Наредба № 19 от 2008 г. за устройството и дейността на оптиките, здравните изисквания към тях и реда за водене на регистър на оптиките

Издадена от Министерството на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.79 от 9 Септември 2008г., изм. ДВ. бр.103 от 23 Декември 2011 г.

Раздел I.
Общи разпоредби

Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2011 г.) С наредбата се определят устройството и дейността на оптиките и здравните изисквания към тях.

Чл. 2. (1) Оптиките са организационно обособени структури, в които се осъществяват следните дейности:
1. здравна консултация по проблемите на зрението;
2. предприемане на мерки за корекция на зрението, предписани от лекар;
3. изработка на очила, ремонт и корекция на рамки;
4. продажба на очила и материали за очна оптика.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2011 г.) Здравни консултации по ал. 1, т. 1 са диагностични методи, които включват изследване и определяне на рефракцията, даване на съвети и могат да завършат с предписване на корекционни средства (очила, лещи и др.).
(3) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2011 г.) Здравни консултации по ал. 1, т. 1 могат да се извършват само от лекар с призната специалност по очни болести или от лекар с професионална квалификация, определена в медицинския стандарт по "Очни болести", утвърден с Наредба № 36 от 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Очни болести" на министъра на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 66 от 2010 г.; изм., бр. 92 от 2010 г.).
(4) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2011 г.) Здравни консултации по ал. 1, т. 1 се осъществяват при условията на чл. 26а, ал. 4 от Закона за здравето.

Чл. 3. (1) В помещенията на оптиките не могат да се извършват други дейности освен посочените в чл. 2.
(2) Не се допуска продажбата на очила за корекция на зрението извън оптика.

Чл. 4. (1) Оптиките се ръководят от лица с придобито висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър" по професионално направление "медицина" с призната специалност по очни болести или от лица с професионална квалификация по професиите "техник по очна оптика" или "оптик - оптометрист" и с най-малко една година стаж по специалността.
(2) Изработването и продажбата на очила и материали за очна оптика се извършват от лице с придобита професионална квалификация по специалността "техник по очна оптика", "оптик - оптометрист".

Чл. 5. (1) Лицата с придобита професионална квалификация по специалност "оптометрия" се ползват с правата по чл. 4, ал. 1 и 2 и могат да предприемат мерки за корекция на зрението, предписани от лекар.
(2) Лицата с придобита професионална квалификация по специалност "помощник-фармацевт и очилар" се ползват с правата по чл. 4, ал. 1 и 2, а лицата с придобита професионална квалификация по специалност "оптика, оптико-механични и оптико-електронни уреди" - с правата по чл. 4, ал. 2.

Раздел II.
Регистрация и ред за водене на регистър на оптиките (Отм. - ДВ, бр. 103 от 2011 г.)

Чл. 6. (Отм. - ДВ, бр. 103 от 2011 г.)
Чл. 7. (Отм. - ДВ, бр. 103 от 2011 г.)
Чл. 8. (Отм. - ДВ, бр. 103 от 2011 г.)
Чл. 9. (Отм. - ДВ, бр. 103 от 2011 г.)
Чл. 10. (Отм. - ДВ, бр. 103 от 2011 г.)
Чл. 11. (Отм. - ДВ, бр. 103 от 2011 г.)
Чл. 12. (Отм. - ДВ, бр. 103 от 2011 г.)
Чл. 13. (Отм. - ДВ, бр. 103 от 2011 г.)
Чл. 14. (Отм. - ДВ, бр. 103 от 2011 г.)
Чл. 15. (Отм. - ДВ, бр. 103 от 2011 г.)
Чл. 16. (Отм. - ДВ, бр. 103 от 2011 г.)

Раздел III.
Здравни изисквания към устройството и дейността на оптиките

Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2011 г.) Лицето, което е открило оптика, осигурява:
1. необходимите помещения, обзавеждането и оборудването им;
2. необходимите условия за съхранение на очила и материали за очна оптика.
(2) Използваните средства за измерване - диоптрометри и други измервателни уреди, трябва да бъдат проверявани периодично от органите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2011 г.) Ръководителят на оптиката е длъжен да съхранява в оптиката и да предоставя на контролните органи копие от дипломата за придобито образование, специалност и за професионална квалификация на ръководителя на оптиката и на лицата, работещи в оптиката, както и договорите за наемането им.
(4) Ръководителят на оптиката е отговорен за:
1. цялостната организация и контрол на работата в оптиката;
2. даване на информация и професионални консултации на потребителите.

Чл. 18. (1) Оптика може да се разкрива в самостоятелни сгради, търговски центрове или на първия/партерен етаж на нежилищни или жилищни сгради при спазване изискванията на Закона за устройство на територията.
(2) Оптиката задължително има външен надпис "ОПТИКА".

Чл. 19. (1) Оптиката съобразно дейностите, които ще се извършват в нея, има следните помещения:
1. приемно със сектор за посетители и оформено работно място за консултации на клиентите;
2. санитарен възел с топла и студена вода.
(2) В оптиката могат да се обособят следните допълнителни помещения или сектори:
1. сектор за оптометрия с дължина 2,70 м и ширина не по-малко от 1,00 м, оборудван със зрителна таблица и огледало или проектор за знаци, и набор пробни стъкла, който може да бъде разположен и в приемното помещение; изискването за минимална дължина не важи при работа с проекционна апаратура;
2. сектор за изработка на очила, ремонт и корекция на рамки съобразено с технологичния минимум на използваната апаратура; когато в оптиките се обособява такъв сектор, задължително се предвижда отделно складово помещение или метален шкаф за лесно запалими материали.

Чл. 20. Помещенията на оптиката трябва да отговарят на следните изисквания:
1. минималната височина на помещенията трябва да бъде 2,60 м, като за съществуващите към момента на влизане в сила на наредбата оптики се допуска отклонение до 10%;
2. подовете и стените на помещенията на оптиките и работните плотове се изпълняват с покрития, позволяващи влажно почистване и дезинфекция;
3. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2011 г.) осветлението в приемното помещение, сектора за оптометрия и сектора за изработка на очила, ремонт и корекция на рамки е естествено и/или изкуствено; изкуственото осветление в приемното помещение, сектора за оптометрия и сектора за изработка на очила, ремонт и корекция на рамки не може да бъде по-малко от 500 лукса, а в санитарния възел - не по-малко от 200 лукса съгласно БДС EN 12464-1 "Светлина и осветление. Осветление на работни места." - част І Работни места на закрито; на работните места в сектора за изработка на очила, ремонт и корекция на рамки се осигурява и локално осветление;
4. в помещенията се осигурява отопление и естествена и/или изкуствена вентилация съобразно Наредба № 15 от 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия (обн., ДВ, бр. 68 от 2005 г.; попр., бр. 78 от 2005 г.; изм., бр. 20 от 2006 г.).

Чл. 21. Нивото на проникващия шум от сектора за изработка на очила, ремонт и корекция на рамки в помещенията на най-близките жилищни и обществени сгради не трябва да превишава граничните стойности, определени с Наредба № 6 за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (ДВ, бр. 58 от 2006 г.).

Чл. 22. Помещенията и работните плотове в оптиката се почистват ежедневно и периодично се дезинфекцират.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2011 г.) Наредбата се издава на основание чл. 26б, ал. 2 и чл. 34, ал. 2 във връзка с § 1, т. 9, буква "з" на Закона за здравето.
§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2011 г.) Контролът по изпълнение на изискванията на наредбата се осъществява от регионалните здравни инспекции.
§ 3. Съществуващите оптики следва да се приведат в съответствие с изискванията на раздел трети в срок две години от влизане в сила на наредбата.
§ 4. Министърът на здравеопазването дава указания по прилагането на наредбата.

Преходни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 19 ОТ 2008 Г. ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОПТИКИТЕ, ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЯХ И РЕДА ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА ОПТИКИТЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 103 ОТ 2011 Г.)

§ 9. Откритите до влизането в сила на тази наредба оптики привеждат дейността и устройството си в съответствие с изискванията на чл. 20, т. 3 в 6-месечен срок от влизането й в сила.

Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1
(Отм. - ДВ, бр. 103 от 2011 г.)

Приложение № 2 към чл. 11
(Отм. - ДВ, бр. 103 от 2011 г.)

Приложение № 3 към чл. 13, ал. 1
(Отм. - ДВ, бр. 103 от 2011 г.)

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ