Наредба № 2 от 30.01.2012 г. за условията, начините и реда за прилагане на продукти за растителна защита в горските територии

Издадена от Министерството на земеделието и храните
Обн. ДВ. бр.10 от 3 Февруари 2012 г.

Глава първа
Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се уреждат:
1. условията и начинът за прилагане на продукти за растителна защита (ПРЗ) в горските територии;
2. изискванията при употребата на ПРЗ в горските територии;
3. изискванията при доставка, превоз, съхранение и използване на ПРЗ в горските територии;
4. задълженията на лицата при прилагане на ПРЗ;
5. условията за безопасност при работа с ПРЗ.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.