Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина

Нормативна база
ЗАПАЗИ ЗА ПО-КЪСНО (0)

Издадена от Министерството на здравеопазването и Министерството на труда и социалната политика
Обн. ДВ. бр.14 от 12 Февруари 2008 г.

 

Глава първа
Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за осъществяване дейността на службите по трудова медицина.
Чл. 2. (1) Работодателите осигуряват обслужване на работещите от служби по трудова медицина, регистрирани по реда на чл. 25в от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ).
(2) Службите по трудова медицина, наричани по-нататък "служби", се създават от:
1. работодателите самостоятелно или съвместно с други работодатели;
2. юридически или физически лица, регистрирани по Търговския закон, по Закона за кооперациите или по Закона за юридическите лица с нестопанска цел за обслужване на работещи.
(3) За обслужване на работещи лечебните заведения могат да създават служби по трудова медицина, учредени като самостоятелни юридически лица.
(4) Когато за работодателя е практически невъзможно сам или в съдружие да създаде служба по трудова медицина, той сключва договор с регистрирана служба.
Чл. 3. (1) Работодателят е длъжен да осигури условия за осъществяване на извършваните от службата дейности и да оказва съдействие на нейните специалисти, като:
1. предоставя място за извършване на дейностите;
2. определя свой служител за контакти и оказване съдействие на специалистите от службата в случаите по чл. 2, ал. 4;
3. осигурява достъп до всички работни места;
4. предоставя техническа и медицинска информация, включително копия на болнични листове, както и друга информация, необходима за дейността на службата по трудова медицина;
5. осигурява връзка с отделите на предприятието или длъжностните лица, които имат отношение към условията на труд, безопасността на труда, опазването на околната среда, противопожарната охрана, материално-техническото снабдяване и други.
(2) Достъпът до работните места се осъществява по установения за това ред в предприятието.
Чл. 4. (1) Лицата в състава на службата по трудова медицина нямат право да разгласяват информацията, станала им известна при или по повод осъществяване на дейността им, която представлява производствена и търговска тайна. Те подписват декларация за неразгласяване на данните, предоставени им от работодателя на обслужваното предприятие.
(2) Личните данни на работещите, свързани с тяхното здравословно състояние, физическото и психическото им развитие, както и всяка друга информация, съдържаща се в медицинските рецепти, предписания, протоколи, удостоверения и в друга медицинска документация, се обработва, използва и съхранява в съответствие с чл. 27 и 28 от Закона за здравето.
Чл. 5. На службата по трудова медицина не могат да се възлагат задачи и дейности, които да възпрепятстват качественото изпълнение на дейностите и по тази наредба.

Глава втора
Условия и ред за осъществяване дейността на службите по трудова медицина

Раздел I
Регистрация

Чл. 6. (1) Минималният състав на службите по трудова медицина включва:
1. лице с образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина и с придобита специалност "трудова медицина";
2. лице с висше техническо образование и три години професионален опит в областта на безопасността и здравето при работа;
3. технически изпълнител с образование не по-ниско от средно.
(2) За професионален опит на лицата по ал. 1, т. 2 се зачита времето, през което са изпълнявали длъжности, свързани със:
1. превенция на професионалните рискове;
2. контрол по спазване на трудовото законодателство и на законодателството, свързано със здравословните и безопасни условия на труд;
3. организация на труда и осигуряване на безопасност и здраве на работното място;
4. обучение по безопасност и здраве при работа.
(3) Професионалният опит на лицата по ал. 1, т. 2 се доказва с официални документи за:
1. трудов стаж;
2. служебен стаж;
3. осигурителен стаж;
4. извършване на дейност в чужбина;
5. длъжностни характеристики, заповеди и други.
(4) В състава на службата по трудова медицина и при изпълнение на конкретни задачи могат да се включват и специалисти в областта на токсикологията, ергономията, психологията, социалната медицина, инженерните науки, правото, икономическите науки и др.
Чл. 7. За регистриране на службите по трудова медицина лицата, които са ги създали, подават до министъра на здравеопазването заявление, към което прилагат:
1. данни, съдържащи наименование, седалище, адрес и телефонен номер;
2. копие от акта за съдебна регистрация или копие от друг документ за създаването на лицата по чл. 2, ал. 2;
3. договор между работодатели - за случаите по чл. 2, ал. 2, т. 1;
4. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър;
5. списък на минималния състав на специалистите от службата по трудова медицина, утвърден и подпечатан от лицата по чл. 2, ал. 2;
6. нотариално заверени копия на документи, удостоверяващи образованието, квалификацията и професионалния опит на специалистите по т. 5;
7. декларация на лицата по т. 5, че отговарят на изискванията по чл. 25б, ал. 3 ЗЗБУТ по образец съгласно приложение № 1;
8. удостоверение за членство в Българския лекарски съюз за лицето по чл. 6, ал. 1, т. 1;
9. документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 46 от Закона за здравето.
Чл. 8. (1) Министърът на здравеопазването или упълномощено от него длъжностно лице по предложение на комисията за регистриране на службите по трудова медицина:
1. издава удостоверение за регистрация на служба по трудова медицина по образец съгласно приложение № 2;
2. издава удостоверение за промяна на регистрацията на служба по трудова медицина по образец съгласно приложение № 3;
3. прави мотивиран отказ за регистрация на служба по трудова медицина;
4. прави мотивиран отказ за издаване на удостоверение за промяна на регистрацията на служба по трудова медицина;
5. издава заповед за заличаване на регистрацията на регистрирани служби по трудова медицина.
(2) Заседанията на комисията за регистриране на службите по трудова медицина са редовни, когато присъстват повече от половината от членовете й.
(3) Комисията за регистриране на службите по трудова медицина прави предложенията по ал. 1 въз основа на решения, приети с обикновено мнозинство от присъстващите на заседанието членове.
(4) Финансовото осигуряване на дейността на комисията за регистриране на службите по трудова медицина се осъществява със средствата по чл. 25г, ал. 7 ЗЗБУТ.
(5) Министърът на здравеопазването утвърждава правилник за организацията на дейността на комисията за регистриране на службите по трудова медицина.
Чл. 9. (1) Министерството на здравеопазването води публичен регистър на службите по трудова медицина. Данните от регистъра се публикуват на страницата на Министерството на здравеопазването в интернет.
(2) Регистърът по ал. 1 съдържа:
1. номер и дата на издаване на удостоверението за регистрация на служба по трудова медицина или на удостоверението за промяна на регистрацията на служба по трудова медицина;
2. наименование, седалище и адрес на управление и телефон на лицата по чл. 2, ал. 2, които са създали служба по трудова медицина;
3. поименен списък на специалистите по чл. 6, ал. 1;
4. номер и дата на заповедта за заличаване на регистрирана служба по трудова медицина;
5. настъпили промени по вписаните обстоятелства по т. 1 - 3.

Раздел II
Осъществяване на дейността

Чл. 10. При осъществяване на функциите по чл. 25, ал. 2 ЗЗБУТ и при реализиране на основните дейности по чл. 25а ЗЗБУТ службите по трудова медицина консултират и подпомагат работодателите за прилагане на превантивните подходи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и за въвеждане на принципа за постоянното подобряване на управлението на дейностите по здраве и безопасност.
Чл. 11. (1) Службите по трудова медицина извършват наблюдение, анализ и оценка на здравното състояние във връзка с условията на труд на всички обслужвани работещи, включително и на тези с повишена чувствителност и намалена резистентност.
(2) Извършваното наблюдение и анализ на здравното състояние обхваща:
1. консултиране и подпомагане на работодателя при организирането на:
а) предварителни медицински прегледи и изследвания за преценка на пригодността на работещите при постъпване на работа;
б) периодични медицински прегледи и изследвания за ранното откриване на изменения в организма в резултат от въздействия на работната среда и трудовия процес;
2. предоставяне на информация на медицинските специалисти, извършващи периодичните медицински прегледи, по отношение на идентифицираните опасности и установения риск за здравето и безопасността на работещите;
3. уведомяване на избрания общопрактикуващ лекар за заболяване или отклонения във физиологичните показатели на работещия, които се нуждаят от диагностично уточняване или лечение; уведомлението съдържа:
а) трите имена на работещия;
б) месторабота на работещия - наименование и адрес на предприятието;
в) длъжност и/или професия на работещия;
г) описание на установено заболяване или отклонения във физиологичните показатели, включително данни за обстоятелствата, при които те са установени;
д) описание на условията на труд в случаите, когато те могат да имат връзка с установено заболяване или отклонения във физиологичните показатели на работещия;
4. изготвяне на заключение за пригодността на работещия да изпълнява даден вид работа.
(3) В случаите по ал. 2, т. 1, буква "а" службата по трудова медицина съгласно нормативните актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа и въз основа на оценката на риска и конкретните условия на труд предлага вида на медицинските специалисти, извършващи прегледите и необходимите изследвания.
(4) В случаите по ал. 2, т. 1, буква "б" службата по трудова медицина съгласно нормативните актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа и въз основа на оценката на риска и конкретните условия на труд предлага:
1. списък на професиите и длъжностите, при които работещите подлежат на задължителни периодични медицински прегледи и изследвания;
2. вида на медицинските специалисти, извършващи прегледите и необходимите изследвания;
3. честотата на провеждане на периодичните медицински прегледи и изследвания.
(5) Заключението по ал. 2, т. 4 се изготвя въз основа на нормативните актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа, оценката на риска и резултатите от проведените медицински прегледи и изследвания по образец съгласно приложение № 4 и се предоставя на работодателя и на работещия.
(6) Службите по трудова медицина анализират здравното състояние на работещите и връзката му с условията на труд във всяко от обслужваните предприятия въз основа на:
а) резултатите от извършените предварителни и периодични медицински прегледи и изследвания;
б) информация за временната неработоспособност по данни от копия на болнични листове, предоставени от работодателя;
в) информация за трайната неработоспособност по данни от работодателя и/или от работещия;
г) информация за регистрирани професионални болести по данни от работодателя и/или от работещия;
д) информация за трудовите злополуки по данни от работодателя и/или работещия.
(7) Службите по трудова медицина ежегодно изготвят обобщени анализи на здравното състояние на работещите за всяко от обслужваните предприятия във връзка с конкретните условия на труд.
(8) Минималните изисквания към съдържанието на обобщените анализи по ал. 7 са определени в приложение № 5.
(9) Службите по трудова медицина изготвят и предоставят до 30 юли на съответната година обобщените анализи по ал. 7 за предходната година на работодателя на обслужваното предприятие и на регионална инспекция по опазване и контрол на общественото здраве, на територията на която се намира обслужваното предприятие.
(10) За проследяване на здравното състояние на всеки работещ във връзка с условията на труд службите по трудова медицина водят здравни досиета на електронен и хартиен носител по образец съгласно приложение № 6.
(11) Към здравното досие се съхраняват копия на карта за предварителен медицински преглед, резултати и заключения от задължителния периодичен медицински преглед, заключения на службата за пригодността на работещия да изпълнява даден вид работа, експертни решения на териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК)/ Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК), разпореждане на териториалното поделение на Националния осигурителен институт (НОИ) за приемане на злополука за трудова, когато такива документи са налични.
Чл. 12. (1) Службите по трудова медицина участват в извършването на оценката на риска за здравето и безопасността на работещите съгласно изискванията на нормативните актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа.
(2) Службите по трудова медицина съвместно с представители на работодателя на обслужваното предприятие и в съответствие с оценката на риска:
1. разработват и предлагат мерки за предотвратяване, отстраняване или намаляване на установения риск;
2. предлагат степенуване по приоритети на мерките по т. 1, като отчитат установения риск, причините за възникване на идентифицираните опасности и техните характеристики, включително осъществимостта на мерките и възможностите за инвестиции;
3. оценяват ефикасността на предприетите от работодателя мерки.
Чл. 13. Службите по трудова медицина разработват препоръки за работодателя за преустройството на работното място, организацията на труда и трудовото натоварване на работещи, които се нуждаят от специална закрила.
Чл. 14. Службите по трудова медицина:
1. разработват и участват в изпълнението на програми за обучение на ръководния персонал, на работещите и на техните представители по правилата за осигуряване на здраве и безопасност при работа и спазването на изискванията за безопасна работна практика;
2. организират и провеждат обучението на работещите по правилата за първа помощ, самопомощ и взаимопомощ във връзка с конкретните опасности на работното място;
3. предоставят информация на работещите за здравните рискове, свързани с работата, и за резултатите от проведените медицински прегледи и изследвания;
4. дават индивидуални съвети на работещите във връзка със здравето и безопасността при работа;
5. участват в реализирането на програми за промоция на здравето на работещите на работното място, отстраняване на рисковите фактори на начина на живот, опазване и укрепване на работоспособността и преодоляване на стреса при работа;
6. подпомагат работодателите при изпълнението на нормативно установените изисквания, свързани със здравословните и безопасните условия на труд;
7. подпомагат работодателите при разработването на правила, норми и инструкции в предприятията за осигуряване на здраве и безопасност при работа и дават съвети на работещите за правилното им прилагане;
8. консултират и подпомагат комитетите и групите по условия на труд при осъществяване на дейността им по чл. 29 ЗЗБУТ.

Раздел III
Организация на дейността на службите по трудова медицина

Чл. 15. (1) Службите по трудова медицина организират своята работа въз основа на утвърден от лицата по чл. 2, ал. 2 правилник за устройството и дейността.
(2) С правилника по ал. 1 се определят:
1. устройството на службата:
а) управление;
б) структурни звена или специализиран състав, ако има такива;
в) функции на ръководния и на специализирания състав;
г) изисквания към квалификацията на персонала;
д) обща численост на персонала;
е) други;
2. дейността на службата:
а) основни дейности;
б) процедури за извършване на дейностите на службата, които включват: начална информация и документи, необходими за извършване на всяка процедура и методология;
в) резултати и документи, удостоверяващи извършването на всяка от процедурите по буква "б";
г) показатели за измерване на качеството на крайния резултат и други;
3. вътрешната система за наблюдение и контрол на дейността на службата;
4. организацията на документооборота, деловодната и архивната дейност;
5. организацията на работното време на службата.
Чл. 16. (1) Службата по трудова медицина води и съхранява документация, удостоверяваща дейността й.
(2) В случаите, когато обслужването от службата е по договор, към документацията по ал. 1 службата води и съхранява досие за всеки договор с работодател за обслужване на работещите, което включва:
1. екземпляр от договора;
2. документи, удостоверяващи извършените по договора дейности от службата, като приемателно-предавателни протоколи, писма, протоколи от заседания на комитетите по условия на труд (КУТ) и/или групите по условия на труд (ГУТ).
(3) В случаите, когато обслужването от службата не е по договор, към документацията по ал. 1 службата води и съхранява документите, удостоверяващи извършените дейности от службата, като приемателно-предавателни протоколи, писма, протоколи от заседания на КУТ и/или ГУТ.
Чл. 17. (1) Здравните досиета на работещите се предават и приемат между службите по трудова медицина на хартиен и електронен носител по служебен път при:
1. промяна на местоработата на работещия и направено искане от службата, обслужваща съответното предприятие;
2. прекратяване на договорните отношения между работодателя и службата - на новата служба, която обслужва предприятието.
(2) При прекратяване дейността на предприятие здравните досиета на работещите се съхраняват от последната служба, обслужвала предприятието, при спазване на реда на предаването и приемането им по ал. 1.
(3) При прекратяване дейността на службата, обслужвала предприятието, досиетата на работещите се предават на работодателя за съхранение до сключването на договор с нова служба. Работодателят няма право на достъп до данните, съдържащи се в съхраняваните от него здравни досиета.
(4) Здравните досиета на работещите се съхраняват 50 години.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Трудова медицина" означава дейност от обсега на различни специалности, имаща за цел:
а) опазване и укрепване здравето на работещите лица чрез предотвратяване и ранно откриване на професионалните увреждания на здравето и чрез ограничаване и отстраняване на вреднодействащи фактори и условия при работа;
б) развитие и стимулиране на здравословен и безопасен труд, работна среда и организация на труда;
в) повишаване на физическото, психичното и социалното благосъстояние на работещите лица и опазване на тяхната работоспособност за подпомагане на професионалното и социалното им развитие при работа;
г) създаване на възможност за работещите лица да водят социален и икономически продуктивен живот и да допринасят положително за устойчивото развитие на нацията.
2. "Работно място" е мястото, където се предвижда извършването на работата в помещения или на което и да е място на територията на предприятието, или до което работещият има достъп във връзка с изпълняваната работа.
3. "Длъжност" е съвкупност от функции и задачи и други изисквания към лицето, като знания и умения за конкретен вид трудова дейност, изпълнявани на работното място.
4. "Лица с повишена чувствителност и намалена резистентност" са лицата с ограничени функционални възможности в сравнение с приетите референтни стойности на функционалните показатели на органи и системи, при които неблагоприятните изменения се проявяват най-рано и са най-силно изразени за конкретна експозиция.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 2. Досиета за здравословното състояние на отделните работници и служители по чл. 28, ал. 2 от Наредба № 14 от 1998 г. за службите по трудова медицина (ДВ, бр. 95 от 1998 г.), водени от службите по трудова медицина, стават неразделна част от здравните досиета по чл. 11, ал. 11.
§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 25б, ал. 4 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и отменя Наредба № 14 от 1998 г. за службите по трудова медицина (ДВ, бр. 95 от 1998 г.).

Приложение № 1 към чл. 7, т.

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният ............................................................................................................................................................................
(трите имена)
ЕГН ........................................................., лична карта № ............................................................................................................,
издадена от ........................................................................... на .....................................................................................................,
постоянен адрес .....................................................................................................................
настоящ адрес .....................................................................................................................

ДЕКЛАРИРАМ

1. Не работя в Министерството на здравеопазването и контролните му органи.

2. Не работя в Министерството на труда и социалната политика и контролните му
органи.

3. Не съм загубил правоспособност по смисъла на Закона за здравето (само за
лицата по чл. 6, ал. 1, т. 1).

4. Нямам подписан договор с Националната здравноосигурителна каса и не съм
регистриран в регионален център по здравеопазване.

Настоящата декларация подавам на основание чл. 7, т. 7 от Наредба № 3 от 2008 г.
за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина.

Известна ми е наказателната отговорност за неверни данни по чл. 313 от
Наказателния кодекс.

Дата на деклариране ............................... година

Декларатор:

Приложение № 2 към чл. 8, ал. 1, т. 1

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

УДОСТОВЕРЕНИЕ
ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА
№ / г.

На основание чл. 25г, ал. 3 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и подадено заявление с вх. № ....................../......................... г.,

ИЗДАВАМ:

Удостоверение за регистрация на служба по трудова медицина при ..........................................................................................................................................................................................................
(наименование, седалище и адрес на управление на
лицето, което създава службата по трудова медицина)

Регистрацията е валидна при запазване на условията съгласно приложения
списък на състава на службата по трудова медицина, който е неотменна част от това удостоверение.

МИНИСТЪР:

................................

(подпис)

Приложение № 3 към чл. 8, ал. 1, т. 2

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

УДОСТОВЕРЕНИЕ
ЗА ПРОМЯНА НА РЕГИСТРАЦИЯ НА СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА
№ / г.

На основание чл. 25д, ал. 2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и подадено уведомление с вх. № ....................../......................... г.,

ИЗДАВАМ:

Удостоверение за промяна на регистрация на служба по трудова медицина при .......................................................................................................................................................................................................
(наименование, седалище и адрес на управление на
лицето, което създава службата по трудова медицина)

Регистрацията е валидна при запазване на условията съгласно приложения
списък на състава на службата по трудова медицина, който е неотменна част от това удостоверение.

Настоящото удостоверение отменя удостоверение №......./..........................................................................................

МИНИСТЪР:

................................

(подпис)

Приложение № 4 към чл. 11, ал. 5

Заключение на службата по трудова медицина за пригодността на работещия да изпълнява даден вид работа

Част А. Заключение за пригодността на работещия да изпълнява даден вид работа въз основа на условията на труд и задължителния предварителен медицински преглед

                                                                                    ЗАКЛЮЧЕНИЕ
от .......................................................................................................................................................................................
(наименование на службата по трудова медицина)
за пригодността на лицето ...........................................................................................................................................
(посочват се трите имена на лицето)
да изпълнява ...................................................................................................................................................................
(посочва се длъжността/професията)
в ..........................................................................................................................................................................................
(посочва се наименованието на предприятието, адрес, цех/ отдел/сектор)

Въз основа на данните от картата за предварителен медицински преглед от ...................../................г., издадена от .............................................., и условията на труд
лицето................................................................................................................................................................................
(посочват се трите имена на лицето)
 може да изпълнява посочената длъжност/професия.
 може да изпълнява посочената длъжност/професия при следните условия:
........................................................................................................................................................................................................
 не може да изпълнява посочената длъжност/професия в съответното предприятие.

Лице, управляващо службата

по трудова медицина:

......................................................................................
(име, фамилия, подпис и печат)

Дата:

Част Б. Заключение за пригодността на работещия да изпълнява даден вид работа въз основа на условията на труд и заключенията от периодичния медицински преглед

                                                                                            ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на ....................................................................................................................................................................................................
(наименование на службата по трудова медицина)
за пригодността на лицето........................................................................................................................................................
(посочват се трите имена на лицето)
да изпълнява ...............................................................................................................................................................................
(посочва се длъжността/професията)
в.......................................................................................................................................................................................................
(посочва се наименованието на предприятието, цех/ отдел/сектор)

Въз основа на условията на труд и данните от задължителния периодичен медицински преглед, проведен от ............................................. на ................/........................ г.,
лицето ..........................................................................................................................................................................................
(посочват се трите имена на работещия)
 може да извършва посочената длъжност/професия.
 може да извършва посочената длъжност/професия при следните условия:
........................................................................................................................................................................................................
 не може да извършва посочената длъжност/професия в съответното предприятие.

Лице, управляващо службата

по трудова медицина:

....................................................................................................
(име, фамилия, подпис и печат)

Дата:

Приложение № 5 към чл. 11, ал. 8

Минимални изисквания към съдържанието на обобщения анализ за здравното състояние на работещите

Част А. Предприятие до 30 работещи
1. Данни за работещите в предприятието

Средно-                                Пол
списъчен
състав на
работещите

М Ж

2. Описание на боледувалите работещи по данни от болничните листове

№ по редполвъзрастпрофесияДиагнози (код по МКБ)

3. Често и дълго боледували работещи (*)

№ по редполвъзрастпрофесияДиагнози (код по МКБ)

(*) Често и дълго боледувалите работещи са тези с 4 и повече случаи с временна неработоспособност (първични болнични листове) и/или с 30 и повече дни с трудозагуби от заболявания за съответната календарна година.
4. Описание на работещите с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК за съответната календарна година - брой и диагнози.
5. Описание на резултатите от проведените периодични медицински прегледи

№ по редполвъзрастпрофесияДиагнози (код по МКБ)

6. Описание на трудовите злополуки за съответната календарна година - брой и причини.
7. Описание на регистрираните професионални болести за съответната календарна година - брой и диагнози.
8. Анализ на връзката между данните за заболяемостта и трудовата дейност, изводи и препоръки.

Част Б. Предприятие от 31 до 100 работещи
I. Изходни данни
1. Данни за работещите в предприятието
Средно-                        Пол
списъчен
състав на
работещите

М Ж

2. Данни за боледувалите работещи за съответната календарна година:
2.1. Брой работещи с регистрирани заболявания (по данни от болничните листове).
2.2. Абсолютен брой случаи (първични болнични листове) - общо и по нозологична структура, съгласно МКБ-10.
2.3. Брой на дните с временна неработоспособност (общо от всички болнични листове - първични и продължения) - общо и по нозологична структура, съгласно МКБ-10.
2.4. Брой случаи с временна неработоспособност с продължителност до 3 дни (първични болнични листове).
2.5. Брой на работещите с 4 и повече случаи с временна неработоспособност (първични болнични листове).
2.6. Брой на работещите с 30 и повече дни временна неработоспособност от заболявания.
2.7. Брой регистрирани професионални болести.
2.8. Брой работещи с регистрирани професионални болести.
2.9. Брой на работещите с експертно решение на ТЕЛК за заболяване с трайна неработоспособност.
3. Данни за проведените задължителни периодични медицински прегледи през съответната календарна година:
3.1. Брой на работещите, подлежащи на задължителни периодични медицински прегледи.
3.2. Брой на работещите, обхванати със задължителни периодични медицински прегледи.
II. Анализ и оценка на показателите, характеризиращи здравното състояние на работещите
1. Честота на боледувалите работещи със заболяемост с временна неработоспособност.
2. Честота на случаите с временна неработоспособност.
3. Честота на трудозагубите с временна неработоспособност.
4. Средна продължителност на един случай с временна неработоспособност.
5. Честота на работещите с професионални болести.
6. Честота на работещите с трудови злополуки.
7. Честота на работещите със заболяемост с трайна неработоспособност.
8. Описание на често и дълго боледували работещи - брой, диагнози (код по МКБ-10).
9. Описание на работещите с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК - брой и диагнози (код по МКБ-10).
10. Описание на трудовите злополуки - брой и причини.
11. Описание на регистрираните професионални болести - брой и диагнози (код по МКБ-10).
12. Описание на резултатите от задължителни периодични медицински прегледи през съответната календарна година - брой заболявания, открити при проведените задължителни периодични медицински прегледи - общо и по нозологична структура, съгласно МКБ-10; брой работещи със заболявания, открити при проведените задължителни периодични медицински прегледи - общо и по нозологична структура, съгласно МКБ-10.
13. Анализ на връзката между данните за заболяемостта и условията на труд, изводи и препоръки.

Част В. Предприятие с над 100 работещи
I. Изходни данни
1. Данни за работещите в предприятието
Средно-                         Пол
списъчен
състав на
работещите

М Ж

2. Данни за боледувалите работещи за съответната календарна година.
2.1. Брой работещи с регистрирани заболявания (в болничните листове).
2.2. Абсолютен брой случаи (първични болнични листове) - общо и по нозологична структура, съгласно МКБ-10.
2.3. Брой на дните с временна неработоспособност (общо от всички болнични листове - първични и продължения) - общо и по нозологична структура, съгласно МКБ-10.
2.4. Брой случаи с временна неработоспособност с продължителност до 3 дни (първични болнични листове).
2.5. Брой на работещите с 4 и повече случаи с временна неработоспособност (първични болнични листове).
2.6. Брой на работещите с 30 и повече дни временна неработоспособност от заболявания.
2.7. Брой регистрирани професионални болести:
2.8. Брой работещи с регистрирани професионални болести.
2.9. Брой на работещите с експертно решение на ТЕЛК за заболяване с трайна неработоспособност.
3. Данни за проведените задължителни периодични медицински прегледи през съответната календарна година:
3.1. Брой на работещите, подлежащи на задължителни периодични медицински прегледи.
3.2. Брой на работещите, обхванати със задължителни периодични медицински прегледи.
3.3. Брой заболявания, открити при проведените задължителни периодични медицински прегледи - общо и по нозологична структура, съгласно МКБ-10.
3.4. Брой работещи със заболявания, открити при проведените задължителни периодични медицински прегледи - общо и по нозологична структура, съгласно МКБ-10.

II. Анализ и оценка на показателите, характеризиращи здравното състояние на работещите
1. Честота на боледувалите работещи със заболяемост с временна неработоспособност.
2. Честота на случаите с временна неработоспособност.
3. Честота на трудозагубите с временна неработоспособност.
4. Средна продължителност на един случай с временна неработоспособност.
5. Структура на случаите/дните с временна неработоспособност по нозологична принадлежност.
6. Относителен дял на често и дълго боледувалите работещи.
7. Относителен дял на краткосрочната временна неработоспособност.
8. Честота на работещите с професионални болести.
9. Структура на работещите с професионална заболяемост по нозология.
10. Честота на работещите с трудови злополуки.
11. Честота на работещите със заболяване с трайна неработоспособност.
12. Честота на лицата със заболявания, открити при проведените периодични медицински прегледи.
13. Работещи с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК - брой и честота на заболяванията с трайна неработоспособност, професионални болести и трудови злополуки:

ПрофесияЗаболяемост с трайна неработоспособностПрофесионална заболяемостТрудова злополука
бройчестотабройчестотабройЧестота
1.....................................................................................................................
2.....................................................................................................................
.......................................................................................................................

14. Анализ на връзката между данните за заболяемостта и условията на труд, изводи и препоръки.

Приложение № 6 към чл. 11, ал. 10

ЗДРАВНО ДОСИЕ

I. Паспортна част
на ....................................................................................................................,
(трите имена)
ЕГН .............................................,
постоянен адрес: ....................................................................................................................,
(област, община, гр./село, ул./бул. №)
личен лекар: .....................................................................................................................
(име, адрес на регистрираната практика, телефон)

II. Професионален маршрут

Предприятие

Длъжност/професия

Продължителност на стажа

1..............................................................................................................................................................................................
2............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

III. Данни за регистрирани професионални болести, трудови злополуки, трудоустрояване и за трайно намалена работоспособност
1. Регистрирани професионални болести по данни на работещия и/или работодателя:
№ на експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК и диагноза.
2. Трудови злополуки по данни на работещия и/или работодателя:
№ на акта за трудова злополука, диагнозата, датата, на която е настъпила трудовата злополука, и наименованието на предприятието, в което е станала трудовата злополука.
3. Трудоустрояване по данни на работещия и/или работодателя:
Диагноза, продължителност, място на трудоустрояване (предприятие, цех/отдел/сектор, длъжност).
4. Трайно намалена работоспособност по данни на работещия и/или работодателя:
№ на експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК и диагноза
Срок:
% загубена работоспособност:
 над 90 %
 от 71 - 90 %
 от 50 - 70 %
IV. Условия на труд и данни от проведени предварителни и периодични медицински прегледи и изследвания по време на работата на работещия в ..........................................................................................................................................
(посочва се наименованието и адресът на предприятието)

1. Данни за изпълняваната в предприятието длъжност/професия, работното място и условията на труд
1.1 . Длъжност/професия
1.2. Работно място
1.3. Условия на труд при длъжност/професия по т. 1.1 и работно място по т. 1.2
1.3.1. Кратко описание на извършваната дейност:
1.3.2. Фактори на работната среда и трудовия процес(*)
1.3.2.1. Микроклимат:
1.3.2.1.1. температура;
1.3.2.1.2. относителна влажност;
1.3.2.1.3. скорост на движение на въздуха.
1.3.2.2. Осветление
1.3.2.3. Шум
1.3.2.4. Вибрации:
1.3.2.4.1. общи
1.3.2.4.2. локални
1.3.2.5. Нейонизиращи лъчения
1.3.2.6. Йонизиращи лъчения
1.3.2.7. Прах - вид
1.3.2.8. Химични агенти - вид
1.3.2.9. Биологични агенти
1.3.2.10. Работна поза
1.3.2.11. Ръчна работа с тежести
1.3.2.12. Двигателна монотонна работа
1.3.2.13. Нервно-психично напрежение
1.3.2.14. Организация на труда
1.3.2.14.1. режим на работа;
1.3.2.14.2. продължителност на работното време;
1.3.2.14.3. физиологични режими на труд и почивка.
1.3.2.15. Други
________________________________________________________________________________
*Когато са проведени лабораторни изпитвания, се посочват номерът и датата на протоколите от изпитванията, установените и граничните стойности.

2. Данни за предварителен медицински преглед
2.1. Има налични данни за проведен предварителен преглед
2.1.1. Данни от картата за предварителен медицински преглед, издадена от ................................... на ............./........... г., за постъпване на работа в ....................................................................................................................
(посочва се наименованието на предприятието)
на длъжност/професия .....................................................................................................................
(посочва се длъжността/професията)

Дата на провеждане на предварителния медицински преглед

Диагноза

Заключение на лекаря, провел предварителния медицински преглед

2.1.2. Заключение на службата по трудова медицина за пригодността на работещия да изпълнява даден вид дейност въз основа на карта от задължителен предварителен медицински преглед, издадена от......................................на................/..........г.

Наименование

и адрес на

службата по

трудова

медицина,

изготвила

заключението,

и дата на

изготвянето му

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение

може да изпълнява посочената длъжност/професия

...................................................................................................................

(посочва се длъжността/професията)

в ................................................................................................................

(посочва се наименованието на предприятието)

може да изпълнява посочената длъжност/професия
...................................................................................................................
(посочва се длъжността/професията)
в ...............................................................................................................
(посочва се наименованието на предприятието)
при следните условия ..................................................................................................................
(описват се условията)
не може да изпълнява посочената длъжност/професия
...................................................................................................................
(посочва се длъжността/професията)
в ................................................................................................................
(посочва се наименованието на предприятието)

2.2.  Няма налични данни за проведен предварителен медицински преглед.
3. Данни за извършените периодични медицински прегледи и изследвания на работещия на ...................................../работно място ..........................:
(длъжност/професия) (работно място)
3.1. Работещият се е явил на периодичен медицински преглед и са проведени определените изследвания.
3.1.1. Дата на провеждане на прегледа: .............../....................... г.
3.1.2. Наименование на лечебното заведение, провело прегледа.
3.1.3. Вид на медицинските специалисти, извършили прегледите.
3.1.4. Вид на извършените функционални и лабораторни изследвания.
3.1.5. Заключение на лекаря/лекарите, провели прегледите:
 Клинично здрав(а) .....................................................................................................................
 Заболявания: ..........................................................................................................................................................................

Подлежи на диспансеризация
Подлежи на болнично лечение
Нуждае се от трудоустрояване:
временно .....................................................................................................................
трайно .....................................................................................................................
3.1.6. Заключение на службата по трудова медицина за пригодността на работещия да изпълнява даден вид дейност въз основа на задължителния периодичен медицински преглед, проведен от ....................................... на ............................/............ г.

Наименование

и адрес на

службата по

трудова

медицина,

изготвила

заключението,

и дата на

изготвянето му

Заключение
може да изпълнява посочената длъжност/професия

...................................................................................................................

(посочва се длъжността/професията)

в ................................................................................................................

(посочва се наименованието на предприятието)

може да изпълнява посочената длъжност/професия
...................................................................................................................
(посочва се длъжността/професията)
в ...............................................................................................................
(посочва се наименованието на предприятието)
при следните условия ..................................................................................................................
(описват се условията)
не може да изпълнява посочената длъжност/професия
...................................................................................................................
(посочва се длъжността/професията)
в ................................................................................................................
(посочва се наименованието на предприятието)

3.2. Работещият се е явил на периодични медицински прегледи, но е отказал определен преглед и/или изследвания.

Наименование и адрес на  службата по трудова медицина, изготвила заключението, и дата на изготвянето му

Заключение

не може да се прецени пригодността на работещия да изпълнява длъжност/професия ......................................................................

(посочва се длъжността/професията)

в предприятие.............................................................................................

(посочва се наименованието на предприятието)

поради отказ за провеждане на определен преглед и/или изследване

3.2.1. Заключение на службата по трудова медицина за пригодността на работещия да изпълнява даден вид дейност

3.3. Работещият не се е явил на периодичен медицински преглед

V. Данни за посещенията на работещия в службата по трудова медицина по негова инициатива

1. Извършено посещение на работещия в службата по трудова медицина ......................................................................................................................................................................................................,
(посочва се наименованието и адресът на службата по трудова медицина)
обслужваща ....................................................................................................................
(посочва се наименованието на предприятието)
2. Дата на извършеното посещение
3. Кратко описание на целта на посещението
4. Описание на предприети мерки от службата по трудова медицина във връзка с поставени въпроси, проблеми и други, когато е необходимо.
5. Други.

📖Материали, свързани с наредбата

🔗 Видео-лекция: Службата по трудова медицина – избор, комуникация, задължения
🔗 Писмо 02-01-77/2016: СТМ изготвя списък на лекарствените продукти съобразно оценката на риска
🔗 Ръководство за организация и провеждане на периодични медицински прегледи
🔗 Образец на Списък на професиите и длъжностите, при които работещите подлежат на задължителни периодични медицински прегледи и изследвания

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ