Наредба № 2 от 3.02. 2016 г. за условията и реда за регистрация на техниката по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника

В сила от 09.02.2016 г.

Издадена от министъра на земеделието и храните

Обн. ДВ. бр.11 от 9 Февруари 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.19 от 5 Март 2019г.

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за първоначална регистрация, промяна в регистрацията и прекратяване на регистрацията, както и отчисляването на земеделска и горска техника, включително превозните средства и машините за земни работи, наричани по-нататък „техниката“.
Чл. 2. (1) В областните дирекции „Земеделие“ (ОДЗ) се регистрират:
1. трактори, самоходни машини, използвани в земеделието, горите и за земни работи, с мощност на двигателя над 10 kW, и тракторни ремаркета;
2. несамоходните и стационарните машини, съоръженията, инсталациите и апаратите, използвани в земеделието и горите, и машините за земни работи.

3. (нова - ДВ, бр. 19 от 2019 г.) превозни средства за всякакви терени и многоцелеви извънпътни превозни средства за транспортиране на хора и товари.

(2) При регистрация на техниката в ОДЗ се извършва:
1. проверка на представените документи и данните на собственика;
2. проверка за комплектуване на техниката;
3. идентификация на техниката;
4. технически преглед на техниката.