Наредба № 2 от 30.01.2012 г. за условията, начините и реда за прилагане на продукти за растителна защита в горските територии

Издадена от Министерството на земеделието и храните
Обн. ДВ. бр.10 от 3 Февруари 2012 г.

Глава първа
Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се уреждат:
1. условията и начинът за прилагане на продукти за растителна защита (ПРЗ) в горските територии;
2. изискванията при употребата на ПРЗ в горските територии;
3. изискванията при доставка, превоз, съхранение и използване на ПРЗ в горските територии;
4. задълженията на лицата при прилагане на ПРЗ;
5. условията за безопасност при работа с ПРЗ.

Чл. 2. Държавната политика в областта на горското стопанство, включително прилагането на ПРЗ, се осъществява от Министерството на земеделието и храните (МЗХ) чрез Изпълнителната агенция по горите (ИАГ).

Глава втора
Условия за прилагане на продукти за растителна защита в горските територии

Чл. 3. Продуктите за растителна защита се прилагат при следните условия:
1. установена популационна плътност на вредителя, степен на заболяване и размер на прогнозните биологични и стопански щети съгласно Наредба № 12 от 2011 г. за защита на горските територии от болести, вредители и други повреди (ДВ, бр. 2 от 2012 г.) по чл. 132 от Закона за горите;
2. спазване на необходимите изисквания за приложение, определени с тяхната регистрация и указания на производителя;
3. климатична обстановка, благоприятстваща достатъчна ефективност съгласно тяхната регистрация и указания на производителя;
4. осигурена безопасност за човека, топлокръвните животни и пчелите съгласно Наредба № 15 от 2004 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности (ДВ, бр. 47 от 2004 г.) в района на използване;
5. спазване на забраните и ограниченията за прилагане на ПРЗ съгласно изискванията, регламентирани в Наредба № 3 от 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (ДВ, бр. 88 от 2000 г.).

Чл. 4. Продуктите за растителна защита се прилагат:
1. при предпосевна и предпосадъчна подготовка и отглеждане на горски семена и фиданки;
2. при обеззаразяване на почви, субстрати, работни инструменти и помещения;
3. при борба с вредители в маточници и семепроизводни градини;
4. при поява и нападение на вредители, застрашаващи стабилността на горските екосистеми в горите със стопански функции;
5. за защита на единични дървета, група дървета или гори по чл. 5, ал. 3, т. 1 съгласно ЗГ от насекоми вредители, болести и други или при настъпили повреди от тях съобразно режимите, установени със Закона за защитените територии (ЗЗТ), Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и подзаконовите нормативни актове, свързани с тях, заповедите за обявяване и плановете за управление.

Глава трета
Употреба на продукти за растителна защита в горските територии

Чл. 5. В горските територии се прилагат само продукти за растителна защита, които са разрешени със заповед на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните, по реда на Закона за защита на растенията (ЗЗР).

Чл. 6. (1) Оценка на фитосанитарната обстановка в горите и предложение за употребата на ПРЗ се правят на основание прогноза за очакваните нападения от неприятели, болести и други повреди в горите, изготвена от специализираните териториални звена към ИАГ - лесозащитните станции, и утвърдена от изпълнителния директор на ИАГ.
(2) В случай на внезапна поява на болести и вредители и други повреди в горските разсадници - държавна собственост, за подобряване здравословното състояние на фиданките се разрешава употреба на ПРЗ извън предвидени в предходната алинея случаи.

Чл. 7. (1) Вносът на биоагенти се осъществява съгласно ЗЗР.
(2) Въвеждането на неместни животински и растителни видове в природата на Република България за целите на растителната защита се извършва по реда на Закона за биологичното разнообразие.

Чл. 8. Държавните предприятия по чл. 163 ЗГ, учебно-опитните горски стопанства (УОГС) и собствениците на гори писмено уведомяват съответните кметства за вида, времето, мястото и начина за прилагане на ПРЗ най-малко пет дни преди третиране на съответните площи съгласно Закона за пчеларството и Наредба № 15 от 2004 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

Глава четвърта
Доставка, превоз, съхранение и използване на продукти за растителна защита

Чл. 9. Продуктите за растителна защита се доставят до мястото на съхраняване и използване в оригинални опаковки, с етикет на български език, по реда на ЗЗР и актовете по прилагането му.

Чл. 10. Продуктите за растителна защита се транспортират в присъствието на лице, притежаващо сертификат за работа с ПРЗ и възлагателна заповед за тази дейност, като се спазват изискванията на Наредбата за изискванията към складовата база, транспортирането и съхранението на ПРЗ, приета с ПМС № 322 от 2006 г. (ДВ, бр. 101 от 2006 г.).

Чл. 11. Продуктите за растителна защита се превозват с изправни, закрити, допускащи бързо почистване и противопожарно осигурени превозни средства.

Чл. 12. При съхраняване на ПРЗ задължително се спазват указанията на производителя за начина на съхранение и разпоредбите по ЗЗР.

Чл. 13. (1) Продуктите за растителна защита се съхраняват в складови помещения с контролиран достъп и осигурено надеждно и безопасно съхранение съгласно ЗЗР и актовете по прилагането му.
(2) Лицата, съхраняващи ПРЗ, водят писмена документация (приходно-разходна книга) на хартиен и магнитен носител по образец, осигуряваща пълно проследяване на всеки вид, количество и партида ПРЗ.
(3) Приходната част съдържа: вид на продукта за растителна защита, количество, вид на опаковката, документи за доставка, дата на постъпване, трите имена и подпис на лицето доставчик и трите имена и подпис на лицето получател.
(4) Разходната част съдържа: вид на продукта за растителна защита, количество, вид на опаковката, направление, дата на отпускане, трите имена и подпис на лицето, отпускащо продукта, и трите имена и подпис на лицето получател.
(5) Документацията по ал. 2 се води в хронологичен ред и се съхранява от лицата по ал. 2.
(6) Лицата, съхраняващи ПРЗ за държавните гори, изготвят и предоставят в съответната лесозащитна станция годишни отчети по реда на Наредба № 12 от 2011 г. за защита на горските територии от болести, вредители и други повреди по чл. 132 ЗГ, закупените, изразходваните и наличните ПРЗ по видове и количества към 31 декември на календарната година.

Чл. 14. Продуктите за растителна защита се доставят във формулации, готови за използване или изискващи разреждане или смесване. При разреждане или смесване задължително се спазват указанията на производителя за последователност на операциите и безопасност при изпълнението им.

Чл. 15. (1) Продуктите за растителна защита се прилагат чрез специализирана наземна техника, отговаряща на изискванията на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горска техника или авиотехника, съгласно ЗЗР.
(2) Лицата, работещи с растителнозащитна техника, трябва да отговарят на изискванията за работа с ПРЗ съгласно ЗЗР.

Чл. 16. При приготвянето на работни разтвори и при зареждане на разпръскващи устройства се спазват необходимите санитарно-хигиенни правила, посочени от производителя и съгласно ЗЗР.

Чл. 17. (1) Неизразходваните количества ПРЗ и разтвори се съхраняват или употребяват съгласно ЗЗР.
(2) Празните опаковки се унищожават по определения от фирмата производител ред или се връщат на доставчика.

Чл. 18. (1) Продуктите за растителна защита се прилагат при строго спазване на регистрираните концентрации и количества за единица площ съобразно вида на вредителя и насажденията, определени за третиране.
(2) Не се допуска:
1. разсейване на пестициди в непредвидени за третиране площи;
2. изливане и разпиляване на остатъци от работни разтвори освен в определените за това места;
3. миене на съдове и машини във водоеми, канали, водопои за животни или в непосредствена близост до тях;
4. използване на съдове и опаковки от ПРЗ за други цели;
5. замърсяване на места, определени за паша на животни и пчели;
6. събиране на диворастящи гъби, билки и горски плодове от третирани площи до изтичане на карантинния срок на използвания пестицид.
(3) Държавните горски стопанства, държавните ловни стопанства, УОГС, както и собствениците на гори отговарят за изпълнение на изискванията по ал. 1 и 2 и осигуряват сигнализация на площите за обработка с табели и надписи, съдържащи информация за вида на ПРЗ, сроковете на действие и забрана.

Глава пета
Задължения за прилагане на продукти за растителна защита

Чл. 19. В случай на поява на епифитотия или каламитет на неприятели в горските територии мероприятията по защита на горите, при които се прилагат ПРЗ, се организира и контролира от лесозащитните станции и се финансират от държавния бюджет, като се провеждат по реда на Наредба № 12 от 2011 г. за защита на горските територии от болести, вредители и други повреди по чл. 132 ЗГ.

Чл. 20. В случаите по чл. 19 ПРЗ се разпределят от лесозащитните станции за държавните предприятия по чл. 163 ЗГ, УОГС и за горите на други собственици на горски територии на основание прогнозата за нападение от неприятели и болести.

Чл. 21. Договори за извършване на въздушно пръскане с ПРЗ се сключват от държавните предприятия по чл. 163 ЗГ или упълномощени от тях лица.

Чл. 22. Договори за извършване на растителнозащитни мероприятия с наземна техника в държавните гори се сключват от държавните горски стопанства, държавните ловни стопанства и УОГС след провеждане на процедура по реда на Закона за обществените поръчки.

Чл. 23. Ефектът от прилагането на ПРЗ за държавните гори се отчита по реда на Наредба № 12 от 2011 г. за защита на горските територии от болести, вредители и други повреди по чл. 132 ЗГ.

Чл. 24. (1) Местните органи на управление уведомяват най-малко седем дни преди третиране на съответните площи населението за провежданите растителнозащитни мероприятия чрез местните средства за информация, като посочват точно местата за третиране, времето за провеждане на пръсканията и продължителността на забраната.
(2) В срок не по малко от 3 работни дни (72 часа) преди третирането кметът на кметството уведомява писмено и по телефона собствениците на пчелини за предстоящите мероприятия и за районите на третиране.

Глава шеста
Безопасност при работа с продукти за растителна защита

Чл. 25. При работа с ПРЗ задължително се спазват изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и указанията на производителя.

Чл. 26. Негодните за употреба ПРЗ се унищожават съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците.

Чл. 27. (1) Лицата, определени за работа с ПРЗ, се инструктират за безопасна работа с тях и се подлагат на предварителен медицински преглед според реда, определен от Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците (ДВ, бр. 16 от 1987 г.).
(2) Лицата по ал. 1 се осигуряват с необходимото специално работно облекло и лични предпазни средства.
(3) Забранява се работа с ПРЗ на лица под 18-годишна възраст, както и на бременни жени, майки кърмачки и лица с открити телесни рани.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Активни вещества" са вещества или микроорганизми, включително вируси, които имат общо или специфично действие срещу вредители или върху растенията, части от растенията или растителните продукти.
2. "Вредител" е всеки растителен или животински организъм, който в определено количество и плътност е патогенен и води до значително и необратимо отрицателно въздействие върху растенията.
3. "Въздушно пръскане" е прилагане на пестициди от въздухоплавателно средство (самолет или хеликоптер) съгласно чл. 3, т. 5 от Директива 2009/128/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 януари 2009 г. за създаване на рамка за действие на Общността за постигане на устойчива употреба на пестициди (ОВ L 309, 24/11/2009 г.).
4. "Епифитотия" е масова поява на болест, свързана с нанасянето на значителни загуби на растения, в течение на определен период от време, на територията на отделен район, област или за цялата страна.
5. "Ефективност на растителната защита, степен на постигане на целите при съпоставяне на действителните и очакваните резултати" са резултатите от прилагането на растителнозащитните мероприятия.
6. "Интродукция" е несъзнателно или целенасочено внасяне на растителни или животински видове в дадена страна или район.
7. "Каламитет" е масова поява на неприятел, свързана с нанасянето на значителни загуби на растения, в течение на определен период от време, на територията на отделен район, област или за цялата страна.
8. "Карантинен срок на пестицидите" е определен срок след последното прилагане на дадения пестицид, необходим да се избегнат недопустими токсикологични въздействия върху хора и животни.
9. "Негодни продукти за растителна защита" са продукти с изтекъл срок на годност и/или с променени физико-химични свойства или състав.
10. "Обеззаразяване" е унищожаване на патогенни микроорганизми, установили контакт с гостоприемника.
11. "Оригинална опаковка" е опаковката на производителя на ПРЗ или на лице, оторизирано от производителя да извършва окончателното опаковане на продукта, заявена в процеса на разрешаване.
12. "Популационна плътност" е средният брой индивиди в единица площ или обем.
13. "Продукт за растителна защита" е продукт във вида, в който се доставя на потребителя, състоящ се от или съдържащ активно вещество (активни вещества), антидоти или синергисти и е предназначен за една от следните употреби:
а) защита на растения или растителни продукти срещу всички вредни организми или предотвратяване действието на такива организми, освен ако този продукт се счита за предназначен основно за хигиенни цели, а не за защита на растения или растителни продукти;
б) оказване на влияние върху жизнените процеси на растенията, например вещества, влияещи на растежа, различни от хранителните вещества;
в) консервиране на растителни продукти, доколкото такива вещества или продукти не подлежат на специални общностни разпоредби относно консервантите;
г) унищожаване на растения или части от растения, с изключение на водорасли, освен когато продуктът се прилага върху почва или вода за защита на растенията;
д) спиране или предотвратяване на нежелан растеж на растенията, с изключение на водорасли, освен когато продуктът се прилага върху почва или вода за защита на растенията.
14. "Растителна защита" са мероприятия за предотвратяване разпространението и намаляване на загубите от болести, неприятели и плевели.
15. "Растителнозащитна техника" са машини, съоръжения и апаратура, използвани за растителна защита.
16. "Степен на нападение" е показател за определяне нивото на устойчивост или размера на поява на вредни организми. Изразява се в площ от повърхността на листа, плода, стъблото и пр., с различна форма и размери или в брой на вредните организми в определен обем или площ.
17. "Степен на повреда" е вредното въздействие върху растенията, изразено в балове или проценти.
18. "Третиране" е разпръскване на разтвор, емулсия или суспензия и нанасянето й върху обработваните обекти.
19. "Фитосанитарна обстановка" е здравословно състояние на растенията в даден район вследствие на абиотични и биотични въздействия.
20. "Формулация, готова за използване" е вид на ПРЗ, който ще се употреби върху горските територии.

Заключителни разпоредби

§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 135, ал. 2 ЗГ и отменя Наредба № 25 от 1999 г. за условията, начините и реда за прилагане на растителнозащитни препарати и средства в горите на Република България (ДВ, бр. 95 от 1999 г.).
§ 3. Образците на документите по наредбата се утвърждават със заповед на изпълнителния директор на ИАГ.
§ 4. Изпълнението на наредбата се възлага на министъра на земеделието и храните и на изпълнителния директор на ИАГ.

📖 ОЩЕ МАТЕРИАЛИ В ПОМОЩ ПО ТЕМАТА:

🔗 Ръководство „Безопасна употреба на продукти за растителна защита“
🔗 Въпросник за инспектиране при използване на препарати за растителна защита в селското стопанство
🔗 Инструкция за безопасна работа с препарати за растителна защита

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ