Наредба № 2 от 5 февруари 2007 г. за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване

Издадена от Министерството на здравеопазването
Обн. ДВ. бр.15 от 16 Февруари 2007 г.

Раздел I
Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се определят здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване.

Чл. 2. Наредбата не се отнася за работни места с компютри и видеомонитори и за кабинети, в които се осъществяват обучение и извънучебни дейности на ученици с персонални компютри.

Чл. 3. Всеки, който открие компютърна или интернет зала, е длъжен да уведоми за това съответната регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве по реда на чл. 36 от Закона за здравето.

Раздел II
Изисквания към помещенията и тяхното поддържане

Чл. 4. (1) Компютърните и интернет залите се разкриват в самостоятелни сгради, сгради със смесено предназначение или други подходящи помещения в населените места.
(2) Разкриването на компютърни и интернет зали в жилищни сгради се допуска при спазване на изискванията по чл. 38 от Закона за устройство на територията.
(3) Входът на компютърните и интернет зали, разкрити в жилищни сгради, е самостоятелен и е извън входа и общите помещения на жилищните сгради.
(4) Компютърните и интернет зали, предвидени за повече от 20 посетители, се осигуряват с два входа - основен и авариен.

Чл. 5. (1) В компютърните и интернет зали могат да се разполагат кафетерии и сладкарници в отделни помещения, свързани със залите, или в обособени кътове на същите зали.
(2) Кафетериите и сладкарниците по ал. 1 трябва да отговарят на изискванията по Наредба № 5 от 2006 г. за хигиената на храните (ДВ, бр. 55 от 2006 г.).

Чл. 6. Площта на едно място, оборудвано с монитор, е не по-малко от 3 m2.

Чл. 7. (1) Подовете на помещенията трябва да позволяват влажно почистване и дезинфекция.
(2) Помещенията се почистват периодично съобразно необходимостта, но не по-малко от един път на 8 часа работа.
(3) Почистването и дезинфекцията се извършват с миещи препарати и химични дезинфекционни средства, предназначени за целта, прилагани съгласно указанията на производителя.

Чл. 8. (1) В компютърните и интернет зали до 50 места, оборудвани с монитори, се осигурява санитарен възел с преддверие и една тоалетна клетка. На всеки следващи 50 места, оборудвани с монитори, се осигурява отделен санитарен възел с преддверие и една тоалетна клетка.
(2) В компютърните и интернет зали до 10 места, оборудвани с монитори, се допуска ползване на санитарен възел, разположен в съседство със залата, при условие че има осигурен достъп до него.
(3) Санитарният възел се оборудва със стандартни санитарни прибори. В преддверието на санитарния възел се осигурява тоалетна мивка с течаща топла и студена вода, която отговаря на изискванията по Наредба № 9 за качествата на водата, предназначена за питейно-битови цели (ДВ, бр. 30 от 2001 г.).

Раздел III
Изисквания към оборудването

Чл. 9. Изискванията за стойностите на електрическото поле и на магнитната индукция на разстояние 50 cm пред мониторите са:
1. за честотния обхват от 5 - 2000 Hz - интензитетът на електрическото поле да не надвишава 25 V/m, а магнитната индукция - 2,5 mG;
2. за честотния обхват от 2 - 400 kHz - интензитетът на електрическото поле да не надвишава 2,5 V/m, а магнитната индукция - 0,25 mG.

Чл. 10. Изискванията към елементите на компютърните системи и използваното оборудване са:
1. стабилно изображение на екрана на монитора, като минималната честота на опресняване е 72 Hz за мониторите с електронно-лъчева тръба;
2. възможност за регулиране на яркостта и/или контраста между знаците и фона на екрана от лицето, използващо компютърните системи;
3. подвижност на монитора и възможност за наклоняване, повдигане или въртене встрани, в зависимост от нуждите на лицето, използващо компютърните системи;
4. ограничаване на отражения или отразен блясък върху екрана на монитора, причиняващи дискомфорт на лицето, ползващо компютърните системи;
5. подвижност на клавиатурата, позволяваща заемането на удобна поза, непредизвикваща умора на ръцете и китките;
6. достатъчно пространство пред клавиатурата, което дава възможност за опора на ръцете и китките на лицето, използващо компютърните системи;
7. контрастни и четливи знаци на клавиатурата;
8. ниска отразителна способност на повърхността на използваната маса, както и възможност за промени в подреждането на монитора, клавиатурата и останалото оборудване върху нея;
9. размери на масата - не по-малко от 800 mm дължина;
10. разстояние между очите на лицето, използващо компютърните системи, и екрана - 500 - 700 mm, а между очите и клавиатурата - 450 - 500 mm;
11. стабилност и регулиране на височината на седалката на стола, което позволява свобода на движенията и удобна поза;
12. регулиране на височината и наклона на облегалката на стола за осигуряване опора на лицето, използващо компютърните системи.

Раздел IV
Изисквания към факторите на средата

Чл. 11. Изискванията към характеристиките на микроклимата в компютърните и интернет зали са:
1. температура на въздуха от 18 до 25 °C и не по-висока от 28°С при температура на външния въздух над 25°С;
2. относителна влажност на въздуха от 30 до 60 % и не повече от 55 % през топлия период на годината, когато температурата на външния въздух надхвърля 28°С;
3. скорост на движение на въздуха, непревишаваща 0,2 m/s за студения период на годината и 0,4 m/s за топлия период на годината.

Чл. 12. В компютърните и интернет зали се осигурява механична общообменна вентилация с оглед спазването на изискванията за микроклимата, посочени в чл. 11.

Чл. 13. (1) В компютърните и интернет зали със смесено осветление изкуствената осветеност на местата, предназначени за ползване на компютърните системи, трябва да е не по-малка от 200 Lx.
(2) При наличие на естествено осветление прозорците се снабдяват с щори или други средства, които ограничават непосредственото падане на слънчева светлина върху екраните на мониторите.

Чл. 14. Нивото на шума, създаван от компютърната техника и другото оборудване на компютърните и интернет зали, да не превишава 65 dB(A).

Раздел V
Изисквания към организацията на дейностите

Чл. 15. (1) В компютърните и интернет зали не се разрешава тютюнопушене.
(2) На подходящи места в залите се поставя забрана за тютюнопушене чрез съответни трайни и четливи надписи и/или знаци.

Чл. 16. (1) На всеки час непрекъсната работа с компютър се препоръчват 15 min почивка.
(2) За малолетни и непълнолетни лица времето за непрекъсната работа с компютри в рамките на едно денонощие не може да превишава:
1. два часа - за лица до 14-годишна възраст;
2. три часа - за лица от 14- до 18-годишна възраст.
(3) В компютърните и интернет зали след 22 ч. не се допускат лица до 14 години без пълнолетен придружител.
(4) Изискванията по предходните алинеи се означават чрез съответни трайни и четливи надписи и/или знаци, поставени непосредствено до мониторите, или се изписват на екраните на мониторите.
(5) Собствениците или лицата, които отговарят за дейността на компютърните и интернет зали, осигуряват спазването на изискванията по ал. 2, 3 и 4.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба "компютърни и интернет зали" са помещения, снабдени с компютърна техника, които са на разположение за обществено ползване.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 34, ал. 2 във вр. с § 1, т. 9, буква "д" от Закона за здравето и отменя Наредба № 19 за санитарно-хигиенните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване (ДВ, бр. 88 от 2003 г.).
§ 3. Контролът по изпълнение на изискванията на наредбата се осъществява от органите на държавния здравен контрол.

📖 ОЩЕ МАТЕРИАЛИ В ПОМОЩ ПО ТЕМАТА:

🔗 Практически указания – слънцезащита на работни места с монитор
🔗 ISO 9241 Ергономични стандарти за работа с видеодисплей
🔗 Физиологичен режим на труд и почивка при работа с видеодисплей

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ