Наредба №2 от 1987 г. за продължаване действието на единните правилници по безопасността на труда

Издадена от Комитета по труда и социалното дело и Централния съвет на Българските професионални съюзи

Обн. ДВ. бр.43 от 5 Юни 1987г., изм. ДВ. бр.37 от 16 Май 1989г.

Член единствен. Продължава се прилагането и след 1 януари 1987 г. на единните правилници по безопасността на труда, както следва:

1. Правилник № Д-01-001 от 1968 г. по безопасността на труда при разработване на находища по открит начин, утвърден от Инспекцията за надзор по безопасността на труда при Министерския съвет (ИНБТ при МС);

2. Правилник № Д-01-006 от 1968 г. по безопасността на труда при боядисване на машиностроителни изделия, утвърден от ИНБТ при МС;

3. Правилник № Д-01-007 от 1969 г. по безопасността на труда при термична обработка на металите, утвърден от ИНБТ при МС;

4. Правилник № Д-08-001 от 1969 г. за устройство и безопасна експлоатация на пътническите висящи едновъжени линии и стационарни ски-влекове, утвърден от Министерството на труда и социалните грижи (МТСГ);

(заб. ZBUT.EU: Има актуална наредба: Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на въжени линии)

5. Правилник № Д-06-002 от 1970 г. за защита на съобщителните линии от опасно и смущаващо електромагнитно влияние на електропроводните линии и за допустимите минимални сближения, утвърден от МТСГ;

6. Правилник № Д-06-001 от 1970 г. по безопасността на труда при работа на въздушни и кабелни съобщителни линии и мрежи, утвърден от МТСГ;

7. (изм. - ДВ, бр. 37 от 1989 г.) Правилник № Д-01-008 от 1986 г. по безопасността на труда при експлоатацията на електрическите уредби и съоръжения, утвърден от Комитета по труда и социалното дело;

(заб. ZBUT.EU: Отменен с Правилник за отменяне на правилника по безопасността на труда при експлоатацията на електрическите уредби и съоръжения Д-01-008 от 1986 г., Обн. ДВ. бр.19 от 1 Март 2005 г.)

8. Правилник № Д-05-001 от 1971 г. по безопасността на труда при товарно-разтоварните работи, утвърден от МТСГ;

(заб. ZBUT.EU: отменен считано от 4.VIII.2006 г. с Правилник за отмяна на Правилника по безопасност на труда при товаро-разтоварните работи (Д-05-001), МТСГ, 1972 г. (Обн., ДВ, бр. 94 от 21.11.2006 г.) и заменен с Наредба № 12 от 30.12.2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи.)

9. Правилник № Д-01-008 от 1971 г. по безопасността на труда при експлоатацията на електрическите уредби и съоръжения, утвърден от ИНБТ при МС;

10. Правилник № Д-01-009 от 1971 г. по безопасността на труда при взривните работи, утвърден от МТСГ;

(заб. ZBUT.EU: отменен и заменен от Правилник за безопасността на труда при взривните работи в сила от 01.07.1997 г.)

11. Правилник № Д-01-010 от 1971 г. по безопасността на труда при стоманодобивното производство, утвърден от МТСГ;

12. Правилник № Д-01-011 от 1972 г. по безопасността на труда при ковашко-щамповъчното производство, утвърден от МТСГ;

13. Правилник № Д-01-012 от 1975 г. по безопасността на труда при механично (студено) обработване на металите, утвърден от МТСГ;

(заб. ZBUT.EU: отменен с Правилник за отмяна на Правилника по безопасността на труда при механично (студено) обработване на металите - Д-01-012 и заменен с Наредба № 3 от 23.03.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при механично (студено) обработване на метали)

14. Правилник № Д-05-003 от 1975 г. по безопасността на труда при обслужването и ремонта на моторните превозни средства, утвърден от МТСГ;

15. Правилник № Д-01-015 от 1975 г. по безопасността на труда при производството на негасена хидратна вар, утвърден от МТСГ;

16. Правилник № Д-01-014 от 1976 г. по безопасността на труда при въздушни компресори и инсталации, утвърден от МТСГ

(заб. ZBUT.EU: Отменен от 20.04.2005 г. с Правилник за отменяне на правилника по безопасността на труда за въздушни компресорни инсталации и уредби - Д-01-014 - Обн. Обн. ДВ. бр.107 от 7 Декември 2004г.. Актуалният нормативен документ е Наредба № 8 от 23.09.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с въздушни компресорни инсталации и уредби)

17. Правилник № Д-08-002 от 1978 г. по безопасността на труда при заваряване и рязане на металите, утвърден от Централния съвет на Българските професионални съюзи (ЦС на БПС);

18. Правилник № Д-09-001 от 1971 г. по безопасността на труда при експлоатацията на водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения, утвърден от МТСГ;

(заб. ZBUT.EU: отменен с Правилник за отменяне на Правилника по безопасността на труда при поддържането и експлоатацията на водоснабдителните и канализационните мрежи и съоръжения - Д-09-001 (Обн. ДВ. бр.107 от 7 Декември 2004г.) и заменен с Наредба № 9 от 23.09.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при експлоатация и поддържане на водоснабдителни и канализационни системи)

19. Правилник № Д-01-013 от 1980 г. по безопасността на труда в дървообработващата и мебелната промишленост, утвърден от ЦС на БПС; (заб. ZBUT.EU: отменен с Правилник за отмяна на Правилника по безопасността на труда в дървообработващата и мебелната промишленост и заменен с Наредба № 6 от 25.05.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при механично обработване на дървесина)

20. Правилник № Д-01-016 от 1981 г. по безопасността на труда при производството, транспортирането, съхраняването и употребата на кислород, утвърден от ЦС на БПС;

21. Правилник № Д-02-001 от 1982 г. по безопасността на труда при строително-монтажни работи, утвърден от ЦС на БПС

(заб. ZBUT.EU: отменен и заменен с Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи)

22. Правилник № Д-02-002 от 1984 г. по безопасността на труда при геологопроучвателните работи и добива на нефт и газ, утвърден от ЦС на БПС.

Заключителни разпоредби

Параграф единствен. Наредбата се издава на основание чл. 276, ал. 1 от Кодекса на труда.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ