Когато резултатите от лабораторния анализ показват съответствие по ал. 1, изпълнителният директор на БАБХ или оправомощено от него длъжностно лице издава удостоверение по образец, утвърден от изпълнителния директор на БАБХ за удължаване срока на годност на определена партида от ПРЗ за една година.

Раздел II.
Търговия с продукти за растителна защита

Чл. 8. (1) Продуктите за растителна защита се търгуват след издаване на удостоверение за търговия на ПРЗ от директора на областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) при условията и по реда на глава пета, раздел VІІІ от ЗЗР.
(2) Към заявлението по чл. 93, ал. 1 ЗЗР се прилагат заверени копия на:
1. диплома за висше образование в областта на аграрните науки с професионално направление "Растителна защита" или "Растениевъдство" на лицето по чл. 91, ал. 3 ЗЗР, трудов договор с него и сертификат по чл. 83 ЗЗР;
2. сертификат по чл. 83 ЗЗР на лицето по чл. 92, ал. 1 ЗЗР и трудов договор с него;
3. документ, издаден съгласно ЗУТ за обект с предназначение, отговарящ на заявената дейност;
4. документ за собственост или право на ползване на обекта за търговия с ПРЗ.
(3) Към заявлението по чл. 93, ал. 1 ЗЗР се прилага и документ за платена такса съгласно тарифата по чл. 3, ал. 4 от Закона за Българската агенция по безопасност на храните.
(4) В тридневен срок от получаване на заявлението по чл. 93, ал. 1 ЗЗР ОДБХ извършва проверка на място за съответствие с изискванията на глава шеста, раздел I.

Чл. 9. (1) Търговията с ПРЗ се извършва в следните обекти:
1. складове за търговия на ПРЗ;
2. селскостопански аптеки.
(2) В обектите по ал. 1 на видно място се поставя удостоверението за търговия с ПРЗ. В обектите се предлагат за продажба и се съхраняват съгласно изискванията на глава шеста следните ПРЗ:
1. в складовете за търговия - ПРЗ от първа и втора професионална и непрофесионална категория на употреба без ограничение във вместимостта на опаковките;
2. в селскостопанските аптеки - ПРЗ от втора професионална и непрофесионална категория на употреба с вместимост на опаковката до 1 литър/килограм включително.
(3) Продукти за растителна защита от професионална категория на употреба се продават само на лица, които притежават сертификат по чл. 83 ЗЗР.
(4) Лицето със сертификат по чл. 83 ЗЗР при търговията на ПРЗ в обектите по ал. 1 е длъжно да:
1. предоставя информацията съгласно чл. 92, ал. 2 ЗЗР;
2. продава ПРЗ от професионална категория на употреба само на лица, които притежават сертификат по чл. 83 ЗЗР;
3. води дневник на доставени в обектите ПРЗ от професионална категория на употреба, който съдържа търговско наименование, партиден номер, брой и вместимост на опаковките на ПРЗ, дата на доставка;
4. води дневник на продадените по ал. 2, т. 1 ПРЗ от професионална категория на употреба, който съдържа търговско наименование, брой и вместимост на опаковките на ПРЗ, дата на продажба и номер на сертификата по чл. 83 ЗЗР на купувача;
5. води дневник на продадените по ал. 2, т. 2 ПРЗ от професионална категория на употреба, който съдържа търговско наименование, брой и вместимост на опаковките на ПРЗ, дата на продажба и номер на сертификата по чл. 83 ЗЗР за сумарно закупено количество над 1 литър/килограм.
(5) Търговците на ПРЗ определят лица, отговорни за търговията в обектите.
(6) Лицата, които търгуват с ПРЗ, водят и съхраняват документация на продуктите съгласно чл. 67, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 и дневниците по ал. 4, т. 3, 4 и 5 за срок 5 години от последното вписване.

Глава четвърта.
ПРЕОПАКОВАНЕ НА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

Чл. 10. (1) Продуктите за растителна защита се преопаковат след издаване на удостоверение за преопаковане на ПРЗ от директора на ОДБХ и сключване на договор за преопаковане при условията и по реда на глава пета, раздел VІІІ от ЗЗР.
(2) За всяко преопаковане на ПРЗ договорът по ал. 1 се сключва с притежателя на разрешението за пускането на пазара и употреба на ПРЗ или на разрешението за паралелна търговия на ПРЗ.
(3) Когато притежателят на разрешение по ал. 2 и притежателят на удостоверение за преопаковане на ПРЗ са едно и също лице, договор за преопаковане по чл. 98, т. 1 ЗЗР не се сключва.
(4) В случая по ал. 3 лицето, което извършва преопаковане на ПРЗ, писмено уведомява ЦУ на БАБХ за продукта, който ще преопакова, материала и вместимостта на опаковката на продукта и срока на преопаковане.
(5) За всяка промяна, свързана с материала и вместимостта на опаковката на ПРЗ и срока на преопаковане, лицето, което преопакова, и притежателят на разрешението на ПРЗ писмено уведомяват ЦУ на БАБХ в 7-дневен срок от настъпването ѝ.

Чл. 11. (1) Обектите за преопаковане на ПРЗ се изграждат в производствени територии съгласно наредбата по чл. 13, ал. 1 ЗУТ или в неурегулирани територии по смисъла на § 5, т. 3 от допълнителните разпоредби на ЗУТ.
(2) Обектите по ал. 1 трябва да имат отделни производствени линии за преопаковане на течни и на прахообразни/гранулирани ПРЗ, като се прилагат мерки за предотвратяване на смесването на различните ПРЗ при преопаковането им.
(3) В обектите по ал. 1 ПРЗ се съхраняват съгласно изискванията на глава шеста.
(4) В обектите се поставя на видно място удостоверението за преопаковане на ПРЗ.

Чл. 12. (1) Лицата със сертификат по чл. 83 ЗЗР, които извършват дейностите в обекта за преопаковане, са длъжни да:
1. спазват технологичните изисквания за производство;
2. спазват правилата за здравословни и безопасни условия на труд;
3. познават предназначението на ПРЗ, които преопаковат;
4. почистват техниката и оборудването, като не допускат замърсяване на преопакованите продукти;
5. работят с лични предпазни средства.
(2) Лицата, които са отговорни за дейността в обекта за преопаковане, контролират изпълнението на задълженията по ал. 1 и водят ежедневно дневник на:
1. доставените ПРЗ, предназначени за преопаковане, който съдържа търговско наименование, партиден номер, брой и вместимост на опаковките на ПРЗ;
2. преопакованите ПРЗ, който съдържа търговско наименование, дата на преопаковане, партиден номер, брой и вместимост на опаковките на ПРЗ.

Чл. 13. Лицата, които преопаковат ПРЗ, водят и съхраняват документация на продуктите съгласно чл. 67, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 и дневниците по чл. 12, ал. 2 за срок 5 години от последното вписване.

Чл. 14. За получаване на удостоверение за преопаковане на ПРЗ по чл. 10, ал. 1 лицата подават в ОДБХ, на чиято територия се намира обектът за преопаковане, заявление по образец, утвърден от изпълнителния директор на БАБХ, към което се прилагат заверени копия на:
1. трудов договор и сертификат по чл. 83 ЗЗР на лицата, които извършват дейностите по преопаковане;
2. документ за ползване на обекта със съответното му предназначение, отговарящо на заявената дейност, издаден съгласно ЗУТ;
3. документ за собственост или право на ползване на обекта за преопаковане на ПРЗ;
4. документ за платена такса съгласно тарифата по чл. 3, ал. 4 от Закона за Българската агенция по безопасност на храните.

Глава пета.
ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

Чл. 15. (1) Транспортирането на ПРЗ се извършва в съответствие с нормативните изисквания за превоз на опасни товари при условията и по реда на:
1. Закона за автомобилните превози, Закона за железопътния транспорт, Наредба № 46 от 2001 г. за железопътен превоз на опасни товари (ДВ, бр. 107 от 2001 г.) и Наредба № 40 от 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари (ДВ, бр. 15 от 2004 г.) - за сухопътен транспорт;
2. Кодекса за търговското корабоплаване и Наредба № 16 от 2006 г. за обработка и превоз на опасни и/или замърсяващи товари по море и на опасни товари по вътрешни водни пътища (ДВ, бр. 53 от 2006 г.) - за воден транспорт;
3. Закона за гражданското въздухоплаване и Наредба № 18 от 1999 г. за безопасен превоз на опасни товари по въздуха (ДВ, бр. 25 от 1999 г.) - за въздушен транспорт.
(2) Продуктите за растителна защита се транспортират при спазване на изискванията на производителя по начин, който не позволява:
1. промяна във физичните и химичните им характеристики;
2. замърсяване на околната среда;
3. увреждане или нарушаване на целостта на опаковките и етикетите им;
4. излагането им на неблагоприятни температурни условия, влага и пряка слънчева светлина.
(3) Леснозапалимите и горимите ПРЗ се транспортират и при спазване на изискванията и нормите за пожарна безопасност.
(4) При транспортиране ПРЗ се придружават от документи за произход на продуктите и информационен лист за безопасност на български език в съответствие с чл. 31 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (ОВ, L 396, 30.12.2006 г.).

Глава шеста.
СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

Раздел I.
Изисквания към складовете за съхранение на продукти за растителна защита

Чл. 16. Продуктите за растителна защита се съхраняват във:
1. складове на производители на ПРЗ;
2. складове на селскостопански аптеки и складове за търговия на ПРЗ;
3. складове на обекти за преопаковане на ПРЗ;
4. складове за съхранение на ПРЗ при земеделския стопанин.

Чл. 17. (1) Складовете за съхранение на ПРЗ отговарят на съответните изисквания по ЗУТ и изискванията на този раздел.
(2) Не се разрешава обособяването на складове за съхранение на ПРЗ в жилища, детски и учебни заведения, лечебни заведения, спортни обекти, обекти за производство и търговия с храни, сгради с обществено предназначение и места за настаняване.
(3) Не се разрешава изграждане на складове за съхранение на ПРЗ в санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, определени съгласно Наредба № 3 от 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (ДВ, бр. 88 от 2000 г.).
(4) Складовете за съхранение на ПРЗ с вместимост над 5 тона се изграждат в производствени зони и складови зони.

Чл. 18. (1) Складът за съхранение на ПРЗ при дейностите производство, търговия или преопаковане на ПРЗ е с вместимост над 5 тона, минимална площ 50 м2, минимална височина 3 м и има:
1. контролиран и ограничен достъп;
2. санитарен възел с течаща вода;
3. защита от неоторизиран достъп на лица;
4. оборудване и материали за противопожарна защита.
(2) Подът на склада по ал. 1 е със:
1. подови настилки, които са непропускливи за течности, химически устойчиви и с гладко покритие, което позволява влажно почистване и детоксикация;
2. наклон към отвор на събирателна безотточна шахта с цел недопускане на изтичане на ПРЗ при инцидентен разлив.
(3) Прозорците в помещенията се разполагат по начин, който предотвратява достъп на пряка слънчева светлина и осигурява естествена вентилация.
(4) В помещения, в които не може да се осигури естествена вентилация, се изгражда вентилационна система.
(5) В складовете за съхранение на ПРЗ се поддържа температура и влажност, които не позволяват промени в характеристиките на ПРЗ през целия период на съхранение.

Чл. 19. Складът за съхранение на ПРЗ в селскостопанските аптеки е отделен от търговската част на обекта и е с вместимост до 5 тона, минимална площ 5 м2 и минимална височина 2,2 м и има:
1. контролиран и ограничен достъп;
2. защита от неоторизиран достъп на лица;
3. подови настилки, непропускливи за течности, химически устойчиви и с гладко покритие, което позволява лесно почистване;
4. стени, тавани и врати, изградени от негорими материали.

Чл. 20. (1) Складовете за съхранение на ПРЗ на земеделските стопани се изграждат самостоятелно или са специално обособени места в стопанството им.
(2) В складовете по ал. 1 се съхраняват ПРЗ, предназначени само за употреба в стопанството на земеделския стопанин.
(3) Складовете по ал. 1 трябва да са:
1. обезопасени и с контролиран достъп;
2. сухи и прохладни;
3. без достъп на пряка слънчева светлина;
4. с обособено място за временно съхранение на празните опаковки от ПРЗ.

Чл. 21. На видно място в складовете за съхранение на ПРЗ по чл. 18 и 19 се поставят:
1. списък с имената на лицата с разрешен достъп до ПРЗ (отговорник на склада и обслужващия персонал);
2. указания за безопасна работа с ПРЗ;
3. указания за детоксикация на ПРЗ при инцидент и/или авариен разлив.

Раздел II.
Съхранение на продуктите за растителна защита

Чл. 22. Лицата, които съхраняват ПРЗ:
1. осигуряват физическата им защита с цел предотвратяване на нерегламентирано използване на ПРЗ;
2. организират и експлоатират складовете по начин, който изключва замърсяването на въздуха, водите и почвите;
3. оборудват складовете с уреди, съоръжения и средства за пожарогасене;
4. разработват планове за действие при пожари и аварии;
5. обозначават с указателни знаци взривоопасните и пожароопасните места;
6. утвърждават указания за почистване и детоксикация на помещенията и оборудването.

Чл. 23. (1) В складовете по чл. 16, т. 2 - 4 се съхраняват ПРЗ, които имат разрешение за пускане на пазара и употреба, издадено от изпълнителния директор на БАБХ.
(2) В складовете за търговия на ПРЗ и в селскостопанските аптеки се съхраняват ПРЗ, предназначени за продажба.
(3) Продуктите за растителна защита се съхраняват само в оригинални опаковки или преопаковани по съответния ред, като се спазват правилата за съхранение, посочени в етикета и в информационния лист за безопасност.

Чл. 24. (1) В склада на селскостопанските аптеки се съхраняват ПРЗ от втора професионална категория на употреба и/или непрофесионална категория на употреба в опаковки с вместимост до 1 литър/килограм. Заедно с ПРЗ могат да се съхраняват и биоциди, торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества, хранителни субстрати, обеззаразени семена и материали, свързани с производството на земеделска продукция и с приложението на ПРЗ.
(2) В складовете за търговия с ПРЗ се съхраняват ПРЗ от първа и втора професионална категория на употреба и непрофесионална категория на употреба.
(3) Продукти за растителна защита от първа професионална категория на употреба и ПРЗ, предназначени за фумигация, се съхраняват в метален заключващ се шкаф за съхранение на ПРЗ.

Чл. 25. (1) Продуктите за растителна защита се съхраняват върху палети, рафтове или стелажи, които ги изолират от подовата настилка.
(2) Продуктите за растителна защита се подреждат и обозначават с табели по предназначение (фунгициди, инсектициди, хербициди и др.), като всеки отделен вид се разделя от останалите с подходящо отстояние, което не позволява взаимодействие между тях.
(3) Продуктите за растителна защита се съхраняват съобразно изискванията, посочени на етикета.
(4) Гранулираните и прахообразните ПРЗ се подреждат над течните.
(5) Продуктите за растителна защита се съхраняват на безопасно разстояние от нагревателни уреди, торове и семена.

Чл. 26. (1) При наличие на ПРЗ по смисъла на чл. 51 ЗЗР продуктите се обозначават с надпис "Негодни" и временно се съхраняват на отделно обозначено за целта място в складовете за съхранение на ПРЗ.
(2) Продуктите по ал. 1 подлежат на обезвреждане или унищожаване по Закона за управление на отпадъците.

Чл. 27. Продуктите за растителна защита от първа професионална категория на употреба се съхраняват в отделна част на склада, обособена чрез преградни стени, решетки или мрежи или в заключващ се метален шкаф в помещението за съхранение на ПРЗ, която е с ограничен и контролиран достъп.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. "Авариен разлив" е събитие, възникнало в резултат на нежелано разсипване или изтичане на ПРЗ вследствие на нарушаване целостта на опаковката и представляващо опасност за здравето и безопасността на хората и околната среда.
2. "Детоксикация" е разрушение и/или обезвреждане на различни токсични вещества чрез химични, физически и/или биологични методи.
3. "Защита от неоторизиран достъп на лица" е комплекс от елементи за охрана на даден обект (сгради, помещения или съоръжения) - жива охрана, СОТ и т.н.
4. "Инцидент" е събитие, възникнало при транспортирането, товарно-разтоварните дейности или съхранението на ПРЗ, в резултат на което се нанася повреда на имущество, възниква пожар, разсипване, изтичане на течност или друго явление, от което е видно, че целостта на опаковката на продукта е нарушена, и представляващо опасност за здравето на хората и околната среда.
5. "Складове" са сгради, помещения в сгради или специално обособени места в помещения в сграда/сгради.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 47 от Закона за защита на растенията.
§ 3. Складовете за съхранение на ПРЗ при дейностите производство, търговия или преопаковане на ПРЗ с вместимост над 5 тона се привеждат в съответствие с изискванията на чл. 18 в срок 3 години от влизането в сила на тази наредба.
§ 4. Изпълнението на наредбата се възлага на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните.
§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2

ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР
НА БАБХ

УВЕДОМЛЕНИЕ

за износ на неразрешен ПРЗ

 от

..................................................................................................................................................

(наименование на юридическото лице)

 

със седалище и адрес на управление: .....................................................................................

..................................................................................................................................................

(гр., общ., обл., ул./бул./ж.к., №, вх., ет., ап.)

..................................................................................................................................................

с ЕИК/БУЛСТАТ: .................................................................................................................,

представлявано от: .................................................................................................................

Адрес за кореспонденция: .....................................................................................................

..................................................................................................................................................

(ако е различен от адреса на управление)

Лице за контакт: ....................................................................................................................

................................................................................................................................................,

тел./факс: ..............................., GSM ......................................, е-mail ...................................

ГОСПОДИН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че за периода ........................ - ............................. са изнесени следните неразрешени ПРЗ:

Наименование на ПРЗ/код

Активно/и вещество/а

Количества
изнесени ПРЗ

(тон/литър)

1.

   

2.

   

Управител: .............................................                        Дата: ...............................................
(подпис, печат)

 

Приложение № 2 към чл. 4

ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР
НА БАБХ

УВЕДОМЛЕНИЕ

за производство на неразрешен ПРЗ

от

..................................................................................................................................................

(наименование на юридическото лице)

със седалище и адрес на управление: ..................................................................................

..................................................................................................................................................

(гр., общ., обл., ул./бул./ж.к., №, вх., ет., ап.)

..................................................................................................................................................

с ЕИК/БУЛСТАТ: .................................................................................................................,

представлявано от: .................................................................................................................

Адрес за кореспонденция: .....................................................................................................

..................................................................................................................................................

(ако е различен от адреса на управление)

Лице за контакт: ....................................................................................................................

................................................................................................................................................,

тел./факс: ..............................., GSM ......................................, е-mail ...................................

 

ГОСПОДИН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че от ........................./.......................... г. започваме производство на:

продукт за растителна защита: ............................................................................................

.................................................................................................................................................,

(наименование или код на продукта)

съдържащ активно/и вещество/а: ........................................................................................

.................................................................................................................................................,

предназначен за износ.

Продуктът ще се произвежда: .............................................................................................

.................................................................................................................................................,

(адрес на базата за производство)

До износа от страната продуктът ще се съхранява в склад за съхранение на ПРЗ

с адрес: ...................................................................................................................................

Управител: .............................................                        Дата: ...............................................

(подпис, печат)

 

Приложение № 3 към чл. 6, ал. 7

ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР
НА БАБХ

УВЕДОМЛЕНИЕ

за въвеждане на ПРЗ, разрешен за паралелна търговия

от

..................................................................................................................................................

(притежател на разрешението за пускане на пазара и употреба на паралелна търговия)

със седалище и адрес на управление: ..................................................................................

..................................................................................................................................................

(гр., общ., обл., ул./бул./ж.к., №, вх., ет., ап.)

..................................................................................................................................................

с ЕИК/БУЛСТАТ: .................................................................................................................,

представлявано от: .................................................................................................................

Адрес за кореспонденция: .....................................................................................................

..................................................................................................................................................

(ако е различен от адреса на управление)

Лице за контакт: ....................................................................................................................

................................................................................................................................................,

тел./факс: ..............................., GSM ......................................, е-mail ...................................

 

ГОСПОДИН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че от .............................../............................ г. започваме въвеждане на:

продукт за растителна защита: .............................................................................................

.................................................................................................................................................,

(наименование на продукта)

разрешен със Заповед № РД ............................/.................................,

притежаващ разрешение за пускане на пазара и употреба:

№ ...................................../...............................,

партиден № ....................................................,

количество: ................................................................................................................... кг/л.

Наименование на продукта в държавата членка по произход: .......................................

Държава членка по произход: .............................................................................................

След въвеждане продуктът ще се съхранява в склад за съхранение на ПРЗ с Удостоверение за търговия № ............................................/...............................................,

адрес: ......................................................................................................................................

 

Управител: ............................................. Дата: ...............................................

(подпис, печат)

 

📖Помощни материали по прилагане на наредбата

🔗 Ръководство “Безопасна употреба на продукти за растителна защита”
🔗 Постери “Правила за безопасност при употреба на продукти за растителна защита”
🔗 Образци на документи, които се поставят на видно място в складовете за съхранение на ПРЗ

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар