Наредба № 16 от 12.08.1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини

Издадена от Министерство на околната среда и водите, Министерство на промишлеността, Министерство на транспорта, Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Министерство на здравеопазването
Обн. ДВ. бр.75 от 24 Август 1999 г., изм. ДВ. бр.9 от 29 Януари 2008 г., изм. и доп. ДВ. бр.33 от 27 Април 2012 г., изм. и доп. ДВ. бр.14 от 18 Февруари 2014 г., изм. и доп. ДВ. бр.45 от 14 Юни 2016 г., доп. ДВ. бр.12 от 6 Февруари 2018г., изм. ДВ. бр.7 от 22 Януари 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.57 от 19 Юли 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.95 от 6 Ноември 2020г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (Доп. - ДВ, бр. 33 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) С тази наредба се определят:
1. нормите за допустими емисии на летливи органични съединения (ЛОС), изпускани в атмосферния въздух от инсталации и съоръжения за съхранение и товарене или разтоварване на бензини, включително при технологични операции, свързани с товарене или разтоварване на подвижни цистерни за превоз на бензини между терминалите или между терминалите и бензиностанциите, и се предвиждат мерки за намаляване на количеството бензинови пари, изпускани в атмосферния въздух по време на зареждането на моторните превозни средства на бензиностанциите;
2. редът и методите за извършване на контрола върху ефективността на системите, съответстващи на Етап II на улавянето на бензиновите пари (УБП);
3. редът, начинът и изискванията за оправомощаване на лица за проверка на ефективността на улавяне на бензинови пари при експлоатация на системите, съответстващи на Етап II на УБП.

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2008 г., в сила от 29.01.2008 г., доп. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) Органите по чл. 19 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) извършват контрол за спазване нормите за допустими емисии съгласно методика.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2008 г., в сила от 29.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2016 г., в сила от 14.06.2016 г., изм. от ДВ, бр. 33 от 2012 г. е отменено с Решение № 35 от 03.01.2019 г. на ВАС - ДВ, бр. 7 от 2019 г., в сила от 22.01.2019 г.) Методиката за определяне емисиите на ЛОС при съхранение, товарене и разтоварване на бензини се утвърждава от министъра на околната среда и водите съгласувано с министъра на икономиката, министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на здравеопазването.

Този материал е от специализираното съдържание на онлайн информационната система ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА.

До него имат достъп само абонатите на системата!

Освен с достъп до тази статия те разполагат още и с:
» Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ (стъпка по стъпка).
» Образци на фирмени документи по безопасност и здраве при работа.
» Ръководства с добри практики.
» Презентационни и обучителни материали.
» Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
» Процедурите и образците са специално разработени от нас!
Да не забравяме и нашата специална услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

Спести време с експертна информация и практики, които можеш да приложиш веднага!

Направете своя абонамент

За абонати: влезте в системата или обновете Вашия брузър с функцията REFRESH. Ако все още виждате това съобщение, най-вероятно абонаментът Ви е изтекъл, подновете го от тук.