Наредба № 24 от 20 октомври 2003 г. за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките

Издадена от Министерството на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.95 от 28 Октомври 2003 г., попр. ДВ. бр.100 от 14 Ноември 2003 г.

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. (1) С тази наредба се определят санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките.
(2) Дискотеките са заведения за развлечение, предимно за танцуване, с дансинг и с ограничен брой места за сядане.

Чл. 2. (1) Дискотеките се разкриват в самостоятелни сгради, комплекси за развлечение, хотели, административни сгради, спортни комплекси и други подходящи помещения в населените места.
(2) Дискотеки могат да се разкриват и сезонно на открито, на определени площадки на стадиони, плажни ивици, увеселителни паркови площадки и открити басейни, при осигуряване на най-малко 200 метра до най-близките жилищни сгради.
(3) Дискотеки не могат да се разкриват в обекти, подлежащи на усилена шумозащита - лечебни заведения, детски градини и училища, общежития, жилищни сгради и прилежащи към тях помещения.
(4) Временни дискотеки за ученици могат да се организират и във физкултурните салони на училищата в извънучебно време, при спазване на изискванията по чл. 4, 8, 9 и 10.

Раздел II.
Изисквания към експлоатацията

Чл. 3. (1) Към проектирането, изграждането, устройството на помещенията, технологичното оборудване, режима на експлоатация и поддържане, и условията за търговия с качествени и безопасни храни в дискотеките се прилагат хигиенните изисквания, определени в Наредба № 7 от 2002 г. за хигиенните изисквания към предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, и към условията за производство и търговия с качествени и безопасни храни (обн., ДВ, бр. 40 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 59 от 2003 г.).
(2) При изграждане на дискотеките се използват материали и конструкции, осигуряващи звукоизолация.
(3) В дискотеките се изграждат два входа - основен и авариен.
(4) За дискотеките на открито се допуска използването на химически тоалетни при липса на стационарни санитарни възли.

Чл. 4. (1) Еквивалентното ниво на шума от дейността на дискотеката в съседните помещения на същата сграда, както и върху прилежащите територии не може да превишава стойностите, определени в Хигиенни норми 0-64 за пределно допустимите нива на шума в жилищни и обществени сгради и жилищни райони (обн., ДВ, бр. 87 от 1972 г.; изм. и доп., бр. 16 от 1975 г.).
(2) Нивото на звуково налягане в помещенията на дискотеката не трябва да превишава 85 dВ(А).
(3) В дискотеката се монтират уредби с автоматични индикатори за контролиране нивото на шума.

Чл. 5. Изискванията към параметрите на микроклимата в помещенията са:
1. температура на въздуха - от 18 до 22 °С;
2. относителна влажност на въздуха - от 30 до 60 %;
3. скорост на движение на въздуха - от 0,2 до 0,4 м/сек.

Чл. 6. (1) За осигуряване на изискванията по чл. 5 в дискотеките се осигурява механична общообменна вентилация или климатизация.
(2) Вентилацията на помещенията трябва да осигурява минимум 60 куб. м. чист въздух на човек на час.

Чл. 7. (1) Минималната осветеност на залата за посетители трябва да е 75 лукса.
(2) В дискотеките се осигурява аварийно осветление за всички помещения и изходи.

Чл. 8. (1) Източниците на оптично лъчение, излъчващи в ултравиолетов и късовълнов видим обхват с дължина на вълната около 450 нанометра, се монтират на разстояние най-малко 2 м от очите на посетителите и работещите в дискотеката.
(2) Ултравиолетово и късовълново видимо лъчение не трябва да попада директно върху очите на посетителите и работещите в дискотеката.

Чл. 9. (1) За светлинни ефекти в дискотеките могат да се прилагат лазерни системи от всички класове по степен на риск (I, II, III А, III Б и IV) съгласно изискванията на Наредба № 9 от 1986 г. за санитарни правила при работа с лазери (ДВ, бр. 95 от 1986 г.) и БДС ЕN 60 825-1 "Безопасност на лазерни съоръжения. Част 1: Класификация на съоръженията, изисквания и ръководство за потребителя".
(2) Източниците на лазерно лъчение, използвани за светлинни ефекти, се монтират така, че пряко или отразено лъчение да не попада в очите на посетителите и работещите в дискотеката.
(3) Огледално отразяващи повърхности (огледала, огледални въртящи се сфери и др.) да се монтират в дискотеките така, че да не позволяват отразен лазерен сноп да попада в очите на посетителите и работещите.
(4) (Попр. - ДВ, бр. 100 от 2003 г.) За работа с лазерните системи в дискотеката се допускат само лица, които отговарят на изискванията на чл. 4 от наредбата по ал. 1.

Чл. 10. Допуска се използването на пиротехнически ефекти само с разрешение от Национална служба пожарна и аварийна безопасност.

Чл. 11. (1) В дискотеките се предлагат безалкохолни и алкохолни напитки, коктейли, ядки, кафе, готови пакетирани сандвичи, закуски, захарни изделия и готови сладкарски изделия.
(2) Не се допуска продажба на тютюн и тютюневи изделия и алкохолни напитки на малолетни и непълнолетни лица в дискотеките.

Чл. 12. В дискотеките се осигурява пропускателен режим, който гарантира безопасен и контролиран достъп на посетителите в помещенията на дискотеката.

Заключителни разпоредби

§ 1. Тази наредба се издава на основание § 11 във връзка с чл. 20 от Закона за народното здраве.

§ 2. Дискотеките се привеждат в съответствие с изискванията на тази наредба в срок до 1.VII.2004 г.

§ 3. С тази наредба се отменя Наредба № 9 от 1983 г. за хигиенните изисквания за устройство и експлоатация на дискотеки (ДВ, бр. 79 от 1983 г.).

§ 4. Контролът по изпълнение изискванията по тази наредба се възлага на органите на Държавния санитарен контрол.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ